You are on page 1of 3

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Школска 2009/2010. год.

III КОЛОКВИЈУМ ИЗ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА

Задатак 1. Вода кроз цевовод 1 дотиче из великог затвореног резервоара I у велики затворени
резервоар II услед разлике нивоа H (слика 1). Струјање у повратној грани 2 обезбеђује пумпа П протоком
Q2 . Изнад воде у резервоару I влада натпритисак p m = 0, 2 bar а изнад воде у резервоару II потпритисак
p v = 0, 1 bar.
Одредити протоке кроз обе гране цевовода и потребну снагу пумпе.
Остали бројни подаци: H = 3 m , l1 = 35 m , l2 = 50 m , D1 = 100 mm , D2 = 150 mm , λ = 0,025 (за обе цеви),
ξu = 0,5 ; ξ k = 0,5 ; ξ v = 5 и ηΠ = 0,85 .

Задатак 2. Вода истиче из резервоара кроз велики отвор облика једнакокраког троугла основице a и
висине h. Основица великог отвора у облику троугла налази се на дубини H од нивоа воде (слика 2).
Одредити запремински проток воде Q кроз отвор под условом да се ниво течности одржава на истој
висини.
Бројни подаци: a = 2 m, h = 3 m, H = 2 m и µ = 0,62.

Слика 1.

Слика 1.

Слика 1. Слика 2.

Теоријско питање Истицање течности кроз велике отворе.

У Крагујевцу, Предметни наставник


04. 02. 2010. год. Др Слободан Савић, доцент
Решење задатка 1:

Ако се постави Бернулијева једначина за ниво воде у резервоару I и ниво воде у резервоару II

pa + pm p − pv v12  l 
+ gH = a +  ξu + ξk + ξv + λ 1 + 1 ,
ρ ρ 2  D1 

налази се средња брзина v1 струјања воде кроз цевовод 1 у облику израза

 p + pv 
2  m + gH 
 ρ 
v1 = .
l
ξu + ξ k + ξ v + 1 + λ 1
D1

Заменом бројних вредности добија се да је


v1 = 2,75 m / s .
Константност разлике нивоа H захтева једнакост протока воде
QΠ ≡ Q2 = Q1 ,
па је брзина v2 струјања вода кроз цевовод 2
2
D 
v2 = v1  1  = 1,22 m / s .
 D2 
Из ″проширене енергијске једначине″ постављене за ниво воде у резервоару II и ниво воде у резервоару I, а
за струјање кроз цевовод 2
pa − pv p + pm v2  l 
+ ΥΠ = a + gH + 2  ξu + 2ξ k + 2ξv + λ 2 + 1 ,
ρ ρ 2  D2 

налази јединични рад пумпе

p m + pv v2  l 
ΥΠ = + gH + 2  ξu + 2ξ k + 2ξ v + 1 + λ 2  = 74,93 J / kg .
ρ 2  D2 

Протоци воде кроз цевоводе 1 и 2 износе

D12 π
Q1 = Q2 = QΠ = v1 = 21,6 l / s ,
4
а потребна снага за погон пумпе
ρ QΠ ΥΠ
NΠ = = 1 904 W .
ηΠ
Решење задатка 2: