You are on page 1of 8

Fokus Kina

En ny
era?
Kinas politik ser i dag helt annorlun-
da ut än vid tiden för de reformer
som gjorde landet rikt och stabilt.
Text: Jojje Olsson

D
et är endast genom att uppehålla partiets
centraliserade och enande ledarskap som
vi har lyckats åstadkomma denna historiska
förvandling«, sa Xi Jinping i mitten av de-
cember, inför 3 000 applåderande tjänstemän i Fol-
kets stora hall i hjärtat av Peking. Det 80 minuter långa
talet hölls för att fira att det var exakt 40 år sedan som
Deng Xiaoping, i samma hall, den 18 december 1978,
beslutade att föra Kina in i en ny era av ekonomiska
reformer.
Även om hallen – med dess gigantiska, socialrea-
listiska proportioner och tunga böljande röda gardi-
ner – ser nästan precis likadan ut än i dag, så har Kina
förändrats bortom igenkänning. Sedan reformernas
början har cirka 800 miljoner kineser lämnat fattig-
domen och den förväntade livslängden har ökat med
elva år. I de över 100 kinesiska miljonstäder, som nu
förenas av breda vägnät och hypermoderna snabbtåg,
har skyskrapor och kontorsbyggnader vuxit upp som
svampar i en höstskog.
Men Kinas dramatiska omvandling till en ekono-
misk stormakt har givetvis också skapat konflikter, i
synnerhet sedan Xi Jinping blev president 2013. Den
mest akuta och sannolikt även viktigaste av dessa är
det pågående handelskriget med USA.
I egenskap av utvecklingsland kunde Kina länge –
utan repressalier – bedriva ekonomiskt utbyte med
omvärlden med extremt fördelaktiga villkor. Donald

24
Fokus 11–17 januari 2019

Egenkär. Xi Jinping är fast besluten
att Kinas ekonomiska utveckling ska
fortsätta i rask takt. Och att han är rätt
man att göra det – på obestämd tid.

FOTO: XINHUA 25
Fokus Kina

Trump klargjorde dock redan under sin valkampanj
att så inte längre skulle bli fallet. Tvärtom: Kina skulle
ställas till svars för protektionism i form av tullar,
statliga subventioner och ojämlikt marknadstillträde,
samt för företeelser som teknologistöld och bristande
immaterialrätt.
I sedvanlig ordning nekade de kinesiska myndighe-
terna till anklagelserna och ignorerade kraven. Men
denna gång var det allvar. I september införde Trumps
administration strafftullar på kinesiska importvaror
värda 250 miljarder dollar årligen. Efter fruktlösa för-
handlingar i samband med G20-mötet i Buenos Aires
i december deklararerade Trump att tullarna kommer
att skärpas ytterligare den 1 mars, om Kina inte dess-
förinnan uppfyller en lika lång som sträng kravlista.
Under talet den 18 december hade Xi Jinping möj-
lighet att bidra till en lösning av handelskonflikten.
Genom att i Deng Xiaopings namn lansera en rad
marknadsekonomiska reformer hade Xi kunnat till- Upptrappning. G20-mötet i Argentina i slutet av 2018 innebar ingen förbättrad relation
mötesgå delar av de amerikanska kraven utan att ver- mellan Xi Jinpings Kina och Donald Trumps USA.
ka svag. Han hade samtidigt kunna gjuta nytt liv i den
kinesiska ekonomin, som under årets gång omgärdats
av allt fler frågetecken. När Deng Xiaoping mot alla odds återvände till
Men i stället skedde det motsatta. Snarare än tecken
»Ingen maktens korridorer från den traktorfabrik han för-
på några som helst eftergifter gentemot USA så varna- kan diktera visades till under kulturrevolutionens kaos så ansva-
de presidenten framför de röda, böljande gardinerna
för att »arroganta lärare« inte kommer tillåtas att på-
vad det rade den gamle revolutionären för flera banbrytande
beslut i syfte att säkerställa den kinesiska ekonomins
verka Kina. Han framhöll vidare att kommunistpar- kinesiska utveckling. Några av de viktigaste angick landets rela-
tiet varit »fullständigt korrekt« i sin styrning av Kinas
ekonomi och därför ostört måste fortsätta i denna
folket ska tion till omvärlden. Kina, insisterade Deng, måste lig-
ga lågt och »bida sin tid«. Globalt skulle landet inta en
riktning. och inte slags observationsroll och gömma eventuella styrkor

P
ska göra.« eller färdigheter snarare än att göra anspråk på inter-
artiets politik har dock inte varit konstant. nationellt ledarskap.
Xi Jinping
En rapport från Asia society policy institute Tonen är dock en helt annan från Xi Jinping: »Ingen
och Rhodium group konstaterade i höstas att kan diktera vad det kinesiska folket ska och inte ska
Kina under de årtionden som följde på 1978 göra«, sa presidenten i sitt tal 18 december. Det var
års reformer drev på tillväxten genom strukturella bara en av otaliga gånger som Xi tydligt har vädrat sin
förändringar som tillät marknadskrafter att omforma åsikt om att den framtid som Deng hänvisade till nu
ekonomin. Men på senare år, noterar rapporten, så har är kommen.
»Peking försökt återta kontrollen över investeringar Redan i november 2012 – samma månad som Xi
och marknader«, vilket har gjort att den privata sek- utsågs till kommunistpartiets generalsekreterare och
torn nu minskar för första gången på två årtionden. presidentskapet därmed var säkrat – besökte han Ki-
Under Xi Jinping har partiets kontroll över ekono- nas nationalmuseum tillsammans med de övriga sex
min på många sätt prioriterats framför dess effektivi- medlemmarna av politbyråns ständiga utskott (lan-
tet. Och under sitt tal lät Xi mycket riktigt förstå att Ki- dets högsta politiska organ). Med en samlad presskår
nas ekonomiska reformer ska fortgå »med socialistiska i släptåg vandrade den nya ledaren bekymrat genom
förtecken«. Från flera håll har röster höjts – och ofta en utställning vid namn »Återhämtningens väg«, med
tystats – om att denna ökade partikontroll utgör stora fokus på uppstyckningen av Kina mellan utländska
hinder för fortsatta reformer när de behövs som mest. makter i mitten av 1800-talet. Han lovade sedan inför
Mellan 1978 och 2013 växte den kinesiska ekonomin kamerorna att återfödelsen av den kinesiska nationen
med ganska precis 10 procent om året. Men på senare låg runt hörnet, bara hela samhället sluter upp kring
år har tillväxten stagnerat, och spås enligt analysfö- partiets ledarskap.
retaget Oxford economics att bli 6 procent i år, vilket Ingenstans har denna nyfunna ambition varit tyd-
vore den lägsta tillväxten sedan åren av sanktioner ligare än i Sydkinesiska havet. Vad gäller territoriella
efter massakern vid Himmelska fridens torg för 30 år konflikter till havs så var Deng Xiaopings pragmatiska
sedan. Om handelskriget med USA dessutom fortsät- hållning att åsidosätta dessa för att i stället utforska
ter, så riskerar konflikten enligt Oxford economics att havens naturresurser tillsammans med länder som
hyvla av ytterligare 0,6 procentenheter från årets till- Filippinerna och Vietnam. I samband med att Kina
växt och ännu mer år 2020. 1978 ingick ett avtal om fred och samarbete med Ja-

26 FOTO: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS, BULLIT MARQUEZ
Fokus 11–17 januari 2019

pan, sa Deng att tvistefrågan om ögruppen Senkaku < Sydkinesiska havet
borde överlämnas till nästa generation, som sannolikt På kartan nedan visar den röda linjen den yta som motsvarar Kinas territoriella krav i Sydki-
kommer att vara klok nog att finna en lösning båda si- nesiska havet utifrån den »diffusa linjen av nio streck«. Enligt UNCLOS har varje land rätt till
dor kan acceptera. en »exklusiv ekonomisk zon« på 200 sjömil från sitt territorium.
Kinesiska myndigheter ratificerade också Förenta Kina hävdar att de konstgjorda öarna är kinesiskt territorium, och räknar området omkring
nationernas havsrättskonvention (UNCLOS) när den dem som sitt eget territorialvatten. Vilket alltså bland annat Haagtribunalen har motsatt sig.
trädde i kraft 1994. Ända in en bra bit på 2000-talet
visade Kina fortfarande intresse för att gemensamt ut-
vinna resurser i vatten som även Japan och Vietnam
gör anspråk på.
Men under de senaste åren har landet valt en helt
annan väg. Stick i stäv med UNCLOS gör Kina nu an-
språk på 90 procent av Sydkinesiska havet genom en
diffus linje av nio streck. Den sydligaste punkten av
kinesiskt territorium skrivs nu till ett rev vid namn Ja-
mes Shoal, som ligger 1 500 kilometer från Kinas kust,
men blott 100 kilometer utanför Malaysias fastland.
Stein Ringen, statsvetare och professor vid Oxford
university, kallar Kinas framfart i Sydkinesiska ha-
vet för »en av de största territoriella erövringarna i
världshistorien«, då Kina de facto har konfiskerat vat-
ten som enligt UNCLOS tillhör andra länder. Denna
ockupation på över 3 miljoner kvadratkilometer, un-
derstryker Ringen, är inte något som Kina eventuellt
kommer att utföra utan något som man redan har ge-
nomfört.
Bonnie Glaser, ordförande för China power project
vid tankesmedjan Center for strategic & international
studies i Washington, menar att militariseringen av
Sydkinesiska havet är Kinas största utrikespolitiska
misstag sedan Xi Jinping blev president:
– Sydkinesiska havet är en enorm konfliktkälla för
de flesta andra länder som har territoriella anspråk i
området, särskilt Vietnam, men även Malaysia, Brunei
och Filippinerna, säger Glaser till Fokus.
Hon menar att få om ens något land i regionen har
överseende med kinesiska militärens aktiviteter i Syd-
kinesiska havet, oavsett hur mycket Kina bidrar till
den regionala ekonomin. Framfarten piskar i stället
upp antikinesiska stämningar på flera platser. Exem-
pelvis parkerades en kinesisk oljerigg 2014 plötsligt
på vad som enligt internationell lag är vietnamesiskt
territorialvatten. Något som resulterade i en diploma-
tisk kris samt våldsamma upplopp över hela Vietnam Kinas anspråk på De enligt UNCLOS exklusiva ekonomiska zonerna Konstgjorda
riktade mot kinesiska fabriker och arbetare, med över territoriellt vatten. 200 sjömil från respektive lands territorium. öar.
20 döda och 100-tals skadade som följd.
Peking hymlar heller inte med att man nu ignore-
rar internationell lag. Efter att Kina ockuperade revet
Scarborough shoal anmälde Filippinerna saken till
Haagtribunalen, som sommaren 2016 ogiltigförkla-
rade Kinas anspråk i Sydkinesiska havet. Kina sva- Ingen röd matta.
rade med att redan på förhand ogiltigförklara själva Xi Jinping blev i slutet
tribunalen, och med ytterst tveksamma historiska av november den första
argument fortsätta sin militära expansion i området. kinesiska ledaren på 13 år
att beöka Filippinerna.
Därmed hotar Kina inte bara sina grannländer, utan Men något varmt välkom-
även navigationsfriheten i en av världens viktigaste nande fick han inte –
farleder. Enligt Bonnie Glaser skapar detta oro i län- i stället väntade protester
der världen över med nära säkerhetspolitiska relatio- mot Kinas expansion i
ner till USA: Sydkinesiska havet.

ILLUSTRATION: ANDREAS NILSSON 27
Fokus Kina

– Bortom Sydostasien så har Australien, Nya Zee- tredje gång. För under partikongressen i mars 2018,
land, Japan och Indien, samt flera europeiska länder
< Kinas ledare när Xi Jinping varit president under en av de två til�-
– som Storbritannien, Frankrike och Tyskland – ut- och eror låtna mandatperioderna, så avskaffade han plötsligt
tryckt oro över militariseringen i Sydkinesiska havet. tidsbegränsningen och skrev in sina egna politiska
Trots upprepade löften från Xi Jinping att aldrig tankar i kommunistpartiets konstitution.
militarisera Sydkinesiska havet, så har byggnation Det har heller inte varit tal om någon balans mellan
och bestyckning av konstgjorda öar varit grundbulten partiets olika fraktioner. I stället sjösatte Xi Jinping så
i Kinas strategi. Revet Fiery cross vid ögruppen Sprat- fort han fick makten en gigantisk kampanj mot kor-
ly, belägen mellan Vietnam och Filippinerna, bestod ruption. Sedan dess har fler än 2,7 miljoner tjänste-
2014 endast av en sten som stack upp någon meter män utretts. Över 1,5 miljoner av dessa har på något
över vattenytan. I dag finns där en 3 300 meter lång Mao Zedong vis straffats, varav 58 000 efter domstolsbeslut. Av
landningsbana med djupvattenhamn och baracker för (1949–1976) dessa har drygt 250 innehaft en position motsvarande
hundratals kinesiska soldater. Styrde enväldigt fram viceminister, vice ordförande på provinsnivå eller en
Asia maritime transparency initiative, som kartläg- till sin död, med undan- position inom militären som generalmajor eller högre.
tag för korta perioder
ger utvecklingen med hjälp av satellitbilder, noterade Kampanjen har spridit skräck inom hela Kinas byrå-
av maktkamper, särskilt
i december att Kinas militarisering i Sydkinesiska ha- efter svältkatastrofen
krati, och lett till minst 260 självmord eller »olyckor«
vet nu har gått in i en ny fas. Större militärflygplan och »Det stora språnget« där tjänstemän under utredning till exempel plötsligt
flera missiler har placerats på Spratly, liksom avance- tidigt på 60-tal. Styrde fallit ner från ett tak. Visserligen råder inga tvivel om
rad utrustning för radarstörning. i egenskap av kommu- att något behövde göras åt landets endemiska kor-
Fotfästet har gjort Kinas militär allt djärvare när nistpartiets ordförande ruption. Men samtidigt råder heller inga tvivel om att
flyg eller fartyg inkräktar på det territorium man anser från 1954 till 1976. kampanjen åtminstone delvis använts för att rensa
vara kinesiskt. Under hösten publicerades videoma- ut Xi Jinpings meningsmotståndare, särskilt som de
terial på ett kinesiskt och ett amerikanskt krigsfartyg höga posterna i regel har ersatts med hans egna poli-
som bara var tiotals metrar – alltså några få sekunder – tiska allierade.
från att kollidera när det förra var i färd med att tränga – Det är svårt att bedöma graden av missnöje och
ut det senare från internationellt vatten. motstånd inom systemet emot Xi Jinpings hårdföra
Efter incidenten publicerade CNN uppgifter om att metoder. Metoderna har självklart också medfört att
inte mindre än arton så kallade »osäkra sammanstöt- riskerna med att uttrycka opposition, särskilt offent-
ningar« har ägt rum mellan de båda ländernas flottor Hua Guofeng ligt, är mycket större än tidigare, säger David Bandur-
sedan 2016. Ben Hodges, en pensionerad amerikansk (1976–1978) ski, ordförande för China media project, till Fokus.
generallöjtnant, beskrev nyligen krig i Sydkinesiska ha- Utsågs till efterträdare China media project är ett forskningsprojekt vid
vet som »en mycket stor sannolikhet« inom femton år. I till Mao Zedong, och University of Hong Kong som analyserar politiska bud-
så fall ännu en konflikt där Kina skulle stå ensamt, givet således till ny partiord- skap i inhemsk kinesisk media. Bandurski tillägger att
förande efter Maos död
alla tår man trampat på med sin expansion i området. Xi redan i ett tidigt skede beordrade landets tjänste-

E
1976. Hade aldrig det
stöd eller de kontakter
män att inte »tala oansvarigt om partiet«, vilket i prak-
fter kulturrevolutionens kalabalik genom- som krävdes för att tiken var en varning för att uttrycka tankar som strider
förde Deng Xiaoping också en rad inrikespo- vinna maktkampen mot partilinjen. Tjänstemännen belades också med
litiska förändringar som var minst lika viktiga i det vakuum som restriktioner gällande användning av sociala medier.
för Kinas utveckling. Flera av dessa återfanns i uppstod efter Maos – Personligen har jag i privata konversationer fått
den nya konstitution som antogs 1982. För att undvika bortgång. höra ett stort missnöje från flera personer, inklusive
att för mycket makt samlas kring en enskild person de som kan anses arbeta inom systemet, som såg Xis
infördes tidsbegränsningar för presidentskapet på två beslut att överge tidsbegränsningen för presidentska-
5-åriga mandatperioder. pet som ett allvarligt övertramp, fortsätter Bandurski.
Deng Xiaoping hade varit medlem i kommunistpar- Han bedömer att just skrotandet av mandatperio-
tiet sedan 1923, och under årens lopp bevittnat otaliga derna innebar en sprucken illusion för många, och
interna strider vilka kastat såväl parti som nation in utgjorde en rak motsats till den riktning som även
i kaos upprepade gånger. Själv hade han otroligt nog många inom systemet hoppades att Kina utvecklades
överlevt efter att ha blivit utrensad tre gånger. Deng Xiaoping mot. Det vill säga om inte demokratisering, så i alla
För att förhindra fortsatt anarki skulle makten en- (1978–1992) fall en cementering av kollektivt ledarskap inom det
ligt Dengs konstitution delas mellan president och Kinas de facto styrande paritet.
premiärminister. Vidare skulle delegater från partiets ledare fram till sitt Deng Xiaoping motsatte sig också Mao Zedongs
olika fraktioner alla finnas representerade i politby- tillbakadragande 1992. personkult, vilken var en förutsättning för den dog-
Styrde mycket bakom
rån, vars beslutsfattande skulle ske genom diskussion matiska politik som kännetecknade Maos era. Trots
kulisserna till sin död
och konsensus. Också i politbyråns ständiga utskott 1997, 92 år gammal. Var
ställningen som Kinas otvivelaktiga ledare från 1978
infördes en två mandatperioders tidsbegränsning. aldrig president eller till sitt frivilliga tillbakadragande 1992 – och i stor
De nya reglerna respekterades och var framgångs- partiordförande; styrde utsträckning bakom kulisserna till sin död 1997 – så
rika på så vis att de två första fredliga maktöverläm- i egenskap av ordfö- var Deng själv aldrig intresserad av att bli avgudad.
ningarna i Folkrepubliken Kinas historia genomför- rande i Kinas centrala Detsamma gäller de presidenter som styrt Kina sedan
des 2003 och 2013. Men detta kommer inte att ske en militärkommission. eran av reformer inleddes.

28
Fokus 11–17 januari 2019

Förutom Xi Jinping då, som konstant och oförblom- Kina nu strävar efter den slags globala ledarroll som
merat hyllas på ett vis som varit Kina främmande efter Deng Xiaoping varnade för, är presidentens eget pre-
Maos bortgång. Talet den 18 december var ett utmärkt stigeprojekt med de nya sidenvägarna. Redan 2013
exempel på detta. Förvisso hyllades själva reformerna lanserade Xi detta världens genom tidernas mest på-
som »en storslagen revolution vilken har förändrat kostade projekt alla kategorier, till vilket cirka 10 000
den kinesiska nationens öde«. Men fokus låg inte som miljarder kronor har avsatts. Det är, med dagens dol-
vid tidigare jämna årsdagar på Deng Xiaoping, utan på larvärde, sju gånger så mycket som när Europa bygg-
Xi Jinping själv. Jiang Zemin des upp efter andra världskriget med hjälp av Mars-
Dagen före talet publicerade Kinas statliga nyhets- (1993–2003) hallplanen.
byrå Xinhua en lång text med rubriken »Xi Jinping: När Dengs protegé För dessa pengar ska infrastruktur byggas där gam-
Mannen som leder Kinas reformer in i en ny era«. Där utsågs till president la sidenvägen en gång gick, men även bortom den och
beskrivs presidenten som en hängiven reformist i färd 1993 var det första till havs i form av en så kallad maritim sidenväg. Till
med att föra vidare och utveckla Dengs arv. gången i Folkrepubli- en början välkomnades projektet med stor entusiasm.
Dagen efter talet publicerade partitidningen Fol- ken Kinas historia som Särskilt på många platser i Asien, Mellanöstern och
kets Dagblad en lång text om Kinas utveckling sedan en på förhand planerad Afrika där behovet av allt från järnvägar till hamnar
och accepterad makt­
reformerna började. I den nämndes Deng Xiaopings eller olje- och gasledningar är skriande.
överlämning skedde
namn 60 gånger, och de båda presidenterna Jiang Ze- fredligt. Tog också över
– En del länder är ganska så nöjda med de kinesiska
mins och Hu Jintaos namn förekom 47 respektive 39 Dengs ordförandepost investeringarna och lånen, menar Bonnie Glaser, som
gånger. Detta enligt en analys från China media pro- i centrala militärkom- understryker att projektet är så omfattande att det
ject, som understryker att Xi Jinpings namn nämn- missionen. inte går att karaktärisera eller generalisera på något
des inte mindre än 127 gånger, trots att han bara haft enkelt vis.
makten 15 procent av den tid som eran av reformer har Hon menar att många länder i Afrika gladeligen lå-
pågått. nar kinesiska pengar till infrastruktur eftersom några
David Bandurski påpekar att man i takt med den andra långivare inte finns. Hon framhåller också att
politiska åtstramningen även kan märka ett mycket exempelvis grekiska myndigheter är nöjda med resul-
större fokus på propaganda kring Xi Jinpings person tatet sedan det statliga kinesiska företaget Cosco blev
och hans roll som kommunistpartiets själva kärna. majoritetsägare av hamnen i Pireus.
Något som Bandurski ser flera risker med: Glaser understryker dock samtidigt det problema-
– Utbredningen av likformighet är sannolikt en av Hu Jintao tiska i att många länder har samlat på sig stora skulder
de mest allvarliga farorna som Kina står inför just nu. (2003–2013) till Kina. De nya sidenvägarna är knappast någon all-
Xi Jinping har varit väldig framgångsrik i att upp- Den andra fredliga mosa. Det utgörs av lån som måste betalas tillbaka, av
bringa lojalitet och ingjuta fruktan. Men dessa fram- maktöverlämningen länder som inte är kreditvärdiga nog att låna på annat
gångar har kommit med tystnadens pris. Och tystnad skedde helt i sin ord- håll. Konsekvensen blir ofta att mottagaren hamnar i
kan göra ett system handlingsförlamat, eller – ännu ning till teknokraten beroendeställning till Kina, eller på andra vis måste
Hu Jintao, vars främsta
värre – framkalla en politik och målsättningar som kompromissa med sin nationella självständighet.
fokus låg på ekonomisk
präglas av omdömeslöshet. utveckling och beva-
För ett drygt år sedan tog statliga China merchants
Bandurski påminner om att Kina har särskilt dåliga rande av samhällets group kontroll över hamnen i Hambantota i södra Sri
erfarenheter på detta plan, även i modern tid. Flera stabilitet. Lanka, som har byggts för flera miljarder kronor i ki-
stora tragedier som kulturrevolutionen (1966–76) nesiska lån. När hamnen sedan visade sig stå tom och
och svältkatastrofen »Det stora språnget« (1958–62) olönsam överlät man driften samt en stor intilliggande
skedde på grund av Mao Zedongs närmast gudalika industripark till Kina under 99 år som del av återbe-
ställning. Bandurski menar att denna läxa utgjorde talningen. En liknande utveckling har setts i länder
själva fundamentet för de reformer som påbörjades i som Burma, Pakistan och Djibouti; det sistnämndas
Kina för fyra årtionden sedan: utlandsskuld utgjordes redan för två år sedan till 82
– På den tiden fanns ett stort motstånd mot person- procent av lån från Kina.
kult och överkoncentration av makt. Men det är precis Bara de senaste månaderna har oro lett till uttalad
dessa symtom som vi nu ser göra comeback under Xi Xi Jinping (2013– ) kritik från flera låntagare. Särskilt i demokratier har
Jinping. Till skillnad från Hu Jin- det närmast blivit på modet för oppositionspolitiker
Författaren Richard McGregor, som skrivit den hyl- tao kommer Xi från en att kritisera beroendet av Kina, vilket sedan skapar
lade boken »The party: The secret world of China’s familj med revolutionär problem när nya regeringar tillträder och vill omför-
communist rulers«, påpekar att Xi Jinping borde vara bakgrund inom kom- handla pågående projekt.
försiktig med personkulten eftersom den kan användas munistpartiet. Hans Tidigare i år blev Mahathir Mohamad vald till
emot honom när den ekonomiska tillväxten saktar in: far blev medlem i kom- president i Malaysia efter att ha ifrågasatt kinesiska
munistpartiet 1928 och
– Några av Xi Jinpings främsta kritiker har varit de investeringar under sin valkampanj. Väl vid makten
stred vid Maos sida.
pensionerade ledare som ofta kallas »partiäldre«, och Xi har nu avskaffat
varnade han för »en ny version av kolonialism« och
som också har kritiserat personkulten för att den på- tidsbegränsningen för avbröt ett järnvägsprojekt värt 180 miljarder kronor,
minner om Mao Zedongs överdrifter, säger McGregor presidentskapet och samt konstruktionen av gasledningar värda 20 miljar-
till Fokus. heller inte utsett någon der kronor.
Ett annat tecken på Xi Jinpings fåfänga, samt att efterträdare. Kritiken mot de nya sidenvägarna sågs i mottagar-

29
Fokus Kina

länderna länge främst bland lokalbefolkningen. Den < Asia-Pacific la i FN och andra internationella organisationer för-
gällde bland annat korruption, brist på transparens, economic svåras dock av att den inhemska repressionen nått nya
miljöförstöring och tuffa arbetsvillkor eller det fak- höjder. Övergreppen har nu kommit till en punkt som
tum att arbetet i regel utförs av kinesisk personal i
cooperation omvärlden inte längre kan blunda för. Ingenstans har
kinesiska företag. Men i takt med att såväl skuldberg Apec grundades omfattningen varit större än i regionen Xinjiang, där
1989 i syfte att
som antalet vita elefanter ökat så kommer kritik nu drygt hälften av de 25 miljoner invånarna är etniska
verka för frihandel
inte bara från myndigheterna i Washington och New och utveckling i
muslimer, främst från folkgruppen uigur.
Delhi, utan även från de regeringar som skulle char- Stillahavsområdet. Våren 2017 började många av dessa att försvinna
mas av detta dyra projekt. Organisationen utan någon som helst föregående juridisk process el-
Något som blev pinsamt märkbart när Asia-Pacific består av 21 med- ler dokumentation. Snart började uppgifter sippra ut
economic cooperation (Apec) höll sitt årliga minister- lemsländer som om ett lägersystem, vars storlek omvärlden har kom-
möte i Papua Nya Guinea i november. Där framförde tillsammans utgör mit till insikt om först under det senaste halvåret.
USA:s vice president Mike Pence inte bara dundrande cirka 60 procent av Över en miljon uigurer har nu tagits till läger där
kritik mot Kinas handelspolitik. Han utmålade också världsekonomin. fångarna tvingas avsäga sig sin tro, utöva självkritik
de nya sidenvägarna som en skuldfälla med dolda po- Förutom fortlö- och för detta tacka såväl kommunistpartiet som Xi
pande dialog mellan
litiska motiv. Jinping personligen. Vittnen intygar att vägran inne-
myndigheter och
För att visa rummets ministrar att USA erbjuder näringsliv i respek- bär en rad olika straff, och flera dödsfall har rapporte-
bättre alternativ lovade Pence att – tillsammans med tive länder håller rats från lägren.
Japan, Australien och Nya Zeeland – bygga ut Papua Apec varje år också Förföljelserna i Xinjiang återspeglar inte bara den
Nya Guineas elnät för drygt 15 miljarder kronor. Det ett ministermöte i hårdhänta hanteringen av tibetaner, kristna och andra
blir svårt för Kina att kontra. För trots de enorma sum- det medlemsland religiösa minoriteter under senare år. De utgör också
mor man spenderat på sidenvägar och soft power så som för tillfället ytterligare ett trendbrott från Deng Xiaopings dagar.
har även kinesiska akademiker hopplöst konstaterat innehar ordförande- Under 1980-talet upplevde uigurerna och andra et-
att Pakistan är det enda land som kan sägas vara al- skapet. niska minoriteter större frihet att utöva sin egen kul-
lierat med Kina. tur än någon gång under Mao Zedongs dagar. Denna
Mycket riktigt stödde också Apec:s samtliga 21 toleranta politik drevs på av liberale partisekreteraren
medlemsländer – som tillsammans utgör 60 procent Hu Yaobang och – paradoxalt nog – av Xi Jinpings
av världsekonomin – den gemensamma diplomatiska egen far Xi Zhongxun, som då ingick i kommunist-
skrivelse som skulle utfärdas vid mötets slut. Samt- partiets politbyrå.
liga utom Kina. I ett desperat försök att ändra Förvisso förvärrades klimatet i Xinjiang i sam-
formuleringar om handelspolitik så bröt sig band med den patriotiska utbildningskampanjen
fyra kinesiska diplomater in på kontoret som avsåg att ena landet efter massakern vid Him-
där värdlandets utrikesminister håller melska fridens torg. Men aldrig sedan eran av
till. reformer tog vid 1978 har situationen varit lika
Ministern fick sedan tillkalla polis för desperat som nu. En spiral av våld och förtryck
att diplomaterna skulle lämna lokalen. tog sin början då Xi Jinping personligen besök-
Den kinesiska delegationen saboterade te Xinjiang i början av 2014 för att sjösätta en
då i stället ogenerat det avslutande mö- »slå-hårt-kampanj« mot terrorism.
tet. För första någonsin nådde Apec:s Utan tvivel existerar inslag av religiös ex-
ministermöte därmed sitt slut utan att Xi Jingping tremism i Xinjiang. Men få bedömare tror att
och hustrun
något gemensamt uttalande antogs. Peng Liyuan.
situationen förbättrats av en kampanj som

D
snart riktade sig mot återhållsam religionsut-
eng Xiaopings maxim om att övning genom att förbjuda fasta under rama-
Kina aldrig ska eftersträva dan, »onormalt« skägg och muslimska namn
ledarskap har också kastats på nyfödda barn. Målsättningen att utrota
överbord vad gäller landets en kulturell identitet framstår som tydlig,
politik i Förenta nationerna. 2010 stod och flera paralleller har dragits till de läger
Kina för cirka 3 procent av FN-budgeten. som poppade upp i centrala Europa under
De kommande tre åren ska man stå för 1930-talets början.
över 12 procent, vilket sker samtidigt Om man håller tyst när en miljon människor
som USA under Donald Trump minskar förs till läger av etniska eller religiösa skäl, när
sitt stöd. ska man då säga stopp? Så verkar flera länder
Detta ökar Kinas inflytande i FN, och och organisationer nu tänka.
har gett landet möjlighet att krossa vad ki- När FN:s råd för mänskliga rättigheter höll
nesisk statlig media ofta har beskrivit som Universal periodic review – en process som
ett »västerländskt monopol« på att definie- varje medlemsland utsätts för med några års mel-
ra mänskliga rättigheter. Under det senaste lanrum – för Kina i november, krävde ett drygt dussin
dryga året har Kina också drivit genom två länder att de godtyckliga arresteringarna i Xinjiang
resolutioner i FN:s råd för mänskliga rättig- ska upphöra. Samtidigt överlämnade fjorton europe-
heter, med fokus på ekonomisk utveckling iska ambassadörer – inklusive Sveriges – ett brev till
snarare än civila rättigheter. kinesiska myndigheter där en förklaring om vad som
Kinas nyfunna intresse för att styra och stäl- pågår efterlystes.

30
Fokus 11–17 januari 2019

Kinas krishantering påminner om beteendet under min. Han utlovade reformer men underströk vikten
Apec-mötet. Inledningsvis förnekade man lägrens ex- av stabilitet. Denna limbo drabbar också kinesiska fö-
istens. Sedan menade man att det handlar om en slags retag. Utebliven förbättring vad gäller immateriella
gratis yrkesutbildning, innan man övergick till att at- rättigheter eller marknadstillträde har lett till att
tackera alla som uttalar sig negativt om situationen i flera länder i fjol införde nya regelverk för utländska
Xinjiang. investeringar med udden riktad mot Kina. En utökad
I november under Stockholm China forum – som partikontroll i kombination med övervakning och
två gånger varje år arrangeras av svenska utrikesde- industrispionage har även gjort det svårare för kine-
partementet och en amerikansk tankesmedja – märk- »I det långa siska företag att verka utomlands.
tes det kontraproduktiva i taktiken. De tuffa ord- loppet är Det tydligaste exemplet på detta är telekomföreta-
växlingarna om Xinjiang späddes på av de kinesiska get Huawei vars utrustning nu i varierande utsträck-
tjänstemännens försök att rättfärdiga lägren med att
Xi Jinpings ning förbjudits i USA, Storbritannien, Australien,
den påstådda utbildningen skyddar fångarnas »rät- tillväga- Nya Zeeland, Japan och Taiwan. Flera av förbuden
tigheter«.
Kritiken från muslimska länder uteblev dock länge.
gångssätt kom sedan cheferna för underrättelsetjänsterna i de
fyra förstnämnda länderna samt Kanada möttes i juli
Dels då situationen för mänskliga rättigheter är brist- inte möjligt och beslutade sig för att agera mot Huaweis sedan
fällig i flera av dessa länder, och sannolikt också efter-
som många av dem är beroende av kinesiska pengar.
utan ett länge pågående övertramp.
I december arresterades Huaweis finanschef
Organization of islamic cooperation – ett konsor- ökat mått Meng Wanzhou på en flygplats i Kanada. Meng riske-
tium av 57 länder som gör anspråk på att vara den mus- av repres- rar nu att utelämnas till USA där hon är misstänkt för
limska världens kollektiva röst – var snabb med att banksvindel och för att ha brutit mot sanktioner ge-
fördöma när folkgruppen Rohingya förföljdes i Burma sion. Det nom att sälja utrustning till Iran. Meng är dessutom
tidigare i år. Organisationen höll länge tand för tunga innebär att dotter till företagets grundare och dess förmodade
om Xinjiang, men tog i december slutligen bladet från arvtagerska.
munnen genom att uppmana kinesiska myndigheter framtiden I en ren hämndaktion arresterades två kanadensis-
att hantera den »berättigade oron« som nu finns i flera för Kina ser ka medborgare i Kina med diffusa anklagelser om hot
muslimska länder över Kinas förföljelse av islam. mot den nationella säkerheten. I Kanada fick Meng
Genom sin hårdhänta kampanj för att rätta in mus- väldigt träffa advokat, familj och media och släpptes dessut-
limer i ledet riskerar Xi Jinping därmed inte bara att mörk ut.« om mot borgen i väntan på rättegång. Kanadensarna
dra på sig fördömanden från de sedvanliga antagonis- Richard McGregor, togs dock till hemlig ort med begränsad tillgång ens
terna i väst. Han riskerar även att svärta ner bilden författare. till diplomatiska besök, och förklarades skyldiga av
av Kina i den muslimska världen, och därmed förlora Kinas riksåklagare Zhang Jun innan rättegången ens
stöd i flera länder som närmast vore naturliga allie- startat.
rade i dragkampen med USA om inflytande i området. »Kina beter sig på detta vis för att det fungerar«,
Det var länge tabu – ja, nästan kopplat till xenofobi – kommenterade David Mulroney, Kanadas tidigare
att ifrågasätta eller problematisera Kinas väg till stor- ambassadör i Peking. Han tillade att beteendet möj-
makt under kommunistpartiets järnhårda styre. Är det liggörs av västerländska rådgivare som inte verkar
bara väst som får vara rikt och mäktigt? Har inte Kina besväras av kinesiska övertramp vare sig inom eller
också rätt att utvecklas med sin egen modell? Många utanför dess gränser. Men den senaste tidens händel-
pekade på den ökade kinesiska levnadsstandarden ser verkar ha fått många att ändra uppfattning.
samt det faktum att landet, till skillnad från USA, inte Richard McGregor har även skrivit boken »Asia’s
startade några krig eller agerade världspolis. reckoning« om relationen mellan Kina, USA och Ja-
Argumentationen vann mark så länge Kina såg ut pan i modern tid. Han säger till Fokus att kinesiska
att öppna sin ekonomi och röra sig bort från den ab- myndigheter tydligt missbedömt i vilken grad sin-
soluta diktatur som rådde under Mao Zedongs mörka nesstämningen mot Peking har försämrats i Wash-
tidevarv. Men de senaste årens tilltagande förtryck ington:
mot religion och civilsamhälle samt den utökade kon- – Detta gäller inte bara Donald Trump. Det gäller
trollen av medier, internet och kultur har framkallat båda partierna och går djupt genom hela [den ame-
andra ljud i skällan världen över. rikanska] byråkratin, menar McGregor och tillägger
Särskilt som detta sammanfaller med att de eko- att relationen mellan Kina och USA förmodligen inte
nomiska reformerna tycks ha nått sitt stopp under Xi varit så här dålig sedan 50- eller 60-talet.
Jinping. Presidentens urvattnade tal 18 december var Kina spelar just nu på många vis högt och djärvt. I
ännu exempel på den »löfteströtthet« som bland an- bästa fall lyckas man med hjälp av sina ekonomiska
nat Europeiska handelskammaren i Kina vid uppre- muskler rida ut stormen på väg mot Xi Jinpings mål
pade tillfällen uttryckt frustration över på senare tid. om den kinesiska nationens återfödelse. I värsta fall

S
står presidenten inför en storm av växande interna-
om vanligt led talet ingen brist på retorik om tionellt motstånd, stagnerande tillväxt och därmed
öppenhet och globalisering. Som vanligt fanns tilltagande opposition även inrikes.
inga konkreta löften eller tidsplaner. I stället – I det långa loppet är Xi Jinpings tillvägagångs-
dominerades talet av motsättningar: Xi lovade sätt inte möjligt utan ett ökat mått av repression. Det
att utveckla det privata näringslivet, samtidigt som de innebär att framtiden för Kina ser väldigt mörk ut,
statliga företagen ska ges en större roll inom ekono- säger Richard McGregor. <

31