Timoteo Paez Elementary School FIRST PERIODIC EVALUATION OF EDUCATIONAL OUTCOMES IN HEKASI V School Year 2010 ± 2011 PANUTO

: ISULAT ANG TITIK NG TAMANG SAGOT 1. Ang barangay ay sistema ng pama-mahala ng mga unang Pilipino. Ito ay Pinamumunuan ng _________. A. datu B. pangulo C. a sharif D. sultan 2. Ang pamahalaang barangay ay sistema ng pamamahala ng mga unang Pilipino. Ito ay binubuo ng __________ na mag-anak. A. 30-90 B. 60-100 C. 30-100 D. 50-69 3. Ang salitang barangay ay nagmula sa salitang Malayo na balangay na ang ibig sabihin ay ______. A. bangka B. bahay C. dagat D. sasakyan 4. Ang sultanato ay pamahalaang itinatag ng mga Arabe. Ito ay pinamumunuan ng isang________. A. datu B. kadi C. pandita D. sultan 5. Ang sultanato ay itinatag sa Sulu. Ang kaunaunahang sultan ay si _______. A. Abu Bakar B. Raha Baginda C. Sharif Kabungsuan D. Tuan Mashaika 6. Ang pamahalaang sultanato ay itinatag ng mga Arabe samantalang ang pamahalaang barangay ay itinatag ng mga _________. A. Indiyan B. Kastila C. Malayo D. Intsik 7. Ang sultan ang pinakamataas na pinuno sa pamahalaang sultanato at ang kanyang tagapayong panrelihiyon ay ang _____________. A. Imam B. Kadi C. Pandita D. Panglima 8. Ang Raja Muda ang tagapagmana ng Sultan samantalang ang tagapagmana ng datu ay ang __. A. timawa B. anak C. alipin D. kadi 9. Ang datu at ang lupon ng matatanda sa barangay ay tulung-tulong sa pagbuo ng batas. Ano ang kahalagahan ng batas sa pag-uugnayan ng mga unang Pilipino? A. Ito ay nagsisilbing batayan ng mabuting paguugnayan at pagsasamahan B. Ginagamit itong sandata upang matalo ang mga karatig barangay C. Ito ang kanilang gabay sa paglalaban-laban at pag-angkin ng ari-arian D. Isinasaulo ito upang hindi maging alipin at utusan sa barangay 10. Ang nabuong batas bilang gabay sa mabuting paguugnayan ay _________. A. ipinaaalam sa barangay sa pamamagitan ng umalahokan B. isinusulat ito sa papel at ipinadadala sa bawat kasapi C. inilalathala ito sa pahayagan upang ito ay mabasa D. lumilibot ang datu upang ipaalam ang nabuong barangay 11. Ang bawat barangay ay may kinikilalang datu. Sila ang _________. A. dinadakila ng lahat ng kababaihan sa lipunan B. namumuno sa labanan, kalakalan at gawaing panlipunan C. gumaganap sa lahat ng tungkulin sa buong barangay D. namumuno sa pagtatanim at pag-aani sa mga bukirin 12. Ang timawa ang bumubuo sa malaking populasyon sa barangay. Sila ang __________. A. inaasahang mamumuno sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi B. tagapamagitan ng mga hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi C. makapangyarihan at sinusunod sa buong barangay D. malalayang tao at personal na utusan ng datu 13. Ang aliping namamahay ay isa sa uri ng alipin noong unang panahon. Sila ang ____________ A. walang bahay at nakatira sa piling ng kanilang panginoon B. nagsisilbi sa tahanan araw-araw sa kanilang panginoon C. naglilingkod lamang sa panahon ng pagtatanim at pag-aani D. nangunguna sa pakikipaglaban sa mga kaaway ng barangay. 14. Ang alipin ang itinuturing na pinakamababang pangkat dahil sila ang ____________. A. pinakamahirap sa lipunan B. kinawawa ng mga datu C. nagmula sa mayamang angkan D. pinagkakaisahan sa barangay 15. Ang mga sumusunod maliban sa isa ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kababaihan noong unang panahon. Alin ito? A. Hindi sila binibigyan ng karapatang magpalakad ng tahanan. B. May mga tungkulin at karapatan siyang tulad ng mga kalalakihan. C. Mas mataas na pagtingin at pagpapahalaga sa mga kababaihan. D. Maaari siyang pumasok sa negosyo upang makatulong sa asawa. 16. Paano ipinakita ng mga unang Pilipino ang pagpapahalaga sa mga kababaihan? A. Ang mga babae ay maaaring magmana ng ariarian noong unang panahon. B. May mga tungkulin at karapatan siyang tulad ng mga kalalakihan. HEKASI V Page 1

Ang mga unang Pilipino ay mahusay sa paggawa ng bangka at magaling na mandaragat dahil ang Pilipinas ay isang ___________. Anong isla ang karamihan na mayroong pananampalataya sa relihiyong Islam? A. Sino ang namuno dito? A. Visayas D. Ang sistema ng pag-aaral noong unang panahon ay di-pormal dahil _________. porselana C. Maynila 28. Sa pamahalaang sentral nanggaling ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan. binubuo ng 3 patinig 14 na katinig titik D. Encomienda B. Bathala B. Alcalde-Mayor B. Cabeza de Barangay C. Miguel Lopez de Legaspi 31. payak ang mga kagamitan at sa loob lamang ng tahanan tinuturuan ang mga bata B. Visita 32. kagubatan 25. kapatagan C. Malaysia 27. Bathala 21. Siya ang kauna-unahang gobernador-heneral ng Pilipinas. maghapon ang kanilang ginagawang pag-aaral sa loob ng paaralan. Cabeza de Barangay C. A. Japan D. Anito 23. magtanim C. Ang pamahalaang pambayan ay isa sa uri ng pamahalaang lokal. mangaso B. Ang mga unang Pilipino ay may alpabetong ginamit na tinawag na alibata at ito ay _________. A. Mas mataas na pagtingin at pagpapahalaga sa mga kababaihan. Paano lumaganap ang relihiyong Islam sa ibang bahagi ng bansa? A. anito B. Saan nagmula ang relihiyong Islam? A. B. Kalinisan D. tanso HEKASI V Page 2 . Mohamad 20. Tungo sa mga mangangalakal na Tsino. Saan unang pinalaganap ang relihiyong Islam sa Pilipinas? A. Sila ay sumasamba kay ________. Allah C. Tungo kay Allah D. sanayang aklat at iba pang kagamitan sa paaralan. Residencia D. ipinasaulo sa mga mag-aaral sa paaralan 19. kapuluan B. Ang Paganismo ay relihiyon ng mga unang Pilipino na sumasamba rin sa espiritung nakatira sa paligid na tinatawag nilang ____________. Tingnan ang mapa. Tungo sa mga misyonerong Arabe. bul-ol C. Iloilo 29. Ang Islam bilang relihiyon ay nagbibigay ng mga panuntunan ng mabuting pag-uugali mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Kristal D. marami silang mga aklat. Diyos B. Sulu C. C. Bakal B. Mindanao B. Ang relihiyong ito ay sumasampalataya kay _________. Luzon C. papel. Allah D. Gobernador-Heneral 33. Gobernadorcillo D. A. Ang hagdang-hagdang palayan ay ginawa ng mga Ifugao sa mga gilid ng bundok upang ______. Ito ag institusyong lihim na nagsisiyasat sa papaalis na opisyal at iba pang pinuno ng gobyerno. Royal audiencia C. kabundukan D. A. Ferdinand Magellan B. Gobernadorcillo 30. Arabia B. naging batayan sa pagmamarka C. Mohammad D. mag-alaga ng hayop D. Allah C. Tungo kay Muhammad. Ang pinakatampok na pangyayari sa huling bahagi ng panahon ng Metal ay ang palitang __________. Sino ang hinirang na hari ng Espanya bilang pinakamataas na pinuno? A.C. A. Kalayaan B. A. A. Ang Islam ay nagmula sa salitang Arabe.Kapayapaan C. Lanao D. A. C. A.28. Tsina C. Katatagan 22. Ang mga unang Pilipino ay mayroon ding pananampalataya. ginagamit na batayan sa pagbibilang B. Taluntunin ang pinagmulan at paglaganap ng relihiyong Islam sa ilang bahagi ng Pilipinas. kulang ang mga gurong nagsasanay sa mga bata upang matutong bumasa at sumulat D. mangisda 24. Christopher Columbus C. A. Cotabato B. 18. Bathala D. Ang ibig sabihin nito ay ____________. Alcalde B. A. Lapu-lapu D. Gobernador-Heneral D. Sagutin ang 26 . 17. Ang mga babae ay itinuturing na haligi ng tahanan noon. D. 26.

kabisera 39. Malaya silang nakikisalamuha sa mga kalalakihan D. Ang lugar kung saan sama-samang naninirahan ang mga tao sa pamamahala ng isang pari. Alin sa mga sumusunod ang ginagampanan ng mag kababaihan sa ngayon? A. kabisera C. Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo? A. Noon ang mga kababaihan ay nasa bahay lamang at gawaing pansimbahan ang ginagampanan. D. Pinili ng mga Pilipinong matutuhan ang kulturang Espanyol. Upang madali silang makakolekta ng buwis 41. Unibersidad ng San Ignacio C. Ano ang tungkulin ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo? A. pilak. Paggamit ng kristal. lagari na yari sa metal at bakal C. 48. singsing at pulseras na yari sa ginto at pilak. Paggawa ng mga kagamitang nakakabiyak ng kahoy D. Bokasyonal 45. Ano ang bahaging ginagampanan ng simbahan sa pamamahala ng bansa noong panahon ng Kastila? HEKASI V Page 3 . Gumaganap ng tungkulin ng lalaki C. parokya D. sining sa pagpipintas. Upang madali nilang marating ang kabisera C. Maganda ang epekto ng edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino B. visita C. Upang madali silang maturuan ng relihiyong Kristiyanismo at mapalaganap ito. Tatlong unibersidad ang itinatag sa ating bansa ng mga Espanyol. Matatalino lamang ang puwedeng mag-aral D. Nagiging pinuno ng pamahalaan B. A. C. Nagustuhan ng mga Pilipino ang edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino C. Paaralang Normal B. paglilok at pagsulat. Ang pamahalaan ang namamahala sa mga simbahan C. Malapit sa dagat o ilog ang ginawang panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol A. Mahirap ang mga Pilipino at di-kayang magaral 47. Pagbibigay na pabuya C. Ang pamahalaan ang namamahala sa mga simbahan 43. Ang mga sumusunod maliban sa isa ay mga kagamitang natuklasan ng mga unang Pilipino sa Panahon ng Metal. Di-maganda ang naging epekto ng edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino D. Nakikilahok sa mga pagtitipong panlipunan D. Unibersidad ng Sto. rancheria D. Sinusunod ng mga Espanyol ang utos ng hari na palaganapin ang Kristiyanismo D. Pumunta sa mga liblib at kagubatan at piliting magbigay ng buwis ang katutubo B. Pinagbabawal ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo B. Layunin ng paaralang ito na ituro ang iba¶t-ibang karunungan gaya ng pagdaragat. A. Alin sa mga sumusunod ang tradisyunal na tungkulin o gawain ng mga babae sa panahon ng Espanyol? A. Upang madali silang makipagkalakalan D. Sapilitang paglilipat ng tirahan B. Anong panahon ito? A. Mahirap ang mga Pilipino at di-kayang magaral C. Isa ito sa pinakamatandang unibersidad sa Pilipinas. Unibersidad ng San Felipe B. Ang mga paaralan ay bukas lamang sa mga Espanyol at mestisong Espanyol B. Batid nating mga Pilipino ang magandang epekto ng edukasyon. Paaralang Bayan C. PInag-aaral sila sa mga pampaaralang bayan C. Paggamit ng bakal at kutsilyo. Iginagalang at ipinagkakapuri ng mga lalaki B. Alin ito? A. Paggamit ng Kristal. Paaralang Bokasyonal D. Lahat ng mga ito 49. Bakit kaya nagkaroon ng pagbabago sa uri ng panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol? A. Paggawa ng mga hikaw. Ito ay dahil sa ___________. Panahon ng Lumang Bato B. tanso. palakol. Paano nagampanan ng mga Kastila ang kanilang hangaring marating at maturuan ng Kristiyanismo ang mga Pilipino? A. B. 36. Tamad mag-aral ang iba sa mga Pilipino 46. A. Tomas D. Panahon ng Metal D. pilak at tanso. Ateneo de Manila 44. Paghirang bilang pinuno ng nasasakupan 40. KInalimutan nila ang katutubong kultura at pagpapahalaga ng Pilipino sa mga ninuno noon. Paggawa ng mga palayok at banga. Pilitin ang mga taong magbubuwis sa simbahan 42. Puwede silang umalis ng bahay kahit anong oras. Panahon ng Bagong Bato C. Anong kagamitan ang ginamit ng mga unang Pilipino sa pagsasaka at pangingisda noong Panahon ng Lumang Bato? A. kwintas. rancheria B. Panahon ng Kristal 35.34. Isa na rito ay ang kolehiyo ng Nuestra Señora del Rosario. Ang mga unang Pilipino ay gumamit ng kasangkapang bato tulad ng kutsilyo sa pagpatay ng mga hayop. Ngunit hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Mga kagamitang nakabibiyak ng kahoy. visita B. parokya 38. B. at ginto sa paggawa ng palamuti. 37. Tinuruan ang mga Pilipino na magtanim D. Paggawa ng kutsilyo. B. Ipaliwanag ang kautusan ng Diyos at mga aral ng simbahang Katoliko C. Alin dito? A. Pilitin ang mga taong magbubuwis sa simbahan D. Ano ang ipinakikita nito? A.

Sa pagsasaayos ng mga pinangarap ng pangkabuhayan. Kolehiyo ng San Ildefonso C. Kolehiyo ng San Jose B. B.A. 50. Kolehiyo ng Santo Rosario HEKASI V Page 4 . Alin sa mga sumusunod na paaralan ang itinayo ng mga Heswitang Prayle noong 1589 sa Maynila na kilala bilang Ateneo de Manila? A. C. Sa pamamahala sa kultura ng bansa D. Kolehiyo ng San Ignacio D. Sa pamamahala ng kawanggawa. Sa pagpapahalaga ng Kristiyanismo sa bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful