You are on page 1of 5

cc

TEORI PEMBELAJARAN DAVID AUSUBEL

Biodata c

÷ 
c
David Paul Ausubel(1918-2008) merupakan salah seorang ahli
psikologi Amerika. Beliau telah memberi banyak sumbangan yang penting
khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, sains kognitif dan juga
pembelajaran pendidikan sains. Ausubel Silahirkan pada 25 Oktober 1918 dan
dibesarkan di Brooklyn, New York. Beliau mendapat pendidikan di Universiti
of Pennsylvania dan mendapat ijazah kehormat pada tahun 1939 dalam bidang
psikologi. Kemudian Ausubel menamatkan pelajarannya di sekolah perubatan
di Universiti Middlesex. Beliau juga telah berkhidmat dengan jabatan
pertahanan US Public Health Service, dan telah memperolehi M.A dan Ph.D
dalam Psikologi Perkembangan dari Universiti Columbia pada 1950. Pada 1973.
Ausubel membuat keputusan untuk bersara dari bidang akademik dan menyertai
latihan psikiatri. Sepanjang menjalani latihan psikaitri, Ausubel telah
menghasilkan pelbagai judul buku dan artikel tentang psikiatri dan jurnal
psikologikal. Pada tahun 1976, beliau telah menerima Anugerah Thorndike dari
Persatuan Psikologi Amerika bagi sumbangan beliau yang memberangsangkan
dalam bidang psikologi dalam pendidikan. Pada umur 75 tahun, Ausubel bersara
dari bidang professional dan melibatkan diri sepenuhnya dalam penulisan dan
telah menghasilkan empat buah buku yang terkenal.c

c
Teori Pembelajaran Ausubelc
David Ausubel (1963, 1977) mengemukakan teori pembelajaran yang
mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk
pembelajaran resepsi dan bukan daripadapembelajaran penemuan atau dikenali
sebagai Model Pembelajaran Ekspositori. Ausubeljuga mengemukakan
pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning), termasukpentingnya
maklumat lisan, idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai
KonsepPenyusunan Awal. Bagaimanapun, hafalan (rote memorization) tidak
dianggap sebagai pembelajaran bermakna.c
c
(a)Model Pembelajaran Ekspositoric
c
Model pembelajaran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel
menekankanpenerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang
tersusun dandijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Ausubel
menegaskan pembelajaransepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif daripada
am kepada spesifik ataudaripada prinsip kepada contoh (Woolfolk, 1998).c
c
(b)Penyusunan Awalc
c
Penyusunan awal (advance organizer) telah diperkenalkan oleh Ausubel
untukmenyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran, supaya
pembelajaran optimalberlaku. Salah satu strategi untuk memastikan wujudnya
kesesuaian tersebut ialahmemulakan pembelajaran berpandukan kepada
Îpenyusunan awal´. Ia merupakanstruktur yang menerangkan hubungan antara
konsep-konsep yang hendak disampaikanpada hari tersebut.c
c
Fungsi penyusunan awal ialah untuk menjelaskan kepada guru dan pelajar
tentangperkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk pelajaran.
Penyusunan awaljuga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang
telah dipelajari. Jaditerdapat tiga tujuan penggunaan penyusunan awal, iaitu
memberi gambaran tentangapa yang penting dalam pelajaran, menjelaskan
hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pelajar
untuk mengingat semula konsep berkaitanyang telah dipelajari.c
c

c
Penggunaan Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Ausubel c
c
Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel boleh digunakan dalam
pengajaran dengan memberikan perhatian kepada dua perkara berikut:c
c

Gc cc Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembelajaran


resepsi (penerimaan)atau model pengajaran ekspositori kerana guru
dapat menyampaikan maklumat yanglengkap dalam susunan yang
teratur seperti dalam kaedah kuliah. c
Gc Menggunakan penyusunan awal dalam pengajaran untuk menggalakkan
c

pelajarmengingat semula konsep yang telah dipelajari dan


mengaitkannya dengan konsepbaru yang akan dipelajari serta
mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu
tajuk pelajaran.c
c

c
c

Y 
  

c
c
„ c c
c

c„
c ccc

î 
c c c 

c c c c 
c
c  c
c


 
c

c c 

c

c
J 
 
c

c

c

c
cc 
c

c
 
ccc
 c c 
c c

 
c c  c 


c  c c 

c  c  c 

c

 
ccc

 c  c c 
c 
c c 

c 
c c
c  
c
 c c 
c c c c c c 
 
c c 
c
 
c

c 
c cc

 
c c 

c 

c 
c 
c c  c 
 c c

 c c
 
c
c c cc
c c

c
 c c c

 
c 
c 
 
c  c 
c 
c 
c 
 c c 

c c 
c
 c
c
c
c c c

c cc
c
c
cc 
c  cc cc 
c cc c

c
 cccc c 
c
 c c
 cc
 c
c cc c 
c
 c
 c  c 
c c
 c c cc c
ccc c c c 
c
 c cc  c c c  c c c
 c 
c 
c
 ccc c 
c c

 c
 c ccc 
c
 c

c
 c c c  cc c c c  c c c
c
c
 cc cc c c
 c  c cc cc
 c
c c c c c 
c
c ccc c
 
c
 cc c c
c
  
   
 cc
c
c
 c c c  c 
c
c 
c ! c
ccc c
c cccc 
c
 
c
 cc
cc 
 c c 
c 
cc !c cccc
 c
c
 cc

  c
c
"#$ccc
 cc
"%$c 
c
c c c
c
c 
 c c
"&$c c 
 cc
c"c c c
c $cc
"'$c

c
 cc c cc
 c c
c

c
c
cc
r 

   


 ! "#$"% &' ! "#

c