You are on page 1of 1

Mediul NOUTĂŢI EDITORIALE

Ambiant

MANUAL DE BIOLOGIE PENTRU


CLASA A XII-EA A CICLULUI LICEAL

Realizarea dezideratelor ecolo- individuală a organismelor, legi-


gice majore poate deveni realitate le clasice şi moderne ale geneticii,
doar în condiţiile abordării comple- evoluţiei şi ecologiei, variabilitatea
xe a educaţiei şi antrenării elevilor organismelor şi diversitatea meca-
în procesul creativ şcolar în baza nismelor care determină evoluţia
unor manuale noi – ca activitate lumii organice, dezvoltarea vieţii
de ecologizare a tuturor acţiunilor pe Pământ şi mecanismele inter-
omului şi ca obiect asupra căruia e acţiunii organismelor la diferite
necesară aplicarea măsurilor dez- niveluri de organizare, precum şi
voltării durabile a societăţii. Ţi- problemele globale cu care se con-
nând cont de necesitatea elaborării fruntă omenirea şi căile de soluţio-
manualelor bazate pe experienţa nare a lor. Graţie acestora şi dato- fiind implicaţi toate viaţa în pro-
autohtonă şi luând în considera- rită expunerii precise şi atrăgătoare cesul educaţional preuniversitar şi
ţie cerinţele curriculare şi practica a textului, cititul acestui volum util universitar şi combinând realizările
pedagogică avansată, un grup de devine plăcut, atrăgător şi folositor ştiinţifice bine cunoscute cu acti-
specialişti recunoscuţi în domeniul elevilor şi profesorilor clasei su- vitatea pedagogică permanentă, au
biologiei, constituit din doctorul ha- perioare de liceu. Manualul, fiind demonstrat în multiple rânduri că
bilitat în biologie Leonid Voloşciuc, elaborat în strictă corespundere cu sunt înzestraţi de la natură cu cali-
profesoara şcolară Ana Postolache- cerinţele Curriculum-ului naţional tăţi intelectuale şi umane deosebite,
Călugăru şi redactorul şcolar Silvia pentru învăţământul liceal, a câşti- care stau la fundamentul relaţiilor
Vulpe, au publicat recent la Editura gat concursul Ministerului Educa- de creaţie elev-profesor-manual. Ei
“Lumina” un mult aşteptat manual ţiei pentru elaborarea manualelor au demonstrat cu lux de amănunte
de biologie pentru clasa a XII-ea. din ciclul liceal şi conţine com- că sunt specialişti de o înaltă ţinută
Lucrarea este constituită din 3 com- partimente utile pentru evaluarea academică, prezentând teme expu-
partimente: Bazele geneticii şi re- cunoştinţelor la fiecare temă, in- se cu o gândire logică şi atractivita-
producerea organismelor, Evoluţia formaţie suplimentară pentru apro- te deosebită, ceea ce le-a permis să
organismelor pe Terra, Ecologia şi fundarea cunoştinţelor acumulate elaboreze un manual adecvat pen-
protecţia naturii. şi multe lucruri menite să contri- tru elevi.
Autorii, activând timp îndelun- buie nu numai la conştientizarea Felicităm colectivul de auto-
gat în domeniul ştiinţei şi educaţiei necesităţii acumulării informaţiei, ri şi Editura „Lumina” cu această
biologice, au reuşit să prezinte o dar şi la activizarea indirectă a pro- realizare, exprimându-ne ferma
lucrare complexă şi să utilizeze ex- cesului de învăţare. convingere că ieşirea în lumină a
perienţa acumulată în ţară şi pes- Lucrarea reprezintă un capital manualului de Biologie pentru cla-
te hotare şi să propună un manual potenţial inestimabil pentru elevii sa a XII-a va avea un impact pozi-
constituit în baza cerinţelor curricu- clasei a XII-ea, care intenţionează tiv asupra elevilor, profesorilor şi
lare aprobate de Ministerul Educa- să devină buni specialişti în do- societăţii, în general.
ţiei. Manualul are 256 de pagini, în meniul biologiei. Transformarea ei
care, pe lângă informaţia textuală, într-o forţă motrice reală şi într-un Constantin MANOLACHE,
sunt inserate diverse planşe, figuri, mecanism de măsuri prevăzute de doctor în politologie
tabele fenologice care ilustrează in- programele de dezvoltare durabi-
formaţia textuală prezentată şi care lă a societăţii este predeterminată
se referă la problemele complexe şi de cunoştinţele şi forţa mare de
despre înmulţirea şi dezvoltarea convingere a autorilor. Aceştia,

48 NR. 4 (22) AUGUST 2005