You are on page 1of 76

MESAČNÍK

OKTÓBER / 10 / 2017
ROČNÍK 2. / CENA 2,90
www.dennikn.sk

MAGAZÍN

KRITICKÉ
MYSLENIE
Ako rozlíšiť pravdu od lži. Ako nenaletieť. Ako nepodľahnúť konšpiračným teóriám.
Ako sa nebáť rozmýšľať samostatne, ale pritom dôverovať aj iným
ZMENA KLÍMY?
ENVIRO

KOMUNITY?
SPOLO ČNOSŤ

LESNÉ ŠKÔLKY?
VZDEL ÁVANIE

TERAPIA TMOU?
SPIRITUALITA

Čítajte viac na
ciernalabut.sk

DONORI:
Aby kritické
myslenie zvíťazilo
T ento časopis vznikol na objednávku.
Pred pol rokom sme spravili magazín
o dezinformáciách, ktorý sme vďaka
podpore tisícdvesto darcov mohli rozdať vyše
40-tisícom študentov na 350 stredných ško-
pomôckou pre učiteľov a študentov. Je nástro-
jom pre kohokoľvek, kto má chuť rozmýšľať
nad tým, čo to kritické myslenie je, ako sa dá
pestovať, na čo si dať pozor a ako dosiahnuť,
aby sa mu v spoločnosti darilo.
lách. Keď sme sa neskôr pýtali učiteľov, akú ďal- Samozrejme, pri našej snahe sme narazili LUKÁŠ
šiu tému by chceli dostať podobne spracovanú, na viacero nástrah. Kritické myslenie je dosť FILA
riaditeľ
odpoveď bola úplne jasná – kritické myslenie. ťažké čo i len zadefinovať, nieto ešte dávať
vydavateľstva
Dôvody sú zrejmé. Internet a sociálne siete presné návody, ako sa k nemu dopracovať.
zaplavili ľudí informáciami, z ktorých mnohé Nedá sa ani úplne oddeliť od iných zručností
sú mylné alebo zavádzajúce, a vzniká tak zmä- – úzko súvisí nielen s logikou či argumentá-
tok, z ktorého často ťažia šarlatáni, konšpirá- ciou, ale aj s objemom poznatkov, ktoré človek
tori či extrémisti. Schopnosť rozlíšiť pravdu má a môže sa na ne pri uvažovaní spoľahnúť,
od lži, rozmýšľať samostatne, ale pritom tiež s tvorivosťou, so schopnosťou vcítiť sa do pre-
dôverovať iným, sa stáva kľúčovou nielen žívania iných, či so súhrnom morálnych hod-
preto, aby raz fašisti nevyhrávali na Sloven- nôt, ktoré často dávajú jednotlivým argumen-
sku voľby a aby sme nemuseli znova bojovať tom váhu. Preto sme sa snažili vyskladať tento
s chorobami, ktoré vďaka očkovaniu už takmer časopis čo najpestrejšie, v nádeji, že každý si
vymizli, ale aby mohla vôbec prebiehať nejaká v ňom nájde niečo, čo ho zaujme a pomôže mu
výučba. Lebo kto nikomu neverí a nevie si ani tak posunúť sa o čosi bližšie k zvládnutiu kri-
sám poctivo vyhodnotiť dostupné fakty, sa len tického myslenia, bez ohľadu na to, ako ďaleko
ťažko niečo naučí. Žiaľ, materiálov, ktoré by na sa dnes nachádza na ceste k nemu.
túto potrebu reagovali a boli by široko dostup- Opäť nás povzbudila podpora od stoviek
né, je minimum. ľudí. Vďaka peniazom vyzbieraným cez strán-
Nejde pritom len o problém škôl. Tam ku Startlab a spolupráci so združením Živica
môže byť o čosi vypuklejší, keďže používanie dostane aj tento časopis 25-tisíc školákov.
tabletov, mobilov a internetu je pre mladých Zásluhou aktívnych učiteľov sa celý náklad
prirodzenejšie a naopak, televízia alebo tlač rozobral v priebehu niekoľkých dní. Dodáva
môžu pre nich už byť len okrajovým zdrojom nám to nádej, že kritické myslenie má u nás
poznania. Ale ukazujú nám ďalšie smerovanie množstvo podporovateľov, ktorí majú dosť
spoločnosti ako takej. Preto tento časopis, aj zdrojov aj odhodlania, aby ho na Slovensku
vrátane strednej, vzdelávacej časti, nie je len bolo čoraz viac.

N magazín. Mesačník č. 01/2017, ročník 2. Adresa redakcie: Jarošova 1, 831 03 Bratislava. Šéfredaktor: Matúš Kostolný. Grafická úprava: Ondrej Ivánek.
Vydáva N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491. Konatelia vydavateľstva: Lukáš Fila, Tomáš Bella. EV 5440/16. ISSN 2453 - 9597.
Informácie o predplatnom a inzercii nájdete na www.dennikn.sk alebo získate na info@dennikn.sk.
Foto na titulke: Fotolia

3
Veda má v mnohých oblastiach jasno a nepochybuje, že vie,
ako to je, a vie to aj vedecky dokázať. Napriek tomu nepresvedčí
všetkých. Zozbierali sme základné poznatky o chybách
a nedokonalostiach nášho uvažovania

Prečo veríme
bludom, aj keď
poznáme fakty?
V edci sa zhodujú, že evoluč-
ná teória je fakt, homeopatia
nefunguje, očkovanie nespô-
sobuje autizmus, ľudské aktivity pri-
spievajú ku globálnemu otepľovaniu
alebo že Zem nie je plochá. Napriek OTAKAR
tomu sú medzi nami ľudia, ktorí zho- HORÁK
reportér
du vedcov ignorujú a myslia si opak.
Prečo?
Naša myseľ je nedokonalá. Dôvo-
dov je viac. Na vine môže byť naša
ochota viacej počúvať príbehy ako
suché fakty, ale aj to, že nás stále ve-
die intuícia. Vyberáme si informá-
cie, ktoré nám vyhovujú, a tie, ktoré
narúšajú našu predstavu, radšej ig-
norujeme. Zárukou dokonca nie je
ani vysoké IQ, lebo inteligentní ľudia
majú okrem schopnosti porozumieť
aj schopnosť uveriť sebe a presvedčiť
ľudí okolo.

PREČO SA NAŠA MYSEĽ NEDÁ


PRESVEDČIŤ FAKTMI?
Ľútostivý príbeh uplakaného rodi-
ča, ktorý je presvedčený, že jeho dieťa
ochorelo na autizmus pre podanie
očkovacej látky, si zapamätáme oveľa
lepšie ako suchú štatistiku, ktorá spo-
jenie vakcíny a autizmu vylučuje.
Dispozíciu mysle, ktorá odlišným
spôsobom reaguje na fakty a príbe-
hy zasadené do sociálneho kontextu, o tom, kto je poctivec a kto podvod- lili účastníkov experimentu do dvoch
ukazuje známy Wasonov test. ník, kto sa obetuje pre blaho druhých skupín podľa toho, či si čítali popu-
Ide o logickú úlohu, ktorá spo- a kto je sebec a myslí hlavne na seba. larizačné vedecké články, ktoré pri-
číva v otáčaní správnych kariet, na Bez takých informácií by sa naši chádzali k nepatričným záverom na
ktorých sú čísla a písmená. Úloha je predkovia iba veľmi ťažko orientovali základe slabých dôkazov a začínali sa
veľmi náročná a vyrieši ju menej ako v sociálnej realite a ľahko by sa stali alebo nezačínali sa anekdotou.
desať percent ľudí. obeťou klamára, ktorý by sa s nimi Problémom textov bolo, že si po-
Ak však ten istý test zmeníme, poctivo nerozdelil o ulovenú korisť mýlili koreláciu (dva javy sa iba vysky-
tak­že už nemá podobu abstraktného alebo by im inak uškodil. tujú spolu, a to, či jeden z nich vedie
problému, ale príbehu so sociálnou Na nástrahy anekdot, ktoré pokri- k druhému, nevieme) s kauzalitou
zápletkou, počet ľudí, ktorí ho vyrie- vujú naše porozumenie sveta, lebo (príčinnosť, jeden jav vyvoláva druhý).
šia, rapídne stúpne. nás odháňajú od faktov, poukazu- Typickou chybou tohto druhu je,
jú autori Priti Shahová z univerzity keď ľudia mylne spoja užitie homeo-
SOCIÁLNE TVORY v Michigane a jej tím v 7. kapitole patika s vyliečením sa. Tieto dva javy
Evoluční psychológovia špekulujú, What Makes Everyday Scientific Re- sa vyskytujú spolu (korelácia), no to
že na príbehy plné ľudských peripetií asoning So Challenging? knihy Psy- neznamená, že by homeopatikum
sme takí vnímaví preto, lebo ak nás chology of Learning and Motivation, aj bolo skutočným dôvodom liečby
niečo charakterizuje, je to skutočnosť, Volume 66. (kauzalita).
že sme sociálne tvory. Celý náš život Vedci sa zhodujú, že homeopatiká
sa odohráva v okruhu menšej či väč- ANEKDOTY nefungujú, preto ústup symptómov
šej sociálnej skupiny, od ktorej sme Autori sa odvolávajú aj na štúdiu môžeme spojiť s ich prirodzeným
bytostne závislí. Fernanda Rodrigueza z univerzity kolísaním či so spontánnym vymiz-
Ak by nebola ľudská myseľ na prí- v Michigane a jeho tímu, ktorá mi- nutím. Môže tiež ísť o účinky placeba.
behy zo svojho okolia obzvlášť cit- nulý rok vyšla v magazíne Thinking & V štúdii od Rodrigueza a jeho ko-
livá, potom by nám mohli uniknúť Reasoning. legov sa ukázalo, že ak ľudia – medzi
veľmi cenné informácie, napríklad Rodriguez a jeho kolegovia rozde- nimi aj vysokoškoláci – čítali text,

6 MAGAZÍN N 10/2017
BLUDY A FAKTY
TYPICKOU CHYBOU JE, KEĎ ĽUDIA autori píšu, že vyučovať na základ-
MYLNE SPOJA UŽITIE HOMEOPATIKA ných a stredných školách len vedecké
S VYLIEČENÍM SA. TIETO DVA JAVY SA poznatky nestačí. K tomu treba pri-
brať aj výučbu zručností spojených
VYSKYTUJÚ SPOLU (KORELÁCIA), NO TO s kritickým myslením.
NEZNAMENÁ, ŽE BY HOMEOPATIKUM AJ IQ nie je vhodný nástroj, ako
BOLO SKUTOČNÝM DÔVODOM LIEČBY určiť, či človek myslí kriticky. Vý-
(KAUZALITA). skumy ukazujú, že ľudia s vyšším
vzdelaním, a teda aj vyšším IQ, ne-
zriedka vynikajú skôr v schopnosti
vali, že veľa ľudí má problém s GMO, svoje predsudky a stereotypy šikov-
čiže geneticky modifikovanými orga- nejšie obhajovať, než v tom objektív-
nizmami. ne posúdiť stav vecí.
Psychológovia si myslia, že dôvo- Shahová a jej kolegovia radia, aby
dom by mohol byť okrem iného esen- sa žiaci a študenti učili mať otvorenú
cializmus. Ide o intuitívnu vieru, že myseľ pre nové dáta, a dokázali tak
v hĺbke vecí tkvie akási esencia, ktorá opraviť svoje pôvodné názory. Au-
z nich robí práve to, čím sú. tori hovoria, aby sa študenti učili, že
Genetická modifikácia pôsobí na v empirickej vede nie je nič absolútne
mnohých z nás podozrivo, lebo má- dané.
me pocit, že sa zahrávame s podsta- Čo to znamená, keď sa povie, že vo
tou vecí a že nebezpečne meníme to, vede nie je nič raz a navždy dané? Na
čo ich zakladá. mysli sa má to, že vedci sú v princípe
To, že je esencializmus všadeprí- otvorení tomu zmeniť svoje názory
tomnou intuíciou, dokazujú mnohé na čokoľvek. Na druhej strane, ne-
výskumy. V jednom z nich vedci zisti- znamená to, že by nemohli mať úplne
li, že ľudia by mali veľký problém pri- jasné a vyprofilované názory.
jať transplantovaný orgán od vraha. Z otvorenej povahy empirickej ve-
Prečo? Lebo mali pocit, že by na nich dy určite neplynie, aby vedci prestali
utkvelo niečo „špinavé“ od páchateľa napríklad hovoriť, že evolučná teó-
ohavného činu. ria je fakt, lebo musíme byť otvorení
možnosti, že ju raz spochybníme.
ktorý sa začínal anekdotou, zvyšovala SELEKCIA INFORMÁCIÍ Všetky poznatky (chémia, bioló-
sa pravdepodobnosť, že budú súhlasiť Posledné desaťročia výskumu nás gia, genetika, paleontológia, geológia
s chybnou interpretáciou výsledkov, učia, že ľudia si vyberajú informá- a iné), ktoré dnes vedci majú k dis-
pri ktorej došlo k zámene korelácie cie podľa toho, či im vyhovujú, ale- pozícii, hovoria, že uvedená teória
s kauzalitou. bo nie. V štúdii zo 70. rokov, ktorá je je fakt. Je v poriadku to hovoriť. Na
„Anekdoty môžu podlomiť našu dnes už klasikou, mali ľudia za úlohu druhej strane, ak by vedci raz našli
schopnosť robiť súdy, ktoré vychá- ohodnotiť štúdie, ktoré buď podporo- ony slávne kostrové pozostatky králi-
dzajú z vedeckých dát,“ píše v štúdii vali, alebo vyvracali argumenty v pro- ka v prekambriu, bola by to pre teóriu
Rodriguez a jeho tím. spech trestu smrti. rana a museli by nastať opravy.
Ukázalo sa, že ak ľudia prišli do ex-
ĽUDOVÉ INTUÍCIE perimentu s tým, že sú za trest smrti, POTREL SA CITRÓNOM
Ďalším dôvodom, prečo sa názo- hodnotili štúdie, čo ho podporovali, Ľudia majú problém adekvátne
ry ľudí rozchádzajú s tými vedecký- laxne, ale k tým odmietavým pristu- ohodnotiť svoje schopnosti a bežne
mi, je, že máme veľmi silné intuície povali naopak veľmi kriticky a nachá- ich preceňujú. Z viacerých experi-
o tom, ako funguje svet. Problém je, dzali na nich aj tie najmenšie chybič- mentov vieme, že žiaci si myslia, že
že bývajú nezriedka úplne chybné. ky, aby ich mohli odmietnuť. majú lepšie líderské schopnosti ako
Napríklad v článku z roku 2007 sa Účastníci experimentu aplikovali ich kamaráti, takmer každý vyso-
vedci pýtali, ako sa bude pohybovať dvojaký meter podľa toho, ako im to koškolský učiteľ si o sebe myslí, že
lopta, keď vyletí zo zakrivenej trubice. vyhovovalo. Aj vedci podliehajú po- je lepší profesor ako jeho kolegovia,
Autori zistili, že až 40 percent vyso- dobným chybám, no vzájomná kon- a takmer každý z nás je presvedčený,
koškolákov bolo mylne presvedče- trola má zabezpečiť, aby sa čo najviac že je lepší šofér ako zvyšok populácie.
ných, že dráha loptičky bude zakrive- minimalizovali. Za istých okolností je viera vo
ná, hoci v skutočnosti je rovná. vlastnú výnimočnosť funkčná. Ak
Ľudia majú laické intuície nielen KRITICKÉ MYSLENIE by tu nebola, len by sme sa zožierali
o tom, ako funguje fyzikálny svet. V novej kapitole od Priti Shahovej predstavou, že ničomu nerozumieme,
V minulosti sme napríklad informo- z univerzity v Michigane a jej tímu a upadli by sme do depresie a letargie.

7
Na druhej strane, prehnaná viera častejšie ako poznanie plodí sebave- mu, hoci v skutočnosti bol ich vlast-
vo vlastné schopnosti môže spôsobiť, domie.“ Podľa autorov článku dostal ný.
že sa začneme považovať za odborní- jav pomenovanie Dunning-Krugerov Vo svojej štúdii vedci vychádza-
kov v oblastiach, kde sme iba laikmi. efekt. li z javu, ktorý voláme „slepota pri
Po prečítaní náhodného článku na výbere“. O čo ide? V jednom z expe-
webe tak môžeme nadobudnúť chyb- ČAKALI NA PRÍLET rimentov, na ktorom slepotu tohto
ný pocit, že sme „majstri sveta“ a vie- MIMOZEMŠŤANOV druhu ukázali, položili pred ľudí fotky
me, ako je to s gravitačnými vlnami, Desiatky rokov psychologického žien. Líšili sa: niektoré mali napríklad
klimatickou zmenou či očkovaním. výskumu nás učia, že rozum nefun- náušnice, iné nie.
V roku 1995 sa stala táto pozoru- guje výhradne ako nezávislý sudca, Mužom povedali, aby si vybrali tú,
hodná udalosť. Za bieleho dňa a bez ktorý by nestranne posudzoval, čo je ktorá sa im páčia najviac. Potom im
akýchkoľvek viditeľných známok objektívna pravda, pretože sa mnoho- ju podali a požiadali ich, aby vysvetlili
maskovania vošiel McArthur Whee- krát správa ako zaujatý obhajca s vy- svoj výber. V tejto chvíli na nich nara-
ler do dvoch bánk v Pittsburghu, aby hranenou agendou. fičili búdu. Bez toho, aby si to účast-
ich vylúpil. Prvoradým cieľom mysle je obrá- níci experimentu všimli, im fotky
niť nás pred predstavou, že sme zlí, vymenili.
hlúpi, nekompetentní a nemorálni Ak ste si teda vybrali blondínu, dali
ľudia. Za tým účelom ohýbame fakty vám fotku s brunetou a naopak. Ale-
a to, čo sa nám do príbehu nehodí, ig- bo ste si vybrali ženu s náušnicami
norujeme. a oni vám posunuli fotku ženy bez
Vezmite si tento slávny príklad. náušníc. Až 75 percent ľudí si záme-
V 50. rokoch 20. storočia vznikla nu vôbec nevšimlo a podávalo vysvet-
v Spojených štátoch malá skupinka lenia, prečo sa im páči daná žena, ho-
vyznávačov UFO s názvom Seekers. ci si v skutočnosti vybrali celkom inú
Žili v predstave, že „vyššie bytosti“ (jeden muž povedal, že si ženu vybral
na konci roku 1954 zničia Zem a mi- pre náušnice na fotke, hoci v skutoč-
NEVEDOMOSŤ ČASTEJŠIE AKO mozemšťania zachránia len vyvolenú nosti si vybral fotku opačnú, kde bola
hŕstku ľudí, čiže ich. žena bez tohto doplnku).
POZNANIE PLODÍ SEBAVEDOMIE. Keď mimozemšťania opakovane
neprileteli, členovia Seekers to nepo- SÚ JABLKÁ ORGANICKÉ?
Charles Darwin važovali za dôkaz o ich neexistencii. Mercier a jeho kolegovia uplatnili
Prečo? Lebo by museli uznať, že uve- podobný princíp aj vo svojej štúdii.
rili bludom, a to bolí. Ľudia si najprv prečítali niekoľko prí-
Aby ochránili svoje egá, začali si behov, medzi nimi aj o zelovoci, v kto-
vymýšľať výhovorky, prečo si mimo- rom predávajú jablká a iné ovocie
zemšťania cestu na Zem na poslednú a zeleninu. Dočítali sa, že jablká nie
O niekoľko hodín polícia lupiča chvíľu rozmysleli. Hovorili napríklad, sú organické.
chytila. Keď mu ukázali záznamy že by sa necítili príjemne medzi zve- Následne vyjadrovali súhlas s tvr-
z kamery, ktoré ho pri čine prichytili, davcami, ktorí obkolesili Seekers, deniami typu „všetko ovocie je orga-
iba neveriacky krútil hlavou a pove- a preto radšej neprišli. nického pôvodu“, „nijaké ovocie nie
dal: „Ale veď som mal na sebe šťavu.“ je organické“ a „niektoré z druhov
Zlodej bol presvedčený, že ak si na SLEPÝ PRI VÝBERE ovocia sú organické“. Respondenti vy-
tvár dá šťavu z citróna, stane sa pre Iný príklad, čo narúša našu intu- svetľovali argumenty, prečo si myslia,
kamery neviditeľným. itívnu predstavu o dokonalej mysli, že je ich odpoveď správna.
Týmto neuveriteľným, hoci sku- ktorá objektívne vyhodnocuje in- V druhej časti experimentu im dali
točným príbehom sa začína je- formácie, ukazuje, ako uplatňujeme za úlohu posudzovať argumenty, kto-
den z najznámejších psychologic- dvojité štandardy, keď posudzujeme ré pochádzali od iných účastníkov.
kých článkov vôbec. pravdivosť vlastných presvedčení Fígeľ spočíval v tom – tu konečne
V roku 1999 ho napísali sociálni a presvedčení iných ľudí. Ak by sme prichádza k slovu „slepota pri výbere“
psychológovia Justin Kruger a David boli plne racionálni, pravdivosť tvrde- –, že medzi ne zaradili aj ich vlastné
Dunning, obaja z Cornellovej univer- ní by sme mali posudzovať bez ohľa- odpovede. Povedané inak: ľudia si
zity. V slávnej štúdii autori ukázali, že du na to, kto je ich nositeľ. mysleli, že hodnotia iba argumenty
ľudia, ktorí v nejakej činnosti dosahu- Hugo Mercier z Centra pre kogni- cudzích ľudí, hoci v skutočnosti hod-
jú pomerne zlé výsledky, si svoju ne- tívne vedy na univerzite v Neuchâteli notili aj argumenty svoje. To však ne-
vedomosť nepripúšťajú a nekriticky a jeho kolegovia ukázali, že skoro až vedeli.
sa považujú za výnimočných. v 60 percentách prípadov ľudia od-
Ako v knihe Pôvod človeka napí- mietli nejaký argument ako chybný, SELEKTÍVNA LENIVOSŤ
sal Charles Darwin: „Nevedomosť ak si mysleli, že patrí niekomu iné- Autori štúdie zistili, že vo viac

8 MAGAZÍN N 10/2017
BLUDY A FAKTY
ako polovici prípadov ľudia odmiet- Z EVOLUČNÉHO HĽADISKA BOLO PRE oživeného aktéra, v tomto prípade le-
li vlastné argumenty, ak si chybne NAŠU MYSEĽ MIMORIADNE VÝHODNÉ, va s úmyslom pochutnať si na ňom.
mysleli, že patria niekomu inému. Prečo? Je lepšie párkrát sa zmýliť
ABY BOLA EXTRÉMNE PODOZRIEVAVÁ
Ide o ilustráciu toho, ako veľmi se- a byť za blázna ako na šušťanie nebrať
lektívne pristupujeme k argumen- A ZA KAŽDÝM ZAŠUŠŤANÍM LÍSTIA, žiaden ohľad. Lebo raz sa naozaj mô-
tom svojim a druhých: sebe všeličo KTORÉ MÁ PRIRODZENÉ VYSVETLENIE že stať, že pôjde o krvilačného dravca.
prepáčime, pri druhých sme hyper- (VIETOR), VIDELA LEVA S ÚMYSLOM Taká nepozornosť by sa nám nemu-
kritickí. POCHUTNAŤ SI NA ŇOM. sela vyplatiť.
Mercier s kolegami jav pomenovali Výskumy ukazujú, že uvedený
ako selektívna lenivosť: na druhých znak mysle (dovedený do extrému),
kritizujeme aj maličkosti, pri sebe na- ROLA VZDELANIA keď za všetkým hľadáme nejakého
opak zlenivieme. Psychológia stojí pred výzvou skrytého aktéra s tajomnými úmys-
„Experimenty poskytujú veľmi jas- nájsť spôsob, ako ľudí efektívne vy- lami v pozadí, majú aj konšpirátori:
ný dôkaz o selektívnej lenivosti uva- viesť z ich omylov. Videli sme, že ak tam, kde bežní ľudia vidia iba konden-
žovania. Keď vytvárame argumenty, ľuďom povieme, že sa mýlia, nestačí zovanie horúcich plynov a výparov,
väčšinou ide iba o post hoc osprave- to. Dať ľuďom fakty tiež nestačí. Ako ktoré za sebou zanechávajú lietadlá,
dlnenia našich intuícií, príliš kritickí to robiť? oni vidia zlomyseľný úmysel vlády
k sebe nie sme. Naopak, ak posudzu- Existuje niekoľko štúdií, ktoré uka- v pozadí. Tam, kde informovaní ľudia
jeme tie isté argumenty, ako keby pat- zujú, že so vzdelaním klesá viera ľu- vidia len klimatickú zmenu spôsobe-
rili niekomu inému, sme veľmi kritic- dí v nezmyselné konšpiračné teórie. nú ľudskými aktivitami, vidí konšpi-
kí a nároční,“ píše sa v štúdii. Z takých údajov však neplynie, že by rátor nekalé úmysly vlád, ktoré chcú
vzdelanie malo na konšpiračné teórie vplývať na ekonomiku a správanie
UŽITOČNÝ PRVOK MYSLE devastačný vplyv, lebo tu nevieme ur- ľudí.
Autori v štúdii poznamenávajú, čiť smer kauzálnej (príčinnej) šípky. Je
že uvedené dvojité štandardy, ako celkom dobre možné, že ľudia, ktorí REFORMOVAŤ
pristupovať k argumentom svojim neveria na konšpirácie, myslia viac OBČIANSKU NÁUKU
a cudzím, by mohli byť užitočným analyticky a vďaka tomu dosahujú Uvedené štúdie vonkoncom ne-
prvkom ľudskej mysle. lepšie vzdelanie. preukazujú, že vzdelanie je liekom
Ak ide o naše argumenty, je pre Experimenty, že by sme časť žia- na konšpiračné teórie. Naznačujú
nás výhodné začať zľahka a zbytočne kov a študentov systematicky vysta- však, že škola môže študenta trénovať
sa – z kognitívneho hľadiska – nena- vovali horšiemu vzdelaniu, aby sme v tom, aby bezpodmienečne neveril
máhať. Ak sa niekto chytí, pripíšeme zistili, či vzdelanie skutočne vplýva všetkému, čo mu jeho omylná myseľ
si bod, hoci sme sa skoro vôbec ne- na vieru v sprisahania, by boli nemo- napovedá, a k intuíciám pristupoval
nadreli. Ak nie, na argumentácii v ďal- rálne a nepraktické. viac kriticky.
šom kole pridáme. Ako sa teda vyznať v spleti dát Ak to spraví, zistí, že nie za všetký-
Ak by sme však neboli obzvlášť o vzdelaní a konšpiračných teóri- mi udalosťami je ukrytý aktér so (zlý-
ostražití pri argumentoch od iných, ách? Karen Douglasová z univerzity mi) úmyslami a že zložité spoločen-
veľmi ľahko by sa mohlo stať, že by v Kente a jej tím problém určitým ské problémy nemajú jednoduché
nás nachytali, čo pre nás môže mať až spôsobom obišli. Píšu, že ľudia, ktorí riešenia. U takto trénovaného človeka
nedozerné následky. majú nižšie vzdelanie, zároveň vy- je vyššia pravdepodobnosť, že sa na-
kazujú nadmernú tendenciu vidieť miesto na rýchle intuície spoľahne
PRESVIEDČANIE OSTATNÝCH oživených aktérov s ich úmyslami aj na zdĺhavejší zber dát a vychádzať bu-
Hugo Mercier s kolegom Danom tam, kde žiadni nie sú. Štúdia vyšla de z dôkazov.
Sperberom menia náš tisícky rokov v časopise Thinking & Reasoning. Na záver zdôraznime, že je najvyš-
trvajúci názor (siaha až do antickej ší čas reformovať výučbu občianskej
filozofie), že rozumové uvažovanie je ÚMYSLY TAM, KDE NIE SÚ náuky (a užšie filozofie) na sloven-
myslením jednotlivca a že je určené Uvedená dispozícia mysle má evo- ských školách. To, že si študent týž-
iba na poznávanie „pravdy“. lučný pôvod, myslia si psychológovia. deň vo svojom živote pamätá, čo si
Autori zdôrazňujú, že má sociálnu Ak sa náš praveký predok prechádzal myslel Anaximenes, Augustín alebo
zložku a do veľkej miery je určené na savanou a vedľa neho zašušťal krík, Kant, je možno pekné, ale je to na-
presviedčanie ostatných: že vy máte mohlo ísť o nevinný vánok, ale aj nič, ak pritom rozkladá liberálnu de-
pravdu (hoci ju mať nemusíte) a iní o predátora, ktorý tam na neho strie- mokraciu zvnútra, lebo volí fašistov
nie. hol, aby ho zožral. a zdieľa konšpiračné a iné nezmysly.
Výborná schopnosť rozumového Z evolučného hľadiska bolo pre Čo si myslel Kant, si študent na
uvažovania je sociálnym kapitálom našu myseľ mimoriadne výhodné, internete nájde hneď. Ale ako kriticky
určeným na budovanie prestíže, do- aby bola extrémne podozrievavá a za a analyticky myslieť, sa musí prácne
minancie a koalícií, ktoré sú vám na- každým zašušťaním lístia, ktoré má učiť. Kde inde, ak nie v škole na ob-
klonené. prirodzené vysvetlenie (vietor), videla čianskej náuke? n

9
Ak človek uvažuje kriticky, nenechá sa tak ľahko zmanipulovať.
„Takže vás niekto neoklame o peniaze alebo vám do hlavy nenatlačí
hlúposti, na základe ktorých si potom poškodíte zdravie,“
vraví lektor kritického myslenia Ondrej Gažovič.

Zdravá zvedavosť
by nemala prerásť
do paranoje
K ritické myslenie je previa-
zané s etikou a malo by byť
spojené s otázkami, ako
žiť zmysluplný život a aké hodnoty
vyznávať, vraví Gažovič. Hovorí, že
študenti by mali vedieť, že na jednu OTAKAR
vec sa dá legitímne pozerať z viace- HORÁK
reportér
rých uhlov pohľadu a že sa dá kul-
tivovane diskutovať o rozdieloch
v postojoch bez toho, aby sme sa
urážali.

Kritické myslenie sme potrebo-


vali vždy, aj pred sto či viac rokmi.
Prečo je téma kritického myslenia
obzvlášť vypuklá v posledných ro-
koch?
Jedným z dôvodov je demokra-
tizácia v tvorbe informácií, ktorú
priniesol internet a sociálne siete.
Hocikto dnes môže sadnúť za po-
čítač a spraviť fotku a video alebo
napísať text, ktorý si na webe za pár
minút prečítajú tisícky ľudí. V minu-
losti existovalo viacero záchytných
mechanizmov, ktoré dokázali odfil-
trovať chybné a zavádzajúce infor-
mácie. Dnes existuje nespočetné Ondrej
množstvo producentov obsahu, kto-
rí generujú kvantum táranín a ne-
Gažovič
zmyslov. Žiakom a študentom preto (33)
treba vysvetľovať, že informácie si
nie sú rovnocenné. Tak ako rozmýš- Lektor kritic-
ľajú nad tým, aký smartfón alebo te- kého myslenia.
nisky si kúpia, by mali rovnako uva- Vyštudoval
žovať, aké médiá budú čítať a komu medzinárodné
môžu dôverovať. vzťahy a právo
Ako môže študent rozpoznať, na Masarykovej
že informácia pochádza z dezin- univerzite v Br-
formačného webu, ktorému sa ne- ne a doktorát
dá dôverovať? získal na Uni-
Študentov môžeme trénovať, aby verzite Komen-
si všímali, že texty z dezinformač- ského v Brati-
ných webov používajú emocionálne slave. Študijné
silno zafarbený jazyk, ktorý je mani- a výskumné
pulatívny. Texty pôsobia amatérsky, pobyty absol-
obsahujú rôzne fonty písma a nie- voval na Uni-
kedy kombinujú viaceré jazyky. Ne- verzite v Oslo a tvorbu autorov, aby vedeli, či mu Navyše, sú ochotní si chybu priznať
zriedka si vnútorne protirečia a ich a na Diploma- môžu dôverovať? a opraviť ju, čo pri dezinformačných
obsah nesúhlasí s nadpisom. Žiak by tickej akadémii Je pravda, že v mnohých veciach weboch nie je zvykom.
mal chápať, že ak je text anonymný, vo Viedni. Päť postupujeme automaticky a zblázni- Predstavme si situáciu, že sme
je menej dôveryhodný ako ten, pod rokov pôsobil li by sme sa, ak by sme mali každú v škole a reč sa zvrtne k americ-
ktorým je podpísaný konkrétny au- ako diplomat jednu správu dôsledne analyzovať. kému prezidentovi Trumpovi.
tor s dobrou reputáciou, lebo sme si na ministerstve Preto si treba vytvoriť dobré návyky, Ako by mal postupovať učiteľ, aby
overili jeho minulú prácu. zahraničných čiže poriadne zvážiť, z akých infor- v žiakovi, ktorý vyjadrí sympatie
Nekladieme na ľudí vysoké vecí a na zastu- mačných kanálov budeme čerpať. k nenávistným postojom politi-
nároky, ak si myslíme, že budú piteľskom úra- Aj v serióznom médiu sa môžu po- ka, pestoval zručnosti kritického
prácne preverovať obsah článkov de v Berlíne. mýliť, ale chybovosť je tam nižšia. myslenia?

12 MAGAZÍN N 10/2017
ROZHOVOR
ŽIAKOM A ŠTUDENTOM
TREBA VYSVETĽOVAŤ,
ŽE INFORMÁCIE SI NIE
SÚ ROVNOCENNÉ. TAK
AKO ROZMÝŠĽAJÚ NAD
TÝM, AKÝ SMARTFÓN
ALEBO TENISKY SI KÚPIA,
BY MALI ROVNAKO
UVAŽOVAŤ, AKÉ MÉDIÁ
BUDÚ ČÍTAŤ A KOMU MÔŽU
DÔVEROVAŤ.

si myslíš, že tvoji klienti berú drogy


a čo ich k tomu vedie?“
Chcú zažiť euforizujúce stavy,
ktoré by inak nepoznali.
Myslíš si, že majú problémy, ktoré
ich k tomu vedú?
To neviem a je mi to jedno, ide
mi len o peniaze.
Štatistiky ukazujú, že veľa ľudí,
ktorí berú drogy, majú nejaké prob-
lémy, či už zdravotné, psychické, ale-
bo sociálne. Ak by sa problémy tých-
to ľudí vyriešili, považuješ za možné,
že by dopyt po drogách klesol?
Áno.
V takejto debate by sme mohli
pokračovať ďalej. V každom prípade,
chcel som ukázať, že je to práve dia-
lóg, vďaka ktorému sa dá so žiakom
pracovať efektívnejšie. Ak by som ho
len vysmial a povedal, že je hlupák
a autoritatívne mu oznámil, že múr
nič nevyrieši a viac sa s ním o tom
nebudem baviť, nič by som nedosia-
hol a žiaka by som skôr utvrdil v je-
ho presvedčeniach.
Keď som pred siedmimi rokmi
učil na strednej škole, študenti
Určite by nemal žiaka zosmiešňo- efektívne zabráni pašovať drogy sa mi pochválili, že pre mňa majú
vať a mal by sa snažiť motivovať ho z Mexika.“ Ako by ste ako učiteľ film, ktorý sa mi určite bude páčiť.
k diskusii. Aby triede vysvetlil, prečo zareagovali? Išlo o Zeitgeist, dokument, ktorý
si myslí, že Trump je frajer, ak chce Opýtal by som sa ho: ak si pašerák okrem iného spochybňuje oficiál-
napríklad postaviť na hraniciach drog a niekto na hranici postaví ste- nu verziu pádu dvojičiek z 11. sep-
múr. nu, ako by si ju obišiel? tembra 2001. Ako sa dá na takom-
Zahrajme sa na situáciu, že som Podkopal by som sa. to príklade známej konšpirácie
váš žiak, ktorý koketuje s názor- Čiže by si ju vedel ako pašerák pestovať kritické myslenie?
mi prezidenta Trumpa. Na hodi- drog obísť? V jadre kritického myslenia je
ne by som povedal: „Podľa mňa Áno. zdvorilá pochybnosť. „Zdvorilá“ zna-
má Trump pravdu v tom, že múr Žiaka by som sa ďalej pýtal: „Prečo mená, že by sme nemali pochybovať

13
o všetkom. Keď pochybujeme o všet-
kom, nikomu neveríme a ku všetké-
mu sme kritickí, tak absolútne na-
rúšame dôveru v spoločnosť. Ak ide
o takú komplikovanú vec, ako je pád
mrakodrapov, pri ktorej nemá väč-
šina z nás poznatky z fyziky, letec-
tva a inžinierstva, aby sme to vedeli
adekvátne posúdiť, mali by sme byť
zdržanliví vo viere, že téme rozumie-
me lepšie ako odborníci. Fascinoval
ma rozhovor s kamarátom, ktorý mi
povedal, že si pád dvojičiek vypočí-
tal a jemu to číslo vyšlo inak, takže
dvojičky nemohli spadnúť bez riade-
nej explózie. Problémom je, že nemá
vyštudovanú fyziku a nie je ani stav-
bár. Má len veľkú sebadôveru, že to
vypočítal lepšie ako stovky vedcov,
ktorí sa téme profesionálne venujú.
V žiakoch a študentoch by sme mali
pestovať cnosť, že nie je hanba pove-
dať „Neviem“. V prípadoch, keď nie
sme kompetentní, nám neostáva nič
iné, ako sa spoľahnúť na zdroje, kto-
ré sú dôveryhodné.
Ako ich rozpoznám?
Jedným z dôležitých znakov je ex-
pertíza. Ak sa rozprávam o rakovine
s lekárkou, ktorá má 20-ročnú skú-
senosť s prácou na onkologickom
ústave, tak tomu, čo hovorí, prikla-
dám väčšiu váhu ako názoru pekára
alebo právnika, ktorí nie sú v medi-
cíne experti. Čo sa týka dvojičiek, je
pre mňa relevantné, keď vidím vy-
jadrenia oficiálnych vyšetrovacích
komisií, na ktorých pracovali desiat-
ky odborníkov a vyšli v etablovaných
médiách alebo ich vydali renomova-
né inštitúcie. Povedať, že Trump je hlupák, nie je cesta, treba diskutovať a predložiť argu-
Aj pochybovači oficiálnej ver- menty.  FOTO – TASR/AP
zie pádu dvojičiek sa združili do
akýchsi spolkov odborníkov. Ako tickí, my spochybňujeme oficiálne Načo mi je dobré kritické mys-
sa v tej spleti protichodných ná- dáta a neveríme tomu, čo sa nám lenie?
zorov môže vyznať 15-ročný štu- podsúva. Má obrannú funkciu. Ak človek
dent? Vrátim sa opäť k zdvorilej pochyb- kriticky uvažuje, nenechá sa tak ľah-
Dokumenty, ktoré sa týkali kon- nosti. Je zdravé, keď sa ľudia neuspo- ko zmanipulovať. Takže vás niekto
špiračných teórií o páde dvojičiek, koja s prvým výkladom udalostí, kto- neoklame o peniaze alebo vám do
vykazovali menšiu mieru robust- rý im niekto predostrie. Pozrieť sa hlavy nenatlačí hlúposti, na základe
nosti. To znamená, že odborníkov na viac kvalitných zdrojov a posúdiť, ktorých si potom poškodíte zdravie.
tam bolo menej alebo boli z iných čo o tom hovoria a ako sú presved- Má aj aktívnu funkciu. Ak človek
oblastí. Je to ten istý princíp ako čivé, je super. Ak však zdravá zveda- dokáže kriticky uvažovať, vie lepšie
s právnikom, ktorého sa nebudete vosť prerastie do paranoje a úplne sa dosahovať svoje ciele, či je to jed-
pýtať na medicínu. vytratí dôvera v etablované inštitú- notka z dejepisu, vydanie rapového
Nie je skepsa istým spôsobom cie –  médiá, univerzity, ale aj štátne albumu, štúdium na prestížnej škole
dvojsečnou zbraňou? Veď aj kon- orgány –, tak to spoločnosť môže pa- alebo úspešný biznis plán. A napo-
špirátori vravia: my sme tí skep- ralyzovať. kon, má aj celospoločenskú funkciu:

14 MAGAZÍN N 10/2017
ROZHOVOR
ak by veľká časť z nás stratila kritické smejem. Jedna vec je vysmievať sa a zhadzujú. To je kontraproduktívne
myslenie, hrozí nám rozpad spoloč- Kotlebovi a niečo iné ľuďom, ktorí a nikam to nevedie.
nosti. ho volili. Niektorí sú fašisti a nezná- Mala by byť súčasťou kritického
Keď hovoríte o rozpade spoloč- šanliví xenofóbi, ako je on, ale potom myslenia aj etická výchova? Lebo
nosti, veľa ľudí bolo úprimne zde- je tam časť ľudí, ktorí boli nerozhod- skúsenosť – a aj mnohé výskumy
sených, keď sa stal Marian Kotle- nutí a zvolili ho na poslednú chvíľu. – nás učia, že inteligentní ľudia
ba županom a potom sa dostal aj Chceli sa vysmiať establišmentu, nezriedka zastávajú tie najotras-
do parlamentu. Čo má učiteľ ro- alebo nevedia nájsť východisko zo nejšie názory, len to robia sofisti-
biť, ak žiaci v jeho triede koketujú svojich reálnych problémov, a nepre- kovanejšie.
s extrémistickými názormi? mysleli to do dôsledku. O týchto ľudí Kritické myslenie je previazané
Nie je najlepšou stratégiou, ak sa dá zabojovať a je to v našom záuj- s etikou a bez etických postojov pre
žiakov, ktorí majú extrémistický ná- me. Ak ich zosmiešnime a urazíme, mňa nemá zmysel. Malo by byť spo-
zor, zrušíme z pozície autority a ne- stratíme ich. jené s otázkami, ako žiť zmysluplný
pripustíme žiadnu diskusiu. Z toho Ako o nich môžeme zabojovať? život, aké hodnoty vyznávať, v akej
si môžu odniesť pocit, že sa im len Tým, že im ukážeme pozitívne prí- spoločnosti chceme žiť a ako dokáže-
zapchávajú ústa. Učiteľ by mal uká- klady, vypočujeme si ich a ponúkne- me svojou prácou prispieť k pozitív-
zať, prečo sa s takými postojmi nes- me im alternatívu, ktorá je funkčná. nej spoločenskej zmene.
totožňuje a na historických faktoch Niečo podobné je aj pri konšpiráciách. Mal by študent pochopiť, že na
a osobných príbehoch ukázať, ako je Aj tu sú ľudia, ktorí ich šíria výhrad- niektorých veciach, ako je potrat
táto ideológia škodlivá. Učiteľ sa so ne za účelom zisku, sú bezškrupu- alebo eutanázia, sa nemusíme
žiakmi môže zahrať hru, keď sa im zhodnúť a že prvoradým cieľom je,
predstavia jednotlivé roly, aby pocíti- AK JE DISKUSIA ŽUMPA, NEMÁ ZMYSEL aby bola diskusia kultivovaná?
li, ako by na nich dopadli extrémis- Presne tak. Študenti by mali ve-
tické názory, ak by boli Rómovia ale-
DO NEJ VSTUPOVAŤ. SÚČASŤOU UMENIA, dieť, že na jednu vec sa dá legitímne
bo homosexuáli. V tých rolách žiaci AKO VIESŤ DISKUSIU, JE, ŽE S ČLOVEKOM, pozerať z viacerých uhlov pohľadu
precítia, že tam dochádza k nespra- KTORÝ MA URÁŽA A JE AGRESÍVNY, a že sa dá kultivovane diskutovať
vodlivosti. DISKUSIU VIESŤ NEBUDEM. NEMÁME o rozdieloch v postojoch bez toho,
Čiže sa tu bavíme o zážitkovom aby sme sa urážali a znepriatelili.
učení, keď učiteľ neučí tak, že sa
POVINNOSŤ BAVIŤ SA S KAŽDÝM Mnohé veci nedokážeme rozlúsknuť
len postaví pred tabuľu a žiakom, A PRESVIEDČAŤ KAŽDÉHO.  na základe merania alebo faktov. Je
ktorí sú pasívni, niečo diktuje.   prirodzené, že v hodnotových otáz-
Nedávno som bol na porade Ko- lózni a cynickí, lebo zneužívajú ľudí kach sa budeme líšiť.
menského inštitútu, kde jedna pani chorých na rakovinu tým, že im pre- Máme povinnosť diskutovať
učiteľka spomínala, ako výborne na dávajú neúčinné nezmysly. Ale po- s každým, aj keď nás uráža?
jej žiakov zapôsobilo, keď boli na di- tom je tu veľká skupina ľudí, ktorí sa Nie. Ak je diskusia žumpa, nemá
vadelnom predstavení o Anne Fran- sklamali v zdravotníckom systéme, zmysel do nej vstupovať. Súčas-
kovej a ako si tam mnohé veci uve- nevedia sa dostať k odborníkovi, lebo ťou umenia, ako viesť diskusiu, je,
domili. Ak by si len prečítali nejaký sú na dlhej čakacej listine, tak hľada- že s týmto človekom už diskusiu
odsek v učebnici, tak by to tak nepre- jú riešenie inde. Problémom diskusie viesť nebudem, lebo ma uráža a je
cítili. Vďaka divadelnému predsta- o kritickom myslení a argumentácie agresívny. Nemáme povinnosť ba-
veniu sa vedeli stotožniť s osudom nás mestských liberálnych elít je, že viť sa s každým a presviedčať kaž-
hrdinky. niekedy tieto dve skupiny ľudí zmie- dého. Oceňujem iniciatívu #somtu.
Môže byť humor a vtip efek- šavame a odsudzujeme, že to sú tí Keď sa človek pozrie na nejakú inter-
tívny spôsob, ako bojovať s extré- hlupáci, ktorí veria nezmyslom. Osob- netovú diskusiu a vidím tam zopár
mistickými názormi? Ak sa sku- ne tu vidím veľký rozdiel. ohnivých diskutérov, môže nadobud-
pine neonacistov postaví skupina Je súčasťou kritického myslenia núť pocit, že ide o prevládajúci hlas,
uvoľnených ľudí, ktorí kričia „Na empatia alebo je kritické myslenie takže má tendenciu prispôsobiť sa
pláž“, neukážu im, akí sú vlastne „chladne racionálne“? mu. Ale často sa stáva, že diskutuje
smiešni? Empatia je veľkou súčasťou kri- len hlučná menšina, ktorá má nejaký
Osobne mi nevadí, ak je v politic- tického myslenia. Mali by sme sa parciálny záujem. Dobrou stratégiou
kom súboji alebo v spoločenskej dis- snažiť pochopiť motiváciu ľudí, aby je do diskusií vstupovať a slušne do
kusii použitý výsmech ako nástroj sme vedeli, prečo volia Kotlebu alebo nich prinášať iný hlas a takýmto spô-
voči fašistom typu Kotleba. Zaslúžia sa spoliehajú na pochybné stránky sobom ovplyvňovať väčšinu, ktorá
si to. o medicíne. Ak si takých ľudí vypoču- ešte len čaká na rozhodnutie a hľadá
Je to funkčné? jeme a komunikujeme s nimi slušne primerané zdroje. Je to nielen spô-
Nemám dáta, aby som to vedel a ľudsky, vieme lepšie odpovedať na sob, ako vstúpiť do bubliny niekoho
dostatočne posúdiť. Ale príde mi to ich potreby. Nemalo by to byť vede- iného, ale aj spôsob, ako  vystúpiť
legitímne a tiež sa na tom rád za- né z pozície tých, ktorí sa vysmievajú z tej svojej.  n

15
Spoločnosť sa za desať rokov, čo som sa od nej vzdialil,
zmenila takmer na nepoznanie, píše Martin M. Šimečka,
ktorý sa po rokoch cestovania medzi Bratislavou
a Prahou vrátil natrvalo na Slovensko.

Slovensko:
virtuálny klub
bitkárov
K eď som mal desať rokov,
vypočítal som si, že v roku
2017 budem mať 60, ale ne-
dokázal som si budúci svet ani se-
ba samého v ňom vôbec predstaviť.
ho voľným okom, pretože navonok
ide často len o vylepšenie už vymys-
lených vecí. Futurológovia hovoria,
že už čoskoro sa dočkáme techno-
logickej revolúcie, roboty a lietajúce
menať, že Slováci sa majú dobre.
Ale objavili sa aj holohlaví mladíci
v zelených mikinách, ktorým sa ho-
vorí fašisti, čo by mohlo znamenať,
že Slováci sa majú zle. Pribudol tiež
Spomenul som si nedávno na svoju MARTIN autá už sú vraj na spadnutie. A že doposiaľ neznámy druh slovenské-
vtedajšiu bezradnosť pri čítaní kni- M. ŠIMEČKA najväčšia zmena sa udeje v našom ho politika, ktorému sa hovorí eu-
hy Davida Graebera Utópia pravi- komentátor mozgu. roskeptik, čo by mohlo znamenať,
diel. Graeber mal osem rokov, keď a editor Lenže to sa už stalo – aj bez že Slováci sú nespokojní.
v roku 1969 pristáli Američania na umelej inteligencie. Vidím to na Keď som sa pred desiatimi rokmi
Mesiaci a podobne ako ja sa vtedy premenách slovenskej spoločnosti vzdialil, bola slovenská spoločnosť
pokúšal predstaviť si svoju vzdiale- za posledných desať rokov. Či je to relatívne zrozumiteľná a v zhode
nú budúcnosť. pokrok, teda zmena k lepšiemu, si sama so sebou: pohrúžila sa do se-
„Naozaj som očakával, že budem nie som celkom istý, pokúsim sa ju ba a užívala si prudký ekonomický
žiť vo svete technologických zázra- však aspoň trochu popísať. rast s istotou, že bude naveky. Ne-
kov? Isteže. Každý to očakával,“ pí- existovala nudnejšia téma ako Eu-
še. A rozhorčene sa pýta: Kde teda NEBOLO O ČOM HOVORIŤ rópska únia, do ktorej krajina ne-
sú kolónie na Marse, teleportácie, Keď som sa pred desiatimi rokmi dávno vstúpila vo viere, že o žiarivú
antigravitačné pole, pilulka nesmr- sťahoval do Prahy a vlani na jeseň budúcnosť je tak naveky postarané.
teľnosti, androidi, lietajúce autá, sa do Bratislavy vrátil (hoci fyzic- Zvyšok sveta bol len matnou škvr-
ktorými sme mali podľa sľubov do- ky som z nej nikdy úplne neodi- nou v kútiku oka, Slováci šťastne
spelých lietať už v roku 2000? šiel), na prvý pohľad sa nezmenila. zahľadení do seba menili staré ok-
Na rozdiel od Graebera som po- Bratislavská hlavná stanica je stále ná za plastové a natierali svoje za-
čas svojho detstva o týchto sľuboch rovnako škaredá, cesty sú stále rov- teplené domy pastelovými farbami.
nepočul, lebo komunistická utópia nako rozbité, pokrok k lepšiemu sa Verejná debata, ktorá sa vytrácala
sľubovala iné zázraky, ale napriek prejavil klimatizáciou vo verejnej už od konca 90. rokov, zmizla úplne.
tomu: cestujem z Bratislavy do Pra- doprave a k horšiemu upchatými Nebolo o čom hovoriť.
hy vlakom za rovnaké štyri hodiny ulicami v čase dopravnej špičky. O desať rokov neskôr sa zhoda
ako moji predchodcovia ešte pred Nenápadne sa zmenili aj ľudia. vyparila a spoločnosť vyzerá ako
vojnou. Keď som mal desať rokov, Pred desiatimi rokmi nikto nepo- akýsi virtuálny klub bitkárov. Na-
práve sme si kúpili auto, ktoré jaz- zeral do smartfónov, lebo neboli. cionalisti, ktorí boli pred desiatimi
dilo stovkou, mali sme chladničku, Dnes sa do ich displejov pozerajú rokmi na vymretie, sa vrátili silnejší
vysávač, televíziu, telefón a moji takmer všetci a z verejnej dopravy než predtým, obohatení často o od-
rodičia sa neprestávali týmto novo- aj kaviarní zmizli čitatelia papiero- diely fašistov, s ktorými sa navonok
tám čudovať. O päťdesiat rokov ne- vých novín. Odniekiaľ sa vynorilo neznášajú, ale v jadre majú veľa
skôr mám to isté, aj keď pripúšťam, množstvo žien a mužov, ktorí si spoločného. Parlament sa preme-
že o máčik kvalitnejšie. Toto že je z nejakého dôvodu maľujú svoju nil na bojisko jurodivých krikľúňov
pokrok? bielu pokožku a robia zo seba cho- aj mĺkvych náckov, stal sa tribúnou
Áno, je. Nie je však taký viditeľný diace ornamenty. Pribudlo tučných postáv, na aké človek bežne na uli-
a občas je dokonca ťažké rozoznať ľudí, najmä detí, čo by mohlo zna- ci nenarazí. Tie však napriek tomu,

18 MAGAZÍN N 10/2017
ESEJ

súdiac podľa volieb a prieskumov kutovať. Spoločná reč sa však na- teľnej, podriemkavajúcej a zľahka
verejnej mienky, reprezentujú miesto nástroja dorozumenia zme- ľahostajnej voči akýmkoľvek ideám.
zhruba 40 percent voličov. nila na zbraň hromadného ničenia, Vrátil som sa do tej istej krajiny
V mozgu týchto voličov sa udiala ktorá rozmetala spoločenskú zmlu- vášnivo rozštiepenej na konzerva-
zmena, s akou futurológovia nerá- vu o budúcnosti aj minulosti. tívcov, liberálov, ľavičiarov, pravi-
tali. Súvisí síce nepriamo s krízou Zrejme neexistuje spôsob, ako čiarov, Európanov, nacionalistov,
Západu, ktorá doľahla aj na Sloven- porovnať mieru nenávisti na soci- fašistov, slniečkarov a mnoho ďal-
sko, ale jej spúšťačom nie je osobná álnych sieťach rôznych národov, ale ších odrôd politickej identity. Nepo-
skúsenosť úpadku – väčšina oby- vďaka svojej skúsenosti s českou znám tu nikoho súdneho, kto by sa
vateľov tejto krajiny zažívala v po- debatou vyhlasujem, že tá sloven- tváril, že rozumie tomu, čo sa deje.
slednej dekáde napriek vonkajšej ská je o triedu divokejšia. Fašis- Isté je len to, že odkiaľsi sa uvoľnila
ekonomickej kríze rast príjmov aj ti, ktorí brýzgajú Rómom, Židom, mohutná vlna energie, ktorej silu
kvality života. Spúšťačom zmeny imigrantom alebo napríklad sloven- a účinok je ťažké odhadnúť.
je technologická revolúcia, ktorá je Typickým paradoxom dnešnej
voľným okom takmer neviditeľná, doby je však to, že táto energia je
ale ľuďom umožnila ponoriť sa do FACEBOOK ROZVIAZAL NEMÉMU čosi ako temná hmota vo vesmíre:
virtuálnej reality sociálnych sietí ĽUDU JAZYK A TEN ZAČAL, PO PRVÝ vieme o nej, ale voľným okom ju
a tam sa oddávať úzkosti a nenávis- RAZ VÔBEC, NAOZAJ DISKUTOVAŤ. nevidíme. To, čo vidieť je, sú zre-
ti, ktorá lomcuje celým Západom. SPOLOČNÁ REČ SA VŠAK NAMIESTO konštruované centrá miest vďaka
eurofondom, množiace sa penzióny
ROZVIAZANÝ JAZYK NÁSTROJA DOROZUMENIA ZMENILA NA a mohutné drevené stavby pozdĺž
Toto samozrejme nie je žiadny ZBRAŇ HROMADNÉHO NIČENIA. ciest, ktoré sa tvária ako salaše, ale
objav, ale slovenský prípad je v nie- sú to reštaurácie s výbornou kuchy-
čom predsa len zvláštny. Spoločnosť, ňou – Slováci objavili pôvab svojej
ak ju tak bolo možné vôbec nazývať, ským liberálom a žiadajú ich smrť, zemitej identity.
žila po celé stáročia roztrúsená v hl- majú na Facebooku státisíce priaz- Možno budú už čoskoro brázdiť
bokých dolinách oddelených od se- nivcov. Jazyk sa utrhol z reťaze a do oblohu nad touto hornatou kraji-
ba hrebeňmi hôr a až v dvadsiatom mozgov Slovákov zasieva virtuálnu nou lietajúce autá, futurológovia
storočí začala seba samu vnímať ako apokalypsu. hovoria, že je to otázka dekády –
celok prepojený klenbou moderných Ale je možné, že práve úľak z tých- napokon, jedno z nich vyvinul slo-
médií, ako bolo rádio a televízia. Do- to fašistov vyvolal úplne nečakaný venský konštruktér. Robot možno
konca ešte aj pred desiatimi rokmi záujem o holokaust slovenských Ži- vystrieda baču a bude chrániť ovce
ľud skôr trpne prijímal informácie dov, ktorých srdcervúce príbehy za- pred vlkmi aj v noci, keďže nemusí
od vrchnosti, z tradície neprivyknu- plavili slovenské médiá. A nielen to. spať. Podmienkou však je, aby oná
tý na verejnú debatu. Po celej krajine sa odrazu roztrhlo temná energia nespálila dušu slo-
A potom sa objavili sociálne sie- vrece s verejnými debatami, ako ke- venskej spoločnosti, ktorá sa len
te, ktoré v nepriepustnej krajine by ľudia cítili, že sociálne siete sku- nedávno naučila hovoriť sama so
prepojili milióny ľudí. Facebook točnú diskusiu nenahradia. sebou a dospela zatiaľ len k tomu,
rozviazal nemému ľudu jazyk a ten Pred desiatimi rokmi som odchá- že si nerozumie.
začal, po prvý raz vôbec, naozaj dis- dzal z krajiny relatívne zrozumi-  n

19
Konšpiračné teórie sa podobajú na pseudonáboženstvá, sú
založené na viere vo veci bez dôkazov a spája ich nedôvera
k systému, vraví psychológ zo SAV Marek Jurkovič

Demokracia
sa mení v súťaž,
kto je väčší
populista
Ž ijeme vo svete, ktorý je zá-
vislý od vedy a techniky, ale
ľudia o vede a technike sko-
ro nič nevedia, posťažoval sa v eseji
z roku 1990 svetoznámy fyzik a po-
(vydávajú sa za vedu, ale nie sú
ňou, napríklad homeopatia), pave-
dy (nezmyselné disciplíny), úplné
výmysly a klamstvá šírili efektívnej-
šie.
OTAKAR pularizátor vedy Carl Sagan. Na sociálnych sieťach sa ľu-
HORÁK Čo platilo vtedy, je pravdou aj dia uzatvárajú do skupín vlastných
reportér
dnes. prívržencov, kde sa navzájom po-
Sagan spomína na príhodu s ta- vzbudzujú a utvrdzujú vo vlastných
xikárom, samozvaným nadšencom omyloch (konfirmačný bias).
„vedy“, ktorý ho viezol z letiska na Ešte pred pár rokmi by ste bo-
konferenciu a zvedavo sa ho vypy- li s extravagantným názorom, že
toval na UFO, komunikáciu s mŕt- nás vlády práškujú – aby nás zá-
vymi, liečbu kryštálmi alebo astro- merne ohlupovali či znižovali počet
lógiu. obyvateľov tým, že budeme po zá-
Fyzik opakoval, že dôkazov v pro- sahu chemikáliou neplodní (chem-
spech uvedených javov je iba veľmi trails) – osamoteným solitérom na
málo alebo chýbajú úplne. „Videl sociálnej periférii.
som, že taxikár je stále nevrlejší. Dnes sa zo sociálneho vylúčenia
Nenapadol som len pseudovedu, vymaníte zopár klikmi na interne-
ale aj niečo z jeho vnútorného pre- te. Okamžite nájdete dosť podobne
žívania,“ povedal o trpkej skúsenosti zmýšľajúcich ľudí schopných uve-
Sagan. riť akémukoľvek príbehu, ktorý ich
emocionálne uspokojuje a vyhovuje
MÉDIÁ A SOCIÁLNE SIETE ich predpojatému názoru, že vlády
Dezinformácie, hoaxy a konšpi- nemyslia na nič iné než na to, ako
račné teórie tu boli vždy. Ale zápla- z nás spraviť „ouce“.
va nových médií a sociálne siete –
moderný výdobytok – umožňujú, KONŠPIRÁCIE
aby sa rôzne pseudovedecké teórie „Sociálne siete do značnej miery

20 MAGAZÍN N 10/2017
EŠTE PRED PÁR ROKMI BY STE BOLI
S NÁZOROM, ŽE NÁS VLÁDY
PRÁŠKUJÚ – ABY NÁS
ZÁMERNE OHLUPOVALI
(CHEMTRAILS) – OSAMOTENÝM
SOLITÉROM NA SOCIÁLNEJ PERIFÉRII.

21
umožňujú šírenie konšpiračných
teórií. Pomáhajú tomu, aby sa ľudia
s takýmito názormi spájali a zdieľali
pochybné obsahy. To by v minulosti
išlo pomalšie, dialo sa to napríklad
cez pamflety,“ povedal psychológ
Marek Jurkovič z Centra spoločen-
ských a psychologických vied SAV.
Spolu s kolegami vydal publi-
káciu Rozum: návod na použitie.
Mapujú v nej prejavy racionálneho
a iracionálneho myslenia.
Jurkovič hovorí, že konšpiračné
teórie sa podobajú na pseudonábo-
ženstvá – sú založené na viere vo
veci bez dôkazov. Podobne ako v ná-
boženstvách, aj v konšpiračných
teóriách vystupuje mocnosť, ktorá
ovláda svet a udalostiam v ňom dá-
va zmysel, aj keď negatívny, vraví.

SPÁJA ICH NEDÔVERA


K SYSTÉMU
„Konšpiračné teórie spája nedô-
vera k systému,“ dodáva psycho-
lóg. Ukazuje to výskum, ktorý spra-
vil Michael Wood z univerzity
v Kente a jeho tím. Vedci sa účast-
níkov experimentu pýtali na smrť
princeznej Diany.
Mnohí z nich obhajovali myš-
lienku, že Dianu zavraždili tajné
služby, a zároveň, že smrť iba pred-
stierala, aby unikla dotieravým mé-
diám a dožila v ústraní so svojím
bohatým milencom Dodim Al-Faye-
dom.
Autori štúdie si myslia, že roz-
porné názory ľudí na smrť obľúbe-
nej princeznej (naraz nemôžu byť
pravdivé) spája spoločná nedôvera
k systému a tradičným autoritám.
Povedané inak, ľudia, ktorí veria
konšpiráciám, uveria akejkoľvek
z nich, hlavne, že sa vymyká systé-
mu a „plávajú ňou proti prúdu“. nevzniklo s tým cieľom, aby sme U ľudí môžete napríklad merať
Neplatí, že by konšpiračné te- lepšie chápali svet či lepšie ho opi- škálu znechutenia z homosexuál-
órie boli iba nevinnou zábavkou sovali, ale aby sme iných presvedčili nych aktivít. Jedinci, ktorí prežívajú
niekoľkých popletených ľudí. „Zdá o svojej pravde. Rozum znamená veľa hnusu pri predstave bozkáva-
sa mi, že hoaxy a konšpiračné te- sociálnu dominanciu a získavanie júcich sa gejov, využijú svoj rozum
órie ovplyvňujú spoločnosť čoraz vplyvu,“ vysvetľuje psychológ. hlavne na to, aby svoje pocity zne-
viac,“ vraví Jurkovič. „Demokracia „Nehľadáme pravdu, ale spôsob, chutenia pred sebou a druhými
sa mení na súťaž toho, kto je väčší ako vyhrať v debate,“ napísal pred ospravedlnili, takže homosexuál-
populista a kto povie väčšie klam- piatimi rokmi Hugo Mercier a Dan nym párom uprú právo na registro-
stvo s väčším emočným apelom. Na Sperber v časopise Behavioral and vané partnerstvá či adopcie detí.
faktoch prestáva záležať,“ dodáva Brain Sciences. „Ľudia svoju inteligenciu využí-
psychológ. Z morálnej psychológie máme vajú často iba na to, aby obhajovali
množstvo dôkazov o tom, že ľudia svoje presvedčenia. Platí to aj pre
ROZUM PREDSTAVUJE svoj rozum často využívajú iba na vysoko inteligentných ľudí, oni sú
SPÔSOB, AKO VYHRAŤ to, aby ním ospravedlnili svoje v tom dokonca ešte šikovnejší,“ vra-
V DEBATE emócie, intuície a vopred zastávané ví Jurkovič.
„Jedna z teórií je, že uvažovanie názory. n

22 MAGAZÍN N 10/2017
PRÍRUČKA PRE STREDNÉ ŠKOLY

KRITICKÉ
MYSLENIE
MYSLIEŤ POCTIVO, NIE FALOŠNE / NAČO MI JE DOBRÉ KRITICKÉ MYSLENIE?
KOMU MÁM VERIŤ? / PREČO MÁM OBČAS ODLOŽIŤ SVOJ MOBIL?
AKO ROZPOZNÁM, ŽE MNOU NIEKTO MANIPULUJE? / PREČO MI NIKTO NEROZUMIE?
MÁM POVINNOSŤ DISKUTOVAŤ S KAŽDÝM? / SÚ POLITICI KLAMÁRI?
O DÔVERE A POCHYBNOSTIACH / SLOVNÍČEK
1. ÚVOD: MYSLIEŤ POCTIVO, NIE FALOŠNE

Milé študentky, milí študenti,

N ikto nemá právo vám hovoriť, čo si máte myslieť. Ste slobodní ľudia v slobod-
nej krajine. Pravda, ešte nejaký čas musíte chodiť do školy a rešpektovať jej
pravidlá: vstávať na ôsmu, písať písomky i behať na telesnej. Za nejaký čas –
vlastne to bude skôr, než sa vám dnes zdá – budete na Slovensku vytvárať pravidlá vy.
O desať či dvadsať rokov bude Slovensko vo vašich rukách. Nám starším ostane len
dúfať, že sa o našu spoločnú krajinu dobre postaráte.
Ani táto príručka – aj keď je o myslení – vám nechce diktovať, čo si máte myslieť.
Ani o politike, ani o kultúre, ani o svojom súkromnom živote. Dúfame však, že trochu
ovplyvníme spôsob, ako myslíte. Myslieť sa totiž dá fantasticky, ale aj celkom trápne;
presne, ale aj úplne pomýlene. Ondrej Gažovič (33)
Je to podobné ako so spievaním. Nikto vám nesmie diktovať ani radiť, čo si máte vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na
zaspievať. Môže to byť najnovší hit od Rihanny, ale i klasika od Elánu, môžete rapovať Masarykovej univerzite v Brne a doktorát zís-
Rytmusa, ale aj z plného hrdla nôtiť ľudovku. Ak však spievate úplne falošne, nebude kal na Univerzite Komenského v Bratislave.
sa to dať počúvať, nech už spievate čokoľvek. Päť rokov pracoval ako diplomat na minister-
Boli by sme radi, aby ste v okamihu, keď dostanete Slovensko do svojich rúk, ne- stve zahraničných vecí a na veľvyslanectve
mysleli falošne. Preto vznikla táto príručka. Za jej vznik sa prihovorili stovky učiteľov, v Berlíne. Prednášal na viacerých univerzi-
vyše tristo ľudí sa zložilo sumou takmer desaťtisíc eur, aby ste ju mohli dostať zadar- tách, na Slovenskej akadémii vied, v Sokrato-
mo, a Denník N sa spojil s neziskovou vzdelávacou organizáciou Živica, aby vznikol vom inštitúte a na Diplomatickej akadémii.
jej obsah. Tak vidíte, koľko ľudí na vás myslí.
Kapitoly v príručke sa skladajú z dvoch častí. Tie prvé sú určené priamo vám. Stret-
nete sa v nej s otázkami, ktoré vám určite už napadli, alebo vás dokonca trápia i v sú-
časnosti. Aspoň nás trápia celkom dosť. Sú to tieto otázky:

NAČO JE VLASTNE KRITICKÉ MYSLENIE DOBRÉ?


KOMU MÁM VERIŤ?
AKO MA MENÍ MOBIL A SOCIÁLNE SIETE?
AKO SEBOU NENECHAŤ MANIPULOVAŤ?
PREČO MI NIKTO NEROZUMIE?
MUSÍM DISKUTOVAŤ S KAŽDÝM?
SÚ VŠETCI POLITICI KLAMÁRI?

Druhé, kratšie časti jednotlivých kapitol sú venované vašim učiteľom a obsahujú


aktivity, ktoré by s vami mohli na hodinách robiť. Ale pokojne sa do nej pozrite i vy, Ján Markoš (32)
a ak sa vám niektorá z aktivít páči, navrhnite na niektorej z hodín, že by ste si ju chce- vyštudoval filozofiu a protestantskú teológiu
li vyskúšať. Prečo by aj študenti nemohli ovplyvniť, čo sa na hodine bude diať? na Karlovej univerzite v Prahe. Učil na gym-
Na samom konci príručky nájdete slovníček zaujímavých pojmov. Ak niektorému náziu, viedol Sokratov inštitút, projekt pre
slovu v texte nerozumiete, pravdepodobne ho tam nájdete. nadaných vysokoškolákov, napísal viacero
Príručku si môžete stiahnuť aj v elektronickej verzii na adrese www.dennikn.sk. kníh. V súčasnosti sa venuje vzdelávaniu
Nájdete v nej množstvo odkazov, ktoré oceníte, ak sa budete chcieť do niektorej z tém v oblasti kritického myslenia. Je aj šachovým
ponoriť hlbšie. Ak by ste sa chceli niečo spýtať priamo nás, napíšte nám, prosím, na veľmajstrom a trénerom.
myslikriticky@gmail.com. Určite odpíšeme.
Prajeme vám podnetné čítanie.
ONDREJ GAŽOVIČ A JÁN MARKOŠ
autori

Cennými pripomienkami k textu príručky prispeli koučka a mentorka učiteľov Jana Balážová, vydavateľ Denníka N Lukáš Fila, analytička Cen-
tra pre výskum etnicity a kultúry Tina Gažovičová, informatik a univerzitný pedagóg František Gyárfáš, sociologička a univerzitná pedagogička
Oľga Gyárfášová, riaditeľ CEEV Živica Juraj Hipš a učiteľ Life Academy v Poprade Tomáš Macko. Ďakujeme im za všetky užitočné postrehy
a preberáme zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa nám nepodarilo odstrániť.

2 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


2. NAČO MI JE DOBRÉ KRITICKÉ MYSLENIE?

O rozdieloch medzi názormi a faktmi


a o našej zodpovednosti voči druhým

N a samotnom vrchole pyramídy moci som objavi-


la jezuitov. Keď som išla ešte hlbšie, zistila som,
že neriadia iba EÚ, UN, NATO, WHO, WTO,
Bank of International Settlements v Bazileji a samotný
Vatikán, Izrael a USA cez AIPAC loby, cez ktoré chcú do-
Ako starovekí Gréci dospeli k poznaniu, že Zem je
guľatá? Využili na to pozorovanie tieňov, ktoré vrhajú
rovnaké objekty umiestnené na rôznych miestach
Zeme v tom istom čase. Ďalšie mechanizmy, ktoré
cieliť totalitnú svetovládu. Zistila som ešte niečo väčšie, si môžete overiť aj sami, sú napr. pozorovanie Slnka,
a to ma už úplne šokovalo. Narazila som asi na najväčšiu ktoré postupne zapadá za horizont, alebo, naopak,
konšpiráciu v histórii ľudstva. Jezuiti nás už vyše 500 vynáranie výškových budov, keď sa k nim približu-
rokov klamú o tvare našej Zeme, vykonštruovali teóriu jeme z diaľky, napríklad loďou po mori. Dôkazov je,
o zemeguli, aby spochybnili Sväté písmo – Bibliu, aby samozrejme, viac, vrátane časového posunu na rôz-
nám zatajili náš skutočný pôvod a nášho Stvoriteľa. [sic]“ nych miestach Zeme a fotiek z vesmíru.
n n n
Autorkou uvedeného výroku je Michaela Ouzká, zakla- dospela? V citovanom rozhovore tvrdí, že ju presvedčila
dateľka skupiny, ktorá na slovenskom Facebooku propa- symbolika jin a jang, vlastná skúsenosť zo sedemhodi-
guje teóriu o plochej Zemi. Neprekáža jej, že tvar Zeme nového letu a pohľad do mapy, pri ktorom jej Zem a An-
v podobe sploštenej gule (presnejšie rotačného elipsoidu) tarktída pripomenuli ľudský mozog. Fakty a argumenty
vypočítali už grécki matematici v 3. storočí pred naším vedeckej komunity, ktoré dokazujú opak, odmieta. Tvrdí,
letopočtom a ich závery spresnila a potvrdila moderná ve- že sú len manipulatívnym sprisahaním a klamstvom zo
da. Michaela o svojom názore nepochybuje. Ako k nemu strany vládcov tohto sveta.

3
2. NAČO MI JE DOBRÉ KRITICKÉ MYSLENIE?
Ak by vám niekto povedal, že dokáže prejsť cez stenu, Štandardné lieky prechádzajú veľmi prísnym proce-
asi by ste ho vyzvali, aby vám túto zázračnú schopnosť som, v ktorom sa testuje ich účinnosť. Trvá to niekoľko
ukázal. Pokiaľ to nedokáže, potvrdí sa vaše podozrenie, že rokov a výsledky sú presne merateľné, na rozdiel od ne-
si len vymýšľal. Mnohé tvrdenia, napríklad to od Micha- podložených výrokov na rôznych šarlatánskych strán-
ely v úvode, si však nedokážeme ľahko overiť na vlastné kach. Navrhovať všeobecné lekárske rady na základe
oči. Musíme ich posúdiť teoreticky, vlastným rozumom jedného príkladu môže viesť k nebezpečným chybám.
a porovnať ich s tým, čo vieme o svete my sami a čo nám Odporúčať pacientom s rakovinou, aby prestali s medi-
o ňom hovoria iné pramene. Pomáha nám pri tom kritic- cínskou liečbou a namiesto toho začali popíjať MMS, teda
ké myslenie. priemyselné bielidlo, je zákerné a hlúpe.
Medzi hlavné súčasti kritického myslenia patrí schop- Keď chýba kritické myslenie mnohým ľuďom naraz,
nosť rozoznať názory od faktov. Ak si myslím, že vydržím utrpieť môže dokonca celá spoločnosť. Život v kraji s vy-
pod vodou bez nádychu 15 minút, je to môj názor. Ak sa sokou nezamestnanosťou je ťažký. Ak však ľudia ako rie-
pod vodu vskutku ponorím a stopnem si reálny čas, zís- šenie zvolia do verejnej funkcie fašistov, alebo si budú
kam fakt. Ak niekomu Zem pripomína nindža korytnač- hnev ventilovať útokmi na cudzincov, ohrozia tým ľudské
ku, je to jeho názor. Ak sa pozrieme do vedeckých štatis- práva a bezpečnosť nás všetkých.
tík a zistíme, že vzdialenosť od jadra Zeme k jej povrchu Čo máme presne na mysli, keď hovoríme o kritickom
predstavuje 6.371 km, je to fakt. Názory sa môžu líšiť – myslení? Tento pojem v sebe spája nasledujúce zručnosti,
pre niekoho je najlepším futbalistom Lionel Messi, pre ktoré sú kľúčové pre náš úspech v živote:
iného zas Cristiano Ronaldo. Fakty, ako napríklad počet
gólov a nahrávok za sezónu, alebo množstvo získaných Ako sa zorientovať v množstve informácií
trofejí v kariére, si vieme nezávisle a presne overiť. Kde hľadať užitočné a pravdivé zdroje
Aj my si pamätáme, ako sme v škole preberali množ- Ako sa lepšie sústrediť
stvo učiva a často sme pochybovali, či nám vôbec v živote Ako odlíšiť osobné názory od faktov
bude užitočné. Predpokladáme, že ste na tom podobne. Ako sa brániť pred manipuláciou
Integrály, taxonómia nahosemenných rastlín aj roman- Ako rozpoznať logické omyly
tizmus vo svetovej literatúre môžu byť celkom zaujímavé, Ako lepšie porozumieť vlastnému premýšľaniu
určite však nie pre všetkých. Naopak, čo sa zíde každému Ako neklamať sám seba
z nás, je dobré kritické myslenie. Nie náhodou ho učia na Ako sformulovať kvalitný argument
najlepších školách vo svete, akými sú Oxfordská univerzi- Ako kvalitne prezentovať svoj názor
ta a Newyorská univerzita (NYU).
Možno poznáte vo vašom okolí človeka, ktorý si zobral Zdá sa vám to zložité? Dobrou správou je, že podobne
pôžičku s úžerníckym úrokom, naletel podvodnému in- ako schopnosť rýchlo behať, hrať na gitare alebo hovoriť
zerátu, alebo zaplatil mnoho peňazí falošným liečiteľom po nemecky, aj kritické myslenie môžeme pravidelným
či vešticiam. Finančná ujma môže byť jedným z dôsled- cvičením zlepšovať. Dokážeme sa potom vyhnúť chy-
kov zlyhania kritického myslenia. Ešte horším prípadom bám, robiť lepšie rozhodnutia a spôsobovať iným menej
je, keď zlým úsudkom ohrozíme svoje zdravie alebo život utrpenia. Aj vďaka kritickému mysleniu môžeme ľahšie
niekoho blízkeho. Stretli ste sa už na internete s odporú- rozoznať, ktoré ciele a akými prostriedkami stojí za to na-
čaniami, ako je to nasledovné? V čom vidíte ich problém sledovať. Myslieť kriticky sa nám oplatí, je to však aj naša
a riziko? spoločenská zodpovednosť.

(MMS je skratka pre tzv. Master Mineral Solution, známy aj ako „majstrovský minerálny roztok“. Niektoré alternatívne weby
označujú MMS ako „zatiaľ najsilnejšiu a najefektívnejšiu zbraň proti všetkým známym chorobám, dostupnú širokej verejnos-
ti“, ktorá účinne vylieči choroby, a to od nádchy a alergie až po rakovinu a HIV. V skutočnosti je MMS vysoko toxický roztok
chloritanu sodného, ktorého užívanie môže ľuďom spôsobiť závažné zdravotné problémy.)

4 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


ňujú. Ak v rámci diskusie prevládne viacero hlavných ná-
AKTIVITA Č. 1: padov, dajte o nich na záver spoločnej prípravy hlasovať
NOVÝ ŠKOLSKÝ PROJEKT a vyberte víťazný projekt.
Následne rozdeľte študentov do troch skupín. Prvé
Trvanie: 45 minút (10 minút spoločná príprava + 15 mi- dve skupiny majú za úlohu každá samostatne navrhnúť
nút práca v skupinách + 20 minút prezentácia a spätná rozpočet, ktorý bude potrebný na realizáciu víťazného
väzba) projektu. Pri hľadaní informácií môžu používať internet.
Cieľ aktivity: Prvým cieľom je pohnúť študentov k dis- Zároveň musia vymyslieť podrobný plán, akým spôso-
kusii, čo im v škole chýba, a k hľadaniu ciest, ako dosiah- bom tieto potrebné financie získajú. Tretia skupina má za
nuť pozitívnu zmenu v tejto oblasti. Druhým cieľom je úlohu vymyslieť argumenty, prečo je víťazný projekt pre
ilustrovať študentom, že existujú rôzne cesty k dosiahnu- školu zbytočný.
tiu toho istého cieľa. Zároveň nie všetci sa musíme zho- V záverečnej diskusnej časti prezentujú postupne prvé
dovať v cieľoch a presvedčeniach. Tretím cieľom je viesť dve skupiny svoje rozpočtové odhady, aj konkrétne plány
študentov k slušnému a vecnému vyjadreniu nesúhlasu získania financií. Z akých faktov študenti vychádzali pri
a rozvíjať v nich schopnosť vyrovnať sa s kritikou a nájsť návrhu jednotlivých položiek rozpočtu? Na základe čoho
argumenty na podporu svojho stanoviska. sa rozhodli pre konkrétny spôsob fundraisingu? Chcú po-
Priebeh aktivity: V úvodnej časti diskutujte spoločne so stupovať samostatne, alebo sa na niekoho obrátia so žia-
študentmi v triede o tom, aký projekt vyžadujúci vstupnú dosťou o pomoc? Aké sú výhody a nevýhody zvoleného
investíciu (napr. 10.000,– eur) by bol pre vašu školu naj- postupu? Ako veľmi a prečo sa líšia návrhy a plány jed-
viac užitočný. Môže ísť napr. o kúpu nového športového notlivých skupín? Tretia skupina následne prezentuje ar-
náradia do telocvične, zriadenie školského bufetu, ale aj gumenty proti takémuto projektu. Prečo ho jej členovia
o prilákanie nových vysoko kvalifikovaných učiteľov do pokladajú za nezmyselný? Na čo by sa mala škola sústre-
školy, alebo čokoľvek iné. Všímajte si, s akými návrhmi diť namiesto tohto projektu? Ako sa dokážu prvé dve sku-
študenti prichádzajú a akými argumentmi ich odôvod- piny v diskusii vyrovnať s výhradami tretej skupiny?

5
3. KOMU MÁM VERIŤ?

O hodnoverných a nedôveryhodných zdrojoch

S o správami na internete je to ako s jedlom.


Každý môže jesť, čo len chce. Môžeme sa na-
pchávať po fastfoodoch, riskovať salmonelu
kupovaním jedla po špinavých staničných bufetoch
a večer sa dojesť čipsami a kolou. Máme slobodu zni-
Päť znakov
nedôveryhodného textu
Podobne ako jedlo, aj niektoré správy na internete nám už
čiť si nekvalitným jedlom zdravie; túto slobodu nám svojím vzhľadom naznačia, že sa im máme radšej vyhnúť.
nikto nevezme. To však ešte neznamená, že takýto Tu je niekoľko typických znakov nedôveryhodnej správy:
jedálny lístok v budúcnosti neoľutujeme.
Podobne má každý z nás slobodu čítať a zdieľať na AMATERIZMUS
internete skoro čokoľvek. Výsledkom tejto slobody Text je evidentne nezvládnutý. Nesedí gramatika ani šty-
však je, že internet (a sociálne siete zvlášť) je nepre- listika. Stránka, na ktorej sa text nachádza, je zle graficky
hľadnou džungľou plnou informácií veľmi rozličnej spracovaná a často má i funkčné chyby. Prečo by sme ma-
hodnoty. Nájdete tu texty, ktoré by sa svojou kvali- li veriť zdroju, ktorý si nedal ani tú prácu, aby svoje infor-
tou dali prirovnať k jedlu z najlepších reštaurácií, mácie poskytoval formálne na úrovni? Príklad:
i mnoho textov podobných hotdogom z pouličného
stánku či polievkam zo zlej školskej jedálne. Určitá
časť textov je priamo jedovatá. Každý z nás má slobo-
du siahnuť po akejkoľvek informácii. Ak však budete
konzumovať hlavne tie nekvalitné, vaša hlava na tom
po čase nebude najlepšie.
Tak ako je možné jesť zdravo a chutne, je mož-
né aj k informáciám pristupovať tak, aby sme čítali
dobré, zaujímavé, napínavé i kontroverzné, a pritom
dôveryhodné správy. Chce to však trochu šikovnosti.
Najprv potrebujeme vedieť, ako rozoznať priamo na
texte, či je dôveryhodný alebo nie. Po druhé, potrebu-
jeme sa pozorne pozrieť na autora, médium a vlast-
níka daného média. A napokon si potrebujeme vy-
budovať dobré každodenné návyky, ktoré premenia Nadpis článku po slovensky, samotný text po česky, článok
opatrné narábanie s informáciami na každodennú sa začína nesprávne použitou číslovkou... Grafická úprava
rutinu. mätúca oči tiež stojí za pozornosť.

6 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


BRNKANIE NA CITY „V roku 2016 bolo dohromady ohlásených 142 preka-
Text útočí na city. Snaží sa vyvolať silnú emocionálnu re- zených, nevydarených a uskutočnených teroristických
akciu: hnev či strach, radosť, súcit či škodoradosť. V texte útokov v ôsmich členských štátoch Európskej únie. (...)
sa to hemží citovo zafarbenými slovami a výkričníkmi, Počet džihádisticky motivovaných teroristických úto-
niekedy i nadávkami. Hlavné je nenechať čitateľovi do- kov sa znížil zo 17 v roku 2015 na 13 v roku 2016. Za
statok priestoru na to, aby s chladnou hlavou a odstupom šiestimi z nich stál takzvaný Islamský štát.“
zhodnotil, čo mu článok vlastne ponúka. Príklad: Samozrejme, citácie verejných prejavov politikov
prinášajú takmer všetky médiá na Slovensku, v Česku
i v zahraničí: tie nedôveryhodné i tie seriózne. Miloš
Zeman je významný český politik a médiá majú infor-
movať o tom, čo si myslí. Ak však použije manipulatív-
ny argument, seriózne médium by na to malo upozor-
niť buď v samotnom článku, alebo inak (samostatným
komentárom, karikatúrou a či inak).

SKRYTÁ MANIPULÁCIA
Text sa navonok tvári ako nestranná správa, nenápad-
ne však podsúva čitateľovi, čo si má myslieť, obvykle
pomocou odvolávania sa na nekonkrétnu skupinu ľu-
dí. V takomto texte nájdete slovné spojenia ako „všetci
vieme“, „je zrejmé, že“, „je povinnosťou slušného obča-
na“, „je vedecky dokázané“ a podobne. Úlohou týchto
vsuviek je vzbudiť v čitateľovi pocit, že ak sa s textom
nevie stotožniť, je problém v ňom a nie v texte.
Príklad: „Detoxikujte, detoxikujte, detoxikujte a dosiahni-
TÁRANINA te mierne alkalické pH. Popri tom zásobte váš organizmus
Text je písaný zložitým vedeckým či úradníckym štýlom tým najlepším dostupným bio/organickým a nutrične bo-
a pri prvom pohľade budí dôveru, ba úctu. Nedá sa mu hatým jedlom.
však porozumieť, pretože vlastne žiadny obsah nemá. Je Vaším cieľom je vybudovať neporaziteľný imunitný sys-
len neštruktúrovaným zhlukom slov bez zmyslu. tém a zaplaviť každú nerakovinovú bunku vo svojom tele
Príklad: „Vzhľadom na uvedené okolnosti možno každý výživnými látkami.
historický proces vždy presne opísať, lebo národy udržu- Existujú potraviny, ktoré majú vedecky preukázaný úči-
jú svoj rodný jazyk pomocou obsažných pojmov, nie ako nok pri odstraňovaní rakoviny.“
médiá, ktoré zasadne používajú tie bezobsažné, teda ak z článku U týchto potravín je vedecky dokázané, že
neklamú doslovne v priamom prenose. V tom je výhoda zabíjajú rakovinu na www.badatel.net
spoločenskej pamäti, ktorá na výklad histórie nepotrebuje
rôzne propagandistické a jazykové ústavy.“ O účinkoch tzv. detoxikácie organizmu zďaleka ne-
vyhlásenie skupiny členov Neformálneho panuje taká zhoda, ako sa článok z badatel.net snaží
ekonomického fóra o migrácii naznačiť. Skôr naopak, experti o jeho význame pochy-
bujú. Tu je napríklad vyjadrenie nutričnej špecialistky
Judity Páleníkovej pre Denník N:
ZJEDNODUŠOVANIE „Detox v zmysle odstraňovania nánosov z čriev sú ab-
Text ponúka až príliš jednoduché a jasné závery. Ne- solútne mýty. Ak máme pod detoxom na mysli akési od-
ponúka protiargumenty, nedáva priestor na vyjadrenie ľahčenie, že v daný deň nekonzumujeme napríklad žiadne
ľuďom, ktorí majú opačný názor. Nenecháva priestor priemyselne spracované produkty a, naopak, zaradíme
na pochybnosti. Nezachytáva tak skutočnosti, o kto- veľa zeleniny a ovocia, pričom dodržiavame pitný režim, to
rých píše, v celej ich zložitosti, skôr maľuje ich kari- môže mať nejaký efekt, minimálne placebo. Budete sa cítiť
katúru. lepšie, lebo budete žiť s pocitom, že pre seba niečo robí-
Príklad: „Netvrdím, že všetci moslimovia sú teroristi, tvr- te. Pozor na rôzne komerčné detoxikačné prípravky, diéty
dím, že všetci teroristi sú moslimovia.“ a šarlatánov, ktorí na vás predajom týchto produktov za-
súčasný český prezident Miloš Zeman rábajú.“
v rozhovore pre Reflex v roku 2011 Ďalej je pravda, že niektoré potraviny pôsobia
preventívne proti vzniku rakoviny, a rovnako že
Zemanovmu výroku odporujú všetky vtedajšie zdravá strava pomáha pacientom s rakovinou s re-
i dnešné výskumy o terorizme. Pozrime sa napríklad, čo konvalescenciou. Pokúšať sa však vyliečiť rakovinu
sa píše v oficiálnej správe Europolu o terorizme za rok výlučne zdravou stravou môže viesť k tragickým ná-
2016: sledkom.

7
3. KOMU MÁM VERIŤ?
Kto je v pozadí textu?
Mnohé nezdravé jedlá vyzerajú veľmi lákavo. Až pohľad
na zloženie napísané na obale drobným písmom odhalí,
že skôr ako o pokrm ide o výsledok nejakého zložitého
chemického pokusu. Podobne niekedy samotná podoba
internetovej správy nenapovie, že sa v nej skrýva nekva-
litný či lživý obsah. Všetko je naoko v poriadku: gramati-
ka, štylistika i grafika.
Vtedy je potrebné pozrieť sa podrobnejšie na pozadie
danej správy: jej autora a médium, v ktorom bola uve-
rejnená.
Je článok podpísaný? Ak nie je, nemusíme ho ani čí-
tať; tvorba anonymov nemá dobrú povesť. Ak podpísaný
je, je dobré si meno autora vygoogliť. Dá sa k menu nájsť
fotka a životný príbeh? Ak nie, zrejme pôjde len o pseu-
donym. Povedzme však, že sme našli reálneho autora
článku. Pátrajme ďalej: pôsobil v minulosti v politike Ukážka vyhľadávania v prehliadači Google na mobile obsa-
alebo biznise? Sú s jeho menom spojené kauzy či škan- hujúca hodnotenie pravdivosti správ (v rámčekoch).
dály? Môže mať osobný záujem na téme, o ktorej píše?
Ak áno, mali by sme tento fakt vziať pri zvažovaní hod- A napokon je dôležité venovať veľkú pozornosť vlast-
novernosti článku do úvahy. Príklad: níkovi či sponzorovi v pozadí daného média. Práve on
totiž môže rozhodujúcou mierou ovplyvňovať, aké sprá-
vy médium prináša.
Je možné na stránke média zistiť, kto ho vlastní? Má
zverejnenú výročnú správu či výsledok hospodárenia za
minulý rok? Ak ste na tieto otázky dvakrát odpovedali
nie, nemá zmysel sa správami z daného média ďalej za-
oberať. Ak majiteľa či sponzora objavíte, môžete sa opäť
cez vyhľadávač pokúsiť zistiť, aké je jeho pozadie, a zvá-
žiť, prečo asi dané médium podporuje či vlastní.
Všímajte si aj, či na webovej stránke média nájdete
reklamy, a ak áno, akého sú druhu. Reklamy síce bý-
vajú otravné, ale pre médiá sú prirodzeným zdrojom
príjmov. Inzerujú v danom médiu známe a štandardné
Menom Mária Vidomská je podpísaných na portáli firmy, alebo v ňom nájdete skôr odkazy na rôzne podo-
zemavek.sk viacero článkov. Pritom na Facebooku k menu zrivé produkty a šarlatánske služby? Ponúka médium
prislúcha profil, ktorý bol založený v apríli roku 2017, neob- čitateľom platený prémiový obsah? Ak áno, môže to byť
sahuje žiadnu reálnu fotografiu a evidentne slúži len na pro- jedným zo znakov dôveryhodnosti: nastaviť predplatiteľ-
pagovanie článkov. Žiadne osobné informácie či fotografie ský systém je náročná vec a jeho prítomnosť naznačuje,
sa na internete o osobe s daným menom nedajú nájsť. že redakcia sa seriózne pokúša urobiť médium finanč-
Obráťme teraz pozornosť na médium, ktoré správu ne nezávislým. (Je však pravdou, že mnohé dôveryhod-
vydalo. Ako dlho funguje? Čím je médium staršie, tým né médiá svoj obsah nezamykajú – napríklad preto, aby
skôr sa mu dá dôverovať. Veď i susedovi by ste zrejme mali prístup ku kvalitným informáciám aj menej majet-
dôverovali viac než neznámemu človeku, ktorý z ničo- ní ľudia. Oplatí sa však skúmať, odkiaľ potom tieto mé-
ho nič zaklope na vaše dvere. Skúste tiež chvíľu googliť. diá získavajú finančné prostriedky.)
Akú povesť médium má? Býva označované za bulvárne Vznik Denníka N podporili sumou 1,2 milióna eur
či konšpiračné? šiesti spolumajitelia spoločnosti ESET. Denník štvrťroč-
Na to, aby ste sa pri surfovaní slovenským interne- ne zverejňuje na svojom webe výsledky hospodárenia;
tom vyhli najväčším omylom, nepotrebujete byť znalca- v prvom štvrťroku roku 2017 mal 23-tisíc predplatiteľov.
mi podozrivých a pochybných webov. Stačí, ak si pomô-
žete zoznamom na stránke https://www.konspiratori.sk,
ktorá sleduje najnedôveryhodnejšie weby za vás. Môže-
te si tiež nainštalovať do svojho prehliadača rozšírenie Budovanie zdravých návykov
s jadrným názvom Bullsh*t Detector, ktorý vás varuje, Nikto z nás, samozrejme, nedokáže podrobne skúmať
ak sa na nedôveryhodnú stránku preklikáte. Vplyvné každú jednu správu, ktorú na internete stretne. Sme
správy v angličtine od apríla 2017 kontroluje dokonca normálni ľudia a nie chodiace špionážne kancelárie. Je
samotný vyhľadávač Google. preto dôležité, aby sme si vybudovali zdravé návyky,

8 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


ktoré nám pomôžu každodenne bez väčšej námahy pri- rom v novinách, ktoré majú k dispozícii. Novinové člán-
jímať kvalitné informácie. Užitočné sú napríklad tieto ky tak často sú len ochutnávkou témy, úvodom do nej.
zásady: Ak teda zistíte, že vás niektorá z tém, ktoré dnes hýbu
svetom, naozaj zaujíma, nečerpajte informácie len z člán-
kov v novinách či na internete. Siahnite po knihách. Napo-
1. VYBERTE SI DÔVERYHODNÉ MÉDIÁ, kon, aj samotní novinári často píšu knihy, aby mohli svoj
S KTORÝCH SVETONÁZOROM SÚHLASÍTE vhľad do danej problematiky vyjadriť čo najvyváženejšie.
Vyberte si niekoľko kvalitných médií, ktoré sú dôvery- Kto nečíta knihy, nikdy dnešnému svetu hlbšie nepo-
hodné a vám názorovo blízke. Všímajte si, ako spracú- rozumie, vždy sa bude dotýkať len povrchu.
vajú v priebehu času jednotlivé témy, všímajte si, ako sa
rôznia prístupy konkrétnych redaktorov.
AKTIVITA Č. 2:
ČO ČÍTATE NA INTERNETE?
2. SLEDUJTE AJ PROTISTRANU,
AK JE NA ÚROVNI Trvanie aktivity: 40 minút (15 minút prieskum, mož-
Sme rôzni, ale žijeme v rovnakej krajine a musíme robiť né dať aj ako DÚ + 15 minút hodnotenie médií v skupi-
spoločné rozhodnutia. A preto by sme sa mali snažiť si nách + 10 minút diskusia)
navzájom porozumieť. Veriaci by mali vedieť, ako uva- Cieľ aktivity: Prvým cieľom aktivity je zistiť, odkiaľ trie-
žujú ateisti, ľudia z hlavného mesta by mali vedieť, ako da čerpá informácie o aktuálnom dianí na Slovensku.
rozmýšľajú ľudia na vidieku, tínedžeri by sa mali snažiť Táto vedomosť je užitočná nielen pre študentov, ale i pre
chápať, čo trápi dôchodcov. Preto je dobré sledovať aj tie pedagógov. Ďalším cieľom je ukázať na konkrétnych prí-
kvalitné médiá, ktoré nepíšu pre vás a s ktorými nesú- kladoch z bežného života, že kvalita a serióznosť sa pri
hlasíte. Prostredníctvom nich totiž získate komplexnejší rozličných médiách môžu veľmi líšiť.
pohľad na to, čo sa na Slovensku deje. Priebeh aktivity: Poproste študentov, aby anonymne
(buď elektronicky, napr. cez Google Forms, alebo na kúsky
papiera) uviedli tri webové stránky, na ktorých najčastej-
3. ČÍTAJTE SPRÁVY VO SVETOVOM JAZYKU šie získavajú informácie o dianí na Slovensku. Prieskum
Slovensko je pomerne malá krajina a aj slovenský trh je ma- vyhodnoďte a jeho výsledky prezentujte pred triedou. Po-
lý. Médiá preto majú relatívne málo predplatiteľov a nízke tom rozdeľte študentov do skupín a požiadajte ich, aby
príjmy z reklamy, a tak aj ich redakcie sú malé a často ne- identifikovali vlastníkov a ohodnotili dôveryhodnosť pia-
stíhajú. Médiá, ktoré publikujú v niektorom zo svetových tich najčastejšie sa vyskytujúcich stránok. Na záver akti-
jazykov, sú na tom zvyčajne lepšie. Môžu si preto dovoliť vity o výsledkoch jednotlivých skupín diskutujte.
venovať sa väčšiemu množstvu tém viac do hĺbky. Ak vás
zaujíma svetová politika, veda, umenie, technologické no-
vinky či iné témy nezávislé od slovenských reálií, je dobré
čítať správy v angličtine či inom svetovom jazyku. AKTIVITA Č 3:
FACEBOOK OKOM
ZAMESTNÁVATEĽA
4. SLEDUJTE VLASTNÉ EMÓCIE
Čo pri čítaní správy cítite? Cítite silnú emóciu? Máte Trvanie aktivity: 40 minút (15 minút skúmanie sociál-
tendenciu jej hneď prikývnuť? Máte nutkanie prečítať nych sietí + 15 minút krátke prezentácie + 10 minút dis-
si ďalší a ďalší článok? Veľká časť správ na internete sa kusia)
podobá sladkostiam. Sú pripravené tak, aby „chutili“, Cieľ aktivity: Upozorniť študentov, že ich rizikové sprá-
aby v čitateľoch vyvolali závislosť a dohnali ich k nejakej vanie na sociálnych sieťach môže mať dôsledky nielen
vopred vykalkulovanej reakcii, napríklad k zdieľaniu na v súčasnosti, ale aj o niekoľko rokov.
sociálnej sieti. Podobne ako sladkosti sú i takéto správy Priebeh aktivity: Rozdeľte študentov do dvojíc a po-
v konečnom dôsledku dosť škodlivé. žiadajte ich, aby sa navzájom pozreli na svoje profily
Je preto dôležité nereagovať na správy bezprostredne. na Face­booku okom manažérky prestížnej spoločnosti,
Dajte si odstup, premýšľajte s chladnou hlavou. Neskoč- ktorá je zodpovedná za prijímanie nových zamestnan-
te hneď na každú návnadu. Je lepšie prečítať si denne len cov. Čo by povedala na takýto profil svojho potenciálne-
jeden-dva články a poriadne nad nimi popremýšľať, než ho zamestnanca? Ktoré problematické či kompromitu-
keby ste ich prelúskali dvadsať a na každý zareagovali júce posty či správy študenti zdieľali?
automaticky a bezmyšlienkovito. Následne poproste dvojice o prezentáciu svojich vý-
sledkov pred celou triedou. Samozrejme, majiteľ profilu
musí s prezentáciou svojej fotky či postu súhlasiť. Dis-
5. AK CHCETE NIEČOMU NAOZAJ kutujte o tom, aké prejavy na sociálnych sieťach môžu
POROZUMIEŤ, SIAHNITE PO KNIHE budúcemu zamestnávateľovi prekážať a aké, naopak,
Novinári sú vo svojej práci obmedzení časom i priesto- prejde s humorom.

9
4. PREČO MÁM OBČAS ODLOŽIŤ SVOJ MOBIL?

O potrebe vnútorného stíšenia a sústredenia

N aše školy stále kladú dôraz na memorovanie fak-


tov, hoci dnes vieme všetko podstatné nájsť rých-
lo na webe. Ak sa dokážeme dobre orientovať vo
virtuálnom svete informácií a správne ich vyhodnocovať,
držíme múdrosť sveta takpovediac v rukách – stačí si do
nad tým, že nová generácia má iné zvyky, než sme poznali
doteraz. Rozptýlenosť pozornosti a neustále odbiehanie
k mobilu a internetu si však berú svoju daň.
Tak ako nedokážeme preskočiť širokú priepasť nie-
koľkými malými skokmi, nie je možné pochopiť niekto-
nich vziať náš mobilný telefón s pripojením na internet. ré veci sériou dvojminútových zamyslení. Schopnosť
Ako to však s vynálezmi býva, sú výborným sluhom, ale nerušeného sústredenia patrí medzi najdôležitejšie
zlým pánom. Platí to o ohni, rovnako ako o smartfónoch. predpoklady efektívneho učenia sa, ale aj umeleckej
Priemerný Američan vo veku 18 – 24 rokov prijal ale- kreativity, či výkonu prakticky akéhokoľvek povolania.
bo odoslal cez svoj mobil v r. 2013 vyše 3.800 textových V tomto sme si naozaj všetci rovní – platí to pre sú-
správ mesačne. Denne je to približne 128 správ, a ak od- stružníka kovov, grafického dizajnéra aj výkonnú riadi-
počítame čas spánku, znamená to, že k svojmu mobilu teľku investičného fondu.
obrátil pozornosť s týmto cieľom v priemere každých 8 Výskumy opakovane ukázali, že ľudia, ktorí vykonáva-
minút. jú viac činností naraz, preťažujú svoju pracovnú pamäť,
Zdá sa vám to veľa? V tomto čísle sú pritom zarátané spomaľujú svoje rozhodovanie a robia viac chýb. Pokiaľ
„len“ klasické SMS. Po započítaní správ vymenených cez pri počúvaní prednášky surfujeme na webe, pravdepo-
Facebook Messenger, WhatsApp a Snapchat by bolo cel- dobne si z nej zapamätáme menej a v našej dlhodobej
kové číslo ešte vyššie. Údaje nezahŕňajú ani surfovanie pamäti sa utvoria slabšie súvislosti. Tragickejšie násled-
na webe, pozeranie fotiek z Instagramu, čítanie spravo- ky môže mať rozptýlená pozornosť za volantom, naprí-
dajstva a písanie e-mailov. Používanie mobilov a trávenie klad ak vodič auta popri šoférovaní telefonuje.
času na internete sa stali súčasťou nášho života ako dý- Dnes taký populárny multitasking – robenie viace-
chanie. rých činností naraz – sa ukazuje ako veľmi neefektívny.
Nie je pozitívne, že mladí ľudia spolu pravidelne komu- Platí to aj pri získavaní informácií pomocou hypermé-
nikujú a nachádzajú na webe nové informácie a podnety? dií (ľubovoľná kombinácia súbežného čítania, počúvania
Nechceme strašiť blížiacim sa koncom sveta, ani plakať zvukového záznamu, prezeranie fotiek a videa), alebo pri

10 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


priebežnom odbiehaní si po doplňujúce údaje pomocou na papier hlavné zistenia z článku a z doplňujúcich strá-
hypertextových odkazov. Oba tieto vzdelávacie postupy nok, ktoré si dohľadali. Aj študenti z tretej skupiny majú
vedú k nižšej miere zapamätania či pochopenia obsahu, za úlohu prečítať článok, popri tom si však môžu pustiť
a rovnako k menšej radosti zo samotnej aktivity, na roz- na mobile svoju obľúbenú hudbu alebo video (s použi-
diel od sústredeného čítania knihy. tím slúchadiel, tak aby nerušili ostatných v triede). Tí-
Koncentrácia a vnútorný pokoj však nie sú dôležité to študenti majú tiež za úlohu napísať aspoň jednému
len preto, aby sme boli efektívni a úspešní. Pomáhajú kamarátovi mimo triedy, vysvetliť mu, čo práve robia,
nám dosahovať hodnoty, ktoré sú ešte dôležitejšie. Ľu- a spýtať sa ho, čo si o téme a záveroch článku myslí. Aj
dia, ktorí sa vedia plne ponoriť do zmysluplnej práce ale- títo študenti majú potom za úlohu individuálne spísať
bo fyzickej aktivity, vykazujú vyššiu mieru šťastia a me- na papier hlavné zistenia.
nej frustrácie či depresií. Je potvrdené, že pravidelné Po ukončení úvodnej časti nasleduje reflexia v spoloč-
sústredenie v podobe meditácie výrazne zlepšuje účin- nej diskusii. Návrh možných otázok pre moderovanie
nosť liečebných postupov a pomáha chorým rýchlejšie diskusie: Ako sa jednotliví študenti na text sústredili?
nadobudnúť zdravie. Čo si z neho zapamätali? Čo objavili pri hľadaní doplňu-
Úspech v škole a v práci, viac šťastia a lepšie zdravie júcich informácií na webe? Zostali pri téme a získali no-
znejú ako dobrý „deal“ za niekoľko hodín bez mobilné- vé fakty, alebo odbehli aj na webové stránky, ktoré s tex-
ho telefónu a internetu. Samozrejme, len odložiť mobil tom nesúviseli? Pomáha im hudba pri sústredení, alebo
nestačí a bez dávky talentu, poctivej práce, ale aj šťastia naopak? Ako prebiehala ich komunikácia s kamarátmi
sa zázraky diať nezvyknú. Vnútorný pokoj a sústredenie mimo triedy, písali si len o texte a dostali sa tak k uži-
sú však nesporne dôležitým predpokladom kritického točným informáciám, alebo preberali aj iné témy? Ako
myslenia. Pokiaľ sa chceme vyhnúť chybám a túžime sa zvyknú učiť doma, čo sa im osvedčilo a kedy, naopak,
dosahovať lepšie výsledky, nech je nimi jednotka z de- zápasia s nedostatkom vytrvalej pozornosti? Zvyknú
jepisu, nahratie vlastného rapového albumu, alebo aj odbiehať na internet? Ako dlho sa zvyknú sústrediť na
lepší pocit z jednotlivých dní, spravíme dobre, ak svoj jednu vec bez vyrušenia? V závere diskusie pedagóg na
mobil aspoň občas odložíme. aktivitu nadviaže spätnou väzbou a výkladom o efekti-
vite a účinkoch rôznych spôsobov práce s informáciami.

AKTIVITA Č. 4:
ČÍTANIE TEXTU AKTIVITA Č. 5:
NA TRI RÔZNE SPÔSOBY AKO CHUTÍ TICHO?

Trvanie aktivity: 45 minút (20 minút individuálne čí- Trvanie aktivity: 35 minút (5 minút príprava + 5 mi-
tanie textu a spísanie záverov + 15 minút diskusia v trie- nút úsek ticha + 15 minút diskusia + 10 minút pedago-
de + 10 minút pedagogický výklad a spätná väzba) gický výklad a spätná väzba)
Cieľ aktivity: Zámerom je ilustrovať študentom exis- Cieľ aktivity: Zámerom je priviesť študentov k uvažo-
tenciu rôznych spôsobov práce s informáciami a disku- vaniu o tom, aký význam môže mať ticho a pokoj, ako aj
tovať o ich zvykoch pri učení sa. Cieľom je aj priviesť ich k precíteniu toho, či sa vedia upokojiť, sústrediť a ako sa
k uvažovaniu o tom, ako sa vedia pri rôznych spôsoboch pri zotrvaní v tichu správa ich myseľ a telo.
práce sústrediť a aké sú výhody či nevýhody, ktoré sa Priebeh aktivity: Vysvetlite žiakom v triede, že s nimi
s jednotlivými podmienkami spájajú (subjektívne podľa chcete diskutovať o tichu a sústredení a budete potrebo-
ich pocitov, objektívne podľa výskumov). Cieľom aktivity vať ich spoluprácu pri krátkom experimente. Požiadajte
nie je exaktne zisťovať, ktorá skupina študentov si z číta- všetkých žiakov v triede, aby zavreli oči, pokojne zhlboka
nia textu odniesla viac informácií. dýchali a zotrvali v úplnej tichosti 5 minút. Začiatok aj
Priebeh aktivity: Rozdeľte študentov do troch skupín, koniec tohto časového úseku ohláste zvukovým signá-
pričom všetky skupiny dostanú na čítanie rovnaký text. lom. Po ukončení tichého úseku trieda spoločne reflek-
Ten môže predstavovať akékoľvek odborné učivo, ktoré tuje skúsenosť v diskusii. Aké pocity v nich ticho a ne-
potrebujete na predmete prebrať, alebo príbuzný popu- činnosť vyvolali? Je to pre nich obvyklá skúsenosť, ale-
lárno-náučný článok. Samotné prečítanie textu pokoj- bo išlo o niečo nezvyčajné? Bývajú niekedy offline, bez
ným tempom by nemalo zabrať viac ako 5-10 minút. stáleho prístupu k novým informáciám? Ak áno, kedy sa
Skupiny sú určené len na rozdelenie študentov, násled- to stáva a ako sa pritom cítia? Čo na tom vnímajú ako
ne bude každý študent pracovať samostatne. Študenti pozitíva a čo zas ako negatíva? Zvyknú často robiť veľa
v prvej skupine majú za úlohu článok individuálne pre- vecí naraz? Ak áno, o aké aktivity ide? Čo v nich zvykne
čítať, mobily musia mať pritom odložené. Každý z nich vyvolávať súbežné vykonávanie mnohých činností? Nu-
potom spíše za seba na papier hlavné závery textu. Štu- dili sa pri tejto aktivite, alebo im prišlo na myseľ niečo
denti v druhej skupine majú takisto za úlohu prečítať zaujímavé? Môže byť nuda užitočná? Prečo? V závere
článok, popritom však musia vyhľadať na webe aspoň tri diskusie pedagóg na aktivitu nadviaže spätnou väzbou
stránky, ktoré im poskytnú doplňujúce informácie k je- a výkladom o zmysle ticha, sústredenia a o efektivite
ho obsahu. Následne má každý študent za úlohu spísať a účinkoch rôznych spôsobov práce s informáciami.

11
5. AKO ROZPOZNÁM, ŽE MNOU NIEKTO MANIPULUJE?

O chybách v uvažovaní
a argumentačných fauloch

D
logiky.
ôležitou súčasťou kritického myslenia je schop-
nosť posúdiť argumenty a rozhodnúť sa, či ich
budeme považovať za korektné. Neznamená to,
že musíme podrobne ovládať všetky pravidlá výrokovej
PRÍKLAD NEKOREKTNÉHO
ARGUMENTU Č. 1
Psy sú cicavce a majú štyri nohy a chvost. Ľudia sú tiež ci-
cavce. Z toho vyplýva, že aj ľudia majú štyri nohy a chvost.
Prvé dve vety sú predpoklady, tretia záver. Oba pred-
Pod pojmom argument v tomto texte chápeme tvrde- poklady sú síce relevantné a prijateľné, avšak záver
nia, ktoré sa nás snažia o niečom presvedčiť. Korektný z nich logicky nevyplýva.
argument je vnútorne konzistentný, teda jeho závery
logicky vyplývajú z predpokladov a dôkazov, ktoré pri-
náša. Tieto predpoklady a dôkazy by zároveň mali byť PRÍKLAD NEKOREKTNÉHO
relevantné (čiže „k veci“) a prijateľné (nie falošné alebo ARGUMENTU Č. 2
ľahko vyvrátiteľné). Psy sú cicavce a majú štyri nohy. Ľudia neznášajú štvor-
nohé zvieratá. Herečky navyše často mávajú blond vlasy.
Preto majú psy v našom štáte prísne zakázaný vstup do
PRÍKLAD KOREKTNÉHO divadla.
ARGUMENTU: Prvé tri vety sú predpoklady, štvrtá záver. Prvá veta
Psy sú cicavce. Samice cicavcov kŕmia svoje mláďatá mlie- je prijateľná. Druhá veta nie je prijateľná, pretože skú-
kom. Z toho vyplýva, že aj samice psov kŕmia svoje mláďatá senosť nám hovorí, že existujú aj ľudia, ktorí štvornohé
mliekom. zvieratá (vrátane psov) majú radi. Tretia veta je síce pri-
Prvé dve vety predstavujú predpoklady, tretia veta je jateľná, ale s ohľadom na záver je úplne od veci. Samot-
záver. Oba predpoklady sú relevantné a prijateľné, pri- ný záver nijakým spôsobom nevyplýva z predpokladov.
čom z nich logicky vyplýva záver. Všimnite si, že argument môže byť nekorektný, aj ak by

12 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


bol jeho záver pravdivý. Je možné, že v celom štáte na- príklady, keď ste pod vplyvom skupinového myslenia
ozaj platí zákaz vstupu psov do divadla, dôvodom však konali so spolužiakmi v triede?
nebude akási univerzálna nenávisť ľudí voči štvorno- Ukážkou kognitívneho skreslenia je aj zvýšená obava
hým zvieratám, ani fakt, že mnohé herečky majú blond zo straty. Ľudia sú oveľa citlivejší na možné straty a ri-
vlasy. Aké iné dôvody by podľa vás vysvetlili takýto zákaz ziká ako na zisky v rovnako veľkej hodnote. Ak riaditeľ-
oveľa presvedčivejšie? ka firmy určí zamestnancom plat 1.000,– eur mesačne,
Pri posudzovaní správnosti argumentov nás často do- s vyhrážkou, že im strhne 200,– eur vždy, keď nesplnia
kážu pomýliť chyby v uvažovaní, ktoré vyplývajú z vnú- potrebné kritériá, môže to byť pre pracovníkov viac mo-
torných mechanizmov našej mysle, ale aj argumentačné tivujúce ako základný plat vo výške 800,– eur s garanciou
fauly, ktoré nám môže nastražiť niekto druhý. príplatku 200,– eur, ak potrebné kritériá splnia. Ak doktor
pacientovi povie, že po navrhovanej operácii mu hrozí 10
% riziko smrti, pre pacienta je to stresujúcejšia informá-
Chyby v uvažovaní cia a môže zákrok skôr odmietnuť, ako keď sa dozvie, že
má 90 % šancu prežiť – hoci oba príklady predstavujú ten
Pri spracovávaní informácií niekedy narazíme na hra- istý údaj. Príbuzným javom je aj naša tendencia prikladať
nice, ktoré nám kladie vlastný rozum. Jednou z nich je oveľa väčšiu hodnotu veciam, ktoré vlastníme, než úplne
obmedzená kapacita pamäti. Limitujú nás však aj sa- rovnakým produktom, ktoré vlastní niekto iný.
motné myšlienkové mechanizmy, ktoré náš mozog po-
užíva v dobrej viere, no niekedy sú ich dôsledkom chyby
v uvažovaní. Medzi najčastejšie chyby tohto typu patria
tzv. kognitívne skreslenia, pre ktoré pravidelne vyhod- Argumentačné fauly
nocujeme situácie iracionálnym spôsobom. Aj keď sa v našom uvažovaní vyhneme vlastným kogni-
Typickou ukážkou takéhoto mechanizmu je konfir- tívnym skresleniam, stále na nás číhajú argumentačné
mačné skreslenie. Všetci máme tendenciu veriť najmä fauly, ktorými sa nás snaží zmiasť niekto druhý. Ide
takým informáciám a teóriám, ktoré zapadajú do našich o argumentačné postupy, ktoré na prvý pohľad znejú
predstáv. Ak pozerajú futbalový zápas fanúšikovia FC presvedčivo, alebo aspoň dokážu odlákať našu pozor-
Barcelony a Realu Madrid, ktorí sú vášnivými rivalmi, nosť, no v ich jadre spočíva logický omyl a sú preto nefé-
je pravdepodobné, že každá skupina bude vidieť najmä rové. Z tohto dôvodu by sme ich nemali používať ani my.
fauly toho druhého tímu. Naše oči do istej miery vy-
hľadávajú to, čo chce vidieť naša myseľ. Podobne ak sa POZRI STRANU 14-15
na tatranský les po víchrici pozrú ochranári aj lesníci,
je možné, že v ňom obe skupiny nájdu potvrdenie svo- Náš rozum dokáže úžasné veci, často nás však vie
jich postojov k vzťahu človeka a prírody, hoci sú veľmi aj zmiasť. Je dobré poznať nástrahy, ktoré pre nás mô-
odlišné. že nachystať. Platí tiež, že nie každý, kto sa nás snaží
Ďalšie časté kognitívne skreslenie sa nazýva haló presvedčiť o svojej pravde, hrá fér. Môžete sa ocitnúť
efekt. Jeho podstatou je, že máme tendencie prenášať v situácii, keď sa vás niekto snaží podobným spôsobom
prvý všeobecný dojem, ktorý o človeku alebo veci získa- zmanipulovať. K používaniu argumentačných faulov
me, do hodnotenia všetkých ich vlastností. Ak nového môžeme podvedome skĺznuť aj my sami. Čím viac argu-
učiteľa pri vstupe do triedy slušne pozdravíte a na jeho mentačných faulov budete poznať, tým skôr sa im bude-
prvé otázky odpoviete inteligentne, neskôr vám u neho te vedieť vyhnúť.
ľahšie prejdú aj menej hviezdne chvíle. Platí to, žiaľ, aj
opačne. Pokiaľ sa uvediete ranným zaspatím, zabudnu-
tou úlohou a odpisovaním na prvej hodine, je pravdepo-
dobné, že sa s vami tento obraz ponesie aj v období, keď
výkony zlepšíte.
Príkladom kognitívneho skreslenia je aj skupinové
myslenie. Členovia skupín, ktoré sú vysoko súdržné,
majú tendenciu obmedzovať vlastné kritické myslenie,
prispôsobovať sa spoločnému názoru a považovať vlast-
nú skupinu za výrazne šikovnejšiu a múdrejšiu, ako to
je v skutočnosti. Dôsledkom skupinového myslenia je,
že pre strach z vyvolania konfliktu jednotliví členovia
neupozornia na zjavné chyby v uvažovaní a plánoch
skupiny. Skupinové myslenie sa môže vyskytovať u vr-
cholových politikov, ktorí uzatvorení v skupine svojich
blízkych nedokážu správne odhadnúť reálne problémy
a postoje spoločnosti, ale aj u riaditeľov súkromnej fir-
my, alebo u pedagógov v zborovni. Viete si spomenúť na

13
2. EMOCIONÁLNE

Argumentačné fauly ZAFARBENÝ JAZYK

Medzi argumentačné fauly patrí aj emo-


cionálne zafarbený jazyk. Ak Samuel
v uvedenom príklade dôvodí vyjadreniami
typu „Len úplný idiot môže súhlasiť
1. OSOBNÝ ÚTOK s tým, aby sme bývali na nejakej pra-
šivej lúke plnej kliešťov a komárov“,
Častým argumentačným faulom je osobný použitím silných emócií vytvára neférovú
útok. Predstavte si spor medzi spolužiakmi situáciu, ktorá znevýhodňuje tých, ktorí
Petrom a Samuelom, ktorí sa dohadujú, či je s ním nesúhlasia.
pre triedu výhodnejšie stráviť školu v príro-
de v kvalitnom rekreačnom zariadení s vnú-
torným vyhrievaným bazénom, alebo radšej
v stanovom mestečku uprostred divokej prí-
rody. Istotne sa dajú nájsť dobré argumenty
pre obe strany. Ak však Peter odmietne
3. ŠIKMÁ PLOCHA
Samuelove argumenty tvrdením typu „Ty si
zbabelec a máš zazobaných rodičov, preto
Známym argumentačným faulom je
presadzuješ hotel!“, ide o neférový osobný
šikmá plocha. Dostávame sa na ňu vtedy,
útok. Aj ak by to bola pravda, nič to nevy-
keď súperov argument vystupňujeme cez
povedá o Samuelových argumentoch, ktoré
reťaz nepravdepodobných následkov do
môžu byť kvalitné a presvedčivé.
absurdnej podoby a tým sa ho snažíme
vyradiť z hry. V spore o ubytovanie školy
v prírode môže napr. Peter argumentačne
faulovať takto: „No jasné, teraz pôjdeme
do luxusného hotela, budúci rok sa na
lyžiarsky výlet vyberieme vrtuľníkom
do Álp a stužkovú si môžeme spraviť
rovno v Dubaji.“
4. TRADÍCIA A AUTORITA
Inými častými faulami sú argument tradí-
ciou a argument autoritou. Pri prvom z nich
sa odvolávame na zaužívané zvyklosti, ktoré
však nemusia nič vypovedať o súčasnej situ-
ácii. Pri druhom z nich sa zas snažíme zvýšiť
silu nášho argumentu tým, že ho podporíme
vyjadrením autority, ktorá však často nemá
nič spoločné s jadrom sporu. Príkladom
oboch týchto faulov by bolo nasledovné
Samuelovo vyjadrenie: „Škola v prírode
bývala v hoteloch aj v minulosti, nemali
by sme na tom nič meniť. Myslí si to aj
môj otec, ktorý je riaditeľom veľkej firmy
a vie, ako svet funguje“.

5.ZÁMENA KORELÁCIE
S KAUZALITOU

Medzi argumentačné fauly patrí aj zámena korelácie


s kauzalitou. To, že sa dva javy vyskytujú súčasne
(korelácia), neznamená, že spolu priamym spôsobom
súvisia a jeden je príčinou druhého (kauzalita). Po-
kiaľ by Peter tvrdil: „Daj už pokoj s tým hotelom.
Minulý rok tam bývali deviataci, a keď sa vrátili,
Jano si doma zlomil nohu, Dana prepadla z matiky
a ešte sa im aj rozpadla kapela. Chceš, aby sme
takto skončili aj my?“, bol by to argumentačný faul.
Ak by sa aj všetky udalosti odohrali tak, ako ich opísal,
chýbal by akýkoľvek dôkaz, že ich príčinou bol práve
pobyt v hoteli, hoci časovo nastali po ňom.
6. MANIPULÁCIA ŠTATISTÍK 7. ARGUMENTÁCIE V KRUHU
Manipulatívnou technikou je aj zneužívanie štatistík. Čísla Niekedy sa rečníci uchýlia aj do tzv. argumentá-
znejú často veľmi presvedčivo, mohli však byť získané na cie v kruhu. Ide o nezmyselné presviedčanie, keď
málo reprezentatívnej vzorke alebo sugestívnymi otázkami. predpoklady aj závery argumentu tvrdia prakticky
Ak by Samuel tvrdil, že spravil prieskum medzi piatimi spo- to isté, bez akejkoľvek pridanej hodnoty, len inými
lužiakmi a všetci chcú ísť do hotela, ide o príliš malý počet slovami. Príkladom by bol Samuelov argument:
žiakov. Je tiež otázne, či ich vyberal náhodne, alebo cielene „Mali by sme ísť do hotela, lebo by sme nemali
oslovil takých, ktorí s ním súhlasia. Navyše sa ich mohol pý- ísť stanovať“ alebo Petrova hláška: „Stanovanie je
tať otázkami, ktoré by ich navádzali k tomu, aby ho podporili. lepšie, lebo stan je lepší.“
Ako by podľa vás takáto sugestívna otázka v ankete mohla
znieť? A naopak, ako by mala znieť otázka neutrálna, ktorá
dáva rovnaké šance pre obe odpovede?
Špeciálnou kategóriou čarovania so štatistikou je nevhodné
používanie aritmetického priemeru. Predstavte si, že by
Peter argumentoval proti hotelu takto: „Cena jednej izby
v tomto hoteli stojí priemerne 100,– eur na noc, to si
predsa nemôžeme dovoliť!“ Túto hodnotu by pritom získal
tak, že do výpočtu zahrnul aj prezidentský apartmán v cene
700,– eur za noc, hoci desať jednoduchých izieb, o ktoré ma-
jú študenti záujem, by bolo v ponuke za 40,– eur/noc/izba
(700 + 400 = 1 100; 1 100/11 = 100).

9. PREHODENIE
8. HLAVA XXII DÔKAZNÉHO BREMENA
Ak ste čítali slávny román Hlava XXII od Jo-
Častou únikovou cestou je aj prehodenie
sepha Hellera, bude vám známa rovnomenná
dôkazného bremena na oponenta. Rečník
manipulácia. V jej jadre sú pravidlá, ktoré sa
sa k tomuto faulu uchyľuje väčšinou vtedy,
vzájomne vylučujú a neposkytujú tak možnosť
keď svoj argument nevie dostatočne pod-
úniku z nevýhodnej situácie. Predstavte si
poriť. Peter napríklad môže tvrdiť nasle-
triedneho učiteľa, ktorý by preferoval ubytova-
dovné: „Ľudia, ktorí stanujú, majú v ži-
nie v stanoch, a preto by študentom predstavil
vote viac šťastia, lásky aj peňazí. Ak mi
takéto riešenie: „Do hotela môžeme ísť len
to nevyvrátiš, mám pravdu.“ Namiesto
vtedy, keď vyzbierate 2.000,– eur. Ak to ne-
toho, aby svoje neodôvodnené tvrdenie
dokážete, musíme sa uspokojiť so stanmi.
podporil dôkazmi, ich hľadanie prehodil
Ak to však dokážete, bolo by morálne, aby
na Samuela, ktorého tým stavia do nevý-
ste túto sumu radšej darovali ľuďom, ktorí
hodnej situácie.
nemajú kde bývať a čo jesť. Do hotela mô-
žeme ísť až potom.“

10. ČERVENÝ SLEĎ

Klasickým argumentačným faulom je tzv.


červený sleď, čo je názov pre odvádzanie pozornosti
pomocou argumentov a tém, ktoré nie sú relevantné
pre podstatu sporu. V našom prípade by napríklad Sa-
muel mohol tvrdiť nasledovné: „Hotel je lepšia voľba,
o tom sa fakt ani nemusíme baviť. Že v stanoch sme
bližšie k prírode? Tá už aj tak nie je tým, čím bývala.
Počuli ste o tých najnovších holoruboch v Nízkych
Tatrách? To by v Nemecku nedopustili, tam vedia
lesy chrániť oveľa lepšie ako my.“ Hoci má aj Samuel
pravdu, že horské lesy na Slovensku trpia a zaslúžili by
si výrazne lepšiu ochranu, nijako to nepodporuje argu-
ment, že ubytovanie v hoteli je lepšie ako v stane.
5. AKO ROZPOZNÁM, ŽE MNOU NIEKTO MANIPULUJE?

textov k aktuálnym témam, ktoré môžu žiakov zaujímať.


AKTIVITA Č. 6: Pre ilustráciu nasleduje výber niekoľkých vymyslených
NÁJDI CHYBU V ARGUMENTE úryvkov, spolu s poukázaním na argumentačné fauly,
ktoré obsahujú.
Trvanie aktivity: 45 minút (10 minút spoločná prípra-
va + 30 minút prezentácie + 5 minút spätná väzba) Príklad č. 1: Ľavicová vláda sa rozhodla v krajine zvý-
Cieľ aktivity: Zámerom je viesť študentov k tomu, aby šiť minimálnu mzdu aj rodičovský príspevok. Záro-
pozornejšie posudzovali tvrdenia, s ktorými sa stretáva- veň zaviedla výrazné sociálne štipendiá, ktoré žiakom
jú. Motivujeme ich, aby nachádzali argumentačné fauly, z chudobnejších rodín umožňujú pokryť všetky nákla-
ktoré sa ich snažia zmiasť a presvedčiť o názore neféro- dy na cestu do školy aj pracovné pomôcky. Pravicová
vým spôsobom. opozícia na tieto opatrenia reagovala nasledovne: „Je
Priebeh aktivity: Vytlačte niekoľko krátkych úryvkov to jasné, premiér je klamár a zlodej, z takéhoto
textu, ktoré obsahujú argumentačné fauly (bez riešení). návrhu nemôže vzísť nič dobré! Vozí sa na jachte
Následne rozdeľte študentov do skupín tak, aby v kaž- a hrá sa na ľudomila. Tie peniaze by sa dali využiť
dej boli maximálne šiesti, a rozdajte každej skupine iný oveľa múdrejšie.“
výrok. Študenti v skupine si majú úryvok prečítať a dis-
kutovať o tom, či sa v ňom nachádzajú argumentačné Riešenie príkladu č. 1: Obsahuje osobný útok. Aj ak by
fauly, a ak áno, ktoré to sú. Ako by mala podľa nich vyze- daný premiér naozaj kradol, nič to nevypovedá o užitoč-
rať správna argumentácia? Po práci v skupine nasleduje nosti opatrení, ktoré zaviedol. Takisto je nepodstatné, či
spoločná diskusia v triede. Každá skupina prečíta nahlas sa vozí na jachte. Je potrebné vyjadriť sa k jadru opatrení
úryvok, pomenuje problémy, ktoré vo výroku našla, (môžu reálne niekomu pomôcť? akému veľkému počtu
a ukáže, akým spôsobom pôsobia manipulatívne. Záro- ľudí a ako zásadne? za akú cenu? dalo by sa tým ľuďom
veň predstaví svoje návrhy, aké lepšie argumenty mohli pomôcť efektívnejšie? ako napríklad?), nie k osobe navr-
byť použité. V rámci aktivity je najlepšie používať úryvky hovateľa.

16 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


FOTO – TASR/AP

Príklad č. 2: Nemecká vláda sa rozhodla zlepšiť pod- Príklad č. 3: Webové stránky firmy, ktorá ponúka po-
mienky v utečeneckých táboroch, ktoré sú preplnené. chybné liečebné postupy, uverejnili nasledovný text:
Zaviedla intenzívnu výstavbu nových priestorov a zvý- „Maličká Sára zvíťazila nad rakovinou. Krutá liečba
šila počet učiteľov, ktorí sa v týchto táboroch venujú v nemocnici ju takmer zabila, lekári do nej napriek
detským utečencom. Bulvárne noviny na tieto opatre- plaču pichali jednu ihlu za druhou. Zúfalí rodičia sa
nia reagovali nasledovne: „Vláda sem pozýva ďalších na to už nedokázali pozerať, a tak ju zobrali domov.
migrantov! Takýmto tempom čoskoro každý z nich Obrátili sa na nás a my sme jej začali každý deň po­
dostane nové auto a vlastný dom so záhradou ako sielať energiu. Nasadili sme jej aj prísny pôst, kys­
bonus.“ lú kapustu a trikrát denne kloktala výrobok, ktorý
predávame. Účinky boli zázračné a dnes sa už krás­
Riešenie príkladu č. 2: Obsahuje klamlivé tvrdenie ne dievčatko opäť usmieva. Trápite sa aj vy? Trpia
(vláda nikoho nepozvala, návrh sa týka tých utečen- vaši blízki? Obráťte sa na nás a vyliečime vás tak,
cov, ktorí už sú v krajine) a šikmú plochu (autá, domy ako sme pomohli Sáre.“
a záhrady nikto nespomínal). Korektná kritika návrhu
by mala smerovať k jadru opatrení (máme na to dosť Riešenie príkladu č. 3: Príspevok používa silne emotívny
financií? dokážeme rýchlo získať nových učiteľov, keď jazyk („krutá liečba“, „lekári napriek plaču pichali“, „zázrač-
ich príprava trvá niekoľko rokov? a pod.) a k možným né účinky a krásne dievčatko“), ktorým navodzuje rozdiel
alternatívam (nebolo by účinnejšie najprv lepšie chrá- medzi zlou nemocnicou a dobrou alternatívou. Problé-
niť spoločné hranice, aby sa znížil počet ilegálnych mom je aj miešanie kauzality a korelácie – ak sa aj Sára
migrantov? nemali by sme financie investovať pri- náhodou vyliečila po nasadení pôstu, kapusty a kloktadla,
márne do vzdelávacích kurzov a jazykovej prípravy pre neexistuje žiaden dôkaz, že to bolo v ich dôsledku. Nao-
dospelých utečencov, aby sa dokázali lepšie zamestnať pak, liečba v nemocnici vychádza z prísne stanovených le-
na trhu práce a potom si s rodinami nájsť samostatné kárskych štandardov a výskumov, ktoré preukázali účinky
ubytovanie? a pod.). liečby na jednotlivé typy rakoviny.

17
6. PREČO MI NIKTO NEROZUMIE?

O umení správne argumentovať


a účinne prezentovať

P redstavte si, že pracujete ako vedúci oddelenia


veľkej IT spoločnosti. Po rannom príchode do
práce vstúpite na prízemí budovy do výťahu
a stlačíte číslo poschodia, na ktorom sa nachádza vaša
kancelária. Ešte len napoly prebudení si odpijete z café
– ako príťažlivo predstaviť produkt či službu, ktoré ponú-
kajú, v priebehu tridsiatich až šesťdesiatich sekúnd, teda
za kratší čas ako jedna jazda výťahom.

latte v papierovom pohári a zrazu, tesne pred tým, ako sa


dvere zavrú, k vám pristúpi generálna riaditeľka celej fir- Kvalitná prezentácia
my. Výťah sa dá do pohybu a ona sa vás spýta: „Na čom Vedieť podporiť svoje kritické myslenie aj účinnou
pracujete?“ prezentáciou, tak aby vám druhá strana rozumela a va-
Pravdepodobne ste sa už ocitli v situácii, keď ste ma- še názory dôkladne zvážila, sa vám môže v živote zísť.
li krátku chvíľu na to, aby ste druhému človeku opísali Ako by mala účinná prezentácia vyzerať? Jej najdô-
niečo také zložité a detailné, že by vám na to nestačil ani ležitejšie vlastnosti sú nasledovné: použite logické ko-
celý deň. Oproti vám možno stál nahnevaný rodič, ktorý rektné argumenty, vhodne ich štruktúrujte a predstav-
sa práve vrátil z rodičovského združenia, dievča, ktorému te ich zrozumiteľne. Ak k tomu ešte dokážete zaujať
sa snažíte vyznať lásku, alebo najlepšia priateľka či priateľ, pozornosť poslucháča niečím navyše, napríklad osob-
ktorí sa domnievajú, že ste ich zradili. ným príbehom alebo vtipom, spravili ste pre úspech
Ak sa vám podarilo nájsť správne slová a zrozumiteľne viac, ako je zvyčajné. Príkladom skvelého rečníka, ktorý
ich povedať v prvých dvoch-troch vetách, vaše šance na vedel strhnúť obecenstvo, bol Steve Jobs. Pozrite si na-
úspech práve prudko vzrástli. Pokiaľ ste sa začali zajaká- príklad jeho legendárnu prezentáciu z r. 2007, v kto-
vať, klopiť zrak a v strese ste vyhŕkli niečo nepremyslené, rej uvádza na trh prvú generáciu iPhone – namiesto
nedajbože útočné, zlý prvý dojem len ťažko napravíte. nudného výpočtu technických parametrov predstavuje
V rovnakej situácii je aj imaginárny zamestnanec príbeh revolučnej novinky, ktorá navždy zmení svet
z úvodu. Hoci má od stresu stiahnutý žalúdok, práve do- telefonovania, pričom svoje rozprávanie korení humo-
stal jedinečnú šancu získať podporu šéfky pre projekt, rom, prekvapeniami a podobenstvami z bojov medzi
na ktorom s kolegami pracuje. Ak ju skvelou odpoveďou dobrom a zlom.
zaujme, možno ho časom čaká povýšenie. Nečudo, že aj Ukážky toho, ako vyzerajú férové argumenty a nao-
skúsení profesionáli v biznise trénujú tzv. výťahový test pak, ktoré postupy sú logicky chybné či neférové, sme

18 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


prediskutovali v predchádzajúcej kapitole. Zopakujme
len, že vaše závery by mali jasne vyplývať z predpokla-
Základné rady k neverbálnej
dov, je dobré dať si pozor na možné chyby v uvažova- komunikácii sú našťastie
ní a určite by ste sa mali vyvarovať argumentačných
faulov.
jednoduché:
Štruktúra vašej reči je rovnako dôležitá. Pri obmedze- 1. Seďte či stojte vzpriamene.
nom čase platí pravidlo, že hlavný argument povieme 2. Udržujte očný kontakt a prívetivý výraz v tvári, naprí-
v úvode, kým nám patrí celá pozornosť druhej strany. klad pokojný úsmev.
Ak máme času viac, môžeme ho postupne podporiť do- 3. Vyhnite sa divokým gestám, ako je mávanie rukami
plnkovými argumentmi a na záver opäť stručne zhrnúť a ďobanie prstom.
to najdôležitejšie. Nesnažte sa vysvetliť hneď na začiat- 4. Nevstupujte druhým do ich osobnej zóny a nedotý-
ku všetky detaily a odbočky, môžete sa zbytočne zamotať kajte sa ich, ak si to vyslovene neprajú.
v myšlienkach. Ak ste druhú stranu zaujali a váš rozho- 5. Pokiaľ si s niekým podávate ruku, váš stisk by mal byť
vor bude pokračovať, k jednotlivým nuansám sa určite dostatočne pevný. Nemusíte im však práve rozmliaž-
dostanete neskôr. Pomôže vám tiež, keď hneď v úvode diť ruku.
jasne vysvetlíte, o čom presne chcete hovoriť.

Príklad zlej štruktúry: „Mal by som vám dnes povedať


niečo o sociálnych sieťach. No ako začať, je toho veľa. Mi-
nule som bol na Facebooku a neuveríte, čo som tam našiel.
Ale to vlastne nie je podstatné. Naši sú dosť proti, aby som
tam trávil čas, ale oni tomu vôbec nerozumejú. Nechápem
ani, prečo im vadí, že dávam fotky na Instagram, veď dnes
je tam každý normálny človek. Iné som však chcel…“

Príklad dobrej štruktúry: „Dnes sa budeme roz-


právať o sociálnych sieťach. Najprv vám poviem o tom,
kedy začali vznikať a čím sa líšia od bežných webov
a aplikácií. Potom vám predstavím, koľko ľudí ich vy- Nesprávne držanie tela pri rozhovore: signál nezáujmu.
užíva a ktoré sú vo svete najviac populárne. Na konci
prezentácie vám ukážem, ako sa dajú popri zábave vyu-
žívať aj na vzdelávanie a podnikanie.“

Zrozumiteľnosť vašej prezentácie zvýšia spisovné slo-


vá, jasná výslovnosť a primeraná hlasitosť. Málokto má
rád, ak na neho v bežnej situácii šepkáme či, naopak, kri-
číme. Jazyk však nie je to jediné, čo nám môže pomôcť.
Neverbálna komunikácia – gestá dlaňou, mimika tváre,
postoj tela, dotyk či telesná vzdialenosť – je často ešte
účinnejšia.
Ročné batoľa zvyčajne veľa slov nepozná, z jeho plaču
a smiechu však rodičia spoľahlivo vyčítajú, ako sa cíti a čo
potrebuje. Keď sa na teba na dvore už tretíkrát usmeje Nesprávne držanie tela pri rozhovore: signál neistoty
najkrajšie dievča z triedy, vieš, že mu nie si ľahostajný a strachu.
(alebo ľahostajná).“ A zachmúrený pohľad členov sídlisko-
vého gangu k vám prehovára rovnako jasnou rečou ako
pokojné objatie od brata alebo mamky, len posolstvo je
iné.

Nevhodné gestá: útočné signály.

19
6. PREČO MI NIKTO NEROZUMIE?
Jedným pohľadom sa tak uistíte, kde sa vo vašej reči na-
chádzate a čo by ste ešte chceli povedať.
Dobrým pravidlom verejnej prezentácie je, ak hneď
v jej úvode poslucháčom jasne vysvetlíte, čo im chcete
povedať („Dnes vám predstavím, aký je rozdiel v trénin-
gu šprintu a vytrvalostného behu.“). Od začiatku tak budú
vedieť naladiť svoju pozornosť. Dôveryhodnosť prezentá-
cie zvýšite, ak predstavíte seba a dôvody, prečo práve vy
o tejto téme hovoríte („Atletiku trénujem už šiesty rok
a mám niekoľko medailí zo žiackych a dorasteneckých
majstrovstiev Slovenska.“). V jadre prezentácie sa v logic-
kej postupnosti venujte vašej téme („Šprintéri trénujú tak
a tak. Vytrvalci zasa takto. Dôvody rozdielov sú nasledov-
né.“). Na záver znovu zopakujte, o čom ste hovorili, zhrňte
hlavné argumenty a ponúknite poslucháčom priestor, aby
vám položili otázky, ak ich niečo zaujalo, alebo niečomu
nerozumeli.
Pri prezentovaní si môžete pomôcť aj s počítačom
a premietačkou, programy ako PowerPoint, Keynote alebo
Prezi sú bežne dostupné. Ak tak spravíte, hlavná rada znie
nasledovne: menej je niekedy viac. Pozerať sa na blikajúci
slide, ktorý obsahuje dvadsať dlhých viet napísaných ma-
lým červeným písmom na zelenom podklade, je hotové
utrpenie. Skúsení prednášajúci často odporúčajú pravidlo
5 x 5 (alebo 3 x 3), teda najviac päť riadkov textu a v kaž-
dom z nich maximálne päť slov.

Vhodné držanie tela pri rozhovore: gesto a úsmev.


Vhodné držanie tela pri státí: vzpriamený postoj, pri-
meraná vzdialenosť a očný kontakt.

Zaujať pozornosť môžete rôznymi spôsobmi a nie všet-


ky sú rovnako dobré. Dôležité je najmä poznať okolie, ku
ktorému prehovárate. Ak sa bavíte s kamarátmi na žúre,
môžete zvoliť drsnejšie výrazové prostriedky, ako keď se-
díte pred komisiou na prijímacích skúškach. Niektorým
veciam by sme sa však mali vyhnúť za každých okolností
– povýšenosť, agresivita a urážlivé zosmiešňovanie sú za-
ručenou cestou k neúspechu.

Ukážka dobrého prezentačného slidu: jasne definuje au-


Prezentácia pred publikom tora a tému prezentácie, ako aj miesto a čas podujatia.
Špecifickým typom komunikácie je verejná prezentácia. Použitá grafika vhodne ilustruje tému a nie je rušivá.
Možno to poznáte – stojíte pred triedou, všetci na vás
pozerajú, vy sa trasiete od trémy a neviete, ako začať.
Možno vás upokojí, že trému z verejných vystúpení po-
ciťujú aj slávni herci a skúsené profesorky. Nie ste divní,
je to normálne. Správna miera napätia je dokonca pro-
spešná, pomôže vaše telo a myseľ nabudiť k maximálne-
mu výkonu.
Na odbúranie trémy najviac pomáha dobrá príprava
a pravidelný tréning. Keď si dožičíte čas, prejav si v pred-
stihu premyslíte a raz či dvakrát doma „na nečisto“ vy-
skúšate, pôjde vám to oveľa lepšie. Nehanbite sa pripraviť
si poznámky na kus papiera či na kartičky, ktoré môžete
mať pri prezentácii v rukách – robia to aj prezidenti. Ne-
píšte si však celé vety, viac vám pomôže stručný zoznam Ilustrácia neprehľadného a nečitateľného prezentačné-
hlavných bodov, na ktorý sa môžete kedykoľvek pozrieť. ho slidu.

20 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


Azda najväčšou výhodou prezentačných softvérov je, AKTIVITA Č. 8:
že vám umožnia zaujať pozornosť publika výstižnou fot- PRESVEDČ OBECNÉ
kou, grafom alebo videom. Dajte si však pozor, aby ste ZASTUPITEĽSTVO
poslucháčov nezahltili – mali by sa venovať prednostne
tomu, čo hovoríte vy. A za každých okolností hovorte Trvanie: optimálne je venovať aktivite dve vyučova-
smerom k nim, nie otočení k plátnu. cie hodiny (1 hod. na prípravu a 1 hod. na prezentácie
a spätnú väzbu); ak to neprichádza do úvahy, je možné
Ako ďalej? použiť nasledovnú časovú alokáciu: 15 minút spoločná
príprava + 20 minút prezentácie + 10 minút spätná väz-
Nie vždy máme ideálne podmienky na to, aby sme svo- ba
je myšlienky vyjadrili presne, občas nám chýba dosta- Cieľ aktivity: Primárnym cieľom aktivity je dať študen-
tok času a inokedy úprimný záujem okolia. Každý z nás tom priestor na skupinovú prácu a tréning argumentá-
však má čo povedať a každý aj chce byť vypočutý. Platí cie a prezentačných zručností. Sekundárnym cieľom je
to v škole, medzi priateľmi aj v našich rodinných vzťa- priviesť ich k úvahe o tom, aké rôznorodé skupiny žijú
hoch. Mnohé súčiastky potrebné na úspech máme vo v ich obci a ako sa môžu líšiť ich potreby.
vlastných rukách a na ich zlepšovaní môžeme neustále Priebeh aktivity: Rozdeľte študentov do šiestich
pracovať. Ak vás téma zaujala a máte chuť ďalej rozvíjať skupín. Uveďte ich do situácie – zastupiteľstvo v ich obci
svoje argumentačné schopnosti, môžete sa zapojiť do sa chystá rozhodnúť o rozdelení rozpočtu na budúci rok.
aktivít Slovenskej debatnej asociácie, ktorá študentom Prvá skupina študentov predstavuje poslancov za-
ponúka výborný tréningový program. stupiteľstva. Jej úlohou je vypočuť si zástupcov rôznych
skupín obyvateľstva a na konci rozhodnúť o tom, na
aký projekt pridelí dotáciu z rozpočtu. Ostatné skupiny
AKTIVITA Č. 7: študentov predstavujú zástupcov nasledujúcich skupín
PREDSTAV SVOJE HOBBY obyvateľstva: 1. matky a otcovia malých detí; 2. tínedže-
ri; 3. občania so zdravotným znevýhodnením; 4. senio-
Trvanie: 45 minút (10 minút spoločná príprava + 25 ri; 5. súkromná firma prevádzkujúca v obci zberný dvor
minút prezentácie + 10 minút spätná väzba) odpadov.
Cieľ aktivity: Ambíciou je dať študentom priestor tré- Každá skupina má za úlohu pripraviť prezentáciu,
novať svoje prezentačné schopnosti a vyrovnávať sa v ktorej predstaví projekt na zlepšenie situácie tej-ktorej
s trémou pri prednese pred kolektívom. Po obsahovej časti obyvateľstva v obci. Študenti by sa mali sústrediť
stránke vedieme študentov k tomu, aby sa zamysleli na logickú kvalitu argumentov a ich presvedčivú pre-
nad svojimi záujmami a ich spoločenskou užitočnosťou zentáciu.
a vedeli zaujať svoje postoje pred spolužiakmi. Následne skupiny prezentujú svoj projekt obecnému
Priebeh aktivity: Požiadajte študentov, aby sa každý zastupiteľstvu. Každá skupina musí dodržať maximálny
sám zamyslel, aké má v živote koníčky, v akej oblasti do- časový limit, ktorý majú rovnako priradený pre svoju
siahol nejaký úspech alebo vysokú kvalitu schopnosti, prezentáciu.
a prečo túto svoju činnosť považuje za zmysluplnú ale- Na záver prezentácií sa skupina predstavujúca obec-
bo spoločensky prínosnú. Na uvedenú tému by si mal né zastupiteľstvo spoločne poradí a rozhodne, ktorý pro-
každý z nich pripraviť stručnú (5 minút) prezentáciu. jekt ju najviac presvedčil, a teda mu udelí podporu. Toto
Po ukončení prípravy umožnite niekoľkým študentom, svoje rozhodnutie odôvodní spolužiakom. V rámci spo-
aby svoje hobby odprezentovali pred celou triedou. Po ločnej diskusie a spätnej väzby preberieme so študent-
každej prezentácii môže nasledovať krátka diskusia, mi silné stránky ich prezentácií aj miesta, kde vnímame
ak budú mať spolužiaci pre prezentujúceho otázky. Po priestor na zlepšenie.
ukončení prezentácií diskutujte spoločne v triede o tom,
aké boli ich silné stránky a kde vidia priestor na zlep-
šenie. Aké argumenty prednášajúci používali? Boli pre-
zentácie prehľadne štruktúrované, dávali zmysel? Aký
bol verbálny a neverbálny prejav prezentujúcich? Čo sa
študentom na prezentáciách najviac páčilo a naopak, čo
ich vyrušovalo? Aktivitu vedieme citlivo a z pozície pe-
dagóga povzbudíme študentov za pozitívne stránky ich
prezentácie.

21
7. MÁM POVINNOSŤ DISKUTOVAŤ S KAŽDÝM?

O korektnej diskusii
a facebookových hádkach

N ie každá výmena názorov je plnohodnotnou dis-


kusiou. Na to, aby diskusia bola konštruktívna
a mala šancu viesť k zmysluplnému výsledku,
musia byť splnené minimálne tri podmienky.
Prvou a základnou podmienkou je, že diskutujúci ma-
Ak váš oponent v debate či hádke nechce na tie-
to podmienky pristúpiť, nie je realistické očakávať,
že ho o svojom názore presvedčíte. Niekedy je
dokonca lepšie takúto diskusiu jednoducho ukončiť
a odísť.
jú k sebe rešpekt a nesprávajú sa k sebe nepriateľsky. Ak Často je však predsa dobré a potrebné v nej zotrvať.
vás niekto uráža, určite nepočúva vaše argumenty, a preto Nie však kvôli vášmu protivníkovi; váš hlas v nej je
presviedčať ho o čomkoľvek je zbytočné. potrebný kvôli ľuďom, ktorí diskusiu sledujú, a rovna-
Druhou podmienkou je ochota diskutujúcich meniť ko kvôli ľuďom, ktorých sa diskusia týka.
svoje názory. Ak diskutujúci nie sú ochotní uznať dobré
argumenty protistrany, nevedú dialóg, ale niekoľko para-
lelných monológov. Mlčiaca väčšina
A treťou dôležitou podmienkou je, aby diskutujúci ma- Aj keď to pri pohľade na slovenský Facebook niekedy
li niečo spoločné, aby sa zhodli aspoň na niektorých zák- tak nevyzerá, väčšina ľudí nemá extrémistické názory.
ladných veciach. Musíme si vzájomne rozumieť, používať Ako ukázal prieskum Inštitútu pre verejné otázky z au-
pojmy v rovnakom význame, zhodnúť sa v niektorých zák- gusta 2017, viac ako 70 percent Slovákov s nárastom
ladných hodnotách. Ak žiadny spoločný základ neexistuje, extrémizmu nesúhlasí a obáva sa ho.
diskusia sa bude podobať na mimoúrovňovú križovatku. Ako ukazuje aj analýza New York Times z mája

22 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


2016, pravicové extrémistické strany volí len menšina te, reagujúca na výdavky spojené s použitím vládneho
ľudí v celej Európe. V Španielsku, Portugalsku či Ru- lietadla, však prekvapila svojou krutosťou a nevkusom.
munsku sa vôbec nedostali do parlamentu, v ďalších Korisťou anonymných trollov na internete sa mô-
piatich krajinách nedostali ani 10 percent hlasov. Väč- že stať ktokoľvek z nás. Naučme sa brániť. Naučme sa
šinu získali len v Maďarsku. Kotlebova ĽSNS dostala brániť jeden druhého.
v minuloročných parlamentných voľbách iba 210 000
hlasov.
Naopak, ľudí, ktorí voliť jednoducho nechodia, alebo
nie sú do poslednej chvíle rozhodnutí, komu dajú svoj Ako sa brániť trollom
hlas, je omnoho viac. V parlamentných voľbách v roku na internete
2016 na Slovensku volilo len 60 % oprávnených voličov
(pritom vo voľbách v roku 1998, v ktorých došlo k po- Prezident Kiska v máji 2017 zverejnil súťaž o najlepší
rážke Vladimíra Mečiara, prišlo k urnám až 84 percent projekt, ktorý by bojoval proti nenávistným prejavom
voličov). Voliť teda nešlo viac ako 1,7 milióna voličov. na internete. Túto súťaž vyhrala komunita #somtu,
Navyše aj z tých, ktorí voliť išli, sa 30 % rozhodlo až ktorej cieľom je čeliť extrémistom na internete spo-
týždeň pred voľbami alebo priamo nad urnou, komu ločne. Skupina mala (v auguste 2017) viac ako 4 000
dajú svoj hlas. To je ďalších 790-tisíc voličov. členov. Pridajte sa do nej, a ak na internete natrafíte
Na jedného voliča ĽSNS tak pripadá približne osem na diskusiu, ktorá je urážlivá či nebezpečná, informuj-
ľudí, o ktorých politických názoroch veľa nevieme, pre- te o nej ostatných členov. Ak sa do takejto diskusie za-
tože voľby odignorovali. Ďalší takmer štyria voliť idú, pojí niekoľko desiatok slušných diskutujúcich, dokážu
ale nemajú jasné politické preferencie. jej atmosféru premeniť spôsobom, akým by to osamelý
Podobný pomer platí i pri diskusiách na sociálnych jednotlivec nedokázal. Na somtu.sk je zároveň k dispo-
sieťach: ľudí, ktorí si ich len čítajú, ale neprispievajú do zícii mnoho faktov o témach, ktoré sú častými pred-
nich, je mnohokrát viac než ľudí, ktorí aktívne diskutu- metmi nenávistných diskusií.
jú. A ľudí, ktorí sú váhaví, nerozhodnutí či málo infor- Facebook má ďalej vlastné pravidlá, ktoré by komu-
movaní, je mnohokrát viac než tých, ktorí sú presved- nita používateľov mala dodržovať. Zakazuje napríklad
čenými extrémistami. šikanovanie, sexuálne obťažovanie, ale aj propagáciu
Túto mlčiacu a váhavú väčšinu má zmysel presvied- nebezpečných organizácií. Ak máte pocit, že tieto pra-
čať, že hrubosť a nenávisť na internete nie sú normál- vidlá boli porušené, nahláste to administrátorom soci-
ne. Pretože práve títo ľudia napokon rozhodnú, kam álnej siete.
bude naša krajina smerovať. A napokon, ak dôjdete k presvedčeniu, že v interne-
tovej diskusii došlo k porušeniu zákonov Slovenskej
republiky, mali by ste podať trestné oznámenie. Ak sa
Ohrozené menšiny sami stanete terčom útokov, nebojte sa požiadať o po-
moc človeka, ktorému dôverujete, a brániť sa zákonnou
Ďalšou skupinou ľudí, kvôli ktorým má zmysel ne- cestou! Na sociálnej sieti z trestnej činnosti najčastej-
mávnuť nad ostrými a neférovými diskusiami na webe šie dochádza k nebezpečnému vyhrážaniu, ohováraniu
rukou, sú tí, o ktorých sa v týchto diskusiách hovorí. a hanobeniu národa, rasy a presvedčenia.
Predstavte si, že ste na ulici svedkom toho, ako muž
hrubo nadáva žene. Veríme, že by ste sa jej pokúsili za- § 423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia: (1) Kto
stať. Rovnako máme povinnosť zastať sa ľudí, ktorí sú verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú
terčami nadávok či vyhrážok na sociálnych sieťach. rasu alebo etnickú skupinu, alebo b) jednotlivca alebo
Najčastejšími terčami nadávok a vyhrážok sú dnes skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, ná-
na slovenskom internete rôzne menšiny: Rómovia, rodu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu
moslimovia, židia, LGBT komunita. Títo ľudia bohužiaľ rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez
musia znášať lavíny nenávisti dlhodobo a skoro každo- vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až
denne. tri roky.
Nenávistné chápadlá internetového trollingu sú
však nevyspytateľné a môžu sa zamerať na hocikoho § 373 Ohováranie: Kto o inom oznámi nepravdivý údaj,
z nás. Nenávisti sa nevyhnú politici, nevyhnú sa jej ľu- ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť
dia pracujúci v mimovládnych organizáciách, novinári, u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní,
nevyhne sa jej takmer nikto, kto sa rozhodne verejne narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu
prejavovať svoj názor. ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Nevyhla sa jej však napríklad ani mamička, ktorá iš-
la s malým dieťaťom na dovolenku do Egypta. Dieťatko § 360 Nebezpečné vyhrážanie: Kto sa inému vyhráža
v cudzine ochorelo tak vážne, že ho späť na Slovensko smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou uj-
prevážal vládny špeciál. Príbeh mal pre malú pacientku mou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú
šťastný koniec. Lavína negatívnych reakcií na interne- obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

23
7. MÁM POVINNOSŤ DISKUTOVAŤ S KAŽDÝM?
Študentské voľby
do parlamentu 2016

Za nebezpečné vyhrážanie a hanobenie bol v roku


2016 odsúdený 24-ročný Tomáš. Administrátorovi
face­bookovej udalosti, ktorá podporovala prechod ame-
rického vojenského konvoja cez Slovensko, napísal ta-
kúto správu:
V ďalších facebookových statusoch želal smrť aj
iným ľuďom, napríklad herečke Zuzane Fialovej.
Súd prihliadol aj na minulú trestnú činnosť Tomáša
a poslal ho do väzenia na 58 mesiacov.
Parlamentné voľby 2016:
AKTIVITA Č. 9: 49 21 19 15 14 11 11 10
VOĽBY V TRIEDE
Smer SaS OĽaNO SNS ĽS NS Sme Most-Híd Sieť
Nova rodina
Trvanie aktivity: 40 minút (15 minút voľby v triede +
10 minút sčítanie hlasov a porovnanie s inými voľba-
mi + 15 minút diskusia o výsledkoch) počet
Cieľ aktivity: Prvým cieľom je zistiť reálne politické kresiel
preferencie v triede. Ďalším cieľom je upozorniť štu-
dentov na to, že rôzne skupiny ľudí (napr. študenti,
dôchodcovia, mamičky s malými deťmi) majú rozličné
potreby, a teda aj rozličné nároky na politikov. Cieľom
aktivity NIE JE propagácia akejkoľvek strany či hnutia,
pedagóg by mal byť preto zdržanlivý pri prejavovaní
vlastných politických preferencií.
Priebeh aktivity: Na úvod hodiny zorganizujte v trie-
de improvizované parlamentné voľby. Dbajte o to, aby
sa volilo tajne. Následne oboznámte študentov s vý- Zdroj: www.volbysr.sk
sledkami ich hlasovania, s výsledkami reálnych parla-
mentných volieb v roku 2016, ako aj s výsledkami štu-
dentských parlamentných volieb v tom istom roku.
Prečo mladí ľudia hlasovali inak ako ich rodičia?
V čom je hlavný rozdiel? Akú veľkú rolu pri voľbách
hrá pocit zodpovednosti? A ako do nich zasahuje, na-
opak, pocit frustrácie či potreba rebélie? Na tieto a po-
dobné otázky sa pokúste nájsť odpoveď v následnej
diskusii. Nenúťte študentov, aby súhlasili s vaším ná-
zorom, vyžadujte od nich však vysokú úroveň diskusie:
netolerujte prekrikovanie, urážky či zosmiešňovanie.

24 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


AKTIVITA Č. 10:
PROBLEMATICKÉ STATUSY
NA FACEBOOKU
Trvanie: 40 minút (15 minút práca v skupinách + 15
minút prezentácia výsledkov a diskusia + 10 minút
spätná väzba)
Cieľ aktivity: Prvým cieľom je upozorniť na celú pale-
tu možností, ktoré máme k dispozícii po tom, ako sme
konfrontovaní s neférovým či nenávistným správaním
v internetových diskusiách. Druhým, nemenej dôleži-
tým cieľom je precvičiť si schopnosť diskutovať vecne
a korektne. Učiteľ by mal preto priebežne upozorňovať
študentov na momenty, ktoré férovú diskusiu ohrozu-
jú: na prekrikovanie, výsmech, znevažovanie argumen-
tov protivníka, snahu presvedčiť oponenta za každú
cenu a podobne.
Priebeh aktivity: Rozdeľte študentov do menších
skupín a rozdajte im nasledujúcich šesť ukážok z Face-
booku. Zdôraznite, že ide o reálne príspevky; niektoré
mali navyše na slovenskom Facebooku značný dosah.
Požiadajte študentov, aby navrhli adekvátnu reakciu na
každý z týchto príspevkov. Naznačte, že možnosti re-
akcie sú veľmi rôznorodé, od ignorovania až po trestné
oznámenie.
V druhej časti aktivity požiadajte jednotlivé skupiny,
aby svoje navrhované reakcie porovnali, a povzbuďte
triedu, aby sa pokúsila ako celok rozhodnúť, ako je naj-
lepšie zachovať sa v jednotlivých prípadoch. Nesnažte
sa ovplyvniť názory triedy, dbajte však na úroveň dis-
kusie.
V rámci spätnej väzby sa vyjadrite k navrhovaným
reakciám študentov a odhaľte pozadie statusov.

Zdroj: https://dennikn.sk/133305/kotlebov- Zdroj: http://www.topky.sk/cl/10/1495007/


poslanec-mizik-kadruje-vyznamenanych-podla Z-reakcii--diskuterov-na-tragediu-utecencov-mrazi--Ze-
-povodu-prokuratura-to-preveri/ lat-smrt--To-nemyslite-vazne

25
7. MÁM POVINNOSŤ DISKUTOVAŤ S KAŽDÝM?

Zdroj: https://dennikn.sk/blog/moji-gratulanti/

Zdroj: https://www.aktu-
ality.sk/clanok/506061/
sprostosti-xxl-dano-
vy-raj-ako-ekono-
micky-model-kot-
lieb-a-ine-chobotiny/

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/498346/sprostosti-xxl-zem-a-vek-chce-navrat-mecia-
ra-zvaz-chovatelov-zastupuje-cudziu-statnu-moc-a-ine-gebuziny/

Zdroj: https://
www.aktuality.sk/
clanok/341576/
sprostos-
ti-xxl-z-analov-so-
cialnych-sieti-za-po-
sledne-tyzdne/

26 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


8. SÚ POLITICI KLAMÁRI?

O populizme a zodpovednosti

N adávať na politikov patrí na Slovensku k obľú-


beným športom. Často počúvame, ako kradnú
a klamú. Akoby boli nejakým zvláštnym dru-
hom ľudí, ktorí s nami nemajú nič spoločné. Akoby im
na nás vôbec nezáležalo.
jediným kritériom, podľa ktorého by sme mali výroky
politika hodnotiť.

Populisti a zodpovední politici


Myslíte si aj vy, že je to tak? Alebo sme voči politikom Politici majú veľkú moc. Robia dôležité rozhodnu-
len plní predsudkov, pretože im tak trochu závidíme? tia, ktoré sa týkajú nás všetkých, a dostávajú tiež veľa
Správali by sme sa my čestnejšie a zodpovednejšie, ak by priestoru v médiách, a tak svojimi vyjadreniami výrazne
sme boli na ich miestach? formujú verejnú debatu na Slovensku. Je preto potrebné
Je dôležité byť fér. Aj voči politikom. Sú to naozaj takí všímať si nielen to, či politik hovorí pravdu alebo klame.
klamári, ako sa o nich občas hovorí? A aké prostriedky Rovnako dôležité je zvažovať aj to, aký vplyv jeho slová
používajú, aby sa stali populárnymi? a činy budú na našu krajinu mať.
Ak chcú byť politici úspešní a získať reálny prístup
Ako často politici k moci, potrebujú uspieť vo voľbách. Potrebujú teda byť
u ľudí populárni. Jednotliví politici sa však veľmi líšia
nehovoria pravdu? v tom, čo sú ochotní vlastnej popularite obetovať.
Tých, ktorí popri budovaní vlastnej povesti veľmi
Ľudia okolo factcheckingového portálu demagog. opatrne zvažujú, aké dôsledky budú mať ich slová a činy
sk už roky kontrolujú vyjadrenia slovenských politikov na Slovensko, nazvime zodpovednými politikmi.
a hodnotia ich pravdivosť. Výsledok ich práce môže byť Naopak, tých, ktorí pri budovaní vlastnej popularity
pre niekoho prekvapením: politici väčšinou hovoria neberú ohľady na škody, ktoré svojimi výrokmi a činmi
pravdu. môžu slovenskej spoločnosti spôsobiť, nazvime populis-
Napríklad prezident Andrej Kiska nehovoril pravdu tami. (Termín populista je v slovenskom kontexte použí-
len v 13 zo 184 skúmaných výrokov. Navyše táto šta- vaný hanlivo, označujúc politika, ktorý sa za každú cenu
tistika neznamená, že 13-krát úmyselne klamal. Za ne- snaží ľuďom votrieť do priazne. V iných krajinách však
pravdivý výrok je považovaný i taký, v ktorom si politik nemusí ísť o pejoratívum.)
napríklad zle zapamätá číslo či iný fakt. Toto rozdelenie je, samozrejme, veľmi zjednodušujú-
A ako sú na tom iní politici? Tabuľka zachytáva pia- ce. Skutočná politika je omnoho zložitejšia a pestrofa-
tich dôležitých aktérov na súčasnej politickej scéne: rebnejšia. Napriek tomu si myslíme, že je užitočné. Mô-
že sa stať akýmsi základným kompasom, ktorý umožní
Počet Percento ľuďom, ktorí s politikou nemajú žiadne alebo veľmi malé
hodnotených nepravdivých skúsenosti, aby sa pozreli na prejavy politikov inými, po-
výrokov výrokov učenejšími očami.

premiér Robert Fico 1 813 17 %


prezident Andrej Kiska 184 7%
predseda parlamentu
Andrej Danko 172 28 %
líder najsilnejšej
opozičnej strany
Richard Sulík 438 8%
líder ĽSNS
Marian Kotleba 62 23 %

Samozrejme, takáto štatistika má svoje obme-


dzenia. Ak napríklad politik deväťkrát povie pravdu
o nejakých drobnostiach a potom na otázku, kde vzal
peniaze na svoju novú vilu, zaklame, demagog.sk mu
nameria len 10 % nepravdivých výrokov. Pritom mô-
že byť nazvaný klamárom, pretože v dôležitých ve-
ciach nie je úprimný.
Predsa však platí: politici zväčša priamo neklamú. Bo-
lo by to od nich neopatrné, pretože pravda skôr či ne-
skôr obvykle vyjde najavo. Pravdovravnosť však nie je

27
8. SÚ POLITICI KLAMÁRI?
Ako môžeme rozoznať zodpovedného politika od populistu?

Zodpovedný Aj keď životy ľudí na Slovensku ovplyvňuje množstvo vonkajších faktorov, od rozhodnutí Európskej únie cez ceny ropy
politik na svetových trhoch až po zmenu klímy, v najväčšej miere závisí to, ako sa nám na Slovensku žije, od nás samotných.
... nehádže vinu Populisticky ladený politik má tendenciu hľadať nejakého vinníka, na ktorého hlavu by mohol zhodiť zodpovednosť za
za problémy Slo- problémy Slovenska.
vákov na plecia Zodpovedný politik však nebude občanom zatajovať, že nesú spoluzodpovednosť za stav svojej krajiny.
niekoho iného

Najľahšie sa ovládajú ľudia, ktorí sa boja, ľudia bez sebavedomia, bez dôvery vo vlastné možnosti. Pre krajinu je však
lepšie, aby v nej žili ľudia sebavedomí; ľudia, ktorí vo vlastné schopnosti veria.
... povzbudzuje Populista bude ľudí strašiť, aby ich ľahšie ovládal, zodpovedný politik ich bude povzbudzovať do slobodných rozhod-
ľudí, nestraší ich nutí, aj keď riskuje, že si ho nabudúce slobodne nezvolia.

Populista rád krajinu rozoštve, pretože potom sa môže stať miláčikom jednej z rozhádaných strán.
Zodpovedný politik však nikdy nebude huckať jednu skupinu ľudí proti druhej, pretože si uvedomuje, že takáto hra
... hľadá dohodu, s ohňom sa môže skončiť násilne i tragicky. Zvlášť bude chrániť menšiny, ktoré sa samy neubránia, keďže vždy budú
nie konflikty stáť proti presile.
Populista svojho politického protivníka maľuje takmer ako diabla. Nenechá na ňom nitku suchú, aby v kontraste k ne-
mu on vyzeral ako záchranca.
Zodpovedný politik je schopný pochváliť svojho politického protivníka, ak sa mu niečo podarí. Uvedomuje si totiž, že
i týmito krokmi buduje súdržnosť krajiny.

... pripúšťa svoju Populistovi je vždy všetko jasné. Snaží sa, aby pred svojimi voličmi vyzeral ako Einstein, a predkladá im zjednodušené
nevedomosť videnie sveta.
i nejednoznač- Zodpovedný politik sa netvári, že všetkému rozumie, pretože to jednoducho nie je pravda. Ani sa netvári, že zložité
nosť sveta a nejasné problémy (a tých je v súčasnej spoločnosti väčšina) sa dajú vyriešiť zajtra a naveky.

... vie si priznať Populista sa ospravedlní len vtedy, keď musí. A aj vtedy vyzerá jeho ospravedlnenie skôr ako vykrúcanie sa.
chybu, osprave- Zodpovedný politik je pripravený prijať zodpovednosť. Ak urobí chybu, je ochotný to povedať nahlas. Ak urobí veľkú
dlniť sa chybu, je pripravený odstúpiť i odísť z politiky. Vie totiž, že len tak je možné udržať zdravú politickú kultúru v krajine.

Kto stráži politikov? konkurenčného boja medzi opozíciou a koalíciou často


lepšie riešenia pre nás všetkých.
Každý z nás má občas problém odolať pokušeniu. Nieke- Ďalej na politikov dohliadajú rozličné štátne orgány.
dy sa to skončí vyjedením chladničky, inokedy o poznanie Medzi nimi azda najdôležitejšie sú súdy. Ústavný súd
horšie. V prípade politikov je pokušenie získať pre seba okrem iného kontroluje, či politici schvaľujú zákony a ro-
moc a peniaze veľmi lákavé, a ak mu nedokážu odolať, má bia rozhodnutia, ktoré sú v súlade s Ústavou Slovenskej
to pre nás všetkých katastrofálne následky. Je preto dôle- republiky. Stáva sa, že platnosť alebo účinnosť už schvá-
žité, aby sme sa nespoliehali len na vnútornú silu a mrav- leného zákona zruší či pozastaví, a postaví sa tak do cesty
nú integritu tých, ktorí o Slovensku rozhodujú, a kontro- politickej svojvôli.
lovali ich všetkými možnými spôsobmi. Kto však dáva Z ostatných kontrolných orgánov štátu spomeňme as-
pozor, aby politici dodržovali zákon a neklamali? A kto poň verejného ochrancu práv, ombudsmana. Na ombud-
sleduje, či nám neservírujú upravenú realitu? smanku (v súčasnosti tento úrad vykonáva profesorka
Z najtesnejšej blízkosti dohliadajú na politikov, ktorí sú Mária Patakyová) sa môže obrátiť každý občan Slovenskej
pri moci, ich oponenti v parlamente, teda politická opo- republiky, ak má dojem, že štátne orgány (napríklad polí-
zícia. Práve oni často upozorňujú na prešľapy vlády a na- cia či iné úrady) porušujú jeho práva. Ombudsmanka sa
vrhujú alternatívne riešenia. Tak ako nám konkurenčný často zastáva práve tých ľudí, ktorí majú inak len malé
boj medzi obchodmi so šatami či s potravinami prináša možnosti dovolať sa spravodlivosti, a núti tak politikov
lepšie či lacnejšie produkty, aj v politike sú výsledkom venovať sa aj tým najslabším.

28 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


Príklad: „V súvislosti s uvedeným odporúčaním som už ľudí, ktorí po celom Slovensku riešia širokú škálu tém –
v auguste 2013, a opätovne v máji 2014, požiadala aj mi- od záchrany ohrozených druhov kvetov cez právne po-
nistra financií Slovenskej republiky o zohľadnenie tejto ne- radenstvo pre seniorov až po návrhy webových stránok
vyhnutnej požiadavky pri zostavovaní štátneho rozpočtu štátnych úradov –, sa nazýva občianskou spoločnosťou.
tak, aby boli v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, Občianska spoločnosť je pre život v našej krajine kľúčová.
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečené Práve ona nás mení z davu na spoločenstvo. Práve v nej
dostatočné finančné prostriedky na zvýšenie príspevku na sa rodia nové myšlienky a nové riešenia.
stravovanie pre deti umiestnené v špeciálnych výchovných Občianska spoločnosť je vo svojej rôznorodosti neovlá-
zariadeniach. Do dnešného dňa mi však odpoveď k tejto dateľná a nepredvídateľná. Niekedy sa politikom postaví
problematike zo strany Ministerstva financií Slovenskej na odpor s nečakanou silou. Niektorí politici ju preto ne-
republiky nebola doručená. Napriek tomu, že najčastejší majú radi a urobia všetko pre to, aby ju kompromitovali.
problém, ktorý väčšina detí počas prieskumu uvádzala,
bol hlad, čo nám potvrdili aj niektorí zamestnanci. Vede-
nie reedukačných centier, ako ani ich zriaďovatelia, para-
doxne, neuvítali moju iniciatívu za zvýšenie normatívu na
stravu s prílišným nadšením. Vidieť to napr. z nasledujúce-
ho stanoviska: „Okresný úrad Prešov ako zriaďovateľ RC
Spišský Hrhov konštatuje, že stravovanie detí je zabezpe-
čované v zmysle platných predpisov. Na základe súčas-
ných cenových relácií je finančný limit na potraviny zatiaľ
postačujúci, a nie je nižší ako v ostatných internátnych
zariadeniach, kde si potraviny v plnej výške hradia rodi-
čia.“ Toto vyjadrenie je o to zarážajúcejšie, že Reedukačné
centrum Spišský Hrhov využíva finančný limit na nákup
potravín stanovený v 2. finančnom pásme, čo predstavuje
limit na nákup potravín na zabezpečenie celodennej stra-
vy pre deti od 15 do 18 rokov v sume len 2,69 € na dieťa.
Kým zriaďovateľovi sa takýto limit javí ako postačujúci,
takmer všetky chovankyne v tomto zariadení uvádzali, že
sú hladné.“
Správa ombudsmanky o dodržiavaní práv a slobôd
maloletých v reedukačných zariadeniach, júl 2014

Politikom sa na prsty dívajú aj médiá. Investigatívni


novinári zisťujú, či politici nepoužívajú peniaze nás všet- Príklad: Poslanec za ĽSNS Milan Uhrík navrhol v roku
kých na svoje ciele, politickí komentátori odhaľujú, čo sa 2016 označiť každú mimovládnu organizáciu, ktorá prij-
v skutočnosti na politickej scéne deje. V diskusiách a roz- me grant či sponzorský dar zo zahraničia, za zahranič-
hovoroch potom novinári politikom kladú nepríjemné ných agentov. Predstavte si napríklad organizáciu, ktorá
otázky a vyžadujú odpovede. sa stará o choré deti a dostane povedzme z Nemecka fi-
Niektorí politici sa médiá preto snažia dostať pod svoj nančný príspevok na drahý lekársky prístroj. Má mať ta-
vplyv, niekedy ich dokonca priamo kúpia. Príkladom je káto organizácia podľa vás napísané na svojich letákoch
miliardár slovenského pôvodu Andrej Babiš, ktorý pred a webových stránkach, že je zahraničným agentom?
svojím vstupom do českej politiky kúpil niekoľko vplyv- Občianska spoločnosť je často aj miestom, kde sa ro-
ných novín a najpočúvanejšie rádio v Česku. Existujú dô- dia noví politici. Mladí ľudia sa v rozličných organizáci-
kazy, že tieto médiá potom ovplyvňoval, aby písali proti ách a združeniach naučia, čo to znamená hľadať spoločne
jeho politickým oponentom. dobré rozhodnutia, viesť iných ľudí, niesť zodpovednosť
Iná stratégia, ktorú niektorí politici používajú, je mé- za úspech či neúspech projektu. Tieto skúsenosti sa dajú
dium očierniť alebo zosmiešniť, či dokonca obviniť zo zra- potom uplatniť v politickom živote na jeho jednotlivých
dy či z úplatnosti. úrovniach: v komunálnej politike (napríklad v mestskom
Príklad: „Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky.“ zastupiteľstve) i v parlamente.
premiér Robert Fico novinárom Hovorí sa, že na to, aby zlo vyhralo, nie je potrebné
na tlačovej konferencii, 2016 mnoho. Stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. A naopak: ak na
Slovensku bude veľa ľudí, ktorí sa budú aktívne zaujímať
Kontrolovať politikov môžeme aj my sami. Môžeme o to, čo sa deje za bránkou ich záhradky či za dverami ich
sa aktívne podieľať na živote našej krajiny, napríklad tým, bytu, ktorí budú aktívni v občianskej spoločnosti či v poli-
že sa začneme zaujímať o niektorú z dôležitých tém na tike, bude to tá najlepšia záruka, že sa našej krajine bude
Slovensku, že vstúpime do niektorého z občianskych v budúcnosti dariť.
združení či neziskových organizácií. Hustá sieť aktívnych Veríme, že aj vy budete patriť medzi týchto ľudí.

29
8. SÚ POLITICI KLAMÁRI?
AKTIVITA Č. 11:
POLITICKÁ KOMUNIKÁCIA
Trvanie aktivity: 40 minút (20 minút tvorba rebríčka
v skupinách + 10 minút prezentácie skupín + 10 minút
záverečná diskusia)
Cieľ aktivity: Jedným z cieľov aktivity je konfrontovať
študentov s reálnymi prejavmi politického života na Slo-
vensku. Ďalším cieľom je umožniť im ujasniť si v diskusii
so spolužiakmi, aké vlastnosti od politika očakávajú a aké
hodnoty považujú v politickom živote za dôležité.
Priebeh aktivity: Zoznámte študentov s nižšie uvede-
nými siedmimi ukážkami problematickej komunikácie
politikov či politických strán s verejnosťou. (Vybrali sme
po jednej ukážke z každého poslaneckého klubu prítom-
ného v NR SR v septembri 2017.) Spýtajte sa ich, ktoré im
veľmi prekážajú a ktoré by, naopak, tolerovali, či dokonca
s nimi súhlasili. Rozdeľte študentov do menších skupín
a poproste ich, nech si urobia malú hitparádu a zoradia
ukážky od tých, ktoré považujú za najnevhodnejšie, až
po tie, na ktorých im nič neprekáža. Dovoľte študentom
hľadať k jednotlivým ukážkam relevantné informácie na
internete.
Následne nech jednotlivé skupiny svoje výsledky od-
prezentujú. Všímajte si rozdiely v rebríčkoch a diskutujte
o nich. Ak je to možné, pokúste sa zostaviť rebríček pre
celú triedu. Ktoré hodnoty politika vystúpili v diskusii pre
študentov ako najkľúčovejšie?

Predseda SNS Andrej Danko bozkáva na tlačovej kon-


ferencii v januári 2017 vlastné vojenské výložky. Andrej
Danko bol povýšený v septembri 2016 do hodnosti kapi-
tána ministrom obrany Petrom Gajdošom zo SNS. V ar-
máde pôsobil rok.

Videoblog Roberta Fica z roku 2016, v ktorom okrem Predvolebný plagát strany Most-Híd. Necelé tri týždne
iného povedal: „Odporúčam novinárovi, aby sa nabudúce po voľbách, 23. marca, vznikla nová vláda zložená zo strán
venoval viac behu, lebo vyzerá ako záchodový pavúk.“ SMER, SNS a Most-Híd.

30 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


9. SLOVNÍČEK
EXTRÉMIZMUS zanechávajú vo vzduchu), ktoré majú celkom logické
politický či náboženský postoj, ktorý sa vyznačuje príklo- a normálne vysvetlenie (ide o vodnú paru z motora), spô-
nom k jednoznačným, tvrdým až násilným riešeniam. sobom, ktorý hádže vinu na túto vymyslenú skupinu ľudí
Extrémisti sa nechcú dohodnúť s tými, ktorí majú opač- (napríklad tvrdenie, že ide o chémiu, ktorou nás vládcovia
ný názor. Obvykle veria, že vec, za ktorú bojujú, je natoľko sveta posýpajú, aby sme boli poslušní). Konšpirátori ob-
dôležitá, že majú právo ostatných prinútiť, aby akceptova- vykle veria, že takmer všetky médiá klamú, takmer všetci
li ich videnie sveta. politici sú podplatení a podobne.

FACTCHECKINGOVÁ ORGANIZÁCIA LGBT KOMUNITA


organizácia, ktorá sleduje, či politici alebo iné osobnosti súhrnné označenie pre ľudí, ktorí majú menšinovú se-
hovoria pravdu. Na Slovensku je takouto organizáciou de- xuálnu orientáciu. L – lesby, G – gayovia, B – bisexuáli,
magog.sk, vo svete napríklad politifact.com. T – transsexuáli. Diskusia, aké práva má LGBT komuni-
ta mať (napr. právo uzatvárať manželstvo či adoptovať si
FAŠIZMUS deti), patrí medzi dôležité hodnotové debaty dneška u nás
pravicová nedemokratická ideológia. Fašisti sú presved- i vo svete.
čení, že žijeme v časoch úpadku, a obvykle v mene očisty
a ochrany národa presadzujú vládu jediného človeka či OMBUDSMAN
malej skupiny osôb. Tvrdo potláčajú opozíciu a ohrozujú verejný ochranca práv. Na ombudsmana sa môžete obrá-
národnostné, náboženské či sexuálne menšiny. Prvou fa- tiť, keď máte dojem, že vaše práva porušil iný štátny or-
šistickou diktatúrou v Európe bolo Mussoliniho Talian- gán, napríklad polícia či niektorý úrad.
sko v rokoch 1922 – 1943.
PLACEBO EFEKT
INVESTIGATÍVNY NOVINÁR placebo je zámerne neúčinný liek, používa sa najmä pri
novinár, ktorý vlastným pátraním odhaľuje nezákonnú testovaní nových liečiv, keď sa podáva ako kontrolná vzor-
činnosť a potom o nej informuje verejnosť. Investigatív- ka. Stáva sa, že pacientov zdravotný stav sa zlepší, i keď
ni novinári často skúmajú pozadie mocných v politike či dostáva neúčinný liek. On o jeho neúčinnosti totiž nevie
podnikaní, a preto často čelia veľkému riziku: osobným a samotný proces liečby, ktorému dôveruje, mu pomôže
vyhrážkam, žalobám, v niektorých krajinách dokonca fy- psychicky. Tomuto javu hovoríme placebo efekt.
zickým útokom.
POPULISTA
KAPITALIZMUS politik, pre ktorého je vlastná popularita najdôležitejším
ekonomický a politický systém, v ktorom majetok ne- cieľom, a ktorý preto verejnosť zavádza či priamo klame,
kontroluje prevažne štát, ale súkromní vlastníci. Kapita- aby v jej očiach vyzeral priaznivejšie.
lizmus kladie dôraz na úlohu voľného trhu, v ktorom sa
súťažou rozhoduje o tom, koľko sa čoho (a za akú cenu) SOCIÁLNE SIETE
vyrobí a predá. internetové stránky, ktoré slúžia najmä na komunikáciu
medzi ich užívateľmi: na debatovanie, zdieľanie fotiek či
KOALÍCIA/OPOZÍCIA hudby, sprostredkovanie práce a podobne. Na Slovensku
ak vo voľbách žiadna politická strana nezíska toľko hla- (a aj vo väčšine sveta) je najsilnejšou sociálnou sieťou Fa-
sov, aby mohla sama zostaviť vládu, dohodne sa s inými cebook, ale napríklad v Rusku je najpopulárnejšia strán-
stranami či hnutiami a utvoria spolu koalíciu. Spoločne ka VKontakte, v Číne QZone a v Mozambiku Instagram.
potom zostavia vládu. Tie strany, ktoré sa nestanú súčas- Medzi ďalšie populárne sociálne siete na Slovensku patria
ťou koalície, automaticky prechádzajú do opozície. YouTube, Pokec, Instagram, Twitter či Snapchat.

KOGNITÍVNE SKRESLENIE TOTALITA


tak ako nás v určitých situáciách sklamáva náš zrak (na- forma štátneho zriadenia, v ktorej štát neuznáva žiadne
príklad pri optických ilúziách), aj naša myseľ v určitých obmedzenia svojej moci a snaží sa kontrolovať život svo-
situáciách robí stále tie isté chyby. Tieto chyby majú jich obyvateľov vo všetkých sférach: v kultúre, podnikaní
obvykle evolučný pôvod (v minulosti sa našim dávnym i v súkromnom živote.
predkom hodili) a je dobré dávať si na ne pozor a vedome
ich korigovať. TROLLING
obťažovanie ostatných ľudí v internetových diskusiách,
KONŠPIRAČNÁ TEÓRIA obvykle urážlivými, neslušnými či celkom od veci prí-
konšpirácia znamená sprisahanie. Konšpirátori sa do- spevkami. Človek, ktorý trolluje, tak obvykle robí ano-
mnievajú, že na svete existuje nejaká malá skupina ľudí nymne, schovaný pod tzv. nickom (internetovou prezýv-
s obrovskou mocou, ktorá riadi celý svet a koná vo svoj kou). Okrem dobrovoľných existujú aj platení trollovia,
prospech na úkor všetkých ostatných. Konšpiračná teó- ktorí zámerne nivočia a ovplyvňujú diskusie v prospech
ria potom vysvetľuje javy (napr. biele čiary, ktoré lietadlá toho, kto ich financuje.

31
9. ZÁVER

O dôvere a pochybnostiach

A ko môže v súčasnosti niekto veriť, že Zem je plo-


chá? Ako sa niekto môže rozhodnúť liečiť doma
rakovinu bylinkami a odmietnuť všetku pomoc
lekárov? A ako môže dospelý človek uveriť, že lietadlá do
povetria rozprašujú látky, pomocou ktorých tajní vlád-
ktorí si jeho dôveru zaslúžia. Poobzerajte sa okolo seba.
Statočných, úprimných a poctivých ľudí je všade plno.
Myslieť kriticky neznamená ani večne kritizovať. Aj
keď ide o podobné slová, ich obsah je odlišný. Ten, kto
kritizuje, vlastne hovorí: „Rozumiem tomu až na kosť,
covia sveta ovládajú ľudí? a je to nanič.“ Ten, kto sa snaží myslieť kriticky, hovorí:
Ľudia, ktorí veria konšpiráciám, majú čosi spoločné- „Možno tomu ešte celkom nerozumiem – čo takto zis-
ho. Nedôverujú spoločnosti. Neveria, že médiá hovoria tiť viac?“ Večne kritizovať znamená vidieť svet čierno.
pravdu. Neveria vedcom. Neveria politikom. Neveria Myslieť kriticky znamená snažiť sa vidieť svet pravdivo,
školám a učiteľom. Slovom, neveria takmer čomukoľvek, vidieť to dobré i to zlé.
čo im ostatní ľudia ponúkajú ako pravdivé a hodnotné. Kritik tvrdí, že Slovensko je v porovnaní s Nemeckom
Je to taký malý paradox: keď neveríte ľuďom okolo chudobné. To vidí kriticky mysliaci človek tiež. Vidí však
seba, napokon skončíte tak, že uveríte každej hlúposti. viac. Vidí, že Slováci sú bohatší než kedykoľvek v mi-
Predstavte si napríklad človeka, ktorý sa potrebuje do- nulosti, a že sú bohatší než veľká väčšina ľudí na svete.
stať z Bratislavy do Košíc, ale neverí, že mapy, cestovné V porovnaní s Indmi, Nigérijčanmi, so Sýrčanmi a stov-
poriadky a informačné tabule na cestách hovoria prav- kou iných národov sme boháči.
du. Myslíte, že do Košíc niekedy dorazí? Možno o pár Kritik vidí, že Bratislava je mesto so strašnou vlako-
týždňov dokráča do Trnavy a bude tvrdiť, že je v Koši- vou stanicou. To vidí i kriticky mysliaci človek. Ten však
ciach. Akurát ho všetci okoloidúci klamú, že je v Trnave, vidí tiež, že Bratislava je mesto, v ktorom sa hrá skvelá
pretože svet sa proti nemu sprisahal. vážna hudba, sídlia v ňom niektoré z najlepších IT fi-
A podobne: ak uveríme, že nás všetci politici a všetky riem na svete a za posledné roky sa v ňom otvorili de-
médiá klamú, sme pripravení sadnúť na lep prvému ma- siatky výborných kaviarní.
nipulátorovi, ktorý sa dokáže pekne usmiať a má penia- Kritik tvrdí, že Slováci sú lenivý a zakomplexovaný
ze na kampaň. Médiá a ostatní politici nás pred ním bu- národ, ktorý sa neustále sťažuje. Kriticky mysliaci člo-
dú varovať. My však ich hlas nebudeme počuť a pôjdeme vek vidí medzi Slovenkami a Slovákmi nielen ľudí, ktorí
ako zhypnotizovaní za novým vodcom. Tak vznikajú sú leniví a zakomplexovaní. Vidí aj ľudí, ktorí sú šikovní,
diktatúry. Neveríte? Opýtajte sa svojho učiteľa dejepisu. láskaví a pracovití. Vidí ľudí, ktorí sú tolerantní. Nie sú
Dôvera je pre spoločnosť tým, čím je kyslík pre ľudské vaši rodičia takí? Nie sú vaši priatelia takí? A napokon,
telo. Pokým je všade okolo nás, necítime ju. Keď sa však nie ste takí aj vy sami?
vzájomná dôvera medzi ľuďmi stratí, je to životu nebez- Kritik tvrdí, že na Slovensku bolo vždy zle a bude ešte
pečné. Ako by sa napríklad zmenil váš život, keby ste sa horšie. Kriticky mysliaci človek vie, že na Slovensku mô-
nemohli spoľahnúť, že zajtra pôjde voda a elektrina, že že byť veľmi zle. Môžeme sa dočkať chudoby, môžeme
budú otvorené banky a obchody, že na zastávku príde sa stať rozhádanou krajinou. Vidí však tiež, že pravdepo-
autobus, ktorý vás odvezie do práce? A ako by sa zme- dobnejšia je opačná cesta: životná úroveň na Slovensku
nil, keby ste si nemohli byť istí, že na vás na ulici niekto rastie, ľudia sú stále vzdelanejší a krajina sa približuje
nevystrelí? Západu.
Myslieť kriticky neznamená dívať sa na celý svet s po- To, ktorou cestou sa vydáme, závisí vo veľkej miere
dozrením. Kriticky mysliaci človek neživí svoju nedôve- od vás.
ru. Naopak. Hľadá, komu a čomu môže dôverovať. Vidí Máte to vo svojich rukách. Akí budete vy, také bude aj
okolo seba nielen ľudí, ktorým sa veriť nedá, ale aj ľudí, Slovensko.

32 PRÍRUČKA KRITICKÉ MYSLENIE


UČITEĽKA ĽUBKA
CHCE, ABY AJ ŽIACI
ROZHODOVALI O TOM,
AKO BUDE ŠKOLA
VYZERAŤ.

Ukážte svojím príkladom ako


môžeme školstvo meniť k lepšiemu.
Komenského inštitút je inšpiratívny
priestor, v ktorom získate vedomosti
a zručnosti na odštartovanie
praktickej školskej reformy. Pripojte AJ UČITELIA MÔŽU BYŤ
hrdinami
Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy.
sa k inšpiratívnym učiteľkám
a učiteľom, ktorí majú odvahu robiť
V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať
veci inak.

vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy


vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné
prihláste sa online do 26. 4. 2017
školstvo postupne reformovať.
www.komenskehoinstitut.sk

pod zá štitou odborný d onori m e diáln i partn e ri


partner

p r ez i d ent
slov enskej
r ep ubli k y
čierna labuť
REALIZUJE ŽIVICA

www.komenskehoinstitut.sk
u

Táto príručka o kritickom myslení vznikla v spolupráci Denníka N


a mimovládnej vzdelávacej organizácie Živica. Príručku finančne
podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku a vyše 300 darcov
pomocou crowdfundingovej kampane Startlab.
Židov ľudia obviňovali z rôznych vecí už za čias Krista, potom
nasledovali slobodomurári a tajné spolky. Vždy to boli ľudia,
ktorí boli iní, ako väčšina, hovorí etnologička Zuzana Panczová

Konšpiračné teórie
sa šíria dvetisíc
rokov, teraz sa šíria
len rýchlejšie
N ajprv to boli židia, ktorí
údajne páchajú rituálne
vraždy, potom prišli taj-
né spolky a napokon homosexuá-
li. O histórii konšpiračných teórií
právaniach. Objavovali sa napríklad
motívy, že žid poslal slúžku k inému
židovi, aby odniesla lístok s odka-
zom, ktorý nedokázala prečítať. Ces-
tou stretla niekoho, kto jej to prečítal
hovorí Zuzana Panczová z Ústavu VLADIMÍR a varoval ju, aby tam nešla, lebo na
etnológie Slovenskej akadémie vied. ŠNÍDL lístku je napísané, že ju židia zabijú.
reportér
Keďže však ide o folklórny príbeh,
Aké najstaršie konšpiračné teó- nevieme nič bližšie o tom, ako mo-
rie poznáme? hol vzniknúť.
Môžem hovoriť primárne o fá- Židia sú častým terčom konšpi-
mach spojených so židmi, keďže sa račných teórií aj dnes. Vyzerá to,
odborne venujem tejto oblasti. Vie- že sa mnoho nezmenilo.
me, že už v 5. storočí pred Kristom Záleží na uhle pohľadu. Dnešné
na území dnešnej Sýrie obviňovali konšpiračné teórie už zvyčajne ži-
židov z rôznych vrážd, hoci nie je dom nepripisujú rituálne vraždy, ale
jasné, či už vtedy sa hovorilo o neja- snahy o svetovládu. Téma globálneho
kom židovskom sprisahaní. V antic- sprisahania je ale relatívne neskorý
kom Grécku a Ríme sa potom objavil fenomén, ktorý sa objavil až v 18. sto-
motív plánovaných rituálnych vrážd, ročí v súvislosti s aktivitami rôznych
z ktorých ich tiež obviňovali. V sa- tajných spolkov. Čo je však rovnaké,
motnom Ríme sa však častým ter- to je postava žida, ktorá pretrváva
čom obvinení stali aj kresťania. v kolektívnej pamäti ako niekto „cu-
C čoho konkrétne obviňovali dzí“, niekto, na koho sa zvaľuje zodpo-
Kresťanov? vednosť za rôzne spoločenské krízy.
Z rôznych foriem rozvracania Kto okrem židov bol v minulos-
spoločnosti a porušovania morálky, ti terčom konšpiračných teórií?
ale napríklad aj z rituálnych vrážd. Bežne to boli napríklad cudzinci,
Šírili sa fámy, že keď kresťania pri- respektíve tuláci. Ďalej to boli kací-
jímajú medzi seba nového člena, je ri a inoverci, predovšetkým počas
to spojené s rituálom, pri ktorom náboženských vojen. Sociálny psy-
zavraždia jedno dieťa. Vieme o tom chológ Serge Moscovici v 80. rokoch
napríklad od kresťanského rečníka popisoval konšpiračné teórie ako Slobodomurári a ilumináti. Te-
Quinta Tertulliana, ktorý sa na pre- bežný prostriedok na očierňovanie órie o sprisahaní slobodomurárov
lome 2. a 3. storočia snažil tieto ob- rôznych menšín, čo do istej mie- spopularizoval napríklad škótsky
vinenia vyvracať. ry historické pramene potvrdzujú. fyzik John Robison, ktorý už v roku
Mali tieto obvinenia z rituál- I keď dnešné sprisahanecké teórie 1797 vydal knihu Proofs of a Cons-
nych vrážd nejaký pravdivý zák- hovoria skôr o sprisahaní elít, než o piracy Proofs of a Conspiracy aga-
lad? sprisahaní menšín. inst all the Religions and Govern-
Mnoho konšpiračných teórií sa V novoveku sa teda objavujú ments of Europe (Dôkazy o sprisa-
vyznačuje tým, že sa nedajú potvrdiť konšpiračné teórie okolo tajných haní proti náboženstvám a vládam
ani vyvrátiť. Historické pramene ale spolkov. Čo sa zmenilo? v Európe). Robison bol sám členom
naznačujú, že išlo skôr o nepotvrde- V 18. storočí sa v Európe napl- britských slobodomurárskych ló-
né fámy, ktoré slúžili na diskreditáciu no rozvíjali myšlienky osvietenstva ží, tie však považoval za neškodné,
neželaných kultov, názorov či spolo- a racionalizmu, ktoré často spo- pretože sa venovali iba zveľaďova-
čenských skupín. Takéto obvinenia chybňovali vtedajšie rozloženie štát- niu ducha alebo charite. Za nebez-
totiž silne útočia na emócie a ľahko nej moci. Miesto nich sa dávali do pečných označil kontinentálnych
môžu rozpútať konflikty medzi ľuď- popredia myšlienky rovnostárstva. slobodomurárov, medzi ktorých sa
mi. Keďže tieto myšlienky šírili aj no- vraj tajne infiltrovali členovia zaká-
Niekde sa však tieto fámy mu- vovznikajúce slobodomurárske lóže, zaného spolku iluminátov (týmto
seli zrodiť.  stali sa ľahkým terčom. Vtedajším termínom sa označovali rôzne sku-
Vieme, že stredoveké obviňovania osvietenským tajným spolkom sa piny vo Francúzsku či v nemeckých
židov z rituálnych vrážd vychádzali zároveň pripisovala zodpovednosť aj štátoch. Iluminát znamená „osvie-
napríklad z fám, že židia potrebujú za to, že odvádzajú ľudí od kresťan- tený“ – pozn. red.). Robison pripi-
kresťanskú krv na prípravu mace- stva, spochybňujú tradičné hodnoty, soval iluminátom politické vraždy,
sov (základný pokrm počas židov- autority a propagujú svetské pôžitky. snahy o rozvrat kresťanskej morál-
ského sviatku Pesach – pozn. red.). Slobodomurári boli najznámej- ky a celkový úpadok spoločnosti. Vo
Zachovalo sa to aj v tradičných roz- ší z týchto spolkov? svojom spise podrobne opísal spô-

58 MAGAZÍN N 10/2017
ROZHOVOR
Zuzana túto udalosť, hoci Francúzska revo-
lúcia mala širšie spoločenské príčiny.
Panczová Aké konšpiračné teórie sa šírili
Vyštudovala v tom čase na Slovensku?
etnológiu a Túto tému ešte nemáme dobre
muzeológiu preskúmanú. Z dobovej tlače však
na Univerzite vieme, že aj u nás sa objavovali fámy
Komenského. so židovským motívom. Napríklad
Od roku 2007 keď v habsburskej monarchii v roku
pôsobí v Ústa- 1836 vyšlo nariadenie o povinnom
ve etnológie očkovaní proti pravým kiahňam,
Slovenskej aka- okamžite to vyvolalo rôzne sprisaha-
démie vied. Od- necké antisemitské fámy, pretože ho
borne sa venuje často vykonávali práve lekári židov-
problematike ského pôvodu. Podobne ako v iných
povestí, stero- častiach monarchie, aj u nás boli
typov, konšpi- židia obviňovaní z rituálnych vrážd,
račných teórií a a to ešte aj koncom 19. storočia. Zná-
ideológií. me sú napríklad prípady zo Senice
(1894), Šalova (1895) alebo z Námes-
tova (1899). Slovenskí nacionalisti
napríklad poukazovali na to, že židia
získali občiansku rovnoprávnosť už
v roku 1867, zatiaľ čo národnostný
zákon bol prijatý až v roku 1868.
Vysvetľovali to tak, že národnostné
menšiny sú menej ako židia. Tento
obrázok židov ako politicky privile-
govanej vrstvy však bol prítomný aj
za hranicami, zďaleka nie iba u slo-
FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ venských politikov.
Takže už v 19. storočí židov ob-
sob, akým sa tajné spolky v Európe vedomím potajomky nainštalovali viňovali, že chcú všetko ovládať?
usilujú o ovládnutie systému vzde- odpočúvacie zariadenia do budovy Takmer v celej Európe bol vtedy
lávania i jednotlivých mocenských Demokratickej strany. A teda, že tie témou politický antisemitizmus,
inštitúcií. podozrenia, o ktorých spočiatku pí- čo dorazilo aj k nám. V Uhorsku sa
Členmi slobodomurárskych ló- sali iba novinári, boli pravdivé. Na objavovali napríklad kreslené karika-
ží však boli aj mnohí politici a ľu- Slovensku môžeme v tomto duchu túry, ako stojí žid za uhorským pre-
dia, ktorí mali reálnu moc. Takže hovoriť aj o únose Michala Kováča miérom Kálmanom Tiszom a riadi
na tých teóriách niečo mohlo byť. mladšieho, kde je tiež prakticky pre- ho. Táto téma vrcholila v uhorskej
Áno, konšpiračné teórie sú veľa- ukázané, že za ním stála Slovenská spoločnosti v 80. rokoch 19. storočia,
krát založené na polopravdách. Vždy informačná služba. Podstatné však keď sa objavili požiadavky na právo
je tam niečo, o čom ľudia vedia, že je je práve to slovíčko „preukázané“. sobášov medzi kresťanmi a židmi.
pravda. A ak sa to zhoduje s ich sve- V prípade Kováčovho únosu exis- Na farnostiach sa proti tomu spiso-
tonázorom, tak často automaticky tujú viaceré vierohodné svedectvá, vali petície. Zároveň sa u nás objavili
prijmú aj ďalšie informácie bez toho, bola tam dokonca podaná obžaloba, židovskí utečenci z Ruska, ktorí boli
aby o nich kriticky uvažovali. Treba takže to veľmi rýchlo prestala byť len chudobní a odlišovali sa od domá-
však povedať, že vo všeobecnosti ne- teória. cich obyvateľov aj vzhľadom. Vykres-
môžeme všetky konšpiračné teórie Vráťme sa späť k slobodomurá- ľovali ich ako bezpečnostnú, nábo-
hodnotiť ako výmysly. Existujú aj rom. Ako to bolo s ich vplyvom? ženskú, ekonomickú či populačnú
prípady, keď sa podozrenia ukázali Slobodomurárom pripisovali hrozbu. Viacerí ľudia sa však proti
byť pravdivé. snahy ovládnuť školstvo, zvrhnúť týmto protižidovským výpadom
Aké napríklad? monarchie a inštalovať do vedenia ohradzovali. Považovali to za hanbu
Začiatkom 70. rokov prepukla štátov bábky, ktoré ich budú poslú- pre modernú spoločnosť.
v USA aféra Watergate, pri ktorej sa chať. V skutočnosti sa ale vplyv slobo- Kto tieto protižidovské nálady
nakoniec ukázalo, že zamestnan- domurárov preceňoval. Odporcovia živil?
ci administratívy republikánskeho Francúzskej revolúcie im napríklad Napríklad v roku 1883 sa objavi-
prezidenta Richarda Nixona s jeho pripisovali plnú zodpovednosť aj za la uhorská Krajinská antisemitská

59
strana (Országos Antiszemita Párt),
pre ktorú bol antisemitizmus hlav-
nou súčasťou programu. Dokon-
ca vydala v maďarčine, slovenčine
i nemčine Antisemitský kalendár,
v ktorom židov označovala za cho-
robu spoločnosti. Židom sa dávali
nálepky, že sú to oni, kto spôsobuje
rozvrat spoločnosti a kto má už vro-
dené zločinné pohnútky.
Ako dopadla táto strana?
Vo voľbách v roku 1884 nomino-
vala celkovo 42 kandidátov, získala
sedemnásť mandátov, z toho tri na
Slovensku, čo bol relatívny úspech,
k čomu im pomohla práve intenzív-
na antisemitská kampaň. Zakladate-
lia tejto strany sa už pred tým pod-
písali na rozpútaní aféry Tiszaeszlár.
O akú aféru šlo?
V roku 1882 v maďarskej dedine
Tiszaeszlár zmizla krátko pred veľ-
konočnými sviatkami štrnásťročná
Eszter Solymosiová. Na základe vy-
núteného svedectva od päťročného
chlapca následne obvinili miestnych
židov, že na nej vykonali ri­ tuálnu
vraždu. Prípad mal veľký ohlas,
ktorý prekročil hranice Uhorska.
V súvislosti s ním sa, samozrejme,
šírili antisemitské vášne, na ktorých
sa politicky priživovali aj niektorí
FOTO – FOTOLIA
poslanci uhorského snemu. Obvine-
ných museli oslobodiť, pretože chý- liť Edvard Beneš, ktorý patril medzi gická zbraň fungujú doteraz. Odvo-
bali presvedčivé dôkazy. Ale takýto slobodomurárov. Údajne mal konať lávajú sa na ne nielen naši neonacis-
verdikt si ľudia opäť vysvetľovali iba na pokyn Veľkého Orientu, ako sa na- ti, ale aj islamskí radikáli.
tým, že židia celý proces zmanipulo- zýva slobodomurárske ústredie. Na Slovensku vyšli Protokoly
vali. O tejto afére počuť aj dnes, vra- Pritom o Štefánikovi sa hovorí, prvýkrát v roku 1939. Akým spô-
cia sa k nej napríklad ultrapravicové že bol sám slobodomurárom. sobom ich využívala ľudácka pro-
maďarské hnutie Jobbik. Podľa jednej z týchto teórií sa mal paganda? 
To trochu pripomína českú hil- však snažiť rozvrátiť slobodomurár- Články o obsahu Protokolov sa
sneriádu. ske hnutie znútra, lebo bol správny objavovali v ľudáckych časopisoch,
Tiszaeszlársky proces bol skutoč- kresťan a národovec. Preto ho vraj ako bol Gardista či Náš boj. Keďže už
ne akýmsi predobrazom hilsneriády. zabili. v tej dobe sa hovorilo o tom, že je to
V Česku koncom 19. storočia vypuk- Začiatkom 20. storočia sa len podvrh, tak tie články sa snažili
la aféra okolo mladého žida Leopol- v Rusku objavili Protokoly sion- napríklad dokázať, že sú pravé. Písa-
da Hilsnera, ktorého obviňovali z ri- ských mudrcov, ktoré podsúvali lo sa v nich o tom, že tie pochybnosti
tuálnej vraždy kresťanského dievčaťa židom plány na svetovládu a lik- o pravosti Protokolov sa snažia šíriť
Anežky Hrůzovej. Aj tento prípad vidáciu kresťanskej civilizácie. zase iba židia, ktorí dokážu zmani-
bol veľmi sledovaný a vyvolal značnú To bola najnebezpečnejšia kon- pulovať médiá, súdy aj vedcov. A,
vlnu antisemitizmu. špiračná teória, akú z histórie samozrejme, dodávali, že Protokoly
Šírili sa na Slovensku aj iné poznáme? musia byť pravdivé, pretože popi-
konšpiračné teórie? Napríklad Jej následky boli nepochybne sujú reálny stav vo svete. To sú na-
o slobodomurároch? hrozné, keďže aj židovským sveto- pokon argumenty, ktoré hovoria ich
O slobodomurároch sa u nás ho- vým sprisahaním sa neskôr osprave- zástancovia aj dnes.
vorilo napríklad pri fámach okolo dlňoval holokaust. Protokoly sa stali Takže pri židoch nastal posun
smrti Milana Rastislava Štefánika. pre mnohých vytúženým dôkazom, iba v tom, že už ich neobviňovali
Podľa jednej z teórií ho nechal zostre- že sprisahanie je reálne. Ako ideolo- z rituálnych vrážd?

60 MAGAZÍN N 10/2017
ROZHOVOR
Pri antisemitskej rétorike sa Sú konšpiračné teórie pre ich
zlievajú do jedného prúdu rôzne prívržencov niečím ako nábožen-
motívy – náboženské, ekonomické, Konšpirácia vs. stvo?
morálne, rasové. Myšlienka, že židia
spolu s tajnými organizáciami na-
konšpiračná teória Už filozof Karl Popper písal, že
konšpiračné teórie môžu byť náhra-
plánovali podrobenie si celého sveta, Tieto pojmy sa často zamieňajú. Konšpirácia dou náboženského myslenia, keď sa
to len podporila. Následky tejto pro- je jav, ktorý je skutočný a pomerne bežný. ľudia snažia aj nezámerné udalosti
pagandy ovplyvňovali myslenie ľudí V angličtine sa termín „conspiracy“ používa aj interpretovať ako dôsledok nejakých
i po vojne. Svedčí o tom napríklad v bežných kriminálnych súvislostiach – ozna- všemocných síl. Konšpiračné teórie
pogrom z Topoľčian. V septembri čuje sa ním zločinné spolčenie. U nás sa pod totiž pracujú s motívmi boja dobra
1945 tu začali ľudia útočiť na židov, konšpiráciou väčšinou rozumie „sprisahanie“, a zla, s hľadaním skrytého zmyslu
ktorým sa len krátko pred tým po- ktoré má politické pozadie. Z histórie ich po- v naoko náhodných spoločenských
darilo prežiť holokaust. Impulzom známe mnoho: sprisahanie bolo napríklad za javoch. Varujú pred meniacim sa
bolo, mimochodom, znovu očko- vraždou Julia Ceasara v rímskom senáte, za svetom alebo pred blížiacou sa „apo-
vanie (medzi obyvateľmi Topoľčian arabskými revoltami proti Osmanskej ríši v 1. kalypsou“ v podobe Nového svetové-
sa roznieslo, že v kláštornej škole svetovej vojne, ktoré viedol britský dôstojník ho poriadku. Niektoré motívy kon-
židovskí učitelia strhávajú kríže zo Lawrence z Arábie, alebo za zvrhnutím irán- špiračných teórií dokonca priamo
stien. Keď dav prišiel do budovy, uvi- skeho premiéra Mossadeka v roku 1953 s po- vychádzajú z prostredia chiliastic-
del, ako tam zhodou okolností židov- mocou americkej CIA. kých náboženských skupín.
ský lekár Karol Berger očkuje deti Konšpiračné teórie sú teórie, ktoré sa nejakú To znamená, že veriaci ľudia sú
proti kiahňam. Ľudia si to vysvetlili udalosť snažia vysvetliť ako tajné sprisahanie. náchylnejší veriť aj konšpiračným
ako pichanie jedu kresťanským de- Často kombinujú fakty so špekuláciami. Prí- teóriám?
ťom. Výsledkom násilností nakoniec behom dávajú skrytý zmysel, aj keď spolu ne- Skôr by som povedala, že posolstvá,
bolo 47 zranených – pozn. red.). súvisia, neexistuje v nich priestor pre náhodu, ktoré vysielajú niektoré konšpiračné
To vyzerá, že konšpiračné teó- zlyhanie ľudského faktoru, snažia sa presvied- teórie o skrytých úmysloch neviditeľ-
rie sú stále o tom istom. čať ľudí, že „všetko je inak“. Najznámejšie kon- ných síl, o démonizovaní nepriateľov,
Mnohé typy obáv sa skutočne špiračné teórie podsúvajú židom plány na sve- sa ľahko kombinujú s tým, čo hlásajú
opakujú, no vidno aj určitý vývoj. tovládu, americkým tajným službám pripisujú aj niektoré náboženské hnutia.
Francúzska odborníčka Véronique útoky z 11. septembra 2001 alebo očkovanie Je receptom na konšpiračné te-
Campion-Vincent hovorí, že v mo- označujú za podávanie neúčinných či dokonca órie vzdelanie?
dernej dobe nastal posun v tom, že jedovatých látok, ktoré ľuďom vnucuje lobby V súčasnosti prebieha viacero vý-
miesto „zlých cudzích“ sa aktérmi farmaceutických firiem. skumov, ktoré sa pokúšajú na toto
stali „zlé elity“. To znamená, že zo odpovedať. Na jednu stranu sa pred-
sprisahaní už nie sú obviňovaní ľu- pokladá, že čím je človek vzdelanejší,
dia, ktorí stáli akoby na okraji spo- tým viac je schopný kriticky hodno-
ločnosti, ale elity, ktoré sú v popredí kovaní môžu veriť ľudia, ktorí majú tiť informácie. Vtedy by mal menej
a ktoré nás zradili. Pribudli však aj zlú skúsenosť s vakcínami alebo so dôverovať zvlášť tým konšpiračným
úplne iní aktéri, napríklad homose- zdravotnou starostlivosťou, tých ale teóriám, ktoré sú postavené na fal-
xuáli. Niektoré konšpiračné teórie už nemusia nevyhnutne zaujímať šovaní faktov a nelogickej argumen-
hovoria o cielenej homosexualizácii témy mimozemských civilizácií ale- tácii. Je však otázka, či je to naozaj
spoločnosti, ktorá má za cieľ zničiť bo Kennedyho vraždy. Ďalej môžeme tak. Jestvujú totiž aj výskumy, pod-
európsku populáciu. naraziť na ľudí, ktorí sú jednoducho ľa ktorých konšpiračným teóriám
Konšpiračné teórie sú pritom naštvaní na „systém“ a šíria hocičo, často veria aj ľudia s vyšším vzdela-
stále populárnejšie. čo tento „systém“ spochybňuje. Po- ním. Vzdelaný človek totiž ešte ne-
Obrovskú popularitu získali prí- tom sú tu ľudia, ktorých vyložene fas- musí byť odborníkom v oblasti, kto-
chodom internetu a sociálnych sietí, cinuje okultizmus, tajné spolky a cie- rú rozoberá nejaká konšpiračná te-
pretože sa stali ľahko dostupnými. lene si o tom vyhľadávajú informácie. ória, a vtedy aj on môže upúšťať od
Ľudia, ktorí ich šíria, už nie sú neja- A napokon môže ísť o ľudí, ktorí sú kritického hodnotenia informácií.
kou okrajovou skupinou. Je otázka, členmi nejakej skupiny, či už nábo- Okrem toho si vedci čoraz častejšie
či sa konšpiračná kultúra už nestala ženskej, alebo politickej, a berú to tak, kladú otázku, či viera v konšpiračné
rovno mainstreamom. Vždy ale zdô- že k členstvu v tejto skupine automa- teórie je vždy iba prejavom iraci-
razňujem, že šíriteľov konšpiračných ticky patrí aj podpora vybraných kon- onálneho myslenia. My sme totiž
teórií nemožno považovať za jedno- špiračných teórií. Súčasné výskumy hovorili o vybraných témach, ktoré
liatu skupinu. naznačujú, že šírenie konšpiračných vyvolávajú konflikty medzi ľuďmi,
Takže fanúšikov konšpiračných teórií môže odrážať jednak dlhodobý ale konšpiračné teórie sú oveľa šir-
teórií nemôžeme zovšeobecňo- životný postoj, ale rovnako môže byť ší fenomén, ktorý sa nedá len tak
vať? naviazané len na jednu tému či kon- plošne hodnotiť.
Určite nie. Napríklad teóriám o oč- krétnu situáciu.  n

61
Ak učiteľ nevysvetlí žiakovi, aby neveril všetkému,
čo vidí na Facebooku, tak potom mu môže zbytočne
hovoriť o extrémizme a Slovenskom štáte

Rozprával som na
školách o hoaxoch
a Kotlebovi
Z ačnem príhodou z jedného
gymnázia v Trenčianskom
kraji. Pozval ma sem riadi-
teľ, ktorého trápia xenofóbne nálady
u niektorých žiakov. A nielen u nich.
Hovoril mi o učiteľke, ktorá ve- VLADIMÍR
rí na existenciu chemtrails a v trie- ŠNÍDL
reportér
de vysvetľovala, prečo je dobré voliť
Kotlebu. „Je to dobrá učiteľka a u žia-
kov obľúbená, ale vadí mi, keď ťahá
tieto bludy do školy. Pokiaľ nepríde
opitá, prepustiť ju nemôžem,“ krčil
ramenami.
Riaditeľ sa snaží robiť, čo môže.
Pozýva novinárov, aby rozprávali
o médiách, alebo neziskové organi-
zácie, ktoré organizujú besedy s mig-
rantmi – aby žiaci videli, že živý mig-
rant môže mať ďaleko od obrázka ag-
resívneho islamistu, ktorých je plný
Facebook.
Jedna škola a dva svety.
Takýchto historiek som si vypo-
čul viac. Za posledný rok som navští-
vil takmer tridsať slovenských škôl:
základné, gymnáziá, priemyslovky
i jedno reedukačné centrum (po
starom polepšovňa). Žiakom som
robil prezentácie o médiách a Face-
booku.

SOROS? TEN, ČO PLATÍ VOJNY


Aká je na školách situácia, som
tušil. Čítal som o výskumoch, podľa
ktorých mladí Slováci vo veľkom vo-
lili Kotlebu, alebo že viacerí uverili,
že svet ovládajú tajné spolky.
Moje skúsenosti tomu zdanlivo
zodpovedali. Keď som dal žiakom
otázku, či si niekto z nich myslí, že
slovenské médiá klamú, väčšina rúk
zvyčajne vystrelila hore.
Na strednej škole v Banskej Bys-
trici som sa pýtal, kto je to George
Soros. „To je ten, čo platí vojny po
celom svete,“ znela jediná odpoveď.
Na hotelovej akadémii v Bratisla-
ve som vyzvedal, čo si predstavia,
keď počujú slovo Rómovia. „Nič ne-
robia, množia sa ako potkany,“ odpo-
vedala najaktívnejšia žiačka.
Na gymnáziu v Žilinskom kra-
ji mi hovorili o chalanoch, ktorí sa
na chodbe bežne zdravia „Na stráž“.
„Keď som sa sťažoval otcovi jedného
z nich, tak nechápal, v čom je akože
problém,“ opisoval mi to učiteľ.
Po prezentácii ma tam oslovil

64 MAGAZÍN N 10/2017
REPORTÁŽ
mladík, ktorý sa priznal, že aj on kapitána Danka – následne niekoľ­
sympatizoval s Kotlebom, ale zistil, kokrát zaznel zborový potlesk.
že nič užitočné neponúka. Dobrý po­
cit z rozhovoru ma prešiel vo chvíli, POČÚVAJÚ AJ REBELI
keď som potom na Facebooku videl, Prvé pozitívne zistenie: žiakov tie­
že teraz podporuje Slovenské hnutie to témy baví preberať. Na Faceboo­
obrody – ešte väčších radikálov, než ku sa na nich valia statusy o migran­
je Kotleba. toch, Rómoch či Kotlebovi a mnohí
Aj napriek týmto príhodám som z nich tým žijú.
nadobudol pocit, že veci sa dajú rie­ V každej triede som ukazoval zná­
šiť. Dokonca to nemusí byť ani drahé mu fotografiu, na ktorej motorový
a zložité. Potrebujeme len ministra vlak vchádza do stanice v českom
a štátnych tajomníkov, ktorí to po­ Chebe. Súprava je plná migrantov
chopia a nebudú strácať čas hlúpos­ a vzbudzuje dojem, že ich nekontro­
ťami. lovaný príliv už dorazil aj do Česka.
Zdieľali ho tisíce ľudí.
Následne som premietol obrázok
PRVÉ POZITÍVNE ZISTENIE: v origináli, ktorý je bez migrantov.
„Vidíte? Je to obyčajný Photoshop.
ŽIAKOV TIETO TÉMY BAVÍ PREBERAŤ. NA Ľudia to napriek tomu masovo zdie­
FACEBOOKU SA NA NICH VALIA STATUSY ľali medzi sebou.“
O MIGRANTOCH, RÓMOCH ČI KOTLEBOVI V tom momente obvykle stích­
A MNOHÍ Z NICH TÝM ŽIJÚ. CHCÚ SA nu aj žiaci, ktorí väčšinu času dávali
najavo, že ich moje vystúpenie neza­
O NICH AJ ROZPRÁVAŤ. ujíma.
Pozitívne zistenie číslo dva: keď
mladých kotlebovcov zahrniete fakt­
KTO ŽIJE Z RÓMOV mi, zneistejú. Dokonca by som pove­
Celkovo som hovoril a diskuto­ dal, že sa boja ozvať.
val pred zhruba 1700 žiakmi v šies­ Na niektorých školách som vedel,
tich krajoch. Moje vystúpenia boli že v triede budú sedieť aj sympatizan­
rozložené zvyčajne na dve vyučova­ ti Kotlebu, žiadny vážnejší stret som
cie hodiny. však nezažil. Veď čo môžu povedať?
Počas nich som v Powerpointe Ukázal som napríklad, ako kotle­
ukazoval príklady hoaxov, vysvet­ bovci strašili fotkou dvoch čiernych
ľoval som, v čom sa tradičné médiá migrantov z Nemecka, pričom si ne­
líšia od dezinformačných, a pridal všimli, že jeden z nich bol jamajský
som aj pár obrázkov, ktoré šíria na šprintérsky šampión, svetová celebri­
Facebooku kotlebovci. ta Usain Bolt. To hovorilo samo za
„Oni fungujú na tom, že ľuďom seba.
sa snažia podsúvať, že hlavným Nepredpokladám, že by zarytým
problémom Slovenska sú Rómovia, kotlebovcom dokázala škola ešte
migranti. V skutočnosti nikto nepo­ ovplyvniť ich rozmýšľanie. Viac tu ide
trebuje Rómov a migrantov viac než o neukotvený svet tých mladých ľudí,
Kotleba,“ opakoval som. ktorí ešte dokážu počúvať aj druhú
Žiaci sa pýtali na čokoľvek. „Prečo stranu. A keď vidia, ako jednoducho
Denník N šíri liberálnu propagan­ dokážu Kotlebove stránky manipulo­
du? Kto vás za toto platí?“ boli nie­ vať s realitou, možno im to pomôže
ktoré z otázok. v rozhodovaní.
Hovoril som teda aj o tom, z čo­
ho vlastne žijú slovenské médiá a že AKO JANO
aj keď majú množstvo nedostatkov PROVOKUJE MAZUREKA
a robia chyby, nemôžu si dovoliť kla­ Tretia pozitívna skúsenosť: na
mať. školách je množstvo učiteľov, ktorí
K tomu som pridal príklady káuz, si uvedomujú, že máme problém.
o ktorých sa ľudia dozvedeli práve Upozorňujú deti na riziká sociálnych
vďaka práci médií. Za Denník N som sietí, sami si k tomu zháňajú a zosta­
spomenul Bašternákove vratky alebo vujú podklady.

65
Viacerí z učiteľov, ktorí nás k sebe
pozvali, museli prekonávať odpor aj
od vlastných kolegov. Od takých, čo
nevideli zmysel podobných akcií ale-
bo nás rovno nemajú radi.
A napokon štvrté zistenie: v každej
triede som narazil na väčšie či men-
šie skupinky žiakov, ktorí sa nenecha-
li pomýliť Facebookom ani kotlebov-
cami.
V reedukačnom centre, kde sú naj-
mä mladíci s poruchou správania, mi
jeden z nich vysypal fakty o Maria-
novi Kotlebovi – ako najprv chodil
v nejakých „zvláštnych uniformách“,
potom sa prezliekol do zeleného trič-
ka, až sa stal županom a poslancom.
Na gymnáziu na Myjave som polo-
žil otázku, či veria tomu, že nedávny
protikorupčný pochod v Bratislave
platil Soros, ako to opisovali dezinfor-
mačné weby. Ozval sa študent, kto-
rý to objasnil na vlastnom príklade.
„Ja som na tom pochode bol, preto-
že som to považoval za dôležité. Nič
som nedostal, cestoval som niekoľko
hodín vlakom na Ficove zľavy,“ pove-
dal pred skupinou.
Na základnej škole v Sučanoch
som ukazoval hoax, ktorý tvrdil,
že rakovina nie je choroba. „Veď to
predsa nemôže nikto myslieť váž-
ne,“ ozvala sa štrnásťročná žiačka
s neskrývaným úžasom. Išlo o člá-
nok, ktorý podľa analýzy denníka POZITÍVNE ZISTENIE ČÍSLO DVA: KEĎ zaujímavé, a tým to považuje za vy-
SME zdieľalo na Facebooku viac než MLADÝCH KOTLEBOVCOV ZAHRNIETE bavené.
24-tisíc ľudí. FAKTMI, ZNEISTEJÚ. DOKONCA BY SOM Moderné učebné texty neexistu-
Azda najväčší dojem na mňa uro- jú. Keď som sa spýtal tlačového od-
bil 17-ročný Jano, ktorý študuje na
POVEDAL, ŽE SA BOJA OZVAŤ. boru ministerstva, v čom má spo-
jednej z odborných škôl v Prešov- čívať mediálna výchova, odkázali
skom kraji. Debatu u nich vybavil ma na päťstránkový materiál na we-
práve on. Na škole majú Rómov aj ŠTÁT RADÍ: be Štátneho pedagogického ústavu,
kotlebovcov, vzájomným vzťahom to POZOR NA BIG BROTHER z ktorého majú učitelia čerpať.
veľmi neprospieva. Keby sa k tomu postavil štát če- Prečítajú si ale v ňom len suchú
Jano o nás povedal učiteľom a s ni- lom, mal by na čom stavať. Lenže teóriu a rady, aby „venovali pozor-
mi sme sa napokon na návšteve do- štát, reprezentovaný ministerstvom nosť napríklad distribúcii veľkých
hodli. V triede som ho spoznal okam- školstva, zatiaľ mnoho nerobí. televíznych formátov, ako je Big
žite: dvojmetrový urastený hromotĺk Pravdou je, že mediálna výchova Brother“. Existujú síce aj podrob-
v tričku s nápisom „zastavme fašiz- formálne existuje. Ide o takzvaný nejšie príručky zamerané na kritic-
mus, dokiaľ je čas“. prierezový predmet, učitelia na tú- ké myslenie alebo fungovanie rekla-
Hovoril, že týmto tričkom rád pro- to tému môžu niečo prichystať na my, fenomén sociálnych sietí však
vokuje aj Kotlebove hliadky, ktoré predmetoch ako etika, dejepis, in- zachytávajú len okrajovo.
stretáva vo vlakoch. „Raz sa pri mne formatika.
pristavilo päť kotlebovcov na čele Ako to vyzerá v praxi? Nie- UČITEĽ V DOBE
s Mazurekom a celý čas na mňa de- kde majú iniciatívneho učiteľa, FACEBOOKOVEJ
monštratívne zazerali. Asi mysleli, že ktorý so žiakmi analyzuje články Výsledkom je, že učitelia sa často
ma tým psychicky zastrašia,“ spomí- z dezinformačných webov, inde sa až od detí dozvedajú, čo sa šíri Face-
nal Jano. Tričko nosiť neprestal. učiteľ len spýta, či žiaci videli niečo bookom, čo to je modrá veľryba, ale-

66 MAGAZÍN N 10/2017
REPORTÁŽ
V každej triede
som narazil na
väčšie či men-
šie skupinky
žiakov, ktorí
sa nenechali
pomýliť Face-
bookom ani
kotlebovcami.
FOTO N – TOMÁŠ
BENEDIKOVIČ

bo že Gogo nie je len postava z filmu len obmedzený efekt. Mnoho žiakov čiť, keby učiteľ aspoň jedenkrát za
Čtyři vraždy stačí, drahoušku. totiž tradičné médiá nesleduje, alebo mesiac premietol v triede pár obráz-
Učitelia totiž nemajú povinnosť im neverí. kov z Facebooku a povedal: „Pozrite
byť na sociálnych sieťach, a keď už, sa, napríklad tento obrázok zdieľalo
tak ich nikto nemôže nútiť, aby tam ASPOŇ RAZ ZA MESIAC x-tisíc ľudí. A voilà, tu vidíte, že je to
sledovali aj kotlebovcov alebo rôz- Čo sa s tým dá robiť? Určite nie je jasný podvrh.“
ne pochybné stránky o migrantoch. nutné zavádzať nové predmety. Je potrebné s tým začať už na zá-
Lenže žiaci ich môžu sledovať vo O tom učitelia či riaditelia škôl na- kladnej škole. Pýtal som sa ôsmakov
veľkom, alebo sa k nim ich obsah pokon nechcú ani počuť. Už teraz si na niekoľkých školách, či je medzi
dostáva, pretože ho zdieľajú ich ka- musia nad rámec bežných predmetov nimi niekto, kto ešte nie je na Face-
maráti. pripravovať prednášky aj k finančnej booku. Pokiaľ sa našli dvaja, bol to
Do toho preto musí vstúpiť ško- gramotnosti, či boju proti obezite. nadpriemer.
la. To je to miesto, kde si majú žiaci Majú sa snažiť zastaviť zhoršu- Už na druhom stupni by preto
vypočuť aspoň jednu základnú ve- júce sa výsledky slovenských žiakov mali učitelia žiakom vysvetliť, že
tu: „Neverte všetkému, čo vidíte na v medzinárodných testoch PISA a do pred tým, než si na Facebooku zave-
Face­booku.“ toho im ide ministerstvo pridávať sia nejakú fotku, majú dvakrát roz-
Ak škola zlyhá, veľa ďalších mož- povinné hodiny dejepisu a najnovšie mýšľať, čo to tam idú dať. A rovnako
ností už nie je. Rodičia tiež často prišla SNS s nápadom na brannú vý- to platí o zdieľaní článku z webu,
nemajú o Facebooku prehľad a časť chovu. ktorý nepoznajú.
z nich rovno sympatizuje s tým, čo „Ja som už teraz učiteľ až na po- Pamätajte, že každý rok opustí
šíria kotlebovci alebo Boris Kollár – slednom mieste, oveľa viac času mi slovenské stredné školy okolo 40-ti-
ďalší politik, ktorý šíri hoaxy a ktorý zaberajú papierovačky,“ hovoril mi síc absolventov. Koľko z nich chcete
rád priživuje strach z migrantov. stredoškolský učiteľ zo Žiliny. ešte poslať do života nepriprave-
A keď o tom povedia médiá, má to Na začiatok by preto mohlo sta- ných? n

67
V zahraničí experimentujú s výučbou filozofie pre deti, aby
sa žiaci učili klásť otázky, správne argumentovať a kriticky myslieť.
Slovenských odborníkov sme sa pýtali, čo si o projekte myslia

Deti neučíme
pýtať sa, ale slepo
poslúchať
O pakovane tvrdíme, že pri vý-
učbe filozofie v slovenských
školách musí dôjsť k syste-
matickej zmene. Od obyčajného me-
morovania faktov (kedy daný mys-
SKÚSENOSTI ODBORNÍKOV
Filozofka Mihaela Frunza, ktorá
pracuje na univerzite v rumunskom
Kluži, si filozofiu pre deti vyskúšala
minulý rok. „Zaznamenala som pok-
OTAKAR liteľ žil a čo napísal) k premýšľaniu rok detí v ich verbálnych a logických
HORÁK o veciach: čo je dobro, čo je priateľ- schopnostiach. Som presvedčená, že
reportér
stvo alebo čo je spoločnosť? filozofia pre deti má potenciál rozvi-
Nie je nevyhnutné stáť pred ta- núť u žiakov intelektuálne schopnos-
buľou a prednášať nudu. Žiaci a štu- ti,“ povedala.
denti môžu ísť do divadla či kina Juraj Hipš pôsobí v Centre envi-
a potom sa s učiteľom baviť o exis- ronmentálnej a etickej výchovy ŽI-
tenciálnej kríze hrdinu, ktorá spôso- VICA ako riaditeľ. Filozofiu učil na
bila, že prepadol závislosti a opustil stredných školách niekoľko rokov.
rodinu. „Neriešili sme, kto sa kedy narodil HODINA FILOZOFIE JE
Potom sa dá pýtať, čo je to závis- a koľko diel napísal, ale podľa vzoru IDEÁLNE MIESTO, KDE
losť, čo je vernosť, prečo sú vzťa- veľkých filozofov sme sa učili klásť SA ŠTUDENTI MÔŽU
hy dôležité, čo nás robí smutnými otázky a počúvať sa. Do dnešného
a depresívnymi, či ako čeliť negatív- dňa si pamätám, ako za mnou prišli
UČIŤ KLÁSŤ OTÁZKY,
nym emóciám. rodičia a prekvapene sa pýtali, čo na ARGUMENTOVAŤ, POČÚVAŤ
Hodina filozofie je ideálne miesto, hodinách robíme, lebo ich adolescen- DRUHÝCH, POSUDZOVAŤ
kde sa žiaci a študenti môžu učiť ti začali čítať. Nebolo v tom žiadne VÁHU ICH ARGUMENTOV.
klásť otázky, argumentovať, počúvať kúzlo. V Sartrovi alebo Platónovi už
druhých, posudzovať váhu ich argu- nevideli postavy na test, ale spoloč-
mentov a tešiť sa zo spolupráce, keď níkov, ktorí odpovedali na ich otázky
s kamarátmi pracujú na spoločnom o zmysle ľudskej existencie,“ vraví.
projekte. Aj Hipš je presvedčený, že filozo-
fia zlepšuje výsledky detí v matema-
FILOZOFIA PRE DETI tike a porozumení textu.
Čím skôr začneme, tým lepšie. „Ale filozofia tu neznamená to,
V zahraničí to pochopili a rozbehli čo sa učí na väčšine našich škôl –
projekty filozofie pre deti. memorovanie a recitovanie mien
Žiaci sa na hodinách učia uvažo- filozofov a ich diel. Vo filozofii ide
vať o témach ako: čo je to spravod- o umenie klásť otázky, počúvať sa
livosť, rozvíjajú potrebné zručnosti, a spoločne hľadať pravdu. Filozofia
napríklad schopnosť klásť otázky, nemá byť diskusnou súťažou, kde
a učia sa viesť konštruktívnu debatu protivníka preargumentujeme a cíti-
založenú na argumentoch, nie hád- me sa ako víťazi. Filozofia deti skôr
kach či emocionálnych apeloch. učí väčšej spolupráci a rešpektu ako
V Británii robili prieskum o účin- súťaživosti,“ hovorí odborník.
koch filozofie pre deti. Do projek- To, že filozofia patrí k málo ob-
tu sa zapojilo 26 škôl, ďalších 22 ľúbeným predmetom, považuje za
fungovalo ako kontrolná skupina. hanbu nášho školstva: „Od detí ne-
Výučba trvala rok a prebiehala raz chceme, aby sa pýtali, ale aby nás po-
týždenne. čúvali. Neučíme ich spochybňovať,
Zameraná bola na rozvoj schop- ale slepo poslúchať.“
nosti argumentácie a kladenia Podľa Jany Feherpataky-Kuzmo-
otázok, nie na memorovanie. Deti vej z Inštitútu pre aktívne občian-
nečítali Platóna, ale príbehy či bás- stvo filozofia u študentov umožňuje
ne, pozerali filmy a debatovali o ich rozvoj „nielen matematických a ja-
obsahu. Žiaci mali deväť a desať zykových zručností, ale aj schopnos-
rokov. ti kritického myslenia, základov ana- s Cirkvenou základnou školou Nar-
Z výsledkov vyplynulo, že de- lytického a syntetického myslenia či nia v Bratislave, si tiež myslí, že vý-
ti, ktoré boli na filozofii, sa zlepšili rozmýšľania v súvislostiach“. učba filozofie cez kladenie otázok
v matematike a porozumení textu. a formulovanie argumentov môže
Najviac z výučby ťažili deti zo znevý- UČME DETI MYSLIEŤ zlepšovať intelektuálne schopnosti
hodnených rodín, platilo to na písa- Kouč a konzultant Martin Kríž, detí.
nie, čítanie i matematiku. ktorý momentálne spolupracuje Veci však vidí širšie: „Môj názor

70 MAGAZÍN N 10/2017
UČENIE
ších spôsobov, ako zlepšiť výsledky
v matematike, než učiť deti filozofiu.
Napríklad učiť matematiku lepšie.
Dnes ju učíme hrozne. Čítanie s po-
rozumením zlepšíme tak, že bude-
me so žiakmi v škole čítať viac textov
a najmä rozoberať ich, hovoriť s ni-
mi o tých textoch. Či to budú filozo-
fické texty, alebo iné, je sekundárne.“
„Mám z toho výskumu pocit, že
zúfalí filozofi proste hľadajú spôsob,
ako sa ‚priživiť‘ na záujme o ma-
tematiku a čítaní s porozumením
a získať tak pozornosť (a peniaze) aj
pre vyučovanie filozofie,“ dodal od-
borník.
Existuje aj iná kritika. Výskum
filozofie pre deti si všimol aj sve-
toznámy psychológ Steven Pinker
z Harvardovej univerzity a na so-
ciálnej sieti napísal, že pozitívny
vplyv filozofie na intelektuálne
schopnosti detí považuje za možný,
hoci má svoje pochybnosti. Súvisia
s takzvaným Hawthornským efek-
tom.
V 20. a 30. rokoch minulého sto-
ročia vedci skúmali vplyv pracov-
ných podmienok na efektivitu práce
v továrenskom komplexe Hawthor-
ne Works v americkom štáte Illinois.
Zistili, že viac ako na zmenu pracov-
ných podmienok reagovali robotníci
na to, že boli stredobodom pozor-
nosti a niekto sa o nich zaujímal.
K rovnakému javu mohlo dôjsť
aj v prípade filozofie pre deti. Ak
deti vedia, že sú na ne takpovediac
namierené reflektory, budú sa viac
snažiť a zlepšia sa bez ohľadu na
zvolené intervencie.

ÚLOHA HUMANITNÝCH VIED


Pri výučbe filozofie či iných
predmetov treba mať na pamäti, že
samotný rozvoj argumentačných
schopností nás nespasí.
Psychologický výskum o rozho-
dovacom procese nás učí, že ľudia,
ktorí sú zruční v matematike a majú
vysoké IQ, využívajú rozum nezried-
je, že musíme učiť deti a mladých ré výsledky vo všetkých oblastiach ka len na to, aby ním precíznejšie
ľudí myslieť. Je úplne jedno, o obsah vzdelania, ktoré ho zaujímajú.“ obhájili všemožné stereotypy a pred-
akého predmetu pôjde. Hlavne učme sudky, ktoré majú.
deti myslieť. Môže to byť matemati- AJ SKEPSA Záleží teda aj na rozvoji úcty
ka, filozofia, prírodné vedy, dejepis Vladimír Burjan, šéfredaktor ča- k humanite, tolerancii a demokracii.
alebo hoci aj dejiny umenia. Ten, sopisu Dobrá škola, je k projektu V tomto sú spoločenské a humanit-
kto vie myslieť, bude dosahovať dob- viac skeptický. „Existuje veľa lep- né vedy nezastupiteľné. n

71
Selassie.  FOTO N – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

D vaja známi slovenskí you-


tuberi Expl0ited a Selassie
medzi sebou rozpútali vir-
tuálnu „youtube vojnu“ postavenú
na falošných obvineniach.
Dvaja slovenskí youtuberi sa zapojili do kampane
pre Globsec Policy Institute, ktorá upozorňuje
mladých, aby si overovali informácie na internete
V skutočnosti tak chceli svojich

Youtuberi
DUŠAN
fanúšikov upozorniť na to, aby neve- MIKÚŠOVIČ
rili všetkému, čo vidia na internete. reportér
Kampaň cez Instagram a YouTube
videlo za necelý týždeň viac ako pol

Selassie
milióna mladých, videá majú dote-
raz takmer milión prehratí. Stojí za
ňou mimovládka Globsec Policy In-
stitute a PR agentúra Seesame.

a Expl0ited
Expl0ited, čiže Peter Altof je po
Gogovi alias Danielovi Štrauchovi
druhým najpopulárnejším sloven-
ským youtuberom. Má vyše 750-ti-
síc odberateľov. Selassieho, ktorý sa

bojujú proti
vlastným menom volá Matej Slažan-
ský, sleduje na Youtube vyše pol mi-
lióna ľudí.
Youtuberi patria medzi najvplyv-

hoaxom
nejšie osobnosti s dosahom na mla-
dých ľudí či prvovoličov. Už vlani
začali svoju popularitu využívať aj
pre spoločensky zodpovedné projek-

72 MAGAZÍN N 10/2017
PRÍBEH
„Čakal som, že naša kampaň vy-
volá u ľudí nenávisť a hnev, nikdy by
som však nepovedal, že sa ľudia na
to chytia v takej miere. Písali nám
všetko od vulgarizmov až po priania
smrti,“ povedal Expl0ited.
„Je naozaj strašidelné, ako rýchlo
sa šíria nepravdivé informácie a čo
všetko dokáže jedna neoverená sprá-
va spôsobiť. Keď dvaja chalani, ktorí
nakrúcajú videá pre zábavu, dokážu
urobiť toto, čo potom dokážu médiá,
politici alebo veľké celebrity, ktoré
sledujú milióny ľudí?“ pýta sa Selas-
sie.

SELASSIE: HOAXY
VIDÍM KAŽDÝ DEŇ
Cieľom kampane teda bolo upo-
zorniť mladých ľudí na potrebu
overovania si zdrojov a pravdivosti
informácií. „Mladí ľudia dnes nečí-
tajú noviny a nepozerajú televíziu.
Správy sa k nim dostávajú cez so-
ciálne siete, no oni často nedokážu
vyhodnotiť, ktorá z nich je pravdivá,
a ktorá obsahuje manipulácie a polo-
pravdy,“ vysvetľuje odborník na ex-
Expl0ited. trémizmus a dezinformácie Daniel
Milo z Globsecu.
„Na príklade vykonštruovaného
ty. Selassie napríklad nakrútil video hejtu sme chceli poukázať na to, ako
z rómskej osady pod názvom Všetci ľahko sa dokážu šíriť aj zjavné ne-
nie sú rovnakí. Slovníček pre 30+ zmysly len preto, že vyhovujú našim
youtuber - autor videí na sociálnej sieti You- predstavám a šíria ich osoby s au-
SLON VO VIDEU, PLATENÉ tube, často s veľkou komunitou fanúšikov toritou. Ľudia často posudzujú in-
ČLÁNKY A INÉ NEZMYSLY follower - odberateľ youtube kanála konkrét- formácie emotívne bez toho, aby sa
Youtuberi voči sebe navzájom na- neho autora, ktorý je upozornený na každé zamysleli, či vôbec takéto veci dávajú
hrávali videá, kde na seba vzájomne nové video zmysel a či sú reálne,“ dodáva Milo.
útočili. Celú kampaň spustil Expl0i- streamovanie - vysielanie videa cez internet „Hoaxy, konšpiračné teórie a po-
ted cez svoju Instagram story. Do- instagram story - deň zachytený na fotkách dobné veci vidím každý deň,“ vraví
stal do nej klebetu, že Selassiemu a videách zverejnený v jednom pásme na soci- Selassie. „Samozrejme, že aj niekto-
prekáža jeho streamovanie. álnej sieti Instagram ré naše slovenské médiá šíria hoaxy
Selassie okamžite reagoval ďalším alebo iné polopravdy. Samozrejme,
obvinením, a spustil vlny vzájom- pre každého je pravda taká, aká sa
ných obvinení a naštvaných fanú- mu momentálne hodí. Bežte pozrieť
šikov na oboch stranách barikády. web konspiratori.sk, kde nájdete
Instagramové stories si počas kam- Expl0ited zasa o Selassiem zve- databázu stránok, ktoré šírili alebo
pane u obidvoch youtuberov pozrelo rejnil falošnú facebookovú komuni- šíria klamlivý, nepravdivý a zavádza-
vyše 200-tisíc followerov. káciu, kde mu mal redaktor lifesty- júci obsah.“
Youtuberi o sebe šírili na prvý po- lového webu povedať, že si Selassie Selassie hovorí, že si uvedomuje
hľad výmysly, ktoré mali napríklad o sebe objednáva platené PR články. svoj vplyv medzi mladými. „Po tejto
dokazovať ich hviezdne maniere. Se- Nič z toho nebola pravda. kampani som zistil, že je to naozaj
lassie o Expl0itedovi tvrdil, že chcel Na šiesty deň kampane Expl0ited veľký vplyv. Tak prečo im teda nepo-
do videa, ktoré mal natočiť pre re- a Selassie zverejnili spoločné videá, vedať aj niečo, čo ich poučí? Máme
klamnú agentúru, angažovať slona. kde vysvetlili celý zmysel tohto kon- strašnú zodpovednosť, pretože nás
Agentúra na to nepristala a prerušila fliktu. Obe mali za jeden deň od uve- sledujú aj mladší diváci, a som rád,
s ním spoluprácu. rejnenia vyše 200-tisíc videní. že nás oslovujú takéto spoločnosti

73
Selassie v rómskej osade. REPROFOTO N

a môžeme robiť kampane, nad kto- JE NAOZAJ STRAŠIDELNÉ, AKO RÝCHLO „palcov hore“, a len asi tristo „palcov
rými sa diváci zamyslia a možno im SA ŠÍRIA NEPRAVDIVÉ INFORMÁCIE A ČO dole“. Spoločenské témy dostávali
aj otvoria oči.“ VŠETKO DOKÁŽE JEDNA NEOVERENÁ vlani na slovenskej Youtube scéne
väčší priestor ako v minulosti. Jedno
SLOVENSKÝ YOUTUBE SPRÁVA SPÔSOBIŤ. KEĎ DVAJA CHALANI, z najklikanejších videí na sloven-
A SPOLOČENSKÉ TÉMY KTORÍ NAKRÚCAJÚ VIDEÁ PRE ZÁBAVU, skom Youtube za celý rok 2016 ho-
Priblížiť vážnejšie spoločenské DOKÁŽU UROBIŤ TOTO, ČO POTOM vorí o skúsenosti s anorexiou.
témy mladým cez ich obľúbeného DOKÁŽU MÉDIÁ, POLITICI ALEBO VEĽKÉ Nakrútila ho Moma Horňáková,
youtubera sa vlani pokúsila aj Na- ktorá patrí do desiatky najvplyv-
dácia otvorenej spoločnosti. Aj tam
CELEBRITY, KTORÉ SLEDUJÚ MILIÓNY nejších slovenských youtuberov,
si vybrali Selassieho, ktorý je tretí ĽUDÍ? v súčasnosti má na svojom kanáli
najpopulárnejší slovenský youtuber. Selassie. asi 340-tisíc odberateľov. Video „My
Zobrali ho do rómskej osady či Anorexia Story“ si od septembra,
utečeneckého tábora a potom zor- spoluprácu s nadáciou Selassie. keď ho vydala, pozrelo už viac ako
ganizovali road show po Slovensku, „To je dôvod, prečo som sa dal na milión ľudí.
kde o svojom príbehu rozprávala aj túto spoluprácu. Veď aj ja sám sa Svojim fanúšikom vysvetľuje,
Rómka Irma Horváthová a novinár, stretávam s predsudkami, napríklad ako ľahko sa dá prejsť z nadšenia
pôvodom z Afganistanu, Azim Far- preto, že mám dredy, alebo že som pre racionálnu stravu až k tomu,
hadi. youtuber.“ že mladé dievča ako ona prestane
„Myslím si, že človek ako ja, ktorý Selassieho video z Moldavy nad jesť úplne. Preto si musela na svo-
má v úvodzovkách veľkú moc a do- Bodvou videlo asi 140-tisíc ľudí. jom kanáli nastaviť automatické
káže ovplyvniť prevažne mladých Opierajúc sa o typický nástroj You- blokovanie komentárov, ktoré obsa-
divákov, je zodpovedný za to, akým tube, prevažovali pozitívne reak- hovali slová „tučná“, „pribrala“, „pra-
smerom ich ovplyvní,“ vysvetľoval cie: Selassie dostal takmer 13-tisíc sa“, „jesť“, „schudnúť“ či „stehná“. n

74 MAGAZÍN N 10/2017
Chcete dostávať N Magazín každý mesiac do schránky?

Staňte sa
členmi N Klubu
len 8,89 €
mesačne a získate digitálne
predplatné, aplikácie, aj časopis

predplatne.dennikn.sk

You might also like