You are on page 1of 920

bÕ+&ÉT s¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘ÓHê* sêeTø£èwüíø£$ Á|üD°‘·eTT

&Ü. <˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ dü÷s¡´>∑D|ü‹sêe⁄

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

bÕ+&ÉT s¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘ÓHê* sêeTø£èwüíø£$ Á|üD°‘·eTT bÕeTs¡ yê´U≤´q+ &Ü.&ç.j·Tdt. >∑D|ü‹ sêe⁄

First Edition : November 2018

Dr. D.S. Ganapati Rao Flat No. 202, Vietla Vantage Pedawaltair Junction, Vijaya Nagar Palace Layout VISAKHAPATNAM - AP - 530 017 Cell : 98491 29917 e-mail : drdsganapatirao@gmail.com

Presented Serially in RASAJNA BHARATI

a literary whats app group

E-book is prepared by K. Prakash, Cell : 9652275487 e-mail : kpkonathalaprakash@gmail.com

yÓ\ : neT÷\´eTT

&܈ˆ ÄØ« ≈£îe÷sY s¡dü»„ uÛ≤s¡‹ bò˛Hé : 82476 52189

s¡dü»„ uÛ≤s¡‹ bò˛Hé : 82476 52189 kÕs¡~Û ‘=*|ü\T≈£î s¡dü»„ uÛ≤s¡‹ ˇø£

kÕs¡~Û ‘=*|ü\T≈£î

s¡dü»„ uÛ≤s¡‹ ˇø£ W‘ê‡Væ≤ø£ kÕVæ≤‘·´ n<Ûä´j·Tq yê{≤‡|t y˚~ø£.ˇø£ |ü~eT+~ Ä#ês¡´ es¡Z+ ø£qTdüqï\˝À,e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+‘√ ˇø£ 60 eT+~ $$<Ûä e ‘·TÔ\˝À ñqïyêfi¯fl+ eTTK´+>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+,ø=+‘· dü+düÿ ‘· kÕVæ≤‘·´+, ˇøÏ+‘· $X¯«kÕVæ≤‘·´ n<Ûä´j·Tq+ #˚dü÷Ô ñ+{≤+.yês¡+ yês¡+ Á|üD≤[ø± ã<ä∆yÓTÆq n<Ûä´j·Tq+ 30 ` 50 |ü<ë´\<ëø± ñ+≥T+~!Á|üD≤[ø£ nj·÷ø£ kÕj·T+Á‘·+ Ä≥$&ÉT|ü⁄!ùd«#êä d”«j·T düeTs¡ŒD\T kÕVæ≤‘·´ dü+ã+<ÛäyÓTÆq$ e÷Á‘·y˚T ñ+{≤sTT!ˇø£ yês¡+ n<Ûä´j·Tq Á|üD≤[ø£ eT#·TÃ≈£î Ç˝≤ ñ+≥T+~!

sêuÀj˚Tyês¡+ s¡dü»„ uÛ≤s¡‹ n<Ûä´j·Tq Á|üD≤[ø£

10/9/2018 ` 16/9/2018

k˛eTyês¡+ 10/9/2018

eTVü‰uÛ≤s¡‘·eTT ns¡D´ |üs¡«eTT :

~«rj·÷XÊ«düeTT

26 ` 75

eT+>∑fi¯yês¡+ 11/9/2018

ns¡D´ |üs¡«eTT

~«rj·÷XÊ«düeTT 76 ` 127

ãT<Ûäyês¡eTT 12/9/2018

ø£$ |ü]#·j·T+ : Áo ~yêø£s¡¢ y˚+ø£{≤e<Ûëì

>∑Ts¡Tyês¡eTT : 13/9/2018

X¯‘·ø£ yêvàj·TeTT

q dæ+Vü≤ X¯‘·ø£eTT.

<Ûäs¡à|ü⁄] ìyêdü qs¡dæ+Vü≤ <äT]‘·<ä÷s¡

41- 60

X¯óÁø£yês¡eTT: 14/9/2018

b˛‘·q #·]Á‘·eTT. wücÕºXÊ«düeTT

|ü<ë´\T : 101 ` 125

X¯ìyês¡+ : 15/9/2018

kÂ+<äs¡q+<äeTT yês¡+ $T>∑T\T

|æ+>∑[ ø±≥÷] ø£e⁄\T

Ä~yês¡+ 16/9/2018

Áo Hê<∏äeTVü‰ø£$ X¯ +>±s¡ HÓ’wü<ÛäeTT

~«rj·÷XÊ«düeTT

|ü<ä´ dü+K´ 111 ` 125

á Á|üD≤[ø±<Ûä´j·Tq+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ Ä~yês¡+ <ÛësêyêVæ≤ø£>± Áo ‘ÓHê* sêeTø£ wüí ø£$ $s¡∫‘· bÕ+&ÉTs¡+>∑e÷Vü‰‘·à´ n<Ûä´j·Tq+ düVü≤»ø£$ Áo<˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ dü÷s¡´>∑D|ü‹sêe⁄ >±] Hêj·Tø£‘·«+˝À ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T »]–+~.yês¡T dü÷Á‘·<Ûës¡T\T>± »]–q á n<Ûä´j·Tq+˝À dæ+Vü≤uÛ≤>∑+

yê´U≤´q+ Áo dü÷s¡´>∑D|ü‘·T\ yê]<˚! Hê]πøfi¯ bÕø£+˝À ñqï á Á>∑+<Ûä sê»+˝À Á>∑+~ÛÁ>∑+<ÛäT\T e∫Ãq #√≥¢ s¡dü»„ uÛ≤s¡‹ Ä#ês¡´es¡Z+ Áo ∫ÁsêeP] •esêeTø£ wüí X¯s¡à>±s¡T, Áo bıqï|ü*¢ Áosêe÷sêe⁄ >±s¡T Áo ãT\TdüT y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢>±s¡T, Áo #=|üŒø£≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD>±s¡T, Áo ù|] s¡$≈£îe÷sY >±s¡T nsê∆\T $e]+∫ Ä<äT≈£îHêïs¡T!

Ç|ü⁄Œ&û yê´U≤´q yÓT+<äT≈£L n+fÒ |üPs¡«eTTqï yê´U≤´Hê\T düeTÁ>∑+>±˝Òe⁄!nM düTfi¯óe⁄>± ˇø£ kÕ<Ûës¡D kÕVæ≤‘·´ $<ë´]∆øÏ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄!

Bì˙ düeTÁ>∑yÓTÆq yê´U≤´qeTq˝ÒeTT ø±˙ Vü‰sTT>± #·<äTe⁄≈£îH˚ M\T ø£*Œdü÷Ô |üø£ÿq ì|òüT+≥Te⁄, yê´ø£s¡D, #Û·+<√ Á>∑+<Ûë\T ˝Ò≈£î+&Ü bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´ Ä‘·àqT Äes¡D, $πøå|ü <√cÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü Ä$wüÿ]düTÔ+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT! dü>∑≥T kÕVæ≤‘·´ $<ë´]∆øÏ, $ø£≥ø£$>± e÷Á‘·y˚T |ü]#·j·TeTTqï ÁosêeTø£ wüí ø£$ ãVüQeTTK bÕ+&çr $X¯«s¡÷bÕìï ~v±àÁ‘·+>±HÓ’Hê Ä$wüÿ]düTÔ+~!

$X¯«eT+‘ê yê´|æ+∫ ñqï ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ n_Ûe÷qT\≈£î, Áo sêeTø£ wüí ø£$ n_Ûe÷qT\≈£L düπs« düs¡«Á‘ê n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+ ø√dü+ e-book s¡÷|üø£+>± n+‘·sê®\+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘·THêï+!

neT÷\´yÓTÆq |ü⁄düÔø£+ ø£<ë n+<äTπø yÓ\ø£≥º˝Ò<äT!

&܈ˆ ÄØ« ≈£îe÷sY s¡dü»„ uÛ≤s¡‹

Ä#ês¡´ ∫ÁsêeP] •esêeTø£ wüí X¯s¡à

bò˛Hé : 99634 55584

dü<äT|ü<ä

wüí X¯s¡à bò˛Hé : 99634 55584 dü<äT|ü<ä ‘ÓHê* sêeTø£ wüíø£$ ÁbÂ&ÛÉø±e´

‘ÓHê* sêeTø£ wüíø£$ ÁbÂ&ÛÉø±e´ Á|üã+<ÛäeTT\ Hêb˛X¯q yÓTTq]+∫q dü‘·ÿ$. eTVü‰uÛ≤wü´ |ü]#·j·TeTT#˚ $•wüº Á|üjÓ÷>∑eTT\ H=q]+#·T yÓ’j·÷ø£s¡DT&ÉT. ãVüQ$<Ûä ì•‘· |ü$Á‘·uÛ≤e dü+ø£*‘· s¡#·Hê <äTs¡+<Ûäs¡T&ÉT.

Ä~ ø£<∏ä\ ø£$‘ê ìã+<ÛäqyÓTTqs¡Œ>∑\ ≈£îe÷s¡uÛ≤s¡‹. n\|òüTTe#√ $˝≤düT&ÉT. #·‘·T]«<Ûä ø£$‘·« ø£eq |òüTqT&ÉT.á‘·ì ÄX¯ó #ê≥Te⁄˝Ò ø£&ÉT+>∑&ÉT Á|üdæ<ä∆eTT\T. dü<Ó’«wüíe HêHês¡ú ø£eq |ü{ÏôwºÌø£ $<ä«qàDÏjÓÆT XÊs¡<ä ˙s¡÷|üeTì |ü\Te⁄] eTqïq ã&Édæq j·TX¯dæ«.

á eTVü‰ø£$ s¡∫+∫q bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTT rs¡ú πøåÁ‘· <˚e‘ê

ÁbÕ<Ûëq´‘·\T >∑\ |ü+&ÉØ πøåÁ‘· uÛÑ≈£îÔ\ $∫Á‘· #·]Á‘·\‘√ q\sês¡TqT.

Á|üdæ<ä∆ ì>∑eTX¯s¡à ø£<∏ä‘√bÕ≥T |ü\T $<ÛäeTT˝…’q ø£<∏ës¡‘·ïeTT\‘√ $\dæ\T¢ sT÷ eTVü‰ø£eqeTTq Á|ü‹ |ü<ä´eTTq+<ä÷ #·eT‘êÿs¡yÓ÷, |ü<ä>∑T+|òüqyÓ÷, kı>∑k˛ $sêõ\T¢qì $<ë«+düT\ dü+uÛ≤eqeTT.

á ø±e´eT+<ä* õ–, _–, C≤rj·TeTT\T, ‘·«]‘·>∑‹, dü«uÛ≤yêqT

o\qeTT |ü\T ø£ ‘·T\˝À ø£qã&Ée⁄. bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTTq s¡#·Hê•\ŒeTT •KsêÁ>∑eTT #˚]q~. sêeTø£ wüíø£$ Ç‘·s¡ s¡#·q\ ø£+f… bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTT |ü<ä>∑T+|òüq ÁbÂ&ÛçeT\‘√ q\sês¡TqT.

dü+düÿ ‘· |ü<äeTT\‘√ #·ø£ÿì C≤rj·T‘· ñ{Ϻ|ü&ÉT ‘Ó\T>∑T |ü<äeTT\qT

»‘·ø£{Ϻ á ø£$eπsDT´&ÉT Á|üjÓ÷–+#·TqT. ªªìs¡+≈£îXÊ' ø£ej·T'µµ nqT Hês√´øÏÔ ≈£î<ëVü≤s¡DeT>∑T dü«‘·+Á‘·ø£$ sTT‘·&ÉT.

ÁbÂ&ÛÉ‘·s¡ ìsêàDeTTq≈£î<ëVü≤s¡D eTq<ä–q bÕ+&ÉTs¡+>∑eTVü‰‘·à´eTTqT yê´U≤´qeTT\T ˝Òì#√ yêvàj·T ‘·|üdüT«\≈£î $|üŒ kÕ<Ûä´eTT ø±<äT.

Áo ãT\TdüT yÓ+ø£≥s¡eTDj·T´ >±] yê´K´ e÷s¡Z<äs¡Ùqy˚T >±ì n~ dü+Á>∑Vü≤ {°ø£. <ëì düVü‰j·TeTT ˝Ò≈£î+&Ü á ø±e´ Á|üy˚X¯eTT ø£wüº‘·s¡eTT. ø±ì <ëì#˚ bÕ+&ÉTs¡+>∑eTVü‰‘·à´ yÓ’uÛÑeeTTqT düeTÁ>∑eTT>± Á>∑Væ≤+|ü e\qTø±<äT.

ªªs¡dü»„uÛ≤s¡‹µµ˝À bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘êà´<Ûä´j·TqeTT Hês¡+_Û+∫qyês¡T ãVüQeTTK Á|üC≤„e+‘·T\T, kÕVæ≤r >∑+>∑˝À ìs¡+‘·s¡MT<äT˝≤&ÉT yês¡T, Á|üeTTK Vü≤ <äj·TyÓ’<äT´\T &Ü. ÄsY. $. ≈£îe÷sY eTôVA<äj·TT\T

Ä eTVü‰ø±e´eTTqT ‘·\<ë*Ã, Á|ü‹|ü<ä yê´K´‘√ $X‚cÕ+X¯eTT\‘√ s¡dü»„uÛ≤s¡‹ dü<ädüT´\ q\]+∫, yê] yÓT|ü⁄ŒqT ã&Édæ, Ä+Á<Ûä kÕVæ≤‘ê´<Û˚´‘·\≈£î eTôVA|üø±s¡yÓTTq]+∫q e]wü˜ dü<ädüT´\T, düTø£e⁄\T, Á|üeTTK yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY dü÷s¡´>∑D|ü‹ sêe⁄ eTVü‰X¯j·TT\T.

‘Ó\T>∑T Á|üã+<Ûä kÕVæ≤‘·´ bÕ]C≤‘· düTs¡_Ûfi¯eTT HêÁ|òü÷DÏ+#·T≥≈£î eTqT edüT #·]Á‘ê<äT\≈£î >∑\ yê´K´\ uÀ˝… á bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´ yê´K´ >∑÷&É kÕVæ≤r $<ë´s¡Tú\ C≤„qeTTqT ô|+bı+<äCÒj·TT#·T bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘êà´<Ûä´j·TqeTTqT düT\uÛÑ‘·s¡eTT #˚dæq<äìj·TT, Ä+Á<Ûä kÕVæ≤rÁ|æj·TT\T ¬s+&ÉT#˚‘·T\‘√ q+<äTø√<ä–q dü<äT|ü<ä j·Tì dü+uÛ≤$+‘·TqT.

Ç≥T¢ ‘Ó\T>∑T düs¡dü«r düeTs¡Ãq˝À ∫ÁsêeP] •esêeTø£ wüí X¯s¡à.

Ä#ês¡´ bıqï|ü*¢ lsêe÷sêe⁄

bò˛Hé : 98490 21056

Ä#ês¡´ bıqï|ü*¢ lsêe÷sêe⁄ bò˛Hé : 98490 21056 ªªyêvàj·T+ ‘·|ü ñ#·´‘˚!µµ ªªø£$µµ á

ªªyêvàj·T+ ‘·|ü ñ#·´‘˚!µµ

ªªø£$µµ á |ü<äy˚T ˇø£ ∫Á‘·eTT! ø£eqX¯øÏÔ ` $eTs¡ÙqX¯øÏÔ á¬s+&ÉTqT ø£*dæq|ü⁄&˚ e´øÏÔ ªªø£$µµ ø±>∑\&ÉT. &Üø£ºsY Áo <˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ >∑D|ü‹ eTVü‰X¯j·TT\Tn{Ϻ dü‘·ÿ$!

ªª(bÕ+&ÉTs¡+>∑$uÛÑTì) |ü<ä>∑T+uÛÑqeTTµµ-‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À |ü]D‹q+~q ˇø£ kÕs¡dü«‘·\ø£åDeTT.

‘ÓHê* sêeTø£ wüí ø£$ s¡∫+∫qµµ bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+µµ-ÁbÂ&ÛÉ Á|üã+<ÛäeTT>± |ü+&ç‘·es¡T´\#˚|ü]ø°]Ô‘·yÓTÆq~. n{Ϻ Á|üã+<ÛäeTTqTyê´U≤´ì+ #·T≥ n+‘· ‘˚*ø£ø±<äT. $|ü•Ã<ä«s¡T\ $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\ q+<äT≥ $X‚wü$wüj·TeTT. n{Ϻ Á|üU≤´‹ì kÕ~Û+∫q &Üø£ºsY Áo <˚e>∑TbÕÔ|ü⁄dü÷s¡´>∑D |ü‘·T\yês¡T ãVüQ<ÛëÁ|üdüTÔ‹ bÕÁ‘·T\T.

ªªbÕ+&ÉTs¡+>∑e÷Vü‰‘·à´eTTµµ q≈£î Ç+‘·es¡≈£î Áo ãT\TdüT y˚+ø£≥ s¡eTDj·T´ >±s¡T ˇø£\|òüTT{°ø£qT Áo e+‘·sê+ sêeTø£ wüísêe⁄ >±s=ø£ $|ü⁄\yê´U≤´qeTTqT dü+‘·]+∫j·TTHêïs¡T.

yê´U≤´qeTT - |ü+#·\ø£åD düeTì«‘·eTT. $X‚wüø£<∏äqy˚T yê´U≤´qeTT. n‹X¯j·Tes¡íHê yê´U≤´qyéT πøe\eTs¡ú‘ê‘·Œsê´<äT\T#Ó|æ‘˚ bÕsƒ¡≈£îìøÏ kÕj·T+#˚dæqfÒ¢.

ªª|ü<ä#˚ä<ä'-|ü<ës√úøÏÔ'

$Á>∑Vü≤yêø£´jÓ÷»Hêõ

:: viii ::

Äπøå|üdü´ düe÷<ÛëqyéT yê´U≤´q+ |ü+#·\ø£åDyéTµµ-

nsTT‘˚ n+‘·e÷Á‘·y˚T>±ø£ yê´U≤´‘· ø£$uÛ≤eqøÏ |ü]ƒ‘· dü+uÛ≤eqøÏ yês¡~Ûø±yê*. nB &Üø£ºsY >±] yê´U≤´q+ ˝Àì Á|ü<Ûëq\ø£åD+>± Hê≈£î ø£ì|æ+∫+~. M]yê´U≤´q+˝À $•wüºuÛ≤e Á|ü‹bÕ<äq+<ë«sê n\]+#·≥+ - mH√ï‘êe⁄\ |ü\T‘êe⁄\ >∑Tu≤[+∫+~!

ˇø£ÿ ñ<ëVü≤s¡D #·÷<ë›+:-

ªª–]ø±qTwüø£Ô ãT~∆ qT |ü]#·s¡Tì+uÀ\T H=ø£ÿ|üqï>∑ yÓTTø£Hê &ÉTs¡e&ç HÓ#·Ã≥qT+&çjÓTT eTTs¡eTs¡›qT ~e´uÛÑeqeTTqπø‘Ó+#ÓHé

–]ø£ R ∫f…º\Tø£, –]ø±<˚$

4 - 242

ñ|ü]#·s¡T&ÉT R ô|’q #·]+#·Tyê&ÉT (Ç#·≥ bÕeTT), ñ|ü]#·s¡eTqTyÓ’q edüTsêE.

eTTs¡eTs¡›qT&ÉT R $wüßíe⁄

ñs¡e&ç R y˚>∑eTT>±

mø£ÿ&çqT+&√ ˇø£Hê&ÉT y˚>∑eTT>± ˇø£ bÕeTT ∫f…º\Tø£j·T+<ëdüøÏÔ‘√ $wüßíe⁄jÓTTø£ÿ (eTTs¡eTs¡›qT&ÉT R eTTsêdüTs¡Tì z&ç+∫qyê&ÉT) Ä\j·TeTTq Á|üy˚•+#ÓqT. Ç#·≥ bÕeTTqT ñ|ü]#·s¡Tì e˝… nHêï&ÉT. ô|’q #·]+#·Tq~ nqT kÕe÷Hê´s¡úeTT #Ó|ü⁄Œø=qe˝…qT

edüT#·]Á‘·ô|’ $düTs¡T

Ç~ K∫Ñ·eTT>± edüT#·]Á‘· ø±e´eTTqT <ä wæº˝ÀqT+#·Tø=ì Áyêdæq |ü<ä´y˚T. ∫f…º\Tø£qT ªª–]ø£µµ j·TqT≥, bÕeTTqT ªªñ|ü]#·s¡T&ÉTµµ nqT≥

j·÷<ä ∫äø£eTT ø±H˚s¡<äT. sêeTsê»uÛÑ÷wüDTìøÏ ô|<ä›Hêe÷‘·T´ì‘√ düŒs¡∆ ø£\<äìj·TT, sêj·T\ ÄkÕúqeTTq sêeTø£ wüßí&ÉT ô|<ä›Hêe÷‘·T´ì |üø£åeTT eVæ≤+∫ uÛÑ≥TºeT÷]Ôì Ä≥|ü{Ϻ+#·T#·T+&ÉTyê&Éìj·T÷ nH˚ø£ ø£<∏ä\T Á|ü#ês¡eTT˝ÀqTqï$. yêìì á |ü<ä´eTT ã\|üs¡#·T kÕø£å´y˚TyÓ÷ nì|æ+#·ø£ e÷q<äT.

Bì˝Àì #·eT‘êÿs¡eTT

Ç#·≥ ∫f…º\Tø£qT |ü≥Tºø=qT≥≈£î bÕeTT Ä\j·TeTTq Á|üy˚•+∫q~. ø±ì Ä m\Tø£ $≥˜\Tì bÕ<äeTT\ ÁøÏ+~øÏ <ä÷]q~. bÕeTTq≈£î n~ ø£qã&É˝Ò<äT ø±ì Ä bÕ<äeTT\ô|’ >∑\ π><ä–πs≈£î yêdüqqT ÄkÕ«~+∫q~. π><ä–πs≈£î nq>± yÓTT>∑*πs≈£î.

sêeTsê»uÛÑ÷wüDT&ÉT Áyêdæq edüT#·]Á‘·eTT˝À ñ|ü]#·s¡eTqTe⁄ X¯óøÏÔeTrq~øÏ n&ɶeTT>± |ü&çq ø√˝≤Vü≤\ |üs¡«‘·eTTqT ø±*y˚*‘√ ‘=\–+#·TqT. ‘·s¡Tyê‘· X¯óøÏÔeT‹ ≈£L‘·T¬s’q –]ø£qT ô|+&Ü¢&ÉTqT.

eTq≈£î ˇø£ kÕyÓT‘· ø£\<äT. ªªø=+&ÉqT Á‘·$« m\Tø£qT |ü≥Tºø=qï≥T¢µµ nì. nq>± kÕ~Û+∫q~ X¯Sq´eTT nì ns¡úeTT. edüT#·]Á‘·eTTqT á kÕyÓT‘·‘√ b˛*à yÓøÏÿ]+#·T≥j˚T Bì˝Àì n+‘·sês¡úeTT. ñ|ü]#·s¡T&ÉT ø±e´eTT˝À ø=+&ÉqT Á‘·$« (ø√˝≤Vü≤\|üs¡«‘·eTTqT Á‘√dæ) m\Tø£qT (–]ø±<˚$ì) |ü≥Tºø=HÓqì á |ü<äeTT\˝À X‚¢wü / <Ûä«ì.

Ç#·≥H√?

ñ|ü]#·s¡Tq≈£î (bÕeTTq≈£î) m\Tø£ ( –]ø£) <=s¡ø£H˚˝Ò<äT. eT] @$T <=]øÏq~? yÓTT>∑*|üPπs≈£î yêdüq <äøÏÿq~.

nq>±H˚$T?

edüT#·]Á‘·ø±s¡T&ÉT •e|üPC≤ìwæ<ä∆ Á<äe´yÓTÆq yÓTT>∑*|üPyêdüq e+{Ï ø±e´eTT e÷Á‘·y˚T ì]à+#·>∑*–Hê&Éì <Ûä«ì.

yÓTT>∑* $wüßí |üP»≈£î |üìøÏ e#·TÃqTø£<ë. <ëìøÏ Á|ü‘·´ø£å kÕø£å´eTT>∑ n~ $≥˜\Tì bÕ<äeTT\+<äTqï~>∑<ë n+<äTπsyÓ÷? |üPeqTq~ düs¡«<˚e‘ê düeTà‘·eTT >±e˝…. n~ ˇø£<Ó’yês¡ŒD≈£î |üìøÏsê≈£îqï dü+|üPs¡íeTT ø±H˚s¡<äT. n≥T\H˚ edüT#·]Á‘· düs¡«Á‘· n+^ø±s¡jÓ÷>∑´eTT ø±<äì sêeTø£ wüßíì rs¡TŒ>± ø£qã&ÉT#·Tqï~.

Bì‘√ $uÒ~Û+#·T yês¡Tq÷ ñ+<äTs¡T. <ëìπø$T. |ü<ä´eTTq>∑\ ì_&ûø£ ‘ês¡úeTT |ü]o*+#·T≥j˚T Hê ø£s¡Ôe´eTT. á |ü<ä´eTT sêeTø£ wüßíìø° edüT#·]Á‘·ø±s¡Tìø° >∑\ düŒsê∆$yê<äeTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ªø£<∏ä\˝Àµ Ç+‘·es¡≈£L mes¡÷ ñ≥+øÏ+#·ø£ b˛e&É+ Hê≈£î ÄX¯Ãsê´ìï ø£*–+∫q~!µµ.

edüT#·]Á‘·≈£î e∫Ãq eT+∫ yê´U≤´qeTT\T bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü≤‘êà´ìøÏ ˝Òø£b˛e&É+ eTs√ ø±s¡D+ ø±e#·TÃ! bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´eTT >=|üŒ~, edüT#·]Á‘·eTT >=|üŒ~ ø±<äT nì #Ó|ü⁄Œ≥ Hê ÄX¯j·TeTT ø±<äT. sêeTø£ wüßí&ÉT ø=+f…yê&É>∑T≥#˚ Ä‘·ì |ü<ä´eTTq Ä+‘·s¡´eTT Hê$wüÿ]+|ü Á|üj·T‹ï+∫‹ q+‘˚.

Á|üã+<Ûäj·TT>∑eTT˝Àì Á|ü‹ ø£$ Væ≤eTe‘·Œs¡«‘· dü<ä X¯ó&˚. me]øÏ yêπs >=|üŒyês¡T. n+<äs¡÷ ÁbÕ‘·'düàs¡D°j·TT˝Ò. }]πø ÁyêkÕqT. $uÛÒ~+#˚ neø±X¯+ Ç#êÃs¡T ø£<ëj·Tì HêuÛ≤eq ÁyêkÕqT n+‘˚, ˇø=ÿø£ÿ uÛ≤e⁄≈£îq≈£î ˇø=ÿø£ÿ $<ÛäeTT>± ø£$yê≈£îÿ düTŒ¤]+#·TqqT≥˝À Hêπø$Tj·TT nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT Ç{Ϻ ñ<ëVü≤s¡D\T M] yê´U≤´qeTTq ø√ø=\¢\T.

‘Ó*j·Tì#√≥-

Ç#·≥ HêX¯øÏÔÇ+‘˚ j·Tì- ô|<ä›\T $e]+∫q eT+∫<äì- nqT≥ M] eTsê´<ä!

ø=ìï#√≥¢ |òü˝≤Hê |ü+&ç‘·T*ï n&ç>±qT. yê] $es¡D Ç~:

nìÁyêj·TT≥≈£î Hêq|ü&É˝Ò<äT!

‘ÓHê* sêeTø£ wüíø£$ÁbÂ&ÛÉ>∑;Ûs¡ ø±e´eTTqT ‘·eTdüVü≤ <äj·T yê´U≤´qeTT‘√ ªªs¡dü»„uÛ≤s¡‹µµ -yê{≤‡|t Á>∑÷|t ˝À n+~+∫q &Üø£ºsY Áo dü÷s¡´ >∑D|ü‹ >±]ì >∑÷]à Ç+ø± #Ó|üŒe\dæqeH˚ø£ $wüj·TeTT\Tqï$. Ç|üŒ{Ïπø

nqï≥T¢-Ç+ø=ø£{Ï#Ó|æŒrs¡e˝…

‘· cÕí s¡Væ≤‘·T\T eT‘·Œ<ä ìcÕí‘·T\T ì‘·´dü‘·´ ìs¡‘·T\Tq>∑T Áo yÓ’wüíe⁄\ >±+∫ qqT>± $wüßí|ü<äe\>∑ï! >±s¡$+∫ >=\Te⁄MT!

$wüßí|ü<ä G ne\>∑ï R Äø±X¯eTT e+{Ï q&ÉTeTT ø£\<ëHê!

4 - 205

z düqïì q&ÉTeTT>∑\ düTo˝≤! ù|sêdü ˝Òìyês¡T (‘· cÕís¡Væ≤‘·T\T) Hê bÕ<äeTT\ jÓT&É ìwü˜ ø£\yês¡T n>∑T ÁoyÓ’wüíe⁄\qT qqTï>± ‘·\+∫ >ös¡eeTT‘√ ø=\T#·Tø=qTeTT.

á $wüßí|ü<äe\>∑ï! nqT dü+uÀ<Ûäq˝À ˇø£ ∫qï ‘·e÷cÕ ñ+~.

H˚qT bıs¡bÕ≥Tq <ëìì

$wüßí|ü<ä G ne\>∑ï nì dü+~Ûs¡÷|ü+ ÁyêXÊqT. ‘·s¡Tyê‘· düe]+#·Tø√yê* nì nqT≈£îHêïqT. eT]∫b˛j˚TqT.

Hê≈£î ‘Ó*dæq $wüj·T+. ne\>∑ïeTT R q&ÉTeTT. $wüßí|ü<äe\>∑ï nqï|ü⁄&ÉT

$wüßí|ü<ä G ne\>∑ï nì nø±X¯eTTe+{Ï düqïìq&ÉTeTT nì ns¡ú+ ÁyêùdùdqT. ø±˙ $wüßí|ü<ä G ne\>∑ï dües¡íBs¡È dü+~ÛjÓÆT $wüßí|ü<ëe\>∑ï nyê«*. n˝≤ nsTT‘˚ >∑DuÛÑ+>∑+.

ne\>∑ïeTT nHêï q&ÉTy˚T, e\>∑ïeTT nHêï q&ÉTy˚T. Çø£ÿ&É

sêeTø£ wüßí&ÉT $wüßí|ü<ä, e\>∑ï |ü<äeTT\qT #˚]à düe÷düeTT #˚ùd&ÉT. (Çø£ÿ&É

dü+~Û˝Ò<äT). $wüßí|ü<äeTTe+{Ï q&ÉTeTT

Ç<√ düs¡<ë nqïe÷≥. Hê˝≤+{Ï yêDÏí |ü|ü⁄Œ˝À ø±\Ty˚sTT+#·&É eTqïe÷≥. ne\>∑ï |ü<äeTqTø=ì bıs¡bÕ≥T|ü&ç sêeTø£ wüßí&ÉT dües¡íBs¡Èdü+~Û m+<äT≈£î #Ój·T´˝Ò<äì Ä˝À∫+∫ Äj·Tq ∫es¡≈£î $wüßí|ü<ä ‘√ e\>∑ïeTTqT ø£*|æHê&ç ‘Ó\TdüTø=ì Hê\Tø£ ø=s¡Tø√ÿe&ÉeTqïe÷≥.

Ç˝≤+{Ï ø=+f… |üqT\T sêeTø£ wüßí&=ø£&˚ #Ój·T´>∑\&ÉT. neø±X¯+ eùdÔ $&ç∫ô|≥º&ÉT.

n+<äT#˚‘· Ä yê´K´˝À H˚qT #·÷|æq dü+~Û s¡÷|üeTT ‘·|ü⁄Œ nì Á>∑Væ≤+#·e\dæq<äì eTq$.

‘·‘·TŒs¡Twü+.

ªª#˚ Hêb˛X¯q eTTqTŒ#·T <Ûë´q+ u§q]+∫j·T‘·&ÉT ‘·>∑TqqTeT‹ »+ Á<ëqq #˚ >=ì yÓTdü>∑THé Áu≤D≤VüQ‹ $s¡Væ≤‘·eTT>∑ ãs¡T´wæ‘·+ãTHéµµ

4 - 170

#˚‹˝À Äb˛X¯qeTTq≈£î ˙fi¯ó¢ b˛düT≈£îHêï&ÉT. <Ûë´q+ #˚ùd&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· <ë‘·jÓÆTq düTo\ nqTeT‹ rdüT≈£îHêï&ÉT. uÛÑTõ+#˚ eTT+<äT #˚ùd ÁbÕD≤j·TkÕ«Vü‰ nì ◊<äTkÕs¡T¢ ø=+#Ó+ ø=+#Ó+ yÓT‘·T≈£î\T uÛÑTõ+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ #Ój·T´≈£î+&ÜH˚ uÛÑTõ+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. n~ Ä‘·&ç ‹q&É+˝Àì Ä‘·Ts¡‘· dü÷∫düTÔ+~.

Çø£ÿ&É ªª#·+Á<ëqqµµ nqTeT‹ rdüT≈£îHêï&ÉT. Bì˝À @<Ó’q e÷+Á‹ø±s¡úeTT Ç$T&çj·TTqï<ë? (Hê X¯+ø£≈£î Ä\+ãqeTT $e]+‘·TqT. ‹H˚ ÄVü‰s¡eTT neT ‘·eTT ø±e˝…qì ÄX¯+dæ+∫ uÛÑTõ+#·T≥ Äb˛X¯qeTT˝À ø£qã&ÉTqT. #·+Á<äTì˝À neT ‘·eTT+&ÉTqT. #·+Á<ëqq nqTeT‹ ì∫Ãq~

>±e⁄q Äb˛X¯q eT+Á‘·eTT\T nedüs¡eTT˝Ò<äì Ä e&ÉT>∑T uÛ≤qqj·÷? Ç~ Hê n+‘·s¡+>∑eTT. $E„\T <ä wæº kÕ]+‘·Ts¡T >±ø£. ‘·ô|’Œq#√ ø£åe÷s¡TΩ&ÉqT.

eT]ø=+‘· nsêúù|ø£å ø£\<äì|æ+#·T#·Tqï~. Hê≈£î ‘√∫q~ Áyêdæ‹ì. Bìô|’ >∑Ts¡Tes¡ZeTT yê] düŒ+<äq\qT ‘Ó\T|ü>√¬s<äqT.

zôVA! n<∏ädü÷‡∫ø£ #·÷düTø√˝Ò<äT.

ªª»j·T $»j·T |üPs¡«$uÛÑe! $ »j·T »j·T ø£\Œq<ÛäTØD! düeT<ä<äqT»sê &É®j·T! dü+s¡øÏå‘· uÛÑTeHê! »j·T»j·T! düT>∑TD≤!>∑TD≤‘·à! »j·TXÊs¡Z<Ûäsê!

4 - 91

$»j·T|üPs¡«ø£eT>∑T dü+|ü<ä ø£\yê&Ü! (˙¬ø#·Ã≥ $»j·TeTT ø£*–qq÷ ‘√&ÉH˚ dü+|ü<ä \_Û+#·TqqT≥)

$»j·T ø£\ŒqeTT#˚j·TT≥˝À ì|ü⁄DT&Ü! eT~+∫q sêø£ådüsêE\qT »sTT+∫qyê&Ü! s¡øÏå+|üã&çq uÛÑTeqeTT\T ø£\yê&Ü! #·ø£ÿì>∑TDeTT\T ø£*–qyê&Ü!

XÊs¡ eTTqT <Ûä]+∫qyê&Ü! ˙≈£î »j·TeTT! »j·TeT>∑T>±ø£!

z

vZ

á |ü<ä´eTTq ˇø£ ªª∫Á‘·µµ eTTqï~. á $wüj·TeTT Ç|üŒ{Ïes¡≈£L me«s¡÷ #·÷|æ j·TT+&É˝Ò<äT. Ä n<ä wüºeTT Hê≈£î <äø£ÿe\dæj·TTqï~ ø±uÀ\TqT.

á |ü<ä´eTT ªªK&ÛÉZã+<ÛäeTTµµ q+<äT ÇeTT&ÉTqT. ˇø£ ø£$ ã+<Ûäø£$‘·«eTT Áyêdæq#√ <ëìì dü÷∫+|üe˝…qT. ˝Òì#√ >∑T]Ô+#·T≥ kÕ<Ûä´eTT ø±<äT.

Hê≈£î ã+<Ûäø£$‘·«eTT‘√ ∫s¡T|ü]#·j·TeTT+&ÉT≥#˚ H˚˙ $wüj·TeTT >∑T]Ô+∫‹ì.

á

ÁøÏ+<ä |ü<ä´eTTqT ã+<ÛäeTTq+~$T&çà ∫Á‘·eTT bı+<äT|üs¡#·T

#·THêïqT.

á

ã+<ÛäeTTqT >∑T]+∫ ¬s+&ÉTe÷≥\T

sêeTø£ wüßí&ÉT á ã+<ÛäeTT |üì>∑≥Tº≈£îì ÁyêdæHê&Ü? nqï~ Á|üX¯ï.

Áyêdæ j·TT+&É&ÉH˚ Hê qeTàø£eTT. ø±s¡DeTT\T $e]+‘·TqT. BìøÏ 2 ø±s¡DeTT\T #Ó|üŒe#·TÃqT.

1. |ü<ä´eTT XÊs¡Z<Ûäsê nì eTT–+#·T≥. XÊs¡ZeTT $wüßíe⁄jÓTTø£ÿ $\T¢.

ì»eTTq≈£î Ä‘·&ÉT K&ÉZã+<Ûäy˚T #Ój·T´ã÷ìq |ü<ä´eTT ªªq+<äø£<Ûäsêµµ nì eTT–+∫j·TT+&Ó&çyê&ÉT. meπsì q+<äø£<Ûäsê nqT|ü<äeTT ø£+<äeTTq ∫es¡

ÇeTT&ÉC≤\<ä+<äTπsì K&ÉZ<Ûäsê nìjÓ÷ ‘·Á‘·Œ‘ê´e÷ïj·TyÓ÷ yê&çj·TT+&Ó&ç yê&ÉT.

2. ø£‹Ô n+#·T\ yÓ+ã&ç nø£ås¡eTT\ dü+K´ düe÷qeTT>± ñ+&ÉTq≥T¢ #Ó|ü⁄Œ≥ kÕ<Ûës¡DeTT. n|ü⁄Œ&˚ ã+<ÛäeTTq≈£î kÂwü˜eeTT ø£\T>∑TqT.

ø£‹Ô ô|’ n+#·T yÓ+ã&ç (Hê - &É®) 9 nø£ås¡eTT\T, ø£‹Ô ÁøÏ+~ n+#·T yÓ+ã&ç (düT - <Ûä) 11 nø£ås¡eTT\÷ e#ÓÃqT. Ç{Ϻ$ ã+<Ûäø£$‘ê«s¡+uÛÑ≈£î\T #˚j·TT bıs¡bÕ≥T¢.

Ç{Ϻ bıs¡bÕ≥T sêeTø£ wüßíì e+{Ï yê&ÉT ùdj·T&ÉT.

nsTTqq÷ ∫Á‘·eTT>± á |ü<ä´eTT K&ÉZã+<ÛäeTTq Ç+#·T$T+#·T Ç$T&çq~. Ç~ j·÷<ä ∫Ãø£y˚T j·Tì Hê qeTàø£eTT.

$T–*q düTÔ‹|ü<ä´eTT\˝À ≈£L&É @y˚ì ã+<ÛäeTT\T ñqïyê? j·TqTq~ |ü]o\Hês¡ΩeTT.

ã+<Ûä ø£$‘·«eTTô|’ ø=+‘· düTBs¡ÈeTT>∑ Áyêdæq+<äT≈£î ø£åe÷s¡TΩ&ÉqT. BìøÏ qqTï kÕs¡<∏äT© düeT÷Vü≤eTT qT+&ç ‘=\–+#·≈£î+<äTs¡T >±ø£ !!!

ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D #·÷|ü⁄≥≈£î yÓ[¢ eT÷&ÉT #·÷|æ‹ì.

n~ Hê ‘·|ü⁄Œø±<äT. yê] yê´U≤´qeTTq+<ä* jÓTT|ü⁄Œ!

ªªÁbÕ‘· |ü<ë´ìï Áø=‘·Ôø√D+µµ˝À #·÷|ü≥y˚T- &Üø£ºsY >±] yê´U≤´q+˝Àì yÓ’•wüº´+!

ªªdüe÷q<Ûäs¡Tà\Vü≤ <äj·TdüŒ+<äq+- •s¡'ø£+|üq+- nB ndü˝…’q ø£$‘ê«ìøÏ ^≥TsêsTT!µµ- nHêïs¡T Áo Áo >±s¡T.

yê´U≤´Hêìø° á\ø£åD+ dü]j·Tì nì|æ+∫+~ Hê≈£î- &Üø£ºsY Áo dü÷s¡´ >∑D|ü‘·T\ yê] bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+ yê´U≤´q+ #·~yêø£!

ne⁄q+&ç!- Ç{Ϻ yê´U≤´q+ |ü]o\q>± |ü]øÏ+∫q|ü⁄Œ&˚

ªªyêàj·T+ ‘·|ü ñ#·´‘˚!µµ- nqï ^‘êyêø£´+ ne>±Vü≤qøÏ sê>∑\<äT. &Üø£ºsY Áo <˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ dü÷s¡´ >∑D|ü‹ >±s¡T ãVüQ<Ûë Á|üX¯+kÕs¡TΩ\T.

yê]øÏy˚ X¯óuÛ≤_Ûq+<äq\T!

Ä#ês¡´ #=|üŒø£≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD eT÷]Ô

bò˛Hé : 86393 08923

>∑D|ü‹sêe⁄>±s¡÷!

bò˛Hé : 86393 08923 >∑D|ü‹sêe⁄>±s¡÷! ì>∑÷&ÛÉ‘·s¡yÓTÆq

ì>∑÷&ÛÉ‘·s¡yÓTÆq bÕ+&ÉTs¡+>∑e÷Vü‰‘·à´+ ø£$‘ê s¡Vü≤kÕ´\qT $+<äT\T#˚dæq MT$X‚¢wüD\T |ü⁄düÔø£+>± sêuÀe≥+ Á|üyÓ÷<ä<ëj·Tø£+. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\<ä cÕô <ëìï ÄHÓ’¢Hé ˝À Á|ü#·T]+#·≥+, düeTT∫‘·+. eT+∫|üìøÏ eT+~j·TqTeT‘·T˝Ò\? MTs¡qT≈£îqï~ |üP]Ô#˚j·T+&ç.

$»jÓ÷düTÔ!

Ä#ês¡´ ãT\TdüT y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢

Ä#ês¡´ ãT\TdüT y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢ ªªneT ‘·ø£\X¯+µµ &܈ˆ ÄØ« ≈£îe÷sY >±]

ªªneT ‘·ø£\X¯+µµ

&܈ˆ ÄØ« ≈£îe÷sY >±] kÕs¡<∏ä´+˝À ªªs¡dü»„uÛ≤s¡‹µµ y˚~ø£˝À &Ü.&ç mdt >∑D|ü‹sêe⁄>±s¡T bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+ ø±yê´ìï yê´U≤´ì+#ês¡T. á ø±e´+ eTq ‘Ó\T>∑T |ü+#· ø±yê´˝À¢ ˇø£{Ï>± ˝…øÏÿ+|üã&çq ÁbÂ&ÛÉ ø±e´yéT.

áø±yê´ìøÏ Áo ãT\TdüTyÓ+ø£≥ s¡eTDj·T´ >±s¡T Áyêdæq \|òüTT{°ø£ ˇø£ÿ{Ïj˚T Ç+‘·es¡≈£î bÕsƒ¡≈£î\≈£î düVü‰j·TeTT>±qTqï~. n~j·TTqT düeTÁ>∑eTT ø±ø£j·TT+&ÉT≥ n+<äs¡≈£î ‘Ó*dæq<˚.

Ç≥T¢+&É Áo >∑D|ü‹>±]yê´K´ |üPs¡« yê´U≤´‘·\ n_ÛÁbÕj·TeTT\qT eTìï+#·T#·T, ø=ìï düeTq«j·TeTT\j·T+<äT d”«j·T ì•‘· bÕ+&ç‘·´ <ä wæº ‘√ ns¡∆eTTqT kÕú|æ+#·T#·T, ø=ìï‘êe⁄\ y˚~ø£ düuÛÑT´\ #·s¡Ã\ ˝Àì ìwüÿs¡¸ns¡∆eTTqT Á>∑Væ≤+#·T#·T, kÕ–q~ eT]j·TT >∑‘· yê´U≤´‘·\ <ä wæºøÏ sêì #·eT‘êÿs¡eTT\T Áo >∑D|ü‹ >±]øÏ düTŒ¤]+#·T≥ ˇø£$+‘·.

ÄXÊ«kÕ<ä´+‘·eTT\ |ü<ä´eTT\˝Àì <Ûä«ì $X‚wüeTT\T Ms¡T yÓ*øÏ rdæ]. ‘ÓHê* ø£$ Áyêdæq ã+<Ûä ø£$‘·«eTTqT (Ç+‘·es¡≈£î n<ä wüº eTT) &Ü. >∑D|ü‹ >±s¡T yÓ*øÏrdæHês¡T

&Ü. <˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ dü÷s¡´>∑D|ü‹>±s¡T ñ‘·ÔeTø£$. kÕVæ≤‘·´|ü⁄ ˝À‘·TbÕ‘·T\T ‘Ó*dæqyês¡T. yê] kÕs¡dü«‘· C≤„qeTT n>±<ÛäeTT. n{Ϻyês¡Tø£qTø£H˚ kÕø屑·TÔ ªªXÊs¡<ä ˙s¡÷|üeTTªª nì|æ+#·Tø=qï ‘ÓHê* sêeTø£ wüßíì düs¡dü«‹ yê]ì nqTÁ>∑Væ≤+∫q~.

Áo &Üø£ºsY >±s¡T ˇø£ neT÷˝≤´uÛÑs¡DeTT. y˚TeTT

düuÛÑT´\yÓTÆ yê]‘√ q&É#·T#·Tqï+<äT≈£î <ÛäqT´\eTT.

Áo >∑D|ü‹ sêe⁄ >±] bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´ yê´K´ bÕsƒ¡≈£î\≈£î ˇø£ neT ‘· ø£\X¯+ nì ìdü‡+X¯j·TeTT>± #Ó|üŒe#·TÃqT.

s¡dü»„ uÛ≤s¡‹øÏ

∫{Ϻe\dü.

ãT\TdüT y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢

21-6-2018

Ä#ês¡´ ù|] s¡$≈£îe÷sY

bò˛Hé : 98662 77975

bÕ+&ÉTs¡ yê´K´

bò˛Hé : 98662 77975 bÕ+&ÉTs¡ yê´K´ kÕ<Ûës¡DeTT>± ø±e´eTT\˝À eT+∫

kÕ<Ûës¡DeTT>± ø±e´eTT\˝À eT+∫ |ü<ä´eTT\T nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñ+&ÉTqT. ø£<∏ë>∑eTqeTT ø=i≈£î #ê\ |ü<ä´eTT\T ñ+&ÉTqT. eT+∫ |ü<ä´eTT\T nq>± $•wüºeTT>± ñqï$, Á|üdæ<ä∆yÓTÆq$. ø±ì, ªbÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTTµ˝À Á|ü‹ |ü<ä´eTT ñ‘·ÿèwüºyÓTÆq<˚. Á|ü‹ |ü<ä´eTT˝ÀqT @<√ jÓTTø£ $•wüº‘· ñ+&ÉTqT. Á|ü‹ |ü<ä´eTT yê´U≤´kÕù|ø£åeTT. n{Ϻ ø±e´eTTqT s¡∫+∫q yê&ÉT, ‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ÉT. á ø£$ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ #ê\ Vü‰dü´ø£<∏ä\T >∑Ts¡TÔ≈£î e#·TÃqT. Ç‘·&ÉT ø=+‘· ø=+f…<äqeTT ø£*–j·TT+&Ée#·TÃqì, Á|üdæ<ä∆ #ê≥Te⁄\ e\q ‘Ó*j·TTqT. ø±ì, á ø±s¡DeTTq, Vü‰dü´ e´+>∑´ no¢\ dü+uÛ≤wüD\T ø£<∏ä\T, Ç‘·ì ù|s¡T≈£î n+≥>∑≥ºã&çq$. á $<ÛäeTT>± Ç‘·ì ø£$‘êX¯øÏÔ eTs¡T>∑T|ü&ÉT≥ ˇø£ <Ísꓤ>∑´eTT. ªdüTsêsêeT >∑»eTTµ e+{Ï sêeTø£èwüßíì >∑+;Ûs¡ ø£$‘êyÓ’<ä>∑∆´eTTqT ‘Ó*dæø=qe\dæq nedüs¡eTT m+‘·j·TTqT ø£\<äT. n{Ϻ Á|üj·T‘·ïeTTqT |üPs¡íeTT>± #˚dæqyês¡T <˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ >∑D|ü‹sêe⁄ >±s¡T. Ç+‘·es¡≈£î e∫Ãq ø=ìï yê´U≤´ Á>∑+<∏äeTT\qT |ü]o\q#˚dæ, n≥Tô|’ yês¡T dü«‘·+Á‘·eTT>∑, Á|ü‹|ü<ä´eTTqT $X‚¢wüD #˚dæ ø±$+∫q $es¡D Ç~.

>∑D|ü‹sêe⁄ >±s¡T dü«j·TeTT>∑ ø£$. |ü<ä´ø£è‘·T\qT ìsêàDeTT #˚dæ]. ∫Á‘·ø£$‘·«eTT˝À $X‚wü ø£èwæ #˚dæ]. M]~ #ê\ ì•‘·yÓTÆq <äèwæº. |ü<ä´eTT˝À es¡íq\qT |ü<ës¡ú kÕVü‰j·T´eTT‘√ ‘Ó*dæø=ì, Ä<äèX¯´eTT\qT s¡÷|ü⁄ø£{Ϻ+#·Tø=ì <ä]Ù+#·T≥ M] Á|ü‘˚´ø£‘·. ø£qTø£, es¡í∫Á‘·D≤\qT yê´U≤´ ÁbÕj·TeTT>± $e]+∫]. X¯ã›eTT\ $wüj·TeTTq ≈£L&É, <˚ì˙ e<ä*ô|≥º≈£î+&É>±, X¯ã› kÕ<ÛäT‘·«eTTqT, Á|üjÓ÷>∑yÓ’∫Á‹ì mø£ÿ&Éø£ÿ&É $|ü⁄\eTT>± #·]Ã+∫]. nq«j·T

$wüj·TeTTq eT]+‘· dü÷ø£åà|ü]o\q #˚dæ, @ bÕ<äeTT, @ yêø£´eTT ‘·s¡Tyê‹ bÕ<äeTT\‘√, yêø£´eTT\‘√ m≥T¢ nq«j·TeT>∑T#·Tqï<√ $e]+∫]. Ç≥T¢ #˚j·TT≥≈£î Á|ü‹ |ü<ä´eTTqT eTT+<äT>± ‘·q kı+‘·eTT #˚dæø=ì, |ü\Te÷s¡T¢ uÛ≤$+∫, <ä]Ù+∫, |æeTà≥ yê´U≤´qeTT #˚dæ]. á $<ÛäeTT>±, Ç+‘· kÕ+Á<ä‘·˝À yÓTT‘·ÔeTT ø±e´eTTqT <ä]Ù+|ü#˚dæ]. Ç~ nì‘·s¡kÕ<Ûä´yÓTÆq ø£èwæ. ª‘·q ø±$+∫q düèwæº ‘·ø=ÿs¡T\ #˚‘·Hé>±<äTHêHéµ nqTq≥T¢ ñqï~.

ôd˝Ÿbò˛qT˝À yê≥‡|t Á>∑÷|ü⁄˝À #˚dæq á yê´K´qT eTs¡\ eTTÁ<äD #˚j·TT≥ eT+∫|üì. >±*˝À ø£\dæb˛≈£î+&É>±, XÊX¯«‘·eTT>± ì\T|ü⁄≥ m\¢s¡≈£îqT ñ|üj·TTø£ÔeT>∑TqT.

C≤„qeTTqT ‘Ó\¢ì ø±+‹˝À ñ|ü$T+#·T≥ Hê´j·TeTT. ø£qTø£, á yê´K´ ` bÕ+&ÉTs¡eTT nq>± ‘Ó\¢>± ‘Ó\T|ü⁄q~.

dü«dæÔ.

á yê´K´ ` bÕ+&ÉTs¡eTT nq>± ‘Ó\¢>± ‘Ó\T|ü⁄q~. dü«dæÔ. (ù|] s¡$≈£îe÷sY) :: xxi ::

(ù|] s¡$≈£îe÷sY)

<˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ dü÷s¡´ >∑D|ü‹sêe⁄

bÕeTs¡ |üP\ <ä+&É

>∑D|ü‹sêe⁄ bÕeTs¡ |üP\ <ä+&É ªªÁo n\y˚T\à+>± düVæ≤‘·

ªªÁo n\y˚T\à+>± düVæ≤‘· y˚+ø£fÒX¯«s¡TìøÏ qeTdüT‡e÷+»\T\Tµµ

∫qïHê{Ï qT+&û Hê≈£î ‘Ó\T>∑T |ü<ä´ kÕVæ≤‘·´+ MT<ä eT≈£îÿe. á |ü<ä´eTT\ $wüj·T+˝À Hê≈£î ¬s+&ÉT ø√]ø£\Tqï$. eTq ‘Ó\T>∑T ø±yê´\qT #·~$ yê{Ï˝Àì kÂ+<äsê´\qT, #·eT‘êÿsê\q÷ ÄkÕ«~+#ê\qï~ yÓTT<ä{Ï~. H˚q÷ n˝≤ n+<ä+>± |ü<ë´\T Áyêj·÷\qï~ ¬s+&Ée~. ø±˙ e ‹Ô$<ä´ Á|üyêVü≤+˝Àã&ç ø=≥Tºø=ìb˛sTT ø=+#Ó+ yÓdüT\Tu≤≥T ∫øÏÿq á ‘·s¡TD+˝À ‹]– #·÷düT≈£î+fÒ uÛ≤wü$wüj·T+˝À ÁbÕMD´‘· ˝Òø£b˛e&É+, XÊÁd”Ôj·T+>± uÛ≤cÕ<Ûä´j·Tq+ #˚j·Tì ˝À≥T, dü+düÿ ‘·+ sêø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï n+XÊ\T ø±e´|üsƒ¡q+˝À Á|ü‹ã+<Ûäø±˝…’ ≈£Ls¡TÃHêïsTT.

@<Ó’Hê |ü<ä´ø±e´+ ‘Ó]ùdÔ yê´U≤´q+ ˝Òø£b˛‘˚ ns¡ú+ ø±<äT. ø±˙ ‘Ó\T>∑T˝À Á|üeTTK ø±yê´\≈£î ≈£L&Ü yê´U≤´Hê\T Á|üdüTÔ‘·ø±\+˝À n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄. eT] yê{Ïì #·<äTe⁄ø√e&É+ m˝≤? ô|<ä›yê]ì, |ü+&ç‘·T\q÷ n&ç–‘˚ |òü˝≤Hê ø±yê´ìøÏ |òü˝≤Hê yê´U≤´q+ ñ+~ø£<ë n+{≤s¡T. ø±˙ n$ eTTÁ<äD˝À ˝Òe⁄. mø£ÿ&Ü <=s¡ø£e⁄.

Ç˝≤+{Ï <äX¯˝À e÷ $TÁ‘·T\T &Ü.ÄsY.$.≈£îe÷sY dü‘ê‡Væ≤‘ê´<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&ÜìøÏ ªªs¡dü»„uÛ≤s¡‹µµ nì ˇø£ yê{≤‡|t Á>∑÷|ü⁄ @sêŒ≥T #˚dæHês¡T.<ëì $es¡eTT\T Äj·Tq Áyêdæq kÕs¡~∏ ‘=*|ü\T≈£î˝À ‘Ó\TdüTø=qe#·TÃ. e÷ n<ä wüºeTT e\q á Á>∑÷|ü⁄≈£î #·ø£ÿì Ä#ês¡´es¡ZeTT \_Û+∫q~. yÓTT<ä≥>±

uÛ≤s¡‘ê<Ûä´j·TqeTT ‘√ bÕ≥T ªbÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTTµ ø±yê´<Ûä´j·Tq+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºeTT. Á|ü‹ Ä~yês¡+ ˇø£ eTTô|’Œ¤ |ü<ë´\ #=|ü⁄Œq n<Ûä´j·Tq+ #Ój·T´&É+ yÓTT<ä˝…’+~. á n<Ûä´j·Tq+˝À me]øÏ q∫Ãq |ü<ë´\≈£î yês¡T $es¡D Áyêdæ yê{Ï˝Àì n+<ä#·+<ë\T $e]dü÷Ô düeTs¡ŒD\T #˚ùdyês¡eTT.

eTT+<äT>± á bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTT >∑T]+∫ ¬s+&ÉTe÷≥\T #ÓãT‘êqT. Ç~ #ê˝≤ ÁbÂ&ÛÉyÓTÆq ø±e´eTT. |ü<ë´\T ˇø£|ü{≤ºq ns¡ú+ ø±e⁄. ø=ìï |ü<ë\T ì|òüT+≥Te⁄\˝À \_Û+#·e⁄. BìøÏ Áo ãT\TdüT y˚+ø£≥s¡eTDj·T´ >±s¡T ˇø£ #·ø£ÿì \|òüTT{°ø£ ÁyêdæHês¡T. n<ä wüº+ @eT+fÒ n~ Ç+≥¬sï{Ÿ ˝À \uÛÑ´eTÚ‘√+~. Á|æ+≥T˝À nsTT‘˚ ˝Ò<äT. Áo e+‘êsê+ sêeTø£ cÕísêe⁄ >±s¡T ˇø£ $|ü⁄\yÓTÆq yê´U≤´qeTT ÁyêdæHês¡≥. Ç|ü⁄Œ&É~ \uÛÑ´eTT ø±e&É+ ˝Ò<äT. n+<äT#˚‘· Áo ∫ÁsêeP] >∑Ts¡Tes¡T´ \ìq≥T¢ - ÁoãT\TdüT yê] \|òüTT{°ø£ e÷Á‘·y˚T á bÕ+&ÉTs¡+>∑eTVü≤‘·à´eTqT ø±e´ ø°ø±s¡D´eTTq Á|üy˚•+#·T≥≈£î ø£s¡B|æø£.

Á|ü<∏äe÷XÊ«dü+ n<Ûä´j·Tq+ |üP]Ô nj˚T´dü]øÏ dæ+Vü≤uÛ≤>∑+ |ü<ë´\T H˚H˚ düeT]Œ+#·&É+ e\¢qqT≈£î+{≤qT - ¬s+&Ée ÄXÊ«dü+ eT<Ûä´˝ÀøÏ e#˚Ãdü]øÏ düuÛÑT´\+<äs¡÷ á |ü<ë´\ düeTs¡ŒD u≤<Ûä´‘· |üP]Ô>± Hêô|’q e~*ô|fÒºXÊs¡T. yêsêìøÏ eTTô|’Œ¤ |ü<ë´\ >∑T]+∫ Áyêj·T&É+ ø=#Ó+ ø£wüº+>±H˚ ñ+&˚~. |ü<ä´+ #·~$‘˚ <ëì˝À ndü\T #Ó|æŒq $wüj·Ty˚T$T{À ns¡ú+ nj˚T´~ ø±<äT. ˇø=ø£ÿ |ü<ä´+˝À nsTT‘˚ ˇø£{À ¬s+&√ |ü<äeTT\T ‘·|üŒ ø=s¡T≈£î&ÉT |ü&˚$ ø±e⁄. ãT\TdüT yê] \|òüTT{°ø£ #·~$ |ü<ä´+ ns¡ú+ ‘Ó\TdüTø√e&É+ - n|üŒ{Ïø° ns¡ú+ ø±ø£b˛sTTHê, dü+<˚Vü‰\T e∫ÃHê Ä#ês¡´es¡Z+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñqï yê]‘√ #·]Ã+#·&É+ - n|ü⁄Œ&ÉT <ëì>∑T]+∫ yê´K´ Áyêj·T&É+ - Ç˝≤ kÕ–+~ <ë<ë|ü⁄ ˇø£ dü+e‘·‡s¡eTT ô|’q.

Hê\T>∑e ÄXÊ«dü+˝ÀìøÏ e#˚Ãdü]øÏ ø=+#Ó+ quality of presentation ô|+#ê* nì|æ+∫+~. nø£ÿ&É qT+&ç Äj·÷ |ü<ë´\˝À ñqï n\+ø±s¡eTT\ô|’ <ä wæº ô|{≤ºqT. HÓ{Ÿ ˝À ø±yê´\+ø±s¡ dü+Á>∑Vü≤+ \|òüTT{°ø£‘√ \uÛÑ´eTsTTq~. |ü<ä´+ #·~$ n\+ø±s¡+ >∑T]Ô+#˚ Á|ü»„ Hê≈£î ˝Ò<äT. ãT\TdüT yê] \|òüTT{°ø£˝À ∫es¡ Äj·÷ |ü<ë´\˝À >∑\ n\+ø±s¡eTT\qT dü÷∫+∫Hês¡T.n|ü⁄Œ&ÉT ø±yê´\+ø±s¡ dü+Á>∑Vü≤+˝À Ä n\+ø±s¡+ \ø£åD+ #·<äTe⁄ø=ì n~ |ü<ä´+˝À @$<Ûä+>± >∑T]Ô+#ê˝À Áyêj·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. n+fÒ ∫qï|ü⁄Œ&ÉT Äq‡s¡T #·÷dæ ˝…ø£ÿ #˚ùdyêfi¯fl+ #·÷&É+&ç - n˝≤ nqïe÷≥. ø±yê´<Ûä´j·Tq+ |üP]Ô nj˚T´dü]øÏ ø£˙dü+ z |ü~ n\+ø±s¡eTT\ ù|¬s’¢Hê H˚s¡TÃø√yê\ì ÄX¯. ø=ìï kÕs¡T¢ ãT\TdüT yês¡T Áyêdæq n\+ø±s¡+ \ø£åD+ ø±yê´\+ø±s¡dü+Á>∑Vü≤+˝À <=]πø~ ø±<äT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl Ä#ês¡´es¡Z+ yêπs X¯s¡D´+.

düπs. Ç˝≤ kÕ–q Á|üj·÷D+˝À Ä#ês¡´ es¡ZeT÷, düVü‰<Ûë´j·TT\÷ uÛÑT»+ ‘·{Ϻ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ e\¢ |ü+#·e÷kÕ«kÕ+‘·eTT es¡≈£L HÓ≥Tºø=ì e#˚ÃùdqT. n+<äs¡÷ Bìì |ü⁄düÔø£+>± rdüT≈£îeùdÔ u≤e⁄+≥T+<äHêïs¡T. Hê≈£L n~ düãuÒ nì|æ+∫+~. Print #Ój·T´qø£ÿs¡˝Ò≈£î+&Ü e-book s¡÷|ü+˝À ñ+#·&ÜìøÏ ìX¯ÃsTT+#˚qT. á ø±yê´qTo\qeTT #˚j·T<ä\∫q yê]¬øe]¬ø’Hê á yê´K´ ñ|üjÓ÷>∑ã&ç‘˚ n+‘·ø£+fÒ ø±e\dæq<˚eTTqï~?.

yÓTT<ä{Ï ÄXÊ«dü+˝À ø£ ‹|ü‹ e+X¯es¡íq˝À ô|<ä› kÕs¡dü´eTTqï |ü<ë´\T ˝Òeì <ë<ë|ü⁄ ˇø£ mquÛ…’ / ‘=+uÛ…’ |ü<ä´eTT\T n<Ûä´j·Tq+ #Ój·T´≈£î+&Ü e~* ô|fÒºùd+. n$ ø±ø£ yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉXÊ«düeTT\˝À H˚qT düeT]Œ+#·ì |ü<ë´\T ñHêïsTT. |ü⁄düÔø£+ ÁøÏ+<ä ‘˚yê\ì eTs¡\ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ <ë<ë|ü⁄ ˇø£ q÷≥j·÷uÛ…’ |ü<ë´\≈£î ô|’>± yê´K´\T ÁyêùdqT. Ç+ø=ø£ ˝À≥T ≈£L&Ü ñ+&çb˛sTT+~. ø±e´+˝Àì e#·qeTT\T ø=ìï Bs¡ÈeTT>± ñqïyê{Ïì

e~*y˚dæHêeTT. yê{ÏøÏ ≈£L&Ü ∫s¡Tyê´K´\T ÁyêùdqT. ø±˙ e#·qeTT\≈£î nsêú\T, $X‚cÕ\÷ #Ó|üŒ&É+˝À Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äT. Ç+ø± Ä ˝À≥T n˝≤π> ñ+&çb˛sTT+~. #·<äTes¡T\T e#·qeTT\≈£î Áo ãT\TdüT y˚+ø£≥s¡eTDj·T´ >±] \|òüTT{°ø£ |ü]ƒ+∫ Äq+~+#·e\dæq<äì eTq$. yÓTT‘·Ô+ MT<ä s¡dü»„uÛ≤s¡‹ düeT÷Vü≤+˝À á ø±yê´<Ûä´j·Tq+ eTT>∑Tdæq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü z Hê\T¬>’<äT HÓ\\T n<äq+>± düeTj·T+ yÓ∫Ã+#·e\dæ e∫Ãq~.

bÕsƒ¡ø£eTVü‰X¯j·TT\≈£î eT]jÓTTø£ kÕ] $qÁeT+>± eTq$ #˚düTÔHêïqT. á yê´U≤´q+ #·~$q|ü⁄&ÉT MTs¡T }Væ≤+∫q >±&ÛÉ‘· Bì˝À MT≈£î ø£ì|æ+#·ø£ b˛e#·TÃ. Áyêdæq <ëì uÛ≤e+ MT≈£î düTuÀ<Ûäø£+>± nì|æ+#·ø£ b˛e#·TÃ. MTs¡T á ÁøÏ+~ $wüj·÷\T |ü]>∑D≈£î rdüTø=qe\dæq<äì eTq$

1. H˚qT ‘Ó\T>∑T |ü+&ç‘·T&ÉqT ø±qT. uÛ≤wü XÊÁd”Ôj·T+>± #·<äTe⁄≈£îqïyê&ç˙ ø±qT.

2. Hê≈£î dü+düÿ ‘·eTT sê<äT.

3. kÕVæ≤‘ê´<Ûä´j·TqeTT˝À kÕ<Ûës¡D C≤„q+ e÷Á‘·y˚T ø£*– Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ n&ÉT>∑T\T y˚j·T&É+ H˚s¡TÃ≈£î+≥Tqïyê&çì.

4. Hê≈£îqï ˇπø ˇø£ ns¡Ω‘· ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüô|’ n_Ûe÷qeTT+&É&Éy˚T.

Ç+ø=ø£ $wüj·T+. á yê´U≤´qeTT dü+|üPs¡íeT÷, düeTÁ>∑eT÷ ø±<äT. Hê≈£î ‘√∫q, ‘Ó*dæq $wüj·÷\T e÷Á‘·y˚T ÁyêdæHêqT. ø=ìïø=ìï #√≥¢ ‘·|ü⁄Œ\T ≈£L&Ü ñ+&çj·TT+&Ée#·TÃ. n˝≤+{Ï$ ø£qã&ç‘˚ ô|<ä›eTqdüT‘√ MTπs dü]~<äT›ø√+&ç.

me]¬ø’Hê á ªªbÕeTs¡ yê´U≤´q+µµ #·~$q ‘·s¡Tyê‘· áø±e´+ô|’ ne>±Vü≤q - ø±<äT ø±<äT. ne>±Vü≤q ô|<ä›e÷≥. ø=+#Ó+ eT≈£îÿe ø£*–‘˚

H˚qT á |üØø£å˝À bÕdüTe÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+#·T≈£îqïfÒ¢.

á Á|üj·÷D+˝À ø£ ‘·»„‘·\T #Ó|ü⁄Œø√yê\qT≈£î+fÒ yÓTT≥ºyÓTT<ä≥

düà]+#·Tø=qe\dæq eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T Áo ãT\TdüT y˚+ø£≥ s¡eTDj·T´ >±s¡T. yê] \|òüTT{°ø£ ˝Òø£b˛‘˚ á ø±e´+ eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛sTT j·TT+&Ó&ç~. Hêø° neø±X¯+ Ç∫Ãq e÷ kÕs¡~∏ Áo &Ü.ÄsY.$ ≈£îe÷sY >±]ø°, nH˚ø£ dü+<˚Vü≤eTT\T r]Ãq >∑Ts¡Te⁄\T düs¡«Áo ∫ÁsêeP] •esêeTø£ wüí, bıqï|ü*¢ Áosêe÷sêe⁄, ãT\TdüT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, #=|üŒø£≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD eT÷]Ô, ù|] s¡$≈£îe÷sY >±s¡¢≈£î e+<äqeTT\T. s¡dü»„uÛ≤s¡‹ düuÛÑT´\+<ä]ø° <Ûäq´yê<äeTT\T. |ü⁄düÔø£eTT #·ø£ÿ>± &ç.{Ï.|æ #˚dæ Ç∫Ãq Áo ø=D‘ê\ Á|üø±wt >±]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£ ‘·»„‘·\T.

á ªªbÕeTs¡|üP\ <ä+&ɵµqT Ä $≥˜\<˚e⁄ì bÕ<äeTT\ #Ó+‘· uÛÑøÏÔ‘√ düeT]Œ+∫ qeTdüÿ]+#·T#·THêïqT.

$XÊK|ü≥ºDeTT

19/09/2018

uÛÑeBj·TT&ÉT

<˚e>∑TbÕÔ|ü⁄ dü÷s¡´ >∑D|ü‹sêe⁄.

$wüj·Tdü÷∫ø£

$wüj·TeTT

|ü⁄≥

1. Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT Áoø£ wüíÁbÕs¡úHê~ø£eTT ø£ ‹|ü‹ e+X¯es¡íq wüwü˜´+‘·eTT\T ø£<∏ë ÁbÕs¡+uÛÑeTT ø±o|ü⁄s¡ es¡íq Ä>∑düTÔ´&ÉT uÛ≤sê´düVæ≤‘·T&Ó’ kÕ«$TeT\≈£î yÓ&É\T≥

1 - 141

2. ~«rj·÷XÊ«düeTT •e⁄&ÉT bÕs¡«r ≈£îe÷s¡T\≈£î bÕ+&ÉTs¡+>∑ πøåÁ‘· eTVü‰‘·à´eTT ‘Ó\T|ü⁄≥ |ü⁄+&ÉØø£ eTVü‰eTTì #·]Á‘·eTT

142 ` 310

3. ‘· rj·÷XÊ«düeTT ì>∑eTX¯s√àbÕU≤´qeTT Áoø£ cÕíe‘ês¡ #·]Á‘·eTT Áosê<Ûë<˚M #·]Á‘·eTT

311 ` 477

4.

#·‘·TsêúXÊ«düeTT

478 ` 684

ø±ø£eTT-Vü≤+dü-∫\Tø£-bÕeTT-

‘˚HÓ{°>∑-Äe⁄ yÓ÷ø£åeTTq+~q ø£<∏ä düTo\ #·]Á‘·eTT

5. |ü+#·e÷XÊ«düeTT <Ûäs¡àsêE bÕ+&ÉTs¡+>∑πøåÁ‘· <äs¡ÙqeTT düTX¯s√àbÕU≤´qeTT nj·TT‘·, ìj·TT‘·T\qT eTTì≈£îe÷s¡T\ #·]Á‘·eTT

685 ` 890

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

XÊ.

Á|ü<äe÷XÊ«d∏

üeTT

Áoø±+‘êeTDÏ >∑H=às¡+– eT~ <ÛëÁ‹Hé eT+∫qHé, ‘·Á<äT∫ Áoø±<ä+_ì MT~≈£îu…“qq>± Áoe‘·‡eTTHé <ë*à eTT ˝À¢ø£+ãT˝Ÿ bı<ä*+#·T ø£ wüßí&ÉT <äj·÷fi¯ó+&˚\T ÁoyÓ’wüíe d”«ø±sês¡TΩ $s¡÷] |ü≥ºD|ü‹Hé y˚<ëÁ~ eT+ÁrX¯«s¡THé!

1`1

Ç~ ‘ÓHê* sêeTø£ wüí ø£ ‘·yÓTÆq bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´eTT ne‘ê]ø£˝Àì yÓTT<ä{Ï |ü<ä´+.

eTVü‰‘·à´eTT nq>± >∑]eT, |òüTq‘· nì nsêú\T.

Áoø±+‘êeTDÏì (\øÏåàì) e+∫+∫ (ø£H=às¡+–) eT~˝À uÛÑ÷<˚$ì (<ÛëÁ‹Hé) >±s¡$+#ê&É≥ (eT+∫qHé) ø£ wüßí&ÉT. ÄuÛÑ÷$T jÓTTø£ÿ ø±+‹(‘·‘Y G s¡T∫. s¡T∫ R ø±+‹) >=|üŒy˚T|òüTeTTe˝… (Áo ø±<ä+_ì) kÕ«$T eø£åeTT ô|’øÏ ñ_“q<äqï≥T¢>± ˇ|ü⁄Œ Áoe‘·‡eTT nqT |ü⁄≥TºeT#·Ã <ë*à eTT˝À¢ø£eTT\q÷ e ~∆CÒj·TT (bı<ä*+#·T) ø£ wüßí&ÉT Áo yÓ’wüíe eT‘· d”«ø±s¡eTTq≈£î ns¡TΩ&Ó’q $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹ì (ø£ ‹|ü‹ì) @\Tø=qT >±ø£!

$wüßíe⁄ eø£åeTTq Áo<˚$ j·TTqï~.ÄyÓTqT Äj·Tq Á|ü‘·´ø£åeTT>∑ >±s¡$+#·TqT. uÛÑ÷<˚$ ø=+‘· <ä÷s¡eTT>∑ qTqï~. ÄyÓTqT Äj·Tq n+‘·s¡+>∑eTTq >±s¡$+#·TqT. Çs¡Te⁄s¡÷ Äj·Tq≈£î <˚y˚s¡T˝Ò.

n+‘·s¡+>∑eTTq >∑\ uÛÑ÷<˚$ jÓT&É\ >∑\ Áù|eT ô|’øÏ ñ_øÏe∫Ãq≥Tº>± Áoe‘·‡eTT eø£åeTTq ô|’øÏ ñ_“ ø£ì|æ+#·T#·Tqï~. uÛÑ÷$Tì <ëì |üsê´es¡DeTTq÷ $&ç>± #·÷&Ésê<äT. uÛÑ÷$Tì ãj·T≥qT+&ç <ä]Ù+#·Tyê]øÏ y˚T|òüT|ü≥˝≤+‘·s¡Z‘·yÓTÆq uÛÑ÷$T ø£ì|æ+#·TqT. n+<äTπø sêeTø£ wüßí&ÉT uÛÑ÷<˚$ ø±+‹ì Áoø±<ä+_ì >± ñÁ‘˚ŒøÏå+∫Hê&ÉT. ø±<ä+_ì nq>± y˚T|òüTe÷\. y˚T|òüTe÷\ q\¢ì~. ø±e⁄q ñ_øÏe∫Ãq Áù|eTø±+‹ q\¢ì Áoe‘·‡eTqT Áoyê] |ü⁄≥TºeT#·Ã‘√ b˛*ÃHê&ÉT.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

n{Ϻ Áo e‘ê‡+øÏ‘·T&Ó’q $wüßíe⁄ $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹ì @\Tø=qT >±ø£! n‘·&ÉT $wüßíeT‘· d”«ø±sês¡TΩ&ÉT.

Bì˝À ø£<∏äqT >∑&ÉTdüT>± <Ûä«ì+|üCÒdæHê&ÉT sêeTø£ wüßí&ÉT. Ä $es¡eTT #·÷#Ó<äeTT.

|ü⁄+&ÉØ≈£î&ÉT $wüßíuÛÑ≈£îÔ&ÉT. n‘·ìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|ü‘·´ø£å<Ó’e‘·eTT\T. yê]ì Á|ü‘·´ø£åeTT>± |üPõ+#·TqT.ùd$+#·TqT. Ä‘·ìøÏ ø£ wüßí&ÉT Äsê<Ûä´<Ó’e‘·eTT. ø£ wüßíì n+‘·s¡+>∑eTTq ì\T|ü⁄ø=HÓqT. Ä‘·ì ‘·*<ä+Á&ÉT\T |üs¡˝Àø£>∑‘·T˝…’]. n|ü⁄Œ&É‘·ì n+‘·s¡+>∑eTTq >∑\ ø£ wüíuÛÑøÏÔ ô|\T¢_øÏ ‘·|üdüT‡ CÒôdqT. ô|\T¢_øÏ e∫Ãq uÛÑøÏÔ m<äT≥ ø£ wüís¡÷|üyÓTÆ kÕø屑·ÿ]+#ÓqT. |ü⁄+&ÉØ≈£î&ÉT es¡eT&ç¬>qT. ‘·qù|]{Ï πøåÁ‘·eTTq uÛÑ÷$Tô|’ yÓ\Tee\dæq~ nì. Ä‘·ì ø√]ø£ Á|üø±s¡eTT ÄπøåÁ‘·eTTq ø£ wüßí&ÉT ø=\Te⁄r¬sqT.

á $<ÛäeTT>± yÓTT<ä{Ï |ü<ä´eTTq

1. $s¡÷] y˚<ëÁ~øÏ ÄodüT‡

2. $wüßíe⁄≈£î qeTkÕÿs¡eTT

3. |ü⁄+&ÉØ≈£îì ø£<∏ë edüTÔìπs›X¯eTT

CÀ&ç+∫ sêeTø£ wüßí&ÉT dü+Á|ü<ëj·TeTT bÕ{Ï+∫Hê&ÉT.

\ø°åà düTÔ‹:

d”.

ne‘ês¡eT+<Ó H˚ j·Tœ˝…’ø£ »qsTTÁ‹ ø£\X¯ s¡‘êïø£s¡ >∑s¡“¤ d”eT <√ãT≥Tº ejÓT´ H˚‘·T*‘· ø±+#·qes¡í yÓ\~ yÓHÓï\ >±j·TT y˚\TŒq≈£î u≤j·Tø£j·TT+&ÉT H˚ |üs¡eTbÕeq eT÷]Ô #·ÁøÏu≤Vü‰eT<Ûä´ kÂ<ÛäM~Û

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

q_Ûùwø£e÷&ÉT H˚ j·T_Ûes¡í‘ê#ês¡ ~>∑ZC≤˙‘·eTÚ ‘˚≥˙≥

‘˚.

qeì<Ûëq+ãT ˝Ò<˚$ »e[ düs¡≈£î \eTàVü‰<˚$ Áo<˚$ j·÷~\øÏåà düs¡dü X¯óuÛÑ<ä wæº sêe÷qT»j·T´ düT‘·Tì Hê<ä]+#·T $s¡÷] y˚<ëÁ~ Hê<ÛäT.

1 - 2

1.

nœ\ G @ø£ G »qsTTÁ‹ R düs¡«»>∑‘·TÔq≈£î ‘·*¢

ø£\X¯s¡‘êïø£s¡eTT R bÕ\düeTTÁ<äeTT.

bÕ\ø£&É* >∑s¡“¤eTTq+<äT mes¡T »>∑Hêà‘·>± ne‘ês¡eT+~q<√

2.

‘·T*‘· ø±+#·qes¡í R ã+>±s¡TeHÓï≈£î dü]jÓÆTq

 

yÓ\~ yÓHÓï\ R ‘Ó\¢ì (dü«#·Ã¤yÓTÆq) yÓHÓï\

ã+>±s¡T|üdæ$T eHÓï>∑\ @∫qï~ dü«#·Ã¤yÓTÆq yÓHÓï\ ø±+‘·T©qT <˚e‘·jÓÆTq #·+Á<äTq≈£î ‘√ãT≥TºyÓ’q<√

3.

#·ÁøÏ R $wüßíe⁄.

 

u≤Vü‰eT<Ûä´eTT R u≤VüQe⁄\ eT<Ûä´ qTqï~ R eø£å'düú\eTT

@

|üs¡eT |ü$Á‘· $wüßí eø£å'düú\eTTq+<äT edæ+#·TH√

4.

~ø˘ G >∑» G Ä˙‘·eTT R ~>∑Z»eTT\#˚ rdüT≈£îìsêã&çq

 

@

dü<ë#ês¡dü+|üqï ~>∑Z»eTT\T ‘Ó∫Ãq ˙{Ï‘√ n_Ûùwø£eTTq+<äTH√

5.

qeì<ÛäT\T @<˚$ e<ä› n+>∑&ç düs¡T≈£î\>∑TH√ (»e[ düs¡T≈£î)

»e[

X¯ã›eTTq≈£î ÄuÛÑs¡DeTTnì ns¡úeTT≈£L&É ø£\<äì ø=+<äs¡T. ø±ì ì|òüT+≥T˝À ˝Ò<äT.

sêe÷qTC≤j·T´ >±] düT‘·T&Ó’q $s¡÷]

Ä eTVü‰<˚$, Áo<˚$, Ä~\øÏåà

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 3 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

y˚<ëÁ~ Hê<∏äTì düs¡düX¯óuÛÑ<ä w溑√ #·÷#·T>±e⁄‘·! nì Äos¡«~+#·T#·THêï&ÉT.

n\+. ñ<ë‘·ÔeTT

ˇø£ edüTÔe⁄qT ◊X¯«s¡´e+‘·eTT>± e]í+∫q#√ ñ<ë‘·ÔeTqT n\+ø±s¡eT>∑TqT.

qeì<ÛëqeTT\T : eTVü‰|ü<äàeTT, |ü<äàeTT, X¯+KeTT, eTø£s¡eTT, ø£#·Ã¤|üeTT, eTT≈£î+<äeTT, ≈£î+<äeTT, ˙\eTT, es¡eTT.

ñ.

e÷Á~øÏ MTs¡T q+#· ‘Ó*eT÷|ü⁄ |üsTTHé eTTs¡TyÓ’q CÀ<äT#˚ uÛÑÁ<äeTj·÷‘·Tà#˚ uÛÑTeqbÕ\qUÒ\qT#˚ düs¡dü«r eTTÁ~‘· eÁ≈£îÔ#˚‘· q\TyÓ÷eTT\ y˚\T|ü⁄#˚ $s¡÷] y˚ <ëÁ~#·eT÷$uÛÑT+&ÉT >∑qT Hêj·TTe⁄ Áoj·TT ìs¡+‘·sêj·TeTTHé 1-3

e÷Á~ R e÷~]

eTTs¡Te⁄ R kÂ+<äs¡´eTT

#·eT÷$uÛÑT+&ÉT R ùdHê~Û|ü‹.

y˚<ëÁ~ø=s¡≈£î ÁãVü≤àqT ÁbÕ]údüTÔHêï&ÉT sê.ø£ .

ˇø£ eT÷dü˝À ÇeTT&Éìyê&ÉT ÁãVü≤à <˚e⁄&ÉT. nq>± ˇø£e÷~] (eT÷dü) yê&ÉT ø±&ÉT.e÷Á~øÏ MTs¡Tyê&ÉT.

Vü≤+düjÓTTø£ÿ ‘Ó\¢ì eT÷|ü⁄ô|’q ≈£Ls=ÃH˚ kÂ+<äs¡´e+‘·T&Ó’q Ms¡T&ÉT(CÀ<äT), XÊ+‘·∫‘·TÔ&ÉT, Ä≥>± uÛÑTeqeTT\qT bÕ*+#·Tyê&ÉT, H√{Ï j·T+<äT düs¡dü«‹ì <ë\TÃyê&ÉT, Hê\TZ yÓ÷eTT\T ø£\yê&ÉT. n{Ϻ ÁãVü≤à#˚‘· ø£ ‹|ü‹ jÓÆTq $s¡÷] y˚<ëÁ~eT+Á‹ ìs¡+‘·sêj·TeTT>∑ dü+|ü<ä\÷ (Áoj·TT) Äj·TTeP bı+<äT>±ø£.

$X‚cÕ\T :

1. düs¡dü«reTTÁ~‘· eÁ≈£îÔ&ÉT nHêï&ÉT ÁãVü≤à<˚e⁄ì. uÛÑT»eTT\ ô|’q X¯+K#·Áø£

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

eTTÁ<ä\T y˚sTT+#·Tø√e&É+ yÓ’wüíe dü+Á|ü<ëj·T+. á dü+Á|ü<ëj·T+ ÁãVü≤à<˚e⁄ìøÏ e]Ô+|üCÒXÊ&ÉT sêeTø£ wüßí&ÉT. eÁø£ÔeTT nq>± eTTKeTT, H√s¡T nì ns¡úeTT\T. ÁãVü≤à eTTKeTTq düs¡dü«‹ edæ+#·TqT ø£<ë. <ëìì düs¡dü«‹ eTTÁ<ä nHêï&ÉT. düs¡dü«reTTÁ<ä Hê≥´X¯ÁdüÔeTTq |ü≥Tº eTTÁ<ä\˝À ˇø£{Ï.

2.

ÁãVü≤à<˚e⁄ì e\q Áoj·TT, Äj·TTe⁄qT ø£\>∑e˝…qì Äosê«<äeTT.

e\qHé, ø£+f…Hé, |ü{Ϻ, qT+&ç

|ü+#·MT $uÛÑøÏÔ Á|ü‘·´j·TeTT\T. |ü+#·$T

˝Àì, e\q≈£î ã<äT\T ‘· rj·÷$uÛÑøÏÔ Á|ü‘·´j·TyÓTÆq #˚Hé (#˚‘·Hé #˚Hé

‘√&ÉHé ‘√Hé

‘· rj·T $uÛÑøÏÔ) yê&çHês¡ì ãT\TdüT yês¡T. ˇø£ $uÛÑøÏÔøÏ

ã<äT\T eT]jÓTTø£ $uÛÑøÏÔ yê&Éã&ÉT≥ kÕe÷q´y˚T.

XÊ.

ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT ‘√&ÉãT≥Tºe⁄,X¯s¡‘êÿ<ä+_˙ #·+Á~ø± õÁ<ä÷bÕ+∫‘·, |ü<äà>∑s¡“¤eTTK sêJyêe∞Vü≤+dæ,e s¡í Á<ëøå± |òü\ø°], XÊs¡<ä ø£ |üHé sêe÷qTC≤e÷‘·T´ y˚ <ëÁ~ kÕ«$TøÏ ì#·Tà ì#·Ã\TqT $<ë´ãT~∆ yêøχ<äT∆\Hé 1`4

á |ü<ä´+˝À düs¡dü«r ÁbÕs¡úq #˚j·Tã&ÉT#·Tqï~.

ø£Á<ä÷»eTT R ø£Á<äTe jÓTTø£ÿ dü+‘·‹ bÕeTT

n+>∑<äeTT R ø£+ø£DeTT

X¯s¡‘Y G ø±<ä+_ì R X¯s¡‘êÿ\ y˚T|òüTeTT. Ç~ ‘Ó\¢ì~.

ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT&ÉT •e⁄&ÉT. n{Ϻ •e⁄q≈£î ‘√&ÉãT≥TºyÓ’qB

X¯s¡‘êÿ\ y˚T|òüTeTTq÷, yÓHÓï\q÷ ‘·qs¡÷|üeTT‘√ »sTT+#·TqB (õ‘Y s¡÷bÕ+∫‘·). XÊs¡<ä sêÁ‘·T\˝Àì ‘Ó* y˚T|òüTeTT ø£+f…q÷, yÓHÓï\ ø£+f…q÷ ‘Ó\¢ì<äì uÛ≤eq.

ÁãVü≤à (|ü<äà>∑s¡T“¤&ÉT) eTTK|ü<äàeTT\˝À $Vü≤]+#·T Ä&ÉVü≤+dü (Vü≤+dæ),

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

nø£ås¡eTT\qT Á<ëø£å|òü\eTT\≈£î ∫\Tø£ (es¡í Á<ëøå±|òü\ ø°]) e+{ÏB

nsTTq düs¡dü«r<˚$ ø£ ‹|ü‹ jÓÆTq sêe÷qTC≤e÷‘·´ ‘·qj·TT&ÉT y˚<ëÁ~øÏ ì‘·´eT÷ $<ä´, ãT~∆, yêøχ~∆ Ç#·TÃ>±e⁄‘· j·Tì ÄX¯+dü.

$X‚wü+

á ø±e´+˝À sêuÀj˚T

ì>∑eTX¯s√àbÕU≤´q+ ¬s+&ÉT (4 5) |ü<ä´eTT\˝À <Ûä«ì+|üCÒùd&ÉT sêeTø£ wüßí&ÉTô|’ |ü<ä´eTT˝À XÊs¡<ädüTÔ‹ #˚dü÷ÔH˚ ì>∑eTX¯s¡à nø£ÿqT, ÄyÓT dæÔ‹>∑‘·T\q÷ <Ûä«ì+|üCÒdüTÔHêï&ÉT. C≤Á>∑‘·Ô>± |ü≥Tº≈£î+fÒø±ì <=s¡ø£&ÉT ‘ÓHê*ø£$. >∑&ÉTdüTyê&ÉT. ø±˙ ø=ìï Væ≤+{Ÿ‡ ÇkÕÔ&ÉT |ü<ä´+˝À.

|ü<ä´+ m‘·TÔ>∑&É˝À á edüTÔìπs›X¯+ ìπøå|æ+#ê&ÉT. ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT ‘√&ÉãT≥Tºe⁄. ÄVü‰ @+e÷≥ Ç~?.

ø£Á<ä÷»eTT n+fÒ bÕeTT. ø£Á<äTe bÕeTT\≈£î ‘·*¢. ábÕeTTqT n+>∑<ä+ >±#·T≥Tº≈£îqïyê&ÉT •e⁄&ÉT. n+>∑<ä+ n+fÒ ø£&çj·T+ ˝Ò<ë πøj·T÷s¡+. ì>∑eTX¯s¡à Áu≤Vü≤àD‘ê«ìï eT+≥>∑\T|ü⁄‘ê&ÉT ø£<∏ä˝À. #√s¡‘·«+, C≤s¡‘·«+, es¡ídü+ø£s¡+ Ç˝≤ nH˚ø£ <äTs¡\yê≥¢‘√ uÛÑwüº‘·«+ yÓ’|ü⁄ |üj·TìkÕÔ&ÉT. Çe˙ï |ü≥Tºã{Ϻ #˚kÕÔ&ÉT. eT+#√ #Ó&√ ˇø£ |üìøÏ ø£≥Tºã&çqyêDÏí Ä |üì#˚j·T&ÜìøÏ yê&ÉT ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêï&É+{≤eTT ø£<ë. M&ÉT ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT&ÉT. n+fÒ $wüø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îqï yê&Éqïe÷≥. ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT&ÉT nqï|ü<ä+ •e⁄ì ‘·\|ædü÷ÔH˚ <Ûä«ì˝À ˇø£ $HêX¯ø±+ø£å‘√ $wüø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îqï ì>∑eTX¯s¡àqT dü÷∫düTÔqï~.

ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT ‘√&ÉãT≥Tºe⁄. •e⁄ì k˛<ä] XÊs¡<ä nqï ns¡ú+

á ‘√&ÉãT≥Tºe⁄ n+fÒ ì>∑eTX¯s¡à nø£ÿ nqï~ <Ûä«ì <ë«sê

X¯´e÷qeTÚ‘·Tqï~. ÄyÓT≈£î ø±e´eTTq+<äTq ù|s¡T ˝Ò<äT. ÄyÓT ì>∑eTX¯s¡à nø£ÿ>±H˚ ˝Àø£+˝À Á|üdæ~∆.

yê#·´+>±dæ~∆ùdÔ

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ì>∑eTX¯s¡àqT ‘·s¡Tyê‘· |ü<ä´+˝À ∫Á<ädüy˚~ nì ∫\Tø£‘√ b˛˝ÒÃ&ÉT.

(#·÷. ∫Á<ädüy˚~j·TÚ ø=<äeT ∫\ÿ≈£î ∫Á<ä÷bÕ+∫‘·.

|ü<äà>∑s¡“¤eTTK sêJyêe∞ Vü≤+dæ. M&ÉT ì>∑eTHêeT<Û˚j·TT&Ó’‘˚ n‘·ì nø£ÿ ÁãVü≤à eTTKeTT\qT |ü<äàeTT\j·T+<äT (y˚<äeTT\j·T+<äT) $Vü≤]+#·T Vü≤+düeTT.

‘·s¡Tyê‘· |ü<ä´+). nø£ÿ>±s¡T

Á<ëøå± |òü\ ø°]. Á<ëøå± |òü\ düÔãø£ dü<ä X¯ ev±à<ÛäTs¡´eTT ø£*–q~.

Ç˝≤ XÊs¡<ä≈£î yê&çq $X‚wüD≤˝À¢ ì>∑eTX¯s¡à nø£ÿq÷, ø£Á<ä÷C≤+>∑<äT&ÉT nqï |ü<ä+‘√ ì>∑eTX¯s¡àq÷ n<äT“¤‘·+>± sêeTø£ wüßí&ÉT <Ûä«ìì ñ|üjÓ÷–+∫ dü÷∫düTÔHêï&ÉT.

ñ.

á ∫>∑Tsê≈£î ˙Á|üdüe MT|ü⁄e⁄<˚ìj·T jÓT+‘· jÓTTô|Œ&çHé p∫‹πs j·T≥+#·T <äq#·T≥Tº X¯óø±<äT\T >=\«>± ø£|ü sê›∫‘· #·+Á<ä >±+>∑»\yÓTÆq •yêVü≤«j·T ø£\ŒXÊœ y˚ <ë#·\ eT+Á‹ ø°]Ô ø£\XÊ_∆ì yÓHÓï\e÷&çÿ p#·T‘·Hé

•edüTÔ‹ #˚dæ ø£ ‹|ü‹øÏ X¯óuÛÑø±eTq #˚düTÔHêï&û |ü<ä´+˝À

•e⁄&ÉT nH˚ ø£\Œe ø£åeTT (•e * ÄVü≤«j·T ø£\ŒXÊœ)qT e]ídüTÔHêï&ÉT.

1 - 5

Ä ø£\Œe ø£åeTT #Ó+‘· X¯óø±<äT\Tqï$ (X¯óø±<äT\T nqï|ü⁄&ÉT X‚¢wü. ∫\Tø£\T nìj·T÷, X¯óø£eTVü≤]¸ yÓTT<ä\>∑T yês¡T nì ¬s+&És¡úeTT\T) Ä X¯óø±<äT\T Ä

á ∫>∑Tsê≈£î

Ç#·≥

m+‘·u≤>∑Tqïy√ #·÷∫‹πs j·TqT#·÷ ø=\T#·T#·THêïs¡T. n{Ϻ

Áø£e÷q«j·TeTT

(ø£|ü]› R »&É), á |üPe⁄ (#·+Á<äT&ÉT), á |üP<˚ìj·T (>±+>∑»\eTT)

•eø£\ŒXÊœô|’ ø£\ ªªø£|üsê›∫‘· #·+Á<ä >±+>∑ »\eTTµµ qT #·÷∫

•eø£\Œ‘·s¡Te⁄ y˚<ëÁ~ eT+Á‹ jÓTTø£ÿ ø°]Ô düeTTÁ<äeTTqT yÓHÓï\e˝… #·÷#·T>±ø£.

#·+Á<äT&ÉT, ø£\Œ‘·s¡Te⁄ ø£&É*˝À |ü⁄{Ϻq$. >∑+>∑ ø£&É*ì #˚s¡Tq~. yÓHÓï\

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

#·+Á<äø±+‹. nìïj·TTq÷ ø£&É* dü+ã+~Û‘·eTT\T. #·+Á<ä ø±+‹˝À ø£&É*øÏ e ~∆ ø£\T>∑TqT. y˚<ëÁ~ ø°]Ô ø£&É*‘√ b˛\Œã&ÓqT.

n\+. Áø£eTeTT, s¡÷|üø£eTT.

∫Á<ädüy˚~j·TÚ ø=<äeT∫\ÿ≈£î $wüßídüVü≤Ádü HêeTeTT˝Ÿ eTTÁ<ä‹ yÓ÷$yÓ÷$ ì&ç eTTqTÿ#·T >√s¡Tq y˚Tq <äTe⁄«#·THé uÛÑÁ<ä ì<ÛëqyÓTÆ yÓ\j·TT |üs¡«‘·ø£q´ $s¡÷]eT+Á‹ y˚ <ëÁ~øÏ $wüßíuÛÑøÏÔ eTVæ≤e÷‹X¯j·T+ ãqj·T+ãT ˙e⁄‘·Hé! 1`6

eT+∫ |ü<ä´+. Bì˝À |üs¡«‘·ø£q´ ◊q bÕs¡«‹ ‘·q #˚‹∫\ÿ≈£î $wüßídüVü≤ÁdüHêeTeTT\T #ÓãT‘·Tqï~. Ä ∫\Tø£ kÕe÷q´yÓTÆq~ ø±<äT. n~ ∫Á<ädüy˚~. nq>± ∫<ëq+<äkÕs¡eTT ‘Ó*dæq~. Ä ∫\Tø£ n+fÒ Ä$&É≈£î m+‘· eTT<√› #·÷&É+&ç. eTTÁ<ä‹Hé n+fÒ dü+‘√wüeTT, ÄdüøÏÔ ø£*– nì yê´U≤´q+. eTTÁ<ä n+fÒ dü+»„. #ÓãT‘·Tqï $wüßídüVü≤Ádü Hêe÷\T <˚ìøÏ ∫Vü≤ïeTT˝À #ÓãT‘·Tqï<äì uÛ≤$+#·e#·ÃqT ≈£î+{≤qT. ‘·ô|’Œq ô|<ä›\T ~<äT›<äTs¡T>±ø£.

ñ.

#ê˝≤eTT<äT›eTT<äT›>± >±sêã+>± H˚s¡TŒ‘√+~.yÓ÷$ yÓ÷$ ì&ç eTTqTÿ#·Tqï~. eTTqT≈£î≥ nq>± ø=+#Ó+ s¡Vü≤dü´+>± ÄbÕ´j·T‘·‘√ #Ó|üŒ&É+.ô|’>± <ëì y˚TqTqT Áù|eT>± >√s¡T‘√ <äTe⁄«‘·÷ #ÓãT‘√+~. n˝≤ Áù|eT ˇ\ø£uÀdæ #ÓãT‘·Tqï |üs¡«‘·ø£q´ e÷ $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹øÏ $wüßíuÛÑøÏÔ eTVæ≤e÷‹X¯j·TeTT Ç#·TÃ>±ø£!

M&ç dæ>∑ ‘·s¡>∑! Ç+‘· #·ø£ÿ{Ï |ü<ä´+ neTàyê] <äj·T˝Òø£b˛‘˚ Áyêj·T>∑\&Ü?

á ¬s+&ÉT|ü<ë\T

@$T |ü<ë\T yê&çHê&ÉT? eTTqT≈£î≥, eTTÁ<ä‹ #ê\eP?eTqdüT ÄÁs¡›eTe&Üìø°?

Bì˝À ˇø£ $X‚wüeTTqï~. $wüßídüVü≤ÁdüHêeT+ bÕs¡«‹ ‘·q #˚‹ ∫\Tø£≈£î #Ó|üŒ&É+˝À ì>∑eTX¯s√àbÕU≤´q+ <Ûä«ì+|üCÒdüTÔHêï&ÉT.

ì>∑eTX¯s¡à ∫\Tø£. bÕs¡«‹ n‘·ì nø£ÿ. $wüßídüVü≤ÁdüHêeTeTT\T n+fÒ

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 8 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

yê] |ü⁄{Ϻ+{Ï >=|üŒ<äqy˚T. $wüßíe⁄ ≈£î bÕs¡«‹ #Ó\¢* es¡Tdü >∑qTø£. m+‘√

eTT<äT› ì>∑eTX¯s¡à+fÒ n‘·ì nø£ÿ≈£î. dü]>±Z |üs¡«‘·ø£q´ ∫\Tø£≈£î #Ó|æŒqfÒº ì>∑eTX¯s¡à≈£î eTT<äT›>±, ÄbÕ´j·T+>±, <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃì ˙‹ uÀ~ÛdüTÔ+~. yê&ÉT #˚dæq n|üsê<Ûë\T yÓsT÷´ Ä$&É≈£î ‘Ó\TdüT. n$ #Ój·T´≈£L&Éìeì uÀ~ÛdüTÔ+~.

$wüßídüVü≤ÁdüHêe÷\T nqï $wüj·T+˝À Ä e´+>∑´+

yÓsTT´ $<Ûë\

uÀ~Û+#·&ÉeT˙ ≈£L&Ü <Ûä«qT\T. Çø£ÿ&ç ∫\ø£ ˝≤π> ì>∑eTX¯s¡à ≈£L&Ü #·<äTe⁄˝Òì düHêïdæ ø±<äT. kÕ+>√ bÕ+>∑eTT>± ‘·+Á&ç e<ä› y˚<ä+ #·<äTe⁄≈£îqïyê&˚. <ëìH˚ ∫Á<ädüy˚j·TÚ ∫\Tø£ nq&É+˝À <Ûä«ì+|üCÒdæHê&ÉT.

$wü«πø‡q düTÔ‹ :

d”.

dü÷Á‘·er <˚$ kıã>∑T bÕ*+&É¢ô|’ eT\T|ü∫à >∑+<Ûä+|ü⁄ e\|ü⁄‘√&É •s¡düT\T e+#·T ìs¡®s¡ ø√{Ï ãì>=qT ‘·|ü˙j·T y˚Á‘· Vü≤düÔ+ãT ‘√&É ãìj˚T$T j·Tì $qï|üeTT ùdj·TT * #˚‘·Hê <Ûäs¡eTT˝Ö ~yê´j·TT<ÛäeTT\‘√&É ÁãVü‰à+&É ø√≥T\ bÕs¡T|ü‘ÓÔeTT ˝…\¢ >∑ìj·TTqï ì<ä›+|ü⁄ eTqdüT‘√&É

XÊ] ¬s+&Ée eT÷]ÔjÓÆT »>∑eTT ˝Ò\T eTTì eTH√Vü‰], Áo ùdq yÓTT<ä*j·÷] #˚j·TT|üqT˝…\¢ dü|òü\eTT˝Ÿ #˚j·TT>±‘· eT\] sêe÷qT»j·T´ y˚<ëÁ~ |ü‹øÏ

Áoùdq yÓTT<ä*j·÷] R <˚eùdq≈£î n~Û|ü‹ jÓÆTq $wü«πø‡qT&ÉT.

$wü«πø‡qTì düTÔ‹+#·&É+ yÓ’wüíe dü+Á|ü<ëj·T+. yÓ’wüíe⁄\T XË’e⁄\T/kÕàs¡TÔ\T

‘˚.

vZ

1 - 7

* düTeTH√Vü≤s¡eTT˝…’q ` bÕsƒê+‘·s¡+

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

#˚ùd >∑D|ü‹ |üP»≈£î ã<äT\T $wü«πø‡qTì |üP» #˚kÕÔs¡T. Ç‘·&ÉT $wüßíe⁄≈£î (XÊ] vZ ) ¬s+&Ées¡÷|üeT≥.

1. dü÷Á‘·er<˚$ $wü«πø‡qTì uÛ≤s¡´. ÄyÓT kı>∑ôd’q bÕ*+&É¢ô|’ |üPdüTø=ìq |ü∫Ã>∑+<Ûä|ü⁄ yêdüq (e\|ü⁄) ÄyÓTqT øö–*+#·Tø=qT≥#˚ Äj·Tq≈£î |ü{Ϻq~. Ä yêdüq‘√ XÀ_Û+#·T#·Tqïyê&É÷

2. ‘·|ü˙j·TeTT R ã+>±s¡eTT.

<˚e‘·\T n+<äs¡÷ ‘·\\T e+∫ qeTdüÿ]+|ü>± yê]ì nC≤„|æ+#·T (|üì>=qT) ã+>±s¡Tu…‘·ÔeTT #˚‘· >∑\yê&É÷

3. kÕ«MT @$T #˚j·Te\j·TTH√ (|üìj˚T$T j·Tì) nC≤„|æ+#·+&ç nì $qï|üeTT#˚j·TT#·Tqï ~e´yÓTÆq Äj·TT<ÛäeTT\T ø£\yê&É÷

4. bÕs¡T|ü‘ÓÔeTT R <=s¡yê]øÏ Çj·T´e\dæq <ÛäqeTTqT Á|ü»\qT+&ç ùdø£]+#·T n~Ûø±s¡eTT.

á ÁãVü‰à+&ÉeTTq me]øÏ @ n~Ûø±s¡eTT (u≤<Ûä´‘·) áj·Tã&çq<√ düs¡«eT÷ ‘Ó*dæq eTqdüT ø£*–qyê&É÷

5. ÁoVü≤] n|üsêe‘ês¡yÓTÆ yÓ\T>∑Tyê&ÉT, eTTqT\ eTqdüT\qT ¬>*∫qyê&É÷ nsTTq $wü«πø‡qT&ÉT dü+‘√wüeTT>± (n\]) sêe÷qT»j·T´ #˚j·TT |üqT\qT dü|òü\eTT #˚j·TT>±ø£!

‘˚≥^‹˝À Hê\T>∑e bÕ<äeTT ªn\]µ ‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTT ø±e˝…qT. ˝Òì#√ j·T‹ uÛÑ+>∑eTT

XÊ.

MT<ä+ <ës¡ <Ûäsê<Ûäs¡+ãT >∑\ j·÷ y˚Ts¡Tqï>∑+C≤* ‘· ‘êÔ<ä ≈£îÔ+&És¡T∫Hé <ä*s¡Tà K>∑j·T÷<∏äkÕ«$T,ùV≤eT Á|üuÛ≤ ÁbÕ<äTsꓤe X¯óuÛÑ Á|üuÛÑT+&ÉT eTqT#·THé sêe÷qTC≤ e÷‘·T´,Áo y˚<ëÁBX¯ó $s¡÷] eT+~s¡T,»>∑~«U≤´‘· ø°ØÔX¯«s¡THé

1 - 8

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

>∑s¡T&É düTÔ‹:

‘ês¡ R yÓ+&ç

‘·‘êÔ<ä ø˘ R kÕ{Ï˝Òì

‘·T+&ÉeTT R eTT≈£îÿ, ‘=+&ÉeTT

yÓ+&çø=+&É (‘ês¡<Ûäsê<Ûäs¡eTT)qT ô|’q <Ûä]+∫q y˚Ts¡T |üs¡«‘·eTTqT qe«C≤*q

kÕ{Ï˝Òì eTT≈£îÿ jÓTTø£ÿ yÓTs¡T|ü⁄‘√ (‘·‘êÔ<ä ø˘ ‘·T+&É s¡T∫) ˇ|ü⁄Œ |üøÏåsêC…’q (K>∑j·T÷<∏äkÕ«$T) >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT ã+>±s¡T ø±+‘·T\T $s¡õeTTà#·÷ sêe÷qTC≤e÷‘·T´ì ‘·qj·TT&Ó’q $s¡÷] y˚<ëÁ~ì , »>∑‘·TÔ˝À ø°]Ô$U≤´‘·T&Ó’q yêìì b˛wæ+#·T>±ø£ (eTqT#·THé)

Ç#·≥ >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT y˚Ts¡Te⁄‘√q÷, Äj·Tq eTT≈£îÿ ¬ø’˝≤dü|üs¡«‘·eTT (yÓ+&ç ø=+&É) ‘√q÷ b˛\Œã&çq$. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT ã+>±s¡T es¡íeTTyê&ÉT. n‘·ì eTT≈£îÿ yÓ+&ç s¡+>∑T˝À qT+&ÉT≥ BìøÏ Ä<Ûës¡eTT. uÛÖ>√[ø£eTT>± y˚Ts¡Te⁄≈£î ¬ø’˝≤düeTT ô|’qqT+&ÉTqì eTqyê] qeTàø£eTT.

n\+. ñ|üeT

nq+‘· düTÔ‹:

d”.

<Ûäs¡D° uÛÑs¡eTT <ë\Tà ‘·q #˚e j·T+‘·j·TT uÛÑT» |ü]|òüT+ãT\ u§+ø£ |üiÏ∫ eTTqT$TqTÿ>∑ìjÓÆTq ‘·q Á|ü»„ j·T+‘·j·TT eT‹ $X‚wüeTT q+<äT eTdüÔ]+∫ <Ó’‘ê´] eX¯yÓTÆq ‘·q ∫‘·ÔeT+‘·j·TT ìj·TeT >ös¡eeTTq ìe«{Ï+∫

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘·qTe⁄ yÓHÓï\ >±j·TT ‘·qeT÷]Ô j·T+‘·j·TT ^]Ô yÓ’uÛÑeeTTq ^\T ø=*|æ

‘˚.

X‚wüß&Éœ\ Á|ü|ü+#· $X‚wü XÊ* ì‘·´eTT≈£îÔ\ ø±<äT´&Ó’ ì\T#·T y˚T{Ï #ês¡T#ê]Á‘·T sêe÷qT»j·T´ |ü⁄Á‘·T >∑s¡TD y˚<ëÁ~ eT+Á‹ X‚Ks¡Tì eTqT#·T.

1.

uÛÑ÷uÛÑs¡eTT eVæ≤+#·T ‘·q ã\eT+‘·j·T÷ n&ÉT¶>∑&çj·T\ e+{Ï ‘·q uÛÑT»eTT\˝À »‘·|ü]∫ (bı+ø£ |üs¡∫)

2.

y˚<äeTT\≈£îìøÏ |ü≥º>∑T (eTTqT $TqTÿ >∑ì) ‘·q Á|ü»„qT ãT~∆j·T+<äTq ì$T&ç+∫ (eTdüÔ]+∫)

3.

$wüßíe⁄ (<Ó’‘ê´]) jÓTTø£ÿ eX¯yÓTÆq ‘·q eTqdüT ìj·TeTbÕ\qeTT˝À yê´|æ+|üCÒdæ (ìe«{Ï+∫)

4.

yÓHÓï\ yÓ\T>∑T\T∫eTTà ‘·q ‘·q÷ø±+‹ ø°]Ô yÓ’uÛÑeeTT>± _–+|ü⁄#˚dæ (ø°\T>=*|æ)

5.

nœ\ Á|ü|ü+#·eTT\˝À $qT‹¬øøÏÿq yê&É÷, ì‘·´ eTT≈£îÔ\˝À Ä<äT´&É÷ q>∑T Ä nq+‘·T&ÉT sêe÷qT» |ü⁄Á‘·T&Ó’q y˚<ëÁ~ eT+Á‹ X‚Ks¡Tì b˛wæ+#·T>±ø£!

ì‘·´eTT≈£îÔ\T: >∑s¡T&ÉT&ÉT, $wü«πø‡qT&ÉT, nq+‘·T&ÉT yÓTT<ä\>∑Tyês¡T

$wüßíuÛÑ≈£îÔ\T, ì‘·T´\T, eTT≈£îÔ\TqT.

1 - 9

ø£+.

|ü⁄≥º≈£îãTf…º&ÉTy˚fi¯Hé <ä≥º|ü⁄ qTqT|ü∫à |ü⁄≥º‘˚ìj·T #·$‘√ ãTf…ºqq qeT ‘·eTTf…º&ÉT |ü⁄≥ºìdüTe⁄ dü‘·ÿ$‘·«eTT\T e]í+‘·THé

1- 10

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

|ü⁄≥º≈£î |ü⁄{Ϻqyê&ÉT yê©àøÏ. |ü⁄≥º‘˚HÓ n+fÒ |ü⁄≥º˝À ô|{Ϻq ô|s¡ qT+&ç e∫Ãq ‘˚HÓ. |ü⁄≥º˝À qT+&ç |ü⁄{Ϻq yê©àøÏøÏ Ä |ü⁄≥º‘˚HÓ n+≥T≈£îqï<ä≥. n+<äTπø Ä‘·ì |ü\T≈£î\˝À ‹j·T´<äqeTT |ü⁄{Ϻ neT ‘·eTT e˝… j·TTqïeì #·eT‘êÿs¡+. n{Ϻ ª|ü⁄≥ºìdüTe⁄µ dü‘·ÿ$‘ê«ìï e]í+‘·TqT n+≥THêï&ÉT sêeTø£ wüßí&ÉT.

|ü⁄≥ºìdüTe⁄ R |ü⁄≥º ≈£îHé •X¯óe⁄

ø£$ düTÔ‹ - yê´dü düTÔ‹

Ç{≤º&Ésêì j·÷>∑eT |òüT≥ºeTTq≈£î q&Ée j·T#·TÃø£{Ϻq eTTìsê ≥Œ{≤º_Ûwæ≈£îÔ <ä|üeTT\ |ü⁄{Ϻq HÓ\esTTq yê´düeTTì qT‹sTT+‘·THé

á |ü<ä´eTTq≈£î ãT\TdüTyês¡T Ç˝≤ ns¡ú+ #ÓbÕŒs¡T.

1 - 11

Ç{≤º&Ésêì R #Ó|ü⁄Œ≥≈£î X¯ø£´eTT ø±ì— Ä>∑eT |òüT≥ºeTTq≈£îHé R y˚<äeTT\T nqT πse⁄q≈£î— q&Ée R (~>∑T≥≈£î M\>∑T) e÷s¡ZeTT— n#·TÃø£{Ϻq R @s¡Œs¡∫q— HÓ\e⁄ R #√≥T.

Ms¡T |òüT≥ºeTT nq>± πse⁄, ˇ&ÉT¶ nìns¡úeTT (Vü≤]X¯Ã+Á<ä |òü÷{Ÿ e˝…) rdüT≈£îì düeTq«sTT+#ês¡T.

Hê≈£î ‘√∫q ¬s+&ÉT e÷≥\T ÁyêkÕÔqT.

1. yê´düT&ÉT uÛ≤s¡‘·eTT Áyêj·TT≥≈£î $Hêj·T≈£îì ˝ÒK≈£îì>± ìjÓ÷–+#·T≈£îHêï&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT $Hêj·T≈£î&ÉT yê´düTì‘√ Ä>∑≈£î+&Ü #Ó_‘˚ ‘êqT ˝ÒK≈£îì>± ñ+{≤qHêï&ÉT. <ëìøÏ yê´düT&ÉT $Hêj·T≈£îìøÏ ‘êqT #Óù|Œ yê{Ïì ns¡údüeTq«j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ Áyêj·÷\ì wüs¡‘·T #˚XÊ&ÉT. uÛ≤s¡‘· s¡#·q X¯s¡y˚>∑+>± kÕ>∑T‘·Tqï~. yê´düT&ÉT $Hêj·T≈£îì y˚>∑+ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ eT<Ûä´eT<Ûä´ »{Ï\yÓTÆq XÀ¢ø±\qT #Óù|Œyê&É≥. yê{Ï

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

düeTq«j·÷ìøÏ $Hêj·T≈£îì y˚>∑+ ø=+#Ó+ ‘·π>Z<ä≥. <ëì‘√ yê´düTìøÏ $ÁXÊ+‹ ∫πøÿ~. á »{Ï\yÓTÆq XÀ¢ø±\T <ë<ë|ü⁄ ø=ìï y˚\T ñ+{≤j·Tì ô|<ä›\T #ÓãT‘ês¡T. M{Ïì Á>∑+<∏äÁ>∑+<∏äT\T n+{≤s¡T.

M{ÏH˚ ªªyê´dü|òüT{≤º\Tµµ nì≈£L&Ü n+{≤s¡T. Ç~ H˚|ü<Ûä´+.

ø±ã{Ϻ yê´düT&ÉT, Ä>∑eT|òüT≥ºeTeTT\T nq>±H˚ á yê´dü|òüT{≤º\T #·≥T≈£îÿq düTŒ¤]kÕÔsTT.

Ç~ Ç~ nì#Ó|ü⁄Œ≥≈£î M\Tø±ì |ü+#·eTy˚<äyÓTÆq uÛ≤s¡‘·eTT˝Àì ø£wüºyÓTÆq |òüT{≤º\qT (Ä>∑eT |òüT≥ºeTT\T) q&Ée&ÜìøÏ (n+fÒ Äj·Tq XË’© $Hê´dü+ |üs¡T>∑Tô|fÒº<ä˙ - á yê´dü|òüT≥ºeTT\T ø=+#Ó+ HÓeTà~>± q&ÉT#·T≥≈£î ø£*Œ+|üã&çqeì kÕs¡dü´+) @sêŒ≥T#˚dæq (n#·TÃø£{Ϻq) eTTìsêC…’q yê´düTì qT‹+‘·TqT nH˚ düs¡düyÓTÆq ns¡ú+ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ˙ |ü<ë´ìøÏ.

2. Ç+ø=ø£ $wüj·T+. #Ó|ü⁄Œ≥≈£î X¯ø£´eTT>±ì (Ç{≤º&Ésêì)y˚<äeTT\ ˝Àì $wüj·TeTT\ (|òüT≥ºeTT\T) ø°ø±s¡D´eTT˝À q&ÉT#·T≥≈£î M\Tø£*Œ+∫q eTTìsêC…’q yê´düTì qT‹+‘·TqT. yê´düT&ÉT y˚<ä$uÛ≤>∑eTT CÒdæ >±dü≥ ;dü≥ #·<äTe⁄\≈£î dü«dæÔ #Ó|æŒqyê&ÉT ø±ã{Ϻ á nq«j·TeT÷ u≤>±H˚ ñ+≥T+~.

3. Ç$ Ç{Ϻ$ nì #Ó|ü⁄Œ≥≈£î X¯ø£´eTT >±ì y˚<äeT\+<ä* ñ<ä+‘·eTT\qT (Ä>∑eT |òüT≥ºeTT\T) $e]+∫ #Ó|ü⁄Œ≥≈£î yêì˝À eTq\qT q&ç|æ+#·T≥≈£î (q&Ée j·T#·TÃø£{Ϻq) uÛ≤s¡‘·eTT nqT |ü+#·eTy˚<äeTTqT ø£*Œ+∫q yê´düeTTìøÏ q‘·T\T. Ç˝≤ nq«sTT+#·T≈£îHêï u≤>±H˚j·TTqï~.

4. ‘·|üeTT\ |ü⁄{Ϻq HÓ\yÓ’q yê´düeTTì n+≥THêï&ÉT. Bì˝À $X‚wüy˚TyÓTÆHê ñ+<ë?

HÓ\e⁄ nqï |ü<ëìøÏ yêdükÕúqeTT, eTs¡àeTT (d”Á¬ø{Ÿ) nì nsêú\T.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

yê´dü X¯ã›eTTq≈£î $]$>± Áyêj·TT≥ nì ns¡úeTT.

‘·|üeTT nq>± ‘·|üdüT‡, |ü⁄D´eTT, ø±\eTT nì ns¡úeTT\T.

n|ü⁄&ÉT |ü$Á‘·yÓTÆq (|ü⁄D´Á|ü<äyÓTÆq) eTs¡àeTT\qT (Á>∑+<ÛäÁ>∑+<ÛäT\T) $]$>± Áyêdæq yê&ÉT nì #Ó|ü⁄Œø=qe#·TÃH˚yÓ÷? Ç~ ø=+‘· <ä÷sêq«j·TeT>∑T#·Tqï<√?

‘˚.

ndü\T $wüj·T+ düVü≤ <äjÓÆTø£ y˚<ä´+.

yê´düyê©àøÏ eTTKdü÷øÏÔ yÓ’uÛÑeeTT\ H˚s¡TŒ MTi+>∑ ì»ø±e´ <äs¡ŒDeTT\ düs¡düe÷qdüeTT\ H˚s¡T |üiT#·T ø°]Ô <Ûäe⁄\, qqïj·TuÛÑ{≤º~ø£e⁄\ <ä\‘·T

1-

12

‘Ó\T>∑T ø£e⁄\qT ˇπø |ü<äeTT‘√ qqïj·TuÛÑ{≤º~ ø£e⁄\T nì #Ó|æŒ ø£$düTÔ‹ eTT–düTÔHêï&ÉT.

yê´dü yê©àøÏ yÓTT<ä\>∑T yê] dü÷øÏÔ yÓ’uÛÑeeTTqT $TøÏÿ* H˚s¡TŒ‘√ ‘·eTjÓTTø£ÿ ø±e´eTT\T nqT <äs¡ŒDeTT\˝À Á|ü‹|òü*+|üCÒdæq qqïj·÷<äT\≈£î qeTkÕÿs¡eTT n+≥THêï&ÉT sêeTø£ wüßí&ÉT.

Bì˝À ˇø£ #·eT‘êÿs¡eTTqï~.

yê´düT&ÉT yê©àøÏ - M] eTTKeTT\T, dü÷øÏÔ yÓ’uÛÑeeTT\T (eTTK dü÷øÏÔ yÓ’uÛÑeeTT\T <ä«+<ä« düe÷düeTT>± Á>∑Væ≤ùdÔ) qqïj·÷~ ø£e⁄\T ‘·eT ø±e´eTT\T nqT <äs¡ŒDeTT\˝À Á|ü‹|òü*+|üCÒdæ]. n~ #·÷∫qyê¬ses¡T? düs¡dü e÷qdüT\T. n+<äT#˚‘· yê]øÏ düs¡düe÷qdüeTT\ \+<äT yê´dü yê©à≈£î\ eTTK dü÷øÏÔ yÓ’uÛÑeeTT\qT @s¡Œ]∫Hês¡qT ø°]Ô <äøÏÿq<ä≥. á ªªdüs¡düµµ X¯ã›eTT m≥TqT+&ç #·÷∫qq÷ ªªdüs¡düµµ >±H˚ ø£qã&ÉTqT. á |ü<äeTT‘√ _+ãÁ|ü‹_+ã düe÷q‘·«eTTqT H=øÏÿ #Ó|æŒHê&Éqïe÷≥.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ñ.

#ê≥Tø£$‘·« ‘·‘·Ô« s¡dükÕ>∑s¡ bÕs¡>∑T\j·TT´ dü‘·ÿe⁄˝Ÿ bÕ{Ï>∑ ã{Ϻ $+<äT s=ø£bÕ{Ï$ ø±eq ø£q´ ø±e´eTT˝Ÿ ¬ø’≥uÛÑyÓ’] j·TÚe‘·•U≤eTDÏ Áodü‹ ù|s¡Ts¡+ãTqHé e÷{Ïj·TT ˙{Ϭø+|ü⁄ ãVüQe÷qeTTq+ ã‘·ø£+ãT ùdj·T&˚?!

1`13

Çø£ÿ&É #ê≥Tø£$‘·«+ nqï <ëìï sêeTø£ wüßí&ÉT n+<äyÓTÆq ø£$‘·«+ nH˚ <ä wæº˝À yê&Ü&ÉT. n+<äyÓTÆqø£$‘·«+ nH˚ düeTTÁ<ä+ jÓTTø£ÿ n+#·T #·÷dæqyês¡T (bÕs¡>∑T\j·TT´) ≈£L&Ü ÇM #·<äTe<ä–qy˚Hê?(ˇø£bÕ{Ï$ ø±eqø£) nq≈£î+&Ü Ç‘·s¡ ø±e´eTT\qT ≈£L&Ü #·<äTe⁄‘ês¡≥.

Bìì nsêú+‘·s¡Hê´dü+‘√ düeT]údüTÔHêï&ÉT.

$wüßíeT÷]Ô (¬ø’≥uÛÑyÓ’]) ñs¡eTTô|’ kÕø屑·TÔ düø£\dü+|ü<ë dü«s¡÷|üyÓTÆq \ø°åà<˚$ ñqï~. ô|’>± ÄyÓT j·TÚe‘·•U≤eTDÏ . n+fÒ j·TTerdüeT÷Vü≤eTT˝À ÁX‚wüߘsê\T. j·TÚeqeTT˝À ñqï düreTDÏ @$T n&ç–‘˚ n~ Çe«&ÜìøÏ ñ<äT´≈£îÔsê˝…’ ñ+≥T+<äq&É+ nqïe÷≥. nsTTHê düπs Äj·Tq eø£åeTTq øödüTÔuÛÑeTTqT ≈£L&Ü <Ûä]kÕÔ&ÉT kÕ«$T. ìC≤ìøÏ øödüTÔuÛ≤ìø° \øÏåàø° @yÓTÆHê kÕ|ü‘·´eTTqï<ë? n~ ô|<ä› $\Te ˝Òì ª˙{Ï ¬ø+|ü⁄µ n+≥THêï&ÉT ø£$.

‘˚.

‘·|ü⁄Œ >∑*–q #√≥H˚ jÓTT|ü⁄Œ>∑\T>∑T düs¡dü ø£$‘êeXÀ≈£îÔ\ düs¡DÏ j·T+<äT >∑|ü⁄Œ >∑*–q ˙Vü‰s¡ ø£s¡Tìj·T+<äT neT ‘· <ÛësêÁ|üyêVü≤+ãT \&És¡T >±<Ó?

1 - 14

‘·|ü⁄Œ\Tqï#√fÒ ˇ|ü⁄Œ\÷ ñ+{≤sTT. Ç$ düs¡düyÓTÆq ø£$‘·«+ #Óù|Œ<Û√s¡DÏ˝À kÕe÷q´y˚T. eT#·Ã (ø£|ü⁄Œ) ø£*–q #·+Á<äTì (˙Vü‰s¡ø£s¡T&ÉT) ˝À neT ‘· Á|üyêVü≤eTT ≈£L&Ü yê´|æ+∫ j·TTqï~ ø£<ë

n\+. <ä cÕº+‘·eTT.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘˚.

ø±q <√cÕ‘·Tà\sTTq <äTwüÿe⁄\ ø£‘·q >∑]eT eVæ≤sTT+#·T >∑$sêE ø±e´eTVæ≤eT ãVüQfi¯ |üø£å+ãT Nø£{Ï ãVüQfi¯eT>∑T≥ C≤j·T yÓHÓï\ ‘·]r|ü⁄ CÒj·TT ø£s¡DÏ

1 - 15

ãVüQfi¯eT>∑T≥Hé R m≈£îÿej·T>∑T≥#˚

‘·]r|ü⁄ #˚j·TT ø£s¡DÏ R Á|”‹ì ø£*–+#·Tq≥T¢.

#·ø£ÿì ñ|üeT

e.

nì ìœ\uÛÑTeq ÁbÕ<Ûëq´<Ûäq´+ãT\>∑T e÷q´<Ó’e‘·+ãT\ Á|üuÛ≤e+ãT\T

ø=ìj·÷&ç, s¡÷&Ûç yÓTs¡j·TT ø£$e wüuÛÑT\ q_ÛqT‹+∫, j·TT<ä+∫‘·+ã>∑T ø£$‘·«‘·‘·Ô«+ãTq+ >∑\ >∑]eT+ãT ã]o*+∫, e+#·≈£î\>∑T ø=+#Ó|ü⁄+ >∑e⁄\ s¡e[ j·T<ä*+∫ |ü+#êX¯‘√ÿ{Ï $d”ús¡í+ã>∑T qs¡íey˚TK˝≤e\j·T+ãTq+ >∑\ |üs¡eTyÓ’wüíe s¡‘·ï+ãT\≈£î Áãj·T‘·ï|üPs¡«ø£+ãT>∑ q_Ûyê<ä+ u≤#·]+∫ e#·qeTT 1 - 16

e+#·≈£î\T R yÓ÷dü>±fi¯ófl

s¡e[ R <Ûä«ì, ns¡|ü⁄

ns¡íey˚TK˝≤ e\j·TeTT R uÛÑ÷eT+&É\eTT.

∫qï $X‚wü+ : ø=+#Ó|ü⁄+>∑e⁄\T nqTq|ü⁄&ÉT

|ü⁄+>∑e⁄\T R ÄuÀ‘·T\T,

>∑e⁄\T R Äe⁄\T nqT ns¡úeTT\T ø=+#Ó|ü⁄+>∑e⁄\˝À nÁ|üj·T‘·ïeTT>∑ dæ~∆+∫q$. n+<äT#˚ yê]ì ns¡∫ (s¡e[Hé) n<ä*+∫Hê&Éì #·eT‘êÿs¡+. nq>± ø=+#Ó|ü⁄+>∑e⁄\T |üX¯ó\eT+<ä e+{Ï yês¡ì sT÷dü&ç+|ü⁄.

ø£+.

yêø±ÿ+‘êÁX¯j·TT, uÛÑ≥ºs¡T ∫ø±ÿ#ês¡T´\,eTVü‰‘·Tà,Áo >∑Ts¡TeT÷]ÔHé ìø£ÿ|ü⁄ uÛÑøÏÔ uÛÑõ+#Ó<ä ìø±ÿe´ ø£fi≤ ø£˝≤|üMT&˚iT≥≈£îHé

1- 17

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 17 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

G ø±+‘· G ÄÁX¯j·TT R yêø±+‘êÁX¯j·TT R düs¡dü«‹

ø±ÁX¯j·TeT>∑Tyêìì

uÛÑ≥ºs¡T ∫ø±ÿ#ês¡T´\T nqT eTVü‰‘·Tàì, dü<äTZs¡TeT÷]Ôì á dü‘êÿe´ Á>∑<ÛäqeTT á&˚s¡T≥≈£î uÛÑõ+‘·TqT.

ø£+.

yêø˘

sƒ¡eDÏ+‘·T H=ø£ÿ ÁouÛ≤ >∑e‘· #·]Á‘·+ãT ãs¡eT ø£˝≤´DdüeTT <䓤e uÛÑeq+ãT »‘·Ts¡›X¯ uÛÑTeq eTVü‰s¡‘·ï dü÷Á‘·eTT>∑ <ä>∑T düs¡DÏHé

1 - 18

|ü<äTHê\T>∑T uÛÑTeqeTT\T nqT s¡‘·ïeTT\qT >∑÷s¡Tà dü÷Á‘· |ü<ä∆‹ì nq>± düeTdüÔ˝Àø£ kÕs¡eT÷ ‘Ó\T|ü⁄ <ëì>± ˇø£ >=|üŒ uÛÑ≈£îÔì #·]Á‘·eTTqT (uÛ≤>∑e‘· #·]Á‘·+ãT) ø£˝≤´DeTT\T ˇq>∑÷&ÉTq≥T¢>± ø±$+‘·TqT (sƒ¡eDÏ+‘·THé).

nì Ç≥¢_Ûqe Á|üã+<Ûä ìsêàD øö‘·÷Vü≤˝≤j·T ∫‘·TÔ+&ÉqsTT j˚TqTqï

düeTj·T+ãTq.

‘ê‘·Œs¡´eTT düT>∑eTeTT.

1 - 19.

d”.

‘·q ≈£î˝≤#ês¡ es¡Ôq yÓ’wüíyê#ês¡ |üsê´j·TeTT\ ø=»®ã+‹ >±>∑ ‘·q dü÷q ‘·eTT|ü⁄sê‘·qdü‘·´ì<ÛäT\j·TT qï‹øÏ ãTq'Á|ü‹w昑·eTT >±>∑ <äq ãT~∆ ˙‹XÊÁdüÔ s¡Vü≤dü´eTT\T ‘Ó\¢ eTT>∑ <Ó\TŒ yê´U≤´q eTTÁ<ä >±>∑ <äq Áyêj·TT >∑+≥+ãT yÓTTqyê&ç $X¯«+uÛÑ sê Á|ü»\≈£î Áu≤D s¡ø£å >±>∑

‘˚.

yÓ\j·TT eT+>∑j·T >∑Ts¡Te uÛÑ÷$uÛÑTìô|<ä› dü+>∑ uÛÑ÷bÕ\|ü‹ Áyêj·Tdü Á|üe ‹Ô

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 18 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

»j·Tj·TT‘·T+&Ó’qsêe÷qT»j·T´düT‘·T&ÉT uÛÑÁ<ä >∑TDd”] $s¡T] y˚<ëÁ~ XÖ]!

1 -

20

sêe÷qT»j·T´ düT‘·T&É÷ ø£ ‹|ür jÓÆTq y˚<ëÁ~ eT+Á‹øÏ ¬s+&ÉT $X‚wüD≤\T y˚XÊ&ÉT.

yÓTT<ä{Ï~ uÛÑÁ<ä>∑TD d”]. d”] nq>± ã\sêeTT&ÉT. ¬s+&Ée~ XÖ]. XÖ] nq>± ø£ wüßí&ÉT. ã\sêeTTì, ø£ wüßíì e+{Ïyê&ÉT y˚<ëÁ~ nì uÛ≤eeTT.

áj·Tq eT+>∑uÛÑ÷$uÛÑTì (eT+>∑j·T>∑Ts¡Te uÛÑ÷$uÛÑTì) ≈£îe÷s¡T&Ó’q ô|<ä›dü+>∑uÛÑ÷bÕ\Tì e<ä› Áyêj·Tdüø±s¡Tì>± ñ+&˚yê&ÉT.

n{Ϻ $s¡÷] y˚<ëÁ~

1.

‘êqT ìs¡«Væ≤+#·T ≈£î˝≤#ês¡ |ü<ä∆‹ Ç‘·s¡ yÓ’wüíe⁄\≈£î ˇ»®ã+‹ ø±>±

2.

‘êqT e÷{≤¢&ÉT dü‘·´yê≈£îÿ\e\q |üPs¡«|ü⁄ dü‘·´dü+|ü<ä\T |ü⁄q'Á|ü‹w昑·eTT ø±>±

3.

‘êqT #Ó|ü⁄Œ ˙‹XÊÁdüÔ s¡Vü≤dü´eTT\T Ä XÊÁdüÔeTTq≈£î düyê´U≤qeTT\T ø±>±

4.

‘·q yê&çjÓÆTq Áyê‘·\T (>∑+≥eTT yÓTTq yê&ç) Á|ü|ü+#· Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|üs¡∫ s¡ø£åD ø£*Œ+|ü>±

Á|üdæ~∆¬øøÏÿHê&ÉT (yÓ\j·TTHé).

eT.

ø£e⁄\THé u≤sƒ¡≈£î\THé Áã<ÛëqT\T q\+ø±s¡E„\THé Áu≤E„\THé, <Ûäefi≤≈£åî˝Ÿ uÛÑõsTT+|ü ì+&ÉTø=\TyÓ’ ‘êπs+<äT ‘êsêe∞ <Ûäefi¯+u…’q düTes¡í≈£î+uÛÑj·TT‘· kÂ<Ûä+ã+<äT HêkÕúqyÓTÆ $$<Ûëe÷ïj·T |ü⁄sêD >∑T+uÛÑqø£<∏ä˝Ÿ $+#·THé Á|üyÓ÷<ä+ãTqHé! 1`21

$s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹ yÓ’uÛÑeeTT e]í‘·eTT. Ç‘·&û ø±e´eTTq≈£î ø£ ‹|ü‹. Ä‘·ì düuÛÑ ø£e⁄\‘√, bÕsƒ¡≈£î\‘√, Á|ü<ÛëqT\‘√, n\+ø±s¡ XÊÁdüÔE„\‘√,

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 19 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

|ü+&ç‘·T\‘√, n+<äyÓTÆq Ád”Ô\‘√ Ms¡+<äs¡÷ ãsêãs¡T\T #˚j·T>± ì+&ÉT>± ñqï~. ô|’>± uÛÑeqeTT düs¡«Á‘· <Ûäefi¯yÓ’uÛÑeeTT ø£\~. ‘êsê X¯ã›eTTq≈£î yÓ+&ç nqT ns¡úeTT ø£\<äT.n+<äT#˚ ‘êπs+<äT ‘êsêe∞ nqT düe÷düeTTq yÓTT<ä{Ï ‘ês¡≈£î yÓ+&ç, Ç+<äT nq>± #·+Á<äT&ÉT, ‘êsêe[ nq>± qø£åÁ‘·eTT\T Çe˙ï <Ûäefi¯‘·« dü÷#·ø£eTT\T. ô|’q düTes¡í ≈£î+uÛÑeTTqï~. kÕsê+X¯y˚TeTq düs¡«<Ûäefi¯ j·T>∑T düs¡dü«‹ ô|’q ùV≤eTeT≈£î≥<Ûë]DÏjÓÆT ≈£Ls¡TÃqïj·T≥T\T+&Óqì ø£$ uÛ≤eeTT. n{Ϻ kÂ<Ûä+ã+<äT ≈£Ls¡TÃì y˚<ä |ü⁄sêD ø£<∏ä\T $+≥THêï&É≥ $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹.

‘ÓHê* sêeT*+>∑ø£$ ñ<䓤{≤sê<Ûä´ #·]Á‘·eTT nqT Á>∑+<ÛäeTT ÁyêôdqT. n|ü⁄&É‘·&ÉT XË’e⁄&ÉT. ‘·sê«‘· yÓ’wüíeeTTqT d”«ø£]+∫ ‘ÓHê* sêeTø£ wüßí&Ó’Hê&ÉT. Ä HêeTeTT‘√ bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´+ ÁyêdæHê&ÉT. sêeT*+>∑&É÷, sêeTø£ wüßí&É÷ ˇø£ÿπs nqT≥≈£î nH˚ø£ ñ|ü|ü‘·TÔ\T |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #·÷|æHês¡T. yêì˝À ˇø£ n+X¯eTT |ü<ä´kÕeT´eTT. <ëìøÏ á |ü<ä´+ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D. Ç{Ϻ |ü<ä´y˚T ñ<䓤{≤sê<Ûä´ #·]Á‘·eTTq ø£\<äT. <ëìì ÁøÏ+<ä #·÷|ü⁄#·THêïqT.

eT.

ø£e⁄\THé u≤sƒ¡≈£î\THé Áã<ÛëqT\T düTBÛ>∑DT´˝Ÿ |ü⁄sêDE„\THé $$<Ûës¡T∆˝Ÿ düKT˝Ÿ ãTs√Væ≤‘·T\T qTØ«Hê<ÛäT\THé CÀdüT´\THé <Ûäefi≤≈£åî˝Ÿ >=\Te+>∑ ì+&ÉTø=\TyÓ’ <Ó’yês¡T Vü≤s¡¸+ãT‘√ qe<Ûëq+ãTqqT+&ç X¯+ø£s¡ø£<∏ë yê´düøÏÔ uÛ≤dæ\T¢#·THé ñ<䓤{≤. 1-23

ø£+.

qqT sêeTø£ wüíø£$ >∑$ »q düVü≤ø±sêe∞ edü+‘√‘·‡e dü÷ øÏÔ ì~Û _*|æ+∫ j·Tsêú düqeTTq >∑÷s¡TÃ+&Éãì∫ #·‘·Ts¡‘· qìjÓTHé

1- 22

ô|’q düuÛÑqT e]í+#ê&ÉT. n+‘·eT+~ ñ<ä›+&ÉT\T (ø£e⁄\THé u≤sƒ¡≈£î\THé )

ñqï düuÛÑ˝À ‘·qqT $s¡÷] y˚<ëÁ~ |æ*|æ+#·T≈£îì nsê∆düq$T#êÃ&É≥.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

n~ #ê\T sêeTø£ wüßíì kÕúsTT @bÕ{Ï<√ ìs¡÷|æ+#·&ÜìøÏ. Ç~ $s¡÷] y˚<ëÁ~ ø£$b˛wüD≤düøÏÔ˙ #·ø£ÿ>± ∫Á‹düTÔ+~. ø£$øÏ ø£ ‹|ü‹ nsê∆düq$T∫Ãq≥T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£îqï yÓTT<ä{Ï (?) ø£$ sêeTø£ wüßí&˚yÓ÷. ô|<ä›\T rs¡TŒ #Óô|Œ<äs¡T>±ø£.

‘·q >∑T]+∫ ¬s+&ÉT $X‚wüDeTT\T y˚düT≈£îHêï&û |ü<ä´+˝À. ‘êqT ø£$»qT\qT e÷$T&ç|ü+&É¢ ‘√≥≈£î (ø£$»q düVü≤ø±sêe∞) edü+‘√‘·‡eeTT e+{Ïyê&É≥. ô|’>± dü÷øÏÔì~Û ≈£L&Ü. eTqeTT ø±yê´qTo\qeTT #˚j·TT#√ á ¬s+&ÉT $X‚wüDeTT\≈£î ˙‘·ì ns¡Ω‘·«eTT |ü]o*+|üe˝…qT.

ø£$»qT\T e÷$T&ç ‘√≥ e+{Ïyês¡T. e÷$T&ç ‘√≥≈£î edü+‘√‘·‡e+ <˚ìe\q? ø√øÏ\ ≈£L‘·\ e\¢H˚! ‘·qdü÷≈£îÔ\T ø√øÏ\ ≈£L‘·\ e+{Ï$. ‘·q dü÷≈£îÔ\≈£î ø£$ ˝Àø£+ Äq+~düTÔ+<äì uÛ≤e+ Áo ‘Ó Hê\´Á>∑XÊœø± ø√øÏ\eTT nì#Ó|ü⁄Œø=Hêï&ÉT .nÁ>∑XÊK n+fÒ Á|ü<∏äeTXÊK ìjÓ÷>∑T\ì nsê∆+‘·s¡+.

d”.

‘·>∑ dü+düÿ ‘·eTT <ÓqT+>∑T>∑ CÒj·T, <ÓqT>∑T dü+ düÿ ‘·eTT>∑ CÒj·T+>∑ »‘·Ts¡eT‹$ q\T<ÓiT+>∑T\ HÓqï>∑\ ø±e´ <Ûës¡\ |òüTqT&É, yêX¯óe⁄ q+<äT >∑s¡eTT y˚T{Ï qœ\ uÛÑ÷MTbÕ\ø±kÕ∆q ø£eT˝≤ø£ s√<äj·T ‘·s¡TD dü÷s√´<äj·TT&Ée⁄ XË’eyÓ’wüíe |ü⁄sêD≤e∞ HêHês¡ú s¡#·Hê|ü{Ïôw˜Ìø£ s¡eT´ eT‹$

‘˚.

Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T ≈£î#êÁ>∑Vü‰sêuÛÑyÓTÆq Áo ‘Ó’Hê˝≤´Á>∑ Vü‰s¡ìπsí‘· eÁ>∑ XÊœø±ø√øÏ\eTeMe⁄ düs¡düø£$$ s¡eT´>∑TDø£ wü„ sêeTj·T sêeTø£ wüí

ø£ ‹|ü‹ #ÓãT‘·Tqï≥T¢>± sêeTø£ wüßí&ÉT ‘·q ø£$‘ê‘·‘·Ô«eTT $e]düTÔHêï&ÉT.

1 ` 23

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

1. dü+düÿ ‘·eTTqT ‘Óì–+#·T≥, ‘Ó\T>∑TqT dü+düÿ rø£]+#·T≥ $<ä´˝À #·‘·Ts¡eT‹.

2. #·‘·T]«<Ûä ø£$‘·«eTT\˝À |òüTqT&ÉT. n+<äTHê ÄX¯óe⁄˝À y˚T{Ï

3. uÛÑ÷bÕ\ø±kÕúqeTT\T nqT ø£eT\eTT\qT $ø£dæ+|üCÒj·TT ‘·s¡TD‘·s¡DÏ.

4. XË’e yÓ’wüíe |ü⁄sêDø£<∏ä\T |ü{Ïwü˜eTT>± #Ó|üŒ>∑\yê&ÉT.

5. Ä+Á<Ûä<˚X¯eTT yÓT&É˝À <Ûä]+∫q Vü‰s¡eTT e+{Ï ‘ÓHê* nÁ>∑Vü‰s¡eTTq≈£î n~ÛH˚‘·. nÁ>∑ ìjÓ÷– XÊU≤ø√øÏ\eTT.

á ‘·s¡T®e÷

6. düs¡dü ø£$

á$X‚wüDeTT\‘√ ø£ ‹|ü‹ dü+uÀ~Û+∫ nq«j·TeTT.

ø£+.

øö+&çq´dü >√Á‘·T&É yê K+&É\ >∑Ts¡TìuÛÑT&É eœ\ø±e´ s¡düdüT<Ûë eT+&Éq ≈£î+&É\T&Ée⁄ uÛÑ÷ eT+&É\ $qT‘·T&Ée⁄ \ø£åàe÷es¡‘·qj·÷

ø£ ‹|ü‹ |ü\Tÿ\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï$.

‘·s¡Tyê‹ |ü<ä´eTT‘√

1 - 24

øö+&çq´dü >√Á‘·T&Ée⁄. Ç+Á<äTì (ÄK+&É\) >∑Ts¡Te>∑T ã Vü≤düŒ‹ e+{Ï yê&Ée⁄. nœ\ ø±e´eTT\ s¡düeTqT neT ‘·y˚T n\+ø±s¡eT>∑T ≈£î+&É\eTT\T ø£\yê&Ée⁄ (ø±yê´eT ‘·eTT ø£s¡íuÛÑ÷wüDeTqT≥) \ø£åàe÷+ã≈£î |ü⁄Á‘·T&Ée⁄.

ø£+.

j·TX¯eTT >∑*–+#·T ˙ eT <äT $X¯<√≈£îÔ\ uÖ+&ÉØø£$uÛÑT #·]‘· #·‘·T s¡›X¯ uÛÑTeq $qT‘·eTT>∑ X¯óuÛÑ eX¯eT‹ Hêù|s¡ qT&ÉTe⁄ es¡‘·‘·Ô«ìBÛ.

1 - 25

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ñ.

bÂ+&ÉØø£ $uÛÑTì #·]Á‘·eTTqT ‘·qù|s¡ Áyêj·TeTì ø£ ‹|ü‹ nã´s¡úq

düÿ+<ä |ü⁄sêD ˙s¡ì~Û øödüTÔuÛÑyÓTÆ Á|üuÛÑ$+#·T <˚eø° q+<äqT dü‘·ÿ<∏√<äj·TeTT qe´ø£$‘·«ø£fi≤ø£˝≤|üeTHé ≈£î+<äqeTTHé |òüT{Ï+∫ ø£&ÉT Áø=‘·Ô>∑T kıyÓTTàq]+∫, $wüßí ùd e+ <äT\øÏ+#·T q|üŒs¡eTyÓ’wüíeø√{Ï q\+ø£]+|ü⁄e÷!

#ê˝≤ n+<äyÓTÆq |ü<ä´+.

1`26

j·TX¯eTT >∑*–+#·T eT <äT$X¯<√≈£îÔ\‘√ |ü⁄+&ÉØ≈£î&ç ø£<∏ä ‘·qù|s¡ #Ó|üŒeTHêï&ÉT $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹. Ä ø£<∏ä mø£ÿ&ÉT+<√ #ÓãT‘·THêï&ÉT. Ä dü‘·ÿ<∏ä kÕÿ+<ä |ü⁄sêDeTT nH˚ düeTTÁ<ä+˝À |ü⁄{Ϻq øödüTÔuÛÑeTDÏ e+{Ï~≥. kÕÿ+<ä |ü⁄sêD+ ˝ÀqT+∫ |ü⁄{Ϻq ø£<∏ä˝Ò eTq Á|üã+<ÛäeTT\T #ê˝≤ eT≥T≈£î. ø±ã{Ϻ n~ ø£<∏ë»\~Û. <ë+{À¢ #ê˝≤eTDTHêïsTT. á ø£<∏ä e÷Á‘·+ e÷eT÷\T eTDÏ ø±<äT. øödüTÔuÛÑeTDÏ e+{Ï~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Bìï @$T #˚j·TeT+≥THêï&√ #·÷&É+&ç.

á eTDÏì ˙ø£$‘·«ø£fi≤ ø£˝≤|üeTT nH˚ ã+>±s¡+˝À (≈£î+<äqeTTqHé) |òüT{Ï+#·TeTT. eT∞fl yê&˚&û |ü<äã+<Ûä+. (#·÷. yêø±ÿ+‘êÁX¯j·TT |ü<ä´+ 17)

ø£$‘·«eTT ˇø£ ø£fi¯. <ëìøÏ ø£˝≤|üeTT ø±e˝…. ø£˝≤|üeTT nqT |ü<äeTTq≈£î HÓeT* |æ+#Û·eTT, neTTà\bı~, e&ܶDeTT, ÄuÛÑs¡DeTT, düeT÷Vü≤eTT Ç‘ê´<äT\T ns¡úeTT\T. Ç#·≥ ÄuÛÑs¡DeTT nqT ns¡úeTT düeTT∫‘·eT>∑TqT. ˙ ø£$‘·«eTT nqT ø£fi≤‘·àø£yÓTÆq ÄuÛÑs¡DeTTq á ø£<∏äj·TqT øödüTÔuÛÑeTDÏì bı<äT>∑TeTT. ˙~ e÷eT÷\T ø£$‘·«eTT ø±<äT. qe´ ø£$‘·«eTT. (Ç~ jÓTTø£ >∑TDeTT>± sêeTø£ wüßí&ÉT #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT) n+<äT#˚‘· Ç~es¡˝À mes¡÷ #·÷&Éq{Ϻ Áø=‘·Ô>∑T kıeTTà ◊ rs¡T‘·T+<ä~. $wüßíùde˝À eT>∑Tï˝…’j·TTqï yÓ’wüíeø√{Ïì <ëì‘√ n\+ø£]+#·eTì y˚<ëÁ~ ÄX¯+X¯, ìπs›X¯eT÷q÷.

ø±ã{Ϻ eTq+ sêeTø£ wüßíì~ qe´ ø£$‘·«<Û√s¡DÏ j·Tì >∑T¬sÔs¡T>∑e˝…qT.

ô|’>± á Á|üã+<ÛäeTT ˇø£ qe$\dæ‘ê|üPsê«uÛÑs¡DeTT>∑q÷ >∑T]Ô+|üe˝…qT.

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 23 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ñ<äj·T+ãdüÔq>∑+ãT ùd‘·Te⁄ Væ≤eTeP´Vü≤+ãTqTHé E{Ϻsê $~‘·+u…’q eTVæ≤Hé eTVü‰+Á<Ûä ø£$‘ê $<ë´ã\ÁbÂ&Ûç ˙ ¬ø<äTπsØ! düs¡kÕs¡ú uÀ<Ûä |òüT≥Hê ùV≤˝≤ |ü]cÕÿs¡! XÊ s¡<ä ˙s¡÷|üeTT sêeTø£ wüí ø£$#·+Á<ë! kÕ+Á<ä ø°ØÔX¯«sê!

uÛÑs¡‘· K+&É+ n+‘ê #·T{Ϻ e∫ÃHê ˙˝≤+{Ïø£$ ˝Ò&É+≥THêï&ÉT $s¡÷]

y˚<ëÁ~. ñ<äj·T+ n+fÒ ‘·÷s¡TŒ ø=+&É nì≈£L&Ü ns¡ú+. ndüÔq>∑eTT n+fÒ

eT.

1`27

|ü&ÉeT{Ï ø=+&É. ùd‘·Te⁄

ñ‘·Ôs¡eTTq Væ≤eT|üs¡«‘·eTT. Çe˙ï #·T{Ϻe∫ÃHê n+fÒ uÛÑs¡‘·K+&ÉeT+‘ê yÓ~øÏHê

ø£$‘·«+ ˝Àq÷ $<ë´ã\+˝Àq÷, ÁbÂ&Ûç ˝Àq÷

n˙ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ø£$‘ê$<ë´ã\+˝Àq÷ ÁbÂ&Ûç˝Àq÷ n˙ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ.

<äøÏåDeTTqqTqï sêeTùd‘·T.Væ≤eTeP´Vü≤eTT

ø£$‘ê$<ë´ã\ÁbÂ&ç˝À

m˝≤ #·÷dæHê ˙¬ø<äTπsØ?

düs¡kÕs¡úeTT\T uÀ~Û+#·Tq≥Tº #Ó|ü⁄Œ≥, |ü]wüÿ]+#·T≥ ˙≈£î ùV≤\ nq>± Ä≥. n+‘·{Ï yê&Ée⁄. ˙y˚ kÕø屑·TÔ XÊs¡<ëdü«s¡÷bÕì$. kÕ+Á<äyÓTÆq ø°]Ô >∑\yê&Ée⁄ nì y˚<ëÁ~ sêeTø£ wüßíì dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT.

<äøÏåD≤q sêeTùd‘·Te⁄qT m\¢>± ù|s=ÿq&É+ >∑eTì+#·<ä–q~. n|üŒ{ÏøÏ <ëìì m\¢>± >∑T]Ô+#·T≥ yê&ÉTø£˝À qTqï≥T¢qï~

ø£$#·+Á<ë! kÕ+Á<ä ø°ØÔX¯«sê! nqT≥˝À Ä kÕ+Á<ä ø°]Ô yÓHÓï\ j·Tìj˚T ø£$ eTqdüT‡. yÓHÓï\ }ôd‘·Ô≈£î+&Ü <ëì düTŒ¤s¡D rdüT≈£îsêe&É+˝Àì n+<ä+ >∑eTì+|ü<ä–q~.

nì dü+uÛ≤$+∫ ø£qø±+ãsêuÛÑs¡D+ãT\+ ÁãkÕ~+∫ j·÷ Á|ü<Ûëq

|ü+#êqqT+&ÉT.

eT.

1- 28

|ü\T≈£î+<=j·T´* yÓ÷$ø±+‹¬øqj·TÚ u≤>±\T, qsTT´+‹ #Ó ≈£îÿ\ uÀ\T+<Ó\Hê≈£î, \j·TT´$<ä |ü\Tÿ˝Ÿ e+{Ï ø£Á|ü+|ü⁄ ã

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

\Tÿ\‘√ >∑÷&çq M&çj·T+u§dü¬> Hê≈£îHé ã<äàHêuÛ≤s¡ÃHê ø£\Hê bÕ\q Vü≤düÔø£+ø£D s¡aD‘êÿs¡+ãT ‘√s¡+ãT>∑Hé!

1`29

$s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹ ˇø£ X¯óuÛÑdüeTj·T+˝À ‘ÓHê* sêeTø£ wüßíì |æ*|æ+#·T≈£îì bÕ+&ÉTs¡+>∑eTVü‰‘·à´eTT ‘·qù|s¡ yÓ\sTT+#·eTì ‘ê+ã÷\ $T#·TÃ≥ dü+<äs¡“¤eTT.

‘ê+ã÷\$T#·TÃ≥ ˇø£ ˇ&É+ã&çø£>± eTqyê] qeTàø£+. ø£ ‹ n]ú+∫ ø£ ‹|ü‹ ø£ ‹ø£s¡Ô≈£î ‘ê+ã÷\$Te«&É+ Ä#ês¡+. nsTT‘˚ á ‘ê+ã÷\+ ÄcÕe÷w” ‘ê+ã÷\+ ø±<äT. kÕø屑·TÔ XÊs¡<ë<˚$ ˝Ò#Ó≈£îÿ\ e+{Ï ‘Ó\Hê≈£î≥. XÊs¡<ë<˚$ ‘Ó\¢ì eT÷]Ô. ÄyÓT #Ó≈£îÿ\uÀ\T Ä≈£î\T n+fÒ ˝Ò‘· ‘·eT\bÕ≈£î\qï e÷≥. ˝Ò‘· Ä≈£î\T ‘Ó\¢>± ñ+{≤sTT. eTT<äT]q ø=B› XÊ´eT es¡í+˝ÀìøÏ e÷s¡‘êsTT.

e÷ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] ˝À Á<ëøå±s¡+ Ä≈£î\T Á|üdæ<ä∆+. nø£ÿ&É Ä≈£î\T ø=qTø√ÿe&ÜìøÏ ‘√≥\≈£î yÓ[¢ ø±e\dæq eT+∫ Ä≈£î\T ø=qT≈£îÿH˚ yês¡≥ }fiÀfl yÓ÷‘·Tãs¡T\T.n|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É Ä≈£î\T ø√ùd ≈£L© r>∑ ô|’ uÛ≤>∑+˝Àì ˝Ò‘· Ä≈£î\T ø√dæ Çdü÷Ô+fÒ Ä ‘√≥ j·T»e÷ì Ä ≈£L©ì n~*+#˚yê&É≥. nj·T´>±]¬ø<äTs¡T>∑T+&Ü ì\ã&ç ø√kÕÔy˚$TÁ{≤? ˇ+>∑Tì ø=sTT´! nH˚yê&É≥. n<˚<√ ‘·qøÏ Ç∫Ãq >ös¡e+>± ø=qTø√ÿe&ÜìøÏ e∫Ãq ÄkÕMT nqT≈£îì dü+‘√wæ+#˚yê&ÉT≥. ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ ì\ã&ç ô|’q ñqï ˝Ò‘ê≈£î\T ø√ôdj·T´≈£î, ˇ+>∑Tì øÏ+~ eTT<äsê≈£î\T ø√dæ yÓsTT´ nì dü+πø‹+#·&ÉeTqï e÷≥. Ç+‘·ø° #ÓbıŒ#˚à e÷≥ @$T≥+fÒ ‘Ó\¢ì ˝Ò‘· ‘·eT\bÕ≈£î\T m≈£îÿe $\TyÓ’q$. s¡T∫ø£s¡yÓTÆq$. yê{Ïì sêeTø£ wüßí&ÉT XÊs¡<ë<˚$ #Ó≈£îÿ\‘√ b˛*ÃHê&ÉT

<ëì˝À u≤>±\T (eø£ÿ\T) ÄyÓT yÓ÷$ø±+‹ ¬øqjÓÆTq$. eT∞fl eø£ÿ\T |ü∫Ã$, y˚sTT+∫q$ nì ¬s+&ÉTs¡ø±\T. <˚ì s¡T∫ <ëì<˚. |ü∫Ã$ eø£ÿ\T ‘Ó\¢>± ˝Ò<ë ø=+#Ó+ ˝Ò‘· >∑T˝≤_ s¡+>∑T˝À ñ+{≤sTT. yê{Ïì y˚sTTùdÔ q\¢ã&É‘êsTT. düs¡dü«r<˚$ yÓ÷$ø±+‹ ¬øqjÓÆTq$ n+fÒ |ü∫à eø£ÿ\qïe÷≥.

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 25 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

<ëì˝À XÊs¡<ë<˚$ |ü\T≈£î\¬øqe#·Tà ø£|ü⁄Œs¡|ü⁄ |ü\T≈£î\T ø£\e≥. mìï düT>∑+<ÛäÁ<äyê´˝…’Hê yê] yê] s¡T∫qqTdü]+∫ y˚düTø√e&É+ ñqï<˚.

XÊs¡<ä #Ó≈£îÿ\e+{Ï Ä≈£î\T, ÄyÓT yÓ÷$ø±+‹ ¬øqj·T>∑T u≤>±\T,ÄyÓT |ü\T≈£î\¬øqe#·Tà ø£s¡÷Œs¡+ |ü\T≈£î\÷ ñqï ‘ê+ã÷\+ Ç∫ÃHê&ÉT $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹ . n+fÒ Ä ‘ê+ã÷\+ XÊs¡<ëdü«s¡÷|üeTqïe÷≥. Bìï eTT+<äT |ü<ä´+‘√ nqTdü+<Ûëì+#·Tø√yê*.

XÊs¡<ä˙s¡÷|üeTT sêeTø£ wüí ø£$#·+Á<ë! kÕ+Á<ä ø°ØÔX¯«sê!µµ

yÓTT<ä\T ô|{Ϻ

nì dü+uÀ~ÛkÕÔ&ÉT. sêeTø£ wüßí&ÉT XÊs¡<äs¡÷|üy˚T ø£qTø£ XÊs¡<ëdü«s¡÷|üyÓTÆq ‘ê+ã÷\+Çe«&É+ kÕ«s¡dü´+. uÛÑ>∑>∑e+‘·T&ç∫Ãq ˙{Ï‘√ uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ ns¡È´bÕ<ä´eTT*∫Ãq≥ºqïe÷≥.

n˝≤ ÇdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq |ü<äàHêuÛ≤s¡Ãq#˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT <Ûä]+∫q ø£+ø£D≤\T |òüT\T¢q yÓ÷–q$ »j·T>∑+≥˝≤¢>±.

Ç≥T¢ ˝Àø√‘·Ôs¡ >∑TD√‘·Ôs¡T+&É>∑T Hê Á|ü<ÛëqX‚Ks¡T+&ÉT |üs¡eT|ü⁄s¡Twü |ü]ø£s¡ #·]Á‘·+ãTq≈£î qBÛX¯«s¡T+&É>∑T≥ rs¡ú+ãTqT kÕ«s¡ú+ãTqT, C≤<äT\T+ <˚es¡ Á|ükÕ<ä+ãTqT, ãTD´+ãTqT+ ãTs¡TcÕs¡ú+ãTq qjÓT´ ìj·T´uÛÑT´<äj·T+ãTq≈£î+ >∑˝≤´D≤#ês¡+ãT>± >∑ ‹|ü‹ e+XÊe‘ês¡+ ã_Ûe]í+|ü+ ã÷ì 1 - 30

d”.

e∫Ãq sêeTø£ wüßíì eTT+<äT |ü<ä´+˝À ªªñ<äj·T+ãdüÔq>∑+ãT

$T>∑T\ >∑H=ï<ä$q _>∑Te jÓT≈£îÿ&ÉT>±ì ø£s¡TD≤ø£{≤ø£å Mø£åDeTT yê&ÉT <ä+ÁcÕº $≥+ø£ es¡úqeT jÓT≈£îÿ&ÉT>±ì eTT<äT›»+<äTs¡T H˚\T yÓ÷eTTyê&ÉT qs¡eT >∑ <˚Vü≤ $düTŒ¤s¡D yÓT≈£îÿ&ÉT>±ì ãVüQø√{Ï eT<äq s¡÷|ü+ãTyê&ÉT <Ó’‘·T´ <ä+&ç+#·T qT<ä∆‹jÓT jÓT≈£îÿ&ÉT>±ì Á•‘· »Hêefi¯ó\ s¡øÏå+#·Tyê&ÉT

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 26 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘˚.

Hê>∑ >∑s¡T&ÜÁ~ dæ+Vü‰düqeTTq qT+&ç jÓT\¢ »>∑eTT\ H˚\T \ø°åàX¯«s¡T+&ÉT Áo j·TôVA_\ qs¡dæ+Vü≤ Hêj·T≈£î+&ÉT X¯sƒ¡eTsƒ¡D >√Á‘·eT+Á‹ s¡ø£åD yÓTTqs¡TÃ.

1 - 31

yÓTT<ä{Ï bÕ<äeTTq yÓTT<ä\T ª$T>∑T\T ø£qTïµ nì j·TT+&ÉTqqTø=+<äTqT. qs¡dæ+Vü≤kÕ«$TøÏ á eT÷&Ée ($T>∑T\T) ø£qTïqï≥T¢ ‘·s¡Tyê‘· eT]ìï kÕs¡T¢ e#·TÃqT.

q dæ+Vü≤ es¡íqeTT.

1. eT÷&Éeø£qTï ($T>∑T\Tø£qTï) ñ+&É&É+ e\q ø=+#Ó+ _>∑TyÓ’q yê&Éì|æ+#·TqT. ø±˙ ø£+{Ï#·÷|ü⁄˝À e÷Á‘·eTT ø±s¡TD´eTT ‘=DÏøÏdü˝≤&ÉT yê&ÉT.

2. bı&ÉyÓ’q <ä+‘·eTT\T yÓ÷eTTq ø£qã&ÉT#·T+&ÉTqT ø±˙ eTTKeTT eTT<äT›#·+<äe÷eTqT j˚T\Tø=qT yê&ÉT

3. dü>∑eTT qs¡s¡÷|üeTT dü>∑eTT eT >∑s¡÷|üeTT nì|æ+#·TH˚ ø±ì ø√{Ï eTqà<∏äT\ ˝≤eD´eTT ø£\yê&ÉT

4. Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄ì <ä+&ç+#·T W<ä∆‘·´eTT ø=+‘· jÓT≈£îÿej˚T >±ì ÄÁX¯sTT+∫q yê]ì s¡øÏå+#·Tyê&ÉT

5. Ç{Ϻyê&ÉT >∑s¡T&ÜÁ~ dæ+Vü‰düqeTTô|’ ø=\Te⁄B] m\¢ »>∑eTT\qT bÕ*+#·T Áo nôVAã\ qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T X¯sƒ¡eTsƒ¡D >√Á‘·T&Ó’q $s¡÷] y˚<ëÁ~ì s¡ø£å ùdj·TT>±ø£!

n\+. $X‚c˛øÏÔ

$X‚c˛øÏÔ n\+ø±s¡eTT : düTŒ¤≥yÓTÆq ø±s¡DeTT ø£ì|æ+#·T#·Tqïq÷ <ëì |üs¡´ekÕqeTT ø£qsê≈£îqï $X‚c˛øÏÔ n\+ø±s¡eT>∑TqT.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

yÓTT<ä{Ï bÕ<äeTT |ü]o*+#·T<äeTT. kÕ«$TøÏ eT÷&ÉTø£qT\T+&ç yÓ÷eTT _>∑Te⁄ #·÷|ü⁄#·Tqï~. Ç~ ø±s¡DeTT. Ç~ ñÁ>∑ dü«s¡÷|üeTTqT dü÷∫+#·TqT. ø±ì kÕ«$T ø£qT\ì+&Ü ø£s¡TD ‘=DÏøÏdü˝≤&ÉT#·Tqï~. ø±s¡DeTTq≈£î |üs¡´ekÕqeTT ø£ì|æ+#·T≥ ˝Ò<äT. ø£qTø£ Ç~ $X‚c˛øÏÔ n\+ø±s¡yÓTÆq~ .$T–*q bÕ<äeTT\T ≈£L&Ü sTTfÒ¢ nq«sTT+#·Tø=q e\dæq~.

#·+.

»sƒ¡s¡ edüÁ‘·Œ|ü+#· düTs¡dü‘·ÔeT ‘·T\T´&É X‚wü jÓ÷–sê Dàsƒ¡ Vü≤ <äj·TT+&ÉT eTÚì»qe÷qT´&ÉT <ÛäqT´&ÉT eTTøÏÔø±$T˙ ø£]ƒq ≈£î#·<ä«sT÷ ìVæ≤‘· ø±+#·qe÷*ø£ ùV≤[ ø£\TŒ&Ü X¯sƒ¡eTsƒ¡ D]¸X‚Ks¡T ÁãX¯+X¯ jÓTTqs¡Œ<ä>∑THé »>∑+ãT\Hé.

»sƒ¡s¡eTT R bı≥º

ùV≤[ R dü÷s¡T´&ÉT

1 - 32

düeTdüÔ Á|ü|ü+#·eTT bı≥º˝À>∑\ $wüßíe⁄‘√ düe÷qT&ÉT, jÓ÷>∑T\ Vü≤ <äj·TeTT\+<äT ì*∫qyê&ÉT, eTTøÏÔø±+‘· ≈£î#·d”eTô|’ >∑\ ã+>±s¡TVü‰s¡eTTq yÓTs¡j·TT dü÷s¡T´ì e+{Ïyê&ÉT, X¯sƒ¡eTsƒ¡D >√Á‘·T&É>∑T eT+Á‹ »>∑eTT˝À Á|üX¯+kÕbÕÁ‘·T&ÉT. ø£]ƒqyÓTÆq sƒ¡ø±s¡ ÁbÕdü

XÊ.

Ä$sꓤeeTTq+<Ó <ä‘·Tÿ\eTTq+ <äyê´Vü≤‘Ó’X¯«s¡´ \ ø°åàe+‘·T+&ÉT $s¡÷]ø£s¡Ô dü∫eÁX‚wüߘ+&ÉT $<ë´Vü≤j·T Á^e⁄+&Éqïj·TeT+Á‹ j·T$«uÛÑTì dürÿs¡TÔ˝Ÿ $» +_Û+#·T ˙ <ë´yê |ü <Ûä´eø±X¯ |ü⁄+œ‘· ì»yê´bÕs¡ bÕØD‘·Hé.

1 - 33

Ä ≈£î\eTT˝À $s¡÷] Á>±e÷~Ûø±]>± $<ä´\˝À Vü≤j·TÁ^e⁄&Éì|æ+#·T ø=qï nqïj·TeT+Á‹ »ì+#ÓqT.

Ç#·{ÏqT+&ç ø£ ‹|ü‹ e+X¯eTT e]í+|üã&çq~. ø£$‘·«eTT q≈£î dü+ã+~Û+∫q n+X¯eTT\T ‘·≈£îÿe. n+<äT#˚ dü÷ú\ uÛ≤eeTT ‘Ó*dæø=qT#·T eTT+<äTq≈£î kÕ>∑T<äeTT.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ñ.

Ä dü∫yêe‘·+düeTT ≈£î˝≤+>∑q #Ó\«>∑T \ø£åe÷+ã >ö Ødü‹jÓ÷ j·Ts¡T+<Ûä‹jÓTT πse‹jÓ÷ j·T\ j·÷~\øÏåàjÓ÷ yêdüe⁄sêDÏjÓ÷ j·Tq>∑ yêdæj·TT eHÓïj·TT >∑*Z ø°s¡TÔ\Hé CÒdæq eT÷]Ôy˚T\T |ü‹∫‘·ÔeTT e∫Ãq dü#·Ã]Á‘·\Hé.

1 - 34

Ä

nqïj·TeT+Á‹øÏ uÛ≤s¡´ \ø£åàe÷+ã.

ñ.

nqïj·T \ø£åe÷+ãdüT‘·T \]úì<ÛëqeTT ‹|üŒsêE, dü+ |üqTï&ÉT s¡+>∑sêE, Á|ü‹uÛ≤ì~Û >∑T+&ÉeT sêE u§*à sê düqTï‘· uÛ≤>∑´es¡úqT\ XÖs¡´eTT <ÛÓ’s¡´eTT u≤VüQMs¡´ uÛÑT´qï‹ ˙‹Ø‹ »j·TyÓTT|ü⁄ŒqT H˚s¡TŒqT HÓqïX¯ø£´y˚T?

1 - 35

Ä nqïj·T/\ø£åàe÷+ã\≈£î ‹|üŒsêE, s¡+>∑sêE, >∑T+&ÉeTsêE nqT eTT>∑TZs¡T |ü⁄Á‘·T\T.

ø£+.

Ä eTTe⁄«]˝À s¡+>∑düT BÛeTDÏ B|æ+#Ó e+X¯‹\ø£+ã>∑T#·THé ÁoeTVæ≤‘· >∑+>∑e÷+u≤ sêe÷s¡eTD°j·T sê>∑s¡düs¡+õ‘·T&Ó’

1- 36

Ä

eTT>∑TZ]˝À s¡+>∑sêEq≈£î >∑+>∑e÷+ã uÛ≤s¡´ j·TjÓT´qT.

ø£+.

Ä s¡+>∑sêE ø°s¡TÔ\T Áos¡+>∑ ìyêdü Vü‰dü dæ‘·ø£s¡\øÏåà+ CÒs¡+>∑ ~>∑T#·T— qVæ≤‘·T\ u≤s¡+>± HÓ>∑#·T q‘·ì u≤Vü‰dæ j·TìHé

1 - 37

Ä s¡+>∑sêE ø°]Ô Áos¡+π>X¯óì Vü‰dü#·+Á~ø±\øÏåàì #˚s¡_\T#·TqT. yÓ’s¡T\qT Ä‘·ì #˚‹˝Àì ø£‹Ô bÕs¡Á<√\TqT.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

d”.

‘˚.

ÁoeT<äcÕºø£åØ ùdyÓ’ø£ ì|ü⁄DT+&ÉT ^‘ês¡ú kÕs¡dü+πø‘· y˚~ |ü]∫‘· ~e´ Á|üã+<Ûädü+<ÛëqT+&ÉT eTVæ≤‘· kÂ<äs¡Ùq eTqT$<äT+&ÉT qe´yÓ’wüíe |ü⁄sêD #·‘·Twüº j·TE„+&ÉT ì» düeTj·÷eq ì|ü⁄D ãT~∆ düs¡dü sêe÷j·TD dü|üÔø±+&ÉC≤„‘· j·÷fi¯óe+<ës¡T düÔyê_ÛXÀ_Û

dü*\ ì~ÛC≤\ »+|òü÷\ ã\$XÊ\ <Ûä÷[ bÕ∞ uÛÑsê∞ø£ <Ûä÷eT uÛÑ÷eT X¯+øÏ‘ê‘·à Á|ü‘ê|ü yÓ’XÊ«qs¡T+&ÉT >∑+>∑e÷ ÁbÕD$uÛÑT&=|ü⁄Œ s¡+>∑sêE.

1 - 38

s¡+>∑sêE e´øÏÔ‘·« es¡íq

1. ncÕºø£åØ eT+Á‘·eTTqT |ü]ƒ+#·T≥j·T+<äT H˚s¡Œ]. uÛÑ>∑eBZ‘· s¡Vü≤dü´eTT\qT m]–qyê&ÉT.

2. yÓ’wüíe Á<ë$&É Á|üã+<ÛäeTT\≈£î ~e´Á|üã+<ÛäeTT\ì yê&ÉTø£. yê{Ïì n<Ûä´qeTT #˚dæqyê&ÉT. >=|üŒ<Ó’q düT<äs¡Ùq eT+Á‘·eTT ‘Ó*dæqyê&ÉT.

3. $wüßí, esêVü≤, yêeTq, yêj·TT |ü⁄sêDeTT\T Hê\T>∑÷ ‘Ó*dæqyê&ÉT. dü«eT‘·eTTqT s¡øÏå+#·Tø=qT BÛs¡T&ÉT.

4. sêe÷j·TDeTT q+<ä* dü|üÔø±+&É\T H˚]Ãqyê&ÉT. Äfi≤«s¡T\qT düTÔ‹+#·Tyê&ÉT.

5. düeTTÁ<äeTT\qT (dü*\ì~ÛC≤\) e&ç>± <ë≥Tq{Ϻ (»+|òü÷\) $XÊ\yÓTÆq ùdq\(ã\$XÊ\) e\q πs–q <Ûä÷[jÓTTø£ÿ (<Ûä÷[bÕ∞) n‹X¯j·TeTHÓ&ç nã<ä∆|ü⁄ bı>∑ Ä~Ûø£´eTT#˚ (n∞ø£ <Ûä÷eT uÛÑ÷eT) dü+<˚Væ≤+∫q

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 30 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘·qÁ|ü‘ê|üeTT >∑\ n–ï (X¯+øÏ‘· Ä‘·à Á|ü‘ê|ü yÓ’XÊ«qs¡T+&ÉT) ø£\yê&ÉT.

s¡+>∑sêE ùdq\T düeTTÁ<ëìï <ë≥T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT <Ûä÷[ πs–q~. Ä<äTeTTà bı>∑e˝… j·TTqï~. <ëìì#·÷∫ n–ï ‘·q Á|ü‘ê|üeTTe\q ˝Àø£eTT\˝À bı>∑ yê´|æ+#Óqì ÁuÛ≤+‹|ü&ÉT#·THêï&Éì uÛ≤eeTT.

‘˚.

<äX¯s¡<Û˚X¯«s¡T uÛ≤s¡´jÓÆT <Ûäq´ eTVæ≤eT eTTqTï øödü\´ ÁosêeTT >∑qï ø£s¡DÏ s¡+>∑j·÷e÷‘·T´ uÛ≤s¡´j·TÚ >∑+>∑e÷+ã eT‹eTs¡Tqà+Á‹ ÁosêeTeT+Á‹ >∑ìjÓT.

1 - 39

<äX¯s¡<∏ä|ü‹ï øödü\´ ÁosêeTTì ø£ìqj·T≥T¢ s¡+>∑sêEuÛ≤s¡´ >∑+>∑e÷+ã ÁosêeTeT+Á‹ì ø£ìq~

ø£+.

Ä sêeTsêE yêVæ≤ì yêsêø£s¡ yÓTTø£{Ï <ëf… edüTeT‹ eTT˙ï ÁosêeTsêE yêVæ≤ì yêsêìï<ÛäT ˝Ò&ÉT <ë{Ï e]Ô\T qe⁄\Hé

1 - 40

ÁosêeTTì ùdq ˇø£ düeTTÁ<äeTTH˚ <ë{Ïq~. á ÁosêeTeT+Á‹ ôd’q´eTT @&ÉT düeTTÁ<äeTT\q÷ <ë{Ïq~.

d”.

|ü⁄&É$Tô|’ q&ÉH˚]à j·T&ÉT>∑Tu…f…º&ÉT Hê&Ó <Ûäs¡à+ãT Hê\TZbÕ<äeTT\ ì*ô| õ*_* |ü\T≈£î\T |ü\Tø£H˚]Ãq Hê&Ó dü‘·´ uÛ≤cÕ Vü≤]X¯Ã+Á<äT&ÉjÓT´ ÁbÕ\ MT<ä{Ï Áyê\T Áyêj·TH˚]Ãq Hê&Ó ø£$T∫ ~≈£îÿ\ »j·÷+ø£eTT\T Áyêôd eTTK´ Áe‘·dü÷Œ¤]Ô eTT+õ >∑f…º&ÉTHê&Ó ø£e⁄\ ÁuÀ#·T≥≈£î ø£+ø£DeTT>∑f…º

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘˚.

n+ãe÷+_ø£ >∑˝≤´DyÓTÆq Hê&Ó yêdæ>∑\ ø°]Ô\øÏåàøÏ ùddü ãf…º <ÛÓ’s¡´ ùV≤e÷Á~ Á|ü»„ XÊ+‘·qe⁄e÷Á~ s¡+>∑j·÷e÷‘·´ es¡Tì ÁosêeT eT+Á‹.

1 - 41

ÁosêeT eT+Á‹ yÓ’uÛÑeeTT.

1. ‘êqT uÛÑ÷$Tô|’ n&ÉT>∑T\T y˚j·TH˚]Ãq Hê&˚ <Ûäs¡àeTTqT Hê\T>∑T bÕ<äeTT\ q&ç|æ+#ÓqT.

2. ∫qï ∫qï e÷≥\T #Ó|üŒH˚]Ãq Hê&˚ Vü≤]X¯Ã+Á~ìøÏ kÕ{Ïj·TjÓT´qT.

3. _j·T´eTT (ÁbÕ\T) ô|’ Áyê‘·Áyêj·TTHê&˚ (nø£åsêuÛ≤´düeTqT≥) ~≈£îÿ\˝À »j·÷+ø£eTT\T ÁyêôdqT.

4. ñ|üqj·TqeTT (eTTK´Áe‘·eTT) q≈£î yÓTT\q÷\T ø£{ϺqHê&˚ ø£e⁄\ s¡ø£åD≈£î ø£+ø£DeTT ø£≥Tºø=HÓqT

5. n+ãe÷+_ø£qT ô|+&ç¢j·÷&ÉTHê&˚ ø°]Ô\øÏåàøÏ ‘·\Áu≤\T b˛ôdqT.

<ÛÓ’s¡´eTTq≈£î y˚Ts¡Te⁄ (ùV≤e÷Á~)e˝…q÷, ;Ûwüßàì (XÊ+‘·qe⁄) e˝…q÷ Ä s¡+>∑sêE ‘·qj·TT&Ó’q ÁosêeTeT+Á‹ ì*#ÓqT.

d”.

n\+. nqTÁbÕdüeTT. ñ|üeT. s¡÷|üø£eTT. n‹X¯jÓ÷øÏÔ.

dü+Vü≤‘ê+Vü≤dü÷Œ¤]Ô dæ+Vü‰düqT+&ÉT q dæ+Vü≤ $Áø£eTT&ÉT q dæ+Vü≤ XÖ] Á‘·j·T´+‘· yêdüHêÁ>∑Vü≤ãT~∆ H=j·÷´] jÓTTj·÷´] sêe÷qT»j·T´ >±s¡T >∑+>±‘·s¡+>∑ kÕs¡+>∑ ˝≤+#Û·qB|æÔ u§+>∑T ø°]ÔøÏ sêE s¡+>∑sêE X¯s¡D≤>∑‘· Á‘êD ø£s¡TD≤#·s¡D πø[ es¡<äsêE\ uÀ\T es¡<äsêE

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘˚.

qq>∑ ÁosêeT$uÛÑTìøÏ q+ãeT≈£îqT >∑*– sê#·+Á<ä‘êsês¡ÿ >∑‹ Á|üX¯dæÔ q\Te⁄ sê‘·àE ˝Ö<ës¡´ dü*\ ì<ÛäT\T uÛÑT»>∑ XÊsTTøÏ Hê\T>∑T uÛÑT»eTT\≥T¢

1 - 42

ÁosêeT eT+Á‹øÏ, n+ãeT≈£î $wüßí uÛÑT»eTT\ e+{Ï q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T ø£*–Hês¡T.

1.

q•+|üCÒj·Tã&çq bÕ|üeTT\ Á|üø±X¯eTHÓ&ÉT dæ+Vü‰düqeTT ø£\yê&É÷, q dæ+Vü≤ã\T&É÷ nsTTq q dæ+VüQ&ÉT.

2.

y˚<ë+‘· (Á‘·j·T´+‘·) ì|ü⁄DT&ÉT nsTTq #·ø£ÿì (ˇj·÷´]) sêe÷qT»j·T´. ˇj·÷´] nqT $X‚wüDeTT eT>∑yê]øÏ yê&ÉT≥ >∑eTì+|ü<ä–q~.

3.

>∑+>∑, #·+Á<äT&ÉT (kÕs¡+>∑˝≤+#Û·qT&ÉT) e+{Ï ø°]ÔeT+‘·T&ÉT s¡+>∑sêE

4.

X¯s¡DT C§∫Ãqyê]ì s¡øÏå+#·T es¡<äsêE

Ms¡T q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T

‘˚.

n+<äT qÁ>∑E &Éœ\ $<ë´$H√~ Áoq dæ+Vü‰K´ düqà+Á‹dæ+Vü≤ eT$T‘· ©\ \ø£åàeTà ‘·q≈£î ì˝≤¢\T >±>∑ C…\¬> \ø°åàq dæ+Vü≤ $X‚wüeTTÁ<ä.

1 - 43

yê]˝À ô|<ä›yê&ÉT q dæ+VüQ&ÉT \ø£åàeTàqT ô|+&ç¢j·÷&ÓqT

ø£+.

Áoqs¡dæ+VüQì \ø°åà, e÷qe‹øÏ yÓ+>∑fi≤K´ eT+ÁrX¯«s¡T&ÉTHé >√q|üŒj·TT qq<ä>∑T $ <ë´ì<ÛäT *s¡Te⁄s¡TqT ãTÁ‘·T˝…’ eTì s¡eìHé

1 - 44

yê]øÏ yÓ+>∑fi¯j·T´, ø√q|üŒ nqT Çs¡Te⁄s¡T ≈£îe÷s¡T\T.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ø£+.

qj·T$qj·T+ãT\ ¬ø’e&ç »j·T‘˚»eTT \≥T¢ $uÛÑeX¯eTeTT\ÁøÏj·T q e´j·T j·TX¯ó\T yÓ+>∑fi¯j·T ø√ qj·T *s¡Te⁄s¡T yÓ\dæ s¡eìHê<∏ë]Ñ·T˝…’

1- 45

‘ê‘·Œs¡´eTT düT>∑eTeTT

ø£+.

Ä yÓ+>∑fi¯ eT+ÁrX¯«s¡T <˚$øÏ Áoj·TÚãfi≤K´ ‹\ø£e‹øÏ sê <Ûë$uÛÑT <˚y˚]j·TT q\ ø±y˚]j·TT ˙&ÉTCÀ&ÉT >ös¡e ø£fi¯\Hé

1 - 46

yÓ+>∑fi¯j·T´≈£î Wãfi≤+ã uÛ≤s¡´ j·TjÓT´qT

ø£+.

>±qø£fi≤ ‘·T+ãTs¡T&Éq >± qj·T $<ë´$y˚ø£ >ös¡e \ø°åà C≤ì j·Tq+>± ì<ä∆s¡ >√qÁ|üuÛÑT&=|ü⁄Œ eT+Á‹ ≈£î\‹\ø£+u…’

1 - 47

ø√q|üŒ >±qø£fi¯˝À ‘·T+ãTs¡T&ÉT. $<ë´$y˚øÏ.

‘˚.

Ä $<˚Vü≤~Û|ü‹|ü⁄Á‹ j·÷‘·àuÛ≤s¡´ >±>∑ $U≤´‹ u§+<äT sê|òüTe⁄ì ø£s¡DÏ sê|òüTyê+u≤~ÛHê<∏äT&Ó’ XÊ¢|òüT MTs¡T Áoq dæ+VüQì ø√q|üŒ dæs¡T\ ≈£î|üŒ

1 - 48

ø√q|üŒ sê|òüTyê+ãqT $yêVü≤e÷&ÓqT

ñ.

kÕeT» s¡ø£åDT+ >=*∫ düqTï‹ ¬øøÏÿq uÛ≤>∑´XÊ* Áo sêeT #·eT÷|üX‚Ks¡Tì s¡+>∑qeT+Á‹ qq+‘·e÷+_ø± kÕ«$T qT‹+‘·T eTqà<∏äuÛÑTC≤q‘·|ü⁄wüŒ <ÛäqTs¡à<Ûä÷[ <Ûë sêeT<ÛäTs√øÏÔ>∑T+uÛÑquÛÑs¡düTŒ¤s¡D≤|ü]D≤Væ≤ #ê‘·T]Hé.

1 - 49

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 34 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘·s¡Tyê‘· Ä e+X¯+˝À |ü⁄{Ϻq sêeTeT+Á‹ ‘·qj·TT&ÉT s¡+>∑qeT+Á‹ nq+‘·e÷+_ø£qT ô|+&Ü¢&ÓqT.

Ä s¡+>∑qeT+Á‹ì m+‘·{Ï eT <ä÷≈£îÔ\‘√ qT‹+#·T#·THêï&√ #·÷&É+&ç

eTqà<ÛäTì uÛÑT»eTTô|’ e+–q (eTqà<∏ä uÛÑTC≤q‘·) |üP$+{Ï (|ü⁄wüŒ<ÛäqT) ‘˚HÓ<Ûës¡\ (eT<Ûä÷[<Ûësê) e+{Ï rj·Tì e÷≥\ (eT<ÛäTs√øÏÔ) ≈£Ls¡TŒ e\ì n‹X¯j·TeTT , Á|üø±X¯eTT (>∑T+|òüq uÛÑs¡‘Y düTŒ¤s¡D≤ |ü]D≤Vü≤) ø£*–q #·‘·Ts¡‘·‘√ e]íkÕÔ&É≥. @e÷ s¡+>∑q uÛ≤>∑´eTT.

#·+.

ñs¡TeT‹ s¡+>∑eT+Á‹ ‘·qj·TT˝Ÿ $\dæ*¢] |òü⁄\¢eT*¢ø± Vü≤s¡<äs¡Vü‰düV”≤s¡Væ≤eTVü‰s¡|ü{°s¡j·TXÀõ <äTs¡+<Ûäs¡T˝Ÿ es¡<äj·T >∑\TZyês¡T >∑TDe+‘·T\T XÊ+‘·T\T ø±+‹#·+Á<äeTT˝Ÿ es¡<äj·T eT+Á‹|ü⁄+>∑e⁄&ÉT yêdüe ‘·T\T´&ÉT sê|òüTej·T´j·TTHé.1-50

Ä ãT~∆eT+‘·T&Ó’q s¡+>∑eT+Á‹øÏ Çs¡Te⁄s¡T ‘·qj·TT\T. yês¡T

$ø£dæ+∫q eT˝…¢\e˝…q÷ (|òü⁄\¢eT*¢ø±), •e⁄ì e˝…q÷ (Vü≤s¡), ∫s¡Tqe⁄« e˝…q÷ (<äs¡Vü‰dü) s¡‘·ïeTT e˝…q÷ (V”≤s¡), eT+#·Te˝…q÷ (Væ≤eT), eTT‘ê´\ù|s¡T e˝…q÷ (Vü‰s¡), #·+<äqeTT e˝…q÷ (|ü{°s¡), ‘Ó\¢ì j·TX¯düT‡ >∑\yês¡T. #·ø£ÿì <äj·T >∑\yês¡T.>∑TDe+‘·T\T. XÊ+‘·T\T. ø±+‹e+‘·T\T

ø£+.

yês¡T ù|s¡T¢ es¡<äj·T´, sê|òüTej·T´.

s¡+>∑j·T es¡<ëe÷‘·T´ $ Vü≤+>∑eT$uÛÑT>∑eTquÛÑ»qVü≤+dü<Ûä«E kÕ s¡+>∑<Ûäs¡ Vü‰s¡ìuÛÑ yê >∑Z+>±X¯ +>±]‘êdü´ ø£eT\T qT‹+‘·THé

1 - 51

s¡+>∑j·T´ >±] ≈£îe÷s¡T&ÉT es¡<äj·T´. n‘·&ÉT >=|üŒ $wüßíuÛÑ≈£îÔ&ÉT ($Vü≤+>∑eT $uÛÑT >∑eTq uÛÑ»q Vü≤+dü<Ûä«E&ÉT). #·+Á<äT&ÉT (kÕs¡+>∑<Ûäs¡)

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

eTT‘ê´\Vü‰s¡eTT (Vü‰s¡) e+{Ï dü«#·Ã¤yÓTÆq yê>∑Z+>± Á|üyêVü≤eTT n\+ø£]+∫q eTTK|ü<äàeTT ø£\yê&ÉT.

d”.

düeT≈£Ls¡Œ>±H˚s¡Tà düø£\yÓ’wüíeXÊÁdüÔ dæ<ë∆+‘· X¯ó<ë∆+‘· dæ~∆ >∑]eT Vü≤eDÏ+|ü>± H˚s¡TÃqœ˝≤e˙#·Áø£ kÕÁe÷»´ |üP»´ $XÊ\\øÏåà e\|æ+|ü>±H˚s¡Tà yê˝≤s¡Tp|ü⁄\ ø√|ü⁄\T p|ü⁄ #·ø√s¡<ä X¯\ u≤*+|ü>±H˚s¡Tà u≤+<Ûäe ø£$>±j·T ø±sêú]ú ìeVü≤+ãT qqT~q+ãT

‘˚.

<ä+&ÉHê<∏äTì e÷Á‘·T&Ó <äX¯~XÊe ø±X¯ dü+|üPs¡í $»j·TÁ|üø±X¯ XÊ* s¡+>∑j·÷e÷‘·T´ es¡<äj·T´ Á|üø£≥ XÖs¡´ <∏ë] yê#ê<Ûäsê<Ûäs¡ <∏ë]X¯j·T´.

1 - 52

Ä es¡<äj·T´

1.

yÓ’wüíe dæ<ë∆+‘·s¡Vü≤dü´ dæ~∆ jÓTTø£ÿ >∑]eTqT düeT≈£Ls¡TÃ ø=ìHê&ÉT

2.

kÕÁe÷»´ \øÏåàì #·ø£ÿãs¡#·>±H˚s¡TÃqT

3.

yê\T#·÷|ü⁄\ #·ø√]ø£\qT e\|æ+#·>± H˚s¡TÃqT

4.

ø£e⁄\qT, >±j·T≈£î\qT, nsêús¡Tú\qT bÕ*+|üH˚¬sÃqT.

5.

n‘·&ÉT <ä+&ÉHê<∏äT&˚ ø±&ÉT. e÷≥\˝À $wüßíe⁄jÓTTø£ÿ X¯j·T´ (yê#ê <Ûäsê<Ûäs¡<Ûës¡T X¯j·T´) nq>± Ä~X‚wüßì j·T+‘·{Ïyê&ÉT.

ø£+.

‹e÷à+ã j·Tø£ÿeTj·TT es¡ <äeTàj·TT es¡<ä|üŒ uÛ≤s¡´˝…’ yÓ\dæ] ‘˚

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ñ.

»eTTàq X¯øÏÔÁ‘·j·TeTT $ <ÛäeTTàq düø£˝Àqï‘·Á|ü<Ûë Á|ü~Û‘·eT‹Hé.

Ä es¡<äj·T´≈£î eTT>∑TZs¡T uÛ≤s¡´\T

yês¡T ‹e÷à+ã, nø£ÿeT, es¡<äeTà.

eTTH=ïø£ sê|òüTe⁄+&ÉT ‘·\yÓ÷∫ uÛÑõ+#·T $;ÛwüD≤<äT\Hé eTqïq ÁuÀ#Ó >±#ÓqqT e÷≥˝…>±ì >∑TD Á|üdüqï‘·Hé Áãqï<äq+ãT p|ü>∑\ s¡+>∑j·T sê|òüTe eT+Á‹ ì#·Ã\THé eHÓï≈£î <Ó#·Tà ì#·Tà q_Ûyê+∫Û‘· edüTÔe⁄ \]úø√{ÏøÏHé.

1 - 53

1 - 54

Ç~es¡˝À X¯s¡Dqï $;ÛwüD≤<äT\qT ˇø£ sê|òüTe⁄&ÉT ø±∫Hê&Éì $+<äTeTT. Á|üdüqï >∑TDeTT ø£*–q s¡+>∑eT+Á‹ ø=&ÉT¬ø’q sê|òüTe⁄&ÉT n]ú+∫q #ê\T yê]øÏ n&ç–q~#·TÃqT.

n\+. e´‹πsø£eTT

ø£+.

‘˚»eTTq sê|òüTe⁄ì j·T+ uÛÀCÒø£åD ‹eTàe÷+ã b˛\Œ+<ä>∑T Hê sêJedü<äq XÊs¡<ä sêC≤s¡ú øÏØ≥|üPs¡í sê»ìuÛ≤dü´Hé

1 -55

s¡+>∑q eT+Á‹ ¬s+&Ée≈£îe÷s¡T&Ó’q sê|òüTej·T´≈£î uÛ≤s¡´ ‹eTàe÷+ã.

ø£+.

ÁosêeT eT+Á‹ es¡<ädüT BÛs¡‘·ïeTT ≈£î\e<Ûä÷{Ï B|æ+#·T j·TXÀ <ës¡eTDÏs¡eTD $wüßí Áos¡+õ‘· ø=+&Ée÷+ã ∫s¡|ü⁄D´eTTqHé

1 - 56

ø£+.

Ä <ä+|ü‘·T\≈£î >∑*–] >±~* dü‘·TŒÁ‘·es¡T\T >∑qT>=+&Éqj·TTHé

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

 

Áo<äqs¡T HÍãfi¯j·T´j·TT y˚<ädüà ‹ C≤j·Te÷q $qj·Tqj·T>∑‹Hé

1 - 57

yê]øÏ ø£qTø=+&Éq, Wãfi¯j·T´ nqT Çs¡Te⁄s¡T ≈£îe÷s¡T\T

ø£+.

ø£qT>=+&É j·T‘·ì <ÛÓ’s¡´eTT ô|qT>=+&É>∑T ì‘·ì HÓ~] ;Û‹ ãs¡>∑T y˚ #·qT >=+&É\ ø£q>± <ä>∑T ø£qT>=+&Éj·T Hê>∑e÷+_ø± e\¢uÛÑT&Ó’

1 - 58

Ä

ø£qTø=+&Éq Ms¡T&ÉT. n‘·ìøÏ Hê>∑e÷+ã uÛ≤s¡´.

Ä.

n‘·ì k˛<äs¡T+&ÉT eT‹ø£fi≤ »+uÛ≤] >∑Ts¡T&ÉT ã+<ÛäT˝Àø£ düTs¡_Û yÓ\j·TT HÍãfi≤K´ eT+Á‹ j·TÚ ãfi≤! sT÷‘·ì »j·TeTT qj·TeTT qqT#·T »qT\Tbı>∑&É

1 - 59

Ä ø£qTø=+&Éq k˛<äs¡T&ÉT Wãfi¯j·T´j·TT W uÛÑfi≤ j·Tì|æ+#·T≈£îqï Ms¡T&˚.

ÇeTàqe<ä´ Vü≤ <ä´ düeTTBs¡í>∑TD≤[øÏ >∑\Œe ø£å|ü⁄+ >=eTà qMq<ëq>∑TD>∑T+uÛÑqdü+uÛÑ ‹, |ü<äàHêuÛÑT >∑ qïeTà qsêeTs¡düTÔ‘·»j·Tdæú‹ øöãfi¯eT+Á‹ uÛ≤s¡´j·TÚ qeTàeT j·TeTà<ä~«s¡<äj·÷q≈£î H˚dü‘·T ©&ÉT <Ûës¡TDÏHé.

Ä Wãfi¯j·T´ eT+Á‹øÏ uÛ≤s¡´ neTàeT. ÄyÓT >∑TDo*. <ëqeTTq≈£î

ø£\Œe ø£åeTT. kÕø屑·TÔ $wüßíe⁄ ø£qï‘·*¢ j·T>∑T <˚eøÏ‘√ b˛\Ã<ä–q~. ÄyÓT≈£î düe÷qyÓTÆq dü‘·T\T ˝Òs¡T.

@e+$<Ûëq«yêj·T |üj·T'bÕsêyês¡+ãTq≈£î <ës¡ø±ø£eTHêø£ ‹ j·T>∑T

ø£ ‹|ü‹ ‘Ós¡+¬>{Ϻ<äìq

n{Ϻ e+X¯eTqT bÕ\düeTTÁ<äeTTq≈£î ‘ês¡ø±|ü‹ j·T>∑T #·+Á<äTìe+{Ï

1 - 60

1 - 61

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ø£ ‹|ü‹ ($s¡÷] y˚<ëÁ~) m{Ϻyê&Éìq.

ñ.

e÷qT»sêõ‘· <äT´‹düeT+∫‘· yÓ÷Vü≤q eT÷]Ô yÓ’wüíe C≤„q |üsêj·TDT+, &ÉeT ‘·kÕ>∑s¡ sê» >∑;Ûs¡T, &É]ú dü+ ‘êq düTs¡Á<äTeT+_‘·&ÉT <ëqq Hêq‘· XÊÁ‘·e⁄+&ÉT, sê e÷qT» eT+Á‹ e]ú\T eTVü‰eTVüQ&Ó’ ì» e+X¯ø£s¡ÔjÓÆT

1 - 62

á‘·&ÉT yÓ÷Vü≤Hêø±s¡T&ÉT. ø±+‹eT+‘·T&ÉT. yÓ’wüíe eT‘·C≤„q |üPs¡Tí&ÉT. bÕ\ø£&É*e+{Ï >∑+;Ûs¡T&ÉT. ns¡Tú\≈£î dü+‘êqeTT nqT ø£\Œe ø£åeTT. e+– qeTdüÿ]+#·T X¯Á‘·Te⁄\T ø£\yê&ÉT. Ç{Ϻ sêe÷qT»eT+Á‹ á e+X¯ø£s¡ÔjÓÆT $\dæ\T¢qT.

d”.

ø£‘·|üÁ‘·$T&Ée#·TÃ, >∑\>±+#·Tq|ü⁄&Ó’q >√]ø£ |üs¡ø±+‘· >√s¡&ÉqT#·T eTT&çj·T yÓ’e>∑e#·TÃ, yÓTTq <ës¡dæ+∫q X¯Ss¡‘·«eTTq yÓqTï p|ü&ÉqT#·T ~u…“ yÓT‘·Ô>∑e#·TÃ, qãT“s¡+ã>∑T ø£*à y˚Ts¡MT]q Ø‹ yÓT\>∑&ÉqT#·T CÒsTT kÕ|ü>∑e#·TÃ, •e⁄MT<äH˚ìj·TT |üPìø£‘√ ã*ÿ u§+ø£&ÉqT#·T

»\~Û e\sTT‘· edüTeTrdüú\ e‘·+dü uÛ≤düTsê+dü düe÷Á•‘· ÁbÂ&ÛÉ ø°]Ô X¯sƒ¡eTsƒ¡D >√Á‘·uÛÑe eT+Á‹ #·Áø£e]Ô jÓÆTq sêe÷qT»j·T´≈£î HÓ’ ø£&É+–.

á sêe÷qT»eT+Á‹

‘˚.

1- 63

1. ø£\˝À ≈£L&Ü |üs¡dü‹ì ø√s¡Tø=q&Éì Á|üe÷D|üÁ‘·eTT (ø£‘·|üÁ‘·eTT) Áyêdæ Çj·T´e#·TÃ.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

2.

X¯Ss¡‘·«eTTq Ç‘·&ÉT yÓqTï#·÷|üŒ&Éì |ü+<ÓeTT (eTT&çj·T) y˚j·Te#·TÃqT.

3.

ÄX¯Ãs¡´eT>∑T ø£*$T ø£*–q|üŒ{Ïø° á‘·&ÉT B|üyÓT‹Ô #ê≥e#·TÃqT (~u…“yÓT‘·Ô>∑e#·TÃ).

Vü≤<äT›<ë{Ï Á|üe]Ô+|ü&Éì

4.

Ç‘·&ÉT m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ u§+ø£&Éì •e⁄ì ô|’HÓ’qq÷ #˚sTT#ê|æ Á|üe÷DeTT #Ój·T´e#·Tà (<Ó’eeTTô|’ ˇ≥Tº ô|≥ºe#·TÃqqT≥).

5.

á

düeTTÁ<äeTT #·T{Ϻq uÛÑ÷düú\eTTô|’ yê´|æ+∫q ÁbÂ&ÛÉyÓTÆq ø°]Ô >∑\ -

X¯sƒ¡eTsƒ¡D >√Á‘·eTTq »ì+∫q - á sêe÷qT»j·T´ô|’ Ç+‘· uÛÑs√kÕ ñ+#·e#·TÃqT.

á

XÊ.

sê<ÛëHê<∏ä |ü<ëã® uÛÑ +>∑eT>∑THê sêe÷qT C≤e÷‘·T´ ‘˚ CÀ <Ûësêe[ uÛ≤qTuÛ≤qT X¯ówüeTHé p|ü≥Tº, $TÁ‘ê+ãTCÀ <√“¤<Ûä+ãTHé Áã‹|üø£å ¬ø’s¡e ìs¡T<√“¤<Ûä+ãT qs¡ΩÁøÏj·÷ kÕ<ÛäT‘·«+ãT eVæ≤+|ü, <äTs¡›eT‘· eTdü‡+u≤<ÛäeTT˝Ÿ u≤s¡>∑Hé 1 - 64

Ä sêe÷qTC≤e÷‘·T´&ÉT bÕ+&ÉTs¡+>∑ì |ü<äeT|ü<äàeTT\≈£î e+{Ïyê&ÉT. (sê<ÛëHê<∏ä |ü<ä G nã® uÛÑ +>∑eTT).

‘˚»eTT q+<äT Á|üø±•+#·T øÏs¡DeTT\T ø£*–q dü÷s¡T´ì e+{Ï (uÛ≤qTuÛ≤qT qT|üeTHé) yê&ÉT. n+<äT#˚ Ä‘·&ÉT

‘·TyÓTà<ä

1. $TÁ‘·T\qT |ü<äàeTT\qT $ø£dæ+|üCÒj·TTqT ($TÁ‘ê+ãTCÀ<√“¤<äeTT)

2. X¯Á‘·Te⁄\qT ø£\Te\qT eTT≈£î[+|üCÒj·TTqT (X¯Á‘·T ¬ø’s¡e ìs¡T<√“¤<ä+ãT)

3. kÕ<ÛäT»Hês¡ΩeTT>± ô|qT Nø£≥¢qT ‘·]$Ty˚j·TTqT.

ø£+.

ø±eT>∑M düTs¡‘·s¡Te⁄\T y˚e÷s¡TqT ì#·TÃ <ä>∑T\T $&çuÒs¡eTT>± sêe÷qT»j·T´ <ëq ÁbÕe÷DÏø£ eTTÁ<ä ø=+>∑Tã+>±s¡eT>∑THé.

1 - 65

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ø±eT<Û˚qTe⁄ (ø±eT>∑$) ø£\Œe ø£åeTT ( düTs¡‘·s¡Te⁄) ø√]q yê{Ïì e÷Á‘·y˚T Ç#·TÃqT. $&çuÒs¡eTT>± n+fÒ@$Tø±yê˝À $&ç$&ç>± n&ÉT>∑e˝…qqT≥.

y˚e÷s¡TqT

nq>± y˚sTT e÷s¡T\T n&ç–Hê n$ y˚sTT e÷s¡T\÷ Ç#·TÃqT

nì #Ó|üŒ&É+.

ø±˙ sêe÷qT»j·T´ e<ä›#˚sTT ˇø£kÕ] #ê∫q #ê\TqT ø√]ø£\T düeTdüÔeT÷ rs¡Tq≥T¢ <ëqeTT \_Û+#·TqT. BìH˚ ø=+>∑Tã+>±s¡eTT nHêï&ÉT.

XÊ.

Ä sêe÷qT»eT+Á‹ #·+Á<äT&ÉT $yêVü≤+ãjÓT´ HÓj·T´+ãT‘√ uÛ≤s¡<ë«» |ü$Á‘· >√Á‘·ì~ÛøÏHé ã˝≤Œ{Ï ø£qïj·T´≈£îHé >±sêyÓTÆq ≈£îe÷]ø± ‹\ø£eTTHé >öØ <Ûäsê XÊs¡<ë e÷sêe÷ Á|ü‹eTÁ|üdæ<ä∆eT‹ qe÷à»eTà ‘˚»+ãTqHé.

1 - 66

Ä sêe÷qT»j·T´ uÛ≤s¡<ë«» >√Á‘·eTTq≈£î #Ó+~q ø£qïj·T´ >±] >±sê\ ≈£L‘·Ts¡T ne÷à»eTàqT ô|+&Ü¢&çHê&ÉT.

d”.

‘=&Ée⁄\T ô|≈£îÿ\T ‘=&É$j·TT+&ÓHÓø±ì dü‘·´+ãT ‘·q≈£î ìC≤q ‘=&Ée⁄ #·T{≤º\ düTs¡_ÛjÓÆT kıã>∑Tq+<ÓHÓ >±ì HÓq¬s’q #·T≥º+ãT ‘·q≈£î ø°]Ô ≈£î\<Ó’e‘·+ ãôVAã\ Hê<∏äT&ÉHÓ >±ì |ü‹eT÷]Ô |üs¡eT <Ó’e‘·eTT ‘·q≈£î #·ø£ÿ<äq+ãT\T düVü≤»+ãT\HÓ >±ì ‘·q #·ø£ÿ<äqeTT es¡ÔqeTT q+<ä

j·Tq>∑ $\dæ˝…¢ ìœ\ $<ë´s¡Vü≤dü´ |üs¡eT $C≤„q bÕ+&ç‘·´ uÛÑÁ<ä eT÷]Ô $Á|ü düTs¡XÊœ sêe÷qT»Á|ü<Ûëq eTÚ[ j·Tsê∆+>∑\øÏåà j·Te÷àõj·TeTà

‘˚.

1 - 67

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

sêe÷qT»j·T´ uÛ≤s¡´ ne÷àõj·TeTà >∑TD>∑D≤\T.

1.

‘=&Ée⁄\T R ÄuÛÑs¡D≤\T.

ÄyÓT ô|≈£îÿ ÄuÛÑs¡DeTT\T <Ûä]+#·TqT ø±ì dü‘·´e#·qy˚T ÄyÓT ndü˝…’q q>∑.

2.

ã+<ÛäTe⁄\≈£î ÄyÓT ø±eT<Û˚qTe⁄. ø±ì ÄyÓT≈£î ø°]Ôj˚T Á|æj·TyÓTÆq #·T≥ºeTT.

3.

nôVAã\ Hês¡dæ+VüQì ÄyÓT ≈£î\<Ó’eeTqTqT. ø±ì ÄyÓT≈£î |ü‹j˚T |üs¡eT<Ó’e‘·eTT.

4.

ÄyÓT dü«‘·Vü‰>± #·ø£ÿì#·Tø£ÿ. ø±˙ ÄyÓT #·ø£ÿ<äqeTT q&Ée&çj·T+<˚ ø£ì|æ+#·TqT.

5.

ÄyÓT $<ä´\ s¡Vü≤dü´eTT\T ‘Ó*dæq~.$C≤„qeTT bÕ+&ç‘·´eT÷ ø£*–q~. Áu≤Vü≤àDT\≈£î ø£\Œe ø£åeTT. ÄyÓT sêe÷qT»j·T´ nsêú+– j·T>∑T ne÷àõj·TeTà.

ø£+.

ÇeTàVæ≤ sêe÷qT» $uÛÑT qe÷à»eTà≈£î »ì+∫ s¡ã®uÛÑeeTTU≤ ã®eTTà\ b˛*ø£ düT‘·s¡ ‘·ïeTTà\T q\Te⁄s¡T qT<ës¡‘êõ‘· X¯s¡<∏äT˝Ÿ

1 -68

Ä ne÷à»eTà≈£L, sêe÷qT»j·T´≈£L ‘ê´>∑eTTq düeTTÁ<äeTTqT $T+∫q (ñ<ës¡‘ê õ‘·X¯s¡<∏äT˝Ÿ) q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T ø£*–].

d”.

eTÁ<˚X¯ìuÛÑdüeTTìïÁ<ä XÖs√´Á<˚ø£ $Á<ë$‘ê] y˚<ëÁ~ XÖ] $wüßí|ü<ä <Ûë´q ìcÕí‘· $C≤„q ø£ wüßí+&ÉT ÁosêeT ø£ wüí eT+Á‹ X¯s¡X¯s¡#·Ã+Á~ø± Vü≤s¡Vü‰s¡ Væ≤eTV”≤s¡ ø£s¡ø°]Ô es¡X¯j·T´ ‹s¡TeT\j·T´

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘˚.

|üø£åà*‘·‘ê´>∑ \ø°åàø£s√<√´>∑ \ø£åà \øÏå‘·eT÷]Ô \ø£åà|òüTqT&ÉT

qq>∑ yÓ\dæ] sêe÷qT»j·T´ düT‘·T\T <äX¯s¡<∏ä øå√DÏbÕ\ q+<äq düeT ~∆ <Ó’e‘˚X¯ eT<ëefi¯ <ä+‘·πsK qTs¡>∑ |üs¡´+ø£ ì» #·‘·Ts¡÷«´Vü≤\øÏåà

1 - 69

Ä sêe÷qTEì ≈£îe÷s¡T\T

1. y˚<ëÁ~ - eTÁ<ä<˚X¯ sêC…’q X¯\T´ì‘√ düe÷qyÓTÆq yê&ÉT. >=|üŒ |üsêÁø£eT $» +uÛÑDeTT‘√ (düeTTìïÁ<ä XÖs√´Á<˚ø£) ‘·]$Ty˚j·Tã&çq X¯Á‘·Te⁄\T ø£\yê&ÉT ($Á<ë$‘· G n])

2. ÁosêeTø£ wüßí&ÉT - $wüßíbÕ<äeTT\qT <Ûë´ì+#·T $C≤„qeTTq ø£ wüí|üs¡e÷‘·à j·T+‘·{Ïyê&ÉT.

3. ‹s¡TeT\j·T´ - ¬s\T¢ (X¯s¡) yÓHÓï\ (X¯s¡#·Ã+Á~ø£), •e⁄&ÉT (Vü≤s¡), eTT‘ê´\<ä+&É (Vü‰s¡), eT+#·T (Væ≤eT), eÁ»ø±+‹ øÏs¡DeTT\T (V”≤s¡ ø£s¡) ≈£î düeTeT>∑T ø°]Ô >∑\yê&ÉT (es¡X¯j·T´, X¯j·T´ R $<ÛäeTT)

4. \ø£åàj·T´ - Äq+<äeTT>± ø£qT\TeT÷dæ (|üø£åà*‘·) ‘ê´>∑\øÏåàì dü õ+#·T yê´bÕs¡∫Vü≤ïeTT‘√ ≈£L&çqyê&ÉT (ñ<√´>∑ \ø£åà \øÏå‘·eT÷]Ô).

5. Ç≥T¢ sêe÷qT»j·T´ ≈£îe÷s¡T\T $\dæ*¢]. <äX¯s¡<∏ä sê» ≈£îe÷s¡T\e˝… H=|æŒ]. <˚e‘·\ @qT¬>’q ◊sêe‘·eTT jÓTTø£ÿ <ä+‘·dæ] e˝… H=|æŒ]. X‚wükÕsTT nsTTq $wüßíe⁄ jÓTTø£ÿ Hê\T>∑T eP´Vü≤eTT\ e˝… ˇ|æŒ] (yêdüT<˚e, dü+ø£s¡¸D, Á|ü<äT´eTï, nìs¡T<ä∆ eP´Vü≤eTT\T Hê\T>∑T)

n\+. e÷˝À|üeT.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ñ.

eTTÁ~‘· yÓ’]eÁ≈£îÔ\>∑T eTTe⁄«s¡T ‘·eTTà\T ã+|ü⁄ùdj·T y˚ <ëÁ~ $s¡÷s¡eT+~s¡T &ÉVü≤s¡Œ‹‘˚E&ÉT sêõ\THé j·TXÀ uÛÑÁ<äT&ÉT sêeTuÛÑÁ<äTì Á|üuÛ≤eqj·TTHé >∑Ts¡TuÛÑøÏÔj·TT+ Áã‘ê |üÁ<ä$DÁ|üdæ~∆j·TTqT ã+<ÛäT»q+ãT Á|æj·T+ãT ùdj·T>∑Hé.

Ä y˚<ëÁ~ jÓTTø£ÿ eTT>∑TZs¡T ‘·eTTà\T

1 - 70

eTTÁ~‘·yÓ’]eÁ≈£îÔ\T. nq>±

eT÷‘·ã&çq X¯Á‘·Te⁄\ H√fi¯ófl ø£\yês¡T. X¯Á‘·Te⁄\ H√fi¯ófl eT÷sTT+∫qyês¡T nì |æ+&ç‘ês¡ú+.

M] jÓTTø£ÿ n+&É#˚‘· Ä y˚<ëÁ~ dü÷s¡´‘˚»eTT e+{Ï ‘˚»eTT‘√ sêõ\T¢qT. n‘·&ÉT $TøÏÿ* ø°]ÔeT+‘·T&ÉT. sêeT#·+Á<äTìe+{Ï Á|ü‹uÛÑ (Á|üuÛ≤eq) >∑Ts¡TuÛÑøÏÔ, Á|ü‘ê|üeTT nqT <ÛäqeTT ø£\yên&ÉqT Á|üdæ~› (Á|ü‘ê|ü Á<ä$D Á|üdæ~∆), ã+<ÛäTÁ|”‹ ø£*–qyê&ÜjÓTqT.

|üf…º eÁ≥Tej·TTqT ã]|ü⁄wæº ‘·\ø£≥Tº >∑T&çdüTqï øÏj·T´j·TT düT&çj·TT eTT&çj·TT HÓ’‘·«+ãT H˚‘·«+ãT q+<ä+ãTeT+<ä+ãT –\ø£j·TT ã+‘·T\T ì\T|ü⁄bı\T|ü⁄ qj·TeTT ìdü‡+<˚Vü≤‘·j·TT H=|ü⁄Œ eTTs¡Te⁄qT Á<ä∫Ãy˚dæqj·T≥¢ ‘·qs¡T≥j·TTqT wü&É«s¡ZX¯ó~∆j·TT C≤‹jÓ÷>∑´‘·j·TTqT e ~∆ Á|æj·T‘·«+ãT $X¯<ä >∑‹j·TT

^\Tø=q Áyêj·Tdü+ãT\T Áyêj·T Áyêj·T >=+≈£î ø=düs¡TqT CÒ‘·|ü⁄Œ >=qø£j·TT+&ÉT \*‘· eTTø±Ô|òü˝≤ø±s¡ $\düqeTTq eT‹ eTs¡Tqà+Á‹ y˚<ëÁ~ eT+Á‹es¡T&ÉT.

#ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£‘· ø£*–q |ü<ä´$T~. ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´eTT˝À Ç≥Te+{Ï

‘˚.

d”.

1 - 71

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

|ü<ä´eTT eT]jÓTTø£{Ï Hê≈£î ‘Ó\TdüTqï+‘·˝À ˝Ò<äT.

á |ü<ä´eTTq ø£ ‹|ü‹jÓÆTq $s¡÷] y˚<ëÁ~ eT+Á‹ #˚‹Áyê‘·qT e]ídüTÔHêï&ÉT.

ndü\T #˚‹Áyê‘· m˝≤ ñ+&Ü˝À uÛÑ+>∑´+‘·s¡+>± #ÓãT‘·THêï&ÉT. n+‘˚ø±<äT #˚‹Áyê‘· >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ y˚<ëÁ~ jÓTTø£ÿ dü«s¡÷bÕìï ø=ìï X‚¢wü\‘√ ø=ìï <Ûä«qT\‘√ dü÷∫düTÔHêï&ÉT. ÇB $wüj·T+. Çø£ |ü<ä´+˝ÀìøÏ Á|üy˚•<ë›+.

yÓTT<ä≥ #˚‹Áyê‘· $esê\T #·÷<ë›+.

1. |üf…º R ì\Te⁄ ^‘·

2. eÁ≥Te R >∑T+Á&ÉeTT>± ñ+&É&É+. n+fÒ Äj·Tq nø£åsê\T >∑T+Á&ÉeTT>± Áyêùdyês¡qïe÷≥.

3. |ü]|ü⁄wæº R Ç+|ü⁄>±Áyêj·T&É+

4. ‘·\ø£≥Tº R nø£åsê\≈£î ô|’q {Ï≈£îÿ˝≤>± ô|fÒº >∑Ts¡TÔ. ( 3 )

5. >∑T&ç R Vü≤\T¢\ô|’ì Çø±s¡+ ( Ï )

6. düTqï R nqTkÕ«s¡+ ( + )

7. øÏj·T´ R j·T e‘·TÔ ( ´ )

8. düT&ç R ãTT e‘·TÔ ( è )

9. eTT&ç R e‘·TÔ\qT eTT&ÉT\T n+{≤s¡T. ‘· e‘·TÔqT ‘êeTT&ç n+{≤s¡T. n˝≤π> bÕeTT&ç, e÷eTT&ç yÓTT<ä˝…’q$.

10. ( ô ’ )

)

11. ( ô

◊‘·«+ãT R ◊

@‘·«+ãT R @

12. n+<äeTT R @ nø£ås¡eTT m˝≤ Áyêj·÷˝À n˝≤ Áyêj·T&É+.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

13. eT+<ä+ãT R nø£åsê\≈£î e\dæq+‘· eT+<ä+>± Áyêj·T&É+.

14. –\ø£ R Ç~ qø±s¡|ü⁄ bı\T¢ ˝≤>±, ‘Ó\T>∑T ‘=$Tà~ n+¬ø ˝≤>±

ñ+≥T+~. (

Bìì e\|ü\ –\ø£ nì e´eVü≤]+#˚ yês¡T. eT÷‹Hé nìÁyêdæ eT÷]Ô

nì #·~y˚yês¡≥. Çø£ÿ&É –\ø£ s¡ ø±sêìï dü÷∫dü÷Ô eTT+<äT |ü\Tø£ã&ÉT‘√+<äqïe÷≥.

∫es¡Áyêj·Tã&ç

˘ )

15. ã+‘·T\T R |ü+≈£îÔ\T. es¡Tdü\ neTs¡TŒ #·ø£ÿ>± ‹qï>± ñ+&ç düe÷qyÓTÆq m&ÉeTT\˝À Áyêj·T&É+.

16. ì\T|ü⁄ R nø£åsê\qT m˝≤ ì\ã&Ü˝À n˝≤ Áyêj·T&É+. ø=+<äs¡T |ü&ÉTø√u…{Ϻq≥Tº ÁyêkÕÔs¡T. n~ ‘·|üŒqïe÷≥.

17. bı\T|ü⁄ R dæús¡eTT>± Áyêj·T&É+. ˇø√ÿ nø£ås¡+ >±*˝ÀìøÏ ‘˚\>=≥º≈£î+&Ü Áyêj·T&É+.

18. qj·TeTT R eT <äT‘·«+. ã+&É>± sêj·T≈£L&É<äqïe÷≥.

19. ìdü‡+<˚Vü≤‘· R dü+<˚Vü≤+ ˝Òø£b˛e&É+. m˝≤ n+fÒ Á|üX¯+dü ˝≤+{Ï |ü<äeTT˝À X¯ mø£ÿ&É Áyêj·÷˝À dü mø£ÿ&É sêj·÷˝À nø£ÿ&˚ ìdü‡+<˚Vü≤+>± Áyêj·T>∑\T>∑T≥.

20. ˇ|ü⁄Œ R n+<äeTT

21. eTTs¡Te⁄ R düT+<äs¡‘·

22. Á<ä∫Ãq≥T¢ Áyêj·T&É+ R ø=+<äs¡T nø£åsê\qT #ÓøÏÿq≥T¢ ÁyêkÕÔs¡T ø£<ë. n˝≤ ø=ìï nedüs¡yÓTÆq #√≥¢ Áyêj·T&É+.

23. wü&É«s¡ZX¯ó~∆ R Vü≤\T¢\˝À ø£, #·, ≥ , ‘·, |ü esêZ\T ◊<äT. j·T qT+&ç $T–\ esêí\T Äs¡e es¡Z+. @ esêZø£ås¡+ j·TTø£ÔyÓ÷ ‘Ó*dæ j·TT+&É&É+.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

24.

C≤‹ jÓ÷>∑´‘· R ø£+sƒ¡´ zcÕ˜´<äT\ n+‘·s¡eTT\T ‘Ó*dæj·TT+&ÉT≥.

25.

e ~∆ R Bs¡ÈeTT\T ô|fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT ô|≥ºe\dæq+‘· bı&ÉeP |ædæHê]‘·q+ ˝Ò≈£î+&Ü ô|≥º&É+. nø£åsê\qT ∫qï$>± ø±≈£î+&Ü dü]|ü&É Äø£ ‹‘√ Áyêj·T&É+.

25.

Á|æj·T‘·«eTT

26.

$X¯<ä>∑‹ R ns¡úeTj˚T´˝≤ Áyêj·T&É+. $&ç $&ç>∑ Áyêj·T&É+. ‘Ó\T>∑T nø£åsê\qT ø£*|æ >=\TdüTø£≥Tº>± Áyêj·Tsê<äT.

27.

ø°\Tø=qT R |ü<äeTT\T ø£*|æ Áyêj·T&É+. dü+~Ûdü«s¡÷bÕ\qT $&ÉBdæ Áyêj·T&É+ <√wüeTT.

28.

>=+≈£î R nø£ås¡+ Áyêùd≥|ü⁄&ÉT nqTe÷q+. nø£ås¡+ ns¡ú+ ø±≈£î+&Ü @<√ –*øÏ eTT–+#·&É+ <√wü+.

#˚‘·|ü⁄Œ ø=qø£ j·TT+&ÉT R #˚‹ Áyê‘·˝À ‘·|ü⁄Œ\T #Ój·T≈£î+&Ü ñ+&É&É+.

eTs¡T‘Y G eT+Á‹ R eTs¡Tqà+Á‹ R <˚e‘·\eT+Á‹ ã Vü≤düŒ‹.

ãT~∆˝À ã Vü≤düŒ‹ n+{≤s¡T. n+‘· ãT~∆eT+‘·T&Ó’q y˚<ëÁ~eT+Á‹ n+<äyÓTÆq eTT‘ê´\e˝… (\*‘·eTTø±Ô|òü˝≤ø±s¡) nø£ås¡eTT\qT Áyêùdyê&É≥.

Çø£ á |ü<ä´+˝À <Ûä«ì+#˚ ¬s+&Ée bÕs¡Ù«eTT #·÷<ë›+.

eTØ eTT+<äT #˚dæq $es¡D e˝… n+¬ø\T y˚dæ #·÷|æ+#·qTø±˙ dü÷ú\+>± $e]kÕÔqT.<ädü÷ÔØì ã{Ϻ eTqdüÔ‘êÔ«ìï, Ä eTìwæ Äø±sê˙ï n+#·Hêy˚j·T&ÜìøÏ ˇø£XÊgy˚T ñ+~. <ëìì ˝…øχø√Á>∑|ò” nì Ä<ÛäTì≈£î\T n+{≤s¡T. Ç~ sêeTø£ wüßíìøÏ ‘Ó\TdüTqì á |ü<ä´+ ìs¡÷|ædüTÔ+~.

$s¡÷] y˚<ëÁ~ s¡÷|ü+ á |ü<ä´+˝À ø£qã&ÉT‘√+~ #·÷&É+&ç.

Äj·Tq ª|üf…ºµ Hêe÷\T<Ûä]+#˚yê&ÉT. yÓ’wüíe⁄\T <Ûä]+#˚ ì\Te⁄ Hêe÷\qT

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

|üf…ºes¡úHê\T n+{≤s¡T.

>∑T+Á&É+>∑ (eÁ≥Te) |ü⁄wæ˜>± (|ü]|ü⁄wæº) >± ñ+&˚yê&ÉT.

‘·\≈£î bÕ>± ø£fÒºyê&ÉT (‘·\ø£≥Tº)

Äj·Tq #·T≥÷º ø±+‹|ü]y˚wü+ (>∑T&ç) ñ+&˚~. ô|’>± dü|ü]yês¡+>± yÓfi‚flyê&ÉT. |ü]y˚cÕìøÏ bı&ç–+|æ~.

>∑T+&ÉT (düTqï) #˚sTT+#·T≈£îH˚yê&ÉT. ∫Á‘·+>± yÓ’wüíe⁄\T ‘·\ eTT+<äTuÛ≤>∑+ uÀ&ç #˚sTT+#·T≈£î+{≤s¡T.

#·÷&É&ÜìøÏ ø£˝≤´D Á|ü<ä+>± ñ+&˚yê&ÉT (øÏj·T´ nqT |ü<äeTTq≈£î ø£˝≤´D+ nì ns¡ú+ ≈£L&Ü ñ+~)

Äj·Tq ‘·\yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À >∑\ yÓ+Á≥Tø£\˝À X¯óuÛÑÁ|ü<äyÓTÆq s√e÷es¡ÔeTT ø£*– ñ+&˚yê&ÉT (düT&ç R ‘·\˝À düT&ç)

ô|’>± yÓqTø£qTqï yÓ+Á≥Tø£\T ªªeTT&çµµy˚ùdyê&ÉT.

#˚‹˝À ù|ø£u…‘·ÔeTT |ü≥Tº≈£îH˚ yê&ÉT ( ªªHÓ’µµ ‘·«eTT. HÓ’ nqT nø£ås¡eTTq≈£î ù|ø£u…‘·ÔeTT nì ns¡ú+). á |ü<ëìï ªª◊‘·«+ãTµµ nH˚ rdüT≈£î+fÒ áj·Tq≈£î eT+∫ #·s¡àkÂ+<äs¡´eTT, Vü≤düÔkÂ+<äs¡´eTT ñ+&˚eì ns¡ú+ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ ªª◊µµ ‘·«eTTq≈£î #·s¡àeTT, Vü≤düÔeTT nqT ns¡úeTT\Tqï$.

eTìwæ n+<ä>±&ÉT (n+<äeTT)

yÓT\¢>± Vü≤&Üe⁄&ç |ü&É≈£î+&Ü q&ç#˚yê&ÉT (eT+<äeTT) ˝À‘Ó’q dü«uÛ≤eeTT ø£\yê&ÉT ªªeT+<äeTTµµ q≈£î ˝À‘·T nH˚ ns¡úeTTqï~.

ø±* N\eT+&É\ yÓqTø£uÛ≤>∑+ ^dæq≥T¢+<˚<ëj·Tq≈£î (–\ø£)

dæús¡+>± $˝≤dü+>± ñ+&˚yê&ÉT (ì\T|ü⁄ bı\T|ü⁄)

nVü‰s¡´eTT #·ø£ÿ>± ñ+&˚~. ˙‹eT+‘·T&ÉH˚≥≥Tº ø£ì|æ+#˚yê&ÉT (qj·TeTT)

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

‘·qTe⁄˝À ªªìdü‡+<˚Vü≤‘·«+µµ ªªˇ|ü⁄Œµµ ªªeTTs¡Te⁄µµ ø£*– #ÓøÏÿq •\Œ+˝≤ (Á‘·∫Ãy˚dæqj·T≥T¢) ñ+&˚yê&ÉT.

ªªC≤‹ jÓ÷>∑´‘·µµ ªªe ~∆µµ ªªÁ|æj·T‘·«+µµ ªª$X¯<äµµ eTÚ‘·÷ ñ+&˚$.

Ç˝≤ ˇø£|üø£ÿ <ädü÷ÔØì e]ídü÷Ô y˚<ëÁ<äT s¡÷bÕ$wüÿs¡D+ n<äT“¤‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT sêeTø£ wüßí&û|ü<ä´+˝À.

‘˚.

e÷Á~ MTs¡T $s¡÷] y˚<ëÁ~ sêE <ëq <Ûësês¡∆eTœ\ Á|ü<Ûëq q<äT\ yÓ#·Ãu…≥Tº≥ <ä\øÏjÓ÷ $ãT<Ûä‘·{Ïì ‘·s¡TD X¯• eTÚ[ »&É\˝À <ë–j·TT+&ÉT!

1 ` 72

$s¡÷] y˚<ëÁ~>±s¡T <ëHê\T Ç#˚Ã≥|ü⁄&ÉT <ëq»\<Ûës¡\ ø√dü+ nìï Á|ü<Ûëq q<äT\q÷ Ks¡TÃô|fÒºdæHê&É≥. n+<äT#˚‘· >∑+>∑ •e»{≤p≥eTTq <ë–ø=HÓq≥. Ç{Ϻ ø£\Œq Ç~es¡¬øqï&É÷ #·<äTeì~.

Ç~ e÷~] nqT

|ü<äeTTq≈£î ÁVü≤dü«s¡÷|üeTT. n+>∑¢eTTq M&ÉT @ yÓ÷˝Ÿ¶ ˝Àìø° ˇ<ä>∑&ÉT n+{≤eTT. n<˚ ns¡úeTTq @ e÷~]ø° ˝§+>∑&ÉT nqT $<ÛäeTTq e÷Á~ MTs¡T n+{≤&ÉT sêeTø£ wüßí&ÉT.

Bì˝À ¬s+&ÉT |ü<ë\T >∑eTì+#·<ä>∑Z$. e÷Á~

yÓ#·Ãu…≥Tº

Ks¡TÃ CÒj·TT. yÓ#·Ãu…≥Tº n+fÒ Çø£ÿ&É y˚&ç#˚j·TT nì ø±<äT.

~qyÓ#·ÃeTT nqï~ s√EKs¡TÃ nqT ns¡úeTTq yê&ÉT<äTeTT. Ç+ø=ø£ $wüj·TeTT ~qyÓ#·ÃeTT yÓ’] düe÷düeTT.

ñ.

#˚‘·T\T Á~|ü⁄Œ#·THé ÁãuÛÑT\ #Ó+‘·\ q÷s¡ø£ <äT]«˙‘·T˝…’ j˚T‘·T\ uÀe⁄#·T+ ~s¡T>∑T ì|üŒ{Ï eT+Á‘·T\T ‘·+Á‘·T*+<äs¡THé uÛÑ÷‘·\ ø£\Œe ø£åeTT ÁãuÛÑ÷‘· >∑TD≤&ÛÉT´ì düs¡«˝Àø£ $ U≤´‘·T $˙‘·T y˚<ä–] >±‘·s¡ ∫‘·TÔ\T b˛\H˚s¡TÔπs?

1 - 73

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

#˚‘·T\T ø£≥Tºø=ì Á|üuÛÑTe⁄\ e<ä› ˙‹u≤VüQ´˝…’ $Ás¡Mπ> (j˚T‘·T\uÀe⁄#·THé) yês¡T eT+Á‘·T\T ø±s¡T. yês¡T πøe\eTT ‘·+Á‘·T\T. yês¡T uÛÑ÷$Tô|’ ø£\Œe ø£åeTT e+{Ïyê&É÷, #·ø£ÿì >∑TDeTT\T ø£\yê&É÷ ˝Àø£$U≤´‹ >=qïyê&É÷ düHêàs¡TZ&ÉT ($˙‘·T&ÉT) nsTTq sT÷ y˚<ä–]eT+Á‹øÏ mqï{Ïø° b˛*ø£ ø±H˚s¡s¡T.

d”.

ø£s¡TDÏ+∫ #·÷#ÓHê ø£$>±j·Tø±sêú]ú ìeVü≤ π>Vü≤+ãT\ HÓs¡j·TT dæs¡T\T ø√|æ+∫ #·÷#ÓHê ø=+&É‘√ HÓqe#·Tà qqe#·Tà q‘·&Ó’q qeì <ä÷s¡T yÓT∫à eTìï+#ÓHê yÓT<äTø£bÕ\düT&Ó’q <=s¡‘·q+ãTq ì*à |ü]&ÛÉ$+#·T u§+<äT >±$+#ÓHê uÛÑT$HÓ{Ϻ K\Tq≈£î Hê<ä≥ ø£s¡TD≤Á|ükÕ<ä yÓTTdü>∑T

eT+Á‹ e÷Á‘·T+&Ó <äTs¡à+Á‹eT<∏äqø£<∏äq #ês¡T #·sêà #·eT‘êÿs¡ #·Áø£e]Ô j·TÁ~ ìuÛÑT&ÉT $s¡÷] y˚<ëÁ~sêeT uÛÑÁ<ä bÕ<ädüs√s¡TVü≤ ã+uÛÑs¡+ãT.

1 - 74

Äy˚<ëÁ~ eT+Á‹

1. ø£s¡TDÏ+∫ #·÷∫Hê&Ü ø£$ >±j·Tø£ j·÷#·ø£ düeT÷Vü≤eTT\ sTT+&É¢˝À dæs¡T\T ì+&ÉTqT.

2. ø√|üeTT‘√ #·÷#ÓHê

ø=+&É+‘·{Ï

yê&Ó’qq÷ bÕ‘êfi¯eTTq <ä÷s¡TqT.

3. yÓT|ü⁄Œ ø£qã]∫Hê&Ü

eT+<äãT~∆,

eT÷s¡Tâ&ÉT ≈£L&Ü <=s¡‘·qeTT q+<äT

ì\T#·TqT.

4. ùdïVü≤uÛ≤eeTT #·÷ô|Hê |ü+∫sTT#·TÃqT.

bÕbÕ‘·Tàq¬ø’qq÷ eTqkÕs¡ (Ä<ä≥) ø£s¡TDqT

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 50 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

5. Ä y˚<ëÁ~ πøe\eTT eT+Á‹ e÷Á‘·y˚T ø±<äT #Ó&ɶeT+Á‘·T\qT nD#·T ø£<Ûë$Hê´düeTTqT #·eT‘êÿs¡eTT>± #·]Ã+#·>∑\ H˚s¡Œ].

Ä‘·&ÉT sêeT#·+Á<ä |ü<ë+uÛÀ»eTT\ j·T+<äT dü+#·]+#˚ ‘·TyÓTà<ä (ã+uÛÑs¡eTT).

eT.

»\C≤øå±+Á|òæT düs√» wü≥Œ<äeTT $XÊ«$TÁ‘· >√Á‘√<Û䓤e⁄+ &É\|òüTT ÁbÕuÛÑe⁄ &É]ú˝Àø£ düT\uÛÑT+&Ó’ ø°]Ô u…+bı+<äT Hê ø£\ ø±fi≤dæÔ‘·q÷uÛÑeHé düT>∑TD \ø£åàHé ~s¡à˝≤+ãHé ÁãuÛÑ˝Ÿ yÓ\j·T+>± ≈£î\ø±+‘·CÒdæ yÓ\ôdHé y˚<ëÁ~ uÛÑÁ<√qï‹Hé.

1 -75

$wüßí|ü<ä|ü<äàeTT\ j·T+<äT ‘·TyÓTà<ä (»\C≤ø£å

wü≥Œ<äeTT),

$XÊ«$TÁ‘·

>√Á‘·uÛÑe⁄&ÉT, n~Ûø£yÓTÆq ÁbÕuÛÑeeTT ø£\yê&ÉT, j·÷#·ø£ düT\uÛÑT&ÉT nsTT ø°]Ô >±+∫q y˚<ëÁ~eT+Á‹ ø£\ø±fi¯Vü≤dæÔ j·TqTHê‘·ì |ü⁄Á‹ø£ ‹s¡TeT˝≤+ãqT

ô|+&ç¢j·÷&ÓqT.

d”.

e wüuÛÒ+Á<ä >∑eTqT&û y˚<ëÁ~Hê<∏äT+&ÉT –]sê» ‘·qj·T sT÷ ‹s¡TeT˝≤+ã y˚<äìXÊ«düT&û y˚<ëÁ~Hê<∏äT+&ÉT <Ûä ‹ XÊs¡<ë+ã sT÷ ‹s¡TeT˝≤+ã $Vü≤π>+Á<ä >∑eTqT&û y˚<ëÁ~ Hê<ÛäT+&ÉT X¯s¡~Û ‘·q÷» sT÷ ‹s¡TeT˝≤+ã $ãT<ë~Û Hê<∏äT&û y˚<ëÁ~ Hê<∏äT+&ÉT <Ûäs¡ X¯N<˚$ sT÷ ‹s¡TeT˝≤+ã

j·Tq>∑ j·TqT≈£L\ <ë+|ü‘·´ $qT‘·eTVæ≤eT Vü≤s¡Te⁄ B|æ+#ÓHÍs¡! y˚<ëÁ~ $uÛÑT&ÉT Vü‰] j·TX¯ó&Ó’q ø£\ø±fi¯Vü≤dæÔ ‘·qj·T ‹s¡TeT˝≤+ãj·TT ì‘·´ e]∆wüßí \øÏåà.

‘˚.

1 - 76

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

y˚<ëÁ~ e wüuÛÑyêVü≤qT&Ó’q •e⁄&ÉT. ‹s¡TeT˝≤+ã –]s껑·qj·T jÓÆTq

bÕs¡«‹

y˚<ëÁ~ y˚<äeTT\T }s¡TŒ\T>± >∑\ ÁãVü≤à. ‹s¡TeT˝≤+ã XÊs¡<ë+ã.

y˚<ëÁ~ $Vü≤>∑sêC…’q >∑s¡T‘·à+‘·Tìô|’ $Vü≤]+#·T $wüßíe⁄. ‹s¡TeT˝≤+ã düeTTÁ<äTìøÏ ≈£L‘·T¬s’q \øÏåà.

y˚<ëÁ~ Ç+Á<äT&ÉT. ‹s¡TeT˝≤+ã X¯N<˚$.

Ç+‘·{Ï nqT≈£L\<ë+|ü‘·´eTT yê]~. eTH√»„yÓTÆq~ (Vü≤s¡Te⁄). y˚<ëÁ~ j·TX¯eTqT Vü‰s¡eTTqT<Ûä]+∫qyê&ÉT. ø£\ø±fi¯Vü≤dæÔ ≈£L‘·T¬s’q ‹s¡TeT˝≤+ã ì‘·´e]∆wüßíe⁄.

n\+. s¡÷|üø£eTT

d”.

y˚<äe÷s¡Z Á|ü‹cÕº<Ó’e‘· ÁX‚wüߺ &ÉuÛÑ´düÔ wü&É›s¡ÙHês¡úsê• j·T‹sê» s¡∫‘· u≤wü´Á>∑+<∏ä ìπsí‘· j·Tœ\ |ü⁄sêDÒ‹Vü‰düø£s¡Ô ã+<ÛäTs¡ ~e´Á|üã+<ÛëqT dü+<Ûë‘· |ü+#·dü+kÕÿs¡ Á|ü|ü+#· #·DT&ÉT yê<Ûä÷\ eTTì#·+Á<ä e+X¯es¡úq eT÷]Ô düø£\ <˚XÊ#ês¡´ ìø£s¡>∑Ts¡Te⁄

‘˚.

|ü≥ºù|qT+>∑T Áos¡+>∑ |ü‹øÏ qDí >±] >∑sꓤ+ãTsê• ˙Vü‰s¡s¡•à düs¡dü kÕVæ≤‘·´ kÂVæ≤‘·´ X¯j·T´ H˚{Ï j·÷fi¯óe+<ës¡T ø£+<ëfi¯j·T|üŒ>±s¡T

1 - 77

1.

y˚<äe÷s¡ZeTTqT ì\T|ü⁄≥j·T+<äT (y˚<äe÷s¡ZÁ|ü‹cÕ˜) ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT (<Ó’e‘·ÁX‚wüߘ&ÉT)

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 52 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

2.

nuÛÑ´dæ+∫q wü{Ÿ XÊÁdüÔeTT\T >∑\yê&ÉT. (kÕ+K´, jÓ÷>∑, Hê´j·T, yÓ’X‚wæø£, MTe÷+kÕ, y˚<ë+‘·eTT\T wü&É›s¡ÙqeTT\T)

3.

ÁoeTÁ<ëe÷qTE&ÉT s¡∫+∫q ÁouÛ≤wü´eTTq≈£î ns¡úeTT ìs¡ísTT+|ü>∑\yê&ÉT.

4.

nìï |ü⁄sêD Ç‹Vü‰düeTT\T ‘Ó*dæqyê&ÉT.

5.

>=|üŒe>∑T ~e´Á|üã+<ÛäeTT\qT nqTdü+<ÛëqeTT #˚j·TTyê&ÉT.

6.

◊<äT dü+kÕÿs¡eTT\ H=qs¡TÃ≥ j·T+<äT H˚s¡Œ] (‘ê|ü, |ü⁄+Á&É, HêeT, eT+Á‘·, j·÷>∑eTT\T - ◊<äT dü+kÕÿs¡eTT\T)

7.

yê<Ûä÷\ eTTì dü+‘·‹˝Àìyê&Ó’ e+X¯e ~∆ >±$+∫qyê&ÉT.

8.

Ä#ês¡T´\ ø±#ês¡T´&ÉT.

9.

Áos¡+>∑|ü‹øÏ |ü≥ºù|qT¬>’qyê&ÉT (Áos¡+>∑ |ü‹ì }πs–+#·Tyê&ÉqT≥)

10.

nD≤í#ês¡T´\yê] |ü⁄Á‘·T&ÉT (nDí>±] >∑sꓤ+ãTsê• ˙Vü‰s¡s¡•à)

11.

düs¡düyÓTÆq kÕVæ≤‘·´eTTq≈£î #·ø£ÿì X¯j·T´ nq>± kÕVæ≤‘·´ düs¡düE„&ÉqT≥.

12.

á ˝≤{Ï |üs¡eTuÛÑ≈£îÔ&ÉT (Äfi¯óe+<ës¡T) ø£+<ëfi¯ n|üŒ˝≤#ês¡T´\yês¡T.

XÊ.

‘·‘êÔ<ä –«uÛÑeÁ|üuÛ≤eì~Û >∑+<ëfi¯|üŒ >±]Hé <äj·÷ j·T‘·Ô kÕ«+‘·T ì‘ê+‘· XÊ+‹j·TT‘·T ˝Àø±#ês¡´ es¡T´Hé düTBÛ ∫‘êÔ+uÛÀs¡TVü≤ uÛ≤qT >=\TÃ#·T <ä<ëosê«<ä \uÀ∆qï‹Hé Vü≤‘ÓÔHé MT] $s¡÷]eT+Á‹eTDÏ y˚<ëÁBX¯ó &ÉT<ä´Á<äT∫Hé.

1 - 78

n{Ϻ ø£+<ëfi¯|üŒ >±]ì y˚<ëÁ~eT+Á‹ ø=*∫ yê] Äosê«<äeTT#˚ ñqï‹ì bı+<ÓqT.

‘·‘êÔ<ä ø˘ R kÕ{Ï˝Òì

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

e. yÓ+&çj·TT qy˚«<ëÁ~ eT+ÁrX¯«s¡T+&ÉT ø£$≈£î\ ‹\≈£î+&ÉTqT, s¡Ds¡+>∑

BÛs¡T+&ÉTqT, q+ãTì~Û >∑;Ûs¡T+&ÉTqT, uÛÑ≥ºs¡uÛÑyê+≈£î+&ÉTqT, qø£\+≈£î+&ÉTqT düe‘êÔs¡T eT+&É*ø£s¡ >∑+&É+&ÉTqT, qT<ä›+&É uÛÑTC≤ <ä+&ÉT+&ÉTHÓ’, |üs¡HêØ düôVA<äs¡T+&Éj·TT´qT ì‘·s¡ düeTTbÕ]®‘· e<Ûä÷ e\¢uÛÑT+&ÉTqT, >√|æø± >√$+<äT+&Éj·TT´ ˙X¯«s¡ \ø£åD \øÏå‘·T+&ÉTqT, bıqï+ã\ <˚e ~e´ÁobÕ<ä |ü<ëàsê<Ûä≈£î+&Éj·TT´qT Áã‹cÕº|æ‘· |üs¡eT yÓ’wüíe ≈£î≥T+ã $X‚wüß+&ÉTHÓ’q |òüTqTì. 1- 79

‘˚.

uÛÑ≥º uÛÑyê+≈£î&ÉT R uÛÑ≥ºs¡T ∫Vü≤ïeTT ø£\yê&ÉT.

qe‘êÔs¡T ø£+&É*ø£s¡>∑+&É&ÉT R Ç~ _s¡T<äT

>∑Ts¡T‘·T >∑\ sêE eT+>∑j·T >∑Ts¡TesêE |ü⁄Á‘·T ô|<ädü+>∑ uÛÑ÷bÕ\T X¯Á‘·T C…’Á‘·T uÛ≤qTdüeT‘˚E $<ë´e<Ûëq uÛÀE >=*à y˚<ëÁ~ ì‘·´ \≈£åîà\ <ä*s¡TÃ.

1 - 80

>∑Ts¡TesêE |ü⁄Á‘·T&ÉT, X¯Á‘·T C…’Á‘·T&ÉT n>∑T ô|<ädü+>∑ uÛÑ÷bÕ\Tì e<ä› eT+Á‹jÓÆT y˚<ëÁ~ ì‘·´\ø°åà dü+|üqTï&ÉjÓT´qT.

eT.

$uÛÑy˚+Á<äT+&ÉT $s¡÷] XÊdüq eTVü‰ $U≤´‹ sêe÷qT» Á|üuÛÑTy˚<ëÁ~ *œ+#·T Áyêj·TdüeTT˝Ösê! ô|<ä›dü+>±e˙ $uÛÑT∫‘·Ô+ãT HÓ]+– >∑+≥eTTs¡e˝Ÿ $<ë´ e<Ûä÷q÷|ü⁄s¡ Á|üuÛÑeÁbÂ&ÛÉ s¡afi¯+s¡afi≤s¡uÛÑ{Ï kÂuÛ≤>∑´+ãT >∑*Œ+|ü>∑Hé.

1 - 81

yÓ’uÛÑeeTTq sTT+Á<äT&ÉT ($uÛÑy˚Á<äT+&ÉT), $s¡÷] Á>±e÷~Ûø±s¡eTTq $U≤´‹ q+~q yê&É÷ ($s¡÷] XÊdüq eTVü‰$U≤´‹), sêe÷qT»j·T´ jÓTTø£ÿ ‘·qj·TT&Ó’q y˚<ëÁ~ Áyêj·Tdü>±&Ó’ ô|<ä›dü+>∑uÛÑ÷bÕ\Tì eTqdüT ‘Ó*dæ Áyêdü÷Ô ñ+fÒ

Ä |òüT+≥eTT #˚j·TT <Ûä«qT\T düs¡dü«‹ ø±*j·T+<Ó\ ($<ë´e<Ûä÷ q÷|ü⁄s¡)

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

qT+&ç |ü⁄{Ϻq m≈£îÿyÓ’q (Á|üuÛÑe ÁbÂ&ÛÉ) s¡afi¯+s¡afi¯ <Ûä«qT\ kÂuÛ≤>∑´eTT qqTø£]+#Ó&ç$.

#·+.

n‘·ì düôVA<äs¡T˝Ÿ yÓ\dæ sês¡´ >∑TD≤&ÛÉT´\T sêeTø£ wüßí&Ü j·T‘·uÛÑT» XÖs¡T´&Í ‹s¡TeT\j·T´ $#·ø£åD uÛÑe´ dü‘·ÿfi≤ #·‘·Ts¡T&ÉT \ø£åàDj·T´j·TT s¡kÕ‘·\ q÷‘·q ø±eT<Û˚qTe⁄˝Ÿ #·‘·Ts¡|ü<∏ë$<Ûëqqj·TkÕ+Á<äT\T #·+Á<äT\T ø±+‹dü+|ü<äHé 1 - 82

n‘·ì k˛<äs¡T\T sêeTø£ wüßí&ÉT, ‹s¡TeT\j·T´, \ø£åàj·T´. Ms¡T q\T>∑Ts¡÷ uÛÑ÷‘·\ ø±eT<Û˚qTe⁄\T ($‘·s¡D o\Ts¡qT≥) kÕeT<ëquÛÒ<ä<ä+&√bÕj·TeTT\qT ˙‘·T\+<äT düeTs¡Tú\T.

‘˚.

<Ûäs¡à ìπsí‘· y˚<ëÁ~ ≈£L]à ‘·eTTà &Ó’q ÁosêeTø£ wüí Á|ü<Ûëì yÓ\ôd \ø£åàe÷+u≤~Û Hê<ÛäT&Ó’ \øÏåà ‘√&ç j·÷~ Hêsêj·TDTì ø£ |ü qqT~q+ãT.

1 - 83

y˚<ëÁ~ eT+Á‹ ‘·eTTà&ÉT ÁosêeTø£ wüí eT+Á‹ \ø£åàe÷+ãqT $yêVü≤e÷&ÓqT.

ø£+.

Ç+‹+ ~s¡TeT\ eT+Á‹j·T q+‘·eT >=ìj·÷&É e\j·TT Vü≤]Vü≤j·T q>∑s¡ ÁbÕ+‘√|ü eq \‘ê+‘ê q+‘· eTs¡+<äÁdüe+‹ ø±+∫‘· dü÷øÏÔHé

1 - 84

‹s¡TeT\ eT+Á‹ uÛ≤s¡´jÓÆTq nq+‘·eTà $TøÏÿ* ø=ìj·÷&É<ä–q~

ø£+.

Ä \ø£åàD eT+ÁrX¯«s¡T ©˝≤e‹ yÓ+>∑fi≤+ã ˝ÒK $uÛÑTe<Ûä÷ bÕ*‘· HêHê$<Ûä \ ø°åà \ø£åD XÀ_Û$uÛÑe ø°s¡TÔ\ yÓ\ôdHé

1 - 85

bÕeTs¡ yê´U≤´qeTT

:: 55 ::

&܈ˆ &ç.j·Tdt. >∑D|ü‹sêe⁄

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ø£+.

\ø£åàD eT+Á‹ yÓ+>∑fi≤+ãqT ô|+&Ü¢&ÓqT. ÄyÓT ø°]ÔeT+‘·Tsê\T.

k˛<äs¡T\T dü‘·T\T düT‘·T\TqT y˚<√~‘· e÷s¡Z#·s¡´ $qj·TeTT qj·TeTTHé Áo<ë+|ü‘·´eTT HÓdü>∑>∑ y˚<ëÁ~ eTVü‰Á|ü<Ûëì yÓ\j·TT+ >∑ ‘·T\Hé

1- 86

düT‘·T\‘√ dü‘·T\‘√ #·ø£ÿì <ë+|ü‘·´eTT‘√ y˚<äeTT\T uÀ~Û+∫q e÷s¡ZeTT˝À y˚<ëÁ~ |üj·Tì+#ÓqT.

ø£+.

@e+$<Ûä >∑TDeTDÏKì ø±$s¡“¤e<äTs¡Tø£ bÕø£{≤ø£å »ìøÏ \ ø°åàe\¢uÛÑ #·s¡D≤+ãT» ùdyêùV≤yêø£ o\ o\qeTTìøÏHé

1- 87

Ç{Ϻ >∑TDeTT\HÓ&ç s¡‘·ïeTT\ >∑ìøÏ

Ä$s¡“¤$+#·T#·Tqï <äj·T>∑\ #·÷|ü⁄\yêìøÏ

$wüßí bÕ<äùdyêdü«uÛ≤eeTTqT |ü]øÏ+#·T eTTì‘·T\T´q≈£î

ø£+.

n+<Ûäø£ ]|ü⁄ >∑+<ÛäÁ<äTeT >∑+<∏ë+<Ûä~«|ü$|üø£å>∑s¡T&ÉÁ‘√{° u≤+<Ûäeã+<ÛäTs¡ø°]Ô düT >∑+~Û\ uÛÑTeqÁ‘·j·TTq≈£î |òüTq$qj·TTq≈£îHé

1- 88

•e⁄&ÉT (n+<Ûäø£]|ü⁄), #·+<äqe ø£åeTT (>∑+<ÛäÁ<äTeT), ø£{Ïø£Nø£{Ï nqT eT~+∫q @qT>∑T≈£î X¯Á‘·Te>∑T dæ+Vü≤eT>∑T #·+Á<äT&ÉT (>∑+<Ûë+<Ûä ~«|ü $|üø£å), >∑s¡T&çì eTT≈£îÿ (>∑s¡T&ÉÁ‘√{°) nqT á Hê\T–{Ï ‘√ düe÷qyÓTÆq >=|üŒ ø°]Ô|ü]eTfi¯eTT yê´|æ+∫q eT÷&ÉT uÛÑTeqeTT\÷ ø£\yêìøÏ

•e⁄&ÉT, #·+<äqeTT, #·+Á<äT&ÉT, >∑s¡T&ÉTì eTT≈£îÿ ‘Ó\¢ì$.

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ø£+.

#·‘·Ts¡T<ä~Û e\j·T e\sTT‘· ≈£î‘·\ uÛÑs¡D ø£s¡D uÛÑTEq≈£îqT düT»qTq≈£îHé düT‘·XÖ]øÏ õ‘·yÓ’]øÏ Væ≤‘·ø±]øÏ düeT<ä>∑eTq ùV≤˝≤ø£]øÏHé

1- 89

#·‘·T' G ñ<ä~Û e\j·T e\sTT‘· ≈£î‘·\

Hê\T>∑T düeTTÁ<äeTT\T #·T{Ϻq uÛÑ÷$Tì

uÛÑs¡D ø£s¡D uÛÑTEq≈£î R uÛÑ]+|ü>∑\ uÛÑT»eTT\T ø£\yêìøÏ

düT»qTq≈£î

qT‹+|üã&çq XÖ] ø£\yêìøÏ (qT‘·XÖ]øÏ)

»sTT+|ü&çq yÓ’s¡T\T ø£\yêìøÏ (õ‘·yÓ’]øÏ)

Væ≤‘·yÓTTq]+#·TyêìøÏ

$˝≤düeTT>± @qT>∑Te˝… q&ÉT#·TyêìøÏ

ø£+.

yêD° qKeTTK eTTK]‘· MD≤ìø±«D|ü\¢$‘·q÷‘·ïdüT<Ûë ÁbÕDdüK ˝Òœ˙ ø£\ sêDTq ø±#·]‘· uÛÑ÷düTs¡Á‘êDTq≈£îHé

1 - 90

yêDÏ >√{Ïø=q\#˚ MT≥ã&çq (yêD° qKeTTK eTTK]‘·) MD≤<Ûä«ì#˚ ∫–]Ãq (MD≤ ìø±«D |ü\¢$‘·) ˝Ò‘· neT ‘·eTqT b˛*q (q÷‘·ïdüT<Ûë ÁbÕDdüK) eT<ÛäTs¡yÓTÆq |òüT+≥eTT jÓTTø£ÿ<Ûä«ì ø£\yêìøÏ (˝Òœ˙ ø£\sêDTq≈£î) y˚<ëÁ~ Áyêj·TTq|ü⁄&ÉT n‘·ì ˝Òœì #˚j·TT #·|ü⁄Œ&ÉT yêDÏ MDMT≥T‘√ b˛\Œã&ÓqT.

Áu≤Vü≤àDT\qT s¡øÏå+#·TyêìøÏ

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

ø£+.

dü+<∏ës¡|òüTT|ü‹øÏ e wü düÿ+<ÛäTq¬ø’<äT+j·TT^qø£s¡Tíq≈£î dü$T Hêà+<∏ë‘·≈£î u≤+<Ûäe X¯óuÛÑ dü+<Ûë‘·≈£î <ë‘·≈£îqT e wüuÛÑ>∑eTqTq≈£îHé

1-91

Á|ü‹»„j·T+<äT sêeTTìe+{ÏyêìøÏ (dü+<Ûë s¡|òüTT|ü‹øÏHé)

m<äT› eT÷|ü⁄s¡eTT\ e+{Ï uÛÑT»eTT\T ø£\yêìøÏ (e wüdüÿ+<ÛäTq≈£î)

á j·TT>∑|ü⁄ ø£s¡TíìøÏ (<ëqeTTq+<äT) (◊<ä+j·TT^q ø£s¡TíìøÏ)

j·TT<ä∆eTTq e÷+<Ûë‘·e+{ÏyêìøÏ (dü$T‘Y G e÷+<Ûë‘·≈£î)

ã+<ÛäTe⁄\≈£î y˚T\T>∑÷s¡Tà yêìøÏ

<ë‘·≈£î

e wüuÛÑeTT e˝… ؃$>± q&É#·T yêìøÏ (e wüuÛÑ >∑eTqTq≈£îHé)

ø£+.

;ÛeT Áø√<Ûë+<Ûä $eT‘· d”eT+‘·er \˝≤eT d”eT+‘· eTDÏ k˛Ôe÷bÕø£s¡D |ü≥T XÊ´eT\ ø£s¡yê\ »j·T düVü‰j·TuÛÑTEq≈£îHé

1- 92

uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ø√|üeTT‘√ ø£qTï>±qì (;ÛeTÁø√<Ûë+<Ûä) X¯Á‘·Te⁄\ jÓTTø£ÿ ($eT‘·) Ç˝≤¢+Á&É jÓTTø£ÿ (d”eT+‘·er \˝≤eT) bÕ|ü≥\ j·T+<ä* eTDT\>∑T+|ü⁄q≈£î (d”eT+‘· eTDÏk˛ÔeT) ‘=\–+#·T≥˝À (nbÕø£s¡D) nq>± X¯Á‘·T Ms¡T\qT dü+Vü≤]+#·T≥j·T+<äT q\¢ì ø£‹Ô (XÊ´eTø£s¡yê\) e\q »j·TeTT \_Û+∫q uÛÑT»eTT\T ø£\yêìøÏ

ø£+.

s¡$#·s¡D s¡T∫øÏ eT‹uÛ≤ s¡$øÏ $eT‘· dü∫e >∑[‘·s¡e|ü<äuÛÑ÷cÕ

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

s¡$øÏ uÛÑTC≤+‘·s¡eTDÏVü‰ s¡$øÏì s¡T∫‘êø£ ‹øÏ <ÛäsêuÛÑ ‘·ø£ ‹øÏHé

s¡$øÏs¡DeTT\ e+{Ï ø±+‹ ø£\yêìøÏ

uÛ≤s¡$ j·T+‘·{Ï eT‹eT+‘·TìøÏ

yÓ’] eT+Á‘·T\ bÕ<äeTT\qT+&ç C≤s¡T#·Tqï ø±*j·T+<Ó\ ÁyÓ÷‘·\T

eT+Á‘·T\ eP´Vü≤eTT\T y˚<ëÁ~ eT+Á‘·T

e<ä› bÕs¡ø£ yês¡T z&çb˛sTT ø±*øÏ ‘·–*+#·Tø=ìq >∑+&Éô|+&˚s¡eTT\T ‘=\–+#·Tø=qT#·Tqï|ü⁄&ÉT e∫Ãq s¡eeTT\T y˚<ëÁ~øÏ uÛÑ÷wüDeTT\qT≥)

uÛÑ÷wüDeTT\T>± ø£\yêìøÏ

1-93

(yÓ’]

ø£+.

eø£åeTTq $sêõ\T Vü‰s¡eTT\T ø£\yêìøÏ

uÛÑ÷uÛ≤s¡eTT eVæ≤+#·TyêìøÏ

sêe÷qT»j·T´ düT‘·Tq≈£î ÁoeT+‘·Tq ø£s¡úkÕs¡úJeT÷‘· Vü≤j·T ùdúyÓ÷qï‹øÏ $s¡÷] ÁoeT<˚«<ëÁ~eT+Á‹ dæ+Vü≤+ãTq≈£îHé

sêe÷qTEì ≈£îe÷s¡Tq≈£î

<Ûäqe+‘·Tq≈£î

1 - 94

n]ú »qT\≈£î JeT÷‘·yêVü≤qTì e+{Ï ôdÌús¡´eTT #·÷|ü⁄yêìøÏ (JeT÷‘·yêVü≤qT&ÉT X¯+K#·÷&ÉTì ÁbÕDeTT ø±#·T≥≈£î ÁbÕDeTTì#·Tà ôdúÌs¡´eTT #·÷ô|q≥)

nuÛÑT´<äj·T|üs¡+|üsê_Ûe ~Û∆ j·T>∑Tq≥T¢>± Hê jÓTTqs¡Œ+ã÷ìq

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·Ù´+ãTq≈£î >∑<∏ë$<Ûëq+ u…{Ϻ<äìq

eT.

1 ` 95

‘·T*‘√ø£å<Ûä«»dü÷‘·T&Ó’ yÓ\j·TT dü÷‘·T+ >±+∫ eTTHé XÖqø± <äT\TµπøåÁ‘·+ãTqT y˚\TŒ Bs¡úeTT ãT<Ûä düTÔ‘·´Á|üuÛ≤e+ãT˝…’,

Á|ü<∏äe÷XÊ«düeTT

bÕ+&ÉTs¡+>∑ e÷Vü‰‘·à´+

<ä[‘Ó’qdæÔ$Ts¡+ãT˝…’, sTTVü≤ |üsês¡Ô ÁbÕ|æÔ eT÷\+ãT˝…’, sTT\ô|’ H=¬øÿ&É >∑˝…ZH˚qq|òüTeT÷ØÔ! ‘Ó\Œy˚µ Hêe⁄&ÉTHé

1- 96

XÖqø±<äT\T •e⁄ì kÕs¡~∏jÓÆTq ÁãVü≤à<˚e⁄ì‘√ düe÷qT&É>∑T (‘·T*‘· G ñø£å<Ûä«» dü÷‘·T&ÉT) dü÷‘·Tì p∫ eTTqTï Ç˝≤ n&ç–Hês¡T. (Çø£ÿ&É dü÷‘·Tì‘√ dü÷‘·Tì b˛\TÃ≥ n+<äyÓTÆq ø£$‘ê«+X¯eTT)

πøåÁ‘·eT÷, y˚\÷Œ,rs¡úeT÷ ãT<ÛäT\#˚‘· ø°]Ô+|üã&ÉTqM, bÕ|üeTT\qT Nø£≥¢qT b˛Á<√\TqM (<ä[‘· G @q' G ‹$Ts¡+ãT\T), ÇVü≤|üs¡ ÁbÕ|ü⁄Ô\T ø£\T>∑CÒj·TTqM á uÛÑ÷eTTô|’q ˇπø#√≥ (ˇ¬øÿ&É) ñHêïyê? ‘Ó\T|üe\dæq~ nìn&ç>±s¡T. n|ü⁄&ÉT