You are on page 1of 2

Na temelju članka 22.

Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i


mišljenja Dekanskog kolegija od 15. siječnja 2019. raspisuje se

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za


studente slabijega socijalnog statusa

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu će u akademskoj godini 2018./2019.


stipendirati ukupno 5 redovitih studenata koji studiraju na jednom od redovnih
preddiplomskih ili diplomskih studija Filozofskog fakulteta.

Stipendija iznosi 800,00 kn mjesečno neto za vrijeme trajanja statusa redovitog


studenta tijekom akademske godine 2018./2019. Stipendija se isplaćuje u dva jednaka
obroka na žiro račun korisnika stipendije.

Stipendiju mogu ostvariti redovni studenti preddiplomskog i diplomskog studija


koji studiraju na Filozofskom fakultetu, a koji podnesu prijavu na Natječaj za dodjelu
stipendije Filozofskog fakulteta studentima slabijega socijalnog statusa za akademsku
godinu 2018./2019. (u daljnjem tekstu: Natječaj) i ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske;


- da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija u
nominalnom trajanju studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
- da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom
dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;
- da su završili prethodne godine studija, odnosno razrede srednje škole (za studente 1.
godine studija) s prosjekom ocjena od najmanje 3,50;
- da u akademskoj godini za koju se stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje
studentskih obveza;
- da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u tri mjeseca
prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj za dodjelu Stipendije, ne prelazi 60%
proračunske osnovice (1.995,60 kuna) određene Zakonom o izvršavanju Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.
- da ne primaju drugu stipendiju po osnovi socioekonomskog statusa.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su (prema važnosti):


1. mjesečni prihod po članu kućanstva;
2. uspjeh u školovanju, odnosno na studiju;
3. broj ostvarenih ECTS-a u prošloj akademskoj godini

U slučaju istog ranga prema prvom kriteriju, gleda se drugi odnosno treći kriterij.

Rok za podnošenje prijava je 23. veljače 2019.

Prijava na natječaj dostavlja se na adresu:


Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prijava za stipendiju Filozofskog fakulteta za studente slabijega socijalnog statusa
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Prijavu treba dostaviti preporučeno poštom ili u Urudžbeni ured na navedenoj
adresi.

Prijave se dostavljaju isključivo na ispunjenom i potpisanom obrascu prijave.


Potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave
2. Dokaz o državljanstvu za kandidata: domovnica (preslika) ili elektronički izvod iz
knjige državljana
3. Svjedodžbe zadnjeg razreda srednje škole – za studente 1. godine
preddiplomskog studija (ovjerene preslike),
4. Ovjereni prijepis ocjena svih prethodnih godina preddiplomskog studija – za
studente 1. godine diplomskog studija koji su preddiplomski studij završili na nekom
drugom sveučilištu i/ili sastavnici (izvornik),
5. Ovjereni prijepis ocjena svih prethodnih godina studija – za studente koji su na
Filozofski fakultet prešli s nekog drugog sveučilišta ili sastavnice
6. Vjerodostojna medicinska dokumentacija liječnika specijalista ako je kandidat iz
zdravstvenih razloga zaostajao tijekom studija (preslike)
7. Ispunjeni i potpisan obrazac – Izjava o članovima kućanstva
8. Potvrde Porezne uprave (ispostave prema mjestu stanovanja) o visini dohotka i
primitaka za sve članove kućanstva u razdoblju od posljednjih šest mjeseca prije
otvaranja natječaja (izvornik)
9. Izjava o primitku stipendije od drugih isplatitelja

Popis dobitnika stipendije bit će objavljen u roku od 30 dana od zaključivanja


natječaja na stranicama Filozofskog fakulteta.

S dobitnicima stipendije sklopit će se poseban ugovor o stipendiranju.