You are on page 1of 9

I.

Bố cục báo cáo nghiên cứu xác định giá trị thực tế của các chủ đề PTBV theo
các chỉ tiêu
1. Mở đầu
2. Phương pháp nghiên cứu
Trong phần này chú ý, đối với giá trị thực tế cấp vùng, nếu tính toán từ số liệu
cấp tỉnh thì phải đưa phương pháp tính số liệu cấp vùng vào phần này.
3. Kết quả (đánh giá thực trạng của chủ đề, lồng ghép với các chỉ tiêu PTBV của chủ
đề đấy, phân tích biến động theo thời gian của các chỉ tiêu)
3.1. Cấp huyên
Chúng ta có 2 huyện Cẩm Thuỷ (huyện không thuộc vùng biên giới, có kinh tế
khá hơn), Quế Phong (huyện vùng biên giới có kinh tế kém hơn)
3.2. Cấp tỉnh
Chúng ta có 2 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc theo ranh giới địa lý (Phú Thọ và
Lạng Sơn), 6 tỉnh vùng Tây Bắc theo ranh giới địa lý (Hoà BÌnh, Sơn La, Lai
Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái).
3.3. Cấp vùng (theo ranh giới địa lý gồm Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện
Biên, Lào Cai, Yên Bái)

Đề tài đã thu thập số liệu từng tỉnh. Các anh chị có thể tính từ số liệu các tỉnh nếu
khả thi. Hoặc các anh chị chủ động tìm kiếm giúp đề tài phần số liệu cho cấp
Vùng.

Chú ý, trên đây là các nội dung cần thiết phải có, các anh chị có thể bố cục thêm
các nội dung chung nếu cần thiết theo ý kiến chuyên gia của anh chị, sau đấy lồng
ghép với các chỉ tiêu PTBV của các chủ đề.

Đến phần cuối của phần kết quả phải có bảng tổng hợp các số liệu các giá trị thực
tế của các chỉ tiêu của chủ đề đang viết. Cố găng nếu chỉ tiêu nào có số liệu đầy đủ
các năm thì càng tốt, còn không cố gắng có số liệu của năm 2010, 2015.

Huyện Cẩm Thuỷ

TT Tên chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Tỷ lệ vốn đầu tư
phát triển trên
địa bàn so với
GRDP (%)
2

3
Huyện Quế Phong

Tên
TT chỉ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tiêu
1 Tỷ lệ
vốn
đầu tư
phát
triển
trên
địa
bàn so
với
GRDP
(%)
2

3
Tỉnh Hoà Bình

Tên
TT chỉ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tiêu
1 Tỷ lệ
vốn
đầu tư
phát
triển
trên
địa
bàn so
với
GRDP
(%)
2

....., tỉnh Sơn La

.....
Vùng Tây Bắc

Tên
TT chỉ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tiêu
1 Tỷ lệ
vốn
đầu tư
phát
triển
trên
địa
bàn so
với
GRDP
(%)
2

Các số liệu phải có nguồn trích dẫn, các trích dẫn phải có trong tài liệu tham khảo

Các ưu tiên nguồn số liệu, cách viết các số liệu (phần thập phân, dấu phẩy) đã
thống nhất trong buổi họp.

4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo
II. Bố cục báo cáo nghiên cứu xác định giá trị MỤC TIÊU của các chủ đề PTBV
theo các chỉ tiêu
1. Mở đầu
2. Phương pháp nghiên cứu: Các cách xác định giá trị mục tiêu hoặc giá trị ngưỡng
3. Kết quả
Yêu cầu:
- Có đủ 3 mục nội dung cho 3 cấp;
- Trình bầy biện luận cơ sở chọn các giá trị mục tiêu cho từng chỉ tiêu đối với
mỗi đơn vị hành chính;
- Cần đặc biệt lưu ý về việc ghi lại các tài liệu tham khảo.
3.1. Cấp Huyện: Cẩm Thủy và Quế Phong
3.2. Cấp tỉnh: 8 tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện
Biên, Lào Cai, Yên Bái
3.3. Cấp vùng: Vùng Tây bắc theo RG địa lý gồm 6 tỉnh (Hoà Bình, Sơn La, Lai
Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái)
3.4. Bảng tổng hợp kết quả giá trị mục tiêu cho toàn bộ các chỉ tiêu, đối với
từng đơn vị hành chính. Ví dụ:
Huyện Cẩm Thuỷ

Chỉ Giá trị thực tế Giá trị mục tiêu/ngưỡng Cơ sở


tiêu Theo Quy hoạch Theo QH Theo tài Đề chọn giá
Chiến lược ngành tỉnh (nếu liệu khác xuất trị mục
tiêu
quốc gia là huyện (LHQ,

2011
bổ sung 1 mục tiêu
cột nữa PTBV
cho huyện) 2015...)
2009

2010

2016
2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030
1. Biến ...
động
diện
tích
rừng
đặc
dụng
sau 5
năm(
%)

2.

3.
Huyện Quế Phong

Chỉ Giá trị thực tế Giá trị mục tiêu/ngưỡng Cơ sở


tiêu Theo Quy hoạch Theo QH Theo tài Đề chọn giá
Chiến lược ngành tỉnh (nếu liệu khác xuất trị mục
tiêu
quốc gia là huyện (LHQ,

2011
bổ sung 1 mục tiêu
cột nữa PTBV
cho huyện) 2015...)
2009

2010

2016
2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030
4. Biến ...
động
diện
tích
rừng
đặc
dụng
sau 5
năm(
%)

5.

6.
Tỉnh Hoà Bình

Chỉ Giá trị thực tế Giá trị mục tiêu/ngưỡng Cơ sở


tiêu Theo Quy hoạch Theo QH Theo tài Đề chọn giá
Chiến lược ngành tỉnh liệu khác xuất trị mục
tiêu
quốc gia (LHQ,

2011
mục tiêu
PTBV
2015...)
2009

2010

2016
2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030
7. Biến ...
động
diện
tích
rừng
đặc
dụng
sau 5
năm(
%)

8.

9.

......tỉnh Sơn La,....

......
Vùng Tây Bắc

Chỉ Giá trị thực tế Giá trị mục tiêu/ngưỡng Cơ sở


tiêu Theo Quy hoạch Theo QH Theo tài Đề chọn giá
Chiến lược ngành tỉnh liệu khác xuất trị mục
tiêu
quốc gia (LHQ,

2011
mục tiêu
PTBV
2015...)
2009

2010

2016
2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030
10. Biến ...
động
diện
tích
rừng
đặc
dụng
sau 5
năm(
%)

11.

12.

- Giá trị mục tiêu đối với các chỉ tiêu KT – XH là giá trị kỳ vọng đến một thời điểm nào đó (2030).

- Giá trị ngưỡng là giá trị cho phép đối với các chỉ tiêu về môi trường.
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo