You are on page 1of 138
Contabititatea evenimentelor $1 tranzacstilor — auxiliar curricular, el, a X1-a CUPRINS CLASA 1. CONTURI DE CAPITALURI Fisa de documentare nr. 1 Grupa 10 Capital si rezerve.. Figa de lucru nr. 1 Constituirea capitalului social Figa de evaluare nr. 1 Constituirea capitalului social Fisa de documentare nr. 2 Majorarea si reducerea capitalului social Figa de lucru nr. 2 Majorarea si reducerea capitalului social. Figa de evaluare nr. 2 Majorarea gi reducerea capitalului social de documentare nr. 3. Reducerea capitalului social prin riscumpararea si anularea de actiun Fisa de lucru nr. 3 Reducerea capitalului social prin riscumpararea si anularea de acfiuni Figa de evaluare nr. 3 Reducerea capitalului social prin riscumpararea si anularea de actiuni Fisa de documentare nr. 4 Contabilitatea primelor legate de capital Figa de lueru nr. 4 Contabilitatea primelor de capital Fisa de evaluare nr. 4 Contabilitatea primelor de capital de documentare nr. 5 Contabilitatea rezervelor din reevaluare . FFisa de lucru nr. 5 Contabilitatea diferentelor din reevaluare, Figa de evaluare nr. 5. Contabilitatea diferentelor din reevaluare. de documentare nr. 6 Contabilitatea rezervelor. Figa de lucru nr, 6 Contabilitatea rezervelor. Figa de evaluare nr. 6 Contabilitatea rezervelor. o Figa de documentare nr. 7 Contabilitatea rezultatului exercitiului Figa de lucru nr, 7 Contabilitatea rezultatului exercitiului. isa de evaluare nr. 7 Contabilitatea rezultatului exereifiulu Figa de documentare nr. 8 Contabilitatea rezultatului reportat. Figa de lucru nr. 8 Contabilitatea rezultatului reportat Figa de evaluare nr. 8 Contabilitatea rezultatului reportat Figa de documentare nr. 9 Contabilitatea provizioanelor Figa de lucru nr. 9 Contabilitatea provizioanelor. Figa de evaluare nr. 9 Contabilitatea provizioanelor. Fisa de documentare nr. 10 Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilat Figa de lueru nr. 10 Contabilitatea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni FFisa de evaluare nr. 10 Contabilitatea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, Figa de documentare nr. 11 Contabilitatea creditelor bancare pe termen mediu si Tang Figa de lucru nr. 11 Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung, Figa de evaluare nt. 11 Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung Fish recapitulativa nr. 2 Clasa Fi CLASA 2. CONTURI DE IMOBILIZARI Figa de documentare nr. 12 Generali Figa de lucru nr. 12 Generalititi privind imobilizarile. Figa de documentare nr. 13 Contabilitatea imobilizarilor necorporale Figa de lucru nr. 13 Imobilizarile necorporale ~ aspecte teoretice, Fisa de documentare nr. 14 Contabilizare imobilizari necorporale Figa de lucru nr. 14 Imobilizari necorporale — inregistrari contabile. Figa de evaluare nr. 12 Contabilitatea imobilizarilor necorporale Figa de documentare nr. 15 Contabilitatea imobilizarilor corporale .. Figa de lucru nr. 15 Imobilizari corporale ~ aspecte teoretice Fisa de documentare nr. 16 Contabilizare imobiliziri corporale FFisa de lucra nr. 16 Contabilizare imobiliziri corporale — probleme simplificate. Figa de lucru nr. 17 Contabilizare imobilizari corporale — probleme mixte Figa de documentare nr. 17 Metodele de amortizare a imobilizailor corporale si necorporale . Figa de lucru nr, 18 Amortizarea imobilizarilor Figa de evaluare nr. 13 Contabilitatea imobilizarilor corporate Fisa de documentare nr. 18 Contabilitatea imobilizirilor financiar Fisa de documentare nr. 19 Contabilizarea imobilizarilor financiare.. Figa de lucra nr, 19 Contabilitatea imobilizarilor financiare Figa de evaluare nr. 14 Contabilitatea imobilizarilor financiare isa recapitulativa nr. 2 Clasa 2 Contabititatea evenimentelor si tranzacfillor ~ auxiliar curricular, cl. a Xl-a CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI $I PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE Fisa de documentare nr. 20 Stocurile si producfia in curs de execufie Figa de documetare nr. 21 Contabilitatea materiilor prime si materialelor Figa de crt a. 20 Contabilitatea materior prime, materalelor si obiectelor de inventar Figa de documentare nr. 22 Contabilitatea produselor si productiei in eurs de exee Figa de luera nr. 21 Contabilitatea produselor si producti in curs de execute Fisa de documentare nr. 23 Contabilitatea activelor biologice de natura stocurilor. Figa de lueru nr. 22. Contabilitatea activelo biologice de natura stocurilor Figa de documentare nr. 24 Contabilitatea mirfurilor Figa de lueru nr. 23 Contabilitatea marfurilor Figa de documentare nr. 25 Contabilitatea ambalajelor. ia de luens nr. 24 Contbilitatea ambalajelor. Fisa de evaluare nr. 15 Contabilitatea stocurilor si productici in curs de executie. Fisa rezumat nr. 1 Clasa 3. Fis recapitulativa nr. 3 Clasa 3. CLASA 4 ~ CONTURI DE TERTI... Fisa de documentare nr. 26 Structura generali a ereantelor sidatoriilor Fisa de documentare nr. 27 Contabilitatea datoriilor si ereanfelor comercial Figa de lucru nr, 25, Datori si creante comerciale..... Figa de documentare nr. 28 Contabil social Figa de lucru nr. 26 Contabilitatea creantelor si datoriilor salariale de documentare nr. 29 Contabilitatea impozitelor gi taxelor.. Figa de lucru nr. 27 Contabilitatea impozitelor gi taxelor Figa de documentare nr. 30 Contabilitatea subvengiilor Figa de lucru nr. 28 Contabilitatea subventiilr... Figa de documentare nr. 31 Contabilitatea altor decontari cu ter{i Figa de lucru nr. 29 Contabilitatea altor decontari cu tert. Figd de evaluare nr. 16 Contabilitatea terjilor Fis reaumat nr. 2 Clasa 4. Fi CLASA 5~CONTURI DE TREZORERIE. Figa de documentare nr. 32 Contabilitatea trezoreriei FFisa de lucra nr. 30 Contabilitatea investitilor financiare pe termen scurt Fisa de documentare nr. 33 Contabil isponibilitatilor aflate in cont si in casierie . Figa de lucru nr. 31 Contabilitatea disponibilitatilor banesti FFiga de evaluare nr. 17 Contabilitatea trezoreric Fis rezumat nr. 3 Clasa 5. CLASA 6- CONTURI DE CHELTUIELI $I CLASA 7— CONTURI DE VENITURI Fisa de documentare nr. 34 Conturile de cheltuieli si venitu Figa de lucru nr. 32 Contabilitatea cheltuililor gi veniturilor..... Fisa de documentare nr. 35 Contabilitatea ajustarilor de valoare. Figa de lucru nr. 33 Ajustarile de valoare Contabititatea evenimentetor si tranzactiilor — auxiliar curricular, cl. a XI-a CLASA 1. CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, iMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE Fisa de documentare nr. 1 Grupa 10 Capital si rezerve Contabilitatea capitalului social Prin capitalul unei societafi sunt desemnate sursele de finanjare a activului © patrimonial investite intr-o societate in scopul desfésurdrii activitafii ei in condigii de oficienti economied si cu scopul de a obtine profi. Capital social Prime de capital Capitaturi proprii Rezerve (surse proprii) Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat (profit nerepartizat) Rezultatul exercitiului (profit) Capitaluri permanente (surse permanente, stabile, utilizabile in societate mai mult de 1 an) Proyizioang Sunt acele datorii care trebuie platite pe Datorii pe termen lung | © Perioada mai mare de 1 an. Capitalul si rezervele poarti denumirea de capitaluri propri lurile proprii reprezinti dreptul asociatilor / actionarilor asupra activelor dupa scaderea tuturor datoriilor. aluri proprii = Capital + rezerve \ sau Capitaluri proprii = Activ ~ Datorii Activ = Capitaluri proprii + Datorii < Clasificare capitaluri proprii: Conturi = aporturile de capital 101 |= primele de capital 104 = rezervele 106 ezultatul reportat 117 rezultatul exercitiulul financiar mi | CAPITALUL SOCIAL valoarea totala a aporturilor subserise si/sau depuse de actionari/asociati, Capitalul social reprezinta 0 componenti a capitalurilor proprii care exprima \ 7) Modialititi de majorare a capitalului social - noi aporturi in numerar sau in natura - operafiuni interne eo