You are on page 1of 2

nAlAyira divyaprabandham srI: thiruvAymozhi 10-2

srImathE rAmAnujAya nama: Ed. 2

nammAzhvAr thiruvAy malarndharuLiya


thiruvAymozhi 10-2 - kedumidar
(thiruvananthapuraththaich sErndhAl paramapadhaththiR pOlak
kaingkaryam seyyalAm enRu parOpadhEsam seydhal)

3678 * kedum idarAyavellAm * kEsavA enna * nALum


koduvinai seyyum * kUtRin thamargaLum kuRugagillAr **
vidamudai aravil paLLi * virumbinAn surumbalatRum *
thadamudai vayal * ananthapura nagar pugudhum inRE 1

3679 inRu pOyp pugudhirAgil * ezhumaiyum Edham sAra *


kunRu nEr mAdamAdE * kurundhu sEr serundhi punnai **
manRalar pozhil * ananthapura nagar mAyan nAmam *
onRum OrAyiramAm * uLLuvArkku umbarUrE 2

3680 Urum putkodiyum aqdhE * ulagellAm uNdumizhndhAn *


sErum thaNNananthapuram * sikkenap pugudhirAgil **
thIrum nOy vinaigaL ellAm * thiNNam nAm aRiyach sonnOm *
pErum OrAyiraththuL * onRu nIr pEsuminE 3

3681 pEsumin kUsaminRip * periya nIr vElai sUzhndhu *


vAsamE kamazhum sOlai * vayalaNi ananthapuram **
nEsam seydhu uRaiginRAnai * neRimaiyAl malargaL thUvi *
pUsanai seyginRArgaL * puNNiyam seydhavARE! 4

3682 puNNiyam seydhu * nalla punalodum malargaL thUvi *


eNNumin endhai nAmam * ippiRappaRukkum appAl **
thiNNam nAm aRiyach sonnOm * seRipozhil ananthapuraththu *
aNNalAr kamala pAdham * aNuguvAr amarar AvAr 5

3683 amararAyth thiriginRArgatku * AdhisEr ananthapuraththu *


amarar kOn archchikkinRu * angku agappaNi seyvar viNNOr **
namargaLO! sollak kENmin * nAmum pOy naNuga vENdum *
kumaranAr thAdhai thunbam * thudaiththa gOvindhanArE 6

3684 thudaiththa gOvindhanArE * ulaguyir thEvum matRum *


padaiththa em parama mUrththi * pAmbaNaip paLLi koNdAn **
madaiththalai vALai pAyum * vayalaNi ananthapuram *
kadaiththalai sIykkap petRAl * kaduvinai kaLaiyalAmE 7

3685 kaduvinai kaLaiyalAgum * kAmanaip payandha kALai *


idavagai koNdadhenbar * ezhilaNi ananthapuram **
padamudai aravil paLLi * payinRavan pAdham kANa *
nadaminO namargaLuLLIr! * nAm umakku aRiyach sonnOm 8

3686 nAm umakku aRiyach sonna * nALgaLum naNiyavAna *

AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam


http://www.acharya.org
nAlAyira divyaprabandham srI: thiruvAymozhi 10-2
srImathE rAmAnujAya nama: Ed. 2

sEmam nangudaiththuk kaNdIr * seRipozhil ananthapuram **


thUma1 nalvirai malargaL * thuvaLaRa Ayndhu koNdu *
vAmanan adikkenREththa * mAyndhaRum vinaigaL thAmE 9

3687 mAyndhaRum vinaigaL thAmE * mAdhavA! enna * nALum


Eyndha ponmadhiL * ananthapura nagar endhaikkenRu **
sAndhodu viLakkam dhUpam * thAmarai malargaL nalla *
Ayndhu koNdu Eththa vallAr * andhamil pugazhinArE 10

3688 * andhamil pugazh * ananthapura nagar Adhi thannai *


kondhalar pozhil * kurugUr mARan sol AyiraththuL **
aindhinOdu aindhum vallAr * aNaivar pOy amarulagil *
paindhodi madandhaiyar tham * vEymaru thOLiNaiyE 11

adivaravu: kedum inRu Urum pEsumin puNNiyam amarar thudaiththa


kaduvinai nAm mAyndhu andhamil vEy

1
thUpa

AzhvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNam


http://www.acharya.org