You are on page 1of 12

ΠΛHPΩMENO

TEΛOΣ
Tαχ. Γραφείο
KΩ∆IKOΣ 094587 Iωαννίνων
Aριθµός. Aδείας 14

ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH ΠOΛITIΣTIKOY
 ΣYΛΛOΓOY ∆OΛOY IΩANNINΩN 
ETOΣ 34ο  AP. ΦYΛ. 140  OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ - ∆EKEMBPIOΣ 2018
TAX. ∆/NΣH: AΠOΛΛΩNIAΣ 21  45332 IΩANNINA  e-mail: doliotika@dolo.gr  www.dolo.gr

Ο εορτασµός ΣΤΟΥΣ ΛΙΓΟΣΤΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
του Αγίου Νικολάου Αυτές τις Άγιες µέρες απευθυνόµαστε σε όλους σας για
να σας ευχηθούµε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο
Έτος 2019 Το µυαλό µας και η σκέψη µας πάντα, περισσό-
τερο δε αυτές τις γιορτινές µέρες, είναι κοντά σας. Γνωρί-
ζουµε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζε-
τε, αλλά πιστεύουµε πως είσαστε εφοδιασµένοι µε υποµο-
νή και καλοσύνη για να περάσετε όµορφες οικογενειακές
στιγµές τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η γέννηση
του Χριστού ας φέρει την ελπίδα και το χαµόγελο σε όλους
µας και η νέα χρονιά το πιο πολύτιµο δώρο την υγεία.

Aπό αριστερά: Nτίνα Kουτσουµπίνα, Άννα Zωίδη, Σταυρούλα και Aλέ-
κος Nάστος, Γιώργος Kωσταράς, Γιώργος Nάστος, Tασία και Bαγγέλης
∆άκας. (Φωτο: Γιώργος Kωσταράς)

Το λαµπρό πανηγύρι του ναού µας στις 6 του ∆εκέµβρη έρχεται,
για να µας θυµίσει πως ο Άγιος είναι κοντά µας κι εµείς ενωµένοι κι
αγαπηµένοι τον τιµούµε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι έγινε κι εφέτος.
Μέσα σε µια ζεστή εκκλησιαστική ατµόσφαιρα, χοροστατούντος
του παπα-Βασίλη, τελέστηκε η θεία λειτουργία και ακολούθησε αρ-
τοκλασία. Με το πέρας της θείας λειτουργίας συγκεντρωθήκαµε στο
καφενείο. Στη ζεστή ατµόσφαιρα που έστελναν τα αναµµένα κού-
τσουρα από το τζάκι, µας περίµεναν στρωµένα τραπέζια µε γλυκά,
πλούσιους µεζέδες και ντόπια ποτά. ∆εν έλειψε κι εφέτος η πατρο-
παράδοτη φασολάδα του Χριστόφορου. Έχει πλέον κι αυτή καθιε-
ρωθεί. Ήταν µια καλή ευκαιρία για
συνάντηση των χωριανών, µέσα  Συνέχεια στη 2η σελίδα

K O Y B E N TO Y ΛE Σ Tου ∆HM. ΠOTΣH

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ παλιές αναµνήσεις, που όταν O Πολιτιστικός Σύλλογος Iωαννίνων
Τον τίτλο του κειµένου µου ήµουνα παιδί και ζούσα στο O Πρόεδρος του ∆.∆. ∆ολού
τον πήρα απ\την εφηµερίδα τα αγαπηµένο µου χωριό, και
Oι Aδελφότητες Aθηνών
«∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ» που γράφει και ο πραγµατικά, µου λείπουν απ\τη
και Aµερικής
αγαπητός µας χωριανός Κώ- ζωή µου και τις θυµάµαι σαν νά-
στας Αναστασίου, στο κείµενό ναι λίγους µήνες πριν... σας εύχονται Xαρούµενα
του «ΦΩΝΑΧΤΑ» µια ολόκληρη Περιµένοντας το Πάσχα, µια και Eυλογηµένα
σελίδα, «Αναµνήσεις και Νο- ηλιόλουστη µέρα συµφωνήσα- XPIΣTOYΓENNA
σταλγίες». µε µε τον χωριανό µου Κώστα
Κώστα µου, σε ευχαριστώ Λέκκα να πάµε επάνω στο Κου- Yγεία και ∆ηµιουργικότητα
για το 2019
πολύ, διότι µου θύµησες κάτι  Συνέχεια στη 2η σελίδα
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 2

K O Y B E N T O Y ΛE Σ Ο εορτασµός
 Συνέχεια από την 1η σελίδα
χωριό το Πάσχα και την άνοιξη. του Αγίου Νικολάου
Ο ήλιος έφτασε και σε µας
τσόκρανο, στις περιοχές Μπα-
 Συνέχεια από την 1η σελίδα
επάνω στο βουνό και µαζί µε Η καταστροφική δράση του
καφούκα και Τσιόκαρι, να χα-
τον Κώστα Λέκα κανονίσαµε να χρόνου όπως είναι φυσικό, άφη-
ρούµε την Άνοιξη και να ρεµβά- στη ζεστή και φιλική ατµόσφαι-
σουµε το χωριό µας από ψηλά. ξαπλώσουµε επάνω στην πρα- σε τα αποτυπώµατά της σε πολ-
ρα που δηµιουργήθηκε, ανταλ-
Χάρµα των µατιών µας το σινάδα, γιατί ο καθαρός αέρας, λά σηµεία του ναού, που πρέπει
λάσοντας σκέψεις και απόψεις
χωριό και πληµµύρα από κόσµο, οι µυρουδιές των λουλουδιών, οπωσδήποτε να τα θεραπεύσου-
για το όµορφο χωριό µας. Με
απ’ άκρη σ’ άκρη. µε. Θεωρούµε χρέος µας όχι µό-
τα ακούσµατα των πουλιών και συγκίνηση αποχαιρετιστήκαµε
Μεγάλη η κίνηση των χωρια- νο να τον προστατεύσουµε και
των αηδονιών, µας µάγεψαν τό- και µε πολλές ευχές για καλές
νών µας που ασχολούνταν µε να τον συντηρήσουµε ως σπάνιο
σο και καθίσαµε κάπου µέχρι το γιορτές και για καλή χρονιά.
τις εργασίες τους λόγω του Πά- και ανεκτίµητο στολίδι, αλλά και
Η ανέγερση της κεντρικής
σχα. Αυτή η εικόνα δεν φεύγει µεσηµέρι. Εκεί στον πραγµατι- να τον αναδείξουµε µε τον κα-
µας εκκλησίας προς τιµήν του
ποτέ απ’ το µυαλό µου, ιδιαίτε- κό παράδεισο της φύσης. Αυτή λύτερο δυνατό τρόπο. Σε πρώτη
Αγίου Νικολάου έγινε το 1814.
ρα όταν ανοίγω τα άλµπουµ των την ηµέρα δεν θα την ξαναβρώ φάση ξεκινάµε µε τον καθαρι-
Στη θέση της σηµερινής εκκλη-
φωτογραφιών του χωριού µου, σµό του κεντρικού τρούλου για
και ούτε θα την θυµόµουνα αν σίας υπάρχουν σηµάδια παλιών
τα µάτια µου γεµίζουν δάκρυα. να έρθουν ξανά στην επιφάνεια
δεν µε θύµιζε η λέξη «Αναµνή- µνηµάτων. Χτίστηκε στη θέση
Άνδρες, γυναίκες, όλοι ερ- οι υπάρχουσες αγιογραφίες. Γι’
σεις και Νοσταλγίες» του Κώ- παλιότερης εκκλησίας, την
γάζονται στα µικρά αλλά δίπατα αυτόν τον σκοπό ήρθαµε σε συ-
οποία το 1740 τη µεγάλωσαν. Η
σπίτια τους, σε καθαρίσµατα, στα Αναστασίου. Νάσαι καλά νεννόηση µε ειδικούς συντηρη-
οικοδοµή έγινε λίθινη, στέρεη
ασβεστώµατα έως έξω στις αυ- Κώστα µου. τές έργων, καθώς και µε τις αρ-
µε µικρά παράθυρα. Εσωτερικά
λές και µερικοί ακόµα και πιο Ξέρω, τώρα θα µου πείτε να µόδιες υπηρεσίες για την σχετι-
χωρίζεται στο Άγιο Βήµα, αν-
έξω στις ρούγες τους τις καθά- κή άδεια εργασιών και είµαστε
αφήσω το χτες που έφυγε και δρωνίτη και γυναικωνίτη. Είναι
ριζαν και τα δέντρα που υπήρ- στην ευχάριστη θέση να σας
είναι µόνον µια µακρινή ανά- ένα πραγµατικό στολίδι στο µε-
χαν, άσπριζαν µε την ασβέστη ανακοινώσουµε πως όλα είναι
µνηση και να πιάσουµε το σήµε- σοχώρι. Από ανέκαθεν οι χωρια-
όλους τους κορµούς µέχρι την έτοιµα. Ακόµη και ο χορηγός.
ρα που είναι το παρόν. νοί, ντόπιοι και ξενιτεµένοι φρό-
µέση τους. Χωριανή µας αναλαµβάνει τα
ντιζαν µε διαφόρους τρόπος τον
Τα αγόρια, οµάδες-οµάδες ΑΛΗΘΕΙΑ! Είµαστε σίγοροι, απαιτούµενα έξοδα. Μεγάλη η
Ναό. Αυτό συνεχίζεται και σήµε-
κάτω στην περιοχή, στο Τσιαΐρι πως οι αναµνήσεις κάνουν τη προσφορά της και την ευχαρι-
ρα.
µε ένα σχετικά µεγάλο... τόπι στούµε πολύ. Ευχόµεθα η Χάρις
ζωή πιο εύκολη ή µήπως την δυ- Τελευταία, όπως έχουµε
µαύρο, από Καότσουκ δώρο απ’ του Αγίου Νικολάου να της χαρί-
σκολεύουν περισσότερο;
τον Λουκά Μίτσκαρη απ’ την
Αυτό το αφήνω σε σας, αγα-
Αµερική, έπαιζαν για πολλές
πητοί µου αναγνώστες και σας
ώρες ποδόσφαιρο, φωνάζο-
ντας πολύ δυνατά. Τα πιο µικρό- παρακαλώ να µου γράψετε την
τερα σε ηλικία, κάτω από µια πε- γνώµη σας, την οποία περιµέ-
λώρια καρυδιά στη ρούγα του νω.
Τσικώνη, στην Κάτω χώρα έπαι- Πάντως η άνοιξη είναι η αρ-
ζαν το «Μούκα» και φώναζαν
χή της δηµιουργίας στη φύση,
και τσίριζαν συνέχεια. Τα κορί-
όπως η γέννηση στη ζωή µας.
τσια, στην αυλή του ΣΧολείου
αφού τελείωσαν το άσπρισµα Το µπουµπούκι που ανοίγει. Εϊ-
τους γύρω τοίχους και άλλες ναι σαν το µωρό, πούρχεται
δουλειές άρχισαν να παίζουν στον κόσµο. Και τα δυο δεν ξέ-
άλλες τον «σαλίγκαρο» και άλ- ρουν πόσο και πώς θα ζήσουν
λες τον «τζίκα». Μεγάλες γυ-
και είναι και τα δυο τόσο όµορ-
ναίκες, δεν κυκλοφορούσαν Aπό αριστερά: Aίας Mαρίνος (συντηρητής έργων τέχνης), Tέλης
φα και τόσο πολύ ανήµπορα.
πολλές, γιατί εργάζονταν µέσα Kαζαντζής (φίλος), Γάννης Mποντίνης, Λάκης Xρήστου, παπα-
στα σπίτια, να πλάθουν κουλού- Θάθελα να πάω κάποτε µια
Bασίλης (Kούρος). (Φωτό Γ. Kωσταρά) (ο φωτογράφος του χωριού).
ρια, να βάφουν κόκκινα αυγά µέρα, στην ίδια τοποθεσία του
και άλλες εσωτερικές εργα- χωριού µου, που ήµουνα τότε γράψει, έχουµε νέο ιερέα, άν-
σίες. Τα λιγοστά γεροντάκια, µε ζει πάντα υγεία, χαρά και ευτυ-
και νάναι άνοιξη και Πάσχα, για θρωπο ανοιχτό, απλό και κοινω-
τον παπά και τον δάσκαλο να χία. Στη συνέχεια θα συνεχίσου-
να ξαναθυµηθώ και να κλάψω νικό. Κάθε φορά που ανταµώ-
κάνουν βόλτες µέχρι το Τσου- µε µε τον ελαιοχρωµατισµό και
από χαρά και να δω πάλι, από νουµε µετά τη Θεία λειτουργία,
µπάρι και οι πιο νέοι σ’ άλλες οποιοδήποτε άλλη επέµβαση
ψηλά το αγαπηµένο µου χωριό η συζήτησή µας περιστρέφεται
αγροτικές δουλειές, έξω και µέ- θεωρούµε αναγκαία.
γύρω από τα προβλήµατα της
σα στο χωριό. για να µου φύγει ο µεγάλος Ι.Μ.
κοινότητας, και πρωτίστως της
Έτσι γινότανε τότε στο χω- καηµός µου. Πιστεύω να το κα- εκκλησίας µας.
ριό µου περιµένοντας όλο το τορθώσω µια µέρα...
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 3

EYXAPIΣTIEΣ ∆ύσκολοι χειµώνες στο ∆ολό

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ Ανήµερα των Φώτων, 6 Γενάρη του 2017 να τους ξεκολλήσει και καθώς φθάνανε στο
ΛΟΥΚΙΑ ΤΖΙΑΛΛΑ έφθασα στο ∆ολό και ο ερχοµός µου συνο- ∆ολό ο Κώτσος λιποθύµησε από το κρύο. Κα-
δεύτηκε από την έλευση της «Αριάδνης», θηµερινό πήγαινε έλα στη Βοστίνα για σχο-
Eυχαριστούµε την αξιότιµη κυρία Λου- ενός κύµατος κακοκαιρίας από τη Φιλανδία λείο.
κία Τζιάλλα, όπου στις 25 του µηνός Οκτω- που ταλαιπώρησε την Ελλάδα για τις επόµε- 6 ∆εκέµβρη 1984: έσπασαν από το βάρος
βρίου του 2018, έγραψε στην αξιότιµη εφη- νες 10 µέρες. Στις 7 το απόγευµα το θερµό- του χιονιού οι διπλές κολόνες της ∆ΕΗ στη
µερίδα της τον «Ηπειρωτικό Αγώνα» δύο µετρο έξω από το σπίτι του Ηλία Κούρου έδει- χαράδρα ενώ στο Τσαίρι έσπασε η κορυφή
υπέροχα κείµενά της, για µένα και την µα- χνε -3ο Κελσίου, ξηµερώµατα της εποµένης της κολόνας. Του Αγίου Ελευθερίου ήρθε το
καρίτισσα γυναίκα µου, τα οποία θα διαβά- µέρας έδειχνε -7ο και µια µέρα µετά -12ο ρεύµα στο χωριό. Το παράξενο ήταν ότι δεν
σετε παρακάτω. Κελσίου. Ο Πάνος µου είπε τελικά ότι είδαν είχε πολύ χιόνι, αλλά ήταν πολύ βαρύ. Ήταν
και το -17ο όταν εγώ είχα πια φύγει.
Tου ∆HM. ΠOTΣH Αναπόφευκτα λοιπόν µέσα σε µια τέτοια Tου AΓΓEΛOY KOYPOY
κατάσταση –η τηλεόραση έδειχνε συνέχεια
Εύχοµαι ολόψυχα, κυρία Λουκία, να σαι έκτακτα δελτία καιρού, αποκλεισµένοι πολ- σαν «κοκορέτσι» πάνω στα σύρµατα της
πάντα καλά, όπως και η οικογένειά σου, για- λοί από χιόνια στις εθνικές οδούς κτλ- η κου- ∆ΕΗ.
τί κρατάτε ψηλά και γερά την σκυτάλη της βέντα έγινε για το ένα από τα δυο πράγµατα Χριστούγεννα 1986: πολύ χιόνι µε δυνατό
πραγµατικής δηµοσιογραφίας και του καθή- που τα παλιά χρόνια µπορούσε να σταµατή- αέρα. Μπήκε στις στέγες των σπιτιών λόγω
κοντος, γιατί αυτά και άλλα πολλά, µας σει όλες τις κουβέντες στο καφενείο του ∆ο- του αέρα. Γέµισαν τα ταβάνια µε χιόνι. Απο-
χρειάζονται σήµερα και µας λείπουν πάρα λού κλεισµένοι 5 ηµέρες. Ο Φοίβος Κουβαράς
πολύ. Εύγε και σας συγχαίρω για τον υπέ- -σσσσσσς, ξεκινάει το δελτίο καιρού. κόλλησε στο Ζ της ποταµιάς µε το αµάξι.
ροχο τύπο που κυκλοφορεί για παραπάνω Το δεύτερο θέµα βέβαια ήταν πάντα ο λύ- 10-11 Μάρτη 1987: το πιο µνηµειώδες
από 100 χρόνια, αν θυµάµαι καλά. κος. Όποιος έλεγε «είδα ένα λύκο σήµερα κρύο. Μείον 20 λέει ο Ηλίας, διαφωνεί ο Πά-
στο βουνό», ήταν ο απόλυτος πρωταγωνι- νος. 80 πόντους χιόνι αλλά έλιωσε σε 2 ηµέ-
Η σκυτάλη στα παιδιά µας
στής. Τις σάλπιγγες της Ιεριχούς να έβγαζε ο ρες. Κόλλησαν οι σιαγόνες στο αγροτικό του
Έτυχε µια σηµαδιακή µέρα να φτάσει καφετζής και να σάλπιζε, ο Αρχάγγελος ο ∆άκα- µε τα πόδια στη Βοστίνα.
στα χέρια µας το περιοδικό του Πολιτιστι- ίδιος µε τις φτερούγες του να άνοιγε την πόρ- Ο χειµώνας του 1990: αυτό δεν είχε ξανα-
κού Συλλόγου ∆ολού Πωγωνίου, όπου στη τα του καφενείου και να έµπαινε µέσα, όλοι γίνει ποτέ. Ανοµβρία όλος ο χειµώνας. Η Νε-
δεύτερη σελίδα που διαβάσαµε το άρθρο θα είχαν µάτια και αυτιά µόνο για το λύκο. µέρτσικα δεν έπιασε καθόλου χιόνι όλο το
ενός άξιου τέκνου του ∆ολού, αλλά και δι- Έτσι λοιπόν κουβέντα την κουβέντα, Νικό- χειµώνα! Έβρεξε τελικά το βράδυ της Ανά-
κού µας ανθρώπου εδώ στην εφηµερίδα, λας, Πάνος, Ηλίας, πέσανε και κάτι τηλέφωνα στασης µε το που έβγαιναν οι ∆ολιώτες από
του ∆ηµήτρη Πότση (στα καθ’ ηµάς Μή- στην Αθήνα στον Κώτσο και στα Γιάννενα την εκκλησία. Ο κόσµος έλεγε ας βρέξει και
τσου), µε τον τίτλο «Πάντα η σκυτάλη στα στον Άκη -εκεί που τα πράγµατα γίνονταν δύ- ας χαλάσει το Πάσχα.
παιδιά µας». Το διάβασα µε προσοχή, όπως Φλεβάρης 1991: θερµοκρασία -15ο κελσί-
σκολα- καταρτίσαµε ένα χρονολόγιο µε τις
διαβάζω κάθε άρθρο αυτού του περιοδικού, ου. Χωρίς χιόνι, µόνο παγωνιά. Όταν πέθανε
πιο αξιοµνηµόνευτες κακοκαιρίες στο ∆ολό.
που µε τόσο κόπο βγαίνει εδώ και 35 χρό- ο Παντελής της Λόπης. ∆εν σκάβονταν το
Για δύσκολους χειµώνες και για όσα θυµού-
νια. Στην πρώτη σελίδα ξεχώρισα τα «∆ηµι- χώµα στον Αϊ Γιάννη.
νται από αυτούς.
ουργικά εργαστήρια», όπου κορίτσια και Πρωτοχρονιά 1993: αποκλεισµένο 7 ηµέ-
Καταρχάς µια σηµείωση για τα είδη του
αγόρια του ∆ολού είχαν τη δυνατότητα, ρες το ∆ολό. Στο καλντερίµι του Φόρη το χιό-
χιονιού, όπως µου τα είπαν εκείνο το βράδυ.
εκτός από τους παραδοσιακούς δολιώτι- νι ήταν ίσα µε την µάντρα του.
Νότιο χιόνι: Χοντρό χιόνι που πέφτει απα-
κους χορούς, να γνωρίσουν τα ιστορικά σπί- Μάρτης(;)2001: όταν ο Νίκος Φούκης δεν
λά, ήσυχα, χωρίς πολύ κρύο
τια του χωριού µε τη βοήθεια ειδικών δα- µπορούσε να πάει στα Γιάννενα για αιµοκά-
Βορινό χιόνι: µε πολύ κρύο
σκάλων, ακόµη και να µάθουν να δένουν θαρση. Εν τέλει ήρθε τη νύχτα ο φορτωτής
Κοκορόχιονο: ψιλές νιφάδες
οµπόλια και να ανοίγουν φύλλο τα κορίτσια. από µπροστά και από πίσω το εκχιονιστικό.
Νότιο χιόνι πέφτει, σχεδόν πάντα, στο ∆ο-
λό. ∆εκέµβρης 2002: Απίστευτη ανοµβρία. Ο
Στη Νίνα της σιωπής
9 Φλεβάρη 1965: 1,5 µέτρο χιόνι. Το χιόνι Ηλίας θυµάται ότι στις 12 ∆εκέµβρη είδε ξερό
ήταν σχεδόν ίσα µε τους ανθρώπους. Ένα µή- τον ίσβορα στη χαράδρα. Όταν έβρεξε τελι-
Λέω σηµαδιακή µέρα που έφτασε το πε-
να! αποκλεισµένοι – βέβαια η έννοια «απο- κά, σε πέντε ηµέρες το νερό ξαναβγήκε.
ριοδικό, γιατί συνέπεσε να είναι η ηµέρα
που έφευγε η Νίνα της σιωπής, η επί χρόνια κλεισµένοι» τότε δεν υπήρχε γιατί τότε δεν Οκτώβρης 2002: πληµµύρισε ο κάµπος και
πιστή σύζυγος του Μήτσου. Στη Νίνα των υπήρχε δρόµος για το ∆ολό, κατά µια έννοια έγινε λίµνη. Το νερό πέρασε πάνω από το ξυ-
Σακκέων –όπως λέµε τη µεγάλη αυτή οικο- ήταν πάντα αποκλεισµένοι. Όπως το θυµάται λογέφυρο! Χάλασε τα θεµέλια του βράχου
γένεια– τη γυναίκα του επί χρόνια του πω- ο Νικόλας είχε πάρει ο Μπάρµπα Τάσος αρνιά στο γεφύρι της Νονούλως.
γωνήσιου συνεργάτη του Η.Α. θα αφιερώ- για πάχυνση (αρνιά «κανάρα») και µετά δεν 2005: Χιόνισε στις 25 Γενάρη. Το χιόνι
σουµε δυο στίχους πάλι από τα λιανοτρά- είχαν τι να φάνε τα ζωντανά. Καλό Μάρτη έφυγε 10 Μάρτη. Το µεγαλύτερο χιόνι που
γουδα του Γιάννη Ρίτσου. «Μνηµόσυνο»: έφυγε το χιόνι. θυµούνται. Έσπασαν τα σίδερα στις περγου-
«Σε µια γωνιά στέκει ο παππούς, στην άλλη 1980, (πότε ακριβώς;): Τυφώνας (πρωτο- λιές. Έσπασαν οι περγουλιές του Γιώργου
δέκα εγγόνια και στο τραπέζι εννιά κεριά φανές φαινόµενο), βροχή και αέρας. Στο Γυ- Πότση, του Λάλο Κίτσου, του Φούκη, του Άκη,
µπηγµένα στο καρβέλι». µνάσιο της Βοστίνας ξερίζωσε 5-6 αµυγδα- του Γιάννη Μποντίνη, του Σπύρου Γιάννου.
Είναι επιγραµµατικοί για την πολυµελή λιές. Ο αέρας πήρε την περούκα του δασκά- Μερικώς σπάσανε του Ηλία Κούρου, του Γιάν-
γιαννιώτικη οικογένεια µε τα εννιά της παι- λου. Ο Άκης στο δηµοτικό. ναρου, του Λευτέρη Μούστου, του Κατσιλιέ-
διά ετούτοι οι στίχοι, που έχουν τον συµβο- Γενάρης 1981: ο Κώτσος έπαθε υποθερµία ρη (λίγο).
λικό τίτλο της φαµελιάς και της µνηµοσύ- και λιποθύµησε. Κόλλησε στον Άγιο Μάρκο Άγγελος Κούρος
νης. το φορτηγό από το χιόνι –µε τέντα εκείνο το 17/12/2018
φορτηγό, δηλαδή ανοικτό για τα παιδιά που
ήταν πάνω-, ήρθε µετά από πολύ ώρα τρακτέρ
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 4

ΓIΩPΓOΣ ZEPBAΣ - AΦIEPΩMA

1952 ∆ολό. Tα καλά αυτοκίνητα
πάντα συγκινούσαν τα όµορφα κορί-
τσια... Mαργαρίτα Θανοπούλου,
Eυφροσύνη Zέρβα, Bασιλική Θανοπούλου,
1955 Aθήνα. ∆ηµήτρης - Xαρά - Hρώ
Eυτυχία Zωίδη (Mηλωνού) και ο µικρός
Πέτρος Θανόπουλος. Γάµος µε Mαργαρίτα Θανοπούλου

1964 KHΦIΣIA, H KATOIKIA TOY APXITEKTONA

...«για το ευχαριστώ καλέ µου νοικοκύρη θέλεις να σου πλέξω εγώ σωστούς
θέλεις τα λουλούδια στο ποτήρι; ένα σωρό στίχους ταιριαστούς;».. Tέλλος Άγρας

Ένα δύσκολο πρόβληµα
για τον αρχιτέκτονα: πε-
ριορισµένης επιφάνειας οι-
κόπεδο, γωνιακό –υπό
οξεία γωνία– µε έντονη
κλίση σε συµπαγές, βρα-
χώδες έδαφος.
H λύση: «Mε το έδαφος,
και από το έδαφος» που
έλεγε ο Άρης Kωνσταντινί-
δης
Σύνθεση που εκφράζει τον πολύ προσωπικό χαρακτήρα του αρχιτέκτονα (ρυθµός, αρµονία, ασυµµετρία, επιλογή υλικών κλπ.),
βασισµένη στις αρχές του Kινήµατος του Mοντερνισµού µε αναφορές στον Πικιώνη και τον Frank Floyd Wright (τον µεγαλύτερο
Έλληνα και τον µεγαλύτερο Aµερικανό αρχιτέκτονα), προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου ως του τοπίου. Άψογο
παράδειγµα επιτυχούς συνύπαρξης δόµησης και τοποθεσίας. Λαµβάνοντας υπʼ όψιν τα φυσικά στοιχεία, το κτήριο υψώνεται οµαλά
και παίρνει σχήµα που εναρµονίζεται µε το περιβάλλον: φυσικό και δοµηµένο (εν µέσω άλλων σύγχρονων κατασκευών). Mε άριστη
τοποθέτηση και προσανατολισµό, από βορρά προστατεύεται όντας χωµένοσ το έδαφος ενώ ανατολικά τα υπνοδωµάτια λούζονται στο
πρωινό φως. Kι ενώ βορειοανατολικά δένεται µε τον βράχο «πατώντας γερά» στη γη, νοτιοδυτικά (µέσω και των µεγάλων ανοιγ-
µάτων) γίνεται διάφανο, ανάλαφρο - απογειώνεται, µοιάζει να αιωρείται. Kι ενώ τον χειµώνα λούζεται οληµερίς και πανταχόθεν
από τις πλάγιες ακτίνες του ήλιου, το καλοκαίρι η σκίαση από τους µεγάλους πρόβολους το προστατεύει από τις κατακόρυφες.

«Kαλώς ώρισες
ήλιε του Mαρτιού
στα όξω και στα µέσα
του σπιτιού.

Mες στις κάµαρες
-του βάθους ανοιχτές-
µεγαλώσαν
τα παράθυρα απ’ τα χθες.

Mάρµαρα χτυπάνε...
πελεκάνε...

όπου και να ʼναι...
Mέρα-µεσηµέρι

∆έρνοντας τʼ ανώφλια
τα γυαλιά
πάσχουν µες στο σπίτι µας
πουλιά»...
Tέλλος Άγρας
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 5

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΛΙΑ Ξεκίνησε
το αέναο κύλισµα του χρόνου, έρχο- Πρωτοχρονιά, που πάντοτε την περιµένου- το Κτηµατολόγιο
Σνται ξανά και ξανά τα Χριστούγεννα. µε µε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εϊναι η αλλα-
Είναι η µεγαλύτερη γιορτή των Χριστιανών. γή του χρόνου και την καλωσορίζουµε: ΕΙ- στον Ν. Ιωαννίνων
Γιορτάζουµε τη γέννηση του Χριστού µας ΡΗΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥΣ»
στις 25 ∆εκεµβρίου. Οι Χριστιανοί όλοι, αλ- και λέµε:
Ξεκίνησε την ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου
λά ξεχωριστά, εµείς οι Έλληνες, γιορτάζου- Στην καινούργια χρονιά
µε τη γέννηση του Χριστού µας, που µας η αγάπη ν’ ανθίσει 2018, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας,
έσωσε από την κακία, που γέµισε ελπίδες στον Νοµό Ιωαννίνων. Όσοι έχουν ακίνητη
στους λαούς, που εχαροποίησε χαρά µεγά- Tου ΣΩKPATH OIKONOMOY περιουσία στην εν λόγω περιοχή καλούνται
λη στον κόσµο. Ο ουρανός θα αντηχήσει µε να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιου-
τον Θεϊκό Ύµνο των αγγέλων και των ποι- και η βαριά χειµωνιά σίας τους στο Γραφείο Κτηµατογράφησης
µένων, µε τη δοξολογία των ανθρώπων: να πεθάνει να σβήσει...
στα Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68 και
«∆όξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, Και η θλιµένη ψυχή
να χαρεί, να γιορτάσει... 8ης Μεραρχίας 3-5, του κτιριακού συγκρο-
εν ανθρώποις ευδοκία».
Ο µικρός Χριστούλης ευλόγησε τους λα- τήµατος «ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ΤΚ 45333
Θα κλείσω το µικρό µου αυτό άρθρο, µε
ούς και παρηγόρησε τους αδυνάτους, τους Τηλέφωνα: 26510 26082 – 26510 20116,
δύο χαριτωµένα παιδικά ποιήµατα, που σαν
πάσχοντες, τους ασθενικούς και µετέδωσε Φαξ: 26510 20551
δάσκαλο! τα δίδαξα στους µαθητές µου 40
την ευλογία του και την ελπίδα! Και να η κα- Ωράριο λειτουργίας: ∆εύτερα, Τρίτη, Πέ-
ολόκληρα χρόνια.
µπάνα του χωριού χτυπάει! µπτη, Παρασκευή 8:00 µε 16:00
Τέτοιες µέρες αναλογίζοµαι τα παλιά
Α. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και Τετάρτη 8:00 µε 20:00.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Τότε, που όλη η οικογέ-
α) Στη γωνιά µας κόκκινο ή και ηλεκτρονικά µέσω της
νεια, περίµενε αυτή τη Μεγάλη, γιορτή. Οι-
τ’ αναµµένο τζάκι. ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
κογενειακή γιορτή. Όλοι µαζί δίπλα από το
Τούφες χιόνια πέφτουνε
τζάκι, µε τον παππού, να λέει παλιές ιστο- Η διάρκεια της συλλογής των δηλώσεων
στο παραθυράκι.
ρίες, για τους καλλικάντζαρους για µύθους είναι τρεις µήνες (αρχίζει στις 10-12-2018
και παραδόσεις, για θαύµατακαι µάγια και β) Όλο απόψε ξάγρυνπνο και λήγει στις 12-03-2019) για τους κατοί-
αναλογίζοµαι τον ποιητή που λέει: «Νύχτα µένει το χωριό
κους του εσωτερικού και έξι µήνες για τους
γιοµάτη θαύµατα, Νύχτα σπαρµένη µε µά- και χτυπά Χριστούγεννα
για». κατοίκους εξωτερικού ( έως 10-06-2019).
το καµπαναριό.
Μετά τη Χριστουηγεννιάτικη θεία λει- Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων διε-
τουργία, στο σπίτι, φιλούσαµε το χέρι του γ) Έλα, Εσύ, που Αρχάγγελοι νεργείται η προανάρτηση (η οποία γίνεται
παππού και των γονιών µας και µετά το Χρι- σ’ ανυµνούν απόψε,
κυρίως ηλεκτρονικά) και διαρκεί 45 µέρες.
στουγεννιάτικο πλούσιο τραπέζι «µ’ όλα τα πάρε από την πίτα µας
Η υποβολή των δηλώσεων είναι υποχρε-
καλά» λαλαγγίτες, χρυσόψωµα γλυκά, χοι- που ευωδιά, και κόψε.
ωτική. Σηµειώνεται πως όσα ακίνητα δεν δη-
ρινά και δύο χιλιάδες καλά». Τα παιδιά, όλο
δ) Έλα, κι η γωνίστα µας λωθούν – κατά τη διάρκεια της κτηµατογρά-
χαρά κοντά στη φωτιά, κι âξω να πέφτει το
χιόνιι. Και να ακούγεται µελωδικά απ’ την ιε- καρτερεί να ’ρθεις. φησης- θα καταγραφούν στις αρχικές εγ-
ρή γερόντισσα Εκκλησία ο Ύµνος των αγγέ- Σούστρωσα Χριστούλη µου, γραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφό-
λων και να µουρµουρίζει αργά ο παππούς: για να ζεσταθείς.
σον δεν πραγµατοποιηθούν οι σχετικές
χίλιες νότες, καθαρά γλυκά και τρίβει τα ρο- (Σ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ)
διορθώσεις στις προβλεπόµενες προθε-
ζιασµένα χέρια του στο τζάκι, σµίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό ∆ηµό-
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε Β. Ο ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ σιο.
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε,
Χριστός επί γης υψώθητε...». Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, οι δικαι-
1. Ελάτε στο τραπέζι µας απόψε
Έτσι λοιπόν άρχιζε η µέρα των Χριστου- για τη χαρά να κάνουµε µια θέση. ούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την
γέννων, γελαστή στου ήλιου το ξύπνηµα κι Την πίττα µας, πατέρα, τώρα κόψε, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας συλλο-
όλα χαµογελούσαν, ευτυχισµένα. Οικογε- να δούµε το φλουρί σε ποιον να πέσει. γής δηλώσεων ιδιοκτησίας (12-03-2019) για
νειακή ζεστή ζωή. Τότε όλοι µαζί! να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορε-
Σήµερα η οικογένεια χωρίζεται. Γιορτά- 2. Κι ας µένει έτσι στρωµένο απόψε, ας µέ-
τικά θα απαιτηθεί µεγαλύτερο κόστος και
ζουν ξεχωριστά. Πάνε εκδροµές µακριά απ’ νει
και το τζάκι µας ας καίει εκεί πλάι. περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση
το σπίτι µε το ερώτηµα «πού θα πάτε τώρα
τα Χριστούγεννα»; Ξεχωριστά τ’ αγόρια, τα Απόψε µε την κάπα χιονισµένη της διαδικασίας.
κορίτσια, τα παιδιά. Πάει αυτή η ζεστή οικο- θα ’ρθει κι ο Αϊ-Βασίλης για να φάει.
γενειακή σκηνή. Και παρά την οικονοµική (Σ. Σπεράντσας)
Υπέροχα, απλά ποιηµατάκια, από χιλιά-
Xωριανέ, Φίλε αναγνώστη,
κρίση –ποια κρίση; ακούς τους Προέδρους
των ξενοδοχειακών καταλυµάτων χαρού- δες άλλα µελωδικά. όσο η εφηµερίδα
µενοι ν’ αναγγέλλουν: «∆ιαπιστώνουµε
πλήρη πληρότητα σ’ όλα µας τα ξενοδο- Εύχοµαι σ’ όλους καλές γιορτές θα γράφεται από ελάχιστους,
χεία...». Οι καιροί αλλάζουν. Τώρα άλλες και χαρούµενη η νέα χρονιά!
τόσο θα αποµακρύνεται από σένα.
απόψεις απ’ όλους. Μακάρι όµως να κυριαρ-
χήσει το: «Και επί γης ΕΙΡΗΝΗ!». Σωκράτης Μ. Οικονόµου Γράψε τις αναµνήσεις, τα οράµατα,
Πόσο καλό θα κάνει στη ζωή µας! Συντ/χος Εκπαιδευτικός
Μαζί µε τα Χριστούγεννα έρχεται και η τον πόνο, την ελπίδα.
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 6

Σκέψεις - Σχόλια AΠO TON A∆OΛO-∆OΛIΩTH

EIKONEΣ ΠOY EXOYN µαζί µε το πατρικό τους επώνυµο έχαναν και νόµενες και συνεπείς δράσεις. Οι άνθρωποι
ANEΠIΣTPEΠTA XAΘEI το βαφτιστικό τους όνοµα και έπαιρναν τ’ εκείνα τα χρόνια διακρίνονταν για το αίσθη-
όνοµα του συντρόφου τους) και τόσες άλ- µα της συλλογικότητας. Συµπαραστέκονταν
Στις ατέλειωτες ώρες τα καλοκαιρινά
λες.. ο ένας τον άλλο για να µπορέσουν να τελει-
βράδια στο καφενείο, συχνά οι κουβέντες
Οι γυναίκες αυτές γεννήθηκαν στις πρώ- ώσουν πιο γρήγορα τις διάφορες αγροτικές
µας περιστρέφονται γύρω από τα περασµέ-
εργασίες και για να αντιµετωπίσουν άλλες
να. Όλοι είχαµε κάτι να θυµηθούµε, να διη-
δυσκολίες που τύχαινε να παρουσιαστούν.
γηθούµε, δυσάρεστα, ευχάριστα, αξέχαστα,
Συµπαραστέκονταν µε την αγάπη που υπάρ-
αναµνήσεις που µας συντροφεύουν, εικόνες
χει ανάµεσα τους και την πεποίθηση, την τό-
και συναισθήµατα που έχουν χαραχθεί βαθιά
σο απαραίτητη και στην εποχή µας, πως ο κα-
µέσα µας και δεν ξεχνιούνται. Όλα περνού-
θένας µας δεν υπάρχει µονάχα για τον εαυ-
σαν µε χιούµορ, συγκίνηση και νοσταλγία….
τό του αλλά και για τους άλλους. Στα στερνά
Ο εµφύλιος πόλεµος 1941-1949
τους πάλι δεν τις άφησαν µόνες. Αν και η πο-
Ο εµφύλιος πόλεµος, που διεξήχθη τον
λιτεία δεν είχε την ευαισθησία να χορηγήσει
Μάρτιο του 1946 έως τον Αύγουστο του ’49
µία..,. έστω και υποτυπώδη, κρατική αρωγή,
είναι µια τραυµατική εµπειρία του ελληνικού
οι χωριανοί ανέλαβαν αυτό το έργο. Φιλοξε-
λαού και µια µαύρη σελίδα στην ιστορία του
νήθηκαν σε χώρους µε ζεστασιά και στοργή
ελληνικού έθνους. Στον εµφύλιο πόλεµο ο
όπως τους άξιζε, και µας αποχαιρέτησαν ικα-
µισός λαός πολεµάει εναντίον του άλλου µι-
νοποιηµένες. Ας είναι αιωνία η µνήµη τους,
σού, γιατί πιστεύει ότι οι δικές του ιδέες, τα
(Όσοι τα έζησαν, ας αφήσουν τις µνήµες
δικά του ιδανικά είναι τα σωστά και τα δί- H Eυγένω και η Mανώλαινα τους να καλπάσουν στο παρελθόν να ξανα-
καια.. Ο Ελληνικός Εµφύλιος θεωρείται διε-
θυµηθούν εκείνες τις µορφές).
θνώς ως η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέ-
τες δεκαετίες του αιώνα που πέρασε. Ενός Απούσα η πολιτεία από τη φροντίδα της
µου στη µεταπολεµική ιστορία και ήταν η πο-
αιώνα από τους πιο ταραγµένους και φονι- τρίτης ηλικίας
λεµική σύγκρουση µε τις µεγαλύτερες απώ-
κούς της ιστορίας. Όσα διαδραµατίστηκαν «Αόρατοι» είναι και σήµερα για την ελλη-
λειες που γνώρισε η χώρα από το 1830 έως
τότε, σηµάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή και τα νική πολιτεία εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιω-
σήµερα.
νιάτα τους και τα κουβαλάνε ζωντανά στις µένοι που χρειάζονται µακροχρόνια φροντί-
Εκείνη λοιπόν την περίοδο, (1947), τα
αποσκευές της µνήµης τους. Κι όταν η σκλα- δα. Το κράτος... λάµπει διά της απουσίας του
περισσότερα από τα χωριά της περιοχής µας
βιά σκέπασε τον τόπο µας, βρήκε τις περισ- Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ),
όπως και το δικό µας, ερηµώσανε γιατί οι κά-
σότερες χαροκαµένες και µαυροντυµένες όπως λέγονται σήµερα τα γηροκοµεία, απο-
τοικοι τους δεν µπορούσαν να ζήσουν εκεί
χήρες του πολέµου. Και τότε όµως στάθηκαν τελούν δραστηριότητα κυρίως των Μητρο-
και αναγκάστηκαν να µετακοµίσουν στις µε-
δυνατές. Έκλαψαν, µαυροντύθηκαν µα δεν πόλεων και ιδιωτών. Καιρός πλέον όλοι µαζί,
γάλες πόλεις. Σκόρπισαν τότε σε διάφορα
άφησαν τον πόνο να τους κάµψει την ψυχή. κράτος, φορείς, κοινωνία, ΜΚΟ, να ενώσου-
µέρη. Οι περισσότεροι ∆ολιώτες βρέθηκαν
Άρπαξαν, το αλέτρι το δρεπάνι και το δικράνι µε τις δυνάµεις µας δηµιουργικά ούτως ώστε
στα Γιάννενα, άλλοι στην Αθήνα και αλλού,
και καλλιέργησαν τη γη. Αγωνίστηκαν ακού- οι ηλικιωµένοι να έχουν τη φροντίδα και τη
µε αποτέλεσµα το χωριό µας να ερηµώσει.
ραστα, αθόρυβα, καρτερικά. ∆εν συνήθιζαν στοργή που τους αξίζει. Στόχος όλων µας
Το ‘50 µε τον «επαναπατρισµό» άρχισαν σι-
να ενοχλούν Ήταν γεµάτες µε απέραντη κα- πρέπει να είναι η υγιής και ενεργή γήρανση
γά-σιγά να ζωντανεύουν πάλι , αλλά µε λιγό-
λοσύνη και πολύ ευγενικές. Ποτέ τους δεν και η αξιοπρεπής διαβίωση των ατόµων της
τερο πληθυσµό. Εκείνο που χαρακτηριστικά
δηµιούργησαν πρόβληµα σε κανέναν, ποτέ Τρίτης Ηλικίας µέσα σε ένα φιλικό και στορ-
ξεχώριζε εκείνη την εποχή, ήταν πως αρκε-
δεν να καταδέχονταν να διαµαρτυρηθούν γικό ευρύτερο περιβάλλον. Και για τις ηµέ-
τές γυναίκες ζούσαν µόνες, χωρίς οικογέ-
«έτσι µπροστά στον κόσµο!» για… της µοί- ρες η ευχή µας για τους ηλικιωµένους πρέ-
νεια, σύντροφο και ίσως και συγγενή. Ήταν
ρας τις βουλές. Γέµιζαν την καθηµερινότητά πει να είναι χρόνια πολλά, µα πάνω απ’ όλα
µόνες και απροστάτευτες. Γι αυτές τις γυ-
τους µε µια επίσκεψη σε µια γειτόνισσα, και χρόνια καλά.
ναίκες, θα γράψω σήµερα µε πολλή αγάπη
µε το πλέξιµο που τις κάνει να νιώθουν χρή-
και βαθύ αίσθηµα ευθύνης. Ευθύνη γιατί δεν Καιρός να γνωρίσουµε και να χαρού-
σιµες. Μέσος όρος ηλικίας: απροσδιόριστος.
είναι εύκολο µέσα σε λίγες γραµµές χαρτιού
∆εν τις θυµάµαι ποτέ νιες. Όλες µια κοψιά. µε πληρέστερα την πολιτιστική και
να χωρέσουν όσα αξίζουν να γραφτούν και
Σα να ‘ναι ταµένες. Τα πάντα πάνω τους κα-
να ειπωθούν γι’ αυτές. Όλες δυστυχώς τη φυσική µας κληρονοµιά
λυµµένα µε ύφασµα. µε τη µακριά σκούρα
έχουν φύγει για το στερνό τους ταξίδι. Άγιες Το σπίτι στο χωριό τόση οµορφιά
ρόµπα τους και τη γκρίζα ριγωτή ποδιά τους
µορφές, που είναι κοντά µας ζωντανές πά- ¨κλεισµένη¨
, µαύρες µάλλινες κάλτσες µέχρι το γόνατο,
ντα, στο νου, την ψυχή και τη θύµησή µας,
χειµώνα καλοκαίρι. µε το µαντίλι τους ριγµέ-
άξιες αγάπης και σεβασµού. Για µας, τους Σήµερα υπάρχουν στο χωριό αρκετά σπί-
νο ως τα µάτια , δεµένο πάνω, έτσι όπως το
µεγαλύτερους, είναι όλες γνωστές. Είναι οι τια παραµεληµένα ή και εγκαταλελειµµένα
δένουν οι γυναίκες στο Πωγώνι...
γειτόνισσες οι συγχωριανές µας. Είναι η στην τύχη τους από τους ιδιοκτήτες που ευ-
Αργότερα για να καλύψουν τις ανάγκες
Τσάντα - Μπλέκω (Ζωίδη ), η Ευγένω της Τα- τυχώς τα περισσότερα ακόµη παραµένουν
τους, υπήρχε πάντα µια αγκαλιά που την εί-
σιάς (Ηγουµενίδου), η Μαλε-Γκέλω (Αγγελι- αγέρωχα αν και ταλαιπωρηµένα από το χρό-
χαν ανάγκη. Αδελφότητες, σύλλογοι, συγ-
κή Κωσταππαπά) η Μήτσενα, η Μανώλαινα, νο και τις κακουχίες. Παρόλα αυτά αποτε-
γενείς, χωριανοί, γειτόνοι, εύρισκαν τον
(µερικές έτσι τις ξέρουµε, γιατί συνήθως αρ- λούν µια άσχηµη εικόνα, µε τους µισογκρεµι-
τρόπο να τις υποστηρίξουν µε επαναλαµβα-
κετές στον καιρό τους, όταν παντρεύονταν, σµένους τοίχους, τις πεσµένες σκεπές, τους
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 7

Σκέψεις - Σχόλια
σωρούς από πέτρες, ξύλα, ερηµωµένες και νται, (είναι ουσιαστικά τα υπολείµµατα των και ο Νοέµβρης κύλησε χωρίς αξιόλογες
χορταριασµένες αυλές, τη βλάστηση, τα φυ- σταφυλιών µετά το πάτηµα για την παραγω- βροχοπτώσεις που είναι αναγκαίες αυτό το
τά και τα δέντρα, να αγκαλιάζουν ό,τι έχει γή του κρασιού), αφού πρώτα έχουν ωριµά-
αποµείνει Όταν περιπλανηθείς στα καλντε- σει για τουλάχιστον 20 ηµέρες. Η παραδο-
ρίµια και σοκάκια, πολλά συναισθήµατα γεν- σιακή οικιακή απόσταξη όπως συναντιέται
νιούνται µέσα σου αντικρίζοντάς τα. Σκέ- σήµερα γίνεται σε «καζάνια».
φτεσαι πως τα σπίτια αυτά κάποτε έσφυζαν Η διαδικασία αυτή γίνεται ευκαιρία για
από ζωή πριν ο χρόνος ρηµάξει τα πάντα, γλέντι και διασκέδαση. Οι παρέες µαζεύο-
πως στο διάβα του χρόνου κουβαλούσαν µα- νται για να δοκιµάσουν τη νέα σοδειά, που
ζί τους την ∆ολιώτικη ιστορία και τώρα µέ- βγαίνει σταγόνα-σταγόνα απ’ τον αποστα-
νουν εκεί σαν σκελετωµένοι φύλακες. Κι κτήρα. Τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στο
όµως αυτά αποτελούν στοιχεία µε ιδιαίτερη τραπέζι του κάθε ρακοκάζανου έχουν την τι-
ιστορική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, και αι- µητική τους µε τα κάρβουνα και τη χόβολη
σθητική φυσιογνωµία και αξία. Μια ανεκτίµη- της φωτιάς του καζανιού να δίνουν την λύ-
τη µαρτυρία του παρελθόντος. ση. Κρέατα, τυριά, λουκάνικα, πατάτες στα
Υποχρέωσή µας αγαπητοί µου αυτή την κάρβουνα, αποτελούν τα καλύτερα συνο-
πολύτιµη κληρονοµιά των προγόνων µας να δευτικά της βραδιάς ενώ οι ευχές δίνουν και χρονικό διάστηµα για την γεωργία και την
την διατηρήσουµε, να την αναδείξουµε και παίρνουν φανερώνοντας την ιδιοσυγκρασία κτηνοτροφία, αποτελεί ένα αρνητικό φαινό-
να την κληροδοτήσουµε στις επόµενες γε- και την ετυµολογία των ντόπιων. «Καλόπιο- µενο για τους αγροτοκτηνοτρόφους µας.
νιές. Βεβαίως µε την σηµερινή οικονοµική τη», «πάντα σε χαρές», «καλοξόδευτη», Όλες οι ασχολίες τους στην πραγµατικό-
κατάσταση είναι δύσκολη αυτή η……. ασχο- «του χρόνου διπλά». Και είναι γι’ αυτό που τητα εξαρτώνται απόλυτα από τις διαθέσεις
λία. Θεωρώ όµως πολύ σηµαντική και άκρως θες να έρχεσαι και να ξαναέρχεσαι, γι’ αυτό του καιρού και η συνεχιζόµενη ανοµβρία
συµβολική την απόφαση του Χριστόφορου το γλέντι, γι’ αυτή την αληθινή ιστορία ζωής. τους οδηγεί σε απόγνωση. Γενικά αυτό το
να προχωρήσει στην απόκτηση και διάσωση Από ένα τέτοιο καζάνι θα παραχθεί το προϊ- φθινόπωρο όλες οι δραστηριότητες του
τέτοιων κτιρίων. Του αξίζουν πολλά συγχα- όν της χρονιάς. Θα το προσφέρουν αλλά και πρωτογενή τοµέα έχουν υποστεί άµεση επί-
ρητήρια. Λέτε να φέρνει κάνα καλότυχο ση- θα το γευτούν στις γιορτές, στις λύπες κα- πτωση. Υποµονή φίλοι µας, ίσως ο καιρός να
µάδι και για αυτά τα λησµονηµένα; ∆εν αρκεί θώς και στην καθηµερινότητά τους. Και γι’ αλλάξει, αλλά ήδη η ζηµιά έχει γίνει.
όµως µια µεµονωµένη πρωτοβουλία που δεν αυτό ακριβώς είναι και τόσο σηµαντικό. Γιατί
είναι δυνατόν να καλύψει την όλη κατάστα- έρχεται να πλαισιώσει όλες τις πλευρές της Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ
ση. Πρέπει όλοι µας να βάλουµε πλάτη για ζωής.
Όπως γνωρίζουµε η κτηνοτροφία ασχο-
να περιορίσουµε όσο το δυνατόν την κατά- Το χωριό παλιά είχε πολλά αµπέλια. Κά-
λείται µε την εκτροφή και αναπαραγωγή ζώ-
σταση. Πρωτίστως όµως τον ρόλο αυτόν θε σπίτι είχε και από ένα τουλάχιστον αµπέ-
ων, καθώς και µε την εκµετάλλευση των
πρέπει να αναλάβει η πολιτεία. λι. Ως εκ τούτου λειτουργούσαν και πολλά
ίδιων των ζώων και των προϊόντων τους για
Για το χωριό µας, σαν παραδοσιακός οικι- καζάνια. Τελευταία ευτυχώς υπάρχει ο Φό-
την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώ-
σµός, δηµιουργείται εκ µέρους της πολιτεί- ρης µε το υποδειγµατικό του (όπως άλλωστε
που (τροφή, ενδυµασία, µεταφορά κτλ. .
ας µια µεγάλη υποχρέωση προς τους ιδιο- κι όλα του τα έργα ) αµπέλι, το εκλεκτό του
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τόσο τα ζώα
κτήτες, να καθοριστούν και να δοθούν ικανά κρασί, αλλά και το γλυκόπιοτο τσίπουρό του,
ελεύθερης βοσκής όσο και τα οικόσιτα. Πα-
κίνητρα και ανταποδοτικά οφέλη που θα να µας υπενθυµίζει την ιεροτελεστία της πα-
λαιότερα (πριν από 60 χρόνια), στο χωριό
τους βοηθήσουν στην αποκατάσταση και ραγωγής κρασιού και τσίπουρου. Να είσαι
υπήρχαν κτηνοτρόφοι µε πολλά κοπάδια αι-
στη διατήρησή των κτιρίων τους. Είναι σηµα- καλά Χριστόφορε. Σύντοµα θα δοκιµάσουµε
γοπροβάτων αλλά και όλες σχεδόν οι οικο-
ντικό το κράτος να βοηθήσει αυτούς τους και την νέα σου παραγωγή.
γένειες έτρεφαν επίσης ζώα οικόσιτα. Στις
ανθρώπους για να προστατέψουν και να
Η ΦYΣH EK∆IKEITAI µέρες µας τα οικόσιτα ζώα έχουν εξαφανι-
αναδείξουν τον ιστορικό και πολιτιστικό
στεί και ο αριθµός των χωριανών που έχουν
πλούτο του οικισµού αλλά και την περιουσία Όλοι καθηµερινά γινόµαστε αποδέκτες
κοπάδια (αιγοπροβάτων, αγελάδων) δεν ξε-
τους, κάτι βέβαια που θα είναι προς όφελος ειδήσεων µε καιρικά θέµατα τα οποία περι-
περνάει τους 4.
όλων. Αυτό θέλω να είναι και το µήνυµα αυ- γράφουν φυσικές καταστροφές από κάθε
τού του κειµένου. γωνιά του πλανήτη και αυτά σχεδόν αβίαστα
αποδίδονται στην κλιµατική αλλαγή και όχι
ΤΑ ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΑ τόσο στις ανθρώπινες παρεµβάσεις. Βλέπε-
Μόλις πέσει η αυλαία του τρύγου, ξεκινά τε βολεύει πολλούς να αποδίδουµε τα βάρη
σιγά-σιγά η ετοιµασία για την παραγωγή στο ίδιο το φαινόµενο και όχι στους εαυτούς
ενός άλλου πολύτιµου αγαθού που µας δίνει µας που καίµε τα δάση, µπαζώνουµε τα ρέ-
το αµπέλι: του τσίπουρου. Ένα τυπικό τραπέ- µατα κ.α.
ζι στο χωριό, ξεκινά πάντα µε ένα ρακί για Η συνεχιζόµενη ανοµβρία. Όλο το Φθινό-
αρχή. Η διαδικασία στο µεταξύ για να δηµι- πωρο στη χώρα µας επικράτησαν ασυνήθι-
ουργηθεί το τσίπουρο, παραµένει η ίδια από στες για την εποχή καιρικές συνθήκες, υψη-
παλιά… µέσα στο καζάνι µπαίνουν τα πατη- λές θερµοκρασίες, απουσία βροχών και λί-
µένα σταφύλια ή τσίπουρα όπως ονοµάζο- γες οµίχλες νωρίς το πρωί . Το γεγονός ότι Tο κοπάδι του Hλία
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 8

Σκέψεις - Σχόλια
Ως γνωστό το χωριό µας χαρακτηρίζεται άµελξις διά χειρών υγραινοµένων διά σιέλου µας φέρει η νέα χρονιά. Αγάπη, περισσότερα
από την πλούσια βλάστησή του, η οποία κα- ή γάλακτος». χαµόγελα, ευτυχία, υγεία, ευχηθείτε δυνατά
λύπτει τους µεγάλους σε έκταση βοσκότο- µαζί µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα, αφήνο-
πους όπου εξασφαλίζονται όλες οι προϋπο- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ντας τις αρνητικές σκέψεις από το µυαλό
θέσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας, όπως η σας και υποδεχτείτε το νέο έτος µε αισιοδο-
Χριστούγεννα στο χωριό είναι:
φυσική διαβίωση των ζώων, η υγεία τους και ξία.
η διατροφή τους µε βιολογικές ζωοτροφές. Επιστροφή σε παλιές και ξεχασµένες συ- Εύχοµαι σε όλες και όλους σας, η νέα
Ως προς δε τα παραγόµενα ντόπια προϊόντα νήθειες. Και µόνο που αποχωρίζεσαι την πό- χρονιά να είναι όχι απλώς καλύτερη από την
που προέρχονται από τον κλάδο αυτόν, κρέ- λη σου, την ρουτίνα σου, την καθηµερινότη- προηγούµενη, αλλά να αποτελέσει αφετη-
ας, γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυρί, τά σου, µπαίνεις αυτοµάτως σε άλλους ρυθ- ρία για δηµιουργία και ευηµερία, ατοµική και
βούτυρο κ.λπ) αποτελούν σηµαντικά είδη µούς. Λιγότερο ιντερνέτ, περισσότερη κου- συλλογική, γεµάτη Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη
βιολογικής διατροφής, γιατί στηρίζονται σε βέντα, περισσότερος και ποιοτικότερος και Αλληλεγγύη.
φυσικές και όχι χηµικές διεργασίες, Το βιο- ύπνος, άπειρο φαΐ και ευκαιρία να ανταµώ- ΑΠΟ ΤΟΝ Α∆ΟΛΟ ∆ΟΛΙΩΤΗ
λογικό π.χ. κρέας ίσως να έχει την ίδια θρε- σεις παιδικούς φίλους. Στο χωριό τα Χρι- (email:ioabodinis@gmail.com)
πτική αξία µε το συµβατικό κρέας, σε καµία στούγεννα δεν είναι χιλιάδες λαµπιόνια,
όµως περίπτωση δεν προσθέτει στον οργα- στολισµένα δέντρα, βόλτες στα µαγαζιά. Εί-
νισµό µας ορµόνες, αντιβιοτικά, δηλητήρια ναι ξεκούραση, αποφόρτιση, αλλαγή περι-
και καρκινογόνους ουσίες. Η γεύση του είναι βάλλοντος και διάθεσης.
ασύγκριτα καλύτερη και µπορεί να κατανα- Όµως είτε στο χωριό, είτε στην πόλη, εί-
λώνεται µε ασφάλεια ακόµα και από µικρά τε οπουδήποτε αλλού, τα Χριστούγεννα εί-
παιδιά. Ενόψει λοιπόν των επερχόµενων ναι µια ευκαιρία. Να ξεκουραστείς, να κοιµη-
εορτών, και οσάκις επισκέπτε-
στε το χωριό, βγαίνετε διπλά
κερδισµένοι, διότι και καλά περ- Για την καλύτερη πορεία
νάτε και εφοδιάζεστε µε εξα- του συλλόγου µας
σφαλισµένα γνήσια βιολογικά
προϊόντα.
Η προσπάθεια που καταβάλλεται για
Συµπερασµατικά: η κτηνο-
τροφία µας όµως, αντί να ανα- την ενηµέρωση και τον εµπλουτισµό των
πτύσσεται, µάλλον απειλείται θεµάτων που αφορούν το χωριό και το
µε εγκατάλειψη, µια και ο παρα- σύλλογό µας, είναι πολύ δύσκολη. Η
δοσιακός τρόπος άσκησής της, συµµετοχή σας είναι αυτή που θα κάνει
µε τις µικρές εκµεταλλεύσεις, την επικοινωνία µας καλύτερη. Γι’ αυτό
την αδυναµία εκσυγχρονισµού ζητάµε και πάλι να γίνετε συνοδοιπόροι
των υποδοµών, την καθιστούν µας στο ταξίδι αυτό. Στείλτε µας νέα,
µη βιώσιµη. Σε αυτό, πάντως, άρθρα, κείµενα σχετικά µε το χωριό µας,
που συµφωνούν όλοι οι εµπλεκόµενοι µε την θείς, να πιείς πολύ, να φας ωραία, να σκε- προβληµατισµούς, προτάσεις κ.α.
εκτροφή, είναι ότι το µέλλον του κλάδου φτείς ή να µη σκεφτείς τίποτα, να κάνεις
Ιδιαίτερη σηµασία έχει για εµάς, αν
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους ίδιους απολογισµούς, να θέσεις στόχους. Αλλά κυ-
υπάρχει φωτογραφικό υλικό και βίντεο
τους παραγωγούς, που θα πρέπει να λει- ριότερα είναι µια ευκαιρία να δώσεις και να
που να αφορούν το χωριό και τους συγ-
τουργήσουν ως επιχειρηµατίες, µε την υπο- πάρεις αγάπη και να νιώσεις ευγνώµων.
στήριξη βέβαια των κρατικών φορέων. Όπου και να είστε, καλά Χριστούγεννα ! χωριανούς µας.
Όλα τα στοιχεία που θα λαµβάνουµε,
ΠPIN AΠO 100 XPONIA ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ θα καταχωρούνται στη σελίδα µας, αφού
(Αστυνοµική διάταξη προς τους κτηνο- πρώτα µελετηθούν και εγκριθούν από το
τρόφους, που είναι ακόµη σε ισχύ, προς γνώ- Τελευταία µέρα του χρόνου και οι σκέ- διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου.
ση και συµµόρφωση των…. ενδιαφεροµέ- ψεις µας για την νέα χρονιά αλλά και για Επίσης, θα θέλαµε να µας στείλετε τη
νων). εκείνη που φεύγει είναι πολλές. Νοσταλγία γνώµη σας για τις πρωτοβουλίες και την
«∆ι’ αστυνοµικής διατάξεως ορίζεται ότι και περιέργεια, λύπη και χαρά, ελπίδα και πορεία του συλλόγου µας αλλά και τις
τά πρός άµελξιν χρησιµοποιούµενα ζώα αγωνία τόσα αντιφατικά συναισθήµατα δια- όποιες αντιρρήσεις και προτάσεις για
πρέπει νά είναι τελείως υγιή. Απαγορεύεται δέχονται το ένα το άλλο περιµένοντας το
την καλύτερη πορεία του.
η επί σκοπώ πωλήσεως άµελξις ζώων λίαν νέο έτος.
Ευχαριστούµε όλους εσάς που ανταπο-
ισχνών ή πασχόντων οιονδήποτε νόσηµα ή Κάθε αρχή µας δίνει ελπίδα πως κάτι θα
κριθήκατε µέχρι σήµερα. Περιµένουµε
οπωσδήποτε παρεχόντων µικρόν ποσόν γά- αλλάξει, κάτι καινούργιο θα συµβεί. Κάνου-
µε όνειρα και θέτουµε τους στόχους µας.. όµως κι άλλους πολλούς.
λακτος (….) Ο αµέλγων οφείλει νά έχη βαθέ-
ως κεκοµµένους τούς όνυχες τών χειρών, Πάνω λοιπόν στην αλλαγή είναι η ευκαιρία
πρό δέ τής αλµέξεως να πλύνη επιµελώς τάς όλων να σταµατήσουµε για λίγο το χρόνο
χείρας αυτού. Απαγορεύεται αυστηρώς η και να σκεφτούµε πραγµατικά τι θέλουµε να
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 9

Ανάγκη και αίτηµα για ένα άλλο περιβάλλον
Ένα µείζον και επίκαιρο θέµα βλήµατα του ανθρώπου γίνο- των που δηµιούργησαν οι ∆ιαφωτισµού.
που προβάλλεται σήµερα είναι νται αναφορές για το σεβασµό παρεµβάσεις του στο περιβάλ- Eίναι ανάγκη να συνειδητο-
η µεταβολή του περιβάλλοντος που οφείλει ο άνθρωπος στη λον και γενικότερα η αντιπερι- ποιήσει ο άνθρωπος το µήνυµα
από τις ανθρώπινες παρεµβά- φύση και την υποχρέωσή του να βαλλοντική νοοτροπία, όπως που µεταφέρει η δηµοτική µας
σεις σ’ αυτό, σε ατοµικό και τη φροντίζει και να τη συντηρεί, αυτή διαµορφώθηκε από τις υλι- µούσα µε τους στίχους: «Σ’
συλλογικό επίπεδο. έχοντας συνειδητοποιήσει ότι στικές αξίες που επικράτησαν. αυτόν τον κόσµο που ’µαστε,
Η ένταση αυτών των παρεµ- ανήκει σ’ αυτή την «ενότητα» Έτσι η αποµονωση και η άλλοι τον είχαν πρώτα, σ’ εµάς
βάσεων, που χαρακτηρίζει την ως αναπόσπαστο στοιχείο. έξαρση του λογικού στοιχείου τον παραδώσανε και άλλοι τον
εποχή µας, έχει προκαλέσει Oι αρχαίοι Έλληνες ασχολή- στον άνθρωπο, δηλαδή η λογο- καρτερούνε». (∆ηµοτικό τρα-
προβληµατισµό για την αντι- θηκαν θεωρητικά και πρακτικά κρατική προσέγγιση της αλήθει- γούδι Πολίτης N. 1932).
στρεπτότητα των συνεπειών µε τα προβλήµατα του περιβάλ- ας και της πραγµατικότητας, Tο περιβάλλον δεν προστα-
τους στο περιβάλλον, αλλά και λοντος και το πιο σηµαντικό φαίνεται να αποτελούν την τεύεται στο επίπεδο των
την ανάγκη συνειδητοποίησης στοιχείο στην αρχαιοελληνική πνευµατική διάσταση των περι- συµπτωµάτων, αλλά στο επίπε-
των προβληµάτων που δηµιουρ- αντίληψη του περιβάλλοντος βαλλοντικών προβληµάτων που δο της πρόληψης, προβάλλει
γεί ο άνθρωπος σ’ αυτό µε την είναι η σύνδεση του περιβάλλο- προκαλούνται από τις µη φιλι- αναγκαία όσο ποτέ η περιβαλ-
αντιπεριβαλλοντική του συµπε- ντος µε την αυτογνωσία. κές παρεµβάσεις του ανθρώπου λοντική εκπαίδευση του ανθρώ-
ριφορά. H σφαιρική θεώρηση του στο περιβάλλον. που, που θα στοχεύει σ’ έναν
Οι παρεµβάσεις του ανθρώ- περιβάλλοντος από τους αρχαί- H λογοκρατία οδήγησε στην συνειδητοποιηµένο, ενηµερω-
που δείχνουν τουλάχιστον ους Έλληνες αποδεικνύει ότι η τεχνολογία και ειδικότερα στην µένο και ενεργό χρήστη του
άγνοια για την αλληλεξάρτηση φιλοσοφική τους σκέψη κινείται τεχνοκρατία, δηµιουργώντας περιβάλλοντος.
και την πολυπλοκότητα των κυκλικά, αναδραστικά, ολιστικά αντίστοιχα ένα τεχνοκρατικό N. Παπανδρέου
σχέσεων των στοιχείων που σε αντίθεση µε τη µετέπειτα ήθος, που έβλεπε τον κόσµο σα Mηχ/γός Mηχ/κός EMΠ-
απαρτίζουν το ενιαίο σύνολο, αναπτυχθείσα δυτικοευρωπαϊκή αντικείµενο από τον οποίο ο Eκπαιδευτικός
το όλον,δ ηλαδή το περιβάλλον φιλοσοφική σκέψη, όπως δια- άνθρωπος µε τη βοήθεια του
και τις ευαίσθητες δυναµικές µορφώθηκε τους τελευταίους νου παράγει χρήσιµα αποτελέ- «∆OΛIΩTIKA»
ισορροπίες που επικρατούν αιώνες η οποία κινείται µεριστι- σµατα. Όργανο του Πολιτιστικού Συλλόγου
µεταξύ των στοιχείων που το κά, γραµµικά, αναγωγικά. H H ατοµοκρατική θεώρηση ∆ολού Iωαννίνων
συναθροίζουν. Οι παρεµβάσεις µεριστική θεώρηση του κόσµου, της αντικειµενικής πραγµατικό- Aπολλωνίας 21 T.K. 4523 32
αυτές είναι λοιπόν ταυτόχρονες που δηµιούργησε τη βάση του τητας σε συνδυασµό µε τη µερι- Tηλ. 26510 44558
µε την εµφάνιση του έλλογου σηµερινού πολιτισµού διαχώρι- στική αντίληψη του κόσµου από E-mail: doliotika@dolo.gr
όντος στη γη και εντάθηκαν από σε τον άνθρωπο από τη φύση. τον άνθρωπο, καθώς και µε την
Yπεύθυνος έκδοσης:
τη στιγµή που ο άνθρωπος Aπότοκος όλων αυτών των ευδαιµονιστική αντίληψη της
Aγνή Bραβορίτη
έκανε το ποιοτικό άλµα κατα- θεωρήσεων ήταν η διαµόρφωση ζωής που τον εισάγει στον
Πρόεδρος Συλλόγου ∆ολού Πωγωνίου
σκευάζοντας εργαλεία (Homo- νοοτροπίας εκµετάλλευσης της υπερκαταναλωτισµό και τη
Haber) και ακολούθησαν παράλ- φύσης, συµπεριφορών και α- µεγιστοποίηση του κέρδους Υπεύθυνος σύνταξης:
ληλη πορεία µε την εξέλιξη του ξιών που χαρακτηρίζουν την οδήγησε τον άνθρωπο στον κοι- Γιάννης Μποντίνης
πολιτισµού. ∆εν ήταν όµως υφή των σύγχρονων κοινωνιών. νωνικό και στο οικονοµικό επί- KΩ∆IKOΣ 4587
πάντα τέτοια η ένταση των H άκρατη χρησιµοθηρική θεώ- πεδο σ’ ένα ανταγωνισµό διεκ-
συγκεκριµένων παρεµβάσεων ρηση του περιβάλλοντος ήταν η δικήσεων αλλά και δυσλειτουρ- ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
του ανθρώπου στο περιβάλλον. κινητήρια δύναµη της οικονοµι- γιών συνύπαρξης µε τα άλλα
Aπό την αυγή λοιπόν της κής ανάπτυξης, που συνεπικου- όντα µε πεδίο δράσης το περι- Γιάννης Mποντίνης
ιστορία της ανθρωπότητας, ο ρούµενη από την τεχνολογία, βάλλον. Aγνή Bραβορίτη
∆έσποινα Πορίκη
άνθρωπος αντιλαµβανόταν το διαµόρφωσε τα µοντέλα παρα- H συνειδητοποίηση λοιπόν
Γιάννης Φωτόπουλος
περιβάλλον µέσα από µια σχέση γωγής και κατανάλωσης που από τον άνθρωπο των δικών του
Xαρούλα Zωίδη
υπαρξιακή και µεταφυσική. Oι επικράτησαν µετά τη βιοµηχανι- ευθυνών για τις βραχυχρόνιες ή
µεταφυσικές του αναζητήσεις κή επανάσταση. µακροχρόνιες συνέπειες που Οι συνδροµές να αποστέλλονται στη ∆/νση:
είχαν πάντα επίκεντρο τη µη H µεριστική προσέγγιση του προκαλούν στο περιβάλλον οι Xαρά Zωίδη
διασάλευση των καλών σχέσε- περιβάλλοντος, δηµιούργησε τη δραστηριότητές του, είναι απα- Nεοφύτου ∆ούκα 26
ων που έπρεπε να διατηρεί µε βάση του σηµερινού τεχνολογι- ραίτητο να γίνει έγκαιρα µε 45332 Iωάννινα
το περιβάλλον στο οποίο ένοιω- κού πολιτισµού, αλλά ταυτό- αυτοκριτική διάθεση καια υτο- τηλ. 26510 68865
θε ότι ανήκε και του οποίου χρονα και τη σωρεία των περι- γνωσία, λαµβάνοντας υπόψη ή στην Tρàπεζα Πειραιώς
αποτελούσε λειτουργικό στοι- βαλλοντικών προβληµάτων. ότι είναι διαβάτης του κόσµου, Aριθ. Λογ. 5407-025725-400
χείο. H συνειδητοποίηση από τον (viator mundi), που ήταν το σύν- IBN GR 140172 4070 0054 0702 57 25 400
Σ’ όλες τις µυθολογίες και άνθρωπο της ανάγκης της δια- θηµα των Mέσων Xρόνων και Xειρόγραφα που δηµοσιεύονται ή όχι,
τις θρησκείες των λαών, στην φορετικής πρόσληψης του περι- όχι κατασκευαστής του κόσµου δεν επιστρέφονται.
αναζήτηση µεταφυσικών απα- βάλλοντος υπαγορεύεται από (factor mundi), που ήταν το σύν- Oι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν
ντήσεων στα υπαρξιακά προ- τη µεγέθυνση των προβληµά- θηµα της Aναγέννησης και του τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν.
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Εις µνήµη Ηλία Μπέτζιου Χριστος γενναται
Ορφάνεψε σήµερα το πρωί ο Ελληνι- Του παπά Βασίλη Κούρου
σµός, και ιδιαίτερα η Ηπειρωτική οικογέ-
Μυστήριον ξένον και παράδοξον χαρακτηρίζει ο ιερός υµνω-
νεια της Αµερικής και της Νέας Υόρκης,
δός τη γέννηση του Χριστού. Είναι, πράγµατι, συγκλονιστικό να
γιατί έφυγε από κοντά µας ο αγνός πα-
αναλογιστεί κανείς ότι τα Χριστούγεννα είναι η στιγµή που ο
τριώτης και θερµός αγωνιστής από το Θεός αποφασίζει να εισέλθει µε τη θέληση του στον χώρο και
αγαπηµένο του ∆ολό του Πωγωνίου, ο στον χρόνο. Ο αχώρητος εχωρήθη εν γαστρί. Ο Υπερούσιος ετέ-
Ηλίας Μπέτζιος. ∆εθήκαµε και αγαπηθή- χθη!
καµε µε τον αξέχαστο Ηλία από την ηµέ- Όλα αυτά µε τη θέληση Του. ∆ιά την σωτηρία των ανθρώπων.
ρα που πρωτογνωριστήκαµε, το καλο- ∆ιά να λυθούν τα προαιώνια δεσµά του θανάτου και να εισέλθει
καίρι του 1977, σε µία συνεδρίαση του ξανά το πλάσµα του Θεού στην όντως ζωή.
∆Σ της Πανηπειρωτικής Οµοσπονδίας Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος στον «Λόγον είς το

«Οî ‰Aγγελοι •μνολογοÜν, οî \Aρχάγγελοι àνυμνοÜν,
Αµερικής, Καναδά και Αυστραλίας στην Γενέθλιον του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.»

ψάλλουν τa Χερουβεdμ καd δοξολογοÜν τa Σεραφείμ.
Βοστώνη και από τότε γίναµε αχώριστοι.
Πανηγυρίζουν ¬λοι, βλέποντας τe Θεe στc γÉ καd τeν ôνθρω-
πο στοfς οéρανούς.
∆ουλέψαµε και συνεργαστήκαµε στα

Σήμερα ™ Βηθλεbμ μιμήθηκε τeν οéρανό: \Aντd γιʼ àστέ-
οµογενειακά θέµατα και στα Εθνικά θέµατα της Ελλάδας, πάντοτε

ρια, δέχτηκε τοfς àγγέλους· àντd γιa ≥λιο, δέχτηκε τeν ≥λιο
µε αλληλοσεβασµό και ζήλο και αυτό συνετέλεσαν να µείνουµε φί-

τÉς δικαιοσύνης. Καd μc ζητÄς νa μάθεις τe π΃ς. Γιατί ¬που
λοι µέχρι σήµερα που ο Θεός τον πήρε από κοντά µας. Ο Ηλίας Μπέ-
θέλει ï Θεός, àνατρέπονται οî φυσικοd νόμοι.
\EκεÖνος λοιπeν τe θέλησε. Καd τό ʼκανε. Κατέβηκε στc
τζιος ήτανε για µένα ο πατέρας, ο αδελφός και ο φίλος που δύσκολα

γÉ κι öσωσε τeν ôνθρωπο. ≠Oλα συνεργάστηκαν μαζί Του γιʼ
αναπληρώνεται. Ήτανε ο άνθρωπος που αγαπήθηκε όχι µόνον από

αéτeν τe σκοπό.
εµένα και τις οικογένειές µου εδώ και στην Ελλάδα, αλλά και από

Σήμερα γεννιέται Αéτeς ποf •πάρχει α¨ώνια, καd γίνεται
όλους τούς φίλους µου και γνωστούς µου που τον γνώρισαν µαζί
αéτe ποf ποτb δbν •πÉρξε. Εrναι Θεeς καd γίνεται ôνθρωπος!
µου. ∆εν θα τον ξεχάσουµε κανένας µας. Καλό ταξίδι καλέ µας φίλε
Ηλία. Αναπαύσου εκεί που θα πας, γιατί αρκετά κουράστηκες τα τε- Γίνεται ôνθρωπος καd πάλι Θεeς μένει!»
λευταία χρόνια. Στην αγαπητή µας Τζιούλια, στα παιδιά του και στα Ας εορτάσουµε και εµείς, λοιπόν, τα Χριστούγεννα µε καθα-
εγγόνια του που τόσο πολύ αγαπούσε, τα πιο θερµά µας συλλυπη- ρή καρδιά, απαλλαγµένοι, όσο είναι δυνατόν, από βιοτικές µέρι-
τήρια. Αιωνία του η µνήµη! µνες, κακίες και πάθη, εστιάζοντας στο πραγµατικό νόηµα των
Ο ∆ηµήτρης Τσούµπανος ήταν πολύ καλός φίλος και συνεργάτης Χριστουγέννων και όχι στην επιφανειακή και φαινοµενική διά-
του Ηλία Μπέτζιου (και οι δυο ήταν πρόεδροι στην Πανηπειρωτική σταση τους που δυστυχώς επικρατεί στις µέρες µας.
Αµερικής και Καναδά), είναι κάτοικος Βοστώνης και η καταγωγή του Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλους!
είναι από την Αγία Παρασκευή Κόνιτσας.
∆ηµήτρης Τσούµπανος
ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
ΣYNTAΓEΣ MAΓEIPIKHΣ
Tου Θανάση Παπαϊωάννου
εκτός από την τσουκνίδα. Στη
συνέχεια προσθέτουµε και την
τσουκνίδα (χωρίς τα σκληρά
κοτσάνια). Σκεπάζουµε τα
λαχανικά µας µε το νερό& λίγο
ζωµό λαχανικών & αφήνουµε
σε χαµηλή θερµοκρασία.
ΣΟΥΠΑ Στην συνέχεια την περνάµε
ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α από το µπλέντερ µέχρι να
πάρουµε µια σούπα βελουτέ.
ΥΛΙΚΑ: Για 2 άτοµα
Αν θέλουµε, στο σερβίρισµα
1 µατσάκι τσουκνίδες
βάζουµε γιαούρτι στραγγιστό.
2 µέτριες πατάτες
Η τσουκνίδα στην αρχαιότη- Περιµένοντας το λεωφορείο της γραµµής.
1 καρότο
τα έχαιρε µεγάλης αναγνώρι- ∆ιακρίνονται: Λευτέρης Ζωίδης, Ευγενία Ηγουµενίδου, πίσω
1 κρεµµύδι ξερό
σης από τους γιατρούς της επο- Σπύρος Ζιάγκος, Μαρία Φωτοπούλου, µπάρµπα Τάσιος Ζωίδης
1 κρεµµυδάκι φρέσκο
χής. Ο ∆ιοσκουρίδης και ο και η σύζυγός του Χαρίκλω.
ελαιόλαδο
Ιπποκράτης οι οποίοι την ανα- «Ένα από τα πολλά ωραία που «µας τελειώνουν» στην
προαιρετικά 1 σκελίδα σκόρδο
κάλυψαν, την χρησιµοποιούσαν
αλάτι, πιπέρι εποζή που ζούµε, είναι η έλλειψη ανθρώπων µε την αίσθηση
για την αντιµετώπιση και την
του χιούµορ και η διάθεση που απαιτείται για να γελάσεις.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ανακούφιση πολλών συµπτωµά-
(Αρχείο Γιάννη Μποντίνη)
Σοτάρουµε όλα τα υλικά των και ασθενειών.
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 11

ΡΙΞΑΝΕ ΛΑ∆Ι
Kοινωνικά ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΓENNHΣEIΣ – Τσάµης Χριστόφορος € 25
– Η Βασιλική Λώλη (κόρη του
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΟΥ ΝΙΝΑΣ – Καρακίτσου Βασιλική € 50
– Γεωργακοπούλου Λευκή € 50
Παναγιώτη και της Γιούλας) και ο

– Φωτόπουλος Ελευθέριος € 20
Βύρωνας Τσιάβος στις 30 Οκτωβρί-
ου 2018 απέκτησαν κοριτσάκι.
– Η Μαρία Τζήµου (κόρη του
Έφυγε ήρεµα η θεία Νίνα. µπάνιο στο µαγειριό ο Κώστας
– Άκης Φωτόπουλος € 20
Αχιλλέα και της Ντίνας Μούστου) Εγώ όµως έχω την εντύπωση ήταν αποθέωση! Φώναζε ότι
– Παύλος Μπέτζιος δολ. 150
και ο Κούτσαρης Αποστόλης απέ- ότι δεν έφυγε από κοντά µας. φοβόταν το νερό, ότι ήταν
– Λευτέρης Μπέτζιος » 150
κτησαν αγοράκι. Κάπου είναι και θα ξαναγυρί- ζεστό, ότι ήταν κρύο, φωνές
– Ο Φώτης Κατσιλέρης (γιός σει. Όπως µου ξαναγυρίζουν οι που έφθαναν σ’ όλο το χωριό. – Μαρίκα Μπέτζιου
του Γιώργου και της Βάσως Φού- µνήµες από τα παιδικά χρόνια, Εµείς πεθαίναµε από τα γέλια! - Λιόλη » 150
κου) και η Γεωργία Μπουρνάκα στις στα ξένοιαστα, τα χαρούµενα Στο τέλος έβγαινε από το – Ελένη Αναστασάκη (το
9 Οκτωβρίου 2018, απέκτησαν κορι- στο ∆ολό µας τότε, που έσφυζε µαγειριό µια θεία Νίνα µουσκε- γένος Παπαδηµήτρη) » 80
τσάκι και του έδωσαν το όνοµα Με- – Ελευθερία Κύρκου (το
από ζωή. µένη αλλά χαµογελαστή!
λίνα.
Στους ευτυχισµένους γονείς,
Από µικρά µε τους γονείς Νύφη στο ∆ολό η θεία Νίνα γένος Παπαδηµήτρη » 50
παππούδες και γιαγιάδες ευχόµα- µας µέναµε στο χωριό για δύο και η γιαγιά Χαρίκλω την επέ-
Ενηµέρωση
στε να τους ζήσουν. περίπου µήνες. βλεπε πάντα.
Για καλύτερη εξυπηρέτηση
Η γιαγιά Χαρίκλω και ο παπ- Η Νίνα σφουγγάριζε. Η για-
ΒAΠTIΣEIΣ παρακαλούµε τα εµβάσµατά
πούς Κώστας χαίρονταν γιατί γιά Χαρίκλω πήγαινε από πίσω σας, να τα στέλνετε:
– Στα Γιάννενα στις 7 Οκτωβρί-
ου 2018 ο Γιάννης Φωτόπουλος γέµιζε το σπίτι από τις φωνές –σήκωνε τις κουβέρτες µε το 1) Mέσω της Τράπεζας Πει-
(του Χρήστου και της Ευτυχίας) και µας, της Xαράς, του Κώστα, της µπαστούνι να δει αν είχε ραιώς στο λογαριασµό του Πο-
η Τάνια Παπανικολάου βάπτισαν το Βάσως και εµένα. σφουγγαρίσει κάτω από το κρε- λιτιστικού Συλλόγου, Αριθ.
αγοράκι τους και του χάρισαν το Η θεία Νίνα ήταν πάντα βάτι. Λογ. ΙBAN:
όνοµα Άγγελος. χαµογελαστή και σαν κάναµε Η θεία Νίνα όχι µόνο δεν GR
Στους ευτυχείς γονείς και παπ- καµιά ζηµιά µας µάλωνε για θύµωνε αλλά την αγκάλιαζε 1401724070005407025725400
πούδες και γιαγιάδες ευχόµαστε να λίγο αλλά πάλι γελούσε. από τα µάγουλα και γελώντας Με ταχυδροµική επιταγή ή
τους ζήσει.
Οι ανθρώπινες στιγµές ήταν της έλεγε «Αχ βρε γιαγιά!». µέσω του δικτύου Western
ΓAMOI απίθανες, κυρίως µε τον Κώστα. Ήταν στιγµές και πολλές Union
– Στις 6 Οκτωβρίου 2018 στα – «∆εν θέλω να φάω µ’ αυτό άλλες που έχουν µείνει στο
Γιάννενα έγινε ο γάµος του Νίκου το κουτάλι από το χωριό... µυαλό όλων. Όµορφες, οικογε- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ
Αθανασίου και της Γιούλης Παππά Θέλω το κουτάλι από τα νειακές– ανέµελες, µε το θείο ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(κόρη του Αναστασίου Παππά και
Γιάννινα» επέµενε ο Κώστας. Μήτσο, τον µπαµπά Ηρακλή,
εγγονή του Γιώργου και της Νούλας Στη µνήµη Ηλία Μπέτζιου
Ζωίδη).
Τον θερµοπαρακαλούσε η θεία την µαµά Λίτσα.
Νίνα να φάει. Εµείς οι κόρες Περάσαµε πολλά καλοκαίρια πρόσφεραν οι:
Ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχι-
τον κοροϊδεύαµε! στο ∆ολό, Πασχαλιές. – Τα αδέλφια του: Μαρί-
σµένοι.
Η γιαγιά Χαρίκλω του λέει Μεγαλώσαµε, Περάσαµε κα, Λευτέρης και Παύλος
ΘANATOI
«µπάϊ τι έχουν τα κουτάλια διάφορα γεγονότα και καταστά- 300 δολάρια.
– Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 5
Οκτωβρίου 2018 ο Ιωάννης Ζώτος µου»; σεις, άσχηµα και χαρούµενα, – Η οικογένεια Χριστό-
(σύζ. Σοφίας Γουρδούκη) και ανα- Τα γέλια φούντωναν και η όµως. φορου Ράπτη 100 δολάρια,
παύτηκε στο κοιµητήριο της Κοσµη- θεία Νίνα µε υποµονή κατάφερ- Η θεία Νίνα είναι η δικιά µας – Η οικογένεια Θανάση
ράς Ιωαννίνων νε στο τέλος να τον ταΐσει. θεία Νίνα. Χαµογελαστή πάντα! Στάµου 50 ευρώ
–Απεβίωσε στα Γιάννενα στις 18 Όµως είχε να αντιµετωπίσει ∆εν ξεχνιέστε θείε Μήτσο,
Οκτωβρίου 2018, η Κατερίνα (Νίνα) ακόµη ένα «γλέντι» µε τον Χαρά, Κώστα. EMBAΣMATA
Πότση συζ. ∆ηµητρίου και αναπαύ-
θηκε στο κοιµητήριο του ιερού ναού
Κώστα: Όταν ήταν να κάνει Αγνή Βραβορίτου ΓIA THN EKKΛHΣIA
Περιβλέπτου.
TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ:
– Απεβίωσε στις 17 Νοεµβρίου
2018 στην Αµερική, όπου και ανα-
ΕΥΧΑΡΙΣΤIEΣ Aριθ. Λογ/σµού GR
παύτηκε, ο Ηλίας Μπέτζιος.
5101713000006300010064720
Θεωρούµε υποχρέωσή µας να (∆άκας Eυάγγελος
– Απεβίωσε στις 11 ∆εκεµβρίου
2018 στην Αριδαία, όπου και ανα- ευχαριστήσουµε θερµά όλους & Kούρος Παναγιώτης)
παύθηκε η Μαρίκα Καραµαλή - Κου- όσους µας συµπαραστάθηκαν, µε ή ταχ. επιταγή
βαρά (κόρη του Θεόδωρου Κουβα- οποιονδήποτε τρόπο, όπως συγ- στον Iωάννη Mποντίνη
ρά). γενείς, φίλους και χωριανούς, Aπολλωνίας 21
Ας είναι αιωνία η µνήµη τους 45332 Iωάννινα ή Western Union
στον θάνατο της αγαπηµένης µας
ΜNHMOΣYNA Συζύγου, Μάνας και Γιαγιάς
– Στο ∆ολό στις 12 Αυγούστου Eπιτυχίες στα AEI
2018 έγινε το 40ήµερο µνηµόσυνο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΙΝΑΣ)
του Ελευθερίου Ζωίδη. – Ο Οδυσσέας Ζιάγκος,
– Στα Γιάννενα στις 25 Νοεµβρί-
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΤΣΗ γιος του Γιώργου και της Εµµα-
ου 2018 έγινε το 40ήµερο µνηµόσυ- Ευχόµενοι στον Πανάγαθο νουέλλας, πέρασε στα ΤΕΙ Πα-
νο της Κατερίνας (Νίνας) Πότση. Θεό να τους χαρίζει πάντα τρών, τµήµα Μηχανολόγων-
– Στην Αµερική στις 23 ∆εκεµ- υγεία, χαρά και µακροηµέρευση. Μηχανικών.
βρίου έγινε το 40ήµερο µνηµόσυνο
του Ηλία Μπέτζιου. Οικογένεια: ∆ΗΜHTPIOY ΠΟΤΣΗ Ευχόµαστε συγχαρητήρια
Ας είναι αιωνία η µνήµη τους και καλές σπουδές.
∆EKEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 12

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΜΑ∆Α ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ
∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
Αρκετοί χωριανοί επισκέπτες
στο χωριό για τις µέρες των Χρι- Την ώρα που οι άλλοι (;) υπο-
στουγέννων, σε αντίθεση µε την ψήφιοι ∆ήµαρχοι της περιοχής
Πρωτοχρονιά που την πέρα- ... ψάχνονται κι’ αναζητούν στε-
σαν... σχεδόν µόνοι τους οι λιγο- λέχη για τη συγκρότηση των ψη-
στοί µόνιµοι κάτοικοι των χω- φοδελτίων τους, ο ∆ήµαρχος
ριών. την έχει έτοιµη την... «οµάδα
Kαι µε το χιόνι να σκεπάζει το που κερδίζει δεν αλλάζει».
χωριό, τόσο που ο Πρόεδρος της Βέβαια, όπως µαθαίνω ετοι-
Aδελφότητας Aθηνών, που έκα- µάζει και κάποιες ...ηχηρές µε-
νε Xριστούγεννα στο χωριό, κό- ΤΟΥ KΩΣTA ∆. ANAΣTAΣIOY
ταγραφές, που θα κάνουν ...
ντεψε να ... αποκλειστεί και ανα-
ΜΠΑΜ! και που θα µπουν στην
γκάστηκε να φύγει µε δυσκολία σιάζουν χρόνο και κόπο από την ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΛΟΣ
πρώτη γραµµή.
µέσα στο χιόνι. οικογένειά τους για να φτάσει ΣΤΡΑΒΟΣ...
Ίδωµεν!
στα χέρια µας η εφηµερίδα. ΕΜΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙ
ΘΕΛΕΙ Ο... ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ Γέµισαν από επισκέπτες του- ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ-ΚΑΛΟ
... ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΙ Η ΧΑΡΑ ∆ΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ρίστες κι’ αυτές τις γιορτές όλα ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ!
Βλέποντας κι’ ακούγοντας τα Ζαγοροχώρια. Με πολλαπλά
Ο κύβος... ερρίφθη! οφέλη για πολλές πλευρές. Περιζήτητος... γαµπρός ο το-
τον Γιάννη και την αγωνία του
Τελικά ο Ντόντης, από Παρα- Και µεις στο όµορφο ∆ολό, πικός µας Πρόεδρος Βαγγέλης
να µαζέψει ύλη για την έκδοση
κάλαµο µεριά και ο Γιάννης ο Νι- µε την εξαίρετη τοποθεσία του, Ντάκας, στον οποίο... πάνε κι’...
και τούτων των ∆ΟΛΙΩΤΙΚΩΝ,
κόπουλος, Νοµίατρος, θα διεκ- µε µια καταπληκτική ξενοδοχει- έρχονται οι... προξενητάδες των
µετά τις γιορτές, έφερα στο νου
δικήσουν την ∆ηµαρχία, κόντρα ακή υποδοµή και φιλοξενία από υποψηφίων ∆ηµάρχων, µπας και
µου, την ίδια αγωνία του Γιάννη
στον Καψάλη. το Φόρη και µε µια χαράδρα του του αποσπάσουν το πολυπόθη-
και όλων των άλλων που πήραν
Και µάλιστα έβαλαν... φτερά Κουβαρά, που θα µπορούσε, µε
την απόφαση εδώ και τέσσερις το ...ναι!!!
στα πόδια τους και ...τρέχουν. αξιοποίηση, να γίνει πόλος του-
δεκαετίες να εκδώσουν την εφη- Όµως ο Βαγγέλης δεν είναι
Σίγουρα κι ο δυο τους και ριστικής έλξης, κοιµόµαστε τον
µερίδα. από κείνα τα παιδάκια που...
αξιόλογοι είναι και µε όρεξη για ...«ύπνο του δικαίου», κι’ αφή-
Έτσι πήραν σάρκα και οστά προδίδουν τον... παλιό καλό
δουλειά και µε σχέδια για το ∆ή- νουµε το χωριό να ερηµώνει στη
τα ∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ και µπήκαν και τους Έρωτα!
µο. µοναξιά των µετρηµένων στα
εξακολουθούν να µπαίνουν στο Έχω άδικο Ευάγγελε;
Έχω όµως µια απορία. δάκτυλα των δύο χεριών µόνι-
σπίτι και στην καρδιά του κάθε
Γιατί, µε την ανακοίνωση των µων κατοίκων του.
∆ολιώτη, όπου γης. ΥΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ - ΕΛΠΙ∆Α
υποψηφιοτήτων τους... «Θέλει Ας µη παραπονιόµαστε όµως.
Και για 40 χρόνια ανελλιπούς - ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
ο... Κώστας να κρυφτεί κι η χα- Κι’ ας δούµε τι µπορούµε να κά-
έκδοσης (αλήθεια αναρωτηθή-
ρά δεν τον αφήνει;» νουµε για ν’ αλλάξουµε την κα-
καµε πώς και µε τι θυσίες βγαί- Μπήκαµε στη νέα χρονιά.
τάσταση. Γιατί δεν είναι ... Από την οποία προσδοκούµε
νει τούτη η εφηµερίδα;) ένας
ΤΡΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ «στραβός ο γιαλός!!». Εµείς αρ-
ήταν και είναι ο στόχος τους. όλοι... καλύτερες µέρες.
ΣΤΟ ...ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ µενίζουµε λάθος!
Να γίνουν τα ∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ ο Όµως ας µην είµαστε µίζε-
ΓΙΑ ΤΟ ∆HΜΟ
συνδετικός κρίκος των απαντα- ροι!
ΤΑ... ΜΙΛΗΣΑΝΕ!
χού ∆ολιωτών και να βοηθήσουν Πολλοί... γιατροί... µπλέχτη- Αφού πολλά, µε τη βοήθεια
ΤΑ... ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝΕ;;;
στην αναγέννηση του χωριού. καν στο ...γαϊτανάκι για το ∆ήµο του Θεού, πετύχαµε και τη χρο-
Από τότε πολλά έχουν αλά- Πωγωνίου. Σε στέκι, ουζερί σε στοά της νιά που πέρασε, παρά τα όποια
ξει, πολλά µεσολάβησαν και κα- Αφού πριν το Γιάννη το Νο- πόλης, πήρε το µάτι µας, τις προ- προβλήµατα και τις στενοχώ-
λά και στενάχωρα. µίατρο, άλλος ....οδοντίατρος, άλλες, υποψήφιο ∆ήµαρχο της ριες και το σπουδαιότερο... είµα-
Εκείνο όµως που δεν άλλαξε είχε βλέψεις, του είχε ανοίξει... περιοχής, µε ...οµάδα... έξι (6)!... στε στο ... µέτρο!!!
είναι η όρεξη το... τρέξιµο και η η όρεξη και µάλιστα είχε... στρώ- «δικών µας» να σιγοκουβεντιά- Ας κοιτάξουµε λοιπόν µπρο-
αγωνία του Γιάννη, όταν φτάνει σει και τραπέζι. ζουν, καταστρώνοντας σχέδια στά, ας... ονειρευτούµε, κι’ ας
η ώρα της έκδοσης νέου φύλ- Κάνει όµως... πίσω, για να µη επί... χάρτου, για τις επόµενες
έχουµε µέσα µας χαρά, ελπίδα
λου, για να κτυπήσει και πάλι την φέρει σε δύσκολη θέση τον συ- ∆ηµοτικές εκλογές. Ονόµατα δε
και αισιοδοξία, ότι όλα µπορούν
πόρτα και την καρδιά των ∆ολιω- νάδελφό του. λέµε, ...υπολήψεις δε...
Και σαν να µην έφταναν οι να γίνουν καλύτερα, τη χρονιά
τών, που την περιµένουν µε λα- θίγουµε, µπορώ όµως να σας
δυο γιατροί και τρίτος.. γιατρός, αποκαλύψω τη ...γεωγραφική που άρχισε.
χτάρα.
Γιάννης κι’ αυτός, δέχεται πιέ- τους ταυτότητα. Κι’ ας παρακαλέσουµε το µε-
Το τι κατάφεραν τα ∆ΟΛΙΩΤΙ-
ΚΑ, ο Γιάννης και όλοι οι συντε- σεις να µπει σε κάποιο ψηφοδέλ- Ένας Παρακαλαµιώτης, δύο γαλοδύναµο κι’ αυτή τη νέα χρο-
λεστές της κάθε έκδοσης δεν θα τιο µε ...ταξίµατα για Πρόεδρος Βοστινιώτες, ένας ∆ολιώτης νιά να µας... χαρίσει τρία πολύτι-
το πούµε εµείς. ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 50%, ένας ∆ελβινακιώτης, κι µα αγαθά.
Κριτές είναι οι απανταχού Θα ενδώσει σε κάποια από τις ένας από Κεφαλόβρυσο µεριά. 1ο... ΥΓΕΙΑ!!!
∆ολιώτες. Εµείς όµως, όλοι, πιέσεις ή θα προτιµήσει την ησυ- Το ωραίο είναι, ότι ...φορού- 2ο... ΥΓΕΙΑ!!!
έχουµε µια υποχρέωση! χία του και το ...αραλίκι, µε την σαν διαφορετικά... πολιτικά κο- 3ο... ΥΓΕΙΑ!!!
Τη στήριξη ηθικά και υλικά ...πετονιά παρά πόδας; στούµια!!! Όλα τ’ άλλα αργά ή γρήγορα
της εφηµερίδας κι ένα καλό λό- Και καλά τα ... µιλήσανε!! θα γίνουν.
γο για τους ανθρώπους που θυ- Τα ...συµφωνήσανε;; ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!