You are on page 1of 31

Elemente de Tehnoredactare

computerizată

1
Cuprins

1. Generalităţi
2. Formatarea simplă
3. Stiluri de formatare
4. Tabele
5. Ecuaţii
6. Grafice
7. Text artistic
8. Figuri

2
1. Generalităţi
1.1. Definiţii
Tehnoredactarea reprezintă procesul prin care se aplică
o serie de operaţii de prelucrare asupra unui document în
vederea obţinerii unor calităţi grafice superioare, lizibilitate,
aspect plăcut şi formă de prezentare adaptată la conţinut.
Editoarele (procesoarele) de documente (texte)
presupun:
- funcţii elementare şi complexe de prelucrare (formatare)
textuală,
- facilităţi pentru editarea de tabele, imagini, obiecte
grafice.
Exemplu editor documente: Office Word 2007, sau alte versiuni.
Documentul, elementul principal al editoarelor, conţine
texte şi obiecte (tabele, ecuaţii, grafice, imagini, figuri, text
artistic, etc).
Un document poate fi: un articol, o lucrare, o scrisoare, o
carte.
3
1. Generalităţi
1.2. Modalitate lucru
Modalitatea de lucru respectă circuitul: editare (inserare
texte şi obiecte) - procesare (formatare texte, obiecte, document)
- reeditare - reprocesare.

1.3. Avantaje tehnoredactare


Principalele avantaje ale tehnoredactării computerizate
faţă de redactarea standard sunt:
- separarea proceselor de editare şi procesare a textelor;
- utilizarea de obiecte grafice;
- memorarea documentelor pe suporturi de memorie externă în
vederea prelucrării ulterioare;
- automatizarea unor operaţii uzuale;
- posibilitatea previzualizării înaintea tipăririi;
- regăsirea şi înlocuirea rapidă a informaţiilor;
- realizarea de documente superioare din punct de vedere
calitativ şi din punct de vedere artistic. 4
1. Generalităţi
1.4. Ierarhia elementelor de tip text a documentelor

Paginile pot conţine pe lângă text şi obiecte: tabele,


grafice, imagini, ecuaţii, figuri, texte artistice etc. 5
1. Generalităţi
1.5. Reguli redactare semne punctuaţie
Regulă: legat de caracterul din stânga,
. urmat de spaţiu.
Excepţii: sfârşit paragraf, abrevieri (U.M.F.),
lipsă prescurtări (cca, Na, Dl, Dna).

Regulă: legate de caracterul din stânga,


,;:!? urmate de spaţiu.
Excepţii: sfârşit paragraf.

Reguli:
1. Plasate la sfârşit de cuvânt legat de
‘“ ultimul caracter urmat de spaţiu;
2. Plasate la început de cuvînt legat de
primul caracter precedat de spaţiu.

- Regulă: lipită de caracterele din stânga şi


din dreapta.
6
1. Generalităţi
1.5. Reguli redactare semne punctuaţie
Regulă: legat de ultimul respectiv primul
caracter al cuvintelor din stânga respectiv
/ dreapta.
Excepţie: legat de utimul caracter al
cuvântului din stânga urmat de spaţiu şi
cuvântul din dreapta pentru separarea
versurilor.
Reguli:
1. Deschise: legate de primul caracter din
()[]{} text precedat de spaţiu.
2. Închise: legate de ultimul carater din text
urmat de spaţiu.
1 Regulă: legată de ultimul caracter al textului
urmată de spaţiu.
notă de subsol
Excepţie: fără spaţiu dacă textul este urmat
de un semn de punctuaţie. 7
1. Generalităţi
1.6. Interfaţa utilizator-aplicaţie (IUA)
Principalele elemente ale IUA pentru editorul de documente
Office Word 2007 sunt:
1. Butonul Office: acces la funcţii de salvare, deschidere, creare,
tipărire document, setare mediu lucru;
2. Meniul principal: fiecare opţiune conţine grupuri de funcţii
înrudite referitoare la operaţii specifice ce pot fi efectuate
asupra informaţiei din zona de editare;
3. Zona instrumentelor: conţine instrumentele (funcţiile) ataşate
opţiunii active din meniul principal;
4. Zona de editare: zona în care se va edita şi formata textul,
insera şi formata obiectele grafice;
5. Bara de stare: conţine informaţii despre starea documentului şi
a cursorului de editare.
6. Bare de scroll: permit vizualizarea pe verticală şi orizontală a
informaţiei documentului care nu este vizibilă la un moment dat
în zona de editare.
8
1. Generalităţi
1.6. Interfaţa utilizator-aplicaţie (IUA)

1 2

3 4

5 6

9
2. Formatarea simplă
2.1. Formatare la nivel de caracter
Formatarea la nivel de caracter se aplică:
- pentru textul selectat;
- din poziţia cursorului de editare.
Formatarea la nivel de caracter presupune stabilirea:
- tipului de caracter (fontului) (ex.: Arial, Times New Roman, etc);
- stilului (ex.: regular, bold, italic, bold-italic);
- dimensiunii caracterului (ex.: 8, 9, 10, 12, 14, 18 etc);
- culoarii fontului;
- de efecte speciale (ex.: subliniere, bordură, umbră, indice, putere
etc);
- spaţiului între caractere (ex.: extindere sau condensare spaţiu);
- poziţiei relative faţă de axul rândului.
Formatarea la nivel de caracter se realizează:
- cu instrumente (funcţiile) din zona Home-Font (1)
- din caseta de dialog Font (2) ce de deschide prin activarea
butonului de lansare BLCD (3).
10
2. Formatarea simplă
2.1. Formatare la nivel de caracter

3 2

11
2. Formatarea simplă
2.2. Formatare la nivel de paragraf
Paragraful reprezintă o succesiune de caractere
delimitate de la început şi sfârşit de două caractere speciale
ce se obţin la apasarea taseti <Enter>.
Formatarea la nivel de paragraf presupune stabilirea:
- alinierii faţă de marginile paginii (ex.: stânga, dreapta,
centru, stânga-dreapta);
- identării faţă de marginile paginii;
- spaţierii între rândurile paragrafului;
- spaţierii între paragrafe;
- de borduri şi fundaluri;
- de numerotare automată sau marcare.
Formatarea la nivel de caracter se realizează:
- cu instrumentele (funcţiile) din zona Home-Paragraph (1);
- din caseta de dialog Paragraph (2) ce de deschide prin
activarea butonului de lansare (3).
12
2. Formatarea simplă
2.2. Formatare la nivel de paragraf

2 3

13
2. Formatarea simplă
2.3. Formatare la nivel de pagină
Formatarea la nivel de pagină presupune stabilirea:
- dimensiunii paginii (ex.: A4, A5);
- orientării paginii (ex.: portret, landscape);
- distanţei faţă de marginile paginii;
- de antete şi subsoluri;
- de borduri şi fundaluri;
- numerotării automate;
- nr. şi dimensiunii coloanelor.
Formatarea la nivel de pagină se realizează:
- cu instrumentele (funcţiile) din zonele Page Layout-Page
Setup (1), Page Layout-Page Background (2), Insert-
Header/Footer;
- din caseta de dialog Page Setup (3) ce de deschide prin
activarea butonului de lansare (4).
14
2. Formatarea simplă
2.3. Formatare la nivel de pagină

1
2

4 3

15
2. Formatarea simplă
2.4. Nota de subsol/final
Notele de subsol respectiv final reprezintă
completări informaţionale (adnotări) relative la o expresie
dintr-un document, ce sunt plasate într-un spaţiu special
la sfârşitul paginii respectiv la sfârşitul secţiunii sau
întregului document.
Nota de subsol/final este alcătuită din:
- referinţa sau marcajul notei (număr, caracter sau
combinaţie);
- textul notei ce conţine informaţia propriu-zisă.
Nota de subsol/final se inserează:
- cu instrumentele (funcţiile) din zona References-
Footnotes (1);
- din caseta de dialog Footnote and Endnote (2) ce de
deschide prin activarea butonului de lansare (3).
16
2. Formatarea simplă
2.4. Nota de subsol/final

3 2

17
2. Formatarea simplă
2.5. Antet şi subsol. Numerotare pagini
Antet (zona de început a paginii) este poziţionat în
marginea de sus a fiecărei pagini din document fiind folosit
pentru inserarea unor informaţii speciale (ex.: denumiri de
capitole, numele autorilor, nr. pagină etc).
Subsol (zona de sfârşit a paginii) este poziţionat în
marginea de jos a fiecărei pagini din document fiind folosit
pentru inserarea unor informaţii special.
Numerotarea paginilor unui document se poate realiza
în zonele de antet sau subsol într-un format predefinit.
Antetul, subsolul şi numerotarea paginilor sunt
accesibile prin intermediul instrumentelor (funcţiile) din zona
Insert-Header & Footer.

18
3. Stiluri de formatare
3.1. Chestiuni teoretice
Stilurile de formatare sunt colecţii de caracteristici
de formatare la nivel de caracter şi paragraf ce sunt folosite
pentru o formatare automată, rapidă şi flexibilă a textelor
mari.
De asemenea stilurile de formatare sunt folosite şi
pentru crearea automată a tabelei cuprins sau tabele de
referinţe.
Stilurile de formatare:
- se aplică textului prin selectare din zona Home-Styles;
- se creează folosind instrumentele (funcţiile) din caseta de
dialog Styles (2) ce de deschide prin activarea butonului de
lansare (3) şi caseta de dialog Create-New Styles
- se modifică folosind casetele de dialog Styles (2)
Manage-Styles (4).
19
3. Stiluri de formatare
3.1. Chestiuni teoretice

2
3

4 1

20
3. Stiluri de formatare
3.2. Tabela cuprins
Tabela cuprins reprezintă o listă a titlurilor
capitolelor şi subcapitolelor şi a numerelor de pagină
ordonată crescător după numărul de pagină. Poate fi
poziţionată la începutul sau sfârşitul documentului.
Tabela cuprins poate fi creată numai în cazul în care
titlurile de capitole şi subcapitole au aplicate stiluri de
formatare. Ea este organizată ierarhic pe mai multe niveluri.
Inserarea tabelei cuprins se face cu optiunea
References-Table of Contents-Insert Table of Contents (1),
stabilirea formatului, arhitecturii şi a stilurilor se face prin
intermediul instrumentelor (funcţiilor) din casetele de
dialog Table of Contents (2) şi Table of Contents Options
(3).

21
3. Stiluri de formatare
3.2. Tabela cuprins

22
3. Stiluri de formatare
3.3. Tabela obiectelor
Tabela obiectelor reprezintă o listă a denumirilor de
obiecte (tabele, grafice, figuri) şi a numerelor de pagină
ordonată crescător după numărul de pagină. Poate fi
poziţionată la începutul sau sfârşitul documentului.
Tabela obiectelor poate fi creată numai în cazul în
care denumirile obiectelor au aplicate un stil de formatare.
Inserarea tabelei de obiecte se face cu optiunea
References-Caption-Insert Table of Figures (1), stabilirea
formatului şi a stilului se face prin intermediul
instrumentelor (funcţiilor) din casetele de dialog Table of
Figures (2) şi Table of Figures Options (3).

23
3. Stiluri de formatare
3.3. Tabela obiectelor

24
4. Tabele
Tabelul reprezintă modalitatea de a organiza şi
prezenta informaţii într-un ansamblu de celule organizate pe
linii şi coloane.
Celula formată la intersecţia dintre un rând şi o
coloană reprezintă spaţiul elementar în care se poate edita şi
formata text sau alte obiecte.
Formatarea unui tabel presupune:
1. Formatarea informaţiei din celulele tabelului (formatare
simplă la nivel de caracter şi paragraf sau utilizând stiluri de
formatare);
2. Formatarea propriu-zisă a tabelului:
- formatarea liniilor tabelului (tip linie, grosime, culoare, model
predefinit etc.) ce se poate realiza cu instrumentele (funcţiile)
din zonele Tables Tools-Design;
- formatarea structurii tabelului (adaugare/ştergere linii sau
coloane, unificare/despicare celule, dimensiuni celule, sortare
informaţie, stabilere capăt de tabel etc.) ce se poate realiza cu
instrumentele (funcţiile) din zonele Tables Tools-Layout. 25
4. Tabele
Instrumente formatare linii tabele

Instrumente formatare structură tabele

26
5. Ecuaţii
Ecuaţia, din punct de vedere al unui editor de
documente, reprezintă un ansamblu de caractere, semne şi
simboluri matematice specifice.
Inserarea unei ecuaţii se realizează cu funcţia Insert-
Symbols-Equation, editarea se face cu ajutorul instrumentelor
din zona Equation Tools-Desing.

27
6. Grafice
Graficul realizează reprezentarea uneia sau mai
multor funcţii într-un sistem de axe de coordonate. Valorile
funcţiilor pe axele de coordonate sunt plasate într-un tabel.
Inserarea unui grafic se realizează cu funcţia Insert-
Illustration-Chart.

Graficul se modifică folosind instrumentele


(funcţiile) din cele 3 zone ale opţiunii Chart Tools astfel:
- tipul, stilul şi date din zona Chart Tools-Design;
- stabilirea elementelor din zona Chart Tools-Layout;
- formatarea elementelor din zona Chart Tools-Format.

28
6. Grafice

Elementele graficului şi funcţiile de inserare/editare sunt:


- titlul Chart Tools-Layout-Labels-Chart Title;
- titlurile axelor Chart Tools-Layout-Labels-Axis Title;
- legenda Chart Tools-Layout-Labels-Legend;
- etichete funcţii Chart Tools-Layout-Labels-Data Labels;
- tabelul date Chart Tools-Layout-Labels-Data Table;
- axele Chart Tools-Layout-Axes-Axes;
- linii de ghidaj Chart Tools-Layout-Axes-Gridlines. 29
7. Text artistic
Textul artistic este un text prezentat într-un format
cu efect grafic deosebit (formă, culoare, umbră caractere şi
orientare text).
Inserarea unui text artistic se realizează cu funcţia
Insert-Text-WordArt, editarea se face cu ajutorul
instrumentelor din zona WordArt Tools-Format.

30
8. Figuri
Figura (desenul) este o combinaţie de elemente
(forme) grafice (linii drepte şi curbe, poligoane, figuri
grafice simple).
Inserarea unui text artistic se realizează cu funcţia
Insert-Illustration-Shapes, editarea se face cu ajutorul
instrumentelor din zona DrawingTools-Format.

31