You are on page 1of 8

Chi tiết ngã 3

Không sài được giằng

Chuyên gia âm k cho sài flat


tray gia g tại vị trí như hình
vẽ
vị trí cửa chính thu nhỏ tiết
diện

Phải check coi thử tường bê


tông có tô trát hoàn thiện
hay mài hoàn thiện
Chắc hệ ME coi có xuyên
qua tường vách không