You are on page 1of 4

COME HOLY SPIRIT He summoned the crowd again and said to them, Come to the weary of soul “From

hem, Come to the weary of soul “From within people, from their hearts,
“Hear me, all of you, and understand. Lord, let your sweet healing power come evil thoughts, unchastity, theft, murder,
Come, Holy Spirit, I need you Nothing that enters one from outside can defile Touch me and make me whole adultery, greed, malice, deceit,
Come, sweet Spirit, I pray that person; licentiousness, envy, blasphemy, arrogance,
Come with your strength and your power Hmm.. (Humming)
Come in your own gentle way but the things that come out from within are what folly.
defile. Gospel MK 7: 1- 8, 14-15, 21-23 All these evils come from within and they
Come like a spring in the desert defile.”
Come to the weary of soul “From within people, from their hearts, When the Pharisees with some scribes who had
Lord, let your sweet healing power come evil thoughts, unchastity, theft, murder, REFLECTIVE QUESTIONS:
come from Jerusalem
Touch me and make me whole adultery, greed, malice, deceit, gathered around Jesus, 4. Which is more important to GOD? A clean
licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, they observed that some of his disciples ate their
Hmm.. (Humming) hands?, or a clean heart and mind and soul?
folly. meals 5. As a youth, how can you give importance to
Gospel MK 7: 1- 8, 14-15, 21-23 All these evils come from within and they with unclean, that is, unwashed, hands. the presence of Christ in your life?
defile.” —For the Pharisees and, in fact, all Jews, 6. Bilang kabataan, paano mo pahahalagahan
When the Pharisees with some scribes who had do not eat without carefully washing their hands, ang Salita ng Diyos at ang kanyang mga
REFLECTIVE QUESTIONS:
come from Jerusalem keeping the tradition of the elders. Utos?
gathered around Jesus, 1. Which is more important to GOD? A clean And on coming from the marketplace
they observed that some of his disciples ate their hands?, or a clean heart and mind and soul? they do not eat without purifying themselves. 7 points TO REMEMBER:
meals 2. As a youth, how can you give importance to And there are many other things that they have 7. Allow God’s word to shape your heart and
with unclean, that is, unwashed, hands. the presence of Christ in your life? traditionally observed, intentions
—For the Pharisees and, in fact, all Jews, 3. Bilang kabataan, paano mo pahahalagahan the purification of cups and jugs and kettles and 8. Allow God’s word to change your way of
do not eat without carefully washing their hands, ang Salita ng Diyos at ang kanyang mga beds. — thinking
keeping the tradition of the elders. Utos? So the Pharisees and scribes questioned him, 9. Uproot wrong thoughts and attitudes before
And on coming from the marketplace “Why do your disciples not follow the tradition they grow
they do not eat without purifying themselves. 6 points TO REMEMBER: of the elders 10. Only Jesus can free us from sin and guilt
And there are many other things that they have 1. Allow God’s word to shape your heart and but instead eat a meal with unclean hands?” 11. Let Jesus be the master of your heart and
traditionally observed, intentions He responded, desires
the purification of cups and jugs and kettles and 2. Allow God’s word to change your way of “Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, 12. The Holy Spirit helps us in our weakness
beds. — thinking as it is written:
So the Pharisees and scribes questioned him, 3. Uproot wrong thoughts and attitudes before This people honors me with their lips,
“Why do your disciples not follow the tradition they grow but their hearts are far from me;
of the elders 4. Only Jesus can free us from sin and guilt in vain do they worship me,
but instead eat a meal with unclean hands?” 5. Let Jesus be the master of your heart and teaching as doctrines human precepts.
He responded, desires You disregard God’s commandment but cling to
“Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, 6. The Holy Spirit helps us in our weakness human tradition.”
as it is written:
This people honors me with their lips, COME HOLY SPIRIT He summoned the crowd again and said to them,
but their hearts are far from me; “Hear me, all of you, and understand.
in vain do they worship me, Come, Holy Spirit, I need you Nothing that enters one from outside can defile
teaching as doctrines human precepts. Come, sweet Spirit, I pray that person;
Come with your strength and your power
You disregard God’s commandment but cling to but the things that come out from within are what
Come in your own gentle way
human tradition.” defile.
Come like a spring in the desert
PYM SUNDAY BIBLE PRAYER An mga sapatos kan minasalakay na hukbo asin nindo tanganing manodan nindokun ano an 3. What did Jesus say concerning those who lead
GATHERING (January 15, 2017) an gabos nindang naduguan na gubing susuloon paglaom na inapodan niya saindo, kun ano an astray a child or a simple believer?
siring sa igatong. nagsusupay na biyaya na ipinanuga niya sa 4. What was Jesus’ answer to the disciples’
 A Call to Silence saiyang mga banal.
question?
 An Invite for the Holy Spirit Huli ta sarong aki an namundag sato!
Sarong aking lalaki an itinao sato! An Tataramon kan Kagurangnan 5. Whom do we welcome when we welcome a
Siya an satong magigin pamayo. Salamat sa Dios. child? (An siisay man na minaako sa arog
COME HOLY SPIRIT kaining aki sa ngaran ko, minaako sako.)
Aapodon Siyang “Makakangalas na Parahatol,”
“Makakamhan na Dios,” “Amang Daing God’s Word in My Life 6. Why did Jesus say so?
Come, Holy Spirit, I need you Because:
Come, Holy Spirit, I pray Katapusan,” “Prinsipe nin Katoninongan.” 1. What feelings do I experience upon learning
Come with your strength and your power that I have been the object of God’s love even  He himself had once been a child
Come in your own gentle way An Tataramon kan Kagurangnan before the creation of the world?  He considers done to himself all that we do
Salamat sa Dios. 2. How much do I know about God and myself? to our neighbor, especially the weak and the
Come like a spring in the desert 3. How eager am I to know God better, and to
needy
Come to the weary of soul God’s Word in My Life understand more clearly the sublime dignity of
1. Where do I see myself at present: in the “land my calling?  The children were always so friendly to Him
Lord, let your sweet healing power
Touch me and make me whole of gloom” (state of sin) or in the “land of light” 7. Why is Jesus so harsh with those who lead
(state of grace)?  Gospel Reading: Matthew 18: 1-5.10- astray innocent children?
 Opening Prayer: Hmm.. (Humming) 2. How can I experience real joy and peace? Child- like simplicity and innocence are 8. What leads the children astray in our society?
3. Am I convinced that a complete liberation can gateways to the Kingdom.
Come, Holy Spirit, we need you come only from God? God’s Word in My Life
Come, Holy Spirit, we pray Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Mateo 1. What is my attitude toward children?
Come with your strength and your power  Second Reading: Ephesians 1:3-6. 15-18- Kamurawayan saimo, Kagurangnan. 2. What is my attitude toward those who destroy
Come in your own gentle way. (2x) Praise to God for having chosen us in Christ SIISAY AN PINAKADAKULA the innocence of the children through bad
Mga Bendisyon na Espiritwal diyan ki Cristo Kan oras na iyan, nagdolok an mga disipulo ki example, pornography, sexual exploitation and
THEME: WE LOVE THE CHILD JESUS IN Magpasalamat kita sa Dios na Ama ni Jesucristo Jesus asin naghapot, “Siisay an pinakadakula sa drug addiction?
THE CHILDREN OF TODAY. na satong Kagurangnan! Huli ta benindisyonan Kahadean nin Langit?” 3. What do I plan to do in honor of the Sto. Nino,
kita diyan ki Cristo, kan gabos na bendisyon na Nag-apod si Jesus nin sarong aking sadit, having in mind the message of “An siisay man na
 First Reading: Isaiah 9:1-3. 5-6- The Child espiritwal sa kalangitan. pinatindog sa atubang ninda, dangan nagsabi, “Sa minaako sa arog kaining aki sa ngaran ko,
who brings peace and justice Bago lalangon an kinaban, pinili kita diyan ki katotoohan sinasabihan ko kamo, kun dai kamo minaako sako.”
An Hade sa Maabot na Panahon Cristo tanganing magin kitang banal saka magbakle asin maging siring sa mga aking sadit,
Nakahiling nin dakulang liwanag an mga tawong mayong digta sa atubangan Niya. dai nanggad kamo makakalaog sa Kahadean nin  Prayers of the Faithful
naglakaw sa kadikloman. Huli sa pagkamoot, itinalaga kita nin Dios na Langit. Response: LORD, GRACIOUSLY HEAR
An mga nag-erok sa daga nin mahibog na magin mga aki niya huli ki Jesucristo; sadiri An siisay man na magpakumbaba siring kan sadit OUR PRAYER!
kadikloman, naliliwanagan na ngunyan. niyang kabotaan iyan saka katuyohan. na aking ini, iyo an pinakadakula sa Kahadean
Omawon ta an Dios dahil kan saiyang nin langit.  Closing Prayer
Tinawan mo sinda nin dakulang kaogmahan, nagsusupay na biyaya na itinao niya sato bilang An siisay man na minaako sa arog kaining aki sa (Second Reading)
Kagurangnan; pinaogma mo sinda. regalo na yaon sa namomotan niyang Aki! ngaran ko, minaako sako.
Naoogma sinda sa saimong ginibo, siring na “Dai nanggad nindo pagbasang-basangon an arin  Closing Song: LORD, HERE I AM
naoogma an mga tawo kun sinda nag-aani o kun Huli kaini, kan madangog ko an dapit sa man sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo,
sinda naghihiras kan mga sinamsam. saindong pagtubod ki Jesus na Kagurangnan, an saindang mga anghel sa langit danay na nasa Lord, here I am to answer Your call
dangan an saindong pagkamoot sa gabos na atubang kan sakong Ama sa langit.” Lord, here I am to serve and love You
Huli ta saimong binari an sakal na nakakapagabat banal, dai ako nag-ontok nin pagpasalamat sa
Dios para saindo. Ginigiromdom ko kamo sa An Marahay na Bareta nin satong Kagurangnan. I have left everything just to follow You.
sainda asin an sugkod na ipinapakol sa saindang Here is my heart, here is my mind,
mga baga. sakong mga pamibi: Pag- omaw saimo, O Cristo.
Hinahagad ko sa Dios ni Jesucristo na satong Here is my soul, here is my whole self,
Dinaog mo an nasyon na nag-api asin mandaya
kan saimong banwaan, siring na dinaog mo Kagurangnan, an mamurawayon na Ama, na itao Discovering the Gospel Text I am for You and You alone.
kaidto an hukbo nin Midian. saindo an Espiritu nin kadonongan, tanganing 1. What question did the disciples ask?
masabotan nindo nin orog an kapahayagan dapit
2. What did Jesus do before answering them?
sa Dios. Hinahagad ko na maliwanagan an isip
PYM SUNDAY BIBLE PRAYER God’s Word in My Life Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San Mateo Discovering the Gospel Text
GATHERING (January 22, 2017) 1. Have I ever found myself “walking in Kamurawayan saimo, Kagurangnan. 1. Where did Jesus go when he left Nazareth?
(moral/spiritual) darkness” or in a “land of 2. Whom did he meet as he was walking along
 A Call to Silence gloom”? PINONAN NI JESUS AN SAIYANG the Sea of Galilee?
 An Invite for the Holy Spirit 2. How was the Lord made His “light” shine MISYON SA GALILEA
upon me?? Kan madangog ni Jesus na si Juan nabibilanggo, 3. What did he tell them?
3. How do I show my gratitude to Him for having nagduman siya sa Galilea. Naghale siya sa 4. What did he do in Galilee?
COME HOLY SPIRIT
set me free from the slavery of Satan? Nazaret asin nag-erok sa Capernaum. An 5. In what way did Jesus begin to fulfill the
banwaan na ini nasa tampi kan Danaw nin prophecy of Isaiah?
Come, Holy Spirit, I need you
 Second Reading: 1 Corinthians 1:10- Galilea, sa teritoryo ni Zabulon asin Neftali. Huli 6. In what way Jesus is “the light of the world?”
Come, Holy Spirit, I pray
Come with your strength and your power 13.17- Those who believe in Christ must be kaini naotob an sinabi ni Propeta Isaias: 7. What was the theme of His preaching?
Come in your own gentle way one mind and heart
Pagkabaranga sa Simbahan “Daga ni Zabulon asin daga ni Neftali, inaagihan God’s Word in My Life
Come like a spring in the desert Sa ngaran ni Jesucristo na satong Kagurangnan, pasiring sa dagat, sa ibong nin Jordan, Galilea 1. Is Jesus the light of my life?
Come to the weary of soul nakikimaherak ako saindo, mga tugang, na kan mga pagano! An mga nag-eerok sa 2. Do I try my best to let Jesus’ light shine
Lord, let your sweet healing power magkaoroyon kamo nganing dai kamo kadikloman makakahiling nin dakulang ilaw! An through my thoughts, attitudes and actions??
Touch me and make me whole magkabaranga; magkasararo kamo sa isip saka sa liwanag masirang sa mga nag-eerok sa madiklom 3. Would I be willing to leave everything and
katuyohan. na daga nin kagadanan!” become a “full-time” disciple like Simon and
 Opening Prayer: Hmm.. (Humming) Sinasabi ko ini huli ta inosip sako kan Andrew, James and John (Simon asin Andres,
nagkapirang kaayon sa pamilya ni Cloe, na igwa Poon kaidto naghulit na si Jesus. Olay niya, Santiago asin Juan)?
Come, Holy Spirit, we need you nin pag-iriwal diyan saindo. “Magbakle na kamo huli ta harani na an
Come, Holy Spirit, we pray Manlaen-laen an pinagsasabi kan lambang saro Kahadean nin Langit!”  Prayers of the Faithful
Come with your strength and your power saindo. May nagsasabing, “Ki Pablo ako”; an iba, Response: LORD JESUS, HEAR US!
Come in your own gentle way. (2x) “Ki Apolos ako”; an iba, “Ki Pedro ako”;dangan Kan naglakaw si Jesus sa baybayon kan Danaw
an iba man nagsasabing, “Ki Cristo ako.” nin Galilea, nahiing niya an magtugang na  Closing Prayer
THEME: THE CALL TO FOLLOW THE Tadaw, baranga si Cristo? Si Pablo daw an parasira, si Simon na inaapod Pedro asin si (Second Reading)
GREAT LEADER nagadan sa krus para saindo? Binunyagan daw Andres. Nag-iitsa sinda kan hikot sa tubig.
kamo sa ngaran ni Pablo? Sinabihan niya sinda, “Sumunod kamo sako,  Closing Song: LORD, HERE I AM
 First Reading: Isaiah 8:23- 9:3- The Lord Dai ako sinugo tanganing magbunyag kundi asin gigiboon ko kamong parasira nin tawo.”
brings light, joy and freedom. maghulit kan Marahay na Bareta, asin maghulit Binayaan ninda tolos an saindang mga hikot Lord, here I am to answer Your call
An Hade sa Maabot na Panahon bakong sa tataramon nin mga madodonong na asin nagsunod ki Jesus. Lord, here I am to serve and love You
Mayo nin paagi para sainda tanganing makadulag tawo, ta tibaad mahalean nin halaga an
I have left everything just to follow You.
sa panahon na ini nin kasakitan. An daga kan kapanngyarihan kan kagadanan ni Cristo sa krus. Sa oroenotan, nahiling niya an magtugang na
Santiago asin Juan, mga aki ni Zebedeo. Nasa Here is my heart, here is my mind,
mga tribu ni Zabulon asin ni Neftali, na kaidto
An Tataramon kan Kagurangnan sakayan sinda kaiba an saindang ama, Here is my soul, here is my whole self,
daga nin kasosopogan, iyo an magdadara nin
kaomawan sa rehiyon na ini, magpoon sa dagat Salamat sa Dios. nagpapakarahay kan saindang mga hikot. Inapod I am for You and You alone.
nin Mediteraneo pasiring sa sirangan, sa daga sa man sinda ni Jesus. Binayaan ninda tolos an
ibong kan Salog nin Jordan, asin maski sa Galilea God’s Word in My Life sakayan asin an saindang ama, dangan nagsunod
mismo, na pinag-eerokan kan mga dayuhan. 1. Am I concerned about the unity of the Church? ki Jesus.
Why or why not?
Nakahiling nin dakulang liwanag an mga tawong 2. Am I a promoter of unity or a cause of Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea. Nagtukdo
naglakaw sa kadikloman. divisions in parish or group? siya sa mga sinagoga asin naghulit kan Marahay
An mga nag-erok sa daga nin mahibog na 3. What can I do, to promote harmony, na Bareta dapit kan Kahadean nin Dios. Binolong
kadikloman, naliliwanagan na ngunyan. understanding and cooperation in my family, the niya an gabos na helang asin kamatean kan mga
Tinawan mo sinda nin dakulang kaogmahan, class, the group or the parish?? tawo.
Kagurangnan; pinaogma mo sinda.
 Gospel Reading: Matthew 4: 12-23(or An Marahay na Bareta nin satong Kagurangnan.
An Tataramon kan Kagurangnan 4:12-17)- Jesus begins the proclamation of Pag- omaw saimo, O Cristo.
Salamat sa Dios. the Good News.
PYM SUNDAY BIBLE PRAYER An Tataramon kan Kagurangnan 4. What is the reward or promised to the
GATHERING (January 29, 2017) Salamat sa Dios. Pagbasa kan Evangelio na sinurat ni San merciful?
Mateo 5. Who will be called “children of God”?
 A Call to Silence God’s Word in My Life Kamurawayan saimo, Kagurangnan. 6. What does it mean to be “poor in Spirit”?
 An Invite for the Holy Spirit 1. Can I say in all honesty that I consistently
7. Who will give the reward promised to
“seek justice and humility”? Pakahiling ni Jesus kan katawohan, nagtukad
2. Do I constantly avoid doing what is siya sa bukid, nagtukaw asin an mga those who live the “Beatitudes”?
COME HOLY SPIRIT
wrong? disipulos nagrani Saiya. Dangan nagtaram  Those who give the “Catholic Mass
Come, Holy Spirit, I need you 3. Do I treasure sincerity in speech and asin nagtukdo sainda. Ini an saiyang sinabi: Media Awards”
Come, Holy Spirit, I pray actions? “Paladan an mga dukha sa espiritu huli ta  The Pope
Come with your strength and your power sainda an kahadean nin langit.  God
Come in your own gentle way  Second Reading: 1 Corinthians 1:26- Paladan an mga maboot, huli ta  Those who award the Nobel Prizes
31- God chooses the lowly to actualize mapapasainda an daga. 8. List down the virtues enshrined in the
Come like a spring in the desert His plan Paladan an mga nagtitios, huli ta sainda Beatitudes.
Come to the weary of soul rarangahon. 9. Why is Jesus called “the Man of the
Lord, let your sweet healing power Isip-isipa mga tugang, kun siisay kamo na Paladan an mga nagugutom asin Beatitudes”?
Touch me and make me whole mga inapod! Pira sa saindo an madonong napapaha sa katanosan, huli ta sinda 10. Why are the beatitudes very important in
susog sa laman, pira sa saindo an pakababasogon. the spiritual life of the person?
 Opening Prayer: Hmm.. (Humming) mapangyari, pira an gikan sa familiang Paladan an mga maheherakon, huli ta
noble? Pinili nin Dios an mangmang sa sinda maheherakan. God’s Word in My Life
Come, Holy Spirit, we need you kinaban tanganing supogon makusog. Pinili Paladan an mga malinig an puso, huli ta 1. Which of the Beatitudes strikes me the
Come, Holy Spirit, we pray ni Dios an mga daing dangos asin halaga, an sinda makahihiling sa Dios. most? Why?
Come with your strength and your power mga dai, tanganing an mga igwa isubol sa Paladan an mga parapatoninong, huli ta 2. Which one(s) have I managed to put into
Come in your own gentle way. (2x) kadaihan. An tawo dai nin ikakapaabaw- sinda aapodon na mga akin in Dios. practice up to now?
abaw sa atubang nin Dios. Kamo ginibong Paladan an mga pinapasakitan huli sa 3. What is the main obstacle I found in living
THEME: THE BEATITUDES mga kabtang ni Cristo Jesus na iyo an katanosan, huli ta sainda an kahadean sa them out?
nagging satong kadonongan, satong langit.
 Prayers of the Faithful
 First Reading: Zephaniah 2:3; 3:12- katanosan, satong kabanalan, satong Paladan kamo, kun huli sakuya, ; kamo Response: LORD JESUS, GRACIOUSLY
13- Humility: first condition to be kaligtasan na gikan sa Dios. Siring sa pagmudahon, pasakitan asin pakaraoton HEAR US!
acceptable to God.. nasasabi sa kasuratan: An boot magpaabaw- nin mga tawo.
abaw, magpaabaw-abaw sa Kagurangnan. Ipag-ogma nindo, huli ta dakula an  Closing Prayer
An Kagurangnan hanapa nindo, gabos na ibabalos nin Dios saindo sa langit. Siring Lord Jesus, you embody in Yourself the values of
mga mapakumbaba sa daga, na nag-uutob An Tataramon kan Kagurangnan na pasakit ginobo ninda sa mga profeta the Beatitudes and their fulfillment. As we
kan saiyang mga tugon. Hanapa nindo an Salamat sa Dios. na nagkaerenot saindo.” struggle to make these values the core of our life,
forgive us when we fail and sustain us with your
katanosan, hanapa nindo an kapakumbabaan;
God’s Word in My Life An Marahay na Bareta nin satong grace till we reach the Kingdom where you live
tibaad pa makakua kamo nin tagoan sa and reign forever and ever. Amen.
aldaw na maanggot an Kagurangnan. Sa 1. Do I consider myself very important and Kagurangnan.
tahaw nindo iwawalat ko an sarong banwaan self-sufficient, or am I convinced that all the Pag- omaw saimo, O Cristo.
 Closing Song: LORD, HERE I AM
na mapakumbaba asin dukha; asin an mga good that I have comes from the Lord?
natada sa Israel mahanap nin paalawan sa 2. What is the Lord’s greatest gift to me? Discovering the Gospel Text Lord, here I am to answer Your call
ngaran nin Kagurangnan. Dai sinda maputik; 3. How have I used it so far? 1. How many are the “Beatitudes”? Lord, here I am to serve and love You
dilang marara dai na makukua sa saindang 2. Which is the first of them? I have left everything just to follow You.
ngoso. Sinda makakasasab asin  Gospel Reading: Matthew 5: 1-12- Here is my heart, here is my mind,
“The Beatitudes”: Charter of the 3. Which is the last?
makakapahingalo; dai nin mapurisaw sainda. Here is my soul, here is my whole self,
Kingdom
I am for You and You alone.