You are on page 1of 22

PROJECTE

EDUCATIU DEL
CENTRE

(PEC)
ESCOLA LLEVANTÍ DE MAR
SANT ANTONI DE CALONGE
Data d’aprovació: 20/10/2014
1. CONTEXT
1.1. NORMATIU

Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya. LEC


Decret 102/2010 d’autonomia de centres
Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics
Instruccions d’inici de curs

1.2. ENTORN

Escola catalana de titularitat pública situada a Sant Antoni de Calonge.


El municipi de Calonge, a l’extrem sud de la comarca del Baix Empordà, té
una extensió de 33,5 Km2. El terme municipal està format pel poble de
Calonge, situat dos quilòmetres terra endins, i el nucli de Sant Antoni, centre
turístic del municipi, a frec de mar, on està ubicada la nostra escola.

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI


2.1. PRINCIPIS RECTORS (LEC, art.2)

2.1.1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la


Constitució i per l'Estatut, es regeix pels principis generals següents:

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució,


l'Estatut i la resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el
respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la
integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de
tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de
centres, la llibertat d'elecció entre centres públics o centres altres
que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del
professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.

2 PEC
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les
competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context
d'equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes
al país, i el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i
responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l'emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i
homes.
n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
o) L'educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la
formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions.
q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2.1.2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics


següents:

r) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques,


emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple
desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base
científica, que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres
públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter
propi.
s) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un
bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la
satisfacció personals.
t) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la
plena integració social i laboral.
u) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent.
v) L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor,
l'honestedat i la constància en el treball.
w) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
x) L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació.
y) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes
digitals.

3 PEC
z) La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació,
sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

2.1.3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius


següents:

aa) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.


bb) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats
canviants de la societat.
cc) L'autonomia de cada centre.
dd) La participació de la comunitat educativa.
ee) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
ff) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l'estímul i el
suport per a fer-lo possible.
gg) La programació de les necessitats educatives territorialment i
socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb
fons públics.
hh) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilitat amb els
ajuntaments i altres administracions públiques.

2.2. CARÀCTER PROPI

2.2.1. Trets d’identitat

a) Escola catalana. L’ús de la llengua catalana com a llengua


d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i
administratives del centre.
b) Escola inclusiva. Educació per a la diversitat. L’escolarització inclusiva
de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global del centre, les
necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui
possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars
ordinaris.
c) Educació transversal per a l’assoliment de les competències
bàsiques. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de
les àrees de l’etapa, establint com a finalitat central el
desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives
per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per
activar l’aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i
l’afirmació de la identitat pròpia; i les específiques centrades en
conviure i habitar el món. L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon

4 PEC
nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el
càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.
d) Escola plurilingüe. L’ impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el
qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent
amb l’ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot
establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques.
L’ impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en
experiències d’introducció de la llengua estrangera a Infantil i d’ús de
la llengua estrangera en àrees no lingüístiques.
e) Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació.
La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació
(TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de
les diferents àrees del currículum.
f) Educació com a procés integral. La integració en els processos
d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la
coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la
salut, l’alimentació sana, la comunicació audiovisual, l’accés a la
informació i el gust per la lectura.
g) Coherència en el procés de l’alumne. La coordinació entre el
professorat d’infantil i el de primària i secundària per afavorir la
coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels
alumnes.
h) Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents maneres de
pensar i és oberta a tothom. Educa per a la llibertat, la
responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels
seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen.
i) Escola coeducadora i no sexista. Educa per a la convivència i
respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de
discriminació per raó de sexe.
j) Educació per a la pau, la cooperació i la solidaritat. Obviar qualsevol
forma de violència com a mitjà de relació social. Valors que faciliten
la vida en comú, la cohesió social i la solidaritat entre els pobles.
k) Educació per a la socialització. Educa en les estratègies per resoldre
les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la
vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat.
l) Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació. Estimula els
valors d’una societat democràtica.
m) Capacitat d’innovació. La comunitat educativa mantindrà una actitud
oberta a les innovacions, els canvis i a les noves demandes de la
societat.
n) Experimentació. Impuls de projectes pedagògics que requereixin
l’experimentació, manipulació i registre de dades.

5 PEC
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
3.1. ESPAIS

6 aules de primària, 3 aules d’infantil, aula d’anglès i música, aula


d’informàtica, aula d’educació especial, sala de mestres, despatx,sala
polivalent, menjador escolar, pati de parvulari, 2 pistes poliesportives, pati
de jocs de taula i parc de jocs.

3.2. AMENACES

a) Pèrdua del professorat qualificat del centre amenaçat per la reducció


progressiva de plantilla.
b) Incertesa davant el manteniment i renovació del material TIC.

3.3. FORTALESES

a) Bona implicació del professorat en el funcionament del centre.


b) Bona predisposició i capacitat del professorat per formar-se en TIC i
utilitzar-les.
c) Equip Directiu obert a nous reptes.
d) Fluïda i periòdica coordinació AMPA i Equip Directiu.
e) Possibilitat de coordinació de les activitats extraescolars.
f) Espai físic amb possibilitats.
g) Manca de conflictivitat en el centre.

3.4. OPORTUNITATS

a) Estabilitat del professorat a través dels mecanismes que ofereixi


l'administració.
b) Alt grau de relacions amb les institucions públiques i privades del
municipi.
c) Alta capacitat de treball i col·laboració de l'AMPA.
d) Programes i activitats d'innovació: Programa d’Educació Ambiental
(Escola Verda), Projecte d’Anglès a Educació Infantil, Projecte TIC-
TAC, Programa d’Educació per la Salut, The Little Artist Project i
Orquestra Llevantí.
e) Ubicació de l’escola que possibilita la proximitat a determinats
recursos culturals i d’aprenentatge de l’entorn.
f)

6 PEC
3.5. DEBILITATS

a) Manca de temps per transmetre informacions relacionades amb els


diferents projectes, sobretot al professorat nouvingut (difusió).
b) Concentració de la responsabilitat dels projectes en les persones del
claustre degut a la retallada de plantilla.
c) Recursos limitats per atendre un nombre elevat d'alumnes amb NEE.

7 PEC
4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

4.1. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

4.1.1. Valors

L’Escola Llevantí de Mar és de titularitat pública, aconfessional i pluralista. Partim

dels principis promulgats pels drets humans reconeguts internacionalment,

respectant les ideologies i creences dels membres de la comunitat sempre que

compleixin aquests drets.

Els trets d’identitat de la nostra Escola ens la defineixen com a:

UNA ESCOLA QUE EDUCA EN VALORS com el respecte per les diferències, la

solidaritat, els drets i els deures dels alumnes, l’empatia, l’equitat…; en definitiva,

actituds i normes per a conviure en societat

UNA ESCOLA INCLUSIVA, acollidora i integradora que acull la riquesa de la

diferència i que partint de les seves possibilitats i recursos, fomenta el creixement

individual i l’adaptació a l’entorn. Promovem la igualtat d’oportunitats i respecte en

tot moment de l’origen, gènere i condició social

UNA ESCOLA INNOVADORA amb un tarannà obert i dinàmic que fomenta la

iniciativa i la recerca, a partir de l’aprenentatge interactiu i compartit. Posem a

l’abast dels alumnes, innovacions tecnològiques com a elements facilitadors del

procés d’ensenyament

UNA ESCOLA COMPROMESA amb la llengua i la cultura catalana

UNA ESCOLA IMPULSORA del raonament, l’esperit crític, el coneixement i el

respecte per les diferents cultures

UNA ESCOLA SOSTENIBLE, compromesa amb l’entorn

8 PEC
UNA ESCOLA QUE FOMENTA la creativitat i la imaginació dels alumnes, la seva

autonomia i autoestima per tal d’esdevenir persones responsables i competents

4.1.2. Missió

L’ Escola Llevantí de Mar és una escola pública, catalana, innovadora i

acollidora. Creiem en l’educació dels nostres alumnes dins d’un marc inclusiu que

promou l’atenció a la diversitat on aquesta es visqui com un valor positiu per

millorar la convivència, el respecte, la tolerància i l'enriquiment com a persones.

Vinculada a l’entorn social, natural i cultural i oberta a la comunitat educativa.

Promovem el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes a fi que

esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la

societat

4.1.3 Visió:

Volem ser un centre:

 Innovador, i aconseguir que el nostre alumnat tingui una bona competència

comunicativa en català, castellà, anglès i francès, i sigui capdavanter en l’ús

habitual de les TAC per obtenir una millora de resultats acadèmics

 Referent de qualitat educativa, impulsant un canvi curricular que potenciï les

habilitats artístiques, socials i participatives de l’alumnat, oferint nous entorns

d’aprenentatge per afavorir l’èxit acadèmic i la millora de la cohesió social

 Consolidar i millorar la línia d’escola amb els seus projectes

 Dinamitzar i impulsar nous projectes

 Ensenyar mitjançant metodologies actives basades en l'observació i

l'experimentació

 Fomentar el treball cooperatiu, en equip, en petit grup,el treball

individual,...per afavorir l'autonomia,la responsabilitat i la cohesió de grup

9 PEC
 Garantir la participació de les famílies, associacions,entitats i altres membres de

la comunitat

 Conscienciar a l’alumnat en el respecte i la preservació del medi ambient

 Oferir al personal docent l’oportunitat de formar-se en pràctiques docents més

actives, experimentals, manipulatives i competencials

4.2. PRIORITATS D’ACORD AMB EL SISTEMA EDUCATIU

Els objectius prioritaris de la nostra escola són l'èxit escolar i l'excel·lència


educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels
alumnes com a principi de la igualtat i cohesió social.

1. L’adquisició de les competències bàsiques, en especial, l’assoliment


de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, l’expressió i comprensió
oral, les habilitats matemàtiques bàsiques i l’autonomia en
l’aprenentatge.

2. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, emprada com a llengua


vehicular i d’aprenentatge. Garantir el ple domini de les llengües
oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori.

3. La importància de l’aprenentatge de, com a mínim, una llengua


estrangera, amb l’objectiu que els alumnes n’adquireixin les
competències d’escoltar, llegir, parlar i escriure, d’acord amb el Marc
europeu comú de referència. La progressiva introducció, sempre que
sigui possible en continguts d’àrees no lingüístiques.

4. La detecció precoç dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge, o


amb altes capacitats i així poder prendre en consideració els
elements curriculars, organitzatius i metodològics més adequats i
possibles en tot moment i dins l’entorn escolar ordinari.

5. L'ús de les TIC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels
processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars,
així com donar suport a la diversitat dels alumnes. Els alumnes han
de desenvolupar la competència digital en tots els nivells educatius.

6. Prendre en consideració els resultats de les avaluacions de


competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica i d’altres valoracions,

10 PEC
a fi de millorar en el procés d’ensenyament aprenentatge i introduir
les modificacions pertinents.

7. Promoure activitats i projectes encaminats a desenvolupar la


creativitat de l’alumnat.

8. Promoure i facilitar la participació de tots els nens i nenes en


activitats físiques i esportives, aprofitant la funció integradora i de
cohesió social de l'esport escolar i afavorint l'adquisició d'hàbits
saludables que contribueixin a un millor benestar.

4.3. OBJECTIUS EDUCATIUS

1. Millorar els resultats educatius


2. Millorar la cohesió social

4.4. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

(Annex El Projecte Lingüístic)

5. EL CURRÍCULUM
5.1. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

5.1.1. Organització dels grups d’alumnes

Els alumnes s’agrupen bàsicament pels nivells que indica el sistema


educatiu, però s’estableixen espais horaris per tal d’atendre els alumnes en
d’altres tipus d’agrupament.

5.1.2. Formació d’equips docents i mecanismes de coordinació

a) Activitats de formació interna del professorat.


b) Intercanvis d’experiències educatives entre el professorat del centre i
d’altres institucions.
c) Reunions d’internivells i d’etapa.
d) Coordinacions al final de curs entre els mestres tutors dels alumnes
d’un curs acadèmic i del següent.
e) Coordinació Llar d’Infants - Infantil - Primària – ESO.
f) Coordinacions respecte a temes d’avaluació i currículum.
g) Formació / coordinació amb serveis externs.
h) Coordinacions amb l’AMPA, extraescolars i menjador.

11 PEC
5.1.3. Atenció a la diversitat

Establim els següents mecanismes d’atenció a l’alumnat amb NEE, altes


capacitats o dificultats de comunicació:

a) Comissió d’atenció a la diversitat (CAD), formada per la Cap


d’Estudis (que la presideix), la mestra d’EE i l’EAP. En cas que sigui
necessari hi intervindran també altres mestres. Haurà de determinar
els criteris d’atenció a la diversitat, els procediments que s’empraran
per determinar les NEE dels alumnes, els procediments per formular
adaptacions, els trets bàsics de les formes organitzatives, els criteris
metodològics més idonis a nivell de centre per a atendre la diversitat
de l’alumnat i els mecanismes d’atenció a l’alumnat que rebrà el
suport escolar personalitzat (SEP).D’una forma més específica haurà
de vetllar per la coordinació del suport i orientacions de l'EAP, la
coordinació de l’atenció individualitzada / petit grup als alumnes amb
dificultats d’aprenentatge i alumnes NEE i la col·laboració en la
realització dels plans individuals intensius (PII) per part dels tutors
en aquells alumnes que ho necessitin.
b) Atenció individual / petit grup, dins o fora de l’aula ordinària amb
l’alumnat NEE a càrrec de la mestra d’EE i els mestres de suport.
c) Grups flexibles segons les necessitats de l'alumnat i els recursos
humans disponibles a cada nivell. Aquesta estructura permet una
atenció més individualitzada, possibilitat de treball cooperatiu, i un
treball més adaptat a les necessitats de l’alumne.
d) Coordinació Primària – ESO. Es faran reunions entre els tutors i el
coordinador del primer cicle d’ESO, per poder facilitar l’adaptació dels
nostres alumnes a aquest nou estadi educatiu. També es preveu que
es facin xerrades i tutories dins de l’aula als alumnes per part de la
tutora, així com reunions informatives per als pares i alumnes
realitzades pel nou centre de secundària.
e) Suport Escolar Personalitzat (SEP). Es farà en funció dels recursos
disponibles i la normativa vigent, bàsicament en l’alumnat que
presenta mancances o retard d’aprenentatge en l’adquisició del
procés de lectura i escriptura, en l’assoliment d’habilitats
matemàtiques i en l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i
d’estudi. També en l’alumnat amb altes capacitatsde les àrees de
llengua i matemàtiques i en els hàbits de treball i d’estudi, per
aquells alumnes que la comissió d’atenció a la diversitat i l’equip de
mestres de l’escola ha considerat necessari. Els alumnes que reben

12 PEC
aquest suport escolar no són fixos, sinó que pot variar al llarg del
curs en funció de les necessitats de cada cas.

5.1.4. Mecanismes d’actuació educativa globalitzada

a) Tecnificació del centre.


b) Impuls de la llengua anglesa incrementant el seu ús com a llengua
vehicular en altres àrees, sempre que sigui possible.
c) Adequació de l’estructura del currículum i de les àrees a les
necessitats educatives dels alumnes i a les valoracions realitzades a
partir dels resultats obtinguts en les diferents avaluacions.
d) Formació del professorat.
e) Projectes d’innovació.
f) Activitats d’experimentació, exploració i registre.
g) Agrupaments d’alumnes de diferents nivells.
h) Activitats de participació en projectes compartits alumnes – famílies
– mestres.
i) Divulgació de les activitats.
j) Coordinació amb altres centres.
k) Activitats dirigides a facilitar la conciliació de la vida laboral de les
famílies.
l) Participació en els programes de formació de mestres (pràcticum).
m) Optimització dels recursos personals, d’espais, de material i de
potenciació de les TIC.

5.1.5. Mecanismes d’acció i de coordinació de la tutoria

a) Amb els alumnes. Tutoria setmanal en tots els nivells.


b) Amb les famílies. Entrevistes establertes durant el curs escolar.
c) Entre els tutors i altres especialistes i serveis.

5.1.6. Organització i ús de les TAC. Perfil Professional de la


Competència Digital Docent.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han esdevingut


eines que han modificat el model social, econòmic i educatiu. Aquest canvi fa
que haguem de tractar l’acció educativa des d’un punt de vista diferent en
relació a l’actual.

13 PEC
La nostra escola es proposa encarar aquest nou repte amb l’objectiu de
familiaritzar l’alumnat en aquest món tecnològic canviant. Per això, és
necessari que les TIC es converteixin en les Tecnologies per a l’Aprenentatge
i el Coneixement (TAC) en el context educatiu, facilitant a l’alumnat i a la
comunitat educativa la seva utilització per aprendre i per a comunicar-se.

Pretenem emprar les TIC com a eina habitual en les activitats


d’ensenyament aprenentatge i en l’organització de centre i la gestió
acadèmica. Cerquem relacionar d’una manera molt estreta les tecnologies de
la informació i la comunicació i el món educatiu, per afavorir l’aprenentatge
digital.

El Pla TAC desenvoluparà i concretarà la governança de la tecnologia de la


nostra escola, amb la necessitat de planificar, coordinar i orientar les
actuacions TIC i TAC de l’escola els propers cursos.

Tal i com determina la Llei d’Educació aprovada pel Parlament de Catalunya,


els alumnes han d’assolir tres objectius fonamentals:

Competència digital: Conjunt de coneixements, destreses, capacitats i


habilitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb
eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.

Inclusió digital: Té com a objectiu garantir la igualtat de tot l’alumnat


posant especialment l’èmfasi en els avantatges o inconvenients que poden
venir de la mà de la tecnologia.

Maduresa tecnològica: Grau d'implantació de les tecnologies en els


processos d’aprenentatge de l’alumnat.

Els principal objectiu del nostre centre és emprar les noves tecnologies per a
millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat (fer-los competents
digitalment) i millorar la gestió acadèmica i documental.

Funcions específiques de la coordinació TIC-TAC:

 Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar sobre la


formació TAC amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.

14 PEC
 Assessorar l’equip directiu, als mestres i al personal d’administració i
serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i del
Departament d’Ensenyament.
 Coordinació amb el tècnic informàtic per millorar i/o solucionar
aspectes TIC-TAC del centre.
 Impulsar l’ús de les TAC en tots els àmbits d’ensenyament-
aprenentatge, com a competència bàsica que han d’assolir els alumnes
segons el seu nivell educatiu.

Altes funcions i activitats docents:

 Seguir actualitzant el bloc de l’escola.


 Promoure i facilitar la participació de la comunitat educativa al bloc.
 Dirigir i organitzar les tasques del grup de la Comissió TIC-TAC.
 Realitzar la guia TAC per a nouvinguts al centre.
 Portar la coordinació TIC de l’escola. *Guia de tasques de coordinació
TIC.

Competència Tècnica:

 Experiència en l’ús de les noves tecnologies i els mitjans audiovisuals.


 Acreditar el perfil professional en competència digital docent.
 Formació específica relacionada amb les Tac.
 Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre respectin els
drets d’auditoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els
integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo...etc.).
 Elaborar cada any documents d’organització com les IP de cada mòdul,
l’organització Wifi, les IP’s, passarel·les, DNS, usuaris, claus i
contrasenyes, codis del congelador, informació gepse, guia sobre el
servidor, guia d’impressores, fer inventari d’equips...
 Altres funcions que la directora del centre li encomani d’acord amb les
directrius del Departament d’Ensenyament.
 Revisar la graella d’incidències TAC per resoldre-les i/o obrir una
incidència.

15 PEC
 Controlar les incidències obertes si s’han resolt o estan pendents i fer-
ne la gestió corresponent.
 Revisar els equips tecnològics i millorar-los en la mesura del possible;
etiquetatge, neteja, ordre...

Competència transversal:

 Iniciativa, autonomia i capacitat per planificar i organitzar la


consecució d’objectius.
 Capacitat de col·laborar i participar en grups de treball docents per
assolir uns objectius comuns.
 Capacitat de resolució de problemes i de situacions amb diplomàcia
i tacte i per reconèixer els conflictes possibles i cercar la manera
d’arribar a solucions que satisfacin totes les parts implicades.

*GUIA DE TASQUES A FER COORDINADORA TAC

Funcions de la coordinació TIC-TAC:

 Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar sobre la


formació TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.
 Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i
serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i del
Departament d’Ensenyament.
 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments digitals
del centre.
 Vetllar preferentment per l’ús de programari i els recursos digitals en
català, d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.
 Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre respectin els
drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els
integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).
 Fer cada any l’organització TIC-TAC.

5.1.7. Altres que determini el centre

16 PEC
5.2. LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE

Cada curs s’aprovarà la PGA de centre.

6. L’ORGANITZACIÓ
6.1. CRITERIS QUE DEFINEIXEN L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Per optimitzar l’aprenentatge en la nostra organització educativa s’han de


donar un seguit de condicions:

Autonomia.El treball s’ha de convertir en una activitat innovadora


en la que hi ha lloc per a la planificació, la presa de decisions i una
major autonomia peractuar.
Avaluació.L’aprenentatge es realitza a partir d’una anàlisi de la
institució, dels problemes i de les disfuncions, tot buscant millorar el
seu propi funcionament. S’analitza la pràctica i sobre ella incideix el
canvi. Han d’existir, per tant, processos de reflexió i anàlisi que han
de dur a canvis que siguin estables i efectius.
Difusió.El canvi adoptat ha de ser difós en l’organització. Exigeix
tasques d’informació, explicació i debat, amb la finalitat de donar els
elements que acompanyen el canvi d’una manera total, amb
avantatges i inconvenients.
Integració. Les noves modalitats organitzatives són compreses i
assimilades per tots els membres de la organització, passant a ser
element de la nova cultura.
Cultura. L’aprenentatge realitzat passa a ser un nou element
d’anàlisi sobre el què s’ha de fonamentar la reflexió.

L’estructura organitzativa del centre ha de respondre als següents criteris:

Finalitats clares.Les organitzacions han de tenir unes finalitats que


serveixin de tendència. Els objectius han de ser assolibles, però
també variables en funció de les necessitats institucionals.
Estructures flexibles.És necessari poder realitzar canvis en les
estructures per tal de poder-se adaptar a les necessitats de cada
moment educatiu, però garantir la coherència entre els equips i la
rapidesa en la presa de decisions.
Sistema relacional obert. Els canvis de concepcions, coneixements
i destreses s’han d’acompanyar amb actituds obertes a la innovació.
Aquests canvis també poden sorgir a partir de la participació i la

17 PEC
col·laboració dels membres de la comunitat, reflectits en els
projectes d’escola.
Lideratge de la direcció.La direcció actua com a promotora dels
plantejaments d’una organització que aprèn i tracta de guiar-la a la
seva transformació més que a una estricta administració. L’objectiu
no és solament administrar-la, sinó millorar-la d’acord amb el
projecte institucional.
Funcions organitzatives clares. Sense oblidar el criteri
d’estructura flexible, tots les elements que conformen la comunitat
educativa han de conèixer les funcions a desenvolupar.

Pensem que hem d’ajudar a què l'organització escolar tingui com a principal
referència l'alumne:

El paper de les àrees o matèries.Han de passar de ser un seguit


de coneixements que cal aprendre a ser mitjans per poder incidir en
situacions reals de la pròpia vida.
L'organització del currículum. Ha de passar d'una estructura
excessivament compartimentada de les àrees del saber a formes més
globalitzadores i interconnectades.
La metodologia de treball.Ha de passar d'una concepció
exclusivament individual del procés d'aprenentatge a considerar que
la interacció i la cooperació amb els adults i els iguals fa més
assequibles i significatius els aprenentatges.
L’ús dels recursos didàctics. Ha de passar d'aquells usos que
mantenen l'educador permanentment al centre del procés educatiu a
aquells altres que situen de forma activa l'alumne al centre de
situacions d'aprenentatge, amb un èmfasi especial a les tecnologies,
la informació i de la comunicació.
La participació de l'alumnat. L’alumne ha de passar de ser algú
que s'ha de limitar a complir i respectar normes a creure que pot
intervenir coresponsablement en la construcció de la vida i la
dinàmica escolar.
La coresponsabilitat de família i escola.Ha de passar d'una
relació distant, a vegades, a trobar camins per compartir realment la
tasca educativa.
La gestió del temps i la conciliació entre els horaris laborals i
escolars.Han de passar de formes poc flexibles a formes que
permetin un ús més adequat del temps i a aquesta conciliació tan
desitjada, en ambdós sentits.

18 PEC
La nostra organització escolar s'ha de redefinir al voltant de l'alumnat, però
és evident que l'escola haurà d'anar trobant respostes a aquelles funcions
que la societat, les administracions i les famílies projectin, sempre que
siguin assumibles i realment transferibles.

19 PEC
6.2. ORGANIGRAMA

PRESIDENTA COMISSIÓ ECONÒMICA CONSELLERA D’ENSENYAMENT


Òrgan col·legiat de
DIRECTOR SERVEIS TERRITORIALS
CAP D’ESTUDIS participació: COMISSIÓ PERMANENT
D’ENSENYAMENT
CONSELL ESCOLAR

REPRESENTANTS PROFESSORAT COMISSIÓ CONVIVÈNCIA INSPECCIÓ EDUCATIVA: INSPECTOR

REPRESENTANTS PARES I MARES

REPRESENTANT PAS SERVEI EDUCATIU:


EAP, SETDIC, CEDIAP, OREIG,
GNÒSIC, FISIOTERAPEUTA
REPRESENTANT AJUNTAMENT
Òrgans unipersonals de direcció:
DIRECTORA CONSERGE
PERSONAL
CAP D’ESTUDIS
D’ADMINISTRACIÓ I
SECRETARI AUXILIAR
SERVEIS
ADMINISTRATIVA
COORD. D’ETAPES: Òrgan executor de govern:
INFANTIL I PRIMÀRIA EQUIP DIRECTIU PROFESSIONALS
D’ATENCIÓ EDUCATIVA I
COORD. LIC VETLLADORA
PERSONAL DE SUPORT
SOCIOEDUCATIU
COORD. TIC UNIPERSONALS

COORD. RISCOS LABORALS

Òrgan col·legiat de
ÒRGANS DE COORDINACIÓ MESTRES participació:
CLAUSTRE

EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL

COMISSIÓ D’ATENCIÓ
EQUIP de 1r i 2n COL·LEGIATS
A LA DIVERSITAT
EQUIP DE
COMISSIÓ
EQUIP de3r i 4t COORDINACIÓ
D’ESCOLES VERDES
PEDAGÒGICA
EQUIP de5è i 6è COMISSIÓ TAC
7. LA INCLUSIÓ
7.1. PRINCIPIS D’INCLUSIÓ I COEDUCACIÓ

Creiem que el nostre centre podrà avançar en el model d’escola per a


tothom, en la mesura en que hi hagi implicació i compromís de tots els
agents del centre (alumnes, equip docent, equip no docent i famílies) en
l’assoliment dels principis bàsics del model d’escola inclusiva que garanteix
la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tots els alumnes. Els
principis bàsics del model d’escola inclusiva són:

Principi d’inclusió. Tots els alumnes poden aprendre junts, per tant
tots els alumnes van a l’escola del poble i a la classe que els correspon
per edat.
Principi de normalització. Tots els alumnes reben un programa
educatiu adequat. Cal tractar a tots els alumnes de la mateixa
manera, evitant les actituds compassives o sobreprotectores.
Principi de personalització.Tothom és igual, però cadascú d’acord
amb les seves característiques personals. Tots els alumnes reben un
currículum apropiat a les seves necessitats.
Principi d’igualtat d’oportunitats. Cal donar a aquells que més
necessiten els recursos que els facin falta per poder assolir els seus
objectius d’aprenentatge. Tots els alumnes participen a les activitats
complementàries i extra-curriculars. Tots els alumnes es beneficien de
la cooperació i col·laboració entre l’escola, la casa i la comunitat.
Principi de coeducació. Tenir en compte la coeducació en totes les
activitats programades.

7.2. L’ACOLLIDA

(AnnexEl Pla d’Acollida)

7.3. LA DIVERSITAT

7.3.1. Criteris d’atenció a la diversitat

a) Consolidació de la llengua catalana, com a eix vertebrador del nostre


projecte educatiu.
b) Foment de l’educació intercultural, basada en la igualtat, la
solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de
diàleg i convivència.

21 PEC
c) Promoció de l’equitat educativa per assolir la igualtat en les
possibilitats i el ple desenvolupament de les potencialitats dels
nostres alumnes, del professorat i de les famílies.
d) L’atenció educativa a l’alumnat de l’escola es fonamenta de manera
prioritària sobre els principis de: diversitat, necessitats educatives,
inclusió escolar, suports, acció tutorial, barreres a l’aprenentatge i a
la participació...

7.3.2. El Pla d’atenció a la Diversitat

(AnnexEl Pla d’Atenció a la Diversitat)

8. AVALUACIÓ
8.1. INDICADORS DE PROGRÉS

Es valorarà el PEC a partir dels següents indicadors de progrés:

1. % d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques (CB)

2. % d’alumnes que superen l’avaluació global diagnòstica (AGD)

3. % d’alumnes que superen les àrees

4. Nombre d’hores destinades a formació i coordinació del professorat

5. % resultant de la mitjana dels indicadors de procés de cohesió social

22 PEC