PENGENALAN

Pedagogi adalah strategi yang digunakan oleg guru untuk mengajar murid secara profesional. Manakala pedagogi produktif adalah kaedah yang digunakan di dalam bilik darjah yang fokusnya adalah memberi arahan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Pedagogi produktif adalah nama yang diberikan kepada model multidimensional latihan dibilk darjah. Hal ini dikenali juga sebagai rangka kerja untuk pembangunan profesional yang memfokuskan kepada latihan dibilik darjah dan perhati an amat diberikan kepada kesaksamaan dalam pendidikan. Sesetengah strategi yang digunakan oleh guru hanya sesuai untuk teknik pengajaran yang tertentu sahaja dan bergantung kepada kumpulan atau sebagainya dan guru harus membuat pemilihan untuk menggunakan teknik yang dirasakan sesuai. Pedagogi produktif berbeza dengan pendekatan lain. Ia sangat komprehensif dan tidak hanya fokus kepada satu aspek atau kaedah pengajaran sahaja. Pedagogi produktif juga merupakan satu rangka kerja umum dimana guru boleh mem ilih dan mengembangkan strategi pengajaaran dengan: a) Apa yang diajar? b) Kepelbagaian gaya, pendekatan dan latar belakang murid - murid mereka.

Ia merupakan projek tahap pertama dari program pembelajaran dan pembangunan bagi menyokong pembaharuan kurikulum yan g mula diperkenalkan di semua sekolah di Queensland bermula pada tahun 2001. Ia merupakan strategi

html .com/linux/kapiljain/ProductivePedagogy. Pendidikan di Queensland mengakui keperluan untuk mem berikan pembelajaran yang optimum dan peluang bagi pembangunan tenaga kerja pendidikan dengan: y Guru yang berkualiti adalah aset bagi masa depan pendidikan di Queensland. Rujukan: http://www. y Kepimpinan yang produktif sangat penting bagi kejayaan hasil pembelajaran. Namun dengan berdasarkan kepada penilaian faktor. pedagogi produktif menggunakan strategi dan konsep pembelajaran yang sedia ada cuma diubah kepada modul yang saderhana. y Pembelajaran yang palin berkesan adalah dalam komuniti pembelajaran profesional. y Pedagogi di sekolah harus menjadi fokus masyarakat untuk belajar secara profesional. Pada asasnya.angelfire.yang melibatkan sekolah dalam pembangunan profesional dalam pedagogi produktif dan penilaian produktif.faktor tersebut dan peningkatan kesedaran guru yang paling penting kerana telah menyumbang kepada kejayaan program tersebut.

pembelajaran koperatif. berdasarkan teori dan pendekatan tersebut. ³ De Bono Thingking Hat ´ dan sebagainya. Oleh itu. Antaranya adalah: Strategi a) Kualiti intelektual Fokus persoalan Tahap pemikiran yang tinggi Adakah peringkat pemikiran tinggi dan analisis kritikal berlaku? Pengetahuan yang mendalam Adakah pembelajaran tersebut berlaku dengan bidang operasi atau tahap yang khusus? Substantive conversation Adakah tajuk perbincangan di dalam bilik darjah terkeluar daripada penerimaan/ tindakbalas/ pola penilaian yang . terdapat empat prinsip pengajaran dan pembelajaran yang harus diberikan pertimbangan bertujuan untuk mengenalpasti strategi mana yang lebih berkesan dan efektif.DIMENSI PEDAGOGI PRODUKTIF Terdapat pelbagai teori dan pendekatan pembelajaran yang boleh digunakan dalam merancang aktiviti pembelajaran misalnya dengan menggunakn teori Gardner. Taksonomi Bloom.

semua dan aspek kosa bahasa. guru dan pelajar bert erusan? Knowledge problematic Adakah pelajar memberi kritikan berdasarkan idea dan pengetahuan? Metabahasa Adakah tatabahasa. bidang dan paradigma? Latar belakang pengetahuan pelajar Adakah terdapat usaha untuk mengetahui latar belakang pengetahuan pelajar yang diperolehi dari pelbagai sumber? Penghubungan dengan dunia ( connection to the world ) Adakah pembelajaran atau pelajaran yang ditugaskan mempunyai hubungan dengan dunia nyata? Kurikulum berteraskan masaalah Adakah fokus pembelajaran berkaitan .menyebabkan perbincangan antara pelajar. kata dititikberatkan? b) Relevansi/ keterhubungan Pengintegrasian pengetahuan Adakah aspek pembelajaran meliputi pelbagai disiplin.

dengan mengenalpasti atau penyelesaian intelektual atau masalah di dunia nyata? c) Persekitaran bilik darjah yang menyokong Pengawalan murid Adakah pelajar memberi tindakbalas semasa guru mengajar? Sokongan sosial Adakah persekitaran bilik darjah itu positif? Penglibatan Adakah semua pelajar tersebut melibatkan diri dengan kativiti? Kriteria tersurat Adakah rujukan kriteria untuk menilai pelajar dengan jelas? Pengetahuan kendiri Adakah perlakuan pelajar menunjukkan tersurat atau tersirat? .

d) Pengakuan perbezaan Persekitaran budaya Adakah pengetahuan kepelbagaian budaya diterapkan di dalam pengajaran? ³ Inclusivity ´ Adakah usaha dilakukan untuk menggalakkan penyertaan pelajar yang berbeza latar belakang? Ekspositori/ naratif Adakah gaya prinsip pengajaran bersifat neratif atau ekspositori? Kumpulan identiti Adakah pengajaran tersebut dapat membentuk rasa hidup bermasyarakat dalam diri setiap pelajar? Kewarganegaraan Adakah usaha yang dilakukan untuk melibatkan atau menggalakkan kewarganegaraan aktif? .

dominan dan secara positif mengembangkan dan mengakui perbezaan identiti dan kum pulan etnik. Hal ini menggalakkan pelajar untuk berfikir aras tinggi dan pendekatan kepada pengetahuan dimana ia melibatkan penyampaian idea dan hujah yang bertentangan dengan pendekatan µmemberi¶. Peningkatan kepada kualiti intelektual melibatkan pengenalan kepada pengetahuan dan tidak hanya kepada matlamat semata . Manakal relevansi ( keterhubungan ) hanya membantu pelajar membuat hubungan dengan aspek yang berbeza mengenai perkara yang dipelajari di sekolah serta mengaitkan pengalaman lampau yang telah berlaku ke dalam bilik darjah. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelajar belajar bekerja daripada sibuk bekerja ( Jenny ). Beliau juga menyatakan pendidikan dahulu lebuh menekankan persekitaran pembelajaran. Kebanyakannya adalah tentang penglibatan murid dalam pemahaman yang kompleks.mata. Persekitaran yang menyokong kelas sosial adalah dimana pelajar mampu untuk mempengaruhi sesuatu aktiviti dan bagaimana ia diterapkan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Di sini penting untuk guru menyedari cara untuk menyokong pelajar yang . kemahiran khusus dan semua silibus pembelajaran.Menurut Profesor Jenny Gore dari University of Newcastle menyatakan bahawa pedagogi produktif yang menarik adalah penting untuk menarik minat pembelajaran murid. Tetapi sebenarnay kita terlepas pandang tentang fokus cabaran intelektual kepada semua pelajar. Menurut Jenny ia bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang mempunyai jangkaan yang tinggi oleh pelajar bagi menggalakkan mereka mengambil risiko dalam pembelajaran. Pengakuan perbezaan meliputi inklusiviti dari kumpulan non .

angelfire.com/linux/kapil jain/ProductivePedagogy.berasal dari kumpulan non.html . Rujukan: http://www.dominan dengan menggunakan cara terbaik untuk menyokong proses pembelajaran mereka.

sederhana. II. Berkesan dalam meningkatkan hasil pembelajaran murid. Pemahaman yang mendalam tentanng kurikulum. Melihat semua pembelajaran mampu ditingkatkan. IV. III. Menyedari peranan mereka sebagai seorang guru. Menganggap diri mereka sebagai fasilitator pembelajaran.CIRI PEDAGOGI PRODUKTIF Dalam pedagogi produktif guru dinilai sama ada seseorang guru itu berkualiti tinggi. Menganggap sebagai tugasan mereka untuk menyediakan persekitaran dimana pelajar boleh meneroka dan memberi ruang kepada pelajar tentang persekitaran yang boleh dihasilkan oleh mereka. Guru mengakui bahawa mereka tidak boleh memaksa murid . . Menganggap diri mereka bertanggungjawab dalam menyediakan peluang untuk pembelajaran murid. atau rendah. Lebih memfokuskan kepada kandungan dan kemahiran bukannya lebih menekankan kepada isi kandungan pembelajaran. y y y y Ciri ± ciri guru yang mendapat skor tinggi dalam kaedah pedagogi produktif ialah: I. Guru yang dikatakan mencapai tahap yang tinggi dikatakan berbeza dengan mereka yang mencapai tahap rendah dari segi: Rasa tanggungjawab kepada murid.murid untuk belajar. VI.CIRI. V.

Latihan penilaian masalah lebih kerap dilakukan berbanding kumpulan skor rendah. Bersedia untuk bercakap tentang kelemahan mereka dan juga perubahan yang telah dibuat mengenai pengajaran mereka. VIII. . Memiliki tahap yang tinggi dalam penglibatan di luar kurikulum.rakan guru mengenai pengajaran mereka XI. IX.VII. Lebih bersedia untuk µ subvert the curriculum¶ untuk mencipta ruang aktiviti pembelajaran yang dihargai. X. Terlibat dalam perbincangan profesional dengan rakan .

gov. Melihat diri mereka sebagai penyampai maklumat Merungut kerana kekurangan masa untuk menghabiskan sukatan Hanya memberi fokus kepada kandungan bukan kepada konsep dan kemahiran VII. Rujukan: http://education.au/public_media/reports/curriculum framework/qsrls/ht ml/abt_ppc. V. II. VI. IV. Berkeyakinan bahawa murid bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajaran mereka. Menyatakan bahawa faktor yang diluar jangkaan guru yang menentukan hasil pembelajaran murid III.ciri guru yang mendapt skor rendah dalam pedagogo produktif pula ialah: I. Perbincangan mengenai penilaian kurang dilakukan.Manakala ciri. Menganggap bahawa hanya sesetengah pelajar yang akan belajar dan selebihnya tidak. Dapatlah disimpulkan disini bahwa perbezaan ciri .qld.html .ciri ini merupakan elemen yang penting kerana ia merangkumi seluruh kompenen organisasi sesebua h sekolah itu.

Guru yang bermotivasi tidak akan menafikan hak murid mereka untuk belajar mendapatkan ilmu pengetahuan kerana mereka sedar bahawa ilmu pengetahuan yang akan menentukan hala tuju seseorang murid tersebut. Hal ini akan menjadkan murid. Guru yang mengamalkan kaedah ini akan memastikan semua murid mereka mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Selain itu juga. Guru ± guru akan berusaha semaksimum mungkin untuk memastikan para murid mendapat ilmu pengetahuan yang secukupnya.murid untuk belajar. Kaedah dan teknik yang . Hal ini akan menggalakkan murid .KELEBIHAN KAEDAH PEDAGOGI PRODUKTIF Dengan menggunakan kaedah ini. ia lebih mengutamakan pembelajaran berpusatkan murid dimana guru.murid untuk lebih berdikari dalam melaksanakan sesuatu tugasan dan tidak bergantung sepe nuhnya kepada guru.guru hanya sebagai fasilitator atau pemudah cara sahaja.murid seseorang yang lebih mencintai ilmu kerana cara guru tersebut yang pandai menggunakan pendekatan abagi menarik minat murid mereka untuk belajar. Di samping itu. Hal ini akan lebih memotivasikan para murid untuk belajar dalam keadaan yang selesa tanpa ada tekanan seklaligus akan memberi kesan yang baik kepada prestasi akdemik mereka. dengan adanya pelbagai teknik pengajaran dan pemb elajaran yang diterapkan dalam sesi penyampaian ilmu tersebut akan lebih menarik minat murid.melalui penggunaan kaedah pedagogi produktif ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih bersifat positif kerana guru mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap semua murid mereka. Penekanan yang paling penting di dalam kaedah pedagogi produktif ini ialah guru tidak hanya mengutamakan kandungan pelajaran tetapi lebih menekankan kepada konsep dan kemahiran.

murid menjadi takut untuk ke sekolah.guru tidak akan sesekali menggunakan pendekatan paksaan yang menyebabkan murid . minat serta kebolehan murid itu sendiri. gaya pembelajaran mereka. Guru . .digunakan ini juga mengambil kira latar belakang murid.

guru kurang mempunyai motivasi yang tinggi untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran yang menggunkan kaedah pedagogi produktif kerana mereka menganggap semua kaedah yang digunakan selama ini adalah sama sahaja.guru yang malas menyelidik latar belakang murid. Hal ini akan berlaku sekiranya aktiviti secara berkumpulan dijalankan dan sudah tentu murid . Selain itu juga. minat.murid akan membuat bising semasa sesi perbincangan dalam kumpulan dijalankan. . kebolehan dan seumpanya merupakan penyebab yang menjadikan seseorang guru itu tidak pandai untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan pelajar mereka seka ligus akan menggagalkan perlaksanaan kaedah pedagogi produktif ini. Guru.KEKURANGAN KAEDAH PEDAGOGI PRODUKTIF Kebanyakkan guru. kelemahan yang plaling ketara yang terdapat di dalam semua kaedah ialah kesukaran guru untuk mengawal kelas sekiranya jumlah murid yang ramai di dalam sesebuah kelas itu.

Pada pendapat saya tidak semua guru yang ada di negara ini mengetahui tentang kaedah pedagogi produktif ini kerana ia masih lagi di peringkat kajian. Oleh yang demikian jelaslah menunjukkan bahawa kaedah pedagogi produktif ini amat wajar diketengahkan kerana ia amat baik untuk perkembangan mutu pendidikan di negara ini. Manakala di negara ini kaedah tersebut baru diperkenalkan.KESIMPULAN Secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa pedagogi produktif ini merupakan satu keadah yang mula diperkenalkan di Queensland dimana program ini merupakan satu program baru yang dijalankan di negara tersebut sebagai satu langkah kerajaan atau kement erian pendidikan di negara tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara Queensland. . Hal ini merujuk kepada hasil kajian yang telah dijalankan oleh µQueensland School Reform Longitudinal Study (QSLRS)¶ menunjukkan bahawa hasil pembelajaran murid yang diperolehi setelah kaedah tersebut digunakan amat memberangsangkan. Sekiranya kaedah seumpama ini dapat diterapkan dalam semua pengajaran dan pembelajaran murid. sudah pasti negara ini mampu melahirkan murid yang lebih berkualiti berbanding dengan sebelum ini.

com/linux/kapiljain/ProductivePedagogy.angelfire.html .gov.qld.gov.qld.html y http://education.au/public_media/reports/curriculum framework/qsrls/html/abt_ppc.html http://education.BIBLIOGRAFI y y http://www.au/staff/learning/diversity/teaching/pp/pedag -a2b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful