You are on page 1of 3

Pitanje: Šta je hrišćanski gnosticizam?

Odgovor: Hrišćanski gnosticizam zapravo i ne postoji, jer su pravo hrišćanstvo i


gnosticizam dva sistema vere koji se međusobno isključuju. Principi gnosticizma se
suprotstavljaju svemu što hrišćanstvo predstavlja. Premda se gnosticizam u nekim
svojim oblicima može predstavljati kao hrišćanstvo, to je ipak verovanje koje se ni
po čemu ne može nazvati hrišćanskim.

Gnosticizam je verovatno najopasnija jeres koja je pretila ranoj crkvi u prva tri
veka. Budući da je pod jakim uticajem filozofa kao što je Platon, zasniva se na dve
lažne premise. Prva je dualizam duha i materije. Gnostici tvrde da je materija po
prirodi zla, a duh je dobar. Ishod ovakve pretpostavke je verovanje da sve što se
uradi u telu, pa bio to i najteži greh, nema nikakvog značaja zato što se stvaran
život odvija jedino u sferi duha.

Drugo, gnostici tvrde da poseduju uzvišeno znanje, “višu istinu” koja je dostupna
samo nekolicini. Gnosticizam dolazi od grčke reči gnosis što znači “znati”. Gnostici
kažu da poseduju više znanje koje nije biblijsko, već je stečeno na nekakvom
mističnom, višem nivou postojanja. Oni vide sebe kao privilegovanu klasu koja je
iznad svih ostalih zato što je njihovo poznavanje Boga dublje i više.

Da bi se pobila ideja da između hrišćanstva i gnosticizma postoji bilo kakva


podudarnost, treba samo uporediti njihove osnovne doktrine o veri. Po pitanju
spasenja, gnosticizam uči da se ono postiže sticanjem božanskog saznanja koje
oslobađa od mračnih zabluda. Iako tvrde da slede Isusa Hrista i njegovo učenje,
gnostici mu protivureče na svakom koraku. Isus nije ništa govorio o spasenju koje
dolazi od saznanja, već od vere da je on Spasitelj od greha. “Jer ste posredstvom
vere blagodaću spaseni, i to nije od vas - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne
pohvali" (Efescima 2:8-9). Dakle, spasenje koje Hristos nudi je besplatno i
dostupno svima (Jovan 3:16), a ne samo odabranoj šačici ljudi koji su došli do
posebnog otkrivenja.

Hrišćanstvo uči da postoji samo jedan izvor istine, a to je Biblija, nepogrešiva reč
živog Boga koja jedina postavlja pravila vere i njenog praktikovanja (Jovan 17:17;
2. Timoteju 3:15-17; Jevrejima 4:12). Ona je pisano Božije otkrivenje čovečanstvu
koje nikad ne može biti nadomešteno ljudskim mislima, idejama, pisanjima i
vizijama. S druge strane, gnostici u svojoj nauci koriste rane jeretičke spise koji su
poznati kao gnostička jevanđelja – zbirka falsifikata predstavljena kao izgubljene
biblijske knjige. Na svu sreću, rani crkveni oci su gotovo jednoglasno prepoznali
gnostičke spise kao prevaru i falsifikat koji su puni lažnih doktrina o Hristu,
spasenju, Bogu i ostalim temeljnim hrišćanskim istinama. Između gnostičkih
jevanđelja i Biblije ima nebrojeno mnogo suprotnosti. Čak i kad citiraju Bibliju,
takozvani gnostički hrišćani prepravljaju stihove ili neke njihove delove kako bi ih
uskladili sa svojom filozofijom. Ali mi znamo da je tako nešto striktno zabranjeno u
Bibliji (5. Mojsijeva 4:2; 12:32; Priče Solomunove 30:6; Otkrivenje 22:18-19).

Ličnost Isusa Hrista je još jedno područje gde se očituju drastične razlike između
hrišćanstva i gnosticizma. Gnostici veruju da Isusovo telo nije bilo stvarno već
samo privid fizičkog, kao i da se njegov duh spustio na njega prilikom krštenja, a
napustio ga pre raspeća. Ovakvo verovanje poništava ne samo Isusovu istinsku
čovečnost, već i čin izmirenja s Bogom. Isus nije bio samo Bog, već i čovek u telu
koji je postradao i umro na krstu kao žrtva za naše grehe (Jevrejima 2:14-17).
Bibliljsko viđenje Isusa potvrđuje njegovu potpunu čovečiju i božansku prirodu.

Gnosticizam se zasniva na mističkom, intuitivnom, subjektivnom, unutrašnjem


emocionalnom pristupu istini i to nije ništa novo. Njegovi koreni u malo drugačijoj
formi dosežu do samog Edenskog vrta, kada je sotona doveo u pitanje Boga i
njegovu zapovest i tako uverio Adama i Evu da je ta zapovest bila laž. On isti
metod koristi i dan danas, dok “ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da
proždere” (1. Petrova 5:8). Sotona još uvek dovodi u pitanje Boga i Bibliju i hvata u
svoju mrežu one koji su ili naivni i ne poznaju dovoljno Sveto pismo, ili traže
posebno otkrivenje koje će ih učiniti naročitim, jedinstvenim i superiornim u
odnosu na druge. Mi treba da sledimo apostola Pavla koji je rekao: " Sve
proveravajte, zadržavajte što je dobro” (1. Solunjanima 5:21). Dakle, na nama je
da sve upoređujemo sa Rečju Božijjom koja je jedina istina.