You are on page 1of 1

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 επικαιροτητα 5

Μια διαφορετική έκθεση εγκαινιάστηκε στη Στέγη της Κορίνθου, ενώ, στο μεταξύ, ακόμα περιμένουμε μια απάντηση
Εκθεση από το υπουργείο Πολιτισμού στην πρόταση να κηρυχθεί το 2019 έτος Παλαμά.

Ο δημοσιογράφος Κωστής Παλαμάς


Ετος Παλαμά το 2019, και η Πάτρα ξεκίνησε τον εορτασμό του με διήμερες εκδηλώσεις την παραμονή και ανήμερα των
γενεθλίων του εθνικού μας ποιητή. Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μία τιμητική παράσταση της «Τρισεύγενης» σε
συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με τη «Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς» της οποίας προηγήθηκε ομιλία του ποιητή Γιώργου
Κοζία και παρουσίαση από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταύρου Τσακίρη.
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ διά τους’’, εμπνέονται από
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ το κάλλος και το εξυμνούν,
panagopoulou@pelop.gr έχουν ανεπτυγμένον αισθητή-
ριον διά το βάθος των πραγ-

Ο
Γιώργος Κοζίας έκανε μάτων και διά το μυστήριον,
νύξεις για το εάν ο Πα- το οποίο ευρίσκεται ‘’εν βυ-
λαμάς έχει αφήσει το θώ’’, ‘’θαυμάζουν’’, όπως οι
ίχνος του στην πόλη. φιλόσοφοι και ‘’εκθαμβού-
Οπως σημείωσε, ως προσω- νται’’, όπως οι θεομέθυστοι
πικότητα κάτι τέτοιο ισχύει, μύσται απέναντι εις την θεί-
ενώ όσον αφορά στην ποί- αν μεγαλωσύνην. Ο ποιητής
ηση, βλέπουμε μια άνθηση είναι το αντίθετον του κυνι-
ιδιαίτερα μετά τη Μεταπολί- κού, εις τον οποίον τίποτε
τευση. αληθινόν δεν αποκαλύπτε-
ται. Εν τη εννοία αυτή, ποι-
Από την πλευρά του, ο Σταύ- ητής είναι κάθε γνήσιος χρι-
Μαριάννα Σταματιάδου, Κώστας Πελετίδης, Μιχάλης Βασιλάκης, ο Νίκος Μπακρώζης, Κώστας Πελετίδης, Αθανάσιος Στεφανόπουλος,
ρος Τσακίρης μίλησε με θέ- στιανός πιστός, ο οποίος εί-
οποίος παρουσίασε και την έκθεση, Αθανάσιος Στεφανόπουλος και Σπύρος Δεμαρτίνος και Τάκης Νικολάου
μα «Ο θεατρικός Παλαμάς» ναι φλεγόμενος άνθρωπος,
Σπύρος Δεμαρτίνος
και αναφέρθηκε στην επιρ- με νεανικήν πνοήν, ενωδύ-
ροή του μεγάλου ποιητή στα νως αγαπητικός, ευαίσθητος
θεατρικά πράγματα, αν και λετίδης δεσμεύτηκε πως θα την καριέρα του Κωστή Πα- ευκαιρία να παρακολουθή- και φιλοκαλικός, με ‘’μύθην
έχει γράψει μόνο ένα θεα-
> Φωτίζοντας υπάρξει συνέχεια σε αυτό που λαμά ως δημοσιογράφου: σουν την «Παλαμική Ανθο- ψυχής’’ και άσβεστον τον πό-
τρικό έργο. γνωστές ξεκίνησε με την έκθεση όπως «Ωστόσο, ο νεαρός Παλα- λογία» του Οικουμενικού Πα- θον την αιωνιότητος».
επίσης και η συνεργασία του μάς είχε να φροντίσει και τριάρχη κ. Βαρθολομαίου που
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν
πτυχές Δήμου με τη Στέγη, και ση- το ζήτημα της επαγγελματι- παρουσίασε ο μουσικός – θε- ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
χθες, με τα εγκαίνια, στην οι- ποιητή μείωσε πως αν δεν μελετή- κής του αποκατάστασης. Ο ολόγος Παναγιώτης Ανδριό- Οπως είναι γνωστό, η Στέ-
κία Παλαμά, της έκθεσης «Ο σουμε την παιδεία μας θα εί- Γαβριηλίδης, εκδότης των πουλος, με τη συνοδεία οπτι- γη Γραμμάτων «Κωστής Πα-
ποιητής γράφει στις εφημε- Παλαμάς», Αθανάσιος Στεφα- μαστε πιο φτωχοί. εφημερίδων «Μη Χάνεσαι» κοακουστικών μέσων. λαμάς», έχει αποστείλει επι-
ρίδες και τα έντυπα της επο- νόπουλος, ο οποίος καλωσό- Την έκθεση παρουσίασε και και αργότερα της «Ακρόπο- Μάλιστα, σε επιστολή του ο στολή προς το υπουργείο Πο-
χής του», η οποία φιλοξενεί ρισε τους παρευρισκομένους προλόγισε ο δημοσιογράφος λις», του ζητά να γίνει κοι- Οικουμενικός Πατριάρχης λιτισμού, ώστε το 2019 να
αρχειακό υλικό από εφημε- και επεσήμανε πως στόχος και πρόεδρος του Μουσείου νοβουλευτικός συντάκτης επ’ προς τον Αθανάσιο Στεφα- οριστεί –πανελλαδικά– Ετος
ρίδες, έντυπα και περιοδικά της έκθεσης είναι να προσεγ- Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ Μι- αμοιβή. «Όταν μου έγραφες νόπουλο, την οποία διάβα- Κωστή Παλαμά και να διορ-
στα οποία αρθρογραφούσε ο γίσει τον ποιητή ως δημοσι- χάλης Βασιλάκης, ο οποίος, ότι με θέλεις διά την Βουλήν, σε ο Παναγιώτης Ανδριόπου- γανώνονται εκδηλώσεις σε
Κωστής Παλαμάς αλλά φιλο- ογράφο και χρονογράφο και μιλώντας για τη δημοσιογρα- ετρόμαξα»του απαντά ο Πα- λος σημειώνει μεταξύ άλλων: όλη την Ελλάδα.
ξενείται και το έργο του. να καταδείξει τη σπουδαιότη- φική καριέρα του Κωστή Πα- λαμάς. Δέχεται βέβαια, όσο «Ο τεχνοκρατούμενος σύγ- Και μπορεί να έχει αποσταλεί
Το υλικό της έκθεσης προέρ- τα της παρουσίας του ποιη- λαμά, τόνισε πως ξεκίνησε κι αν επέμενε αρχικά: «Μου χρονος κόσμος, η εποχή των επιστολή, απάντηση, όμως,
χεται από τον Κωνσταντίνο τή στα έντυπα ενημέρωσης. σε νεαρή ηλικία, παράλλη- φαίνεται ότι θα απετύγχανον μηχανών και της μηχανιστι- ακόμα δεν έχει έρθει, ενώ το
Χρυσικό και από τη «Γραμ- Ο Αθανάσιος Στεφανόπου- λα με την ποίηση και τις άλ- οικτρότατα ως δημοσιογρά- κής νοοτροπίας, της κυριαρ- ΥΠΠΟ αποφάσισε να ορίσει
ματεία Σύγχρονης Εντυπης λος ευχαρίστησε τόσο τον Δή- λες πνευματικές του δραστη- φος». Ο Γαβριηλίδης επιμέ- χίας των οικονομικών και πο- το 2019 ως «Ετος Ερωτόκρι-
Ιστορικής Τεκμηρίωσης – Οι- μο Πατρέων όσο και το ΔΗ- ριότητες, αφότου πήγε στην νει κι αυτός. Η θητεία του σοτικών κριτηρίων και της του», προτιμώντας να αφιε-
κογένεια Τάκη και Σταυρού- ΠΕΘ,Ε αλλά κυρίως όσους Αθήνα για να σπουδάσει νο- στη θέση του κοινοβουλευ- προτεραιότητος της λογικής ρώσει μία ολόκληρη χρονιά
λας Νικολάου». συμμετείχαν στη «συγκινη- μικά. Ξεκίνησε από τον «Ρα- τικού συντάκτη κράτησε ένα της αποτελεσματικότητος και σε ένα έργο και όχι σε μία
τική» μπαγάν» του Κλεάνθη Τρια- μικρό διάστημα». της χρηστικής γνώσεως, του προσωπικότητα όπως αυτή
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -όπως την χαρακτήρισε– πα- νταφύλλου το 1879, υπογρά- έχειν και της κτητικής στάσε- του Κωστή Παλαμά, που με
Εμφανώς συγκινημένος ήταν ράσταση της «Τρισεύγενης». φοντας ως «Κώστας». «ΠΑΛΑΜΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» ως, έχουν ανάγκην ποιητών το έργο του επηρέασε τα γράμ-
ο ευεργέτης και ιδρυτής της Από την πλευρά του, ο δή- Συνεχίζοντας, παρουσίασε Μετά το πέρας των ομιλιών, όπως ο Κωστής Παλαμάς, οι ματα και τον πολιτισμό ολό-
Στέγης Γραμμάτων «Κωστής μαρχος Πατρέων Κώστας Πε- ενδιαφέροντα στοιχεία από οι παρευρισκόμενοι είχαν την οποίοι ‘’γυρεύουν με την καρ- κληρης της Ελλάδας.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Το Σύνταγμά μας δεν είναι συμβατό με τη θρησκευτική ουδετερότητα


Ο μιλία για τις σχέσεις Εκκλη-
σίας- Πολιτείας, απηύθυνε
στο κοινό της Διακιδείου ο
κή βοήθεια που η Εκκλησία
παρείχε στο Κράτος. Γι΄αυ-
τό και σήμερα δεν αμφισβη-
κράτους-εκκλησίας, όπως αυ-
τές προβλέπονται από το άρ-
θρο 3 του Συντάγματος.
βουλευτής και πανεπιστημι- τείται ούτε άλλαξε διαχρονι- Η θρησκευτική ουδετερότη-
ακός Θεόδωρος Παπαθεο- κά από καμία πολιτική δύνα- τα έχει αντίθετη λογική με
δώρου. Εστίασε στη διαδρο- μη για ιστορικούς και άλλους αυτή του Συντάγματός μας,
μή των σχέσεων όπως αυτές λόγους το Προοίμιο του Συ- εξήγησε.
εξελίχθηκαν από τον «εξορ- ντάγματος, το οποίο παραμέ- Ο όρος «επικρατούσα Θρη-
θολογισμό» στη ρυθμισμένη νει αναλλοίωτο από τα πρώ- σκεία» που αναδεικνύεται
προστασία, σύμφωνα με το τα Επαναστατικά Συντάγματα Το θέμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού στο άρθρο 3 δεν είναι τίπο-
παράθεμα της ομιλίας. και αρχίζει με το «εις το Ονο- τα άλλο από ένας ενδεικτικός
Οπως υπογράμμισε, οι σχέ- μα της Αγίας και Ομοουσί- ζεται μερικές φορές από τις με ένα νέο καθεστώς στις σχέ- καθόλου σχέση με τα μεγά- όρος της πλειονοψηφούσας
σεις Εκκλησίας και Κράτους ου και Αδιαιρέτου Τριάδας». διακυμάνσεις των σχέσεων σεις Κράτους-Εκκλησίας, στο λα συνταγματικά προτάγματα έκφρασης της άσκησης της
στην Ελλάδα διαμορφώθη- Η ιστορικότητα των σχέσε- Κράτους-Εκκλησίας. οποίο το Κράτος θα μπορεί να των άρθρων του Συντάγματος. θρησκευτικής ελευθερίας, ο
καν μέσα από τη συμμετοχή ων έδεσε την πορεία της Εκ- Κατά τον βουλευτή, η απόπει- αποδεσμευθεί από την άμε- Η πρόταση της κυβερνητικής οποίος έχει αριθμητικά, αλ-
της Εκκλησίας στον εθνικο- κλησίας και του Κράτους μέ- ρα παρέμβασης που επιχεί- ση μισθοδοσία των κληρι- πλειοψηφίας για ένταξη νέ- λά και βαθιά πολιτισμικά και
απελευθερωτικό αγώνα του σα από τη διαχρονική εξέλι- ρησε η κυβέρνηση ήταν πα- κών και η Εκκλησία θα μπο- ας παραγράφου στο άρθρο 3 δογματικά χαρακτηριστικά, τα
1821, μέσα από τις ιστορι- ξη του Ελληνισμού. ντελώς ατελέσφορη. ρεί να διακανονίζει τα του οί- σύμφωνα με την οποία «η Πο- οποία σε καμία περίπτωση
κές και πολιτικές συνθήκες Αυτό το γεγονός , πέραν των Η Κυβέρνηση στην πρότα- κους της με μεγαλύτερη ελευ- λιτεία είναι θρησκευτική ου- δεν απομειώνουν την καθολι-
διαμόρφωσης και συγκρό- σχέσεων, διαμόρφωσε ένα ση που κατέθεσε φαίνεται να θερία και αυτονομία. δέτερη» για να στηρίξει την κή αναγνώριση της θρησκευ-
τησής του νέου ελεύθερου ταυτοτικό ζήτημα και στη συ- συνδέει την αναθεώρηση του Αν εξαιρέσουμε ότι αυτό απο- έννοια «ουδετερόθρησκου», τικής ελευθερίας και της ισό-
Ελληνικού Κράτους μετά την νείδηση του ελληνικού λαού, άρθρου 3 Σ και την προτει- τελεί μία επικοινωνιακή κα- είναι τόσο αόριστη ώστε να νομης προστασίας των γνω-
επανάσταση, όπως και μέσα ο οποίος συνεχίζει να ενδι- νόμενη από την ίδια αναγνώ- τασκευή, αβίαστα μπορούμε έρχεται σε σύγκρουση με το στών θρησκειών και δογμά-
από την οικονομική και υλι- αφέρεται αλλά και να παθιά- ριση του «ουδετερόθρησκου» να συμπεράνουμε ότι δεν έχει βασικό πυρήνα των σχέσεων των στην Ελλάδα.