You are on page 1of 1

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 27

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 360

Κίνδυνοι από κινητά και οθόνες
9-12» (ΧΝ 17/4/2018) που ξε-
ΠαναγιΩτης κίνησε στη Γαλλία ο ψυχίατρος
αλεβαντης*
Σέρζ Τισερόν. Μέχρι 3 ετών
φροντίζουμε το παιδί να μην
Επικίνδυνη δεν είναι η έρχεται καθόλου σε επαφή με
ακτινοβολία από κινητά οθόνες – κινητών, ταμπλέτας,
τηλεόρασης. Παίζουμε, διαβά-
και οθόνες. Αντίθετα η
ζουμε παιδικά βιβλία, λέμε ιστο-
χρήση τους κατά την οδή- ρίες, πηγαίνουμε σε παιδικές
γηση ή από παιδιά και χαρές, κάνουμε περιπάτους.
εφήβους μπορεί να είναι Από 3 έως 6 ετών καθορίζουμε
αποβεί καταστρεπτική… σαφείς κανόνες για τον χρόνο
χρήσης της οθόνης. Πάντα στο
σαλόνι και ποτέ στο υπνοδω-
υχνά ακούμε και διαβά- μάτιο. Ποτέ ψηφιακά παιχνίδια

ς ζουμε τους κινδύνους
που εγκυμονεί η ακτι-
νοβολία των κινητών τηλεφώ-
στο φαγητό και πριν τον ύπνο.
Η οθόνη δεν είναι μέσο για να
ηρεμήσουμε το παιδί. Συνοδεύ-
ουμε πάντα το παιδί στο παι-
νων και άλλων ηλεκτρικών συ- Οδήγηση+Κινητό=Θάνατος.
σκευών καθημερινής χρήσης. χνίδι.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην φώνου κατά την οδήγηση. Από 6 έως 9 ετών. Κανόνες
σχέση των κινητών τηλεφώνων Ακόμη και όταν χρησιμοποιεί- χρήσης και συζήτηση με το
με μορφές καρκίνου του εγκε- ται λυσιχερής συσκευή (hands παιδί γι’ αυτά που βλέπει και
φάλου όπως γλοιώματα και μη- free), η προσοχή του οδηγού κάνει. Ρυθμίζουμε ανάλογα την
νιγγιώματα. Τέτοιοι κίνδυνοι αποσπάται και μπορεί να προ- παιχνιδοκονσόλα. Εξηγούμε τι
ευτυχώς δεν υφίστανται όπως κληθεί τροχαίο ατύχημα. Σύμ- είναι το δικαίωμα στην ιδιωτι-
αποδεικνύουν πολυάριθμες επι- φωνα με το Βελγικό Ίδρυμα κότητα, το δικαίωμα στην ει-
στημονικές έρευνες στο πλαίσιο Οδικής Ασφάλειας οι οδηγοί κόνα και τις τρεις αρχές του
των οποίων έχουν γίνει παρα- που μιλούν στο κινητό ενώ διαδικτύου. Τίποτα δεν μένει
τηρήσεις σε χιλιάδες ανθρώ- οδηγούν κινδυνεύουν 2 έως 9 κρυφό, όλα μένουν αιώνια, δεν
πους επί σειρά ετών. φορές περισσότερο με ατύχημα είναι όλα αλήθεια. Από 9 έως
Η βάση για την φήμη προέρχε- σε σχέση με τους υπόλοιπους. 12 ετών συναποφασίζουμε την
ται από παλαιότερη έρευνα Επιπλέον, έρευνα του Πανεπι- ηλικία απόκτησης κινητού τη-
στην οποία ποντίκια, και αρου- στημίου της Γιούτα στις ΗΠΑ λεφώνου και την πρόσβαση στο
Και οι πεζοί κινδυνεύουν από την χρήση του κινητού... διαδίκτυο μόνο του ή με έναν
ραίοι εκτέθηκαν σε ραδιοκύ- έδειξε ότι η ομιλία με κινητό
ματα διάφορων εντάσεων από κατά την οδήγηση ισοδυναμεί ενήλικα. Καθορίζουμε χρόνο
κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, η με ποσοστό οινοπνεύματος στο χρήσης και συζητούμε γι’ αυτά
ανάλυση της εν λόγω έρευνας αίμα ίσο με 0,8%. Πρόκειται για που βλέπει και κάνει. Υπενθυ-
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το όριο πάνω από το οποίο μίζουμε τις τρεις αρχές του δια-
τα στοιχεία είναι διφορούμενα προβλέπεται αφαίρεση διπλώ- δικτύου.
και δεν αποτελούν απόδειξη ότι ματος. Ευτυχώς, με βάση τον Άνω των 12 ετών. Τα παιδιά
τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφο- χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
καρκινογένεση στους ανθρώ- ρίας η χρήση κινητού χωρίς μόνα τους αλλά καθορίζουμε
πους. Αυτό επιβεβαιώνουν πολ- ακουστικά θεωρείται πλέον μαζί τους το ωράριο χρήσης.
λές άλλες έρευνες σε χιλιάδες «αντικοινωνική παράβαση» η Συζητούμε για τις τηλεφορτώ-
ανθρώπους (π.χ. Interphone, οποία εκτός από το πρόστιμο σεις, τη λογοκλοπή, την πορνο-
Δανοί χρήστες κινητών). (100€ ή 200-300€ με βάση τα γραφία και τον εκφοβισμό. Το
Από την αφίσα της γαλλικής εκστρατείας “3-6-9-12”.
Πράγματι, σήμερα κινητά τηλέ- εισοδηματικά κριτήρια) επιφέ- βράδυ σβήνουμε το WiFi και τα
φωνα και άλλες παρόμοιες συ- ρει και επιτόπου αφαίρεση πι- κινητά. Αρνούμαστε να γίνουμε
τους εφήβους. Πραγματικά τητας της θυματοποίησης από «φίλοι» τους στα μέσα κοινωνι-
σκευές χρησιμοποιεί η νακίδων και άδειας
πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τους συμμαθητές. Στο γυμνά- κής δικτύωσης.
συντριπτική πλειοψηφία του κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
παιδάκια, ακόμη και προσχολι- σιο, παρουσιάζουν μειωμένες Συμπέρασμα. Τα κινητά και οι
πληθυσμού, χωρίς να έχει αυ- Όπως γράψαμε και παλαιότερα
κής ηλικίας να ασχολούνται συ- ικανότητες προσοχής, συγκέ- οθόνες γενικότερα δεν είναι
ξηθεί το παρατηρούμενο ποσο- (ΧΝ 3/1/2013) «είναι τόσο απλό
νέχεια με ένα κινητό ή με μια ντρωσης, εμπάθειας και ανά- επικίνδυνα λόγω της ακτινοβο-
στό των καρκίνων στον να σταματήσει κανείς στην άκρη
ταμπλέτα ή να περνούν ατέλει- πτυξης κοινωνικών σχέσεων. λίας τους. Όμως η χρήση τους
εγκέφαλο. Αυτό λέει και το επί- του δρόμου για να τηλεφωνήσει
ωτες ώρες μπροστά στην τηλε- Ωστόσο, και η πλήρης απαγό- κατά την οδήγηση ή αλόγιστη
σημο συμπέρασμα στο οποίο με την ησυχία του … Οι μητέρες ας
όραση. Γιατί αναλογίζομαι τις ρευση δεν αποτελεί λύση. Πα- και ανεξέλεγκτη χρήση τους
κατέληξε η Παγκόσμια Οργά- σκεφτούν τα παιδιά τους που δεν
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις … ράλληλα με την πρόληψη της από τα παιδιά και τους εφή-
νωση Υγείας τον Οκτώβριο του θα τις δουν έστω και καθυστερη-
Οι γονείς θα πρέπει να γνωρί- εξάρτησης από τα κινητά, τους βους μπορεί να έχει καταστρε-
2014. «Πολυάριθμες μελέτες διε- μένες. Οι επαγγελματίες, τις συνα-
ζουν ότι σύμφωνα με επιστη- ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πτικά αποτελέσματα …
ξήχθησαν κατά την τελευταία ει- ντήσεις στις οποίες δεν θα
μονικές έρευνες η πολύωρη το διαδίκτυο, οι γονείς οφεί-
κοσαετία για να εκτιμηθεί κατά παρευρεθούν. Οι νέοι, τους φίλους
παρακολούθηση τηλεόρασης λουν να προετοιμάσουν τα παι-
πόσο τα κινητά τηλέφωνα. Μέχρι και τις φίλες που θα διασκεδάζουν
στις ηλικίες 2-3 ετών συνδέεται διά τους για το μέλλον. Όταν θα
σήμερα δεν έχει αποδειχτεί η πρό- χωρίς αυτούς». Τελικά δεν είναι *Φυσικός, τέως στέλεχος
με μεταγενέστερα προβλήματα πρέπει να εργαστούν σε μια
κληση δυσμενών επιπτώσεων στη δύσκολο να πάρει κανείς την της Ευρωπαϊκής
στο σχολείο. Στο νηπιαγωγείο διασυνδεδεμένη κοινωνία των
υγεία από την χρήση κινητών τη- απόφαση να μην χρησιμοποιεί Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προ-
τα παιδιά αυτά εμφανίζουν μει- πληροφοριών όπου πρακτικά
λεφώνων». το κινητό όταν οδηγεί … σωπικές και δεν εκφράζουν κατ’
ωμένο λεξιλόγιο, μαθησιακές όλες οι εργασίες θα γίνονται
Ωστόσο, η χρήση των κινητών Ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος ανάγκη την Ευρωπαϊκή
δυσκολίες, μη συμμετοχή στην μπροστά σε μιαν οθόνη ...
εγκυμονεί άλλους, συχνά θανά- από τη χρήση κινητών και Επιτροπή.
τάξη, κινητικά προβλήματα, Αυτός είναι ο στόχος της μεγά-
σιμους, κινδύνους. Πρώτα άλλων ηλεκτρονικών συσκευών http://alevantis.blogspot.com
καθώς και αύξηση της συχνό- λης γαλλικής εκστρατείας «3-6-
πρώτα η χρήση κινητού τηλε- με οθόνες αφορά τα παιδιά και