You are on page 1of 68

15. januar/siječanj 2019. Akontacija za I kvartal 2019.

godine
Godina XXII–Broj 1 GORAŽDE uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde”– 40 KM

1
Na osnovu članova 109, 110. i džet, finansije i administrativna pitanja
111. Poslovnika Skupštine Bosansko-po- Skupštine Bosansko-podrinjskog kanto-
drinjskog kantona Goražde („Službene na Goražde, broj:01-05-710/18 od 04.12.
novine Bosansko-podrinjskog kantona 2018. godine, koju je donijela Skupština
Goražde“, broj:3/18), Skupština Bosans- Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
ko-podrinjskog kantona Goražde, na 3. na nastavku konstituirajuće sjednice.
vanrednoj sjednici, održanoj 14. januara
2019. godine, d o n o s i: Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-


ODLUKU om objavljivanja u „Službenim novina-
O STAVLJANJU VAN SNAGE ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor-
ODLUKE O IZBORU PRIVREMENE ažde“.
KOMISIJE ZA BUDŽET, FIANANSIJE
Broj:01-05-28/19 PO OVLAŠTENJU
I ADMINISTRATIVNA PITANJA 14.01.2019.godine SKUPŠTINE
SKUPŠTINE BOSANSKO- Goražde Aida Obuća,s.r.
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE, BROJ: 01-05-710/18 2
OD 04.12.2018. GODINE
Na osnovu članova 109, 110. i
Član 1. 111. Poslovnika Skupštine Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde („Službene
Stavlja se van snage Odluka o novine Bosansko-podrinjskog kantona
imenovanju Privremene komisije za bu- Goražde“, broj:3/18), Skupština Bosans-
Broj 1 – strana 2 15. januar/siječanj 2019.

ko-podrinjskog kantona Goražde, na 3. nrednoj sjednici, održanoj 14. januara


vanrednoj sjednici, održanoj 14. januara 2019. godine, d o n o s i:
2019. godine, d o n o s i:

ODLUKU
ODLUKU O IZBORU PRIVREMENE
O STAVLJANJU VAN SNAGE KOMISIJE ZA BUDŽET, FINANSIJE
ODLUKE O IZBORU PRIVREMENE I ADMINISTRATIVNA PITANJA
KOMISIJE ZA IZBOR SKUPŠTINE BOSANSKO-
I IMENOVANJA SKUPŠTINE PODRINJSKOG KANTONA
BOSANSKO-PODRINJSKOG GORAŽDE
KANTONA GORAŽDE,
BROJ: 01-05-711/18 Član 1.
OD 04.12.2018. GODINE
Bira se Privremena komisije za
Član 1. budžet, finansije i administrativna pita-
nja Skupštine Bosansko-podrinjskog ka-
Stavlja se van snage Odluka o ntona Goražde u sastavu:
imenovanju Privremene komisije za iz-
bor i imenovanja Skupštine Bosansko- 1. Daliborka Milović - predsjednica
podrinjskog kantona Goražde, broj: 01- 2. Nudžeim Džihanić – zamjenik
05-711/18 od 04.12.2018. godine, koju je predsjednice
donijela Skupština Bosansko-podrinjsk- 3. Mirsad Žuga - član
og kantona Goražde, na nastavku kons- 4. Damir Žuga - član
tituirajuće sjednice. 5. Sejad Tatarin - član

Član 2. Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan- Komisija za budžet, finansije i


om objavljivanja u „Službenim novina- administrativna pitanja Skupštine Bosa-
ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor- nsko-podrinjskog kantona Goražde je
ažde“. privremenog karaktera i radit će do izb-
ora stalnih radnih tijela Skupštine Bosa-
Broj:01-05-29/19 PO OVLAŠTENJU nsko-podrinjskog kantona Goražde.
14.01.2019.godine SKUPŠTINE
Goražde Aida Obuća,s.r. Član 3.

3 Ova Odluka stupa na snagu dan-


om objavljivanja u „Službenim novina-
Na osnovu članova 29, 109. i 111.
ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor-
Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinj-
ažde“.
skog kantona Goražde („Službene novi-
ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora- Broj:01-05-30/19 PO OVLAŠTENJU
žde“, broj: 3/18), Skupština Bosansko- 14.01.2019.godine SKUPŠTINE
podrinjskog kantona Goražde, na 3. va- Goražde Aida Obuća,s.r.
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 3

4 ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor-


ažde“.
Na osnovu članova 29, 109. i 111.
Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinj- Broj:01-05-31/19 PO OVLAŠTENJU
skog kantona Goražde („Službene novi- 14.01.2019.godine SKUPŠTINE
Goražde Aida Obuća,s.r.
ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora-
žde“, broj: 3/18), Skupština Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, na 3. va- 5
nrednoj sjednici, održanoj 14. januara Na osnovu člana 23. Zakona o
2019. godine, d o n o s i: Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde („Službene novine Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde“, broj:
ODLUKU 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog ka-
O IZBORU PRIVREMENE KOMISIJE ntona Goražde, na 174. redovnoj sjedni-
ZA IZBOR I IMENOVANJA ci, održanoj dana 21.12.2018. godine,
SKUPŠTINE BOSANSKO- d o n o s i:
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE
ODLUKU
Član 1. o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Ministarstva
Bira se Privremena komisija za za urbanizam, prostorno uređenje
izbor i imenovanja Skupštine Bosansko- i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
podrinjskog kantona Goražde u sastavu: Kantona Goražde sa ekonomskog koda
615200 - Kapitalni transferi
1. Alma Delizaimović - predsjednica
pojedincima
2. Rasim Mujagić – zamjenik
predsjednice
Član 1.
3. Ramiz Ridžal - član
4. Senad Čeljo - član
Ovom se Odlukom daje saglasn-
5. Edim Fejzić - član
ost na Program utroška sredstava Minis-
tarstva za urbanizam, prostorno uređe-
Član 2.
nje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjsk-
og kantona Goražde sa ekonomskog ko-
Komisija za izbor i imenovanja
da 615200 - Kapitalni transferi pojedin-
Skupštine Bosansko-podrinjskog kanto-
cima.
na Goražde je privremenog karaktera i
radit će do izbora stalnih radnih tijela
Član 2.
Skupštine Bosansko-podrinjskog kanto-
na Goražde.
Ova Odluka stupa na snagu dan-
om objave na službenoj oglasnoj tabli
Član 3.
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
Ova Odluka stupa na snagu dan- a naknadno će se objaviti u “Službenim
om objavljivanja u „Službenim novina- novinama Bosansko-podrinjskog kanto-
Broj 1 – strana 4 15. januar/siječanj 2019.

na Goražde”. Ekonomski kod: 615 200

Broj:03–14-1762/18 PREMIJER Ukupna vrijednost Programa:


21.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
270.000,00 KM
Goražde
..............................
Odgovorna osoba:
5a) Slobodan Janković,dipl.inž.građ.
Na osnovu člana 49. Zakona o iz-
Pozicija odgovorne osobe: Ministar za
vršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog
urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu
kantona Goražde za 2018. godinu (“Slu-
okoline Bosansko-podrinjskog kantona
žbene novine Bosansko-podrinjskog ka-
Goražde
ntona Goražde”, broj:13/17), a u skladu
sa Planom utroška sredstava sa podra- Kontakt osoba za Program:
čuna Kantonalnog stambenog fonda za Šunja Ahmed,dipl.ecc.
2018.godinu, Ministarstvo za urbaniz-
am, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Kontakt-telefon: 038/222-321
u t v r đ u j e:
Kontakt e-mail:
minurbanizam@bih.net.ba
PROGRAM
utroška sredstava Ministarstva Internet: www.bpkg.gov.ba
za urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline sa ekonomskog koda
615 200 – Kapitalni transferi SAGLASNOST NA PROGRAM
pojedincima
Saglasnost na ovaj Program, u
skladu sa članom 49. Zakona o izvršenju
1. NAZIV PROGRAMA Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za 2018. godinu (“Službene no-
Naziv Programa je “Program ut- vine Bosansko-podrinjskog kantona Go-
roška sredstava Ministarstva za urbaniz- ražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bosa-
am, prostorno uređenje i zaštitu okoline nsko-podrinjskog kantona Goražde Od-
Bosansko-podrinjskog kantona Goraž- lukom broj:03-14-1762/18 od 21.12.2018.
de”, sa ekonomskog koda 615 200 – godine.
Kapitalni transferi pojedincima.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA


PODACI O PROGRAMU
2.1. Svrha Programa
Period realizacije Programa:
10.12.–31.12.2018.godine Svrha ovog Programa utroška sr-
edstava je podrška stambeno nezbrinut-
Budžetska pozicija: im osobama, odnosno finansijska podrš-
Kapitalni transferi pojedincima ka za implementaciju prioritetnih ciljeva
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 5

i programskih zadataka Ministarstva iz kroz finansiranje/sufinansiranje proje-


oblasti zaštite okoline na području Bosa- kata izgradnje novih stambenih jedinica
nsko-podrinjskog kantona Goražde u stvore uvjeti za provođenje i jačanje sta-
skladu sa Strateškim programom 2. Jač- mbene politike, poboljša kvalitet stano-
anje stambene politike putem realizaciju vanja, zadrži stanovništvo, posebno ml-
programa 2.4. Unapređenje neprofitno adi, na području Bosansko-podrinjskog
socijalnog stanovanja kroz relizaciju pr- kantona Goražde, zaposli radna snaga
ograma 2.5. Izgradnja novih stambenih sa područja Bosansko-podrinjskog kant-
jedinica, a sve u skladu sa Strategijom ona Goražde i poboljša opći kvalitet ži-
razvoja Bosansko-podrinjskog kantona vota stanovnika Bosansko-podrinjskog
Goražde za period 2016-2020. godina. kantona Goražde.
Također, svrha Programa je da
se, u skladu sa članom 49. Zakona o izv- 3.2. Posebni/specifični ciljevi
ršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog Programa
kantona Goražde (“Službene novine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde” Posebni/specifični cilj ovog Pro-
broj:13/17), osigura planski i transpare- grama je sufinansiranje 1 m2 stambenog
ntan utrošak sredstava odobrenih na prostora 23 nove stambene jedinice u
ekonomskom kodu 615 200 – Kapitalni objektu ”Lamela H4” u Goraždu, namje-
transferi pojedincima. njene rješavanju stambenog pitanja pod
povoljnim uvjetima stambeno nezbrinu-
2.2. Opis Programa tih osoba koje to pravo steknu na osno-
vu jedinstvene rang-liste reda prvenstva
Program utroška sredstava sa koja se formira po provođenju Javnog
ekonomskog koda 615 200 – Kapitalni konkursa. Time bi se unaprijedio kvali-
transferi pojedincima definiše sve ključ- tet stanovanja za 23 stambenbo nezbri-
ne elemente implementacije planiranih nutih porodica i stvorili uvjeti za njihov
budžetskih sredstava, kako je to usvoje- ostanak na području Bosansko-podrinjs-
no Programom rada Vlade Bosansko- kog kantona Goražde, a sve u skladu sa
podrinjskog kantona Goražde za 2018. “Projektom izgradnje stambeno-poslov-
godinu, kao što su: iznos sredstava, opći nih objekata Lamela H3 i H4”, na koji je
i posebni ciljevi Programa, korisnici sre- saglasnost dala Skupština Bosansko-po-
dstava, kriteriji za raspodjelu sredstava, drinjskog kantona Goražde Odlukom
procjena rezultata implementacije Prog- broj: 01-23-559/17 od 20.06.2017. godine.
rama, kao i procjena nepredviđenih ras- Kriteriji za ostvarivanje prava na
hoda i rizika. rješavanje stambenog pitanja pod povo-
ljnim uvjetma su takvi da se prednost
daje porodicama iz populacije mladih sa
3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI više članova domaćinstva, osobama sa
PROGRAMA višim stepenom obrazovanja, pripadni-
cima boračke populacije, a što je u skla-
3.1. Opći/osnovni cilj Programa du sa Strategijom razvoja Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde za period
Osnovni cilj Programa je da se 2016-2020. godina.
Broj 1 – strana 6 15. januar/siječanj 2019.

4. POTREBNA SREDSTVA ju je donijela Vlada Bosansko-podrinjsk-


ZA PROVOĐENJE PROGRAMA og kantona Goražde 17.08.2018.godine.

Sredstva za implementaciju cilje-


va iz ovog Programa u iznosu od 6. KORISNICI SREDSTAVA
270.000,00 KM planirana su Budžetom i
Planom utroška sredstava Ministarstva Korisnici sredstava su lica koja
za urbanizam, prostorno uređenje i za- po provedenom postupku, a na osnovu
štitu okoline Bosansko-podrinjskog kan- konačne rang-liste reda prvenstva stek-
tona Goražde za 2018. Godinu, dijelom nu pravo na kupovinu stana pod povo-
kao namjenska sredstava sa Podračuna ljnim uvjetima, a sredstva će se realizo-
kantonalnog stambenog fonda Bosans- vati kao subvencija cijene 1m2 odnosno
ko-podrinjskog kantona Goražde iznos umanjenje kupoprodajne cijene stambe-
od 170.000,00 KM, a dijelom iz izvornih nog prostora za iznos subvencije koji će
prihoda Kantona – iznos od 100.000,00 biti uplaćen na račun pravnog lica koje
KM. je u postuku javnog nadmetanja ostva-
rilo pravo gradnje stambeno-poslovnog
Ukupna sredstva namijenjena za objekta “Lamela H4” u Goraždu .
subvenciju se isplaćuju na račun pravn-
og lica, tj. investitora za objekat „Lamela
H4“, koji je pravo gradnje ostvario po 7. POTREBAN BROJ RADNIKA
provedenom Javnom nadmetanju – li- ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
citaciji, a koji recipročno u odnosu na I MONITORING
korisnu površinu stambenog prostora
umanjuje cjenu 1 m2 stambenog prostora Za provođenje ovog Programa
koju je ponudio prilikom Javnog nad- utroška sredstava, implementaciju plan-
metanja-licitacije, a što se definiše ugo- iranih sredstava i monitoring utroška sr-
vorom. edstava nadležni su uposlenici Minis-
tartva za urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline i isti ne zahtijeva anga-
5. KRITERIJI ZA RASPODJELU žman dodatnog broja radnika.
SREDSTAVA

Krajnji korisnici sredstava su lica 8. PROCJENA REZULTATA


koja se biraju putem javnog poziva koji
raspisuje Ministarstvo za urbanizam, pr- Realizacijom Programa očekuju
ostorno uređenje i zaštitu okoline Bosa- se sljedeći rezultati: izgradnja jednog st-
nsko-podrinjskog kantona Goražde po ambeno-poslovnog objekta sa 23 nove
uvjetima i kriterijima koji su definisani stambene jedinice i 4 poslovna prostora,
Odlukom o utvrđivanju uvjeta i kriterija rješavanje stambenog pitanja pod povo-
za sticanje prava na kupovinu stana po ljnijim uvjetima od tržišnih za 23 stam-
povoljnijim uvjetima u stambeno-poslo- beno nezbrinutih porodica, stvaranje pr-
vnim objektima “Lamela H3 i Lamela edpostavki za pokretanje 4 nova mala
H4” u Goraždu, broj: 03-14-1219/18, ko- biznisa i upošljavanje nove radne snage
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 7

i angažovanje većeg broja radnika iz do- ih rezervi Bosansko-podrinjskog kanto-


maće građevinske operative. na Goražde da izvrši nabavku 48 tona
drvene peleti po cijeni 462,15 KM/t u vr-
Ministarstvo za urbanizam, ijednosti 22.183,20 KM od odabranog
prostorno uređenje i zaštitu okoline će dobavljača „HIFA PETROL“ D.O.O.
svojim aktivnim učešćem obezbijediti SARAJEVO prema odredbama Okvirn-
praćenje provedenih aktivnosti, nadzor og Sporazuma broj: 03-14-831-115/18 od
nad realizacijom projekata i kontrolu 21.12.2018.godine.
namjenskog utroška sredstava. Direkcija robnih rezervi će zaklju-
čiti pojedinačni ugovor za navedenu ko-
ličinu drvene peleti iz stava 1. ovog čla-
9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH na, a u skladu sa odredbama Okvirnog
RASHODA I RIZIKA sporazuma broj: 03-14-831-115/18 od
21.12.2018.godine.
Ne procjenjuje se mogućnost ne-
predviđenih rashoda, a rizik za imple- Član 2.
mentaciju programa je eventualna ne-
mogućnost osiguranja prihoda zbog ne- Za realizaciju ove Odluke zad-
dovoljnog priliva sredstava. užuju se Direkcija robnih rezervi i Mi-
nistarstvo za finansije Bosansko–podri-
Broj:09-14-464-2/18 MINISTAR
njskog kantona Goražde, a sredstva su
24.12.2018.godine Slobodan Janković,s.r.
Goražde obezbijeđena u skladu sa odobrenim op-
erativnim planom za decembar 2018.go-
6 dine, ekonomski kod 613200 – Izdaci za
energiju.
Na osnovu člana 23. Zakona o
Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Član 3.
Goražde („Službene novine Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde“, broj: Ova Odluka stupa na snagu dan-
8/15), Vlada Bosansko podrinjskog ka- om objavljivanja na službenoj oglasnoj
ntona Goražde, na nastavku 175. Redov- tabli Kantona, a naknadno će se objaviti
ne sjednice, održanom dana 28.12.2018. u „Službenim novinama Bosansko–pod-
godine, d o n o s i: rinjskog kantona Goražde“.

Broj:03–14-1793/18 PREMIJER
28.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
ODLUKU
Goražde
o davanju saglasnosti Direkciji robnih
rezervi da izvrši nabavku 48 tona
drvene peleti po cijeni 462,15 KM/t
7
u vrijednosti 22.183,20 KM Na osnovu člana 23. Zakona o
Vladi Bosansko–podrinjskog kantona
Član 1. Goražde („Službene novine Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde“, broj.
Daje se saglasnost Direkciji robn- 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog ka-
Broj 1 – strana 8 15. januar/siječanj 2019.

ntona Goražde, na nastavku 175. Redov- ražde (“Službene novine Bosansko-pod-


ne sjednice, održanom dana 28.12.2018. rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15),
godine, d o n o s i: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, na nastavku 175. redovne sje-
dnice, održanom dana 28.12.2018. godi-
ODLUKU ne, d o n o s i :
o utvrđivanju osnovice za plaću
i naknade za topli obrok za mjesec
DECEMBAR 2018. godine ODLUKU
o odobravanju službenog putovanja
Član 1. u inostranstvo - Savezna država Florida

Utvrđuje se osnovica za plaću Član 1.


zaposlenih lica u kantonalnim organima
uprave, kantonalnim ustanovama i dru- Ovom se Odlukom odobrava sl-
gim pravnim licima koja se finansiraju iz užbeno putovanje u inostranstvo policij-
Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona skom komesaru Uprave policije Minis-
Goražde, za mjesec DECEMBAR 2018. tarstva za unutrašnje poslove Bosansko-
godine, u iznosu od 371,00 KM. podrinjskog kantona Goražde – general-
nom inspektoru policije Laković Ade-
Član 2. mu, u svrhu učestvovanja u Studijskom
putovanju u Majami, Savezna država
Zaposlenim licima iz člana 1. ove Florida (Sjedinjene Američke Države ).
Odluke utvrđuje se naknada za ishranu
u toku rada (topli obrok) za mjesec DE- Studijsko putovanje se organizu-
CEMBAR 2018. godine u iznosu od 8,00 je od strane Međunarodnog programa
KM po jednom radnom danu. pomoći u kriminalističkoj obuci Minis-
tarstva pravosuđa SAD-a (USDOJ/ICIT-
Član 3. AP) i obavit će se u periodu od 05. do
13. januara 2019.godine.
Ova Odluka stupa na snagu dan-
om objavljivanja na oglasnoj tabli Bosa- Član 2.
nsko-podrinjskog kantona Goražde, a
naknadno će se objaviti u „Službenim Sredstva za realizaciju ove Odlu-
novinama Bosansko-podrinjskog kanto- ke obezbjediti iz Budžeta Uprave poli-
na Goražde“. cije Ministarstva za unutrašnje poslove
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Broj:03–14-1792/18 PREMIJER za 2019. godinu, na ekonomskom kodu
28.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
613100 – Putni troškovi.
Goražde

Član 3.
8
Na osnovu člana 23. Zakona o Za realizaciju ove Odluke zaduž-
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go- uju se Uprava policije Ministarstva za
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 9

unutrašnje poslove Bosansko-podrinjsk- slijedi:


og kantona Goražde i Ministarstvo za
finansije Bosansko-podrinjskog kantona - iz Budžeta Skupštine Kantona sa
Goražde, svako u okviru svoje nadlež- ekonomskih kodova:
nosti. 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
će iznos od 50.000,00 KM
Član 4. 821300 - Nabavka opreme iznos od
100.000,00 KM
Ova Odluka stupa na snagu dan- 821600 - Rekonstrukcija i investici-
om objavljivanja na službenoj oglasnoj ono održavanje iznos od
tabli Kantona, a naknadno će se objaviti 179.000,00 KM
u “Službenim novinama Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde”. - iz Budžeta Ministarstva za unutraš-
nje poslove sa ekonomskih kodova:
Broj:03–49-1791/18 PREMIJER
28.12.2018.godine Emir Oković,s.r. 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
Goražde će iznos od 75.000,00 KM
821300 - Nabavka opreme iznos od
9 40.000,00 KM

Na osnovu člana 23. Zakona o - iz Budžeta Ministarstva za pravosu-


Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go- đe, upravu i radne odnose sa ekono-
ražde („Službene novine Bosansko-pod- mskog koda:
rinjskog kantona Goražde” broj: 8/15) i
611100 - Bruto plaće i naknade pla-
člana 59. Zakona o budžetima u Fede-
će iznos od 20.000,00 KM
raciji BiH („Službene novine Federacije
BiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14,8/15, - iz Budžeta Ministarstva za privredu
91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) i člana 24. sa ekonomskog koda:
Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde za 2018. 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
godinu („Službene novine Bosansko-po- će iznos od 40.000,00 KM
drinjskog kantona Goražde” broj:13/17),
- iz Budžeta Direkcije za ceste sa eko-
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-
nomskog koda:
ražde, na svojoj 10. vanrednoj sjednici,
održanoj 28.12.2018.godine, d o n o s i: 821300 - Nabavka opreme iznos od
45.000,00 KM

ODLUKU - iz Budžeta Kantonalne direkcije ro-


o preraspodjeli rashoda i izdataka bnih rezervi sa ekonomskog koda:
između budžetskih korisnika 821400 - Nabavka robnih rezervi
iznos od 24.603,00 KM
Član 1.
- iz Budžeta Ministarstva za socijalnu
Ovom se Odlukom odobrava politiku, raseljena lica i izbjeglice
preraspodjela rashoda i izdataka kako sa ekonomskih kodova:
Broj 1 – strana 10 15. januar/siječanj 2019.

614100 - JAO001 - Tekući transferi 613800 - Izdaci osiguranja, bankar-


drugim nivoima vlasti skih usluga i usluga plat-
(KZZO) iznos od 25.000,00 KM nog prometa iznos od
614100 - JAO003 - Tekući transferi 1.000,00 KM
za zdravstvo (od značaja za 613900 - Ugovorene usluge i druge
Kanton) iznos od 65.000,00 KM posebne usluge iznos od
614100 - JAO004 - Tekući transferi 7.500,00 KM
za zdravstvo (specijalizaci- 614200 - BAL005 - Tekući transferi
je) iznos od 50.000,00 KM pojedincima - doprinosi za
zdravstveno osiguranje ne-
- iz Budžeta Centra za socijalni rad sa zaposlenih lica iznos od
ekonomskog koda: 15.000,00 KM
821300 - Nabavka opreme iznos od
611100 - Bruto plaće i naknade 5.000,00 KM
plaće iznos od 20.000,00 KM
- u Budžet Kantonalne uprave civilne
- Iz Budžeta Ministarstva za obrazov-
zaštite na ekonomske kodove
anje, mlade, nauku, kulturui sport
sa ekonomskog koda: 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
će iznos od 3.000,00 KM
611100 - Bruto plaće i naknade pla- 611200 - Naknade troškova zaposle-
će iznos od 18.000,00 KM nih iznos od 2.000,00 KM
612100 - Doprinosi poslodavca izn-
- Iz Budžeta Ministarstva za boračka os od 500,00 KM
pitanja sa ekonomskog koda:
614500 - Subvencije privatnim pre- - u Budžet Ministarstva za unutraš-
duzećima i poduzetnicia nje poslove na ekonomske kodove
iznos od 23.750,00 KM 613200 - Izdaci za energiju iznos od
1.000,00 KM
preusmjeriti 613900 - Ugovorene usluge i druge
posebne usluge iznos od
- u Budžet Skupštine Kantona na ek- 1.000,00 KM
onomske kodove
613900 - OST001 - Ugovorene uslu- - u Budžet Ministarstva za unutraš-
ge i druge posebne usluge - nje poslove - Uprava policije na ek-
ostalo iznos od 2.000,00 KM onomske kodove
613900 - NZS001 - Ugovorene uslu- 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
ge i druge posebne usluge - će iznos od 12.000,00 KM
naknade skupštinskim zas- 612100 - Doprinosi poslodavca izn-
tupnicima iznos od 1.000,00 KM
os od 4.000,00 KM
- u Budžet Vlade Kantona na ekono-
- u Budžet Ministarstva za finansije
mske kodove
na ekonomski kod
612100 - Doprinosi poslodavca
614800 - NPS001 - Naknade za pov-
iznos od 1.000,00 KM
rat više ili pogrešno uplaće-
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 11

nih sredstava iznos od će iznos od 4.000,00 KM


21.000,00 KM 612100 - Doprinosi poslodavca iz-
nos od 1.300,00 KM
- u Budžet Centra za socijalni rad na 613300 - Izdaci za komunikaciju i
ekonomski kod komunalne usluge iznos
614200 - SOC006 - Tekući transferi od 2.500,00 KM
pojedincima - žena – majka 613700 - Izdaci za tekuće održava-
iznos od 330.000,00 KM nje iznos od 2.000,00 KM
614200 - Tekući transferi pojedinci-
- u Budžet Ministarstva za obrazova- ma - prevoz iznos od
nje, mlade, nauku, kulturu i sport 1.800,00 KM
na ekonomske kodove
- u Budžet OŠ „Mehmedalija Mak
613900 - Ugovorene usluge i druge Dizdar“ Vitkovići na ekonomske
posebne usluge iznos od kodove
11.500,00 KM
613500 - Izdaci za usluge prevoza i
- u Budžet OŠ „Fahrudin Fahro Baš- goriva iznos od 300,00 KM
čelija“ na ekonomske kodove 613700 - Izdaci za tekuće održava-
nje iznos od 500,00 KM
611100 - Bruto plaće i naknade pla- 613900 - Ugovorene usluge i druge
će iznos od 40.000,00 KM posebne usluge iznos od
612100 - Doprinosi poslodavca izn- 6.000,00 KM
os od 6.130,00 KM 614200 - Tekući transferi pojedinci-
613300 - Izdaci za komunikaciju i ma - prevoz iznos od
komunalne usluge iznos 3.500,00 KM
od 300,00 KM
613700 - Izdaci za tekuće održava- - u Budžet OŠ „Hasan Turčalo Brzi“
nje iznos od 1.000,00 KM Ilovača na ekonomske kodove
613900 - Ugovorene usluge i druge
posebne usluge iznos od 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
17.623,00 KM će iznos od 16.000,00 KM
614200 - Tekući transferi pojedinci- 612100 - Doprinosi poslodavca izn-
ma - prevoz iznos od os od 1.600,00 KM
4.600,00 KM 613100 - Putni troškovi iznos od
100,00 KM
- u Budžet OMŠ „Avdo Smailović“ 613500 - Izdaci za usluge prevoza i
na ekonomske kodove goriva iznos od 500,00 KM
613700 - Izdaci za tekuće održava-
611200 - Naknade troškova zaposle- nje iznos od 1.000,00 KM
nih iznos od 1.100,00 KM 613800 - Izdaci osiguranja, bankars-
613200 - Izdaci za energiju iznos od kih usluga i usluga platnog
200,00 KM prometa iznos od 200,00 KM
613900 - Ugovorene usluge i druge
- u Budžet OŠ „Husein ef. Đozo“ na posebne usluge iznos od
ekonomske kodove 1.500,00 KM
611100 - Bruto plaće i naknade pla- 614200 - Tekući transferi pojedinci-
Broj 1 – strana 12 15. januar/siječanj 2019.

ma-prevoz iznos od 30.000,00 KM


6.000,00 KM
- u Budžet STŠ „Hasib Hadžović“ na
- u Budžet OŠ „Prača“ Prača na eko- ekonomske kodove
nomske kodove 612100 - Doprinosi poslodavca izn-
613700 - Izdaci za tekuće održava- os od 800,00 KM
nje iznos od 1.500,00 KM 613100 - Putni troškovi iznos od
614200 - Tekući transferi pojedinci- 600,00 KM
ma - prevoz iznos od 613500 - Izdaci za usluge prevoza i
12.600,00 KM goriva iznos od 300,00 KM
614200 - Tekući transferi pojedinci-
- u Budžet OŠ „Ustikolina“ Ustikoli- ma-prevoz iznos od
na na ekonomske kodove 26.250,00 KM
611100 - Bruto plaće i naknade pla- - u Budžet MSŠ „Enver Pozderović“
će iznos od 15.500,00 KM
na ekonomske kodove
611200 - Naknade troškova zaposle-
nih iznos od 2.500,00 KM 611100 - Bruto plaće i naknade pla-
612100 - Doprinosi poslodavca izn- će iznos od 52.000,00 KM
os od 2.500,00 KM 611200 - Naknade troškova zaposle-
613200 - Izdaci za energiju iznos od nih iznos od 7.500,00 KM
500,00 KM 612100 - Doprinosi poslodavca izn-
613400 - Nabavka materijala i sitn- os od 6.500,00 KM
og inventara iznos od 613200 - Izdaci za energiju iznos od
500,00 KM 400,00 KM
613500 - Izdaci za usluge prevoza i 613300 - Izdaci za komunikaciju i
goriva iznos od 500,00 KM komunalne usluge iznos
613900 - Ugovorene usluge i druge od 600,00 KM
posebne usluge iznos od 613600 - Unajmljivanje imovine,
2.000,00 KM opreme i nematerijalne
614200 - Tekući transferi pojedinci- imovine iznos od 2.000,00 KM
ma - prevoz iznos od 614200 - Tekući transferi pojedinci-
17.000,00 KM ma - prevoz iznos od
7.000,00 KM
- u Budžet SSŠ „Džemal Bijedić“ na
ekonomske kodove - u Budžet Ministarstva za urbaniz-
am, prostorno uređenje i zaštitu
613400 - Nabavka materijala i sitn- okoliša na ekonomske kodove
og inventara iznos od
1.200,00 KM 611200 - Naknade troškova zaposle-
613500 - Izdaci za usluge prevoza i nih iznos od 7.000,00 KM
goriva iznos od 850,00 KM 613200 - Izdaci za energiju iznos od
613700 - Izdaci za tekuće održava- 700,00 KM
nje iznos od 2.000,00 KM 613900 - Ugovorene usluge i druge
614200 - Tekući transferi pojedinci- posebne usluge iznos od
ma - prevoz iznos od 26.000,00 KM
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 13

- u Budžet Službe za odnose s javno- ODLUKU


šću na ekonomske kodove o izmjenama Odluke
611100 - Bruto plaće i naknade pla- broj: 03-14-1538/18
će iznos od 6.000,00 KM od 05.11.2018. godine
612100 - Doprinosi poslodavca izn-
os od 900,00 KM Član 1.
613900 - Ugovorene usluge i druge
posebne usluge iznos od Ovom se Odlukom vrši izmjena
3.400,00 KM Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog ka-
ntona Goražde broj: 03-14-1538/18 od
Član 2. 05.11.2018. godine u Članu 1. na način
kako slijedi:
Za realizaciju ove Odluke zaduž-
uju se Ministarstvo za finansije i naprij- „Tačka 1.“ se briše.
ed navedeni budžetski korisnici, svako „Tačka 2.“ se briše.
u okviru svoje nadležnosti. „Tačka 3.“ postaje „Tačka 1.“

Član 3. Ostali članovi ostaju isti.

Odluka stupa na snagu danom Član 2.


objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odluka stupa na snagu danom
a bit će naknadno objavljena u „Službe- objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli
nim novinama Bosansko-podrinjskog Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
kantona Goražde”. a naknadno će se objaviti u „Službenim
novinama Bosansko-podrinjskog kanto-
Broj:03-14-1809/18 PREMIJER na Goražde”.
28.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
Goražde Broj:03-14–1538-1/18 PREMIJER
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
10 Goražde

Na osnovu člana 23. Zakona o 11


Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde („Službene novine Bosansko-pod- Na osnovu člana 23. Zakona o
rinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), a Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
u skladu sa Zakonom o izvršenju Budž- ražde („Službene novine Bosansko-pod-
eta Bosansko-podrinjskog kantona Gor- rinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), a
ažde za 2018. godinu („Službene novine u skladu sa Zakonom o izvršenju Budž-
Bosansko-podrinjskog kantona Goraž- eta Bosansko-podrinjskog kantona Gor-
de” broj: 13/17), Vlada Bosansko-podri- ažde za 2018. godinu („Službene novine
njskog kantona Goražde, na svojoj 176. Bosansko-podrinjskog kantona Goraž-
redovnoj sjednici, održanoj 29.12.2018. de” broj: 13/17), Vlada Bosansko-podri-
godine, d o n o s i: njskog kantona Goražde, na svojoj 176.
Broj 1 – strana 14 15. januar/siječanj 2019.

redovnoj sjednici, održanoj 29.12.2018. ODLUKU


godine, d o n o s i: o potvrđivanju Odluke Ministarstva
za urbanizam, prostorno uređenje i
zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
ODLUKU kantona Goražde o povratu uplaćenih
o izmjenama Odluke sredstava na ime kaucije
broj: 03-14-1424/18
od 12.10.2018. godine Član 1.

Član 1. Ovom se Odlukom potvrđuje


Odluka Ministarstva za urbanizam, pro-
Ovom se Odlukom vrši izmjena storno uređenje i zaštitu okoline Bosans-
Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog ka- ko-podrinjskog kantona Goražde broj:
ntona Goražde broj: 03-14-1424/18 od 09-23-269-34/18 od 11.12.2018. godine, o
12.10.2018. godine u Članu 1. na način povratu uplaćenih sredstava „Kaja-co-
kako slijedi: mpany“ d.o.o. Goražde na ime kaucije
za učešće u postupku javnog nadmeta-
„Tačka 1.“ se briše. nja po Javnom pozivu za kupovinu gra-
„Tačka 2.“ postaje „Tačka 1.“ đevinske parcele zvane Hadžića polje
„Tačka 3.“ postaje „Tačka 2.“ površine 300 m2, tri primjerka glavnog
projekta za izgradnju stambeno-poslov-
Ostali članovi ostaju isti. nog objekta „Lamela H4” i Elaborata o
geomehaničkim ispitivanjima tla na par-
Član 2. celi na kojoj je predviđena izgradnja obj-
ekta „Lamela H4” u Goraždu radi kup-
Odluka stupa na snagu danom ovine stana pod povoljnim uvjetima pu-
objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli tem javnog nadmetanja - licitacije.
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
a naknadno će se objaviti u „Službenim Član 2.
novinama Bosansko-podrinjskog kanto-
na Goražde”. Sredstva uplaćena na ime kaucije
u iznosu od 15.218,18 KM obezbijedit će
Broj:03-14–1424-1/18 PREMIJER
se u Budžetu Ministarstva za urbaniz-
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
Goražde am, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
12 na ekonomskom kodu 613 900 – Ugo-
vorene usluge i druge posebne usluge,
Na osnovu člana 23. Zakona o a za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go- Ministarstvo za finansije Bosansko-pod-
ražde („Službene novine Bosansko–pod- rinjskog kantona Goražde.
rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15),
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go- Član 3.
ražde, na 176. redovnoj sjednici, održan-
oj dana 29.12.2018. godine, d o n o s i: Ova Odluka stupa na snagu dan-
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 15

om donošenja i bit će objavljena na slu- nog nadmetanja - licitacije.


žbenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknad-
no će se objaviti u „Službenim novina- Član 2.
ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor-
ažde”. Sredstva uplaćena na ime kaucije
u iznosu od 15.218,18 KM obezbijedit će
Broj:03-14-1803/18 PREMIJER se u Budžetu Ministarstva za urbaniz-
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r. am, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Goražde
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
13 na ekonomskom kodu 613 900 – Ugov-
orene usluge i druge posebne usluge, a
Na osnovu člana 23. Zakona o za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go- Ministarstvo za finansije Bosansko-pod-
ražde („Službene novine Bosansko-pod- rinjskog kantona Goražde.
rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15),
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go- Član 3.
ražde, na 176. redovnoj sjednici, održan-
oj dana 29.12.2018. godine, d o n o s i: Ova Odluka stupa na snagu dan-
om donošenja i bit će objavljena na slu-
žbenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknad-
ODLUKU no će se objaviti u „Službenim novina-
o potvrđivanju Odluke Ministarstva
ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor-
za urbanizam, prostorno uređenje i
ažde“.
zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde o povratu uplaćenih Broj:03-14–1802/18 PREMIJER
sredstava na ime kaucije 29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
Goražde
Član 1.
14
Ovom se Odlukom potvrđuje Na osnovu člana 23. Zakona o
Odluka Ministarstva za urbanizam, pro- Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
storno uređenje i zaštitu okoline Bosan- ražde („Službene novine Bosansko-pod-
sko-podrinjskog kantona Goražde broj: rinjskog kantona Goražde,“ broj: 8/15),
09-23-269-34/18 od 11.12.2018. godine, o a u skladu sa Kupoprodajnim Ugovor-
povratu uplaćenih sredstava GPD „Dri- om broj: OPU-IP:469/18 od 04.12.2018.
na“ d.d. Goražde na ime kaucije za uč- godine, Vlada Bosansko-podrinjskog ka-
ešće u postupku javnog nadmetanja po ntona Goražde, na 176. redovnoj sjedni-
Javnom pozivu za kupovinu građevins- ci, održanoj dana 29.12.2018. godine,
ke parcele zvane Hadžića polje površine d o n o s i:
300 m2, tri primjerka glavnog projekta
za izgradnju stambeno-poslovnog objek-
ODLUKU
ta „Lamela H4” i Elaborata o geomehan-
o davanju saglasnosti na isplatu novčanih
ičkim ispitivanjima tla na parceli na koj- sredstava na ime prvog dijela subvencije
oj je predviđena izgradnja objekta „La- kupoprodajne cijene 1m2 stana u
mela H4” u Goraždu radi kupovine st- stambeno-poslovnom objekta „Lamela H4”
ana pod povoljnim uvjetima putem jav- u Goraždu
Broj 1 – strana 16 15. januar/siječanj 2019.

Član 1. realizaciju zadužuje se Ministarstvo za


finansije Bosansko-podrinjskog kantona
Ovom se Odlukom daje saglasn- Goražde.
ost na isplatu novčanih sredstava na ime
prvog dijela subvencije kupoprodajne Član 5.
cijene 1m2 stana u stambeno-poslovnom
objekta „Lamela H4” u Goraždu u izn- Ova Odluka stupa na snagu dan-
osu od 170.000,00 KM. om objave na službenoj oglasnoj tabli
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
Član 2. a naknadno će biti objavljena u „Službe-
nim novinama Bosansko-podrinjskog
Sredstva iz člana 1. ove Odluke kantona Goražde”.
uplatiti na žiroračun firme GPD „Drina”
d.d. Goražde broj:1011400000004042, ot- Broj:03–14-1714/18 PREMIJER
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
voren kod PBS filijala Goražde, a isplatit
Goražde
će se iz Budžeta Ministarstva za urbani-
zam, prostorno uređenje i zaštitu okoli-
15
ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora-
žde sa ekonomskog koda 615200 – Kapi- Na osnovu člana 23. Zakona o
talni transferi pojedincima, sa podraču- Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
na Kantonalnog stambenog fonda. ražde („Službene novine Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15),
Član 3. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, na 176. redovnoj sjednici, odr-
Zadužuju se Ministarstvo za ur- žanoj dana 29.12.2018.godine, d o n o s i:
banizam, prostorno uređenje i zaštitu
okoline Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde i Ministarstvo za finansije Bo- ODLUKU
sansko-podrinjskog kantona Goražde da o odobravanju novčanih sredstava
u Budžetu Bosansko-podrinjskog kanto- na ime isplate studentskih stipendija
na Goražde za 2019.godinu planiraju iz- studentima sa područja Bosansko–
nos od 100.000,00 KM, sa podračuna Ka- podrinjskog kantona Goražde
ntonalnog stambenog fonda za isplatu za studijsku 2017/2018. godinu
drugog dijela subvencije kupoprodajne za mjesec juli 2018. godine
cijeme 1m2 stana u stambeno-poslovn-
om objektu „Lamela H4” u Goraždu. I

Član 4. Odobravaju se novčana sredstva


u ukupnom iznosu od 30.050,00 KM na
Za realizaciju ove Odluke zaduž- ime isplate studentskih stipendija stude-
uje se Ministarstvo za urbanizam, prost- ntima sa područja Bosansko–podrinjsk-
orno uređenje i zaštitu okoline Bosans- og kantona Goražde za studijsku 2017/
ko-podrinjskog kantona Goražde - Kan- 2018. godinu i mjesec juli 2018. godine.
tonalni stambeni fond, a za finansijku
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 17

II I

Za realizaciju ove Odluke zaduž- Odobravaju se novčana sredstva


uje se Ministarstvo za finansije, a sredst- u iznosu od 39.000,00 KM Javnom
va doznačiti iz Budžeta Ministarstva za preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog
obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i kantona Goražde d.o.o. na ime uplate
sport sa ekonomskog koda 614 200 XII (dvanaeste) od ukupno XII (dvana-
(KAM 001) – Tekući transferi pojedinci- est) redovnih tranši za 2018. godinu na-
ma - Isplate stipendija. mijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

III II
Odluka stupa na snagu danom
Za realizaciju ove Odluke zaduž-
objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli
uje se Ministarstvo za finansije, a sred-
Kantona, a naknadno će se objaviti u
stva doznačiti iz Budžeta Ministarstva
„Službenim novinama Bosansko-podri-
za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i
njskog kantona Goražde”.
sport sa ekonomskog koda 614 100
Broj:03–14-1807/18 PREMIJER (KAN 003) – Ostali tekući transferi – In-
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r. formisanje.
Goražde Novčana sredstva doznačiti na
žiroračun Javnog preduzeća RTV Bosa-
16
nsko-podrinjskog kantona Goražde
Na osnovu člana 23. Zakona o d.o.o. broj: 1325002001666685, otvoren
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona kod NLB Tuzlanske banke filijala Go-
Goražde („Službene novine Bosansko- ražde, ID broj: 4245030110002.
podrinjskog kantona Goražde”, broj:
8/15), a u skladu sa Programom utroška III
sredstava Ministarstva za obrazovanje,
mlade, nauku, kulturu i sport sa Korisnik sredstava dužan je da
ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ministarstvo za obrazovanje, mlade, na-
Ostali tekući transferi – Informisanje za uku, kulturu i sport u roku od 15 (petna-
2018. godinu broj: 10 - 14-233-2/18 od est) dana od dana realizacije sredstava
31.01.2018.godine, Vlada Bosansko-pod- izvijesti i dokumentuje navedeni utroš-
rinjskog kantona Goražde, na 176. redo- ak, te da zahtjev za narednu mjesečnu
vnoj sjednici, održanoj dana 29.12.2018. tranšu dostavi Ministarstvu za obrazo-
godine, d o n o s i: vanje, mlade, nauku, kulturu i sport pr-
vog radnog dana nakon isteka mjeseca
za koji se zahtjev podnosi.
ODLUKU
o odobravanju novčanih sredstava IV
Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Odluka stupa na snagu danom
na ime XII (dvanaeste) od ukupno objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli
XII (dvanaest) redovnih tranši Kantona, a naknadno će se objaviti u
za 2018. godinu
Broj 1 – strana 18 15. januar/siječanj 2019.

„Službenim novinama Bosansko–podri- objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli


njskog kantona Goražde”. Kantona, a naknadno će se objaviti u
„Službenim novinama Bosansko–podri-
Broj:03-14-1808/18 PREMIJER
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r. njskog kantona Goražde”.
Goražde
Broj:03–14-1819/18 PREMIJER
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
17 Goražde
Na osnovu člana 23. Zakona o
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go- 18
ražde („Službene novine Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Na osnovu člana 23. Zakona o
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go- Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde, na 176. redovnoj sjednici, održa- ražde („Službene novine Bosansko-pod-
noj dana 29.12.2018. godine, d o n o s i: rinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15),
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde, na 176. redovnoj sjednici, održan-
ODLUKU oj dana 29.12.2018. godine, d o n o s i:
o davanju saglasnosti Ministarstvu
za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu
i sport Bosansko–podrinjskog kantona ODLUKU
Goražde za plaćanje računa o davanju suglasnosti za raspisivanje
oglasa za prijem pripravnika
Član 1.
I
Ovom se Odlukom daje saglasn-
ost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, Ovom se Odlukom daje saglasno-
nauku, kulturu i sport Bosansko–podri- st direktorici JUOŠ ,,Fahrudin Fahro Ba-
njskog kantona Goražde za plaćanje ra- ščelija“ Goražde za raspisivanje oglasa
čuna broj: 13658/18 od 18.10.2018. godi- za prijem pripravnika, i to za:
ne, koji je sastavni dio ove Odluke.
1. Administrativno-finansijskog i raču-
Član 2. novodstvenog uposlenika - 1 izvr-
Za realizaciju ove Odluke zaduž- šilac (puno radno vrijeme).
uje se Ministarstvo za finansije Bosans-
ko–podrinjskog kantona koje će izvršiti II
uplatu sredstava u iznosu od 639,10 KM
Odluka stupa na snagu danom
uplatiti na račun broj: 101140000315024
objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli
kod PBS Sarajevo, za „Casablanka“
Kantona, a naknadno će se objaviti u
d.o.o. Goražde, iz Budžeta Ministarstva
„Službenim novinama Bosansko-podri-
za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i
njskog kantona Goražde“.
sport.
Broj:03–34-1806/18 PREMIJER
Član 3. 29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
Goražde
Odluka stupa na snagu danom
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 19

19 iz Budžeta Ministarstva za boračka pita-


nja Bosansko–podrinjskog kantona Gor-
Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi ažde, ekonomski kod 614300 – Tekući
Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde transferi neprofitnim organizacijama –
(„Službene novine Bosansko–pod- Pomoć u radu osnovnih boračkih udru-
rinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15) i ženja.
Zakona o izvršenju Budžeta („Službene
novine Bosansko–podrinjskog kantona Član 2.
Goražde“ broj: 13/17), Vlada Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde, na 176. Sredstva iz člana 1. ove Odluke
redovnoj sjednici, održanoj dana 29.12. isplaćuju se u skladu sa utvrđenim mje-
2018. godine, d o n o s i: sečnim anuitetima.
Za realizaciju ove Odluke zaduž-
uje se Ministarstvo za finansije Bosans-
ODLUKU ko–podrinjskog kantona Goražde, a sre-
o odobravanju novčanih sredstava dstva uplatiti na žiroračune organizaci-
na ime pomoći za rad udruženja ja:
boračkih populacija za mjesec
decembar 2018. godine - SRVI „Sinovi Drine“ Goražde:
1990540005249733 – SPARKASSE
Član 1. - Organizacija PŠiPB BPK Goražde:
1990540005249539 - SPARKASSE
Odobravaju se novčana sredstva - Savez DNRP „Zlatni ljiljani“:
u iznosu od 8.880,00 KM na ime pomoći 1990540005884792 - SPARKASSE
za rad udruženja boračkih populacija za - Udruženje građana demobilisanih
mjesec decembar 2018.godine, i to: boraca ABiH:
1610300004930021 - Raiffeisen
- Savez RVI Bosansko- - Udruženje „Svjetlost Drine“
podrinjskog kantona 1990540006546332 - SPARKASSE
„Sinovi Drine” Goražde 2.000,00 - Udruženje Vetrana rata, ZB, PL
- Organizacija PŠiPB 1011400055939189 - PBS
Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde 2.000,00 Član 3.
- Savez dobitnika najvećih
ratnih priznanja Ova Odluka stupa na snagu dan-
Bosansko-podrinjskog om objavljivanja na službenoj oglasnoj
kantona Goražde 1.200,00 tabli Kantona, a naknadno će se objaviti
- Udruženja građana u „Službenim novinama Bosansko–po-
demobilisanih boraca drinjskog kantona Goražde“.
ARBiH Goražde 2.000,00
- Udruženje ”Svjetlost Drine” 840,00 Broj:03-14-1805/18 PREMIJER
- Udruženje Veterana rata, 29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
ZB, PL 840,00 Goražde

Odobrana sredstva obezbijediti


Broj 1 – strana 20 15. januar/siječanj 2019.

20 RVI „Sinovi Drine“ Goražde, na broj ži-


roračuna: 1990540005249733, otvorenog
Na osnovu člana 23. Zakona o kod SPARKASSE banke Goražde.
Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-
ražde („Službene novine Bosansko–pod- Član 4.
rinjskog Kantona Goražde“ broj: 8/15) i
Zakona o izvršenju Budžeta („Službene Ova Odluka stupa na snagu dan-
novine Bosansko–podrinjskog kantona om objavljivanja na službenoj tabli Kan-
Goražde“ broj: 13/17), Vlada Bosansko tona, a naknadno će se objaviti u „Služ-
–podrinjskog kantona Goražde, na 176. benim novinama Bosansko-podrinjskog
redovnoj sjednici, održanoj dana 29.12. kantona Goražde“.
2018. godine, d o n o s i:
Broj:03-14-1804/18 PREMIJER
29.12.2018.godine Emir Oković,s.r.
Goražde
ODLUKU
o odobravanju novčanih sredstava
za Projekat poboljšanja statusa 21
boračkih populacija za mjesec Na osnovu člana 70. Zakona o
decembar 2018 .godine javnim nabavkama („Službeni glasnik
BiH”, broj:39/14), a na preporuku Kom-
Član 1. isije za pokretanje i provođenje otvoren-
og postupka nabavke usluga tehničke i
Odobravaju se novčana sredstva funkcionalne podrške za trezorski sist-
u iznosu od 3.500,00 KM na ime sufinan- em ,,Centralizovanog obračuna i isplate
siranja troškova zajedničkog projekta plaća” (COIP) Bosansko-podrinjskog ka-
poboljšanja statusa boračkih populacija ntona Goražde, imenovane Rješenjem
u 2018. godini za mjesec decembar 2018. Ministra za finansije Bosansko-podrinj-
godine. skog kantona Goražde, broj:06-14-7115
/18 od 04.12.2018.godine, ministar za
Član 2. finansije Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde d o n o s i:
Odobrena sredstva obezbjediti iz
Budžeta Ministarstva za boračka pitanja
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ODLUKU
ekonomski kod 614300 - Tekući trans- o izboru najpovoljnijeg ponuđača
feri neprofitnim organizacijama – Pro- za pružanje usluga tehničke
jekti udruženja boračkih populacija. i funkcionalne podrške za trezorski
sistem ,,Centralizovani obračun
Član 3. i isplate plaća” (COIP) Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
Za realizaciju ove Odluke zaduž-
uje se Ministarstvo za finansije Bosansko Član 1.
-podrinjskog kantona Goražde, a sredst-
va uplatiti nosiocu Projekta - Savezu Prihvata se preporuka Komisije
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 21

za javne nabavke, po Zapisniku br: 3 br. na Goražde“.


06-14-7115-16/18 od 28.12.2018.godine i
za najpovoljnijeg ponuđača za usluge te- O b r a z l o ž e nj e
hničke i funkcionalne podrške za trezor-
ski sistem ,,Centralizovanog obračuna i Predmetni postupak nabavke
isplate plaća” (COIP) Bosansko-podrinj- pokrenut je Odlukom ministra za finan-
skog kantona Goražde bira se društvo sije Bosansko-podrinjskog kantona Gor-
„OCEAN“ d.o.o. TRAVNIK, sa Ponud- ažde broj:06-14-7115-1/18 od 04.12.2018.
om broj: 10574-792/18 od 19.12.2018.go- godine, o pokretanju otvorenog postup-
dine i ponuđenom cijenom od 42.708,96 ka nabavke usluga tehničke i funkciona-
KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjen- lne podrške za trezorski sistem ,,Centra-
om. lizovani obračun i isplata plaće“ (COIP)
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Član 2. Procijenjena vrijednost nabavke
za planirani period trajanja okvirnog sp-
Prijedlog Ugovora dostavit će se orazuma od 3 (tri) godine iznosila je
na potpis izabranom ponuđaču po prot- 43.200,00 KM.
eku roka od 10 (deset) dana, računajući Javna nabavka provedena je put-
od dana kada svi ponuđači koji su učes- em otvorenog postupka.
tvovali u predmetnom postupku zajed- Obavještenje o nabavci br.1322-1-
ničke nabavke, budu obaviješteni o izbo- 2-1-3-1/18 poslano je na objavu dana
ru najpovoljnijeg ponuđača. 07.12.2017.godine te je istog dana i obja-
vljeno na Portalu javnih nabavki.
Član 3. Sažetak Obavještenja o nabavci
objavljen je u „Službenom glasniku
Izabrani ponuđač dužan je dosta- BiH“, broj:89/2018 od 14.12.2018.godine.
viti dokaze o kvalificiranosti iz člana 45. Komisija za javne nabavke, ime-
ZJN u roku od 5 (pet) dana nakon što novana Rješenjem ministra za finansije,
bude obaviješten od strane ugovornog broj: 06-14-7115/18 od 04.12.2018.godine
organa o rezultatima postupka nabavke, (u nastavku: Komisija), je dostavila i
a shodno odgovarajućim odredbama Te- Zapisnik sa 3 (trećeg) radnog sastanka
nderske dokumentacije, broj: 06-14-7115 (o pregledu i ocjeni ponuda), broj: 06-14-
-13/18 od 07.12.2018.godine. 7115-16/18 od 28.12.2018.godine, a u ko-
jima je preporučila izbor društva „OCE-
Član 4. AN“ d.o.o. TRAVNIK za najpovoljnijeg
ponuđača.
Odluka stupa na snagu danom U postupku po zaprimanju Izv-
donošenja i objavit će se na web-stranici ještaja o radu broj: 06-14-7115-17/18 od
Vlade Bosansko-podrinjskog kantona dana 28.12.2018.godine utvrđeno je da je
Goražde, uz istovremeno upućivanje Komisija blagovremeno i pravilno izv-
svim ponuđačima koji su učestvovali u ršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponu-
predmetnom postupku javne nabavke, a da, o čemu je sačinila odgovarajuće zap-
naknadno će se objaviti i u „Službenim isnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
novinama Bosansko-podrinjskog kanto-
Broj 1 – strana 22 15. januar/siječanj 2019.

R J E Š E NJ E
- da je zaprimljena/pristigla samo
jedna ponuda;
1. U Registar udruženja Ministarstva
- da je ponuda ponuđača „OCE-
za pravosuđe, upravu i radne odno-
AN“ d.o.o. TRAVNIK prihvatlji-
se Bosansko–podrinjskog kantona
va.
Goražde pod registarskim brojem R-
I-1/2018 u prvu knjigu Registra upi-
U postupku donošenja ove Odl-
sano je UDRUŽENJE „OPSTOJN-
uke Komisija je pravilno i potpuno izv-
OST“.
ršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača,
te ocjenu pristiglih ponuda, a skladu sa
2. Upisuje se u Registar udruženja, koji
kriterijima iz Tenderske dokumentacije,
se vodi kod Ministarstva za pravo-
te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača
suđe, upravu i radne odnose Bosans-
izvršen u skladu sa Zakonom o javnim
ko-podrinjskog kantona Goražde,
nabavkama, podzakonskim aktima i Te-
promjena lica ovlaštenih za zastupa-
nderskom dokumentacijom.
nje i predstavljanje Udruženja, tako
što Velemiru Tanoviću – predsjed-
Izabrani ponuđač odabran je pri-
niku Udruženja prestaje ovlaštenje
mjenjujući kriterij „najniža cijena“.
za zastupanje i predstavljanje Udru-
ženja, a novo lice ovlašteno za zastu-
Uzimajući u obzir naprijed nave-
panje i predstavljanje udruženja je
deno, odlučeno je kao u dispozitivu ove
Eldina Zirak – predsjednik Udruže-
Odluke.
nja.

3. Upis promjena iz tačke 2. dispoziti-


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
va ovog Rješenja izvršen je dana 09.
Protiv ove Odluke može se ulo-
01.2019. godine.
žiti žalba ugovornom organu u pisanoj
formi, direktno, elektronskim putem ili
O b r a z l o ž e nj e
preporučenom poštanskom pošiljkom,
najkasnije u roku od 10 (deset) dana od
UDRUŽENJE „OPSTOJNOST“
dana prijema ove Odluke.
upisano je u Registar udruženja, koji se
Broj:06–14–7115-18/18 M I N I S T A R vodi kod Ministarstva za pravosuđe,
31.12.2018.godine Nudžeim Džihanić,s.r. upravu i radne odnose Bosansko-podri-
Goražde njskog kantona Goražde, dana 05.02.
2018. godine, pod registarskim brojem
22 R-I-1/2018 u prvu knjigu Registra.
Zahtjevom broj:UP-1:05-05-110/
Ministarstvo za pravosuđe, upra-
18 od 18.12.2018.godine, obratilo se Ud-
vu i radne odnose Bosansko–podrinjsk-
ruženje „OPSTOJNOST“ za upis u Regi-
og kantona Goražde, rješavajući po zah-
star promjene lica ovlaštenog za zastu-
tjevu UDRUŽENJA „OPSTOJNOST“, na
panje i predstavljanje Uduženja.
osnovu člana 33. Zakona o udruženjima
Uz zahtjev je priložena Odluka
i fondacijama (“Službene novine Federa-
broj: 07-01/18 od 17.12.2018.godine, koj-
cije BiH”, broj:45/02), d o n o s i:
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 23

om je razrješen predsjednik Udruženja, 23


Odluka broj:08-01/18 od 17.12.2018. go-
dine imenovanju novog predsjednika Ministarstvo za pravosuđe, upr-
Udruženja i Zapisnik sa sjednice Skup- avu i radne odnose Bosansko–podrinjsk-
štine Udruženja od 17.12.2018.godine. og kantona Goražde, rješavajući po zah-
U postupku razmatranja zahtjeva tjevu UDRUŽENJA „IZVOR“, na osno-
i priloženih dokaza Ministarstvo za pra- vu člana 42. Zakona o udruženjima i fo-
vosuđe, upravu i radne odnose Bosans- ndacijama (“Službene novine Federacije
ko-podrinjskog kantona Goražde, ocjen- BiH”, broj: 45/02), d o n o s i:
ilo je da su ispunjeni uvjeti za upis u re-
gistar promjena, stoga je na osnovu čla-
na 33. Zakona o udruženjima i fondaci- R J E Š E NJ E
jama (“Službene novine F BiH”, broj: o prestanku rada udruženja
45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog
rješenja. 1. UDRUŽENJE „IZVOR“, registrova-
no dana 13.03.2018. godine, pod re-
Administrativna taksa u iznosu dnim brojem R-I-3/2018 u prvu knji-
od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po gu Registra, prestaje sa radom i briše
Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o admini- se iz Registra udruženja, koji se vodi
strativnim taksama („Službene novine u Ministarstvu za pravosuđe, upra-
Bosansko–podrinjskog kantona Goraž- vu i radne odnose Bosansko–podri-
de“, broj: 12/13 i 12/15) i dokaz o njenoj njskog kantona Goražde.
uplati nalazi se u spisu predmeta.
2. Rješenje stupa na snagu danom don-
Naknada za upis promjena Udr- ošenja.
uženja u Registar udruženja u iznosu od
100,00 KM uplaćena je na odgovarajući O b r a z l o ž e nj e
račun u skladu sa Rješenjem broj: 05-14-
120/14 od 12.03.2014. godine i dokaz o Dana 07.01.2019. godine UDRU-
uplati nalazi se u spisu predmeta. ŽENJE „IZVOR“ obratilo se zahtjevom
za brisanje iz Registra udruženja, koji se
Ovo je Rješenje konačno u uprav- vodi u Ministarstvu za pravosuđe, upra-
nom postupku i protiv istog se ne može vu i radne odnose Bosansko–podrinjsk-
izjaviti žalba, ali se može pokrenuti up- og kantona Goražde.
ravni spor tužbom kod Kantonalnog su- Uz zahtjev je priložena Odluka
da u Goraždu u roku od 30 dana od da- broj: 03/01/19 od 04.01.2019. godine, o
na dostavljanja Rješenja. Tužba se pod- prestanku djelovanja Udruženja, Zapis-
nosi u dva istovjetna primjerka i uz istu nik sa sjednice Skupštine Udruženja i
se prilaže ovo Rješenje u originalu ili pr- Uvjerenje Porezne uprave FBiH Kanto-
episu. nalni porezni ured Goražde broj: 13-5-1-
15-01/19 od 04.01.2019. godine iz kojeg
Broj:UP-1:05-05-110/18 PO OVLAŠTENJ U se vidi da pomenuto Pdreženje nema
09.01.2019.godine PREMIJERA obaveza prema poreznoj evidenciji.
Goražde Emina Bašić,s.r.
Broj 1 – strana 24 15. januar/siječanj 2019.

U postupku razmatranja zahtje- nistrativnim taksama („Službene novine


va i priloženih dokaza, ovo Ministarstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goraž-
je utvrdilo sljedeće: de“, broj:12/13 i 12/15) i dokaz o njenoj
Članom 43. stav 1. tačka 1. Zakona o ud- uplati nalazi se u spisu predmeta.
ruženjima i fondacijama (“Službene no- Broj:UP-1:05-05-1/19 PO OVLAŠTENJU
vine Federacije BiH”, broj: 45/02), pro- 09.01.2019.godine PREMIJERA
pisano je da udruženje prestaje sa rad- Goražde Emina Bašić,s.r.
om ako nadležni organ udruženja done-
se odluku o prestanku rada udruženja, a 24
članom 42. istog Zakona da udruženje Na osnovu člana 35. Zakona o
prestaje sa radom kada nadležno minis- Budžetima u Federaciji BiH („Službene
tarstvo donese konačno rješenje o prest- novine Federacije BiH”, broj: 102/13,
anku rada udruženja ili kada kantonalni 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i
sud donese pravosnažnu presudu o za- 104/16), člana 13. Zakona o načelima lo-
brani rada udruženja. Također, u članu kalne samouprave („Službene novine
46. pomenutog zakona propisano je da Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09) i
se preostala imovina udruženja koja se članova 24. i 112. Statuta Općine Pale
briše iz registra raspoređuje shodno od- („Službene novine Bosansko-podrinjsk-
luci nadležnog organa udruženja. og kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08
S obzirom na to da je Skupština i 6/13), a na prijedlog općinskog načel-
UDRUŽENJA „IZVOR“ donijela Odlu- nika, Općinsko vijeće Općine Pale, na
ku o prestanku djelovanja Udruženja i svojoj XIX redovnoj sjednici, održanoj
Odluku o raspodjeli finansijskih sredsta- dana 28.12.2018. godine, d o n o s i:
va u postupku gašenja Udruženja, ste-
kao se uvjet za prestanak rada pomenu-
tog društva i brisanje istog iz Registra ODLUKU
udruženja, koji se vodi u ovom Minista- o privremenom finansiranju
rstvu. Općine Pale za period 01.01.
Na osnovu naprijed navedenog, do 31.03.2019. godine
odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.
Član 1.
Ovo je Rješenje konačno u upra-
vnom postupku i protiv istog se ne mo- Ovom se Odlukom utvrđuje pri-
že izjaviti žalba, ali se može pokrenuti vremeno finansiranje Općine Pale za pe-
up-ravni spor tužbom kod Kantonalnog riod 01.01.-31.03.2019.godine.
suda u Goraždu u roku od 30 dana od
dana dostavljanja Rješenja. Tužba se po- Član 2.
dnosi u dva istovjetna primjerka i uz is-
tu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili Privremeno finansiranje Općine
prepisu. Pale iz člana 1. Ove Odluke obavlja se
srazmjerno sredstvima utrošenim u ist-
Administrativna taksa u iznosu om periodu 2018. godine, a najviše do
od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po visine jedne četvrtine raspoređenih pri-
Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o admi- hoda u Budžetu Općine Pale za 2018.
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 25

godinu za tekuće rashode u cilju obavlj- nika Općinskog vijeća Općine Pale (“Sl-
anja funkcija budžetskih korisnika Opći- užbene novine Bosansko-podrinjskog
ne Pale. kantona Goražde” broj:04/08), Općins-
ko vijeće Pale, na svojoj XIX redovnoj sj-
Član 3. ednici, održanoj dana 28.12.2018.godine,
u s v a j a:
Budžetski korisnici ne mogu za-
početi nove ili proširene programe i ak-
tivnosti dok se ne donese Budžet za PROGRAM RADA
2019. godinu. OPĆINSKOG VIJEĆA PALE
ZA 2019. GODINU
Član 4.
Obrađivač: Stručna služba Općinskog
vijeća
Ostvareni prihodi i primici, kao i
rashodi i izdaci u periodu privremenog
1. Rješenje o imenovanju Upravnog
finansiranja uključuju se u Budžet Op-
odbora JU Dom zdravlja Prača;
ćine za 2019.godinu.
Rok: mart 2019. godine;
Podnosilac: općinski načelnik.
Član 5. 2. Rješenje o imenovanju Upravnog
odbora JKP „Prača”;
Realizacija sredstava Budžeta pr- Rok: mart 2019. godine;
ema Odluci o privremenom finansiranju Podnosilac: općinski načelnik.
vršit će se u skladu sa članom 10. Odlu- 3. Zaključak o pokretanju inicijative pr-
ke o izvršenju Budžeta Općine Pale za ema Skupštini Bosansko-podrinjsk-
2018.godinu. og kantona Goražde, za izradu i sla-
nje u skupštinsku proceduru Zakona
Član 6. o finansiranju općina u sastavu Kan-
tona iz Budžeta Bosansko-podrinjsk-
Ova Odluka stupa na snagu dan- og kantona Goražde;
om donošenja, primjenjuje se od 01.01. Rok: februar 2019. godine,
2019. godine i bit će objavljena u „Služ- Podnosilac: općinski načelnik.
benim novinama Bosanko-podrinjskog 4. Rješenje o imenovanju Organizacij-
kantona Goražde”. skog odbora povodom 19. Marta,
Broj:02-14-126/18 PREDSJEDAVAJUĆI
Dana reintegracije Prače u FBiH;
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA Rok: februar 2019. godine;
Prača AlminČutuk,s.r. Podosilac: općinski načelnik.
5. Zaključak o pokretanje inicijative za
25 instaliranje videonadzora na podru-
čju općine Pale;
Na osnovu člana 24. Statuta Opć- Rok: mart 2019. godine;
ine Pale (“Službene novine Bosansko- Podosilac: općinski načelnik.
podrinjskog kantona Goražde” broj: 6. Rješenje o imenovanju Organizacijs-
19/07, 11/08 i 6/13) i člana 83. Poslov- kog odbora povodom Dana otpora
Broj 1 – strana 26 15. januar/siječanj 2019.

mjesne zajednice Prača; 2018. godini;


Rok: maj 2019. godine; Rok: januar 2019. godine;
Podosilac: općinski načelnik. Podnosilac: općinski načelnik.
7. Rješenje o imenovanju Organizacijs- 4. Izvještaj o radu Službe za 2018. god-
kog odbora povodom Dana otpora inu;
mjesne zajednice Prača; Rok: januar 2019. godine;
Rok: maj 2019. godine; Podnosilac: općinski načelnik.
Podosilac: općinski načelnik. 5. Izvještaj o radu organa mjesnih zaje-
8. Rješenje o imenovanju Organizacijs- dnica za 2018. godinu;
kog odbora povodom 27. septembra; Rok: januar 2019. godine;
Dana Općine Pale i Dana oslobođe- Podnosilac: općinski načelnik.
nja MZ Hrenovica; 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Rok: juni 2019. godine; za 2018. godinu – Završni račun;
Podosilac: općinski načelnik. Rok: april 2019. godine;
9. Rješenje o imenovanju Upravnog Podnosilac: općinski načelnik.
odbora JU Dom zdravlja Prača; 7. Informacija o ostvarenim prihodima
Rok: juni 2019. godine; i izvršenim rashodima Budžeta Opć-
Podnosilac: općinski načelnik. ine Pale za period januar-mart 2019.
10. Rješenje o imenovanju Upravnog godine;
odbora JKP „Prača”; Rok: maj 2019. godine;
Rok: juni 2019. godine; Podnosilac: općinski načelnik.
Podnosilac: općinski načelnik. 8. Informacija o broju i strukturi neza-
11. 11. Program rada Općinskog vijeća poslenih;
Pale za 2020. godinu; Rok: juli 2019. godine;
Rok: decembar 2019. godine; Podnosilac: općinski načelnik.
Podosilac: Kolegij vijeća. 9. Informacija o ostvarenim finansijsk-
im efektima po dosijeljenim koncesi-
Obrađivač: Općinska služba za privre- jama na području Bosansko-podri-
du, budžet, finansije, boračko-invalids- njskog kantona goražde sa posebnim
ku i socijalnu zaštitu, opću upravu i osvrtom na Općinu Pale;
matičnu evidenciju. Rok: juli 2019. godine;
Podnosilac: općinski načelnik.
1. Odluka o subvencioniranju dijela tr- 10. Informacija o ostvarenim prihodima
oškova za registraciju obrta u 2019. i izvršenim rashodima Budžeta Opć-
godini; ine Pale za period januar–juni 2019.
Rok: januar 2019. godine; godine;
Podnosilac: općinski načelnik. Rok: septembar 2019. godine;
2. Odluka o stipendiranju učenika koji Podnosilac: općinski načelnik.
pohađaju srednju školu u školskoj 11. Informacija o ostvarenim prihodima
2018/19.godini; i izvršenim rashodima Budžeta Op-
Rok: januar 2019. godine; ćine Pale za period januar-septem-
Podnosilac: općinski načelnik. bar 2019. godine;
3. Zaključak isplati jednokratnih nov- Rok: novembar 2019. godine;
čanih naknada za djecu rođenu u Podnosilac: općinski načelnik.
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 27

12. Informacija o količini odsječene drv- 4. Informacija o prometu nekretnina u


ne mase i dodijeljenim sredstvima 2019. godini;
po osnovu eksploatacije šuma sa po- Rok: decembar 2019. godine;
dručja općine Pale u 2018. godini; Podnosilac: općinski načelnik.
Rok: septembar 2019. godine; 5. Informacija o ostvarenim prihodima
Podnosilac: općinski načelnik. po osnovu komunalne naknade u
13. Prijedlog nacrta budžeta Općine Pa- 2019. godini;
le za 2019. godinu; Rok: decembar 2019. godine;
Rok: novembar 2019. godine; Podnosilac: općinski načelnik.
Podnosilac: općinski načelnik. 6. Informacija o izdatim urbanističkim
14. Informacija o reviziji boračko-inva- saglasnostima, odobrenjima za građ-
lidske zaštite; enje i upotrebnim dozvolama i pri-
Rok: novembar 2019. godine; hodima ostvarenim po osnovu istih,
Podnosilac: općinski načelnik. u 2019. godini,
15. Prijedlog budžeta Općine Pale za Rok: decembar 2019. godine;
2020. godinu; Podnosilac: općinski načelnik.
Rok: decembar 2019. godine;
Podnosilac: općinski načelnik. Obrađivač: Općinska služba za civilnu
zaštitu, infrastrukturu, razvojno plani-
Obrađivač: Općinska služba za geodet- ranje i upravljanje, okoliš društvene
ske, imovinskopravne poslove, katast- djelatnosti i mjesne zajednice
ar nekretnina, prostorno uređenje i ko-
munalnu djelatnost 1. Izvještaj o radu Štaba - službe za ci-
vilnu zaštitu za 2018. godinu;
1. Odluka o utvrđivanju prosječne cije- Rok: januar 2019. godine;
ne 1 m2 izgrađenog stambenog pros- Podnosilac: općinski načelnik.
tora za 2019.godinu na području op- 2. Informacija o stanju i održavanju re-
ćine Pale; gionalnog puta Goražde – Hrenovi-
Rok: januar 2019. godine; ca sa posebnim akcentom na pred-
Podnosilac: općinski načelnik. vlačenje oštećenog asfalta;
2. Odluka o utvrđivanju naknade za Rok: april 2019. godine;
dodijeljeno građevinsko i ostalo ze- Podnosilac: općinski načelnik.
mljište društvene svojine, naknade 3. Informacija o stanju i serfisiranju 3
za korištenje ostalog građevinskog GSM i fiksne mreže i na području
zemljišta i naknade za korištenje izg- Općine Pale;
rađenog ostalog građevinskog zem- Rok: maj 2019. godine;
ljišta (rente) na kojem postoji pravo Podnosilac: općinski načelnik.
svojine, za 2019. godinu; 4. Informacija o prirodnim i drugim
Rok: januar 2019. godine; nesrećama;
Podnosilac: općinski načelnik. Rok: Po potrebi;
3. Izvještaj o radu Službe za 2018. God- Podnosilac: općinski načelnik.
inu; 5. Informacija o protivpožarnoj zaštiti;
Rok: januar 2019. godine; Rok: po potrebi;
Podnosilac: općinski načelnik. Podnosilac: općinski načelnik.
Broj 1 – strana 28 15. januar/siječanj 2019.

6. Informacija o deminiranju i NUS-u; aktivnosti za 2019. godinu sa iskaza-


Rok: po potrebi; nim potrebnim novčanim sredstvi-
Podnosilac: općinski načelnik. ma;
Rok: mart 2019. godine;
Obrađivač: Organizacioni odbori koje Podnosilac: direktor.
je imenovalo Općinsko vijeće Općine 2. Informacija o stanju zdravstvene
Pale zaštite ljudi u proteklom periodu na
području Općine Pale;
1. Informacija Organizacijskog odbora Rok: juni 2019. godine;
povodom 19. marta, Dana reintegra- Podnosilac: općinski načelnik.
cije Prače u FBiH, o provedenim ak-
tivnostima i utrošku novčanih sred- Obrađivač: JKP “Prača”
stava iz Budžeta Općine;
Rok: april 2019. godine; 1. Izvještaj o radu preduzeća za 2018.
Podosilac: predsjednik Odbora. godinu i utrošku novčanih sredstava
2. Informacija Organizacijskog odbora ukoliko budu dodijeljena iz Budžeta
povodom Dana otpora mjesne zajed- Općine i plan aktivnosti za 2019. go-
nice Prača o provedenim aktivnosti- dinu sa iskazanim potrebnim novča-
ma i utrošku novčanih sredstava iz nim sredstvima;
Budžeta Općine; Rok: mart 2019. godine;
Rok: juli 2019. godine; Podnosilac: direktor.
Podosilac: predsjednik Odbora. 2. Informacija o pružanju usluga odv-
3. Informacija Organizacijskog odbora oza smeća, vodosnadbijevanje, održ-
povodom 27. septembra, Dana Opći- avanju lokalnih puteva i mjerama
ne Pale i Dana oslobođenja MZ Hre- koje treba poduzeti da bi se te uslu-
novica, o provedenim aktivnostima i ge poboljšale;
utrošku novčanih sredstava iz Bu- Rok: maj 2019. godine,
džeta Općine; Podnosilac: direktor.
Rok: oktobar 2019. godine;
Podosilac: predsjednik Odbora. Obrađivač: JP Kulturno informativni
4. Informacija Organizacijskog odbora centar „Prača”
povodom kulturno-sportske manife-
stacije “Pračansko ljeto 2019” o pro- 1. Izvještaj o radu preduzeća za 2018.
vedenim aktivnostima i utrošku no- godinu i utrošku novčanih sredstava
včanih sredstava iz Budžeta Općine; ukoliko budu dodijeljena iz Budžeta
Rok: septembar 2019. godine; Općine i plan aktivnosti za 2019. go-
Podosilac: predsjednik Odbora. dinu sa iskazanim potrebnim novča-
nim sredstvima;
Obrađivač: JU Dom zdravlja “ Prača” Rok: februar 2019. godine;
Podnosilac: direktor.
1. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja
“Prača” za 2018. godinu i utrošku Obrađivač: JUOŠ „Prača”
novčanih sredstava ukoliko budu
dodijeljena iz Budžeta Općine i plan 1. Informacija o radu škole, uspjehu
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 29

učenika i sl. za 2018. godinu; Rok: 30 dana od dana dodjele;


Rok: mart 2019. godine, Podnosilac: predsjednik udruženja.
Podnosilac: direktorica škole.
Obrađivač: FK “Jahorina” Prača
Obrađivač: Policijska stanica Prača
1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta-
1. Informacija o stanje javnog reda i va ukoliko budu dodijeljena iz Bu-
mira i bezbjednosti u 2018. godini na džeta Općine;
području općine Pale; Rok: 30 dana od dana dodjele;
Rok: februar 2019. godine; Podnosilac: Ppredsjednik udruženja.
Podnosilac: komandir PS.
Obrađivač: Lovačko društvo “Dr.
Obrađivač: Udruženje građana demo- Zahid Čaušević”
bilisanih boraca Općine Pale
1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta-
1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta- va ukoliko budu dodijeljena iz Bu-
va ukoliko budu dodijeljena iz Bu- džeta Općine;
džeta Općine u 2018. godini; Rok: 30 dana od dana dodjele;
Rok: mart 2019. godine; Podnosilac: predsjednik udruženja.
Podnosilac: predsjednik i sekretar
udruženja. Obrađivač: Udruženje građana penzio-
nera “Pale”
2. Informacija o obilježavanju značajn-
ih datuma, o stanju šehitluka, spom- 1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta-
en-obilježja i hair-česmi i njihovom va ukoliko budu dodijeljena iz Bu-
održavanju na prostoru Općine Pale; džeta Općine;
Rok: septembar 2019. godine; Rok: 30 dana od dana dodjele;
Podnosilac: predsjednik i sekretar Podnosilac: predsjednik udruženja.
udruženja.
Obrađivač: Udruženje „Mladih Općine
Obrađivač: Udruženje pčelara “Zlatna Pale”
dolina”
1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta-
1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta- va ukoliko budu dodijeljena iz Bu-
va ukoliko budu dodijeljena iz Bu- džeta Općine;
džeta Općine; Rok: 30 dana od dana dodjele;
Rok: 30 dana od dana dodjele; Podnosilac: predsjednik udruženja.
Podnosilac: predsjednik udruženja.
Obrađivač: „Udruženje žena za ruralni
Obrađivač: SRD “TOPLIK” Prača razvoj Općine Pale”

1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta- 1. Izvještaj o utrošku novčanih sredsta-


va ukoliko budu dodijeljena iz Bu- va ukoliko budu dodijeljena iz Bu-
džeta Općine; džeta Općine;
Broj 1 – strana 30 15. januar/siječanj 2019.

Rok: 30 dana od dana dodjele; podrinjskog kantona Goražde“.


Podnosilac: predsjednik udruženja. Broj:02-02-1-128/18 PREDSJEDAVAJUĆI
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pored navedenih aktivnosti, Op- Prača Almin Ćutuk,s.r.
ćinsko vijeće će na svojim sjednicama
donositi akte iz svoje nadležnosti, a za
27
Na osnovu člana 4. stav 2. Zako-
koje se ukaže potreba u toku 2019.godine.
na o ministarskim, vladinim i drugim
Broj:02-02-1-127/18 PREDSJEDAVAJUĆI imenovanjima Federacije Bosne i Herce-
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA govine (“Službene novine Bosne i Herc-
Prača Almin Ćutuk,s.r. egovine”, broj: 12/03 i 34/03), člana 64.
stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
26 (“Službene novine Bosne i Hercegovi-
Na osnovu člana 34. Zakona o ne”, broj: 46/10), člana 24. Statuta Opći-
komunalnim djelatnostima („Službene ne Pale (“Službene novine Bosansko-po-
novine Bosansko-podrinjskog kantona drinjskog kantona Goražde”, broj:19/07,
Goražde”, broj: 9/13), člana 24. Statuta 11/08 i 6/13) i člana 3. stav 3. Odluke o
Općine Pale (“Službene novine Bosans- preuzimanju prava i obaveza osnivača i
ko-podrinjskog kantona Goražde” broj: usklađivanju organizacije i poslovanja
19/07, 11/08 i 6/13), Općinsko vijeće Javne ustanove dom zdravlja „Prača”
Pale, na svojoj XIX redovnoj sjednici, od- (“Službene novine Bosansko-podrinjsk-
ržanoj dana 28.12.2018.god., d o n o s i: og kantona Goražde”, broj: 11/12), Op-
ćinsko vijeće Pale, na svojoj XIX redovn-
oj sjednici, održanoj dana 28.12.2018. go-
ODLUKU
dine, d o n o s i:
o utvrđivanju vrijednosti boda
komunalne naknade za 2019. godinu
R J E Š E NJ E
Član 1. o razrješenju Upravnog odbora
JU Dom zdravlja „Prača”
Ovom se Odlukom utvrđuje vri-
jednost boda komunalne naknade za 1. Razrješavaju se članovi Upravnog
2019. godinu u visini od 0,05 KM. odbora JU Dom zdravlja “Prača”, u
sastavu:
Član 2. - Aida Crnčalo - predsjednik
- Sulfad Ruhotina - član
Komunalna naknade se neće ob-
- Jasmin Ferhatović - član
računavati za dijelove porodično-stamb-
enih objekata koji nisu građevinski dov- 2. Rješenje stupa na snagu danom do-
ršeni. nošenja, a naknadno će se objaviti u
„Službenim novinama Bosansko-po-
Član 3. drinjskog kantona Goražde“.

Ova Odluka stupa na snagu dan- Broj:02-34-1-129/18 PREDSJEDAVAJUĆI


om usvajanja, a naknadno će biti objav- 28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Prača Almin Ćutuk,s.r.
ljena u „Službenim novinama Bosansko-
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 31

28 na o ministarskim, vladinim i drugim


imenovanjima Federacije Bosne i Herce-
Na osnovu člana 4. stav 2. Zako-
govine (“Službene novine Bosne i Herc-
na o ministarskim, vladinim i drugim
egovine”, broj: 12/03 i 34/03), člana 24.
imenovanjima Federacije Bosne i Herce-
Statuta Općine Pale (“Službene novine
govine (“Službene novine Bosne i Herc-
Bosansko-podrinjskog kantona Goraž-
egovine”, broj: 12/03 i 34/03), člana 64.
de”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 33.
stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Statuta Javnog stambeno-komunalnog,
(“Službene novine Bosne i Hercegovi-
građevinskog i uslužnog preduzeća “Pr-
ne”, broj: 46/10), člana 24. Statuta Opći-
ača”, Općinsko vijeće Pale, na svojoj XIX
ne Pale (“Službene novine Bosansko-po-
redovnoj sjednici, održanoj dana 28.12.
drinjskog kantona Goražde”, broj:19/07,
2018. godine, d o n o s i:
11/08 i 6/13) i člana 3. stav 3. Odluke o
preuzimanju prava i obaveza osnivača i
usklađivanju organizacije i poslovanja
R J E Š E NJ E
Javne ustanove dom zdravlja „Prača”
o razrješenju Upravnog odbora
(“Službene novine Bosansko-podrinjsk-
JKP “Prača”
og kantona Goražde”, broj: 11/12), Opć-
insko vijeće Pale, na svojoj XIX redovnoj
1. Razrješavaju se članovi Upravnog
sjednici, održanoj dana 28.12.2018. godi-
odbora Javnog stambeno-komunaln-
ne, d o n o s i:
og, građevinskog i uslužnog predu-
zeća “Prača”, u sljedećem sastavu:
R J E Š E NJ E
- Edib Sipović - predsjednik
o imenovanju Upravnog odbora
- Taib Halilović - član
JU Dom zdravlja „Prača”
- Fuad Crnčalo - član
- Memsur Spahović – član
1. Za predsjednika i članove Upravnog
- Jusuf Čolo - član
odbora JU Dom zdravlja “Prača”, na
period od šezdeset dana imenuju se:
2. Rješenje stupa na snagu danom do-
- Aida Crnčalo - predsjednik nošenja, a naknadno će se objaviti u
- Sulfad Ruhotina - član „Službenim novinama Bosansko-po-
- Jasmin Ferhatović - član drinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-34-1-130/18 PREDSJEDAVAJUĆI
2. Rješenje stupa na snagu danom do-
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
nošenja, a naknadno će se objaviti u Prača Almin Ćutuk,s.r.
„Službenim novinama Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde“. 30
Broj:02-34-1-129-1/18 PREDSJEDAVAJUĆI Na osnovu člana 4. stav 2. Zako-
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA na o ministarskim, vladinim i drugim
Prača Almin Ćutuk,s.r. imenovanjima Federacije Bosne i Herce-
govine (“Službene novine Bosne i Herc-
29 egovine”, broj: 12/03 i 34/03), člana 24.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zako- Statuta Općine Pale (“Službene novine
Broj 1 – strana 32 15. januar/siječanj 2019.

Bosansko-podrinjskog kantona Goraž- Z A K LJ U Č A K


de”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 33. o primanju k znanju Informacije
Statuta Javnog stambeno-komunalnog, o izdatim urbanističkim, građevinskim
građevinskog i uslužnog preduzeća “Pr- i upotrebnim dozvolama i prihodima
ača”, Općinsko vijeće Pale, na svojoj XIX ostvarenim po osnovu istih
redovnoj sjednici, održanoj dana 28.12. u 2018. godini
2018. godine, d o n o s i:
Član 1.

R J E Š E NJ E Ovim Zaključkom Općinsko vije-


o imenovanju Upravnog odbora će Pale potvrđuje da je primilo k znanju
JKP “Prača” Informaciju o izdatim urbanističkim, gr-
ađevinskim i upotrebnim dozvolama i
1. Za predsjednika i članove Upravnog prihodima ostvarenim po osnovu istih u
odbora Javnog stambeno-komunaln- 2018. godini.
og, građevinskog i uslužnog predu-
zeća “Prača”, na period od šezdeset Član 2.
dana imenuju se:
Ovaj Zaključak stupa na snagu
- Edib Sipović - predsjednik danom usvajanja, a naknadno će biti ob-
- Nermin Čolo - član javljen u „Službenim novinama Bosans-
- Fuad Crnčalo - član ko-podrinjskog kantona Goražde“.
- Memsur Spahović - član
- Jusuf Čolo - član Broj:02-02-1-131/18 PREDSJEDAVAJUĆI
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Prača Almin Ćutuk,s.r.
2. Rješenje stupa na snagu danom don-
ošenja, a naknadno će se objaviti u
„Službenim novinama Bosansko-po-
32
drinjskog kantona Goražde“. Na osnovu člana 24. Statuta Opć-
ine Pale (“Službene novine Bosansko-
Broj:02-34-1-130-1/18 PREDSJEDAVAJUĆI
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA podrinjskog kantona Goražde”, broj:
Prača Almin Ćutuk,s.r. 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslov-
nika Općinskog vijeća Općine Pale (“Sl-
31 užbene novine Bosansko-podrinjskog
Na osnovu člana 24. Statuta Opć- kantona Goražde”, broj: 4/08), Općins-
ine Pale (“Službene novine Bosansko- ko vijeće Pale, na svojoj XIX redovnoj sj-
podrinjskog kantona Goražde”, broj: ednici, održanoj dana 28.12.2018.godine,
19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslov- d o n o s i:
nika Općinskog vijeća Općine Pale (“Sl-
užbene novine Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde”, broj:4/08), Općinsko Z A K LJ U Č A K
vijeće Pale, na svojoj XIX redovnoj sjed- o primanju k znanju Informacije
nici, održanoj dana 28.12.2018. godine, o prometu nekretnina na području
d o n o s i: Općine Pale, u 2018. godini
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 33

Član 1. Član 2.

Ovim Zaključkom Općinsko vije- Ovaj Zaključak stupa na snagu


će Pale potvrđuje da je primilo k znanju danom usvajanja, a naknadno će biti ob-
Informaciju o prometu nekretnina na javljen u „Službenim novinama Bosans-
području Općine Pale u 2018. godini. ko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-133/18 PREDSJEDAVAJUĆI
Član 2.
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Prača Almin Ćutuk,s.r.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom usvajanja, a naknadno će biti ob- 34
javljen u „Službenim novinama Bosans-
Na osnovu člana 13. Zakona o
ko-podrinjskog kantona Goražde“.
principima lokalne samouprave u Fede-
Broj:02-02-1-132/18 PREDSJEDAVAJUĆI raciji Bosne i Hercegovine („Službene
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA novine FBiH“ broj: 49/06) i člana 100.
Prača Almin Ćutuk,s.r. stav 2, a u skladu sa članom 19. stav 1.
tačka 2. Statuta Općine Foča („Službene
33 novine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde“, broj: 8/08, 11/08 i 16/13),
Na osnovu člana 24. Statuta Opć-
Općinsko vijeće Općine Foča, na 16. red-
ine Pale (“Službene novine Bosansko-
ovnoj sjednici, održanoj dana 25.12.2018.
podrinjskog kantona Goražde”, broj:
godine, d o n o s i:
19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslovni-
ka Općinskog vijeća Općine Pale (“Slu-
žbene novine Bosansko-podrinjskog ka-
ODLUKU
ntona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko
O UVJETIMA, NAČINU,
vijeće Pale, na svojoj XIX redovnoj sjed- KRITERIJIMA I IZNOSU
nici, održanoj dana 28.12.2018. godine, SREDSTAVA ZA DODJELU
d o n o s i: JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI LICIMA
I DOMAĆINSTVIMA
Z A K LJ U Č A K SA PODRUČJA OPĆINE FOČA
o primanju k znanju Informacije
o ostvarenim prihodima Član 1.
po osnovu komunalne naknade
za 2018.godinu Ovom se Odlukom utvrđuju
uvjeti, način, kriteriji i iznos sredstava za
Član 1. dodjelu jednokratne novčane pomoći li-
cima i domaćinstvima sa područja opć-
Ovim Zaključkom Općinsko vije- ine Foča.
će Pale potvrđuje da je primilo k znanju
Informaciju o ostvarenim prihodima po Član 2.
osnovu komunalne naknade za 2018.go-
dinu. Sredstva za dodjelu novčane po-
Broj 1 – strana 34 15. januar/siječanj 2019.

moći utvrđuju se u Budžetu Općine Fo- dležne zdravstvene ustanove, a naj-


ča za svaku kalendarsku godinu. više 400,00KM;

Član 3. 3. Za plaćanje dijela troškova liječenja


u inostranstvu, koje se ne može oba-
Sredstva se dodjeljuju licima i viti u Bosni i Hercegovini, - u visini
domaćinstvima koja imaju prebivalište od 500,00 KM;
na području općine Foča.
4. Za nabavku ortotičko-protetičkih
Član 4. pomagala - u visini od 50% računa
izdatog od strane ustanove ovlašte-
O rješavanju pojedinačnih zaht- ne za izradu ortopedskih pomagala,
jeva, u skladu sa uvjetima, načinu i kri- a najviše 400,00KM;
terijima utvrđenim ovom Odlukom, od-
lučuje općinski načelnik, na prijedlog 5. Za plaćanje dijela troškova džena-
komisije. ze/sahrane člana porodičnog doma-
Komisiju u sastavu od 5 članova ćinstva - u visini od 50% računa iz-
imenuje općinski načelnik, s tim da je datog od ovlaštenog pogrebnog pre-
jedan član predstavnik Savjeta mjesnih duzeća, a najviše 400,00KM;
zajednica, jedan član predstavnik JU
Dom zdravlja Ustikolina, jedan član isp- 6. Za nabavku osnovnih životnih nam-
red JU Centar za socijalni rad Goražde i irnica i to:
dva člana ispred organa uprave Općine
Foča. - za porodice sa jednim ili dva
člana - u visini od 100,00 KM
Član 5. - za porodice sa tri člana - u visini
- od 150,00 KM
Sredstva predviđena za jednok-
ratnu pomoć isplaćivat će se za sljedeće - za porodice sa četiri i više člano-
namjene: va - u visini od 200,00KM

1. Za kupovinu lijekova koje korisnik, s 7. Za nabavku ogrjeva porodičnog do-


obzirom na vrstu i stepen bolesti, ne maćinstva - u visini od 150,00KM:
može nabaviti besplatno preko liječ-
ničkog recepta i pod uvjetom da su 8. Za plaćanje dijela troškova redovnog
neophodni za njegovo liječenje ili li- školovanja i to:
ječenje člana njegovog porodičnog
domaćinstva - u visini od 50% pred- - za školovanje učenika u osnov-
računa izdatog od strane ovlaštene nim školama -100,00 KM za sva-
apoteke, a najviše 300,00KM; ko dijete
- za školovanje učenika u srednjim
2. Za plaćanje troškova liječenja zdrav-
školama -110,00 KM za svako di-
stveno neosiguranim licima u visini
jete
od 50% računa izdatog od strane na-
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 35

- za školovanje studenata na faku- osim ako vozilo služi kao ortope-


ltetima - 130,00 KM za svakog st- dsko pomagalo.
udenta
Član 9.
Član 6.
Članovima porodičnog domaćin-
Jednokratna pomoć za namjene stva smatraju se podnosilac zahtjeva i
navedene u članu 5. isplaćivat će se uko- članovi njegovog domaćinstva koji žive
liko prihod po članu domaćinstva ne pr- zajedno s njim.
elazi iznos od 100,00 KM mjesečno.
Član 10.
Član 7.
Zahtjeve za dodjelu novčane po-
Ukupan prihod domaćinstva či- moći komisija će razmatrati po potrebi.
ne prihodi koje članovi domaćinstva ost- Uz zahtjev se prilaže potrebna
varuju po osnovu: dokumentacija, kojom se dokazuje ispu-
njavanje općih i posebnih uvjeta za dod-
- plaća i drugih primanja iz radn- jelu jednokratne pomoći i to:
og odnosa;
- starosne, invalidske i porodične a) Opći uvjeti:
penzije;
1. CIPS-ova prijava prebivališta za
- prihodi po osnovu privrednih, podnosioca zahtjeva i sve puno-
uslužnih i drugih djelatnosti. ljetne članove porodičnog doma-
ćinstva
Član 8.
2. Kopija posljednjeg čeka od pen-
Pravo na jednokratnu pomoć, u zije za penzionere, odnosno uvje-
skladu sa odredbama ove Odluke, ne renje o visini plaće za zaposlen-
mogu ostvariti: og podnosioca zahtjeva i sve pu-
noljetne članove porodičnog do-
- lica i domaćinstva ukoliko su ko-
maćinstva
risnici bilo kojeg oblika socijalne
zaštite putem Centra za socijalni
3. Uvjerenje da nisu korisnici bilo
rad, čiji iznos primanja prelazi
kojeg oblika socijalne zaštite pu-
100,00 KM po članu domaćinst-
tem Centra za socijalni rad, odn-
va;
osno uvjerenje da nisu ostvarili
- lica koja su jednokratnu pomoć jednokratnu pomoć putem Služ-
ostvarila putem Službe za oblast be za oblast boračko-invalidske
boračko-invalidske zaštite Opći- zaštite Općine Foča u tekućoj
ne Foča u tekućoj godini; godini.
- domaćinstva čiji je član vlasnik
4. Potvrda o neposjedovanju moto-
ili posjednik motornog vozila,
rnog vozila za podnosioca zahtj-
Broj 1 – strana 36 15. januar/siječanj 2019.

eva i sve punoljetne članove po- ni plaće za zaposlenog podnosio-


rodičnog domaćinstva ca zahtjeva

5. Ovjerena kućna lista 7. Za plaćanje dijela troškova redo-


vnog školovanja - uvjerenje ško-
b) Posebni uvjeti: le, odnosno fakulteta da su djeca
redovni učenici, odnosno stude-
1. Za kupovinu lijekova - nalaz lje- nti.
kara specijaliste, kopija recepta i
predračun apoteke usklađen sa Član 11.
Listom esencijalnih lijekova
Visina novčane pomoći ne može
2. Za plaćanje dijela troškova liječe- biti manja od 100,00 KM, niti veća od
nja zdravstveno neosiguranim li- 500,00 KM, a visinu pomoći pojedinačno
cima - nalaz i mišljenje ljekara, predlaže komisija, primjenjujući odred-
kojim se utvrđuje neophodnost be člana 4. ove Odluke.
liječenja i račun o plaćenim troš-
Novčana pomoć licima i domaći-
kovima liječenja izdat od strane
nstvima može se dodijeliti samo jednom
nadležne zdravstvene ustanove.
u toku kalendarske godine.
3. Za plaćanje dijela troškova liječe- Član 12.
nja u inostranstvu, koje se ne
može obaviti u Bosni i Hercego- U izuzetnim slučajevima, kada
vini, nalaz i mišljenje ljekara, ko- komisija ocijeni da je neophodno, uz do-
jim se utvrđuje neophodnost lije- kumentovana obrazloženja, može pred-
čenje u inostranstvu, i predračun ložiti općinskom načelniku veći iznos
o visini troškova liječenja izdat novčane pomoći od visine utvrđene u
od strane nadležne zdravstvene članu 12. ove Odluke.
ustanove i inostranstvu.
U izuzetnim slučajevima, komi-
4. Za nabavku ortotičko-protetičkih sija može predložiti općinskom načelni-
pomagala - rješenje o invalidno- ku dodjelu jednokratne pomoći i licima
sti i predračun ustanove za izra- koja imaju prebivalište na području dru-
du ortopedskih pomagala ge općine, a do preseljenja na drugu op-
ćinu imali su prebivalište na području
5. Za plaćanje dijela troškova dže- općine Foča, ukoliko dostave dokaz:
naze/sahrane člana porodičnog
domaćinstva - račun pogrebnog - da se liječe od malignih obolje-
preduzeća koje je izvršilo džena- nja, rijetkih oboljenja i drugih te-
zu/sahranu ških bolesti, a na osnovu prepo-
ruke ljekara nadležne medicins-
6. Za nabavku ogrjeva - kopija pos- ke ustanove;
ljednjeg čeka od penzije za penz-
ionere, odnosno uvjerenje o visi- - za participiranje u troškovima
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 37

liječenja u inostranstvu, a na osn- 35


ovu preporuke nadležne medici-
nske institucije. Na osnovu člana 7. stav 2. Zako-
na o budžetima u Federaciji BiH (“Služ-
Član 13. bene novine FBiH”,broj: 102/13,9/14,
13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), a u vezi sa
Za lica i domaćinstva kojima je članovima 15. i 17. Zakona o principima
dodijeljena jednokratna novčana pomoć lokalne samouprave u Federaciji BiH
općinski načelnik donosi Rješenje. (“Službene novine FBiH “, broj 49/06) i
članovima 94. i 95. Statuta Općine Foča
Na rješenje nezadovoljna stranka (“Službene novine Bosansko–podrinjsk-
ima pravo žalbe Komisiji za statutarna og kantona Goražde”, broj:8/08, 11/08 i
pitanja i propise u roku od 15 dana od 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na
dana prijema rješenja. 16. redovnoj sjednici, održanoj dana 25.
12.2018. godine, d o n o s i:
O realizaciji sredstava, po odre-
dbama ove Odluke, općinski načelnik
informiše Općinsko vijeće jednom godi- ODLUKU
šnje. o izmjenama Odluke o izvršavanju
Budžeta Općine Foča za 2018.godinu
Član 14.
Član 1.
Raspodjela sredstava po ovoj
Odluci vrši se shodno raspoloživim bu- U Odluci o izvršavanju Budžeta
džetskim sredstvima. Općine Foča za 2018.godinu („Službene
novine Bosansko-podrinjskog kantona
Član 15. Goražde“ br. 02/18) član 1. se mijenja i
glasi:
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje da važi Odluka o utvrđivanju „Utvrđuje se način izvršavanja Budžeta
kriterija za dodjelu novčanih sredstava o Općine Foča za 2018.godinu u iznosu:
kojima odlučuje općinski načelnik broj:
01-14-591/09 od 09.04.2009.godine. UKUPNO PLANIRANI
PRIHODI............................. 1.951.150 KM
Član 16. UKUPNO PLANIRANI
RASHODI I IZDACI........ 1.875.090 KM
Ova Odluka stupa na snagu os- POKRIĆE
mog dana od dana objavljivanja u “Služ- OSTVARENOG DEFICITA 76.060 KM“
benim novinama Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde“. Član 2.

Broj:02-1-14-1316/18 PREDSJEDAVAJUĆI Ova Odluka stupa na snagu dan-


28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA om donošenja, naknadno će biti objav-
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.
ljena u „Službenim novinama Bosansko-
Broj 1 – strana 38 15. januar/siječanj 2019.

podrinjskog kantona Goražde“ i primje- iznosu od 360 KM, a bod za obračun pl-
njivat će se za fiskalnu 2018.godinu. aće u periodu važenja ove Odluke u izn-
osu od 1,05263.
Broj:02-1-14-1317/18 PREDSJEDAVAJUĆI
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Član 4.
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

Budžetski korisnici ne mogu za-


36
početi nove ili proširene programe i akt-
Na osnovu člana 35. Zakona o ivnosti dok se ne donese Budžet za 2019.
budžetima u Federaciji Bosne i Herce- godinu.
govine („Službene novine FBiH“ broj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, Član 5.
102/15 i 104/16) i člana 95. stavovi 3-5.
Statuta Općine Foča („Službene novine Ostvareni prihodi i primici, kao i
Bosansko-podrinjskog kantona Goraž- rashodi i izdaci u periodu privremenog
de“ broj: 8/08, 11/08 i 16/13), a na prije- finansiranja uključuju se u Budžet Opć-
dlog općinskog načelnika, Općinsko vi- ine za 2019. godinu.
jeće Općine Foča, na 16. redovnoj sjedni-
ci, održanoj dana 25.12.2018.g., d o n o s i: Član 6.

Realizacija sredstava Budžeta pr-


ODLUKU ema Odluci o privremenom finansiranju
o privremenom finansiranju vršit će se u skladu sa članom 10. Od-
Općine Foča za period luke o izvršenju Budžeta Općine Foča za
od 01.01. do 31.03.2019. godine 2018. godinu.

Član 1. Član 7.

Ovom se Odlukom utvrđuje pri- Ova Odluka stupa na snagu dan-


vremeno finansiranje Općine Foča za om donošenja, primjenjuje se od 01.01.
period od 01.01. do 31.03.2019. godine. 2019. godine i naknadno će biti objav-
ljena u „Službenim novinama Bosanko-
Član 2. podrinjskog kantona Goražde“.

Sredstva za privremeno finansi- Broj:02-1-14-1318/18 PREDSJEDAVAJUĆI


28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
ranje iz člana 1. utvrđuju se u iznosu od
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.
284.732,00 KM, tj. srazmjerno sredstvi-
ma utrošenim u istom razdoblju prema
37
Budžetu za 2018. godinu.
Na osnovu člana 7, a u vezi sa čl-
Član 3. anom 37. Zakona o budžetima Federa-
cije Bosne i Hercegovine („Službene no-
Osnovica za obračun plaće u pe- vine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14
riodu važenja ove Odluke utvrđuje se u 8/15, 91/15 i 102/15) i člana 100. Statuta
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 39

Općine Foča („Službene novine Bosans-


ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:
8/08, 11/08 i 16/13), Općinsko vijeće
Općine Foča, na 16. redovnoj sjednici,
održanoj dana 25.12.2018.g., d o n o s i:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Budžeta
Općine Foča za period od 01.01.
do 31.12.2018.godine

Član 1.

Ovom se Odlukom usvajaju izm-


jene i dopune Budžeta Općine Foča za
2018.godinu

Član 2.

U Budžetu Općine Foča za 2018.


godinu („Službene novine Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde“ broj: 2/18)
član 1. se mijenja i glasi:

„Član 1.

Budžet Općine Foča za 2018.go-


dinu sastoji se od:
Broj 1 – strana 40 15. januar/siječanj 2019.

Rebalans
BUDŽET
OPIS BUDŽET INDEX
ZA 2018.
ZA 2018
1. UKUPNI PRIHODI 1.923.520 1.951.150 101
PRIHODI OD POREZA (1.1.1. + . . . +
1.1. 1.1.6 ) 326.800 342.570 105
Porez na dobit pojedinca i
1.1.1. preduzeća 12.000 10.150 85
1.1.2 Porez na plaću i radnu snagu 20
1.1.3. Porez na imovinu 13.500 10.900 81
1.1.4. Porez na dohodak 49.000 55.000 112
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza 252.300 266.500 106
1.1.6. Ostali porezi - - -
1.2. NEPOREZNI PRIHODI 168.050 179.910 107
1.3. TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 608.670 733.670 120
1.4. KAPITALNI TRANSFERI 820.000 695.000 85

2. RASHODI I IZDACI (2.1. + 2.2.) 1.212.520 944.140 78


2.1. RASHODI 1.207.520 944.140 78
2.2. TEKUĆA REZERVA 5.000 0 -
3. TEKUĆI BILANS 1.-2. 711.000 1.007.010 142
PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE
4. IMOVINE 0 - -
IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE
5. IMOVINE 711.000 930.950 131
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE
6. IMOVINE (4-5) -711.000 -930.950 -
7. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (3+6) 0 76.060 -
8. POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA 7 -

SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI


I FINANSIRANJE 1.923.520 1.951.150 101
SVEUKUPNI RASHODI, IZDACI
I POKRIĆE DEFICITA 1.923.520 1.951.150 101
Član 3.

15. januar/siječanj 2019.


U Budžetu Općine Foča za 2018.godinu član 2. se mijenja i glasi:

Član 2.

U Budžetu Općine Foča za 2018.godinu prihodi po grupama se utvrđuju kako slijedi:

I Poreski prihodi 342.570,00 KM


II Neporeski prihodi 179.910,00 KM
III Tekući transferi 733.670,00 KM
IV Kapitalni transferi 695.000,00 KM

V Ukupni prihodi (I+II+III+IV) 1.951.150,00 KM

Rebalans Budžeta za 2018.godinu


Izvršenje
Ekono- Povećanje/ Namje Tekući
Budžet Budžeta Indeks
mski Opis ekonomskog koda smanjenje Sredstva Vlastiti -nski trans-
2018. 01.01.- UKUPNO %
kod Budžeta Budžeta prihodi prihod feri i
30.09.2018
i donacije
11=11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/4*100
700000 PRIHODI 1.923.520 1.180.449 27.630 431.980 18.000 789.170 712.000 1.951.150 101,44
710000 PORESKI PRIHODI 326.800 257.134 15.770 342.570 0 0 0 342.570 104,83
Porez na dobit pojednaca
711000 i preduzeća 12.000 7.366 -1.850 10.150 0 0 0 10.150 84,58
Porez na dobit pojedinaca

Broj 1 – strana 41
711100 (zaostale obaveze) 0 25 150 150 150 #DIJ/0!
711200 Porez na dobit preduzeća 12.000 7.341 -2.000 10.000 10.000 83,33
Porez na plaću i radnu
713000 snagu 0 15 20 20 20 #DIJ/0!
000 Porez na imovinu 13.500 6.786 -2.600 10.900 0 0 0 10.900 80,74
Porez na imovinu
714111 od fizičkih lica 3.000 1.657 -1.000 2.000 2.000 66,67
Porez na imovinu

Broj 1 – strana 42
14112 od pravnih lica 3.000 0 -2.000 1.000 1.000 33,33
Porez na dodatna primanja
714113 (zaostale obaveze) 1.000 385 -100 900 900 90,00
714121 Porez na naslijeđe i darove 500 305 0 500 500 100,00
Porez na promet nepokret-
714131 nosti od fizičkih lica 5.000 2.412 -1.000 4.000 4.000 80,00
Porez na promet nepokret-
714132 nosti od pravnih lica 1.000 2.027 1.500 2.500 2.500 250,00
Domaći porez na dobra i
715000 usluge (zaostale obaveze) 0 0 0 #DIJ/0!
716000 Porez na dohodak 49.000 41.422 6.000 55.000 55.000 112,24
Prihodi od indirektnih
717000 poreza 252.300 201.545 14.200 266.500 0 0 0 266.500 105,63
Prihodi od indirektnih
poreza na ime finansiranja
717114 autocesta u Federaciji BiH 2.494 4.000 4.000
Prihodi od indirektnih
poreza koji pripadaju
717131 Direkciji cesta 9.300 8.140 1.200 10.500 10.500 112,90
Prihodi od indirektnih
poreza koji pripadaju
jedinicama lokalne
717141 samouprave 243.000 190.911 9.000 252.000 252.000 103,70
719000 Ostali porezi 0 0 0 0 #DIJ/0!
720000 NEPORESKI PRIHODI 168.050 131.631 11.860 89.410 18.000 45.500 27.000 179.910 107,06
Prihodi od preduzetnički

15. januar/siječanj 2019.


aktivnosti i imovine i
prihodi od pozitivnih
721000 kursnih razlika 28.550 16.836 -6.550 0 18.000 4.000 0 22.000 77,06
Prihodi od davanja prava
na eksploataciju prirodnih
721112 resursa 0 0 0 0
Prihodi od iznajmljivanja
721121 zemljišta 3.500 367 -3.000 500 500 14,29
Prihodi od iznajmljivnja
poslovnih prostora i ostale
721122 materijalne imovine 17.500 13.882 0 17.500 17.500 100,00
Prihodi od iznajmljivanja

15. januar/siječanj 2019.


721129 ostale materijalne imovine 7.500 2.587 4.000 4.000 53,33
Prihodi od kamate na
721211 depozite u banci 50 0 -50 0 0 0,00
722100 Administrativne takse 8.000 4.855 -1.500 6.500 0 0 0 6.500 81,25
Općinske administrativne
722131 takse 8.000 4.855 -1.500 6.500 6.500 81,25
Komunalne naknade
722300 i takse 15.000 10.169 -3.500 11.500 0 0 0 11.500 76,67
Općinske komunalne
722321 naknade 15.000 10.169 -3.500 11.500 11.500 76,67
Ostale budžetske naknade
722400 i takse 17.000 34.598 20.000 37.000 0 0 0 37.000 217,65
Naknada za dodjeljeno
722431 zemljište 5.000 -5.000 0 0 0,00
722435 Renta 2.000 18.115 17.000 19.000 19.000 950,00
Naknada za korištenje
722454 državnih šuma 10.000 16.483 8.000 18.000 18.000 180,00
Naknada za zakup šumskog
722457 zemljišta 0 0 0 0 #DIJ/0!
Naknade i takse po
federalnim zakonima
722500 i drugim propisima 69.500 45.413 6.410 34.410 0 41.500 0 75.910 109,22
Naknada za korištenje
722515 podataka katastra 32.000 33.956 5.000 25.000 0 12.000 0 37.000 115,63
Naknada za korištenje
podataka katastra tekuća
7225151 godina 20.000 5.000 25.000 25.000 125,00
Naknada za korištenje

Broj 1 – strana 43
podataka katastra -
neutrošena namjenska
7225152 sredstva iz ranijih godina 12.000 0 12.000 12.000 100,00
Naknada za upotrebu cesta
722531 za vozila pravnih lica 2.500 2.397 500 3.000 3.000 120,00
Naknada za upotrebu cesta
722532 za vozila građana 5.000 4.645 1.000 6.000 6.000 120,00
Naknada za korištenje

Broj 1 – strana 44
opće korisne funkcije šuma
722541 (zaostale uplate) 0 0 0 #DIJ/0!
Poseban porez za zaštitu od
722581 prirodnih nesreća 29.500 4.146 0 0 0 29.500 0 29.500 100,00
Poseban porez za zaštitu od
prirodnih nesreća - tekuća
7225811 godina 5.500 4.146 0 5.500 5.500 100,00
Poseban porez za zaštitu od
prirodnih nesreća -
neutrošena namjenska
sredstva iz 2014. i 2015,
7225812 2016. i 2017.godine 24.000 0 24.000 24.000 100,00
Poseban porez za zaštitu od
prirodnih nesreća - druge
722582 samostalne djelatnosti 400 236 -50 350 350 87,50
Naknada za vatrogasne
722583 jednice 50 26 0 50 50 100,00
Naknada iz funkc. premije
osiguranja od autoodgovor-
722584 nosti za vatrogasne jedinice 50 7 -40 10 10 20,00
Neplanirane uplate -
722700 prihodi 30.000 19.760 -3.000 0 0 0 27.000 27.000 90,00
722791 ostale neplanirane uplate 30.000 19.760 -3.000 27.000 27.000 90,00
723000 Novčane kazne 0 0 0 0
Novčane kazne za prekršaje
koje su registrovane u

15. januar/siječanj 2019.


723133 registru novčanih kazni 0 0 0 0
730000 TEKUĆI TRANSFERI 608.670 392.453 125.000 0 0 48.670 685.000 733.670 120,54
Primljeni tekući transferi
723112 od FBiH 0 150.000 150.000 150.000 150.000 #DIJ/0!
Primljeni tekući transferi
732114 od kantona 600.000 240.000 -65.000 535.000 535.000 89,17
Primljeni tekući transferi
732116 od općina 0 0 0 #DIJ/0!
Primljeni namjenski
732124 transferi za izbore 2.670
Transfer od kantonalne

15. januar/siječanj 2019.


732133 Službe za zapošljavanje 6.000 2.453 40.000 46.000 46.000 766,67
740000 KAPITALNI TRANSFERI 820.000 399.231 -125.000 0 0 695.000 0 695.000 84,76
Primljeni kapitalni transferi
742112 od Federacije BiH 450.000 100.000 -275.000 175.000 175.000 38,89
Primljeni kapitalni transferi
742114 od kantona 320.000 249.231 130.000 450.000 450.000 140,63
Primljeni kapitalni transferi
742116 od općina 50.000 50.000 20.000 70.000 70.000 140,00
UKUPNO 1.923.520 1.180.449 27.630 431.980 18.000 789.170 712.000 1.951.150 101,44

Član 4.
U Budžetu Općine Foča za 2018.godinu član 3. se mijenja i glasi:

„Član 3.
U Budžetu Općine Foča za 2018.godinu rashodi po grupama se raspoređuju kako slijedi:

.
I TEKUĆA REZERVA
II TEKUĆI RASHODI 944.140 KM
III KAPITALNI IZDACI 930.950 KM
UKUPNO (I+II+III) 1.879.090 KM

Izmjene Budžeta 2018.


Izvršenje
Ekono- Povećanje/ Namje Tekući
Budžet Budžeta Indeks
mski Opis ekonomskog koda smanjenje Sredstva Vlastiti -nski trans-
2018. 01.01.- UKUPNO %
kod Budžeta Budžeta prihodi prihod feri i
30.09.2018
i donacije

Broj 1 – strana 45
11=11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/4*100
600000 TEKUĆA REZERVA 5.000 -5.000 0 0,00
610000 TEKUĆI RASHODI 1.207.520 649.113 -263.380 404.970 18.000 82.170 439.000 944.140 53,76
Plaće i naknade troškova
611000 zaposlenih 596.820 385.310 -53.762 147.058 0 46.000 350.000 543.058 64,56
611100 Bruto plaće i naknade plaća 498.500 343.528 -24.700 77.800 46.000 350.000 473.800 68,91
Naknade troškova

Broj 1 – strana 46
611200 zaposlenih 98.320 41.782 -29.062 69.258 0 0 0 69.258 42,50
Naknada za prevoz sa posla
611211 i na posao 13.650 5.655 -5.430 8.220 8.220 41,43
Naknada za topli obrok
611221 tokom rada 58.600 28.032 -18.210 40.390 40.390 47,84
611224 Regres za godišnji odmor 12.870 0 -1.222 11.648 11.648 0,00
Otpremnina zbog odlaska
611225 u penziju 5.000 5.264 270 5.270 5.270 105,28
611227 Pomoć u slučaju smrti 4.800 1.288 -2.620 2.180 2.180 26,83
Pomoć u slučaju teže
611228 invalidnosti 1.600 -1.600 0 0 0,00
Pomoć u slučaju ostalih
611229 bolesti 1.800 1.543 -250 1.550 1.550 85,72
Doprinosi poslodavca
612000 i ostali doprinosi 53.080 36.070 -2.258 30.822 0 0 20.000 50.822 67,95
612100 Doprinosi poslodavca 53.080 36.070 -2.258 30.822 20.000 50.822 67,95
613000 Izdaci za materijal i usluge 317.190 151.011 -98.870 151.320 18.000 9.000 40.000 218.320 47,61
613100 Putni troškovi 7.610 2.504 -3.935 3.555 120 0 0 3.675 32,90
613115 Troškovi dnevnica u zemlji 5.000 881 -3.500 1.500 1.500 17,62
Troškovi dnevnica u
613125 inostranstvu 2.000 1.583 55 2.055 2.055 79,15
Ostale naknade putnih
613191 i drugih troškova 610 40 -490 120 120 6,56
613200 Izdaci za energiju 39.900 31.671 -1.630 38.270 0 0 0 38.270 79,38
613211 Izdaci za električnu energiju 35.000 28.377 0 35.000 35.000 81,08

15. januar/siječanj 2019.


613214 Izdaci za ugalj 4.500 2.890 -1.720 2.780 2.780 64,22
613215 Izdaci za drvo 300 386 90 390 390 128,67
613216 Izdaci za plin 100 18 0 100 100 18,00
Izdaci za komunalne
613300 usluge 28.600 20.745 -370 14.000 14.230 0 0 28.230 72,53
613310 Izdaci za komunikacije 13.100 10.437 900 14.000 14.000 79,67
613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.500 3.161 -270 4.230 4.230 70,24
613329 Ostale komunalne usluge 11.000 7.147 -1.000 10.000 10.000 64,97
613400 Nabavka materijala 25.900 9.417 -5.890 15.010 0 5.000 0 20.010 36,36
613411 Izdaci za obrasce i papir 2.500 1.753 -150 2.350 2.350 70,12
Izdaci za kompjuterski

15. januar/siječanj 2019.


613412 materijal 5.500 2.812 -1.150 4.350 4.350 51,13
613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 2.000 1.164 -800 1.200 1.200 58,20
613416 Sitni inventar 1.100 747 -200 900 900 67,91
613417 Kancelarijski materijal 2.100 918 -890 1.210 1.210 43,71
Izdaci za odjeću uniforme
613481 i platno 5.000 0 0 0,00
613484 Materijal za čišćenje 1.300 925 0 1.300 1.300 71,15
Poseban materijal za potrebe
613487 CZ 5.300 0 -300 5.000 5.000 0,00
Matične knjige i ostali
613488 obrasci 1.100 1.098 2.600 3.700 3.700 99,82
Izdaci za usluge prevoza
613500 i goriva 10.520 8.616 1.330 11.850 0 0 0 11.850 81,90
613510 Gorivo za prevoz 6.920 4.382 -720 6.200 6.200 63,32
613523 Registracija motornih vozila 2.000 1.254 200 2.200 2.200 62,70
613524 Izdaci za prevoz ljudi 1.600 2.980 1.850 3.450 3.450 186,25
613700 Izdaci za tekuće održavanje 74.200 4.583 -59.850 10.350 0 4.000 0 14.350 6,18
Materijal za popravku
613711 i održavanje zgrada 1.200 459 -600 600 600 38,25
Materijal za popravku
613712 i održavanje opreme 1.000 33 -850 150 150 3,30
Materijal za popravku
613713 i održavanje vozila 1.500 2.804 1.500 3.000 3.000 186,93
Materijal za popravku
i održavanje vodovoda
613716 i kanalizacije 2.000 76 -1.900 100 100 3,80
Usluge popravke i
613721 održavanja zgrada 10.000 -6.000 4.000 4.000 0,00
Usluge popravke i

Broj 1 – strana 47
održavanja zgrada
613721-1 - tekuće održavanje 2.500 -2.500 0 0,00
Usluge popravke i održa-
vanja zgrada - iz namjenskih
613721-2 sredstava po osnovu kirija 7.500 -3.500 4.000 4.000 0,00
Usluge popravke i
613722 održavanje opreme 1.000 230 -700 300 300 23,00
Usluge popravke i

Broj 1 – strana 48
613723 održavanja vozila 500 341 0 500 500 68,20
Usluge popravke i
održavanje puteva (zimsko
613724 i ljetno održavanje puteva) 55.500 -50.500 5.000 5.000 0,00
Usluge održavanja ulične
613726 rasvjete 1.500 640 -800 700 700 42,67
Izdaci osiguranja i
613800 bankarske usluge 6.560 5.606 -460 3.100 3.000 0 0 6.100 85,46
613811 Osiguranje imovine 2.900 2.965 100 3.000 3.000 102,24
613814 Osiguranje zaposlenih 1.860 1.500 -360 1.500 1.500 80,65
613822 Izdaci platnog prometa 1.800 1.141 -200 1.600 1.600 63,39
613900 Ugovorene usluge 123.900 67.869 -28.065 55.185 650 0 40.000 95.835 54,78
613912 Štamparske usluge 1.000 295 -200 800 800 29,50
Usluge javnog informisanja
613913 i odnosa sa javnošću 2.000 293 -1.500 500 500 14,65
613914 Usluge reprezentacije 6.000 3.658 100 6.100 6.100 60,97
Usluge objavljivanje tendera
613916 i oglasa 2.000 1.795 200 2.200 2.200 89,75
Usluge stručnog
613922 obrazovanja 3.000 906 -1.800 1.200 1.200 30,20
613924 Izdaci za stručne ispite 300 -300 0 0 0,00
613932 Pravne usluge 2.000 719 -800 1.200 1.200 35,95
Izdaci za hardverske
613934 i softverske usluge 9.500 1.492 -6.300 3.200 3.200 15,71
Troškovi vještačenja,
613937 svjedoka i sudija porotnika 1.000 -1.000 0 0 0,00

15. januar/siječanj 2019.


613962 Troškovi spora 1.000 -1.000 0 0 0,00
Izdaci za volonterski rad
po osnovu ugovora o
613973 volonterskom radu 5.300 1.667 -3.400 1.900 1.900 31,45
613974 Izdaci za rad komisija 22.500 9.833 -11.750 10.100 650 10.750 43,70
Izdaci za naknade
613975 skupštinskim zastunicima 49.000 36.729 -9.000 40.000 40.000 74,96
Ostali izdaci za druge
samostalne djelatnosti i
613976 povremeni samostalni rad 3.800 2.650 1.050 4.850 4.850 69,74
613983 Porez za zaštitu od nepogoda 2.500 1.339 -500 2.000 2.000 53,56

15. januar/siječanj 2019.


Izdaci za volontere za osi-
guranje za slučaj povrede na
613985 radu i profesionalne bolesti 1.000 150 -790 210 210 15,00
Doprinosi na zdravstveno
osiguranje iz primitaka od
druge samostalne djelatnosti
i povremenog samostalnog
613986 rada 2.610 2.610 #DIJ/0!
Doprinosi za PIO na primi-
tke od druge samostalne
djelatnosti i povremenog
613987 samostalnog rada 3.900 3.900 #DIJ/0!
Porez na dohodak od druge
samostlne djelatnosti i pov-
613988 remenog samostalnog rada 6.415 6.415 #DIJ/0!
613991 Ostale nepomenute usluge 12.000 6.343 -4.000 8.000 8.000 52,86
Obilježavanje značajnih
613991-1 datuma 7.000 4.106 5.000 5.000 58,66
Mjere i postupci zaštite

.
613991-2 i spašavanja 0 #DIJ/0!
613991-3 Ostale nepomenute usluge 5.000 2.237 3.000 3.000 44,74
TEKUĆI TRANSFERI
I DRUGI TEKUĆI
614000 RASHODI 230.430 76.722 -98.490 75.770 0 27.170 29.000 131.940 33,30
Tekući transferi drugim
614100 nivoima vlasti 6.730 418 -2.000 2.060 0 2.670 0 4.730 6,21
Tekući transferi državi
614111 - deminiranje 2.000 -2.000 0 0,00
614124 Transfer za izbore 4.730 418 0 2.060 2.670 4.730 8,84
Tekući transferi

Broj 1 – strana 49
614200 pojedincima 46.700 9.990 -7.150 15.050 0 24.500 0 39.550 21,39
Beneficije za socijalnu
614231 zaštitu 3.500 2.250 0 3.500 3.500 64,29
Izdaci za invalide, ranjene
borce i porodice poginulih
614232 boraca 6.000 550 -5.000 1.000 1.000 9,17
614233 Izdaci za raseljena lica 6.000 950 -4.500 1.500 1.500 15,83
614234 Isplata stipendija 4.000 3.840 -150 3.850 3.850 96,00

Broj 1 – strana 50
614239 Ostali grantovi pojedincima 6.500 2.400 -1.300 5.200 5.200 36,92
Transfer za posebne nam-
614241 jene - elementarne nepogode 18.700 0 5.800 24.500 24.500 0,00
614243 Transfer za prevoz učenika 2.000 0 -2.000 0 0 0,00
Tekući transferi
614300 neprofitnim organizacijama 54.000 28.656 -20.500 4.500 0 0 29.000 33.500 53,07
Tekući transferi neprofitnim
614311 organizacijama 12.000 -12.000 0 0 0,00
614324 Transfer udruženjima građana 7.000 3.000 -2.500 4.500 4.500 42,86
Ostali transferi neprofitnim
614329 organizacijama 35.000 25.656 -6.000 29.000 29.000 73,30
Obilježavanje manifestacije
614239-1 "Ustikoljansko ljeto" 25.000 23.926 -1.000 24.000 24.000 95,70
614239-2 Transfer za sport 3.000 1.150 500 3.500 3.500 38,33
614239-3 Transfer za kulturu 2.000 580 -500 1.500 1.500 29,00
Učešće u projektima mladih
614239-4 na području općine Foča 5.000 -5.000 0,00
Subvencije javnim
614400 preduzećima 55.000 16.330 -30.400 24.600 0 0 0 24.600 29,69
614411 Subvencije javnim preduzećima 25.000 15.330 -2.000 23.000 23.000 61,32
Subvencije poljoprivrednoj
614414 proizvodnji 5.000 1.000 -3.400 1.600 1.600 20,00
Podsticaji za projekte u
614419 poljoprivredi 25.000 -25.000 0 0
614800 Drugi tekući rashodi 68.000 21.328 -38.440 29.560 0 0 0 29.560 31,36
Povrat više ili pogrešno

15. januar/siječanj 2019.


614811 uplaćenih sredstava 1.000 1.577 1.560 1.560
614819 Ostali tekući rashodi 67.000 19.751 -39.000 28.000 28.000 29,48
615000 KAPITALNI TRANSFERI 10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0 0,00
615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 10.000 0 0,00
820000 KAPITALNI IZDACI 711.000 591.531 219.950 27.010 0 707.000 196.940 930.950 83,20
821000 Kapitalni izdaci 711.000 591.531 219.950 27.010 0 707.000 196.940 930.950 83,20
Nabavka zemljišta, šuma
821100 i višegodišnjih zasada 10.000 5.072 8.000 18.000 0 0 0 18.000 50,72
821111 Nabavka zemljišta 10.000 5.072 8.000 18.000 18.000 50,72
821200 Nabavka građevina 510.000 123.336 -213.450 5.660 0 246.240 44.650 296.550 24,18
15. januar/siječanj 2019.
821211 Nabavka zgrada 50.000 -50.000 0 0 0,00
Nabavka ostalih pomoćnih
821213 objekata 210.000 29.001 -66.450 113.550 30.000 143.550 13,81
Objekti vodovoda i
821224 kanalizacije 250.000 94.335 -97.000 5.660 132.690 14.650 153.000 37,73
821300 Nabavka opreme 9.000 46.352 38.400 3.350 0 36.760 7.290 47.400 515,02
821311 Nabavka namještaja 1.000 -1.000 0 0,00
821312 Kompjuterska oprema 2.000 2.310 1.350 3.350 3.350 115,50
Oprema za prenos podataka
821313 i glasa 6.000 -6.000 0 0 0,00
821321 Motorna vozila 44.042 44.050 36.760 7.290 44.050 #DIJ/0!
Nabavka mašina, uređaja i
821361 alata 0 0 #DIJ/0!
Nabavka stalnih sredstava
821500 u obliku prava 62.000 13.440 -47.000 0 0 0 15.000 15.000 21,68
Studije izvodljivosti,
projektne pripreme i
821521 projektovanja 62.000 13.440 -47.000 15.000 15.000 21,68
Rekonstrukcija i
821600 investiciono održavanje 120.000 403.331 434.000 424.000 130.000 554.000 336,11
IZDACI ZA OTPLATE
823000 DUGOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIJ/0!
Otplata duga po izdatim

Broj 1 – strana 51
823511 garancijama 0 0 0 #DIJ/0!
UKUPNO 1.923.520 1.240.644 -48.430 431.980 18.000 789.170 635.940 1.875.090 64,50
II POSEBNI DIO

Broj 1 – strana 52
Član 6.

U Budžetu Općine Foča za 2018.godinu član 4. se mijenja i glasi:


„Rashodi i kapitalni izdaci u Budžetu Općine Foča za 2018.godinu u iznosu od 1.875.090 KM uraspoređuju se u
posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

Org. Ekonomski Izmjene


Funkcija Opis ekonomskog koda Budžet 2018. Indeks
br. kod Budžeta 2018.
1 2 3 4 5 6 7=6/5*100
01 KABINET NAČELNIKA
600000 TEKUĆA REZERVA 5000
610000 TEKUĆI RASHODI 150.300 89.991 59,87
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 79.210 52.656 66,48
011 611100 Bruto plaće i naknade plaća 67.500 47.500 70,37
611200 Naknade troškova zaposlenih 11.710 5.156 44,03
011 611211 Naknada za prevoz sa posla i na posao 1.350 960 71,11
011 611221 Naknada za topli obrok tokom rada 5.900 3.300 55,93
011 611224 Regres za godišnji odmor 1.260 896 71,11
011 611227 Pomoć u slučaju smrti 2.400 0 0,00
011 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 800 0 0,00
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.090 7.090 100,00
011 612100 Doprinosi poslodavca 7.090 5.529 77,98

15. januar/siječanj 2019.


613000 Izdaci za materijal i usluge 15.000 14.445 329
011 613100 Putni troškovi 2.300 1.075 46,74
011 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.000 100 10,00
011 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000 955 95,50
011 613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 300 20 6,67
613400 Nabavka materijala 1.000 580 58,00
011 613411 Izdaci za obrasce i papir 200 80 40,00
011 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 400 450 112,50
011 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 200 0 0,00
011 613417 Kancelarijski materijal 200 50 25,00
15. januar/siječanj 2019.
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.500 4.150 118,57
011 613510 Gorivo za prevoz 3.000 3.200 106,67
011 613523 Registracija motornih vozila 500 500 100,00
011 613524 Izdaci za prevoz ljudi 0 450 #DIJ/0!
613900 Ugovorene usluge 8.200 8.640 105,37
011 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 2.000 500 25,00
011 613914 Usluge reprezentacije 5.500 5.500 100,00
011 613922 Usluge stručnog obrazovanja 400 0 0,00
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni
011 613976 samostalni rad 2.100
011 613983 Porez za zaštitu od nepogoda 300 165 55,00
Doprinosi na zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge
011 613986 samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 75
Doprinosi za PIO na primitkenod druge samostalne djelatnosti i
011 613987 povremenog samostalnog rada 120
Porez na dohodak od druge samostlne djelatnosti i povremenog
011 613988 samostalnog rada 180
614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 49.000 15.800 32,24
614200 Tekući transferi pojedincima 2.000 2.800 140,00
011 614239 Ostali grantovi pojedincima 2.000 2.800 140,00
614800 Drugi tekući rashodi 47.000 13.000 27,66
011 614819 Ostali tekući rashodi 47.000 13.000 27,66
UKUPNO 155.300 89.991 57,95

Broj 1 – strana 53
Broj zaposlenih 2
Broj 1 – strana 54
Org. Ekonomski Izmjene
Funkcija Opis ekonomskog koda Budžet 2018. Indeks
br. kod Budžeta 2018.
1 2 3 4 5 6 7=6/5*100
02 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA
610000 TEKUĆI RASHODI 115.295 104.583 90,71
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 42.310 34.816 82,29
0111 611100 Bruto plaće i naknade plaća 36.000 31.000 86,11
0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 6.310 3.816 60,48
0111 611211 Naknada za prevoz sa posla i na posao 1.550 560 36,13
0111 611221 Naknada za topli obrok tokom rada 3.900 2.360 60,51
0111 611224 Regres za godišnji odmor 860 896 104,19
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.780 3.787 100,19
0111 612100 Doprinosi poslodavca 3.780 3.787 100,19
613000 Izdaci za materijal i usluge 64.475 61.250 95,00
613100 Putni troškovi 325 0 0,00
0111 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 300 0 0,00
0111 613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 25 0 0,00
613400 Nabavka materijala 1.100 320 29,09
0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 100 50 50,00
0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 500 50 10,00
0111 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 300 160 53,33

15. januar/siječanj 2019.


0111 613417 Kancelarijski materijal 200 60 30,00
613900 Ugovorene usluge 63.050 60.930 96,64
0111 613914 Usluge reprezentacije 1.000 600 60,00
0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 200 0,00
0111 613974 Izdaci za rad komisija 12.500 8.000 64,00
0111 613975 Izdaci za naknade skupštinskim zastunicima 49.000 40.000 81,63
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni
0111 613976 samostalni rad 500
0111 613983 Porez za zaštitu od nepogoda 350 380
Doprinosi na zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge

15. januar/siječanj 2019.


0111 613986 samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 2.350
Doprinosi za PIO na primitkeod druge samostalne djelatnosti i
0111 613987 povremenog samostalnog rada 3.500
Porez na dohodak od druge samostlne djelatnosti i povremenog
0111 613988 samostalnog rada 350 5.600 1.600,00
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.730 4.730 100,00
011 614124 Transfer za izbore 4.730 4.730 100,00
UKUPNO 115.295 104.583 90,71

Broj zaposlenih 2

Org. Ekonomski Izmjene


Funkcija Opis ekonomskog koda Budžet 2018. Indeks
br. kod Budžeta 2018.
1 2 3 4 5 6 7=6/5*100
03 SLUŽBA ZA PRIVREDU, FINANSIJE, OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ
610000 TEKUĆI RASHODI 488.910 411.744
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 261.920 251.972 96,20
011 611100 Bruto plaće i naknade plaća 214.000 212.400 99,25
611200 Naknade troškova zaposlenih 47.920 39.572 82,58
011 611211 Naknada za prevoz sa posla i na posao 5.400 3.800 70,37
011 611221 Naknada za topli obrok tokom rada 27.500 20.500 74,55
011 611224 Regres za godišnji odmor 6.020 6.272 104,19
011 611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.000 5.270 105,40
011 611227 Pomoć u slučaju smrti 2.400 2.180 90,83

Broj 1 – strana 55
011 611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti 800 0 0,00
011 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 800 1.550 193,75
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.470 22.302 99,25
011 612100 Doprinosi poslodavca 22.470 22.302 99,25
613000 Izdaci za materijal i usluge 81.420 77.460 95,14
613100 Putni troškovi 3.810 2.400 62,99
011 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.600 1.200 46,15

Broj 1 – strana 56
011 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000 1.100 110,00
011 613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 210 100 47,62
613200 Izdaci za energiju 10.100 13.100 129,70
011 613211 Izdaci za električnu energiju 10.000 13.000 130,00
011 613216 Izdaci za plin 100 100 100,00
613300 Izdaci za komunalne usluge 13.100 14.000 106,87
011 613310 Izdaci za komunikacije 13.100 14.000 106,87
613400 Nabavka materijala 7.400 11.100 150,00
011 613411 Izdaci za obrasce i papir 1.000 1.700 170,00
011 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 2.500 2.500 100,00
011 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 500 800 160,00
011 613416 Sitni inventar 500 100 20,00
011 613417 Kancelarijski materijal 700 1.000 142,86
011 613484 Materijal za čišćenje 1.200 1.300 108,33
011 613488 Matične knjige i ostali obrasci 1.000 3.700 370,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6.000 6.500 108,33
011 613510 Gorivo za prevoz 3.500 2.500 71,43
011 613523 Registracija motornih vozila 1.000 1.000 100,00
613524 Izdaci za prevoz ljudi 1.500 3.000
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.700 3.900 144,44
011 613712 Materijal za popravku i održavanje opreme 700 100 14,29

15. januar/siječanj 2019.


011 613713 Materijal za popravku i održavanje vozila 1.000 3.000 300,00
011 613722 Usluge opravke i održavanja opreme 700 300 42,86
011 613723 Usluge opravke i održavanja vozila 300 500 166,67
613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge 6.560 6.100 92,99
011 613811 Osiguranje imovine 2.900 3.000 103,45
011 613814 Osiguranje zaposlenih 1.860 1.500 80,65
011 613822 Izdaci platnog prometa 1.800 1.600 88,89
613900 Ugovorene usluge 31.750 20.360 64,13
011 613912 Štamparske usluge 1.000 800 80,00

15. januar/siječanj 2019.


913914 Usluge reprezentacije 500 0 0,00
011 613916 Usluge objavljivanje tendera i oglasa 2.000 2.200 110,00
011 613922 Usluge stručnog obrazovanja 1.200 1.200 100,00
011 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 3.500 2.200 62,86
Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom
011 613973 radu 5.300 1.900 35,85
011 613974 Izdaci za rad komisija 1.000 350 35,00
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni
011 613976 samostalni rad 3.000 2.100 70,00
011 613983 Porez za zaštitu od nepogoda 1.250 750 60,00
Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu i
011 613985 profesionalne bolesti 1.000 210 21,00
Doprinosi na zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge
011 613986 samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 90
Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i
011 613987 povremenog samostalnog rada 140
Porez na dohodak od druge samostlne djelatnosti i povremenog
011 613988 samostalnog rada 420
011 613991 Ostale nepomenute usluge 12.000 8.000 66,67
614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 123.100 60.010 48,75
614200 Tekući transferi pojedincima 18.100 8.350 46,13
104 614231 Beneficije za socijalnu zaštitu 3.500 3.500 100,00
109 614232 Izdaci za invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 6.000 1.000 16,67
094 614234 Isplata stipendija 4.000 3.850 96,25
109 614239 Ostali transferi pojedincima 2.600 0 0,00

Broj 1 – strana 57
094 614243 Transfer za prevoz učenika 2.000 0 0,00
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 49.000 33.500 68,37
081,082 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 12.000 0 0,00
011 614324 Tekući transferi udruženjima građana 7.000 4.500 64,29
082 614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 30.000 29.000 96,67
614400 Subvencije javnim preduzećima 30.000 1.600 5,33
042 614414 Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji 5.000 1.600 32,00

Broj 1 – strana 58
042 614419 Podsticaj za projekte u poljoprivredi 25.000 0 0,00
614800 Drugi tekući rashodi 26.000 16.560 63,69
011 614811 Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 1.000 1.560 156,00
011 614819 Ostali tekući rashodi 25.000 15.000 60,00
615000 KAPITALNI TRANSFERI 10.000 0 0,00
076 615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 10.000 0 0,00
820000 KAPITALNI IZDACI 208.000 146.900 70,63
821000 Kapitalni izdaci 208.000 146.900 70,63
821200 Nabavka građevina 200.000 143.550 71,78
081 821213 Nabavka ostalih pomoćnih objekata 200.000 143.550 71,78
821300 Nabavka opreme 8.000 3.350 41,88
011 821312 Kompjuterska oprema 2.000 3.350 167,50
011 821313 Oprema za prenos podataka i glasa 6.000 0,00
UKUPNO 696.910 558.644 80,16

Broj zaposlenih 14

Org. Ekonomski Izmjene


Funkcija Opis ekonomskog koda Budžet 2018. Indeks
br. kod Budžeta 2018.
1 2 3 4 5 6 7=6/5*100
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, GEODETSKO-

15. januar/siječanj2019.
KATASTARSKE, STAMBENE POSLOVE, IMOVINSKOPRAVNA PITANJA
04 I IZBJEGLA I RASELJENA LICA
610000 TEKUĆI RASHODI 309.780 289.536 93,47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 153.940 186.536 121,17
011 611100 Bruto plaće i naknade plaća 132.000 168.000 127,27
611200 Naknade troškova zaposlenih 21.940 18.536 84,48
011 611211 Naknada za prevoz sa posla i na posao 4.400 2.900 65,91
011 611221 Naknada za topli obrok tokom rada 14.600 12.500 85,62
15. januar/siječanj 2019.
011 611224 Regres za godišnji odmor 2.940 3.136 106,67
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 12.500 17.640 141,12
011 612100 Doprinosi poslodavca 12.500 17.640 141,12
613000 Izdaci za materijal i usluge 113.440 58.460 51,53
613100 Putni troškovi 1.000 150 15,00
011 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.000 150 15,00
613200 Izdaci za energiju 21.000 25.170 119,86
011 613211 Izdaci za električnu energiju 21.000 22.000 104,76
011 613214 Ugalj 2.780 #DIJ/0!
011 613215 Drvo 390 #DIJ/0!
613300 Izdaci za komunalne usluge 11.000 14.230 129,36
011 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.230 #DIJ/0!
011 613329 Ostale komunalne usluge 11.000 10.000 90,91
613400 Nabavka materijala 3.200 2.840 88,75
011 613411 Izdaci za obrasce i papir 700 500 71,43
011 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 1.400 1.200 85,71
011 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 500 240 48,00
011 613416 Sitan inventar 800 #DIJ/0!
011 613417 Kancelarijski materijal 600 100 16,67
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 0 0,00
011 613510 Gorivo za prevoz 1.500 0 0,00
011 613523 Registracija motornih vozila 500 0 0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 52.000 10.400 20,00
011 613711 Materijal za popravku i održavanje zgrada 2.000 600 30,00

Broj 1 – strana 59
063 613716 Materijal za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 100 #DIJ/0!
011 613721 Usluge popravke i održavanja zgrada 4.000 #DIJ/0!
Usluge popravke i održavanje puteva (zimsko i ljetno
045 613724 održavanje puteva) 50.000 5.000 10,00
062 613726 Usluge održavanja ulične rasvjete 700 #DIJ/0!
613900 Ugovorene usluge 23.240 5.670 24,40
011 613922 Usluge stručnog obrazovanja 500 0 0,00

Broj 1 – strana 60
011 613932 Pravne usluge 1.200 #DIJ/0!
062 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 10.000 1.000 10,00
011 613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu 4.840 0,00
062 613974 Izdaci za rad komisija 7.000 2.400 34,29
011 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad 0 #DIJ/0!
011 613983 Porez za zaštitu od nepogoda 500 650 130,00
Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj povrede na radu i
011 613985 profesionalne bolesti 400 0,00
Doprinosi na zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne
011 613986 djelatnosti i povremenog samostalnog rada 90
Doprinosi za PIO na primitkeod druge samostalne djelatnosti i
011 613987 povremenog samostalnog rada 130
Porez na dohodak od druge samostlne djelatnosti i povremenog
011 613988 samostalnog rada 200
614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 29.900 26.900 89,97
614200 Tekući transferi pojedincima 6.000 3.900 65,00
109 614233 Izdaci za raseljena lica 6.000 1.500 25,00
109 614239 Ostali transferi pojedincima 2.400 #DIJ/0!
614400 Subvencije javnim preduzećima 23.900 23.000 96,23
063 614411 Subvencije javnim preduzećima 23.900 23.000 96,23
820000 KAPITALNI IZDACI 595.511 740.000 124,26
821000 Kapitalni izdaci 595.511 740.000 124,26
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 35.000 18.000 51,43

15. januar/siječanj 2019.


081 821111 Nabavka zemljišta 35.000 18.000 51,43
821200 Nabavka građevina 153.000 #DIJ/0!
063 821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 153.000 #DIJ/0!
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 96.131 15.000 15,60
062 821521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja 96.131 15.000 15,60
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 464.380 554.000 119,30
045 821612 Rekonstrukcija cesta i mostova 554.000 #DIJ/0!
UKUPNO 905.291 1.029.536 113,72
Broj zaposlenih 7
Org. Ekonomski Izmjene
Opis ekonomskog koda Budžet 2018. Indeks

15. januar/siječanj 2019.


Funkcija
br. kod Budžeta 2018.
1 2 3 4 5 6 7=6/5*100
05 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
610000 TEKUĆI RASHODI 98.725 49.848 50,49
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 55.090 17.078 31,00
032 611100 Bruto plaće i naknade plaća 48.000 14.900 31,04
032 611200 Naknade troškova zaposlenih 7.090 2.178 30,72
032 611221 Naknada za topli obrok tokom rada 5.800 1.730 29,83
032 611224 Regres za godišnji odmor 1.290 448 34,73
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.790 1.565 27,02
032 612100 Doprinosi poslodavca 5.790 1.565 27,02
613000 Izdaci za materijal i usluge 17.145 6.705 39,11
613100 Putni troškovi 425 50 11,76
032 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 400 50 12,50
032 613191 Ostale naknade putnih idrugih troškova 25 0 0,00
613400 Nabavka materijala 12.500 5.170 41,36
032 613411 Izdaci za obrasce i papir 200 20 10,00
032 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 900 150 16,67
032 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 500 0 0,00
613416 Sitan inventar 100 0
032 613417 Kancelarijski materijal 300 0 0,00
032 613481 Izdaci za odjeću uniforme i platno 5.000 0 0,00
032 613484 Materijal za čišćenje 100 0 0,00
032 613487 Poseban materijalza potrebe CZ 5.300 5.000 94,34
032 613488 Matične knjige i ostali obrasci 100 0 0,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 920 1.200 130,43
032 613510 Gorivo za prevoz 320 500 156,25
032 613523 Registracija motornih vozila 500 700 140,00

Broj 1 – strana 61
032 613524 Izdaci za prevoz ljudi 100 0 0,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.500 50 3,33
032 613711 Materijal za popravku i održavanje zgrada 200 0 0,00
032 613712 Materijal za popravku i održavanje opreme 300 50 16,67
032 613713 Materijal za popravku i održavanje vozila 500 0 0,00
032 613722 Usluge popravke i održavanja opreme 300 0 0,00
032 613723 Usluge popravke i održavanja vozila 200 0 0,00
Broj 1 – strana 62
613900 Ugovorene usluge 1.800 235 13,06
032 613922 Usluge stručnog obrazovanja 400 0 0,00
032 613924 Izdaci za stručne ispite 300 0 0,00
032 613974 Izdaci za rad komisija 500 0 0,00
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni
032 613976 samostalni rad 300 150 50,00
032 613983 Porez za zaštitu od nepogoda 300 55 18,33
Doprinosi na zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge
032 613986 samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 5
Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti
032 613987 i povremenog samostalnog rada 10
Porez na dohodak od druge samostlne djelatnosti i povremenog
032 613988 samostalnog rada 15
614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 20.700 24.500 118,36
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.000 0 0,00
032 614111 Tekući transferi državi - deminiranje 2.000 0 0,00
614200 Tekući transferi pojedincima 18.700 24.500 131,02
032 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode 18.700 24.500 131,02
820000 KAPITALNI IZDACI 11.000 44.050 400,45
821000 Kapitalni izdaci 11.000 44.050 400,45
821200 Nabavka građevina 10.000 0 0,00

15. januar/siječanj 2019.


032 821211 Nabavka ostalih pomoćnih objekata 10.000 0 0,00
821300 Nabavka opreme 1.000 44.050 4.405,00
032 821311 Namještaj 1.000 0 0,00
032 821321 Motorna vozila 44.050 #DIJ/0!
UKUPNO 109.725 93.898 85,58
Član 7.

15. januar/siječanj 2019.


U Budžetu Općine Foča za 2018.godinu član 5. se mijenja i glasi:

„Izdaci u iznosu od 1.875.090 KM raspoređuju se po funkcionalnoj klasifikaciji kako slijedi:

Izdaci za Nabavka
Plaće i Doprinosi Tekući Kapitalni
nalni kod
Funkcio-

Ukupni materijal stalnih


Opis naknade poslodavca transferi transferi
rashodi i usluge sredstava
611000 612000 614000 615000
613000 821000

1 2 3 4 5 6 7
Ukupni rashodi (zbir funkcija) 1.875.090 543.058 50.822 218.320 131.940 0 930.950
01 Opće javne usluge 821.442 525.980 49.257 202.415 40.440 0 3.350
Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i
011 821.442 525.980 49.257 202.415 40.440 3.350
fiskalni poslovi, spoljni poslovi
013 Opće usluge 0
02 Odbrana 0
03 Javni red i sigurnost 93.898 17.078 1.565 6.705 24.500 0 44.050
032 Usluge protivpožarne zaštite 93.898 17.078 1.565 6.705 24.500 44.050
04 Ekonomski poslovi 560.600 0 0 5.000 1.600 0 554.000
042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov 1.600 1.600
045 Transport 559.000 5.000 554.000
05 Zaštita životne sredine 0
06 Stambeni i zajednički poslovi 195.200 0 0 4.200 23.000 0 168.000
062 Razvoj zajednice 19.100 4.100 15.000
063 Vodosnabdijevanje 176.100 100 23.000 153.000
07 Zdravstvo 0 0 0 0 0 0 0
076 Zdravstvo n. k. 0 0
08 Rekreacija, kultura i religija 190.550 0 0 0 29.000 0 161.550

Broj 1 – strana 63
081 Usluge sporta i rekreacije 161.550 0 161.550
082 Usluge kulture 29.000 29.000
09 Obrazovanje 5.000 0 0 0 5.000 0 0
094 Visoko obrazovanje 5.000 5.000
10 Socijalna zaštita 8.400 0 0 0 8.400 0 0
104 Porodica i djeca 3.500 3.500
9 Socijalna zaštita n. k. 4.900 4.900
Broj 1 – strana 64 15. januar/siječanj 2019.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim


novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ .

Broj:02-1-14-1319/18 PREDSJEDAVAJUĆI
28.12.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.
....................................

SADRŽAJ

1 Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru Privremene komisije za budžet,


finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, broj:01-05-710/18 od 04.12.2018.godine........................................................... 1
2 Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru Privremene komisije za izbor i
imenovanje Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:01-05-711/18
od 04.12.2018.godine............................................................................................................ 1
3 Odluka o izboru Privremene komisije za budžet, finansije i administrativna
pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde........................................... 2
4 Odluka o izboru Privremene komisije za izbor i imenovanje Skupštine Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde............................................................................................. 3
5 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za
urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog Kantona
Goražde sa ekonomskog koda 615200 - Kapitalni transferi pojedincima..................... 3
5a) Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i
zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde sa ekonomskog koda
615200 - Kapitalni transferi pojedincima........................................................................... 4
6 Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 48 tona
drvene peleti po cijeni 462,15 KM/t u vrijednosti 22.183,20 KM.................................. 7
7 Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec
DECEMBAR 2018. godine................................................................................................... 7
8 Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo - Savezna država
Florida..................................................................................................................................... 8
9 Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.................. 9
10 Odluka o izmjenama Odluke broj: 03-14-1538/18 od 05.11.2018. godine.................... 13
11 Odluka o izmjenama Odluke broj: 03-14-1424/18 od 12.10.2018. godine................... 13
12 Odluka o potvrđivanju Odluke Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i
zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o povratu uplaćenih
sredstava na ime kaucije...................................................................................................... 14
13 Odluka o potvrđivanju Odluke Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i
zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o povratu uplaćenih
sredstava na ime kaucije...................................................................................................... 15
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 65

14 Odluka o potvrđivanju Odluke Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i


zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o povratu uplaćenih
sredstava na ime kaucije...................................................................................................... 15
15 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija
studentima sa područja Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za studijsku
2017/2018. godinu za mjesec juli 2018. godine................................................................. 17
16 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XII (dvanaeste) od ukupno XII
(dvanaest) redovnih tranši za 2018. Godinu..................................................................... 18
17 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu
i sport Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za plaćanje računa............. 18
18 Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje oglasa za prijem pripravnika............ 19
19 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja
boračkih populacija za mjesec decembar 2018. godine................................................... 19
20 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa
boračkih populacija za mjesec decembar 2018 .godine................................................... 20
21 o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga tehničke i funkcionalne
podrške za trezorski sistem ,,Centralizovani obračun i isplate plaća” (COIP)
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.......................................................................... 20
22 Rješenje, broj:UP-1:05-05-110/18 od 09.01.2019.godine.................................................. 22
23 Rješenje, broj:UP-1:05-05-1/19 od 09.01.2019.godine...................................................... 23
24 Odluka o privremenom finansiranju Općine Pale za period 01.01. do 31.03.2019.
godine.................................................................................................................................... 24
25 Program rada Općinskog vijeća Pale za 2019. godinu.................................................... 25
26 Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinu.......... 30
27 Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Dom zdravlja „Prača”............................. 30
28 Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Dom zdravlja „Prača”........................... 31
29 Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JKP “Prača”.................................................... 31
30 Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JKP “Prača”................................................... 31
31 Zaključak o primanju k znanju Informacije o izdatim urbanističkim, građevinskim
i upotrebnim dozvolama i prihodima ostvarenim po osnovu istih u 2018.godini..... 32
32 Zaključak o primanju k znanju Informacije o prometu nekretnina na području
Općine Pale, u 2018.godini.................................................................................................. 32
33 Zaključak o primanju k znanju Informacije o ostvarenim prihodima po osnovu
komunalne naknade za 2018.godinu................................................................................. 33
34 Odluka o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne
novčane pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Foča.............................. 33
35 Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Foča za 2018.godinu.. 37
36 Odluka o privremenom finansiranju Općine Foča za period od 01.01. do
31.03.2019. godine................................................................................................................. 37
37 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Foča za period od 01.01. do
31.12.2018.godine.................................................................................................................. 38
Broj 1 – strana 66 15. januar/siječanj 2019.
15. januar/siječanj 2019. Broj 1 – strana 67
Broj 1 – strana 68 15. januar/siječanj 2019.

_______________________________________________________________________________________________
Izdavač: Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Ul. M.Tita 13. - Glavni i odgovorni urednik Emir Sijerčić
tel:038/221-212 - Redakcija i pretplata 038/224-262 - Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno, a uplata se
vrši UNAPRIJED u korist računa 10114-00000010735 – vrsta prihoda 722631 - štampa Svjetlost-Sarajevo -
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.