You are on page 1of 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SKUDAI,

JALAN TEMBAGA KUNING 1, Web :http://www.myskss.com


TAMAN SRI SKUDAI, e-mail :myskss@yahoo.com
81300 JOHOR BAHRU. NO TEL& FAX : 07 5562533

________________________________________________________________________________________________________
_____
~1 MALAYSIA – MURID DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN~

Ruj. Kami : PIBG/SKSS/100-9/04/03/(15 )


Tarikh : 29
JANUARI 2015

PUAN AZITA BINTI MAT ASHRI


(790430-06-5146)

Tuan/Puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU MENTOR BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU


BAHARU (PPGB)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Program


Pembangunan Guru Baharu, maka dengan ini tuan/puan adalah dilantik sebagai Guru
Mentor kepada Cik/Encik/Puan/NURSYAZWANI BINTI HAMDAN bermula pada 15
OGOS 2016 sehingga - .

3. Pihak sekolah percaya komitmen tuan/puan dalam pelaksanaan program ini


berdasarkan pematuhan kepada Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 21 Tahun 2012 dapat membangunkan kompetensi profesional Guru Baharu
seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sekian, terima kasih.

’BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

........................................
(Pengetua / Guru besar)
PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
AKUAN TERIMA GURU MENTOR DAN GURU BAHARU

Guru Mentor : PUAN AZITA BINTI MAT ASHRI


Guru Baharu : NURSYAZWANI BINTI HAMDAN
Nama Sekolah : SK SRI SKUDAI, JOHOR BAHRU

Saya, PUAN AZITA BINTI MAT ASHRI (K/P) 790430-06-5146 yang dilantik sebagai
Guru Mentor bersetuju untuk menerima tanggungjawab dan memberi bimbingan
profesional sepanjang tempoh Program Pembangunan Guru Baharu dilaksanakan
berdasarkan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012.

Saya, NURSYAZWANI BINTI HAMDAN (K/P) 920219-01-5154, Guru Baharu bersedia


menerima bimbingan dan akan bekerjasama sepenuhnya dalam program ini untuk
pembangunan kompetensi profesional saya sebagai seorang guru berdasarkan Surat
Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012.

Guru Baharu: Guru Mentor:

…………………………………. ………………………………..
(NURSYAZWANI BINTI HAMDAN) (AZITA BINTI MAT ASHRI)

Tarikh: Tarikh:
PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
LOG PEMENTORAN

Bulan/Tahun :_________/______ Bil. Pertemuan :________

AKTIVITI

ISU/PERBINCANGAN

ULASAN

*Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

Disediakan oleh,

…………………………………. …………………….. ………………………………………………………


(NURSYAZWANI BINTI HAMDAN) (PUAN AZITA BINTI MAT ASHRI)
Tarikh: …………….. Tarikh: ……………..
PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
PENILAIAN OLEH GURU MENTOR

Nama Guru Baharu : NURSYAZWANI BINTI HAMDAN

Skor Skor Skor


Dimensi
Bil. Aspek Bulan Bulan
Kompetensi
Ke-6 Ke-12
Kandungan mata pelajaran 10
Ilmu pendidikan, pedagogi dan psikologi 10
Kurikulum dan kokurikulum 10
Pentaksiran dan penilaian 10
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk
pendidikan 10
1. Pengetahuan
(30%) Dasar-dasar dan hala tuju kerajaan 10
Pekeliling dan peraturan pendidikan 10

JUMLAH SKOR

PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30 %


Jumlah Skor (70)

Menterjemahkan dasar/ pekeliling atau peraturan


dalam amalan PdP 10
Merancang dan menyampai pengajaran dan
pembelajaran mengikut mata pelajaran 10
Mentaksir dan menilai 10
Mengurus kelas dan murid 10
Menggunakan TMK untuk pengajaran dan
2. Kemahiran pembelajaran 10
(30%) Kepimpinan pengajaran dan pembelajaran 10
Melaksanakan kajian tindakan 10
Hubungan sesama manusia 10
JUMLAH SKOR

PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30 %


Jumlah Skor (80)
Skor Skor Skor
Dimensi
Bil. Aspek Bulan Bulan
Kompetensi
Ke-6 Ke-12
Keutuhan 10
Penyayang 10
Integriti 10
Efisien 10
3. Nilai
Profesional Kecintaan terhadap profesion 10
(40 %)
Patriotisme dan tanggungjawab sosial 10
JUMLAH SKOR

PERATUS SKOR = Skor diperolehi x 40 %


Jumlah Skor (60)

JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR (%)

Disediakan oleh,

……………………………………….
(PUAN AZITA BINTI MAT ASHRI) Tarikh : …………………

Disahkan oleh,

…………………………………….
(Pengetua/Guru Besar) Tarikh : …………………

SKALA JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR DIPEROLEHI PADA BULAN KE-12 :

90% - 100% - Tahap Kompetensi yang Cemerlang


80% - 89.99% - Tahap Kompetensi yang Baik
60% - 79.99% - Tahap Kompetensi yang Sederhana
50% - 59.99% - Tahap Kompetensi yang Kurang
Memuaskan
49.99% - Tahap Kompetensi yang Lemah
ke bawah
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(Diisi oleh Pegawai BPG/JPN/PPD)

Nama dan Alamat Sekolah : Bil. Guru Baharu :

Nama Pegawai :
1.
2.
3.

ULASAN

Amalan terbaik :

Isu pelaksanaan :
Cadangan penambahbaikan :

*Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengetua/Guru Besar

…………………………………… ……………………………………
( ) ( )

Tarikh : Tarikh :