You are on page 1of 9

Dosarul nr.

1-589/17 (14-1-15130-01122016)

S E N T I N ŢĂ

În numele Legii

31 mai 2017 mun.Chişinău


Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător Galina Moscalciuc

Grefier Victoria Roşca

Cu participarea:

Procurorului Vitalie Codreanu

Avocatului Medeleanu Roman

A examinat în sediul instanţei, în şedinţă de judecată publică, pe baza probelor


administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea lui:

Sîrbu Nicolae Serghei, născut la 19.12.1980, originar din r-nul Ungheni, st.
Cornești, domiciliat str. Independenței, 10/3, ap. 58/B, mun. Chișinău, cetăţean al
Republicii Moldova, IDNP 2000036004889, studii superioare incomplete, celibatar,
supus militar, inspector inferior patrulare al companiei Buiucani al Brigăzii de
Patrulare a Inspectoratului Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției
al Ministerului Afacerilor Interne, nu are grade de invaliditate, nu deţine titluri
speciale, grade de calificare şi distincţii de stat, posedă limba de stat, pe această
cauză nu a fost în stare de arest, anterior ne judecat
- de comiterea infracţiunii prevăzute de art.324 alin.(4) Cod Penal RM.

Procurorul în Procuratura Anticorupție - Vitalie Codreanu a pledat pentru recunoaşterea


inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei, vinovat și condamnat de săvârșirea infracţiunii prevăzute
de art.324 alin.(4) Cod penal a RM, în limitele prevederilor art.3641 alin.(8) CPP, stabilindu-i în
temeiul acestei norme o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 unități
convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani.

Apărătorul în interesele inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei, avocatul- Medeleanu Roman


a pledat pentru recunoaşterea inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei, vinovat de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art.324 alin.(4) Cod penal a RM, stabilindu-i în temeiul acestei norme o
pedeapsă sub formă de amendă minimum prevăzut la sancțiunea articolului nominalizat în
limitele prevederilor art.3641 alin.(8) CPP, fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții
publice.

Termenul examinării cauzei penale : 01.12.2016 – 31.05.2017.


Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţa de judecată, instanţa,

a c o n s t a t a t:

Sîrbu Nicolae Serghei , activând în calitate de inspector inferior patrulare al companiei


Buiucani al Brigăzii de Patrulare a Inspectoratului Naţional de Patrulare al Inspectoratului
General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, fiind persoană publică, căreia, într-o
instituţie de stat, i-au fost acordate permanent, prin stipularea legii şi prin numire, drepturi şi
obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice, contrar prevederilor art. 22 alin. (1)
lit. lit. a), b), d), f), g) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.
158-XVI din 04.07.2008, conform cărora funcţionarul public este obligat să respecte Constituţia,
legislaţia în vigoare, să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să
îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine în spirit de iniţiativă şi
colegialitate toate atribuţiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională
prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, prevederile art. art. 19 lit. a), b), c), d), 20
lit. b), d) 26 alin. (1) lit. a) a Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi
statutul poliţistului, prin care asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările despre
infracţiuni, culege informaţii în scop de cunoaştere, prevenire şi combatere a infracţiunilor,
precum şi a altor fapte ilicite, elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a infracţiunilor şi
contravenţiilor, atribuite Poliţiei, asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările
despre infracţiuni şi contravenţii, aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice
respective evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală,
socială şi a statului şi cer o reacţionare promptă, constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau
contribui la săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor care sînt în competenţa Poliţiei, cu
sesizarea, potrivit legii, a organului competent sau a persoanei cu funcţii de răspundere cu
privire la necesitatea de întreprindere a măsurilor de înlăturare a acestor cauze şi condiţii,
conform legii, constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la săvârşirea
infracţiunilor, desfăşoară activităţi de constatare a infracţiunilor, să respecte cu stricteţe
drepturile, libertăţile omului, să aibă un comportament demn, constată contravenţii şi aplică
sancţiuni contravenţionale potrivit legii, pct. 15 lit. lit. i) şi j) din Codul de etică şi deontologie al
poliţistului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 481 din 10.05.2006 prin care este obligat să
se opună tuturor formelor de corupţie din poliţie, să informeze superiorii şi celelalte organe
competente referitor la toate cazurile de corupţie din poliţie, a comis coruperea pasivă în
următoarele circumstanţe:

Astfel, cet. Sîrbu Nicolae Serghei, fiind în serviciu de menţinere a ordinii publice şi
supravegherii circulaţiei rutiere cu automobilul de serviciu de model ”Skoda Octavia” numărul
de înmatriculare MAI 0327, la 22.10.2016, aproximativ la ora 21.00 min., aflîndu-se pe str.
Calea Ieșilor, 12, mun. Chișinău, în preajma Inspectoratului de poliție Buiucani, a stopat
automobilul de model „Dacia Logan” cu numărul de înmatriculare CQF 742, condus de către cet.
Bîrca Marin Constantin, pentru încălcarea Regulamentului Circulației Rutiere și comiterea
contravenției administrative.

În continuare, cet. Sîrbu Nicolae Serghei acţionînd cu intenție directă, a pretins, a


acceptat și a primit pentru sine de la conducătorul auto Bîrca Marin Constantin muijloace
bănești în sumă de 400 lei, ce nu i se cuvin, pentru neîntocmirea procesului-verbal cu privire la
contravenție administrativă.

În cadrul şedinţei preliminare, inculpatul Sîrbu Nicolae Serghei, fiind asistat de avocatul
Medeleanu Roman, a declarat personal că recunoaște în totalitate săvîrşirea faptelor indicate în
rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire
penală care îi sunt cunoscute, le înţelege conţinutul, nu are obiecţii asupra lor şi nu solicită
administrarea de noi probe, înaintînd instanţei un scris autentic în acest sens.

Procurorul în Procuratura Anticorupție - Vitalie Codreanu, nu a obiectat împotriva


judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa de judecată, audiind declaraţiile inculpatului, susţinute de apărător, ascultînd


opinia procurorului, ținînd cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală
rezultă că fapta inculpatului este stabilită şi denotă suficiente date cu privire la personalitatea
acestuia, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriul în speță este
întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 CPP a RM, Or, actele de urmărire penală nu
prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că
materialele dosarului penal nu conţin careva indicii că în faza de urmărire penală ar fi fost
încălcat principiul legalităţii în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile şi
libertăţile fundamentale garantate de Convenţia Europeană, deoarece fapta imputată
inculpatului a fost just încadrată în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Codul Penal a RM,
iar participanţii la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor
circumstanţe, instanţa de judecată a admis prin încheiere cererea inculpatului şi a procedat la
audierea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului.

Inculpatul Sîrbu Nicolae Serghei , se căieşte sincer de cele realizate de el şi solicită


instanţei judecătoreşti să i se aplice o pedeapsă mai blîndă și să nu fie privat de dreptul de a
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate,
menționând totodată că, pentru prima dată a fost în conflict cu legea penală și a făgăduit că în
continuare va avea o comportare corectă, exemplară și nu va mai comite astfel de fapte.
Concomitent, inculpatul Sîrbu Nicolae Serghei a afirmat că, identifică totalmente probele
administrate în faza de urmărire penală.

Astfel, apreciind probele pe cauza penală din punct de vedere al pertinenţei,


concludenţii, utilităţii şi veridicităţii lor, iar toate în ansamblu, din punct de vedere al
coroborării lor, instanţa de judecată stabileşte că, fapta inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei
corect şi întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art.324 alin.(4) din Codul
penal al R.M. – după indicii: „coruperea pasivă adică, pretinderea, acceptarea, primirea
personal de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru
neîndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, săvîrşite în proporţii care nu depăşesc
100 unităţi convenţionale”.

Aşadar, judecarea cauzei penale a avut loc pe baza probelor administrate în faza de
urmărire penală şi în condiţiile art. 3641 CPP.

Inculpatul Sîrbu Nicolae Serghei, în cadrul şedinţei de judecată vina sa în comiterea


infracţiunii a recunoscut-o integral şi a declarat că pe data de 22.10.2016, aflîndu-se pe str.
Calea Ieşilor 12 se afla în decurs de serviciu, patrula cu colegul Oleg Bejinari în s. Buiucani. La
faţa locului era cu automobilul de serviciu de model Şcoda Octavia MAI 038. A stopat un
automobil de model Dacia Logan și pentru a nu întocmi proces verbal a primit suma de 400 lei
de la cet. Bîrcă Marin. Conducătorului auto îi spunea Bîrcă Marin. Conducătorul auto a încălcat
regulile circulaţiei rutiere. Pentru încălcarea respectivă trebuia să întocmească proces verbal cu
privire la contravenţie. Nu putea aplica amendă contravenţională, deoarce nu avea probe.Când
a discutat cu conducătorul auto despre suma data, era în automobilul de serviciu. Colegul se
afla afară, era ocupat cu alt automobile și nu a auzit ce a discutat cu conducătorul
auto.Mijloace de înregistrare audio-video nu erau instalate în automobilul de serviciu. Fapta a
avut loc în jurul orei 21:00.

Inculpatul susține că a conştientizat cele întîmplate, promite că pe viitor nu o să mai


comită așa ceva și se căiește sincer de cele comise.

Necătînd la faptul că inculpatul Sîrbu Nicolae Serghei, a recunoscut integral vina în


comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(4) Cod penal a RM, vinovăția acestuia în
şedinţa de judecată a mai fost dovedită şi prin alte probe şi anume:

- declaraţiile martorului Bîrca Marin Constantin care fiind audiat a relatat, că aproximativ
din luna august 2016, activează în calitate de şofer la SRL ”Trans Solution” care reprezintă
agenţia de taxi ”Taxi Club” ce se identifică ca Taxi 14555, 14444, 14300, 14545 şi 14747. Din
momentul cînd a început activitatea conducea mijlocul de transport de model ”Dacia Logan”
numărul de înmatriculare CQF 742, care aprţine colegului de muncă Arseni Gheorghe. La
22.10.2016, aproximativ la ora 21.00 min., el se deplasa cu automobilul de serviciu pe str. Calea
Ieşilor, în direcţia de ieşire din mun. Chişinău. În apropierea Inspectoratului de poliţie Buiucani,
mun. Chişinău, încercînd să ocolească obstacolul situat pe traseu, a travesrat linile duble
continuii, moment în care pe bandă din faţă se deplasa patrula poliţiei. În acest moment i-a fost
semnalat să oprescă pe dreapta. De el s-a apropiat un angajat al Inspectoratului Naţional de
Patrulare care s-a prezentat, însă nu a memorizat numele, prenumele şi gradul acestuia. Tot
atunci, angajatul Inspectoratului Naţional de Patrulare i-a cerut actele la control, i-a comunicat
despre încălcarea Regulamentului circulaţiei rutiere şi întocmirea procesului-verbal de săvîrşire
a contravenţiei administrative. La solicitarea poliţistului el a urcat în automobilul de poliţie. În
automibil se mai afla un alt angajat al INP, însă atunci cînd el a urcat acesta a ieşit din salonul
automobilului rămînînd doar el şi poliţistul care l-a stopat. Fiind în automobilul de poiliţie, el a
rugat să nu-i fie întocmit procesul-verbal la ce el a întrebat ”ce facem”. El i-a zis ”să-ți las ceva
de ceai”, la ce angajatul INP i-a spus să pună 400 lei în portbagajul uşei din faţă a pasagerului.
El a ieşit din autoturismul poliţiei, a luat banii în sumă de 400 lei (8 bancnote cu valoare
nominală de 50 lei) din automobilul său, apoi a revenit la automobilul de poliţie, a urcat şi a
lăsat banii în locul indicat de către acel poliţist. Tot acest timp celălalt angajat al poliţiei se afla
în afara automobilului. Faptul primirii de către angajatul Inspectoratului Naţional de Patrulare a
mijloacelor băneşti în sumă de 400 lei a fost însregistrat prin intermediul cameri video instalată
pe haina sa

Fiind audiat suplimentar martorului Bîrca Marin Constantin a relatat, că declarațiile făcute
anterior la 25.10.2016 în calitate de martor le susține, însă a dorit să concretizeze, că
autoturismul de poliție nu era ”Skoda Rapid” după cum a indicat, dar ”Skoda Octavia”. Numărul
de înmatriculare a autoturismului nu-i este cunoscut, iar numărul patrulei ”9723” indicat atît în
procesul - verbal de sesizare despre săvîrșirea infracțiunii cît și în procesul-verbal de audiere a
martorului din 25.10.2016 este greșit. Numărul de înmatriculare a autopatrulei a fost indicat
greșit deoarece el a confundat cu alte cazuri care a avut loc în aceieași zi. În acele cazuri
înregistrările video nu au fost făcute deoarece dispozitivul era descărcat, iar el neavînd careva
probe nu a denunțat cazurile respective.

La fel, martorul Bîrca Marin Constantin a concretizat, că atunci cînd a urcat în


autoturismul polițiștilor era doar el și acel angajat al INP care i-a verificat actele. Numele și
prenumele acelui polițist este Sîrbu Nicolae. Cunoaște faptul dat deoarece Sîrbu Nicolae a
întocmit și i-a înmînat o citație în care a indicat numele și prenumele său în calitate de agent
constatator. După ce i-a fost înmînată citația el l-a rugat pe Sîrbu Nicolae să nu întocmească
procesul-verbal zicîndu-i ”am să-ți las ceva la ceai” și l-a întrebat ”cît” la ce polițistul Sîrbu
Nicolae i-a spus suma de 400 lei. El a revenit la autoturismul său, a luat banii din portmoneu,
bancnote cu valoare nominal de 50 lei, apoi a urcat în autopatrula poliției și le-a pus în
portbagajul ușei pasagerului din dreapta, acolo unde i-a spus și i-a arătat Sîrbu Nicolae; / f.d. 5 -
8/

Cu toate că, inculpatul a recunoscut faptele, instanţa a constatat că, vina acestuia este
stabilită şi din următoarele probe administrate la faza de urmărire penală, Sîrbu Nicolae
Serghei , le cunoaşte şi în baza cărora obiecţii nu are:

- procesul - verbal de sesizare despre săvîrșirea infracțiunii din 25.10.2016, potrivit căruia
cet. Bîrca Marin Constantin a solicitat tragerea la răspundere penală a angajatului
Inspectoratului Naţional de Patrulare, care la 22.10.2016, aproximativ la ora 21.00 min.,
aflîndu-se pe str. Calea Ieşilor, mun. Chişinău, în preajma Inspectoratului de poliţie Buiucani,
mun. Chişinău, sub pretextul încălcării Regulamantului circulaţiei rutiere şi neîntocmirii
procesului-verbal pentru săvîrşirea contravenţiei administrative, a pretins şi primit de la el
mijloace băneşti în sumă de 400 lei.

- proces - verbal a cardului de memorie de model ”Kingston 16 GB MicroCD” cu adapter


care conţine înregitrarea video a comunicărilor cu angajatul Inspectoratului Naţional de
Patrulare ce a avut loc la 22.10.2016, ora 21.00 min.; / f.d. 4 /

- procesul - verbal de examinare a documentului din 03.11.2016, potrivit căruia a fost


examinată citația din 22.10.2016 întocmită în calitate de agent constatator de către inspectorul
inferior patrulare al companiei Buiucani al Brigăzii de Patrulare a Inspectoratului Național de
Patrulare, Sîrbu Nicolae Serghei, pe numele cet. Bîrca Marin Constantin;

- prin ordonanţa din 04.11.2016, citația menționată a fost recunoscută în calitate de corp
delict şi anexată la materialele cauzei penale; / f.d. 11 /

- procesul - verbal de examinare a obiectului din 03.11.2016, potrivit căruia a fost examinat
cardul de memorie de model ”Kingstone 16GB Micro CD” și conținutul acestuia, fiind constatată
prezența înregistrărilor convorbirilor dintre cet. Bîrca Marin Constantin și inspectorul inferior
patrulare al companiei Buiucani al Brigăzii de Patrulare a Inspectoratului Național de Patrulare,
Sîrbu Nicolae din care rezultă pretinderea și primirea de către ultimul a mijloacelor bănești în
sumă de 400 lei.

- prin ordonanţa din 04.11.2016, dispozitivul electronic menționat a fost recunoscută în


calitate de corp delict şi anexat la materialele cauzei penale; /f.d. 12 - 16 /

- informația nr. INP/1-5039 din 26.10.2015 prezentată de către Brigada de Patrulare a


Inspectoratului Național de Patrulare a Inspectoratului General al Poliției, din care rezultă ca la
22.10.2016, inspectorul inferior patrulare al companiei Buiucani al Brigăzii de Patrulare a
Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției, sergent – inferior,
Sîrbu Nicolae Serghei, împreună cu plutonierul-adjutant de poliție Bejenari Oleg Grigore, au
fost implicați în serviciu cu autopatrula de model ”Skoda Ocatvia” număr de înmatriculare MAI
0327, la menținerea ordinii publice în or. Durlești, mun. Chișinău;/ f.d. 28 /

- informația nr. INP/5532 din 09.11.2016 (cu anexă) prezentată de către Inspectoratul
Național de Patrulare a Inspectoratului General al Poliției, cu referire la ordinul de angajare,
fișa de post, caracteristica și adeverință despre stimularea inspectorului inferior patrulare al
companiei Buiucani al Brigăzii de Patrulare a Inspectoratului Național de Patrulare al
Inspectoratului General al Poliției, sergent - inferior, Sîrbu Nicolae Serghei;/ f.d. 50 - 57 /

În consecinţă, instanţa de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă


netăgăduit învinuirea adusă inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei în comiterea infracțiunii
prevăzute de art.324 alin.(4) Codul penal R.M. individualizată prin:„coruperea pasivă adică,
pretinderea, acceptarea, primirea personal de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se
cuvin, pentru sine, pentru neîndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, săvîrşite în
proporţii care nu depăşesc 100unităţi convenţionale”, pentru care faptă şi va fi declarat vinovat
şi, respectiv, supus unei pedepse penale.

Drept urmare, la stabilirea felului şi a măsurii de pedeapsă, instanţa de judecată ia în


seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracţiunea săvârşită de către
inculpat, ci are drept scop corectarea şi reeducarea acestuia în spiritul executării stricte a legii,
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, atât din partea lui Sîrbu Nicolae Serghei, cât şi a altor
persoane, se călăuzeşte de conştiinţa de drept, ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al
infracţiunii săvârşite, de persoana inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei, precum şi de
circumstanţele cauzei care atenuează şi care agravează răspunderea penală, de influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului şi de condiţiile de viaţă ale acestuia.

Instanța de judecată a stabilit că, după caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunea


săvârşită de către Sîrbu Nicolae Serghei – este ușoară şi pentru săvârşirea căreia legea prevede
în exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate.

Drept circumstanţe atenuante în privinţa lui Sîrbu Nicolae Serghei şi în concordanţă cu


prevederile art. 76 alin. alin. (1) şi (2) CPP, instanţa de judecată identifică: contribuirea activă la
descoperirea infracţiunii, recunoaşterea săvârşirii faptelor indicate în rechizitoriu şi insistenţa
ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, anterior nu a
fost în conflict cu legea, săvârşirea unei infracţiuni ușoare pentru care legea prevede în
exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate, se caracterizează pozitiv ,căinţa sinceră, la
evidență dispensară nu se află.

Prin prisma celor expuse, şi anume în prezenţa unui conglomerat de circumstanţe


atenuante, în raport cu faptul că infracțiunea comisă este una uşoară pentru săvârșirea căreia
legea prevede în exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate, precum şi în concordanţă cu
dispoziţia art. 77 alin. (2) din Codul penal, instanţa de judecată nu identifică careva
circumstanţe ce ar agrava răspunderea inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei , or, circumstanţa
privind săvârşirea infracţiunii nominalizate este prevăzută deja la articolul corespunzător din
Partea specială a Codului penal, în calitate de semn al acestei componenţe de infracţiuni, şi în
aşa fel, aceasta nu poate fi concomitent considerată drept circumstanţă agravantă.

Instanţa de judecată va ţine seama inclusiv de faptul că potrivit alin. (8) al art. 3641 CPP,
inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în
cazul pedepsei cu închisoare sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, şi de reducerea cu
o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. În atare
situaţie şi în condiţiile şi limitele de pedeapsă prevăzută de art.324 alin.(4) din Codul penal,
instanţa de judecată va reduce cu o pătrime a limitelor de pedeapsă din maximul şi din minimul
prevăzut de sancţiune, ca în consecinţă, să se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unei
noi limite, cu care va opera instanţa de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului.

În cele din urmă, analizând concursul de împrejurări atenuante şi lipsa circumstanţelor


care ar agrava răspunderea inculpatului, în urma reducerii limitelor minime şi maxime de
pedeapsă cu o pătrime şi stabilind noua limită, instanţa de judecată, prin prisma art. 3641 alin.
(8) CPP, conchide că corectarea şi reeducarea lui Sîrbu Nicolae Serghei este posibil cu
aplicarea unei pedepse sub formă de amendă, găsind astfel de cuviinţă că corectarea şi
reeducarea celui din urmă este posibilă fără izolare de societate şi cu aplicarea unei pedepse
non-privative de libertate.

Aici, se ţine cont inclusiv de expunerile procurorului, care în cuvântările sale în


dezbaterile judiciare a solicitat ca inculpatul Sîrbu Nicolae Serghei să fie recunoscut vinovat în
săvârşirea infracţiunii incriminate şi să i se aplice o pedeapsă sub formă de amendă.

Instanţa de judecată menţionează că sancţiunea prevăzută de art. 324 alin.(4) Cod Penal
al RM, prevede aplicarea pedepsei sub formă amendă de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale .

Prin prisma normelor citate supra, instanţa de judecată urmează să stabilească noi limite
cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpatului, astfel că se va reduce cu o pătrime din
minimul amenzii de 1000 unităţi convenţionale și maximul de 2000 unităţi convenţionale
prevăzut de sancţiunea art. 324 Cod Penal a RM, stabilindu-se noi limite potrivit cărora limita
minimă aplicabilă va fi de 750 unităţi convenţionale, iar limita maximă aplicabilă va fi de 1500
unităţi convenţionale.

Instanţa de judecată este convinsă că pedeapsa potrivită lui Sîrbu Nicolae Serghei va avea
drept scop cât restabilirea echităţii sociale, atât şi corectarea celui din urmă, doar la stabilirea
categoriei şi termenului pedepsei instanţa se bazează pe prevederile art. 2, art. 7, art. 61 şi art.
75 Codul penal, care se referă la scopul şi ţelul legii şi pedepsei penale, criteriile generale de
individualizare a pedepsei.

Instanţa de judecată nu dispune de careva dovezi pertinente şi concludente care ar


permite de înţeles că o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menţionate la art.324 alin.(4)
Codul penal, cum ar fi amenda, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.Or, legea penală nu
urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul
din principiile aplicării Codului penal. În atare situaţie, instanţa este convinsă că pedeapsa
potrivită lui Sîrbu Nicolae Serghei este tocmai la caz şi că aceasta va atinge scopul legii și al
pedepsei penale.

Concomitent, ţinând cont de circumstanţele atenuante la săvîrşirea infracţiunii, de


comportarea inculpatului în timpul şi după consumarea infracţiunii, contribuirea activă la
descoperirea infracţiunii, recunoaşterea săvârşirii faptelor indicate în rechizitoriu şi insistenţa
ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, anterior nu a
fost în conflict cu legea, săvârşirea unei infracţiuni ușoare pentru care legea prevede în
exclusivitate pedeapsa nonprivativă de libertate, căinţa sinceră, de faptul că are loc permanent
de trai, la locul de muncă se caracterizează pozitiv, cît și în societate - fapt ce rezultă din
caracteristica și adeverința privind stimularea lui N.Sîrbu și nu a fost sancționat disciplinar (
eliberate de Inspectoratul național de patrulare al Inspectoratului General al Poliției al
Ministerului Afacerilor Interne , f.d. 56-57), anterior nu a fost în conflict cu legea, fiind astfel
nişte circumstanţe care pot înlătura pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită, instanţa de judecată găseşte necesar ca în privinţa inculpatului Sîrbu
Nicolae Serghei să se aplice prevederile art. 78 alin. (2) Codul penal şi, respectiv, în baza
acestei legi, pedeapsa complementară prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită să fie
înlăturată.

La fel, instanţa de judecată mai fixează că, prin ordonanţa procurorului din 04.11.2016 /f. d.
45/, inculpatului Sîrbu Nicolae Serghei i s-a aplicat măsura preventivă „obligarea de a nu părăsi
țara”, însă, reieşind din cerinţele imperative ale art. 178 alin. (3) CPP coroborate cu cele ale art.
195 alin. (5) pct. 1) CPP şi având în vedere că durata măsurii de reprimare nu a fost prelungită,
se impune de apreciat că respectiva măsură preventivă a încetat de drept şi în aşa fel instanţa
de judecată nu se va expune în această latură.

Acțiunea civilă în prezenta cauză nu a fost înaintată.

Corpurile delicte: citația din 22.10.2016 și cardul de memorie de model ”Kingstone 16 GB


Micro CD” – care este anexat la materialele cauzei, de păstat pe tot termenul de păstrare a
dosarului.

În conformitate cu prevederile art.art. 7,61, 75 și art. 78 alin. (2) din Codul penal Cod
Penal RM, art. 3641 pct. (8), 384-385, 389, 392-395 Cod procedură penală a RM, instanţa de
judecată, -

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaşte vinovat Sîrbu Nicolae Serghei, în comiterea infracţiunii prevăzute pe art.


324 alin.(4) Cod Penal al Republicii Moldova şi în baza acestei norme, cu aplicarea prevederilor
art. 3641 pct. (8) Cod procedură penală RM, se condamnă acesta pentru fapta săvârșită .

Se aplică lui Sîrbu Nicolae Serghei, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324
alin.(4) din Codul penal R.M. o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 800 (opt sute)
unități convenționale ceea ce constituie 40000 (patruzeci mii) lei, fără privarea de dreptul de a
ocupa funcții publice – prin înlăturarea acestei pedepse complimentare prin prisma art. 78 alin.
(2) din Codul penal.

Se comunică lui Sîrbu Nicolae Serghei că, în corespundere cu prevederile art. 64 alin. (31)
din Codul penal, el este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o va plăti în cel
mult 72 de ore din momentul în care hotărârea va deveni executorie şi, în acest caz, se va
considera că sancţiunea amenzii este executată integral, în caz contrar, amenda stabilită
urmează a fi achitată în mod benevol, în termen de 30 de zile de la data stabilirii ei, după care
să informeze imediat instanţa de judecată despre achitarea amenzii, iar în cazul în care
condamnatul nu va achita amenda, în decursul a 30 de zile de la rămânerea definitivă a
hotărârii, documentul executoriu pentru încasarea silită a amenzii se va trimite executorului
judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor
judecătoreşti, se află domiciliul lui Sîrbu Nicolae Serghei.

Corpurile delicte: citația din 22.10.2016 și cardul de memorie de model ”Kingstone 16 GB


Micro CD” –de păstat pe tot termenul de păstrare a dosarului.

Măsura preventivă- Obligarea de nepărăsire a țării aplicată prin Ordonanța din 04.11.2016,
în privința lui Sîrbu Nicolae Serghei - a o considera încetată de drept.

Sentinţa este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile,
prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Sentinţa integrală pronunţată în şedinţă publică la 31mai 2017.

Preşedintele şedinţei, judecătorul Galina MOSCALCIUC