You are on page 1of 8

SÅ SKOLAS

I västra Kina har ett lägersystem för
muslimer upprättats. För att kontrollera
områdets uigurer har regimen samtidigt
trappat upp sitt flyktingspionage

KINAS
i Sverige. Amnesty Press har talat
med kinesiska flyktingar i Sverige
som har drabbats.
TEXT: JOJJE OLSSON

MUSLIMER OM

10 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 11
UIGURER
UIGURERNA ÄR EN muslimsk minoritet som utgör
knappt hälften av provinsen Xinjiangs 23 miljoner
invånare. De har bebott området i cirka 2 000 år. Folk-
gruppen har sina språkliga och kulturella rötter i Turkiet.

Ürümqi

Kashgar
XINJINANG
Peking

KINA

HUVUDSTAD:
Peking.
POLITIK: Folk-

T
republik sedan 1
oktober 1949. Kom- illvaron blev inte riktigt som Wu-
munistpartiet styr maerjiang Jiamail hade tänkte sig,
enväldigt. Xi Jinping
efter att han år 2014 fått möjlighet
valdes år 2013 till
president. Han kan
att lämna provinsen Xinjiang i västra

M
VIKTIG VÄG.
efter beslut i år sitta Kina för att studera på universitet i Istanbul
Sidenvägen
kvar på livstid. i Turkiet. Fyra år senare är han flykting i Sverige. Hans son är lägerfånge i Xinjiang som en förändrad pojke. Personligheten en så i mars i år blev Wu plötsligt slingrar sig genom
YTA: 9 596 961 km² och han har inte längre någon kontakt med gick från gladlynt och framåt till lättirriterad kontaktad av Kinas säkerhets- Xinjiang.
(Sverige: sin övriga familj. och introvert. I flödet på WeChat – Kinas tjänst. Via WeChat lät en agent FOTO: SIPA/TT
FOTO: JOJJE OLSSON

449 964 km² ) Det är med trött men samtidigt skärpt populäraste messengertjänst – ersattes honom veta att sonen hade förts
BEFOLKNING: blick som han berättar hur allt tog en tvär- livsglada tonårsuppdateringar med bilder bort på nytt, och att Wu måste samarbeta
Cirka 1,4 miljarder. vändning när sonen, som flyttat med Wu till på spöken och demoner. för att han inte ska råka illa ut:
Istanbul, i början av år 2016 flög tillbaka till Wus familj avrådde honom från att – Agenten ville ha information om uigu-
Kina för att hälsa på sin mamma och andra kontakta sonen, som nu inte kunde åka rer i Turkiet. De ville ha namn, kontaktupp-
släktingar: tillbaka till Turkiet efter att passet beslagta- gifter och veta vilka som organiserar och
– Min son försvann så fort han landade i gits. Samtidigt blev situationen för exilki- leder protester. De ville också veta vem som
Kina. När familjen kom för att möta honom neser i Turkiet alltmer utsatt, i takt med att är vem bland uigurerna i Sverige.
på flygplatsen så dök han aldrig upp, och de president Recep Tayyip Erdoğan förde landet När Wu frågade agenten om sin son, fick
fick heller ingen information om varför. närmare Kina. Wu befann sig i farozonen han veta att alla barn som har varit utom-
FÖRSVUNNEN SON. Wumaerjiang Jiamail Det visade sig att polisen satt sonen på och flydde till Sverige. Sedan oktober 2017 lands måste genomgå ”patriotisk utbild-
har sökt asyl i Sverige. Sonen är försvunnen ett nytt plan till hemstaden Yili. Där hölls har han väntat i Kiruna på beslut om up- ning”. Wu gick därefter till polisen i Kiruna
i Xinjiang. han i ett häkte i två månader, och kom ut pehållstillstånd. där han förhördes i tre dagar. Men polisen ➤

12 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 13
”Det är den största massinlåsningen av en
minoritetsbefolkning som pågår i världen i dag.”
Marco Rubio, senator Florida

➤ kontaktade honom aldrig igen. Wu hörde försvinna – ofta sen natt eller tidig morgon – för att hinna hissa Kinas flagga och sjunga vara ett obligatoriskt inslag i lägren. Fysisk
också av sig till Säpo via såväl mejl som fick anhöriga således sällan någon doku- nationalsången till gryningen. misshandel förekommer dock och flera
post, men hörde inte något från dem heller. mentation eller ens information om vart de Dagarna fortsatte med röda sånger, änd- dödsfall har rapporterats från lägren. Ett
TIBET

I
tagit vägen. lösa repetitioner av politiska slogans och poängsystem ger möjlighet till bättre be-

D
ren desperation skickade Wu namnen på studier av kinesisk propaganda. På kväl- handling. I andra änden finns dock straff för KINA BEDRIVER
två uigurer han lärt känna i Istanbul till et var länge svårt att uppfatta läg- larna tog självkritiken vid. Omir Bekali och dem vars underkastelse inte är total. Straf- också flyktingspio-
agenten. De båda var ändå inte politiskt rens omfattning. Adrian Zenz, fors- hans medfångar tvingades döma ut såväl fen kan variera från brist på mat och vatten, nage mot tibetaner i
aktiva, och såg relativt positivt på Kinas kare vid tyska European School of sina egna som sina medfångars religiösa till timmar i stresspositioner eller dagar i Sverige, ofta via sin
ambassad på Djur-
myndigheter. Icke desto mindre kände sig Culture and Theology, gav en hint vanor inför grupper om 60 personer. För att isoleringsceller.

L
gården. Så sent som
Wu ”helt förstörd” efteråt: i maj i år genom en rapport omsätta detta i handling tvingades många i juni i år dömdes en
– Vad hade det blivit av mig, som nu spio- som bygger på information även äta fläskkött och dricka alkohol. ägersystemet har etablerats under man till 22 måna-

I
nerade för Kinas regim? Jag vill verkligen från upphandlingar av lägrens den hårdföre Chen Quanguo, som blev ders fängelse för
inte vara deras spion! byggnation. Genom att stu- mitten av maj, sannolikt tack vare Wus partichef i Xinjiang i augusti 2016. spionage mot den
Det skulle senare visa sig att Wus son dera 73 kontrakt uppskattade samarbetsvilja, släpptes hans son ut från Chen innehade tidigare samma post i tibetanska diasporan
hamnat i läger för politisk omskolning. Vå- Adrian Zenz antalet interner lägret och kunde återförenas med sin Tibet, där han blev ökänd för att ha bringat i Sverige.
ren 2017 började uigurer och andra etniska till ”mellan hundratusentals familj. Han har ännu inte fått klartecken områdets buddister in i ledet med en rad
Marco
minoriteter tas till dessa läger utan någon Rubio
och en miljon”. Andra orga- från agenten att tala med sin son, som skoningslösa metoder. Dessa implemen-
som helst föregående juridisk process. nisationer har satt siffran till fyllde 18 år i slutet av maj. Då Wu försökte terades även i Xinjiang. Grannar tvingas
Då familjemedlemmar plötsligt började över en miljon interner. gratulera honom via WeChat hade sonen spionera på varandra och uigurer beordras
Ett exakt antal behövdes dock inte för tagit bort honom från kontaktlistan. Wu har lämna sina pass till polisen.
att myndigheten ”Congressional-Executive heller inte kunnat kommunicera med sin Ett nät av mindre polisstationer som
NG HAN GUAN/AP/TT

Commission on China” i USA, som leds av mor eller sina syskon sedan förra året. enkelt kan förvandlas till checkpoints har
Floridas senator Marco Rubio, nyligen skulle ”Jag förtjänar bestraffning för att jag byggts. I vissa områden står de med bara
kalla situationen för ”den största massin- inte förstår hur president Xi Jinping 500 meters mellanrum. Enligt Adrian ➤
låsningen av en minoritetsbefolkning som och kommunistpartiet kan hjälpa
pågår i världen i dag”. Enligt Adrian Zenz mig!”, löd ett av budskapen en
har vissa individer hållits i läger i över ett kvinna, som i somras inter-
år, medan andra har sluppit ut efter några vjuades av den kanadensiska
månader. tidningen The Globe and Mail,

I
tvingades återupprepa under sin XI JINPING
takt med detta har även vittnesmål om lägervistelse. Under självkritiken
Kinas president Xi Jinping rankades i maj 2018 av
förhållandena bakom de taggtrådsför- fick hon repetera hur hennes själ
tidskriften Forbes som världens mäktigaste person.
sedda murarna börjat sippra ut. Ett av är infekterad, samt att hon nu Han föddes 1953 och under Kulturrevolutionen, som
de mest detaljerade gav Omir Bekali, en tror på kommunistpartiet inleddes 1966, fängslades hans far. Xi fick ägna
köpman med kazakiskt medborgarskap, till istället för Gud. Hon sig åt fysiskt arbete, förvisad till en by. När
Associated Press i maj. ”Tack kommunist- pressades även att han rymde till Peking sattes han i arbetsläger.
partiet! Tack moderlandet! Tack president hänga ut sig själv som År 1971 gick han med i kommunistpartiets
Xi!”, tvingades han skandera i kör med sina förrädare, separatist ungdomsförbund.
FRISLÄPPT. Omir Bekali, nu åter hemma i Kazakstan, visar ett foto på medfångar innan de spartanska måltiderna. och terrorist.
sina föräldrar som han tror är fängslade i Xinjiang. Uppstigning skedde innan soluppgången, Våld verkar inte
FOTO: WIKIPEDIA

14 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 15
MOT TERROR. Kinesisk militärpolis
svär en ed att bekämpa terrorism vid
en ceremoni i Hetian i Xinjiang
den 27 februari 2017.
FOTO: AFP/TT

➤ Zenz har 90 000 poliser anställts i Xinjiang
bara de senaste två åren, vilket är dubbelt så
många jämfört med de föregående sju åren.
Åtgärderna har stöd från högsta ort. Vid
den nationella folkkongressens årliga sam-
manträde 2017 uppmanade Xi Jinping lan-
dets säkerhetsstyrkor att bygga ”en kinesisk
mur av stål” kring Xinjiang. Vid folkkon-
gressens möte 2018 belönades Chen med
en plats i politbyrån, som gjorde honom till
en av landets 25 mäktigaste politiker.

A
POLISER mnesty Press har intervjuat fem
uigurer i Sverige, vars historier
ENLIGT ADRIAN backas upp av mejl, chattkonversa-
ZENZ finns nu 40 tioner och röstinspelningar. Några
gånger fler po-
vill inte använda hela sitt namn eller få sitt
liser per capita i
Xinjiang än i Kinas ansikte fotograferat. Andra, som Adam
rikaste provins Galif, 29 år, tvekar inför att vara med på bild
Guangdong. men ställer upp med med sitt riktiga namn.
Polistätheten Adam Galif kom till Sverige år 2010 för
överträffar även att studera, och det tog bara någon vecka
den i Östtyskland innan säkerhetstjänsten hälsade på hans
just innan murens
kvarvarande familj i Xinjiang.
fall 1989.
– Min pappa sade att jag behövde kontak-
ta en ”vän” som just hade besökt honom.
Personen skickade ett par dagar senare ett
mejl till mig, där han sade att eftersom jag
är kinesisk medborgare så måste jag lämna
information om andra uigurer som bor i – samma år som han blev svensk medbor- Det senaste året har Adam Galif helt tap- utvisades samtidigt; en ambassadanställd
Sverige, minns Adam Galif. gare – blev det gradvis svårare att kontakta pat kontakten med sin familj. Han har dock och en underrättelseagent som jobbade un-
Adam Galif valde istället att kontakta familjen: hört från en anhörig att över 20 släktingar der täckmantel som korrespondent vid den
Säpo och sökte asyl. Sommaren 2011 fick – Vi pratade bara med varandra kanske antingen har fängslats eller hamnat i läger kinesiska partitidningen Folkets Dagblad.
han permanent uppehållstillstånd. Pressen varannan månad. Och de började allt oftare för politisk omskolning: Men domen avskräckte inte från fortsatt
mot pappan fortsatte dock: säga saker som ”ring inte oss”, ”vi mår bara – Jag vill så gärna ha kontakt med dem, aktivitet. År 2012 intervjuade Sveriges
– De kallade mig förrädare och sade bra” eller ”lev ditt eget liv”. för att få veta om de lever, inte ens det kan Radio en uigurisk kvinna som vittnade om
att det är emot kinesisk lag att söka asyl i För ett och ett halvt år blev ”vännens” jag ta reda på, säger Galif hopplöst. hur ambassaden fortsatte pressa henne

R
Sverige. Om jag inte jobbade för säkerhets- ton tuffare. Adam Galif måste återvända till på information genom hot mot familjen i
tjänsten skulle pappa sättas i fängelse, säger Kina, annars kunde familjen där hemma edan år 2010 dömdes en uigurisk Kina. Inslaget framhöll även hur uigurer
Adam Galif. råka ut för ”vad som helst”. Han fick sam- man till 16 månaders fängelse för med svenskt medborgarskap hade svårig-
”Vännen” hade även information om tidigt reda på att flera släktingar kallats till att ha spionerat på andra uigurer i het att få visum för att åka tillbaka och hälsa
Adam Galifs bostadsadress och hans extra- säkerhetstjänsten upprepade gånger, och Sverige för den kinesiska ambas- på sina släktingar, om de först inte försåg
jobb som tidningsbud i Sverige. Under 2016 utfrågats om information om honom. sadens räkning. Två kinesiska tjänstemän ambassaden med information. ➤

16 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 17
HÅRDA TAG. Paramilitär polis passerar förbi den stora basaren i
Ürümqi. På banderollen talas om faran med splittring och sabotage.
FOTO: AP/TT

J
➤ ohanna Blomqvist vid Säpo:s presstjänst
säger att Kina är ett av flera länder som
bedriver olovlig underrättelseverksam-
het mot Sverige:
– Vi kan inte svara på frågor som rör en-
skilda personer eftersom det skulle kunna
skada vårt operativa arbete,
säger hon vidare när jag spe-
INFLYTTNING cifikt frågar om Wus fall.
Av samma anledning kan
1957–1967 ström-
made två miljoner Säpo heller inte kommentera
kinesiska nybyggare Kinas aktiviteter. Johanna
till Xinjiang. När Blomqvist säger dock att man
Johanna KAMPANJSTART.
Kinas ekonomiska
Blomqvist
arbetar aktivt för att motver- fri. Sverige blev år 2012 den första väster- tvivel om att den ekonomiska utvecklingen att urarta helt när Xi Jinping blev Kinas Xi Jinpings kam-
reformer inleddes i ka flyktingspionage, och att ländska demokratin att utvisa två asylsö- främst kommit inflyttade etniska kineser till president våren 2013. Sommaren inleddes panj ”Slå hårt”
slutet av 1970-talet personer som upplever att de kande uigurer till Kina, vilka båda hade gagn. De innehar snart sagt alla högre pos- med en stor polisinsats i Kashgar där minst inleddes våren
lockades ännu fler, utsätts för detta bör göra en polisanmälan flytt efter de stora upploppen i huvudstaden ter inom såväl lokala myndigheter som stat- 21 personer sköts till döds på stället, miss- 2014. Här hålls en
tillsammans med offentlig mass-
statliga företag redo
eller direkt kontakta Säpo. Ürümqi år 2009. Ingen av dem har setts till liga företag. I provinshuvudstaden Ürümqi, tänka för terrorism. Under de kommande

P
rättegång i Yili i
att exploatera de eller hörts från sedan de landade i Kina. som står för en fjärdedel av Xinjiangs BNP månaderna varvades liknande tillslag med Xinjiang den 27

D
rika mineral- och å andra håll når Kinas metoder stor (bruttonationalprodukt), är tre fjärdedelar attacker från uigurer – mot såväl polisstatio- maj 2014. Minst
oljereserverna. framgång. Kambodja skickade år e etniska upploppen i Ürümqi av invånarna kineser. ner som på allmänna platser – i städer som tre dödsdomar av-

K
2009 tillbaka 20 asylsökande uigurer år 2009 resulterade i minst 198 Turpan, Aksu, Hotan och Hanerik. De döda kunnades när 55
personer dömdes
till Kina, och tog två dagar senare dödsfall. Händelsen var en urladd- ina skyllde upploppen år 2009 på räknades i hundratal.

V
för bland annat
emot investeringar och generösa lån på över ning av årtionden av motsättningar ”fientliga utländska krafter”. Militär ”terrorism”.
10 miljarder kronor. Thailands militärjunta mellan uigurer och etniska kineser. När styrkeuppvisning och otaliga arres- åren 2014 förklarade Xi Jinping FOTO: REUTERS/TT
repatrierade år 2015 omkring 100 uiguriska Xinjiang år 1949 blev en del av Folkrepubli- teringar följde. De första avrättning- starten på en ”slå hårt-kampanj”
flyktingar till Kina. Handlingen fördömdes ken Kina bestod dess befolkning till cirka arna ägde rum bara fyra månader senare. i Xinjiang, som inleddes med en
som ett brott mot internationell rätt av FN, 80 procent av uigurer och mindre än 10 Moskéer stängdes och internet låg nästan offentlig rättegång inför 7 000
vars flyktingorgan varnade för risken för procent var kineser. helt nere i Xinjiang under tio månaders tid. åskådare på en idrottsarena. 55 personer
tortyr. I dag utgör uigurerna blott 45 procent av Föga förvånande så resulterade hård- dömdes för brott relaterade till terrorism,
Inte heller Sveriges historia är här fläck- Xinjiangs befolkning. Det råder heller inga handskarna blott i en våldsspiral, som kom varav tre till döden. Dessförinnan hade ➤

18 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 19
Delar av 2017 års ➤ militanta uigurer börjat attackera mål även nen har lett till sömnproblem och sjukskriv-

förbud i Xinjiang
utanför provinsen. Samma vår dog exem- ning från jobbet.

H
pelvis 29 personer i en attack med knivar
och hemmagjorda bomber vid tågstationen aimiti Tuogeluke är född 1987, men
i staden Kunming. ser liksom de andra jag intervjuar
Nu skulle ingen nåd visas. Under det betydligt äldre ut. Han har bott i
första året av ”slå hårt-kampanjen” ökade Sverige i nio år och har permanent
antalet arresteringar i Xinjiang enligt of- uppehållstillstånd. Senast han träffade sina
”Onormala” skägg på män. ficiell statistik med 95 procent. Kampanjen
tog snabbt formen av kollektiv bestraffning
föräldrar var i Turkiet år 2014. I januari i år
fängslades de båda:
mot områdets samtliga muslimer. År 2015 – Min syster kontaktade mig och sade att
förbjöds statliga tjänstemän, lärare och det beror på att jag är i Sverige och ägnar
studenter att fasta under Ramadan. I mars mig åt politiska aktiviteter och söker asyl.
Kvinnor som bär heltäckande niqab ska ”avrådas” 2017 kom en lista med en rad företeelser
som nu utgjorde extremism. Bland annat att
I april skickades systern till läger för
politisk omskolning. Haimiti Tuogeluke
från att komma in på stationer och flygplatser och bära heltäckande slöja eller odla ”onormalt medger att han deltagit i vissa politiska akti-
anmälas till polisen. skägg” eller att vägra konsumera statlig tv
och radio.
viteter, men inte varit med och organiserat.
Ändå sägs han utgöra ett hot mot Kinas
I april 2017 förbjöds ”muslimska namn”. säkerhet. Han har nu helt slutat kontakta
Barn som döps till Mohammed går miste om släktingar i Xinjiang, och försöker heller
id-kort, och därmed även skola och sjukvård. inte tänka för mycket på den ohjälpliga si-
Det är förbjudet att vägra se statlig TV Tidigare i år började partitjänstemän skickas
ut för att bo med uiguriska familjer i upp till
tuationen eftersom den redan förstört hans
psyke och privatliv.
och vägra lyssna på statlig radio.

R
fjorton dagar i månaden. De samlar informa-
tion om politiska och religiösa vanor, samt epressionen möjliggörs av ett över-
håller föreläsningar om ”Xi Jinpings tankar”. vakningssamhälle vars sofistikation
Bilder av ”etnisk enighet” har spridits, där saknar motsvarighet. En obligatorisk
Föräldrar måste använda gott moraliskt uppförande tjänstemännen sover i familjernas sängar
eller matar deras barn.
mjukvara söker efter muslimska ➤

för att påverka barn så att barnet ”vördar vetenskap,

U
pptrappningen är tydlig även i
strävar efter kultur, försvarar etnisk enighet, Sverige. En av uigurerna jag inter-
och motsätter sig extremism”. vjuade har bott här i nio år och varit
svensk medborgare i fyra år. Han
säger sig aldrig ha ägnat sig åt några politis-
ka aktiviteter, och inte haft några problem
med kinesiska myndigheter tidigare.
Barn får inte hindras från att gå i statliga skolor. Men i februari ringde hans mor, som
plötsligt blivit kontaktad av Kinas säker-
hetstjänst. De krävde att mannen – som vill
vara anonym – ska skicka kopior av sitt pass
och andra id-handlingar till mamman, plus
Familjeplaneringspolitiken måste följas. information som bostadsadress, utbildning
och jobb. Säkerhetstjänsten fanns dess-
utom vid hennes sida under samtalet, och
varnade för att hon kunde hamna i läger för
Barn får inte ges namn som överdriver religiös politisk omskolning om mannen inte lydde.
Mannen har hittills skickat sin passkopia
innerlighet. Barn med sådana namn kommer men inget mer. Han har slutat höra av sig till
familjen och funderar förtvivlat över deras
vägras att registreras i hushållet.
SYSTERN I LÄGER. Haimiti Tuogeluke har bott i Sverige i nio år.
öde liksom vad han själv bör göra. Situatio- FOTO: JOJJE OLSSON

20 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 21
”Xinjiang är hem åt världens
lyckligaste muslimer.”
Ailiti Saliyev,Xinjiangs vice kommunikatör mot utlandet

➤ bilder och nyckelord på mobiltelefoner i en halv procent av landets befolkning bor.
regionen. Teknik finns för att skanna tråd- Rian Thum, historiker vid Loyola Univer-
lösa uppkopplingar efter liknande material. sity i New Orleans i USA, som sedan år
I december förra året uppmärksammade 1999 besökt Xinjiang flera gånger, kallade
Human Rights Watch hur Xinjiangs myn- nyligen situationen i Xinjiang för en mix
digheter samlade in DNA, fingeravtryck, av Nordkoreas ambition att kontrollera
blodprov samt skannade ögonen på alla befolkningen och Sydafrikas apartheid,
uigurer mellan 12 och 65 år. understödd av kinesisk artificiell intelligens
Skanning av ansikten dyker upp vid allt för teknologi och övervakning.

A
fler hotell eller flygplatser och tågstationer,
där uigurer ofta har en särskild genomgång. mnesty Press har inte kontaktat
För att ens komma in på den en gång så kinesiska myndigheter inför denna
sprudlande basaren i Hotan måste man nu – artikel. Vid tiotals andra tillfällen
förutom att visa legitimation och gå genom har utrikesministeriet kategoriskt
en metalldetektor – få sitt ansikte skannat. förnekat existensen av läger för politisk

B
omskolning, och säkerhetsministeriet väg-
iometrisk och annan data samlas rat kommentera saken. Under en intervju
sedan augusti 2016 i en ny, jättelik med programmet Konflikt i Sveriges Radio
integrerad plattform. Det snålas P1 den 9 juni i år nekade Gui Congyou, Ki-
inte med kostnaderna. Under Chens nas ambassadör i Stockholm, till att ambas-
första år vid makten ökade utgifterna för saden alls ägnar sig åt spionage mot uigurer
allmän säkerhet i Xinjiang med 40 pro- eller tibetaner i Sverige.
cent. I fjol uppgick de till drygt 75 miljarder Lägersystemets existens har däremot STOLTHET.
kronor, vilket var tio gånger mer än för tio år bekräftats av lokala medier. Där beskrivs de Åskådare följer
sedan, just innan upploppen i Ürümqi. som en slags gratis faciliteter för områdets av”tre onda krafter”: separatism, terrorism medborgare genom krafttag. Området är luftförsvarets
Enligt ny statistik äger var femte arres- etniska minoriteter att förbättra sig själva och extremism. också extremt viktigt geopolitiskt, i synner- övningsuppvisning
i Xinjiang den 1
tering i Kina nu rum i Xinjiang, där en och och inse felaktigheterna med ”bakåtsträ- Dessa krafter sägs ha lurat in områdets het för den nya Sidenvägen, Xi Jinpings eget
augusti i år.
vande” religiösa vanor. I maj i år uppmanade minoriteter i felaktiga tankebanor. Lägren prestigeprojekt.

A
FOTO: SIPA/TT
Kinas riksåklagare Zhang Jun till en intensi- för politisk omskolning är ett steg i ledet för
fiering av ”omvandling genom utbildning” ”rehabilitering”. Med Xi Jinpings egna ord iliti Saliyev, Xinjiangs vice kom-
för att förgöra extremism i området. vill man stärka uigurernas ”känsla av iden- munikatör mot utlandet, sade i fjol
AMNESTYS ARBETE

F
titet med moderlandet, den kinesiska natio- att provinsen är hem åt ”världens
PATRICK POON VID Amnesty i Hongkong säger att det inte är möjligt örutom våldsdåd i Kina, har flera nen, kinesisk kultur, Kinas kommunistparti lyckligaste muslimer”. Myndighe-
för Amnesty att ha någon närvaro eller utföra något arbete på plats i uigurer också åkt utomlands för att och socialism med kinesiska förtecken.” terna hävdar också att journalister är fria
Xinjiang i dag. Det är heller inget man eftersträvar, på grund av den strida med Islamiska staten, IS, eller – Xinjiangs minoriteter utgör en grupp att rapportera från regionen. Verkligheten
stora risken att individer man assisterar eller talar med råkar ännu
andra jihadistiska grupperingar. människor som myndigheterna anser är i är givetvis en helt annan. Gulchera Hoja och
mer illa ut. Viktigaste källan för information är istället uigurer bosatta i
utlandet, som kontaktat Amnesty och berättat om hur deras anhöriga Medan många bedömare ser radikali- behov av en ännu större dos indoktrinering Shorhet Hoshur är två amerikanska medbor-
i Xinjiang försvunnit under det senaste året. Amnesty förklarar då för seringen som en reaktion på den ökade än vad partiet inför gradvis på andra platser gare vars släktingar har fängslats eller satts
de anhöriga att det enda man kan göra för att hjälpa är att ta upp fallen repressionen, upplever Kinas myndigheter i Kina, sade historikern Rian Thum nyligen. i läger på grund av deras rapportering för
antingen offentligt, eller i tysthet via olika diplomatiska kanaler. våldet som en konsekvens av utbredningen Kinas regim vill helt enkelt skapa lojala Radio Free Asia. ➤

22 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 23
Uigurer – under hårt tryck ILSKA. Uigurer i
Turkiet proteste-
Uigurer, där en stor majoritet är sunnimuslimer, är ett av rar den 5 februari
mot det kinesiska
flera folk av turkiskt ursprung i Centralasien. Siffrorna över förtrycket i ”Östtur-
kestan”, det namn
hur många uigurerna är varierar mellan 11 och 15 miljoner. som används av
självständighetsan-
TEXT: ULF B ANDERSSON hängare.
FOTO: BURHAN OZBI-
LICI/AP/TT

ÖSTTURKESTAN
NÄR FOLKREPUBLIKEN KINA utropades av Mao Zedong den
1 oktober 1949 var en stor majoritet i Xinjiang uigurer men
idag är de i minoritet efter inflyttning av kineser.
I delar av Xinjiang utropades 1933, respektive 1944–1949,
Östturkestan som en självständig stat. Under den sistnämnda
perioden var det i praktiken en republik under sovjetisk kon-
troll. Bland uigurer i exil används Östturkestan som namn för
det område man vill se som självständigt från Kina.

ILHAM TOHTI FN GRANSKAR
AMNESTY HAR I FLERA ÅR krävt att den DEN 10 AUGUSTI inledde CERD, FN:s kommitté för
48-årige ekonomiprofessorn Ilham avskaffande av rasdiskriminering, sin granskning av
Tohtiska friges. Han startade år Kina. Det var första gången sedan år 2009 som Kina
2006 webbsidan Uyghur Online som granskades i CERD. Den panel av oberoende exper-
HOTAD. Ala Nabijan visar en bild på sin mor. Han har inte längre kontakt med sin familj. FOTO: JOJJE OLSSON
stängdes av myndigheterna. I januari ter som arbetar för CERD uttryckte stark oro över de
2014 greps han och dömdes 23 sep- ”talrika och trovärdiga” rapporterna om att omkring
tember 2014 till livstids fängelse för en miljon uigurer hålls i interneringsläger.

A
”separatism” av en domstol i Ürümqi. Exilorganisationen WUC, Världskongressen för
➤ la Nabijan, en av uigurerna jag en artikel från Xinjiang. Under arbetet Rättegången pågick i två dagar och uigurer, välkomnade granskningen i CERD.
intervjuade i Stockholm, jobbade hade teamet förföljts av upp till tre bilar dömdes ut av Amnesty som ”en – Det är min förhoppning att CERD:s medlemmar
också för Radio Free Asia tills han samtidigt, och slutligen gripits för att skymf mot rättvisa”. I oktober 2016 inte kommer att låta sig luras av kinesiska manövrar,
bror greps 2014. Då var Ala Nabijan tvinga radera känsliga bilder och videor. tilldelades Ilham Tohti sade Dolkun Isa, ordförande i WUC till Radio Free Asia.

P
redan svensk medborgare, men tvingades ”Martin Ennals-priset för Kina hade skickat en delegation på cirka 50
sluta med journalistik på grund av hoten. olitiker och religiösa ledare världen mänskliga rättigheter” personer till Genève och framhöll ökat ekonomiskt
Han har ändå fått säga upp kontakten med över har varit oroväckande tysta. som delas ut av tio välstånd i landet. Kina betonade enligt nyhetssi-
hela sin familj, inklusive fyra barn. Han sli- Kinas ekonomiska makt växer, inte människorättsorga- dan Quartz att etniska minoriteter i Kina, däribland
ter upp mobiltelefonen och visar en bild på minst i länderna längs med den nya nisationer, däribland muslimer i Xinjiang ”åtnjuter religiös frihet”. När
sin 76 år gamla mor. Hon bor tillsammans Sidenvägen. Men lidandet och ovissheten Amnesty International, det gäller anklagelserna om att myndigheterna
med hans syster, som fått både hjärtpro- bland de splittrade familjerna är enormt. Human Rights Watch systematiskt förtrycker uigurernas kultur genom
blem och ”helvitt hår” på grund av vad Efter att jag och Wumaerjiang Jiamail och FIDH. I motiveringen förbud mot skägg, slöjor och vissa muslimska namn
Nabijan kallar ”psykisk tortyr”. skiljts åt så kontaktar han mig snart igen. framhölls att Ilham Tohti FÄNGSLAD. svarade en kinesisk representant att ”bärande av
Under rapporteringen som inkluderade I slutet av juli försvann hans son på nytt. avvisat separatism och Ilham Tohti. ansiktstäckande klädsel är förbjudet i många andra
Omir Bekalis vittnesmål, greps journalister Enligt Wus exfru så fördes han iväg utan våld och arbetat för dialog FOTO: PRIVAT/AI länder”. Kina medgav att några personer har tagits
från Associated Press och förhördes i elva förklaring. och förståelse mellan kine- till center för utbildning och arbetsträning i ”syfte att
timmar. En lokal tjänsteman lät dem veta – När jag frågade närmare så svarade ser och uigurer i Xinjiang. stödja deras rehabilitering”.
att deras rapportering ”inte sprider positiv hon inte. Hon är säkert också rädd, säger
energi”. I juli publicerade tyska Der Spiegel Wu. IIII

24 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 AMNESTY PRESS NUMMER 3 2018 25