You are on page 1of 3

§Ó c¸c b¹n tham kh¶o

B¹n cã thÓ thÊu hiÓu con ngêi qua diÖn m¹o cña khu«n mÆt dï hä lµ
ng«i sao mµn b¹c hay lµ nh©n vËt ®Æc biÖt mµ c¸ tÝnh cña hä sÏ lé
diÖn nh lµ c¸i mòi næi lªn khu«n mÆt vËy?
Vµ ®©y lµ nh÷ng bÝ quyÕt:

Khãe m¾t:
Mét nÐt nh¨n hiÖn ra tõ trong khãe m¾t cña ngêi díi 30 tuæi chøng
tá xu híng m¹nh mÏ vÒ t×nh dôc. §êng nh¨n ë phÝa ngoµi con m¾t-
nÕp nh¨n ë ®u«i m¾t (vÕt ch©n chim) biÓu hiÖn ngêi cã b¶n tÝnh
tèt lµnh.

M¸:
§©y lµ mét phÇn cña khu«n mÆt thÓ hiÖn t×nh th©n thiÖn cña ng-
êi b¹n t×nh cña b¹n-"Tr«ng c¸i m¸ mµ gi¸ con ngêi"-vµ nã chøng tá
kh¶ n¨ng ®a t×nh cña mét con ngêi.
Ngêi cã gß m¸ cao lµ ngêi thÝch tham gia vµo héi hÌ, ®¸m ®«ng. Nh-
ng lo¹i ngêi nµy còng biÕt c¸ch dµnh thêi gian Êm cóng cho gia
®×nh còng nh thÝch thëng thøc b÷a ¨n tèi ®oµn tô trong gia
®×nh.
M¸ ®Çy hoÆc dß m¸ b»ng ph¼ng biÓu hiÖn ngêi nhót nh¸t trong
giao thiÖp. Nhng ®©y lµ con ngêi ®Õn ®é cëi më t×nh c¶m víi ai
®ã th× sÏ rÊt trung thµnh.

Tai:
D¸i tai nhá lµ dÊu hiÖu cña kÎ th¸i qu¸ vÒ t×nh dôc. Nhng ®ã còng lµ
ngêi biÕt chÕ ngù ®Ó dµnh cho b¹n t×nh sù ®ång ®iÖu vÒ kho¸i
c¶m. B¹n còng cã thÓ nh×n tai ®Ó hiÓu tÝnh hµo phãng hay keo
kiÖt cña ngêi ®ã. B¹n dïng ngãn tay trá lÇn theo r·nh c¹nh vµnh tai
tõ d¸i tai lªn tËn phÝa trªn. NÕu b¹n c¶m thÊy r·nh mót chÆt vµo
ngãn tay th× h·y coi chõng: ®ã lµ ngêi "v¾t cæ chµy ra níc" ®Êy!

C»m:
Ngêi cã khu«n mÆt lìi cµy lµ ngêi cã kh¶ n¨ng ®Èy kho¸i c¶m t×nh
dôc lªn tét ®Ønh. Nhng h·y nhí r»ng-phÝa tr¸i cña khu«n mÆt cã kh¶
n¨ng biÓu c¶m h¬n bªn ph¶i. C¸c nhµ nghiªn cøu cho r»ng phÝa bªn
tr¸i biÓu hiÖn cho nh÷ng nÐt riªng t, nh÷ng phÇn c¸ nh©n cña c¸
tÝnh con ngêi.

Nh©n trung:
R·nh nh©n trung (tõ phÇn díi cua mòi tíi m«i trªn) lµ mét trong
nh÷ng dÊu hiÖu chØ ra mét c¸ch râ rµng xu híng t×nh dôc c¸ nh©n.
Nh©n trung cµng réng th× lßng khao kh¸t t×nh dôc cµng m¹nh.

§«i m¾t ®a t×nh


Ngêi nµo mi m¾t rñ xuèng lµ ngêi chÊp nhËn ngêi t×nh mét c¸ch
phiªn phiÕn h¬n lµ tù ®Æt ra chuÈn mùc ®Ó t×m kiÕm. Robert
Redford lµ mét ngêi nh thÕ. §«i m¾t xanh th¬ trÎ cña anh nãi lªn
r»ng anh lµ ngêi qu¸ lôy vµ dÔ th«ng c¶m víi b¹n t×nh.
M¾t trßn thÓ hiÖn t×nh c¶m râ rµng vµ dÔ dµng mêi gäi thiÖn c¶m
cña ngêi kh¸c.
M¾t xÕch nãi lªn kh¶ n¨ng mÉn c¶m. Nhng nÕu m¾t qu¸ côp xuèng
lµ ngêi cã kh¶ n¨ng quyÕn rò nhng lu«n cã vÎ nh che dÊu ®iÒu g×
®ã.
Ngêi hay ghen tu«ng ®îc thÓ hiÖn ë ®«i l«ng mµy rËm vµ giao
nhau. Nh÷ng ngêi nµy khã mµ cã thÓ tin tëng mét ai.
M¾t s¸ng râ rµng c¸ch xa nhau lµ m¾t cña ngêi say mª cuéc sèng.
§©y lµ ngêi cã tr¸i tim híng thîng, t×m c¸ch vît lªn b¶n th©n m×nh
®Ó chiÒu lßng b¹n t×nh.

MiÖng ®a t×nh
§«i m«i réng vµ hai khãe ®i lªn lµ ngêi ham hè t×nh dôc h¬n lµ ham
muèn vÒ sù giao ¸i, t×nh c¶m vµ tÕ nhÞ. Dolly Partin lµ mét vÝ dô.
M«i trªn cho thÊy kh¶ n¨ng yªu cßn m«i díi chØ ra nång ®é t×nh yªu
mµ ngêi ®ã cÇn (m«i trªn lµ nhu cÇu cña t×nh yªu híng thîng,
m«i díi lµ nhu cÇu cña t×nh yªu thÓ x¸c).
M«i trªn dµy h¬n m«i díi chøng tá mét ng¬i kh¸t yªu thùc sù chø
kh«ng ph¶i ®ãi kh¸t ngêi t×nh.
M«i díi dµy ph¸t lé r»ng ngêi ®ã ®ßi hái t×nh yªu vµ cã kh¶ n¨ng
trao cho ngêi kh¸c t×nh yªu (ngêi Trung Hoa gäi lµ ¸i t×nh nång
hËu). KhÝa nèi phÇn gi÷a tíi phÇn cuèi cña m«i trªn biÓu hiÖn ngêi
l·ng m¹n vµ t×nh yªu ®Çy ¶o tëng. Ngêi ®µn «ng bay bím Mel
Gibson lµ ngêi cã ®«i m«i nh vËy. Kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi
thÊy c¸c c« g¸i ph¸t rå lªn v× anh ta!
§«i m«i biÓu hiÖn kh¶ n¨ng c©n b»ng, tÝnh quyÕt ®o¸n vµ søc
m¹nh cña con ngêi. NÕu ngêi nµo cã ®«i m«i c©n ®èi th× anh ta cã
kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ t×nh yªu nhng biÕt gi÷ lÝn nh÷ng khao kh¸t
t×nh c¶m cña m×nh.
M«i trªn h¬i cong thêng thÊy ë ngêi cã søc m¹nh vÒ t×nh dôc, ngêi
®ßi hái sù chó ý cña ngêi kh¸c vµ thêng lµm b»ng ®îc ®iÒu ®ã.
M«i hÑp vµ óp xuèng biÓu hiÖn cña ngêi thiÕu nh¹y c¶m vµ tÝnh
t×nh thÊt thêng
NÕu m«i trªn óp xuèng, ngêi ®ã sÏ lµ ngêi nh¹y c¶m, lµ ngêi t×nh lý
tëng.

C¸i mòi:
Ngêi nµy cã ph¶i lµ b¹n t×nh th©n ¸i hay u uÈn, ñ dét? C¸i mòi cã
thÓ nãi lªn ®iÒu ®ã. NÕu mòi hÕch, ngêi ®ã cã tÝnh ®éc lËp, hãm
hØnh vµ hµo phãng víi thêi gian, tiÒn b¹c vµ t×nh yªu. Trªn thùc tÕ
mòi cã thÓ nãi lªn nhiÒu ®iÒu vÒ c¸ tÝnh con ngêi.
VÝ dô, lç mòi ph¼ng biÓu hiÖn tÝnh kiªn nhÉn, lç mòi hin nãi lªn ng-
êi cè chÊp. Mòi loe ra vµ hÕch lªn-gièng nh mòi hµi híc Bob Hope, lµ
mòi cña ngêi thiÕu kiªn nhÉn, tÝnh khÝ hay ®æi thay ®Õn møc v« l-
êng.
Mét c¸i mòi m¶nh, nhän ®Çu hoÆc cã ®êng r·nh ch¹y däc gi÷a mòi
lµm ta h×nh dung ®Õn ngêi hay n¶n chÝ.
Mòi rÊt to, phång ra hai bªn vµ trßn trÜnh tè c¸o chñ nh©n lµ ngêi
kiªu c¨ng, ng¹o m¹n.
Ngêi nµo cã c¸i mòi nhá víi hai c¸nh mòi vµ lç mòi hÑp lµ ngêi cã xu
híng hay lo ©u, nhót nh¸t. Nhng nÕu b¹n muèn vµ kiªn nhÉn mét
chót, b¹n cã thÓ hiÓu vµ thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ tèt víi ngêi ®ã.

Thïy D¬ng dÞch (Women' day 3-1994)


TrÝch trong T©m Lý Häc gi¶i trÝ cña §øc
Uy

Related Interests