You are on page 1of 27

Department of Education

Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ESP VI


S.Y. 2018 - 2019
Pangalan:____________________________________ Baitang at Seksiyon:_______________________
Petsa:________________________________________ Iskor:_____________
Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Kung ikaw ay tumatawid sa highway, saan mo dapat ito ginagawa?
a. kung saan may traffic lights b .sa ibaba ng overpass c. kung saan walang pulis na nakakakita
2. Ang berdeng ilaw sa traffic light ay nangangahulugang _____________.
a.dapat akong maghintay bbago ako tumawid b.maaari akong tumawid sa kalye c.dapat kong bagalan ang pagtawid
3. “Habulin natin ang red light para makatawid,” ang sabi ni Chayong. Ano ang masasabi mo?
a. Tama ang sinabi ni Chayong kung kaya’t sila ay nagmamadali.
b. Hindi dapat hinahabol ang red light kung nagmamadali.
c. Dapat tumawid lamang kung green light.
4. Bago lumipat ng daan, tinignan muna ni Freddie ang senyas ng pulis trapiko. Ito ay __.,
a. mali b. di wasto c. mainam
5. Tuwing oras ng uwian, ang mga tao ay lumalampas sa daan sa pag-aabang ng masasakyan. Ano ang masasabi mo?
a. Hindi ko sila masisisi b Maaaring gawin ito kung walang mga sasakyan. c. Kailangan nila ng disiplina.
6. Kung marumi ang ilog sa inyong pamayanan, ano ang gagawin ng mga kabataang katulad ninyo?
a. maglagay ng mga isda sa ilog
b. magpaskil ng mga karatulang nagbabawal magtapon ng basura sa ilog
c. magkaroon ng parada ng mga bangka sa ilog
7. Sa inyong baranggay, ginagamit ang kalsada bilang basketball court. Ano ang masasabi mo?
a. dapat lamang na nasa daan ang mga kabataan
b. hindi palaruan ang kalsada
c. maaaring gamiting palaruan ang kalsada kung gabi
8. Madalas manakaw ang streetlight o ilawan sa inyong kalsada. Ano ang maaari mong gawin?
a. magsumbong sa baranggay captain o tanod
b. huwag magbayad ng buwis o tulong
c. magnakaw ng streetlights
9. Ang pagtatapon ng basura o kalat sa kanal ay ____________.
a. ginagawa lamang kung panahon ng tag-ulan
b. gawaing bawal
c. nararapat lamang magtapon sa kanal
10. Maraming kabataan ang nag-iistambay sa mga tindahan kung gabi at namamansin ng mga taong nagdaraan.
Ano ang masasabi mo rito?
a. Okey ang ganitong gawain kung naglilibang lamang sila.
b. Hihimukin ko ang aking mga kaibigan na tularan ang ganitong gawain.
c. Hindi tama ang kanilang ginagawa at nararapat ba bigyan sila ng nararapat na aksiyon.
11. Maraming tao ang nawalan ng mga kamag-anak at nawalan ng tahanan nang dumaan ang malakas na bagyo.Nagpanukala ang
pangulo ng inyong klase na magbibigay ng mga donasyong pera, pagkain at lumang damit sa
biktimang naiwan. Ano ang masasabi mo?
a. walang magagwa an gating donasyon
b. may mga ahensya ang pamahalaan na dapat tumulong
c. dapat tayong tumulong sa abot ng ating makakaya
12. Nagpapatulong sa pamimigay ng sobre ang inyong guro sa mga taong interesadong magbigay ng pamaskong abuloy para sa mga
dukha. Ano ang gagawin mo?
a. Makakatulong ako sa pamimigay ng sobre at paghingi ng abuloy mula sa mga taong may kaya o kilala ako.
b. Tutulong ako upang mabiyan ng mataas na grado.
c. Wala akong maitutulong lalo na at hirap din ang aking pamilya.
13. Taun-taon ay may solisitasyong natatanggap ang pamilya ni Eden mula sa ibang organisasyon ng kawanggawa na tumutulong sa
mga taong may kapansanan. Bilang paghahanda, nag-iimpok ng pera sa alkansiya si Eden at humuhingi rin ng solitasyon mula sa
kanyang mga kapamilya. Ano ang masasabi mo rito?
a. wala itong maidudulot na mabuti
b. malaki ang malasakit ni Eden sa may mga kapansanan
c. hindi maipagmamalaki ang gawaing ito
14. Kung may nadadaanan akong matandang pulubi, ako ay ____________.
a. umiiiwas b .hindi namamansin c. nagbibiday ng pera o pagkain
15. May programang piso para sa Mindanao na naglalayong pondohan ang rehabilitasyon ng mga lugar sa Mindanao na nasira ng
giyera. Ano ang gagawin mo?
a. Maglalaon ako ng piso mula sa aking baon.
b. Hihingi ako ng pera sa mga magulang ko bilang kontribusyon.
c. Iiwasa ang pagbibigay ng anumang kontribusyon.
16. Inaanyayahan ang mga kabataang lumahok sa programang alay sa mga bilanggo. Kung may angkin kang talento, ano ang gagawin
mo?
a.kusa akong lalahok b.sasali lang kung pipilitin c.ayaw kong sumali dahil mapanganib sa bilangguan
17. Naulila ang isang kamag-aral. Ano ang nararapat mong gawin?
a. Pupunta sa bahay ng kamag-aral upang makibalita sa mga pangyayari.
b. Dadalaw sa bahay ng kamag-aral upang makidalamahati at mag-abot ng tulong.
c. Walang ginagawa sa mga ganitong pagkakataon
18. Sinabi ni Robin sa kaniyang mga magulang na maghandog ng kasayahan at pagkain para sa mga batang ulila. Ang ginawa ni Robin
ay ____________.
a. dapat hangaan b. hindi maipagmamalaki c. malaking kasayangan
19. Isang paanyaya sa inyong paaralan na manood ng palatuntunang idaraos ng mga kabataang may kapansanan, bilang fud raising.
Abot-kaya ang mga ticket. Ano ang gagawin mo?
a. Manonood ako ng palatuntunan, bilang pagbibigay kasiyahan at tulong sa mga may kapansanan.
b. Hindi ako interesadong manuod ng palabas.
c. Manonood na lang ako ng sine.
20. Ikaw ay hinirang ng inyong mga kaklase na maghandog ng awit sa palatutunang naglalayong magtayo na pondo para sa mga
batang lansangan. Nahihiya kang sumali. Ano ang gagawin mo?
a. Sasabihin kong hindi ako magaling kumanta.
b. Tatanggi ako.
c. Sasali ako kahit nahihiya.
21. Kung nagagalit si Rita, siya ay humihiyaw, si Pimpe naman at nagtatapon ng gamit, sinansaktan naman ni Marco ang sarili. Ang
mga ganitong paraan ng paglalabas ng galit ay ____________.
a. maktwiran at dapat tularan
b. marahas at dapat pinipigil
c. makaluma at dapat iwasan
22. Nagprotesta ang mga mangingisda sa pagtatapon ng mga pabrika ng kanilang basura. Ano ang opinyon mo rito?
a. Nakasisira lamang sa kapayapaang ang pagtutuol nila.
b. Dapat ipasara ang mga pabrikang hindi nakakasunod sa mga batas laban sa poluusyon.
c. Humanap ng ibang hanapbuhay ang mga mangingisda.
23. Sa aking palagay, ang lahat ng tao ay ___________.
a. may karapatang magkaroon ng sariling opinyon
b. dapat magkaroon ng isang opinyon
c. dapat umiwas sa pagkakaraon ng opinyong naiiba sa nakakarami
24. Kung pagbobotohan ang tungkol sa bagong alternative source ng enerhiya o elektrisidad sa rehiyon, alin ang pipiliin mo?
a. nuclear plant b. hydroelectric c. geothermal
25. May negosyanteng nais magtayo ng pagawaan ng produktong goma sa inyong subdivision. Ano ang gagawin mo rito?
a. hindi angkop na pang-induustriya ang mga lugar na pinaninirahan ng tao
b. magandang hanapbuhay para sa mga makatira rito
c. dapat sang-ayunan ang proyektong ito
26. Iminungkahi ng ilang siyeentipiko ang paggamit ng mabagsik na kemikal bilang pamuksa sa mga daga sa palayan. Ano ang
masasabi mo rito?
a. dapat puksuin ang mga dagang naninira sa palay
b. dapat pag-aralan ang epekto ng kemikal sa halaman, ibang hayop at sa mga kakain ng palay
c. kung pasya ng pamahalaan, ito ang dapat masunod
27. Sino ang pinakamatalinong gumagamit ng kanilang oras: Si Leny ay madalas makipagkuwentuhan. Si Teresa ay naggagantsilyo
habang nakikinig sa radyo. Si Gigi naman ay nanonood ng paboritong telesine o natutulog.
a. si Leny b. si Teresa c. si Gigi
28. Sa pag-uwi mo na bahay, alin ang uunahin mo pagkatapos magpahinga?
a.gumawa ng aralin
b.maglaba ng unipormeng isusuot kinabukasan
c.manonood o makikinig ng balita sa telebisyon
29. Kung ikaw ay may pera, ano ang uunahin mong bilhin?
a. palamuti o gamit sa katawan b. paboritong merienda c. notebook na kailangan sa paaralan bukas
30. Ano ang mainam na paggamitan ng mga pira-pirasong tela na maaaring pagkakitaan?
a. paggawa na cushion o unan b. pansala sa paggawa ng gata c. pantakip sa mga muwebles
31. Sino ang magtatagumpay?
a. Si. G. Lopez ay may bisyong pag-inom ng alak.
b. Si Aling Tina ay gumagawa lamang kung nasa paligid ang kaniyang amo.
c. Hindi iniiwan ni Bb. Vintara ang kanyang trabaho hangga’t hindi ito natatapos.
32. Bagama’t nahihirapan sa umpisa, pinag-aralang mabuti ni Grace ang pananahi sa makina. Pagdating ng tamang panahon, hindi
nahirapang humanap ng trabaho si Grace. Ano ang masasabi mo sa kaniyang ginawa?
a. pinalawak at pinabuti niya ang kanyang kakayahan bilang paghahanda sa tamang pagkakataon
b. sinanay niyang mabuhay ng mahirap
c. siya’y nagkulang ng paniniwala sa sariling kakayahan
33. Bagama’t maliit ang kinikita ni Kuya Kiko bilang barbero sa shop ni Mang Inggo, maingat siya sa paggastos. May budget siyang
sinusunod. Regular din ang paghulig niya sa bangko. Di naglaon, si Kuya Kiko ay nakapagpatayo ng sariling barber shop. Isang
magandang katangian na kaniyang ipinamalas ay ang _________.
a. wastong pagtitipid b. pagkamaramot c. kakulanagn sa disiplina
34. Sino ang magtatagumpay?
a. Walang pangarap sa buhay si Tolome.
b. Kinatatamaran ni Leila ang pagsulat ng nobela.
c. Si Nino ay nagtitinda at may sales target.
35. Alin ang nagpapatunay na “Kung may tiyaga, may nilaga.”?
a. nagpabaya sa kanyang pag-aaral si Monching
b. nagsusumikap sa kanyang pag-aaral si Max kung kaya’t nakahanap siya ng disenteng trabaho
c. lakwatsero si Estoy kaya’t hindi nakatapos ng pag-aaral
36. Kung mabigat ang gawain, reklamador si Pancho. Siya ay ___________.
a. may katwiran b. aasenso sa buhay c. hindi malayo ang mararating
37. Kung ihahambing kay Pancho, si Lou naman ay malugod na tumatanggap ng anumang trabahong ibibigay sa kanya, kung alam at
kaya rin lamang niya. Si Lou ay ___________.
a. masipag b. tamad c. madaling malinlang
38. Si Nora Aunor ay isang halimbawa ng taong mahirap na naging matagumpay sa kanyang karera. Ano angkatangiang dapat mong
hangaan sa kaniya?
a. mayabang b. mapagkumbaba c. walang utang na loob
39. Matalino at maabilidad si Willie ngunit nahihirapang makibagay sa kanyang pag-uugali ang kaniyang mga kasamahan. Si Willie ay
___________.
a. sobra sa pakikisama b. kulang sa pakikipagkapwa-tao c. palakaibigan
40. Sino ang magtatagumpay?
a. ang taong hanadang makipagsapalaran
b. ang taong takot harapin ang mabigat na pagsubok
c. ang taong mahiyain
41. Aling sangkap ang dapat iwaksi upang magtagumpay?
a. kahinaan ng loob b. disiplina c. ambisyon
42. Ang taong matagumpay ay ___________.
a.walang pagpapahalaga sa mga pinagkukunang-yaman
b.waldas sa paggamit ng pinagkukunang-yaman
c.masinop at matalinong gumagamit ng pinagkukunang-yaman
43. Kung nais mong magtagumpay sa kabuhayan, aling pananaw ang pahahalagahan mo?
a. Tuso man daw ang matsing, mapaglalamangan din.
b. Kung may itinanim, may aanihin.
c. Pagkahaba-haba man dawn g prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.
44. Sino ang dapat tularan? Si Rosita na gumagawa lang ng lumang basahan sa maghapon. Si Ramona na busalsal ang mga gawa. Si
Remedios na pinipili ang mga tela at kulay na gagamitin upang gumanda ang yari ng basahan.
a. si Remedios b. si Rosita c. si Ramona
45. Bagama’t mahirap, nakapagtapos ng abogasya si Manuel Quezon sa pamamagitan ng pagtustos sa kaniyang sarili. Naabot niya
ang tugatog ng tagumpay bilang __________.
a. tagapayo ni Pangulong Aguinaldo noong panahon ng himagsikan
b. pangulo ng sundalo sa panahon ng Unang Republika
c. pangulo ng bansa sa panahon ng Komonwelt
46. Dahil sa pagtitipid, sipag at tiyaga, si Henry Sy ay naging may-ari ng shoemart. Ang magandang katangian ni Henry Sy, tulad ng
sipag, tiyaga at pagtitipid ay ____________.
a. kayak o ring tularan b. di ko kayang tularan c. mahirap tularan
47. Sa alamat na “Ang Langgam at Tipaklong,” ipinamalas ng langgam ang kabutihan ng ___________.
a. pagiging masinop b. pagiging abala c. pagwawalang bahala sa
pangangailangan na iba
48. Ang ugali ni Tipaklong na dapat kong iwasan ay ___________.
a. pagiging masayahin b. pag-una sa libanagn bago ang Gawain c. pagiging totoo sa sarili
49. Tulad ni Langgam, bibigyan ko ng prayoridad ang ___________.
a. pagkakaroon ng mainam na libangan b. paghahanda para sa kinabukasanc. pamilya bago kaibigan
50. Paano mo ipaliliwanag sa iyong kapatid ang salawikaing “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.”
a. maaasahan natin ang hinihinging tulong sa Diyos kung tayo ay masipag at matiyaga sa gawain
b. hindi na kailangan ang tulong ng Diyos
c. ang lahat ng bagay ay maiaasa natin sa Diyos

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.
Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ESP VI


S.Y. 2018 - 2019
TALAAN NG ESPISIPIKASYON

BLG. NG BLG. NG KINALALAGYAN NG


KASANAYAN BAHAGDAN
ARAW AYTEM AYTEM
1. Natutukoy kung paano nakatutulong sa
pagpapatupad ng mga tuntunin at 5 5 10 1-5
batas
2. Natutukoy ang pagbibigay/panghihingi
5 5 10 6-10
ng tulong para sa mga nangangailangan
3. Natutukoy ang pagbibigay/panghihingi
5 5 10 11-15
ng tulong para sa mga nangangailangan
4. Natutukoy kung paano nakatutulong sa
pag-aliw ng mga kapus-palad, bilanggo 5 5 10 16-20
at naulila
5. Natutukoy ang mga dahilan ng
3 3 6 21-23
pagkakaroon ng sigalot
6. Natutukoy kung paano naisasaalang-
alang ang kaligtasan at kapakanan ng 3 3 6 24-26
nakararami
7. Natutukoy ang kakayahan sa
pagpaplano at pangangasiwa ng 4 4 8 27-30
pinagkukunang-yaman
8. Natutukoy ang mga katangiang
12 12 24 31-42
nakatutulong sa pagtatagumpay
9. Natutukoy ang mga katangian ng
matagumpay na nangangasiwa ng 8 8 16 43-50
industriya
KABUUAN 50 50 100 50

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.
Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN VI


S.Y. 2018 - 2019
Pangalan:____________________________________ Baitang at Seksiyon:_______________________
Petsa:________________________________________ Iskor:_____________
I - Basahing mabuti ang bawat pangungusap o parirala at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ang labanan sa Marawi o Ang Krisis sa Marawi sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng Islamikong Estado ng Irak at ang
Levant ay inabot ng ______ na buwan.
a. Lima b. Apat c. Tatlo d. Anim
2. Ang mga namuno sa mga kalabang pwersa ng pamahalaan sa Marawi ay sina_______.
a. Aemir Habilon at Omar Maute c. Amir Hapilon at Omar Maute
b. Isnilon Hapilon at Omar Maute d. Abdul Hapilon at Hadj Maute
3. Ang nagwagi sa ginanap na patimpalak ng kagandan at kagalingan sa Planet Hollywood ng Las Vegas ay si ____________ ng
South Africa.
a. Demi-Leigh Nel-Peters c.Iris Mittenaere
b. Rachelle Peters d. Sofia del Prado
4. Ang taunang pagdiriwang ng “Miss Universe Pageant” na ginanap sa Planet Hollywood, Nevada ay dinaluhan ng
naggagandahang kandidata buhat sa ibat-ibang panig ng mundo ay pang ilan na?
a. 86 b. 66 c. 56 d. 76
5. Siya ang naumuno sa Communist Party of the Philippines- New Peoples Army.
a. Benito Tiamzon c. Luis Jalandoni
b. Jose Maria Sison d. Jose Rogelio Rosal Sison
6. Ang namumuno sa Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat ay si _____________.
a. Dante Gierran c. Vitaliano Aguirre II
b. Virgilio Mendez d. Nonattus Rojas
7. Ang “31st Association of South East Asia Nation Summit” na ginanap dito sa ating bansa ay pinamunuan ni ________________.
a. Pres. Rodrigo Roa Duterte c. Pres. Tran Dai Quang
b. Prime Minister Najib Razak d. Sultan Hassanal Bolkiah
8. Ang tinanghal na Miss Earth 2017 noong November 4, 2017 na “ back to back win” ng Pilipinas para sa Hispana-Americana ay si
________________.
a. Karen Ibasco c. Maria Teresita de Leon
b. Mary Eve Adeline Escoto d. Teresita Ssen “Winwyn” Marquez
9. Ang Kalihim ng Edukasyon ay si _______________.
a. Bro. Armin Luistro c. Leonor Magtolis Briones
b. Lourdes Quisumbing d. Armand Fabella
10. Ang Kalihim ng pananalapi sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay si_____
a. Butch Abad c. Carlos Dominguez III
b. Benjamin E. Diokno d. Mark Villar
11. Ano ang wikang ginamit sa pagtuturo sa mga paaralan noong panahon ng mga Amerikano?
a. Ingles b. Tagalog c. Pilipino d. Espanyol
12. Alin sa sumusunod ang bagong uri ng sasakyang dinala ng Estados Unidos sa Pilipinas?
a. Kotse b. Van c. Jeep d. bus
13. Ano ang pamahalaang unang itinatag ng Estados Unidos sa Pilipinas?
a. Militar b. sibil c. makasarili d. demodkratiko
14. Anong batas pangkalayaan ang unang ipinagkaloob ng mga Amerikano sa mga Pilipino?
a. Hawes Cutting c. Jones
b. Tydings-Mcduffie d. wood-Forbes
15. Sino ang pangulo ng Estados Unidos na nagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas?
a. Jonathan wainwright c. Harry s. Truman
b. Douglas McArthur d. Paul MacNutt
16. ______Ang pagpapadala ng mga diplomat sa ibang bansa at pagtanggap din ng mga embahada nito sa ating bansa ay
karapatan ng bansang ______.
17. ______ Ang mga likas na yaman ng bansa at iba pang nasa teritoryo nito ay bahagi rin ng karapatan ng bansa sa ________.
18. Ano ang kahulugan ng soberanya?
a. pagkamatapat b. kayamanan c. kapangyarihan d. katungkulan
19. Kailan natamo ang ating kalayaang ganap na kinikilala ng mga bansa?
a. Disyembre 10, 1898 c. Hunyo 12, 1898
b. Hulyo 4, 1946 d. Setyembre 21, 1972
20. Anu-ano ang inilalarawan sa tatak ng bansang Pilipinas?
a. leon b. agila c. araw at tatlong bituin d. lahat ng nabanggit
21. Kailan masasabi na ang isang bansa ay malaya
a. may kalayaang kinikilala ng ibang bansa b. isang ganap na malaya
c. may kapangyarihan mamamahala sa nasasakupan d. lahat ng nabanggit
22. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng soberanyang panloob?
a. pakikialam sa suliranin sa Tsina c. pag-alis sa bansa
b. pagpapatupad sa sariling batas d. pag-angkin sa teritoryo ng karatig bansa
23. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng soberanyang panlabas?
a. tumutukoy sa kasarinlan ng bansa
b. itinataguyod o isinusulong ang lahat ng gawain sa bansa nang walang pagsakop o pamamahala ng ibang bansa
c. ang mamamayan ng bansang estado ang nagpapalakad ng pamahalaan
d. wala sa nabanggit
24 Ano ang sumasagisag sa Leon?
a. ipinapakita nito ang impluwensiya ng Espanyol?
b. ipinapakita nito ang impluwensiya ng Estados Unidos?
c. sagisag ito ng mataas ng mithiin ng mga Pilipino na maging isang malayang bansa.
d. may sariling pamahalaan sapagkat malaya na ito at may soberanya
25 Sino ang maaaring magtanggol sa ating bansa sa oras ng digmaan?
a. mga piling mamamayan c. mga pinuno sa pamahalaan
b. lahat ng Pilipino d. mga mamamayang may 21 taong gulang
26 Aling ahensiya ng pamahalaan ang may pangunahing tungkulin sa pagtatanggol ng ating bansa?
a. ROTC c. Hukbong Katihan ng Pilipinas
b. Sandatahang Lakas ng Pilipinas d. Kagawarang Panlakas
27 Sila ang may nakaatang na tungkuling ipagtanggol ang estado kung hinihingi ng pagkakataon.
a. mga estudyante c. mga kalalakihan
b. mga sundalo d. mga mamamayan
28 Kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at ng Amerika na nagpahintulot sa pagtayo ng base –military ng Estados Unidos sa Pilipinas.
a. Military –Base agreement c. Military Assistance Agreement
b. Philippine Trade Act d. Payne Aldrich act
29 Sinong pangulo ang lumagda at nagbigay higit kapangyarihan sa mga Amerikano sa paglagda ng Military-Base Agreement sa
Amerika?
a. Rodrigo R. Duterte c. Manuel Roxas
b. Cory Aquino d. Elpidio R Querino
30 Saan matatagpuan ang pamhimpapawid na Base-Militar ng mga Amerikano sa Pilipinas?
a. Baguio City c Clark Pampanga
b. Pasay City d. Sangley Point
31 Paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng Base-Militar ng Amerika sa
Pilipinas?
I. Naging mayaman ang mga mamayang Pilipino dahil sa dolyar na dinadala dito.
II. Karamihan sa mga Pilipinong nakatira sa malapit sa base ay nagkaroon ng hanapbuhay.
III. Napaunlad ang kakayahan sa pakikipaglaban ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas.
IV. Nakapag-asawa ang mga Pilipina ng mga sundalong
a. I ay tama c. II, III, at IV
b. II at III d. II at IV
32 Alin sa mga sumusunod ang DI- magandang epekto ng pagkakaroon ng Military Agreement sa Amerika?
a. Maraming Pilipinong sundalo ang naiangat ang kaalaman sa pakikipaglaban.
b. Nabigyan ng maraming sandata ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas
c. Nasasali tayo sa mga usaping panseguridad sa loob at labas ng bansa na may kaugnayan sa Amerikano
d.Naging mahusay an gang mga Pilipinong mandirigma
33 Anong patakaran ang tinutukoy ang ipinasa sa Kongreso ng Estados Unidos upang maglaan ng pondo bilang bayad-pinsala sa
mga nawasak sa Pilipinas?
a. Rehabilitation act c. Bell Trade act
b. Parity Rights d. Military Bases agreement
34 Anong soberanyang panlabas ang idinadaan sa halalan ang pagpili ng pinuno?
a. Pulitikal b. legal c. popular d. de facto
35 Anong ang tawag sa karapatan ng bawat estado na pangasiwaan o pamahalaan ang sarili?
a. Kalayaan c. pantay na pribileheyo
b. Pagmamay-ari d, kapangyarihan
36 Kaninong liderato ang nagnais solusyunan kung paano muling ibabangon ang mga nasira ng digmaan?
a. Roxas b. Quiriino c. Magsaysay d. Garcia
37 Sa kaninong pamunuan itinatag ang Rehabilitation Finance Corporation?
a, Roxas b. Quirino c. Garcia d. Macapagal
38 Si Pangulong Manuel Roxas ang unang pangulo ng Ikatlong Republika.
a. Tama b . Mali c. di seruradong A d. wala
39 Sino ang nagpahayag ng Batas Militar noong Setyembre 23, 1972?
a. Pang. Ferdinand E. Marcos c. Pang. Diosdado Macapagal
b. Pang. Corazon C. Aquino d. Pang. Fidel V. Ramos
40 Sino ang ipinalalagay na pinakatanyag na personalidad na kumalaban sa rehimeng Marcos?
a. Ninoy Aquino c. Juan Ponce Enrile
b. Jovito salonga d. Jose Diokno
41 Sino ang pinaslang sa tarmak ng Manila International Airport na naging mitsa ng pagtindi ng galit ng mga Pilipino sa rehimeng
Marcos?
a. Heneral Fabian C. Ver c. Corazon C. Aquino
b. Juan Ponce Enrile d. Ninoy Aquino
42 Sa kaninong panunungkulan nabuo ang isang probisyonal na Saligang Batas na niratipikahan ng mamamayang Pilipino?
a. Gloria Macapagal Arroyo c. Joseph Ejercito Estrada
b. Fidel V. Ramos d. Corazon C. Aquino
43 Aling Saligang Batas ang nagbigay-pahintulot kay Marcos upang ideklara ang Batas Militar?
a. Saligang Batas ng 1935 c. Saligang Batas ng 1973
b. Saligang Batas ng 1986 d. Freedom Constitution
44 Anong katiwalian ang nabunyag sa publiko noong 2013?
a. PDOF b. PDAF c. FDAP d. PFAD
45 Ang taong may magandang edukasyon ay nakatutulong upang mapabuti ang kalagayan ng pamayanang kanyang
kinabibilangan at ng bansa sa kabuuan.
a. Alagaan ang sarili c. Palawakin ang kaalaman
b. Tangkilikin ang sariliong produkto d. Maging matalinong mamimili
46. Ang unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas:
a. Manuel L Quezon c. Manuel Roxas
b. Sergio Osmeña d. Jose P. Laurel
47. Naganap noong Hulyo 4, 1946:
a. Ipinahayag ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas.
b. Ipinahayag ang kalayaan ng Amerika.
c. Naganap ang huling halalan sa ilalim ng Komonwelt.
d. Ipinahayag ni McArthur ang pagtatatag muli ng Pamahalaang Komonwelt sa
Tacloban.
48. Nilalaman ng Treaty of General Relations:
a. Binawi at isinuko ng Amerika ang lahat ng pag-aari, pangangasiwa,pananakupan,at kapangyarihan sa buong
kapuluan ng Pilipinas maliban sa mga base militar nila sa bansa.
b. Pagkakaloob ng Amerika ng $20 M bilang tulong sa Pilipinas upang magamit sa pagtatayong muli ng kabuhayan ng bansa.
c. Magpapadala ng tulong teknikal ang Amerika sa bansa.
d. Ipatutupad ang malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.
49. Ang pangunahing suliraning pangkapayapaan ng administrasyong Quirino:
a. Gerilya b. Huk c. Militarisasyon d. Terorismo
50. Ang lahat ay naganap sa administrasyong Quirino maliban dito:
a. PACSA b. ACCFA c. RFC d. Kasunduang Quirino-Foster
Credits to the Original Owners…
This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN VI


S.Y. 2018 - 2019
TALAAN NG ESPISIPIKASYON

BLG. NG BLG. NG KINALALAGYAN NG


KASANAYAN BAHAGDAN
ARAW AYTEM AYTEM
Nasusuri ang mga pangyayari sa ating bansa
10 10 20 1-10
(Balitaan
Nasusuri ang mga pangunahing suliranin at
hamon sa kasarinlan pagkatapos ng Ikalawang 5 5 10 11-15
Digmaang Pandaigdig
Nasusuri ang iba’t ibang reaksyon ng mga
Pilipino sa mga epekto sa pagsasarili ng bansa
na ipinapahayag ng ilang di-pantay na
5 5 10 16-20
kasunduan tulad ng Philippine
Rehabilitation Act, parity rights at Kasunduang
Base Militar
Napahahalagahan ang pamamahala ng mga
naging pangulo ng bansa mula 1946 hanggang 5 5 10 21-25
1972
Naiuugnay ang mga suliranin, isyu at hamon ng
kasarinlan noong panahon ng Ikatlong
15 15 30 25-40
Republika sa kasalukuyan na nakakahadlang ng
pag-unlad ng bansa
Nakapagbibigay ng sariling pananaw
tungkol samga pagtugon ng mga Pilipino sa
10 10 20 41-50
patuloy na mga suliranin, isyu at hamon ng
kasarinlan sa kasalukuyan.
KABUUAN 50 50 100 50
Credits to the Original Owners…
This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

THIRD PERIODICAL TEST IN MATHEMATICS VI


S.Y. 2018 - 2019
Name:______________________________________ Grade &Section:___________________________
Date:_______________________________________ Score:_________
I. Write the letter of the correct answer on the space provided before each number.

_____1.Which solid figure has polygonal base and its faces are triangles?
A. Triangular prism B. Cube C. Cone D. Sphere
_____2.A ____________ is a solid figure with a circular base and one vertex.
A. Cylinder B. Cone C. Square pyramid D. Sphere
_____3.Which solid figure has triangular base, 6 edges, 3 triangular faces and 1 common vertex?
A. cone C. triangular prism
B. square pyramid D. triangular pyramid
_____4.Which words will complete the statement correctly?
______________ figure is two-dimensional with length and width while ______________ figure is three-dimensional
with length, width and depth.
A. geometric, spatial C. solid, plane
B. plane, solid D. solid, spatial
_____5.Which of the following real object represent a triangular prism ?

A. B. C. D

_____6.Which solid figure is represented by the object below?


A. cone
B. cuboid
C. cylinder
D.pyramid
_____7.Draw a rectangular prism

_____8. How many faces does a sphere have?


A. 0 B. 3 C.1 D. 2
_____9. A cube has ____________ faces.
A. 8 B. 6 C. 10 D. 4
_____10.Which of the following will form a square pyramid?

A. B. C. D.

_____11. Which solid figure will be formed using the net?


A. cone
B. cylinder
C. pyramid
D. sphere
_____ 12.What kind of number pattern is used in 11, 14, 17, 20, 23…?
A.growing pattern C. repeating pattern
B. number pattern D. shrinking pattern
_____ 13.What is the missing term in the sequence 1, 3, 7, 15, _______?
A. 30 B. 31 C. 32
D. 33
_____14.What is the formula in finding the 5th term in the sequence 1, 3, 7, 15?
A. n + 1 B. n + 2 C. 2n + 1 D. n2 + 1

_____ 15. What is the 10thterm in the sequence 2, 5, 8, 11 . . .?


A. 29 B. 39 C. 49 D. 59
_____ 16.What is the 71st term in the sequence 20, 24, 28, 32 . . .?
A. 70 B. 280 C. 300 D. 560
_____ 17.Which of the following defines an EQUATION?
A. A combination of expressions
B. Any numerical value that gives a true statement
C. An algebraic expression containing a variable or variables.
D. Formed by placing an equality symbol between the numerical or variable expression
_____18. What is an expression?
A. A mathematical phrase made up of a variable or combination of variable, numbers and operation
B. Formed by placing an equality symbol between the numerical or variable expressions
C. Any numerical or mathematical phrase with equal symbol.
D. An algebraic expression containing a variable
For numbers 19-22, Write the correct translation of the following algebraic expression or equation.
19. Twice a number is subtracted from 10 ____________________________________________
20. Thrice the sum of a number and 6, the result is 36_________________________________________
21. The quotient of twice a and b increased by c the result is twelve _____________________________
22. The difference of Mico’s age (m) and 6 divided by 3 is 24 __________________________________
_____23. In the algebraic expression 4x + 3y + 2z, which are the variables?
A.4x + 3y + 2z B.4x, 3y, 2z C.4, 3, 2 D. x, y, z
_____24. If twenty-eight is subtracted from the product of a number and five the result is twenty two. What is
the value of the number?
A. -10 B. 10 C. -50 D. 50
_____25.Helen is 13 years old, Helen’s father is 4 years more than twice her age. How old is her father?
A. 17 B.26 C. 30 D. 52
_____26.Edna is 155 cm tall. Lilia’s height is 10 cm less than twice Edna’s height. How tall is Lilia?
A. 280 cm B. 290 cm C.300 cm D. 310 cm
_____27.The bus travels 450 km in 9 hours. What is the speed of the bus?
A. 50 km/hr B. 60 km/hr C. 70 km/hr D. 80 km/hr
_____28.Dennis drove his car at an average speed of 80km per hour for a total distance of 440km. How long did he travel to cover
this distance?
A. 0.18 hr B. 0.5 hr C. 5.5 hour D. 10 hr
_____29.The distance of the school from your house is 240 meters. It takes 80 minutes by walking to reach the
school. What is your average speed?
A. 2 m/min B. 3 m/min C. 4 m/min D. 6 m/min
For numbers 30 - 32. What is the area of the given figure?

_____30. A. 17 f2
B. 19 f2
C. 21f2
D. 27 f2

_____31.

A. 222 cm2
B. 228 cm2
C. 264 cm2
D. 309 cm2

_____32.

A. 206.61 cm2
B. 260.16 cm2
C. 602.61cm2
D. 620.16 cm2
_____33.Mang Juan has a box of square mats each measuring 2 m by 2 m. How many mats must he use to
cover the shaded area of the rectangle completely?

A. 1 200 m2
B. 1 120 m2
C. 1 080 m2
D. 1 024 m2
_____34.You are to wrap a shoe box to make it beautiful. What unit of measure is use to find
the surface area
of the shoe box?
A. cm² B.mm² C. m² D. dm²
_____35. A closed rectangular water tank 10 m by 7 m by 6 m is to be painted all over. What is the correct
formula will you use to solve the problem?
A. SA=6(lxwxh) C. SA=2lw x 2wh x2lh
B. SA=l x w x h D. SA= l+w +h
_____36. A cube whose side measures 5 cm has a surface area of 150 cm², how can you find its surface area?
A. SA= 6 C. SA=s x s
B. SA= s x s x s D. SA= 6( s x s )
_____37. What is the surface area of a rectangular prism whose length is 6 m, height is 4 m and width is 5 m?
A. 120 m² B. 130 m² C. 140 m² D. 150 m²
_____38. A milk can has a radius of 4 cm and a height of 11 cm. How much tin was used in making it?
A. 125.6 cm² B. 267.23 cm² C. 276.32 cm² D. 376.8cm²
_____39. How much gif wrapper is needed to wrap a box whose edge is 25cm?
A. 3 570 cm² B. 3 705cm² C. 3 750 cm² D. 3 755 cm²
_____40. A ball made of rubber has a radius of 15 cm. What is the area of the rubber material of which it is
made?
A. 2 268 cm² B. 2 286cm² C. 2 628 cm² D. 2 826 cm²
II. Solve for the following equations. Write your answer in the space provided before each item.
Find the product of the following. Find the quotient.
_____________ 41. 6 x 7 _____________ 46. (-56) ÷ (-8)
_____________ 42. (-23) x 0 x 43 _____________ 47. (-120) ÷ 8
_____________ 43. 17 x (-13) _____________ 48. 144÷ (-6)
_____________ 44. 9 x (-8) x (-3) _____________ 49. (-420) ÷ (-70)
_____________ 45. 17 x (-18) x 0 x (-19) _____________ 50. 124 ÷ (-4)
Credits to the Original Owners…
This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

THIRD PERIODICAL TEST IN MATHEMATICS VI


S.Y. 2018 - 2019
TABLE OF SPECIFICATION

NO. OF DAYS NO. OF TEST


OBJECTIVES PERCENTAGE
TAUGHT ITEMS PLACEMENT
1. visualizes and describes the different solid figures: cube, 1-3
3 3 6
prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere
4
2. differentiates solid figures from plane figures. 1 1 2
3. illustrates the different solid figures using various 5-7
3 3 6
concrete and pictorial models.
8-9
4. identifies the faces of a solid figure. 2 2 4
5. identifies the nets of the following space figures: cube,
10-11
prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere using plane 2 2 4
figures.
6. formulates the rule in finding the nth term using different
12-16
strategies (looking for a pattern, guessing and checking, 5 5 10
working backwards)
17-18
7. differentiates expression from equation 2 2 4
8. gives the translation of reallife verbal expressions and 19-22
4 4 8
equations into letters or symbols and vice versa
9. defines a variable in an algebraic expression and 23
1 1 2
equation
10. represents quantities in reallife situations using 24
1 1 2
algebraic expressions and equations.
11. solves routine and non-routine problems involving
25-26
different types of numerical expressions and equations 2 2 4
such as 7+ 9 =___ + 6
27
12. calculates speed, distance, and time. 1 1 2
28-29
13. solves problems involving average rate and speed. 2 2 4
14. finds the area of composite figures formed by any two
30-32
or more of the following: triangle, square, rectangle, circle, 3 3 6
and semi-circle.
15. solves routine and non-routine problems involving area
33
of composite figures formed by any two or more of 1 1 2
thetriangle, square, rectangle, circle, and semi-circle.
16. visualizes and describes surface area and names the
34
unit of measure used for measuring the surface area of 1 1 2
solid/space figures
17. derives a formula for finding the surface area of cubes, 35-36
2 2 4
prisms, pyramids, cylinders, cones, and spheres
18. finds the surface area of cubes, prisms, pyramids, 37
1 1 2
cylinders, cones, and spheres
19. solves word problems involving measurement of 38-40
3 3 6
surface area.
20. 11. solves routine and non-routine problems involving
10 10 20 41-50
different types of numerical expressions and equations
TOTAL 50 50 100 50

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.
Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

THIRD PERIODICAL TEST IN SCIENCE VI


S.Y. 2018 - 2019
Name:______________________________________ Grade &Section:___________________________
Date:_______________________________________ Score:_________
I. MULTIPLE CHOICE: Read each item carefully then circle the letter of the correct answer.
1. Which of the following statements best describes friction?
A. It is a force that occurs between solids.
B. It is a force that occurs only on rough surfaces
C. It is a force that occurs between solids and liquids.
D. It is a force that occurs when surfaces touch each other.
2. Why can’t a ball roll continuously on a rough surface?
A. The rough surface is not made for balls to roll.
B. The force which enables the ball to move is released.
C. The rough texture of the surface blocks the movement of the ball.
D. The rough texture of the surface permits the movement of the ball.
3. What eventually happens to a moving object when it moves along a surface?
A. It will continuously move.
B. It will stop immediately.
C. It will eventually slow down and stop.
D. It will move either to the right or lef side and stop.
4. Which moves fastest on a flat surface?
A. Ball C. Block of wood
B. Wooden box D. Sheet of paper
5. A bicycle moves faster on a cemented road than on a bumpy road. Why?
A. Friction is greater on a cemented road.
B. Friction is lesser on a cemented road.
C. There is no friction on a cemented road.
D. The bicycle can roll only on a cemented road.
6. Which shows that friction is undesirable?
A. Pushing furniture. C. Walking on wet floors.
B. Lighting a matchstick. D. Approaching a stoplight.
7. Why does a car travel faster in going down than in going up?
A. It is moving against gravity.
B. It is being pushed by the wind.
C. It is moving toward gravity.
D. It is being pulled by the weight of the car.
8. Why is it difficult to climb up the stairs rather than to go down the stairs?
A. You go with gravity. C. You move upward.
B. You are against gravity. D. You move downward.
9. Which of these will feel the biggest gravitational pull on earth?
A. A 1000-kg elephant C. A 100-kg boxer
B. A 100-g mouse D. A 10-kg bicycle
10. A baseball and a sheet of paper are dropped at the same time from the same height. What will occur if there is no air
resistance?
A. The baseball will land first.
B. The paper will float slowly through the air.
C. The baseball will float slowly through the air.
D. The baseball and the paper will land at the same time.
11. Why did a ball thrown to the air fall back to the ground?
A. Gravity caused the ball to fall.
B. Air caused the ball to fall on the ground.
C. Acceleration caused the ball to move fast.
D. The weight of the ball made it move faster.
12. The group hung four notebooks of the same kind in a spring balance. The spring scale is pulled downward and
readings are recorded.
Notebooks Distance Pulled Spring Scale Reading
1 1 cm 3N
2 1.5 cm 6N
3 2.0 cm 9N
4 2.5 cm 12 N

If the spring is pulled 3.5 centimeters, what would be the spring scale reading?
A. 15 N B. 16 N C. 17 N D. 18 N
13. If the distance between two bodies is doubled, the gravitational force between them is _____.
A. Increased by 2 C. Increased by 4
B. Increased by 3 D. Increased by 5
14. What form of energy is produced by plucking the strings of a guitar?
A. Sound Energy C. Light Energy
B. Heat Energy D. Electrical Energy
15. The energy produced by vibrating object is _____.
A. Sound Energy C. Light Energy
B. Heat Energy D. Electrical Energy
16. When food or liquids become hot, their molecules absorb energy, begin vibrating rapidly, and start to bounce off of each other.
As they collide, energy is produced and transferred, which warms and cooks our food. What form of energy is described?
A. Sound Energy C. Light Energy
B. Heat Energy D. Electrical Energy
17. If we burn a sheet of paper, energy is given off which we see as a flame or describe as a _____.
A. Sound Energy C. Light Energy
B. Heat Energy D. Electrical Energy
18. When heat is released from fuel and boils the water to make steam, it turns the turbine which turns the generator. This will
produce _____.
A. Sound Energy C. Light Energy
B. Heat Energy D. Electrical Energy
19. Which energy transformation occurs in an electric iron?
A. Heat to Light B. Light to Heat C. Heat to Electricity D. Electricity to Heat
20. Rubbing two pieces of wood together can produce heat and later turn into another form of energy.
A. Sound Energy B. Heat Energy C. Light Energy D. Electrical Energy
21. Many appliances you use every day change electrical energy into other forms. When you use a toaster to toast bread, electrical
energy is changed to _____ and _____.
A. Heat and Sound B. Light and Sound C. Heat and Light D. Heat and Nuclear
22. When you lighted a lamp or candle, the chemical energy of the lamp is changed into light energy, and at the same time it can
produce _____.
A. Heat B. Sound C. Electricity D. Chemical
23. When you plugged a transistor radio in an electrical outlet and switch on the power button, automatically the electrical energy
is turned to ____.
A. Heat Energy B. Sound Energy C. Light Energy D. Radiant Energy
24. If you use some appliances, you observe that afer few minutes, electrical energy is always produced ____.
A. Light Energy b. Heat Energy C. Sound Energy D. Mechanical
25. When we turn on the television, electrical energy changes into light and ____.
A. Sound B. Heat and Sound C. Heat and Light D. Heat and Chemical
26. When we talk on the cellular phones, the speaker of the phone on the other end changes the electrical energy/ electromagnetic
waves back into_____.
A. Heat Energy B. Light Energy C. Sound Energy D. Electrical Energy
27.In using door bells and buzzers , electrical energy is transformed to _____,
A. Sound Energy B. Heat Energy C. Electrical Energy D. Chemical Energy
28. Which is not a function of a simple machine?
A. Makes doing work easier C. Makes work longer and difficult
B. Changing direction of a force D. Increases the distance over which a force can be applied
29. Which simple machine consists of sloping surface that reduces the amount of force needed to lif something?
A. Lever B. Pulley C. Wheel and Axle D. Inclined Plane
30. It is any rigid bar that is free to rotate about its axis or fulcrum.
A. Pulley B. Lever C. Wedge D. Inclined Plane
31. What simple machine is shown in the picture?
A. Lever
B. Pulley
c. Wedge
D. Screw

32. Which simple machine allows you to gain mechanical advantage in moving object or in applying a force to an object?
A. Lever B. Pulley C. Wedge D. Screw
33. This simple machine is considered as one of the six classical simple machines which is used as an aid for raising and lowering a
load.
A. Lever B. Pulley C. Wedge D. Inclined Plane
34. Which simple machine can be used to separate two objects or portions of an object or hold an object in place?
A. Lever B. Pulley C. Wedge D. Screw
35. Which simple machine retains or holds things together?
A. Lever B. Pulley C. Wedge D. Screw
36. Which simple machine is used in a variety of ways to lif loads, apply forces, and to transmit power?
A. Lever B. Pulley C. Wedge D. Screw
37. Which type of pulley allows you to raise the flag?
A. Fixed Pulley C. Block and Tackle Pulley
B. Movable Pulley D. Both Fixed and Movable Pulley
38. Which type of pulley doubles your effort but it does not change the direction of your force?
A. Fixed Pulley C. Block and Tackle Pulley
B. Movable Pulley D. Both Fixed and Movable Pulley
39. Which simple machine has a mechanical advantage that is computed as the ratio of the resistance to the effort?
A. Wheel and Axle B. Pulley C. Wedge D. Screw
40. Which does not belong to the group?
A. Crank of a paper sharpener B. Meat Grinder C. Door Knob D. Spoon
41. In the earliest time this simple machine was probably used for raising weights or water buckets from wells.
A. Wheel and Axle C. Wedge
B. Pulley D. Screw
42. Which of the following is NOT the function of wheel and axle?
A. It multiplies force if the effort is applied at the wheel
B. It multiplies force if the resistance is applied at the axle.
C. It multiplies distance or speed if the effort and resistance are applied the other way around.
D. It multiplies force if the resistance is applied at the wheel and the effort is applied at the axle.
43. The following show proper precautionary measures in using simple machines EXCEPT ____.
A. Use the right type of simple machine for the right job.
B. Simple machines that are sharp should be handled with care.
C. Secure pulleys properly and make sure that it is tightly tied on the support.
D. Expose knife, scissors and other sharp objects in a place easily reached by children.
44. Which is the correct way of handling simple machines?
A. When carrying sharp and pointed tools, position the pointed edge upward.
B. When carrying sharp and pointed tools, position the pointed edge sideward.
C. When carrying sharp and pointed tools, position the pointed edge downward.
D. When carrying sharp and pointed tools, position the pointed edge to your stomach.
45. Who among the four children demonstrates the proper way of handling simple machines?
A. Afer using simple machines like scissors, cutter and knife, Irish leaves those on stairways.
B. Haydee plays with her friends in a place where heavy loads are being lifed by pulleys.
C. Teody always sure that any tool is in good condition before using it.
C. Xavier uses simple machines with exposed wires.
46. Diagram 1 shows a worker lifing a rock.
How can a worker move the large rock easily?
I. The worker applies a larger effort.
II. The small stone is placed nearer to the large rock.
III. The small stone is replaced by another stone of a smaller size.
A. III only B. I and II only C. II and III only D. I,II and III
47. A man tries to push a big box away but he cannot move it. Of the following forces, which causes this to happen?
I. Gravitational force II. Electrostatic force III. Frictional Force
A. I and II only C. II and III only
B. I and III only D. I, II and III only
48 - 50. Creating an advertisement.

Your teacher asked you to make an advertisement or design a poster that will inform the public of the road safety. Choose
from the pictures of road signs inside the box and include them in your advertisement. Sample advertisement is shown
below.
Credits to the Original Owners…
This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

THIRD PERIODICAL TEST IN SCIENCE VI


S.Y. 2018 - 2019
TABLE OF SPECIFICATION

NO. OF DAYS NO. OF TEST


OBJECTIVES PERCENTAGE
TAUGHT ITEMS PLACEMENT
Infer why an object moving along a surface
3 3 6 2-4
eventually slows down and stops
Describe what friction is and its kinds 1 1 2 1
Investigate factors affecting frictional force 1 1 2 47
Describe how friction affects the movement of an
1 1 2
object 5
Identify the desirable and undesirable effects of 6
1 1 2
friction to object and people
Make an advertisement to demonstrate road safety 3 3 6 48-50
Infer how gravity affects movements of objects and
1 1 2 7
people
Describe how the motion of an object is affected by 8
1 1 2
gravity
Infer the effects of gravity on objects and people 1 1 2 9
Show the external conditions affect the movement 10
1 1 2
of objects and people
Cite practical benefits and applications of gravity 3 3 6 11-13
Identify forms of energy (sound, heat, light and 14
1 1 2
electricity)
Describe how sound energy is produced 1 1 2 15
Describe how heat is produced 1 1 2 16
Describe how light energy is produced 1 1 2 17
Describe how electrical energy is produced 1 1 2 18
Infer that energy can be transformed from one form 19
1 1 2
to another
Demonstrate how heat can be transformed into light 20
1 1 2
energy
Demonstrate how electricity can be transformed 21
1 1 2
into light to heat
Demonstrate how light energy can be transformed
1 1 2
into heat 22
Demonstrate how electrical energy can be
1 1 2 23
transformed into sound energy
Demonstrate how electrical energy can be
1 1 2 24
transformed into heat
Infer how electricity can be transformed into sound
3 3 6 25-27
to heat
Describe what a machine does and give its function 3 3 6 28-30
Identify the different kinds of simple machines 1 1 2 31
Describe the characteristics and functions of a lever 1 1 2 32
Describe the characteristics and functions of inclined 33
1 1 2
plane
Describe the characteristics and function of a wedge 1 1 2 34
Describe the characteristics and functions of a screw 1 1 2 35
Describe the characteristics and functions of a pulley 1 1 2 36
Identify the types of pulley 2 2 4 37-38
Describe the characteristics and function of wheel
2 2 4 40
and axle
Demonstrate the uses of wheel and axle 2 2 4 42
Identify precautionary measures using simple
2 2 4 43-44
machines
Demonstrate the practical and safe uses of simple
2 2 4 45-46
machines
TOTAL 50 50 100 50

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.
Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO VI


S.Y. 2018 - 2019
Pangalan:____________________________________ Baitang at Seksiyon:_______________________
Petsa:________________________________________ Iskor:_____________
I. PAKIKINIG. Pakinggan ang kuwentong babasahin ng guro.
A. Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap.
1. Babarilin ni Mang Juan ang mangangaso ng kalabaw.
a. magsasaka b. mambabakal c. mangangahoy d. manghuhuli ng hayop
2. Kumaripas ng takbo si Kalabaw sa putok ng baril.
a. dumapa b. nagmadali c. nagmarahan d. tumumba
3. Kabayanihan ang ginawa ni Langaw sa panahong nasa panganib si Kalabaw.
a. kabaitan b. kagitingan c. karuwagan d. katapangan
4. Nilutas ni Kalabaw ang problema ni Langaw sa mabilis niyang kilos.
a. tinakasan b. tinama c. tinulungan d. sinolusyonan
5. Nakaakma ang baril ng mangangaso kay Kalabaw.
a. nakadikit b. nakakasa c. nakatapat d. nakalunok
B. Sagutin ang mga tanong batay sa kwentong napakinggan.
6. Alin ang unang pangyayari sa kwento?
a. Naliligo si Kalabaw sa ilog.
b. Iniligtas ni Langaw si Kalabaw.
c. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
d. Nabasa ang pakpak ni Langaw kaya hindi siya makalipad.
7. Alin ang HINDI kabilang sa kwento?
a. Iniligtas ni Langaw si Kalabaw. c. Tinulungan ni Langaw si Kalabaw.
b. Nabaril ng mangangaso si Kalabaw. d. Masayang naliligo si Kalabaw sa ilog.
8. Alin ang huling pangyayari sa kwento?
a. Nabasa ang pakpak ni Langaw. c. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
b. Naligtas ni Langaw si Kalabaw. d. Masayang naliligo sa ilog si Kalabaw.
9. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari?
1 – Iniligtas ni Langaw si Kalabaw.
2 - Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
3 – Masayang naliligo si Kalabaw sa ilog.
4- Nabasa ang pakpak ni Langaw kaya hindi sya nakalipad.
a. 1-2-3-4 b. 3-1-2-4 c. 3-4-2-1 d. 4-2-1-3
C. Magbigay ng hinuha sa isinasaad ng pahayag.
10. “Pasensiya ka na. Hindi ako makalipad sapagkat nabasa ang aking pakpak,” nalulungkot na sagot ni Langaw. Ano ang
maaaring mangyari?
a. Babagsak si Langaw. c. Kakainin ni Kalabaw si Langaw.
b. Mamamatay si Langaw. d. Tutulungan ni Kalabaw si Langaw.
II- PAGSASALITA
A. Bilugan ang A kung ang salitang may salungguhit ay pang-uri at B kung pang-abay.
11. Madali ang pagsusulit. a. pang-uri b. pang-abay
12. Madali naming tinapos ang pagsusulit. a. pang-uri b. pang-abay
13. Malakas ang tinig ng guro a. pang-uri b. pang-abay
14. Malakas sumigaw ang babae. a. pang-uri b. pang-abay
B. Bilugan ang uri ng pang-abay na ginamit sa pangungusap.
15. Pabulong na nagdasal ang bata.
a. Pamaraan b. panlunan c. pamanahon d. panggaano
16. Lumuhod siya sa harap ng altar.
a. Pamaraan b. panlunan c. pamanahon d. panggaano
17. Ikaanim ng umaga nang gumising siya.
a. Pamaraan b. panlunan c. pamanahon d. panggaano
18. Mabilis niyang iniligpit ang hinigaan.
a. Pamaraan b. panlunan c. pamanahon d. panggaano
19. Naligo siya sa banyo at nagbihis ng damit pang-eskwela.
a. Pamaraan b. panlunan c. pamanahon d. panggaano
20. Maaga siyang pumasok.
a. Pamaraan b. panlunan c. pamanahon d. panggaano

III-PAGBASA
A. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos.

Bansang Hapon, Bansa sa Asya


Tuwing ika-3 ng Marso, ipinagdiriwang sa bansang Hapon ang Pista ng Manika. Ginagawa ang pagdiriwang sa mga tahanang
may anak na babae. Sila ay gumagawa ng hagdang-hagdang pedestal na sa bawat baitang ay may kani-kanyang uri ng manika. Sa apat
na baitang ng pedestal na nagmumukhang aparador, makikita ang iba’t ibang uri ng mga laruan at manika na maringal na nakaayos.
Sa kaitaasan ng pedestal, inilalagay ang manikang hari at reyna; sa susunod na baitang na pababa, naroroon naman ang mga
laruang pangmusikero; sa susunod, may mga manikang tila mga kawal at sa pinakaibabang baitang ng pedestal, may mga karwaheng
yari sa papel, cherry trees, mandarin oranges at parol na may mga ilaw na maaaring paglaruan.
Sa araw na iyon, ay masasarap ang inihahandang pagkain ng mga tahanang may anak na babae. Mayroon silang mga kaning
hugis-parisukat, iba’t ibang anyo ng keyk, mga minatamis at may alak silang yari sa puting bigas na kung tawagin ay saki. Ito ay isa sa
pinakamasaya at pinakamaringal na pagpipista sa Hapon na ginagawa taun-taon.
Ang pagdiriwang na ito ay nagsimula maraming taon na ang nakalilipas. Dahil sa ang bansang Hapon ay mahilig sa paggawa ng
manika , dumating ang panahon, kung maliwanag ang buwan, pinaaanod nila ang mga ito sa ilog. Ang manika ay nakalulan sa isang
maliit na sasakyang yari sa kawayan na may ilaw hanggang sa ito ay mawala sa laot ng dagat. Sa simula, itinatanghal ito upang
panoorin lamang at maging simula ng katuwaan ngunit ngayon ay may iba pang kahulugan ang Pista ng Manika. Ang mga tao’y
nananalangin kasabay ng pagpapalutang ng mga sasakyang maliliit na yari sa kawayan na may lulang mga manika, n asana ay maging
masagana ang kanilang ani at maging maunlad ang kanilang buhay. Ginagawa nila ito tuwing ika-3 ng Marso dahil sa ito ang simula ng
tagsibol.
Nang lumaon, gumanda nang gumanda ang mga ginagawa nilang manika. Lumaki nang lumaki ang ginugugol nila sa paggawa
nito hanggang sa manghinayang ang iba na ipaanod ito sa dagat. Ang mga manika ay itinatabi na nila na nakalagay sa pedestal
bagamat may iba pa ring pook sa Hapon na ipinapaanod pa rin ang mga manika sa ilog kapag dumarating ang ika-3 ng Marso, Pista ng
Manika.

21. Tuwing ika-3 ng Marso, ipinagdiriwang ang __________ .


a. Manika ng Hapon c. Pista ng Manika
b. Araw ng Manika d. Kahalagahan ng Manika
22. Ang __________ ay parang isang aparador.
a. lalagyan ng manika c. bahay ng manika
b. pedestal ng manika d. kahoy ng manika
23. Ang mga manika ay __________ sa ilog hanggang matangay ito sa dagat.
a. pinalulutang c. pinalalangoy
b. pinapaanod d. pinasasayaw
24. Ang pista ay tulong din upang maging __________ ang ani sa tagsibol.
a. malusog c. malawak
b. masagana d. marami
25. Nang lumaon, ___________ na nila ang mga manika dahil sa ito ay lubhang magaganda.
a. itinatago sa aparador c. inilalagay sa pedestal
b. itinatabi sa bahay d. ipinagbibili sa mga tao
B. Basahin ang bawat kalagayan at piliin ang maaaring mangyari.
26. Kapag ang tao’y mahilig sa pagbabasa
a. masisiraan siya ng bait c. hindi siya mahusay sa pagsusulat
b. mahina siya sa pag-unawa d. may malawak siyang kabatiran
27. Kapag ang mga mamamayan sa isang bansa ay pawang masisipag
a. madali silang mapapagod sa paggawa c. ang mga tamad ay magiging masipag din
b. mag-aaway-away sila sa kayamanan d. ang bayan nila ay magiging mariwasa
28. Kapag ang isang tao ay nagpunla ng kabaitan
a. marami ang kanyang magiging kaibigan c. lalayo ang kanyang mga kaibigan
b. maraming maiinggit sa kanya d. iisipin nila na siya’y mayabang
29. Kapag ang isang guro ay masipag magturo
a. walang malalagpak na mag-aaral c. maraming matutuhan ang mga bata
b. maiinis ang mga bata sa kaniya d. wala na siyang panahong magpahinga
30. Kapag ang mag-aaral ay masipag at matiyaga
a.hindi na dapat turuan ng guro c.hindi na nangangailangan ng tulong
b.ang guro ay masisiyahan d.maaari nang hindi pumasok sa klase
C. Anong uri ng card catalog ang mga sumusunod?

31.
a. Kard ng Pamagat c. Kard ng May-akda
b. Kard ng Paksa d. Kard ng Aklatan

32.
a. Kard ng Pamagat c. Kard ng May-akda
b. Kard ng Paksa d. Kard ng Aklatan

33.
a. Kard ng Pamagat c. Kard ng May-akda
b. Kard ng Paksa d. Kard ng Aklatan
D. Saang bahagi ng pahayagan matatagpuan ang mga sumusunod?
34. Maghahanap ng trabaho
a. Balitang Pandaigdig b. Editoryal c. Isports d. Klasipikadong Anunsyo
35. Magbabasa ng mga opinyon
a. Isports b. Klasipikadong Anunsyo c. Aliwan d. Editoryal
36. Manonood ng laro ng PBA
a. Aliwan b. Editoryal c. Isports d. Klasipikadong Anunsyo
37. Magbabasa ng mga balitang panlalawigan
a. Editoryal b. Balitang Panlalawigan c. Aliwan d. Balitang Pandaigdig
E. Piliin sa kahon ang kahulugan ng mga pamilyar at di pamilyar na salita na sinalungguhitan sa pangungusap.

a. paalala b. naghahabi c. dalawang taong nagmamahaland. pananalapi ng Republika ng India


________ 38. Naglalala siya ng seda.
________ 39. Naipakita ng magsing-irog ang kanilang pag-ibig sa isa’t isa.
________ 40. Hindi niya kinalimutan ang mga tagubilin ng reyna.
________ 41. Malaking halaga ng rupee ang ginastos sa pagpapagawa ng museleo.
F. Piliin ang salitang inilalarawan sa bawat pangungusap.

a. estero b. estruktura c. kilometro d. ahensya

________ 42. Binubuo ito ng mga gusali o kabahayan.


________ 43. Ito ay mga organisasyong nangangasiwa at nangangalaga sa kapakanan ng ating bayan at ng mga mamamayan nito.
________ 44. Ito ay isang daluyan ng tubig.
________ 45. Ito ay may sukat na isanlibong metro.
IV. PAGSULAT
46. Alin ang dapat tandaan sa paggawa ng ulat?
a. Magbasa o magsaliksik tungkol sa paksang gagawan ng ulat.
b. Itala ang mahahalagang impormasyong nakuha tungkol sa paksa.
c. Bumuo ng balangkas at ayusin ang mga impormasyong nakuha ayon sa balangkas na ginawa.
d. Lahat ng nabanggit
47. Ano ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tula?
a. paksa b. sukat at pagtutugma c. piliin ang angkop na salita d. lahat ng nabanggit
48. Sa pagsulat ng anumang sulatin lahat ay dapat isaalang-alang, maliban sa;
a. Kaalaman sa paksa b. Wastong paggamit ng mga bantas c. Pagkakaugnay-ugnay ng mga ilalahad na ideya
d. Hindi magandang simula at wakas
V. PANONOOD
49. Sa video na ating napanood tungkol sa “Adik sa Gadget” ano ang epekto nito?
a. Nagiging bugnutin ang isang tao. c. Nadadagdagan ang kaalaman.
b. Ginagaya ang ginagawa ng mga napapanood. d. Lahat ng nabanggit
50. Ang teknolohiya na ang nagpapaikot sa ating mundo ngayon ayon sa ulat. Bilang isang bata, ano ang iyong palagay dito?
a. Iwasan ang gadget at gamitin lamang ito kung kailangan. c. Huwag ng gamitin ang mga ito.
b. Gamitin ng may disiplina at moderasyon. d. Laging dalhin sa eskwelahan para magamit sa pag-aaral.

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO VI


S.Y. 2017 - 2018
TALAAN NG ESPISIPIKASYON

BLG. NG BLG. NG KINALALAGYAN NG


KASANAYAN BAHAGDAN
ARAW AYTEM AYTEM
Naibibigay ang kahulugan ng mga pamilyar at di-
pamilyar na salita sa pamamagitan
5 5 10 1-5
ng pormal na depinasyon

Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento 4 4 8 6-9


Nakapagbibigay ng hinuha bago, habang at matapos
1 1 2 10
ang pagbasa
Nagagamit ang iba’t ibang salita bilang pang – uri at
3 4 8 11-14
pang – abay sa pagpapahayag ng sariling ideya
Nagagamit ang pariralang pang-abay sa
paglalarawan ng paraan, panahon, lugar ng kilos at 5 6 10 15-20
damdamin
Nakapagtatala ng datos mula
5 5 12 21-25
sa binasang teksto
Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit
1 5 10 26-30
ang dating karanasan/kaalaman
Nagagamit ang card catalog 1 3 10 21-33
Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng pahayagan
9 4 8 34-37
ayon sa pangangailangan
Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalang
7 8 16 38-45
salita sa pamamagitan ng sitwasyong pinaggamitan
Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t
9 3 6 46-48
ibang sulatin
Nakapag-uulat tungkol sa pinanood 3 2 4 49-50
KABUUAN 40 50 100 50

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

THIRD PERIODICAL TEST IN T. L. E. VI - INDUSTRIAL ARTS


S.Y. 2018 - 2019
Name:______________________________________ Grade &Section:___________________________
Date:_______________________________________ Score:_________
I. Read each item carefully. Encircle the letter of the correct answer.
1. Filler comes from silex, raw linseed oil, and turpentine.
a. Shellac b. paste filler c. Varnish d. paint
2. A kind of varnish that is not waterproof.
a. Paint b. Shellac c. Enamel d. Lacquer
3. A transparent finishing material that comes from gum, linseed oil, and resin.
a. Varnish b. stains c. Enamel d. paint
4. A kind of stain that is easiest to apply on wood.
a. Spirit stain b. Fillers c. Oil stain d. paint
5. It prevents moisture on the wood that causes decay.
a. Enamel b. paint c. Varnish d. Lacquer
6. It is the process of whitening or removing the colour by sunlight exposure.
a. Pyrography b. Preserving c. Bleaching d. dyeing
7. Process of burning designs of bamboo with hot wire.
a. Bleaching b. Pyrography c.Preserving d. dyeing
8.What is the process of applying colours into the material?
a. Dyeing b. pyrography c. Bleaching d. preserving
9.What method of dyeing is done by boiling water with dye?
a. Reactive dyeing b. Bleaching c. Preservative d. direct dyeing
10.In the dry process, bamboo poles are evenly heated over charcoal at a temperatureof 49 C to 54 C for how many minutes?
a. 20-20 minutes b. 10-20 minutes c.30-40 minutes d. 5-10 minutes
11. To compute the unit ______ of each finished article, add the cost of materials and
cost of labor.
a. Cost b. Earned c.Gain d. Revenue
12. The sum of mark-up price and capital is the _____________.
a. Revenue b. Selling price c. Expenses d. Inventory
13. This refers to the amount of gain earned from a sale or service/product sold.
a. Revenue b. Selling price c. Expenses d. Income
14. Refers to the amount of money received in exchanged for the product sold.
a. Revenue b. Selling price c. Expenses d. Income
15. Refers to the amount of money paid in exchanged for product received and
purchased.
a. Revenue b. Selling price c. Expenses d. Income
16. To maximize productivity, every company needs to have a sound production ___.
a. Cost b. Earned c.Plan d. Revenue
17. Here are some importance of production plan, except one.
a. Reduced labour costs by eliminating wasted time and improving process flow.
b. Reduced inventory costs by decreasing the need for safety stocks and
excessive work-in-process inventories.
c. Optimized equipment usage and increased capacity.
d. Improved the air quality index
18. Effective planning is a complex process that covers a wide variety of activities to
ensure that materials, equipment and human resources are available when and
where they are needed. The statement is _______
a. True b. False c. Bias d. Extreme

19. To evaluate whether or not you are ready for production or to offer the service. You will
need to determine the following, except one.
a. Resources b. Staff c. measurement d. machine
20. Forecast market expectations, inventory control, availability of equipment and human resources are
the ______________________.
a. Revenue matters c. Dynamic producer
b. Key factors in production plan d. Expandable expanding
II. WriteTRUE if the statement is true and FALSE if the statement is false.
_________21. We need to consider the benefits that we can get out of the product.
_________22. We have to prepare the tools and equipment needed.
_________23. Choose the materials that are expensive.
_________24. You need to prepare or make a plan before doing your project.
_________25. Just used the tools that are available in your in your house.
III. Write S if the situation shows a safe practice writes U if it is an unsafe practice.
______26. Never use equipment with frayed cords, damaged insulation or broken plugs.
______27. Avoid water at all times when working with electricity.
______28. Never touch or try repairing any electrical equipment or circuits with wet hands.
______29. If you are working on any receptacle at your home then always turn off the main
switch.
______30. Always use appropriate insulated rubber gloves and goggles while working on any
electrical circuit.

IV. Put a check (/) if proper sorting of waste materials and cross (X) if not.
_____31.Things used everyday should be near the work place.
_____32.Remove unnecessary items or materials from the work place.
_____33.Put a red tag on unnecessary items.
_____34.Decide what is necessary and what is unnecessary inside the work place.
_____35.Assign cabinets / racks for materials according to its uses.
_____36. Identify waste materials as reusable, recyclable or residual.
_____37.Place all things on its designated area.
_____38.Check the condition of tools and equipment.
_____39.Decide the right place for everything.
_____40.Use display cautions, messages at a proper height.

V. Which is being described in the given statement. Choose your answer from the box.
Time effort money materials resourceful
______41. Follow the specific steps to finish the project smoothly.
______42. Set a deadline/time frame when to finish your project.
______43. Budget your expenses and make a list on the things needed for your project.
______44.Knows the proper materials that will be needed in the project.
______45.ability to find quick and clever ways to overcome difficulties

VII. Match the items that used to finished the products in Column A to its effect in
Column B. Write the letter of the correct answer.
A B
___46. Shellac a. gives the wood a shiny glow,
___47 Paint b. removes rust
___48 Varnish c. makes one wood type look like another
___49 Stain d. gives woodwork and furniture a rich, antique appearance.
___50 Sandpaper e. prevents moisture on the wood which causes decay.

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.

Department of Education
Region III
Schools Division of Zambales
DISTRICT OF PALAUIG
DAPLA ELEMENTARY SCHOOL

THIRD PERIODICAL TEST IN T. L. E. VI - INDUSTRIAL ARTS


S.Y. 2018 - 2019
TABLE OF SPECIFICATION

NO. OF DAYS NO. OF TEST


OBJECTIVES PERCENTAGE
TAUGHT ITEMS PLACEMENT
Identify the methods in enhancing finished products. 5 5 10 1-5
Identify the process in enhancing/decorating finished products
made of bamboo.
5 5 10 6-10
Enumerate the fundamental process in handicrafs in treating
bamboo
Discuss the proper procedure in computing the selling price. 5 5 10 11-15
Identify the key factors and key elements in making plan for
mass production or creating new products.
5 5 10 16-20
Recognize the importance of planning in mass production or
creating new products.
Discuss the policies on sustainable development in
5 5 10 21-25
constructing the project plan
Discuss the health and safety practices in making electrical
5 5 10 26-30
gadgets.
Discuss the principles of sorting recycled waste materials 10 10 20 31-40
Discuss the resourcefulness and management skills in the use
5 5 10 41-45
of time materials, money and effort
Discusses the effect of innovative finishing materials and
5 5 10 46-50
creative accessories on the marketability of products.
TOTAL 50 50 100 50

Credits to the Original Owners…


This test material is downloaded to Taga Deped Ako Grade 6, TAGA DEPED AKO GRADE 6 and TAGA DEPED AKO GRADE
5&6, modified and uploaded for sharing purposes only.