You are on page 1of 62

Dossier de premsa

Percepció de les polítiques públiques i


valoració del Govern. 2018


Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Continguts 2

Continguts

1. Fitxa tècnica
5. Valoració de la gestió de les polítiques públiques
5.1 Valoració de les polítiques públiques
2. Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania
2.1 Principals problemes de Catalunya
6. Actituds i valors polítics
2.2 Problema que l’afecta més personalment
6.1 Interès per la política
2.3 Importància dels serveis públics
6.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta
2.4 Prioritats de la ciutadania
6.3 Sentiment de pertinença
2.5 Característiques associades al sector públic i privat
6.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot
2.6 Serveis contractats amb el sector privat
2.7 Impostos
2.8 Prioritats de despesa

3. Valoració del funcionament de l’Administració de la Generalitat


de Catalunya
3.1 Percepcions sobre el funcionament de l’Administració pública
de la Generalitat de Catalunya
3.2 Percepcions sobre el funcionament de l’Administració pública
de l’Estat espanyol
3.3 Valoració del funcionament de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya

4. Valoració del govern de la Generalitat de Catalunya


4.1 Valoració general
4.2 Resolució dels problemes del país
4.3 Resolució dels problemes que més afecten als entrevistats

Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de polítiques públiques i valoració del Govern. 2018
corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió número 910.
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
3

1 Fitxa tècnica
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Fitxa tècnica 4

Quadre - resum
Nivell de confiança: 95%
Variància p=q=50%
Grandària de la mostra: 1.600 individus
Marge d’error: + 3,13

Àmbit: Catalunya
Univers: Població de 18 i més anys resident a Catalunya
Mètode de recollida de la informació:
Enquesta personal domiciliària assistida per ordinador (mètode CAPI)

Procediment de mostreig:
Estratificat per província i dimensió de municipi, amb selecció de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes
encreuades de sexe, edat i lloc de naixement.

La grandària dels municipis s’ha dividit en 6 categories:


• menor o igual a 2.000 habitants
• de 2.001 a 10.000 habitants
• de 10.001 a 50.000 habitants
• de 50.001 a 150.000 habitants
• de 150.001 a 1.000.000 habitants
• més d’1 milió d’habitants

Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el padró continu de població de l’any 2017. Les quotes d’edat
corresponen als següents intervals:
• de 18 a 24 anys
• de 25 a 34 anys
• de 35 a 49 anys
• de 50 a 64 anys
• 65 i més anys
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Fitxa tècnica 5

Grandària de la mostra:
1.600 enquestes amb la següent distribució provincial:
• Barcelona 583

• Girona 361

• Lleida 309

• Tarragona 347

Afixació:
No proporcional. Per tal que els resultats siguin representatius per al conjunt de Catalunya, s’han ponderat amb els
següents coeficients:

• Barcelona 2,06271777

• Girona 0,43888889

• Lleida 0,30065359

• Tarragona 0,46111111

Error mostral:
El marge d’error per al conjunt de la mostra és de + 3,13, per a un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes) i sota el
supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).
• Barcelona +4,09

• Girona +5,17

• Lleida +5,60

• Tarragona +5,17

Treball de camp:
El treball de camp ha estat realitzat per l’Institut Opinòmetre del 22 de novembre al 20 de desembre de 2018.
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
6

2 Necessitats, satisfacció i
expectatives de la ciutadania
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 7

2.1 Principals problemes de Catalunya

Pregunta 10 En la seva opinió, quins creu vostè que són els tres principals problemes que té actualment
Catalunya?
(n=1600; resposta múltiple; %)

Atur i precarietat laboral 31,3


Insatisfacció amb la política
30,0
i els polítics
Relacions Catalunya-Espanya 29,4

Sanitat 25,5
Educació cultura i
15,5
investigació
Accés a l'habitatge 14,0

Immigració 12,4

Millorar polítiques socials 11,8

Inseguretat ciutadana 9,4


Serveis deficients i males
6,2
instal·lacions públiques
Funcionament de l'economia 5,9
Manca d'infraestructures i
5,7
transports
Excessiva pressió 3,9

Sistema de finançament 3,1

Incivisme i violència 2,8

Baix nivell salarial 2,6

Crisi de l'identitat catalana 1,8

Altres 9,6

Cap problema 3,3

No ho sap 2,9

No contesta 0,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 8

2.2 Problema que l’afecta més personalment

Pregunta 11 I quins dels problemes que acaba de mencionar li afecta més a vostè personalment?
(N=1600; resposta simple; %)

Relacions Catalunya-Espanya 15,3


Insatisfacció amb la política
14,3
i els polítics
Atur i precarietat laboral 13,0

Sanitat 11,0

Accés a l'habitatge 6,5


Educació cultura i
4,6
investigació
Millorar polítiques socials 3,9

Inseguretat ciutadana 3,7

Funcionament de l'economia 3,3


Manca d'infraestructures i
2,6
transports
Immigració 2,5
Serveis deficients i males
1,8
instal·lacions públiques
Sistema de finançament 1,6

Excessiva pressió 1,5

Baix nivell salarial 1,5

Incivisme i violència 0,9

Crisi de l'identitat catalana 0,5

Altres 3,6

Cap problema 3,3

No ho sap 3,7

No contesta 0,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 9

2.3 Importància dels serveis públics

Pregunta 1 Podria dir-me quina importància tenen per a vostè els serveis públics en general, en una escala de 0 a
10, en la qual 0 significa cap importància i 10 molta importància?
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)

Mitjana = 8,5
45 42,2
40

35

30

25
19,2
20 16,4
15
9
10
4,5 5,5
5
0,8 0,4 0,2 0,8 1 0,2 0
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 10

2.4 Prioritats de la ciutadania


Abans li hem preguntat pel seu grau de satisfacció amb diferents polítiques públiques. Ara
Pregunta 7 no li demano la satisfacció, sinó com li afecten en la seva vida quotidiana cadascun dels
següents temes, utilitzant una escala de 0 a 10 on 0 és gens i 10 molt:
(n=1600; resposta simple; mitjana; %)
Des. 16
7,41 7,63 El funcionament de…de la sanitat pública
El funcionament 5,3 5,1 15,6 28,6 44,3
6,83 6,95 La seguretat…La seguretat ciutadana 7,7 5,9 23,2 31,0 30,4
6,61 6,78 La situació del… La situació del medi ambient 8,4 6,3 23,4 32,3 26,9
- 6,56 Lluita
Lluita en defensa…
en defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques 12,0 7,9 19,9 24,2 28,9
6,08 6,38 Les desigualtats… Les desigualtats socials 11,5 8,4 24,3 28,0 24,2
6,20 6,36 El funcionament
El funcionament de… de l'ensenyament públic 15,7 7,2 19,1 25,0 29,9
6,35 6,35 El funcionament…
El funcionament del transport públic: interurbà, urbà i metro 14,7 7,2 21,2 27,5 27,3
6,04 6,25 El funcionament…
El funcionament dels serveis socials 13,4 7,8 23,6 28,4 23,3
6,13 6,22 Lasituació
La situacióde lesdeinfraestructures:
les… carreteres (xarxa viària) 11,3 7,0 30,3 28,5 19,9
6,05 6,13 Les actuacions
Les actuacionsen…en matèria econòmica 11,2 8,8 24,2 24,2 19,7
6,05 6,10 La situacióLade la…de la cultura catalana
situació 12,3 7,7 29,2 27,6 20,0
5,53 6,09 L'estat de… L'estat de l'autogovern de Catalunya 15,4 8,7 22,1 21,0 25,3
6,10 6,08 Lluita contra l'atur Lluita contra l'atur 18,2 8,3 20,6 22,5 28,0
5,56 6,08 Fomentar la… Fomentar la universitat-recerca 16,7 7,2 21,9 23,4 25,0
5,98 6,00 El trànsit El trànsit 13,6 9,0 27,6 29,4 17,9
5,53 5,89 El funcionament de… de la justícia
El funcionament 17,8 7,8 25,0 22,1 23,9
5,84 5,87 La temporalitat… La temporalitat dels contractes 20,7 9,2 19,2 18,2 29,0
5,54 5,75 Política lingüística… Política lingüística 16,8 7,7 27,7 25,3 18,1
5,39 5,67 L'accés a l'habitatge L'accés a l'habitatge 22,9 9,8 18,1 20,0 26,7
5,59 5,64 La situació
La situació deinfraestructures:
de les les… tren (xarxa ferroviària) 19,3 8,5 26,2 22,7 19,8
5,40 5,62 Equilibrar les…
Equilibrar les inversions públiques arreu de Catalunya 15,9 8,2 25,4 24,1 14,0
5,30 5,57 La situació…
La situació d'acollida/integració de la immigració 19,0 9,9 25,9 25,5 17,1
5,00 4,97 La La situació de les…
situació de les infraestructures: ports i aeroports 22,3 11,1 28,1 22,5 9,9
4,69 4,48 Ajudar a les…Ajudar a les empreses 27,7 10,6 22,6 15,4 10,5
10 5 0 0 20 40 60 80 100
Gens [0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] Molt NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 11

2.5 Característiques associades al sector públic i privat

Pregunta 2 En general, vostè creu que els serveis públics gestionats per organitzacions o empreses
privades funcionen millor, igual o pitjor que els gestionats directament per l’Administració
Pública?
(N=1600; resposta simple; %)

NS/NC
Millor
10,5%
23,3%

Pitjor
27,9%

Igual
38,3%

Evolució sèries anteriors


40 39,4
38,3
36,4
28,8 27,9
30
31,7

19,4
20 24,0 23,3

10
Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
Millor Igual Pitjor NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 12

2.6 Serveis contractats amb el sector privat

Pregunta C10 Quin dels següents serveis té contractat amb el sector privat?

(N=1600; resposta simple; %)

Llar d'infants privada* 26,1

Escoles o instituts privats** 14,4

Escoles o instituts concertats** 28,1

Assegurança mèdica 32,5

Residència / centre de dia 3,7

Pla de pensions 15,8

0 20 40 60 80 100

* Percentatge calculat sobre la submostra d’enquestats amb fills menors de 3 anys.


** Percentatge calculat sobre la submostra d’enquestats amb fills entre 4 i 18 anys.
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 13

2.6 Serveis contractats amb el sector privat

Pregunta C10 Quin dels següents serveis té contractat amb el sector privat?

(N=1600; resposta simple; %)

Servei per record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Assegurança mèdica 32,5 23,0 35,0 32,0 29,0 26,4 53,1 39,5
Pla de pensions 15,8 9,5 26,4 14,1 14,0 12,0 25,9 12,3
Base real 1600 34 301 137 141 66 155 106
Base ponderada 1600 31 308 118 125 67 195 87
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 14

2.7 Impostos

Pregunta 8 Digui'm, si us plau, amb quina de les frases següents està més d’acord:

(N=1600; resposta simple; %)

NC; 5,6
NS; 2,9 Estaria disposat/ada a
S'han d'abaixar els pagar més impostos a
impostos encara que sigui canvi de millorar la
en detriment de la qualitat prestació dels serveis
dels serveis públics ; 15,6 públics; 35,4

S'han de mantenir els


actuals impostos per
mantenir els mateixos
serveis; 40,5
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Necessitats, satisfacció i expectatives de la ciutadania 15

2.8 Prioritats de despesa

Pregunta 9 A continuació li llegiré diferents àrees de despesa del Govern. Per cadascuna d’elles, digui’m
si s’hauria de dedicar molt més, més, els mateixos, menys o molts menys diners.

(N=1600; resposta simple; %) (Molt m és +


m és)
Sanitat 0,0
0,45,8 48,3 45,1 93,4

Educació 0,1
0,3 9,4 53,5 36,0 89,5

Polítiques d'ocupació i protecció contra l'atur i la precarietat laboral0,4


1,5 11,7 54,7 30,2 84,9

Serveis socials 0,5


1,2 18,9 54,3 23,6 77,9

Habitatge 0,6
3,4 18,8 51,1 24,9 76,0

Medi ambient 1,1


2,7 25,6 51,5 17,7 69,2

Polítiques d'igualtat entre homes i dones 1,3


2,9 28,0 47,0 18,6 65,6

Justícia 1,94,3 29,6 45,8 15,3 61,1

Transport públic 0,2


2,6 36,9 47,3 11,4 58,7

Infraestructures 0,85,8 34,4 47,1 8,8 55,9

Policia i seguretat 1,9 5,9 36,5 43,8 10,5 54,3

Cultura i arts 1,9 8,6 41,0 37,1 9,3 46,4

Acollida de la immigració 6,4 15,7 35,0 30,8 9,4 40,2

Seguretat viària i control del trànsit 1,36,1 51,9 31,9 6,2 38,1

Foment del comerç i del turisme 3,9 12,8 49,5 26,5 4,8 31,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gastar molt menys Gastar menys Gastar el mateix


Gastar més Gastar molt més NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
16

3 Valoració del funcionament de


l’Administració de la Generalitat de
Catalunya
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del funcionament de l’administració de la Generalitat de Catalunya 17

3.1 Percepcions sobre el funcionament de l’Administració pública de la Generalitat de


Catalunya
Pregunta 3a En general, la imatge que té vostè de la forma en què funciona l’Administració pública de la
Generalitat és ....?
(n=1600; resposta simple; %)

50 47,7

40

30
24,9

20
12,9
10 7,8
5,4
1,4 0
0
Molt positiva Bastant positiva Ni positiva ni Bastant negativa Molt negativa No ho sap No contesta
negativa

Evolució sèries anteriors


60

50
53,1
37,4 51,1
40 32,7
38,3
30 24,4

23 21,5
20
12,9
10
Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
Molt + bastant Ni positiva ni negativa Poc + bastant
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 18

Pregunta 3a En general, la imatge que té vostè de la forma en què funciona l’Administració pública de la
Generalitat és .... ?
(n=1600; resposta simple; %)

Valoració per record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Molt positiva 5,4 0,0 5,3 2,6 8,4 1,0 7,6 4,1
Bastant positiva 47,7 39,1 62,5 40,3 26,1 55,3 62,8 27,4
Ni positiva ni negativa 12,9 19,0 11,2 16,5 8,5 3,3 14,8 21,0
Bastant negativa 24,9 25,0 18,9 29,9 39,8 26,8 10,3 34,3
Molt negativa 7,8 16,9 2,0 8,6 15,5 13,0 1,6 13,2
No ho sap 1,4 0,0 0,2 1,8 1,7 0,6 2,8 0,0
No contesta 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Base real 1600 34 301 137 141 66 155 106
Base ponderada 1600 31 308 118 125 67 195 87
(*) Resultats estadísticament no significatius
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 19

3.2 Percepcions sobre el funcionament de l’Administració pública de l’Estat espanyol

Pregunta 3b En general, la imatge que té vostè de la forma en què funciona l’Administració pública de
l’Estat espanyol és ....?
(n=1600; resposta simple; %)

50

40 36,9

30 26,1

20
14,6 15,4

10
4,4
2,2
0,5
0
Molt positiva Bastant positiva Ni positiva ni Bastant negativa Molt negativa No ho sap No contesta
negativa
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 20

3.3 Valoració del funcionament de l’administració de la Generalitat de Catalunya: resum

Pregunta 6 Ara li llegiré un seguit d'afirmacions sobre l’Administració de la Generalitat. Per cadascuna
d'elles digui'm, si us plau, si està totalment d'acord, més aviat d'acord, més aviat en desacord o
totalment en desacord:
(n=1600; resposta simple; %)
L’Administració de la
Generalitat de
Catalunya ...
Presta serveis de qualitat 6,6 47,5 8,8 27,5 7,1 2,6

Explica a la ciutadania el que fa i


6,0 29,7 4,2 40,7 16,4 3,0
perquè

Es fa càrrec de la meva situació i


5,1 30,4 8,0 36,4 13,5 6,6
entén els meus problemes

Resol ràpidament els problemes 2,4 20,9 7,0 47,6 19,1 3,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Totalment d'acord Més aviat d'acord Ni d'acord ni en desacord


Més aviat en desacord Totalment en desacord NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 21

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ...

Pregunta 6a Presta serveis de qualitat Pregunta 6b Resol ràpidament els problemes


(n=1600; resposta simple; %)
(n=1600; resposta simple; %)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriorS


70 70
54,1
60 49,4 49,8 60 66,7
63,9
50 50 56,3
40 40
25,7 23,3
30 30
16,2
32,5 34,6 16,9
14,8
14,6
31,9
20 8,8 20 10,9
7,0
10 10
0 0
Oct. 11 Nov. 16 Des. 18 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
Acord Ni d'acord ni en desacord Desacord NS/NC Acord Ni d'acord ni en desacord Desacord NS/NC

Pregunta 6c Explica a la ciutadania el que fa i perquè Pregunta 6d Es fa càrrec de la meva situació i entén
(n=1600; resposta simple; %) els meus problemes
(n=1600; resposta simple; %)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


70 70
57,1
60 50,6 60 47,8 49,9
47,0 45,7
50 50
40 40
30 38,4
35,7
30 18,1 35,5
14,4
31,3 32,7
20 9,2 20 27,6 12,1
8,0
4,2
10 10
0 0
Oct. 11 Nov. 16 Des. 18 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
Acord Ni d'acord ni en desacord Desacord NS/NC Acord Ni d'acord ni en desacord Desacord NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
22

4 Valoració del Govern de la Generalitat


de Catalunya
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 23

4.1 Valoració general


El nou govern de la Generalitat va prendre possessió el passat 2 de juny, en el seu conjunt,
Pregunta 4 com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya des d’aleshores, en una
escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona?
(n=1600; resposta simple; %;mitjana)
Mitjana = 4,66
25
22,1
20
15,7 16,2
15
11,6
10 8,3
6,8
5,0 4,0
5 3,8
1,8 2,1 1,8 0,7
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

33,1% (23,2% any 2016) 62,1% (72,2% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 21,3 11,8 38,3 19,9 3,9 8
5,50
6 4,96 4,66
Des. 16 11,5 11,7 38,2 27,4 6,6
4

Oct. 11 13,9 19,4 42,3 18,9 3,9 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Des. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 24

El nou govern de la Generalitat va prendre possessió el passat 2 de juny, en el seu conjunt,


Pregunta 4 com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya des d’aleshores, en
una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona?

(n=1600; resposta simple; mitjana)

Valoració per record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Mitjana 4,66 1,93 5,82 3,66 2,97 4,78 6,17 3,37


Base real 1600 34 301 137 141 66 155 106
Base ponderada 1600 31 308 118 125 67 195 87
(*) Resultats estadísticament no significatius
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 25

4.2 Resolució dels problemes del país

Quina de les següents frases s’apropa més al que vostè opina sobre el
Pregunta 12 Govern de la Generalitat de Catalunya?
(n=1600; resposta simple; %)

Aquest Govern està resolent els problemes


3,8
del país.

Aquest Govern sap com resoldre els


38,4
problemes del país però necessita temps.

Aquest Govern no sap com resoldre els


53,1
problemes del país.

No ho sap 3,2

No contesta 1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Evolució sèries anteriors


60 53,1

50 42,3 44,0

40 44,9
30 39,2 38,4

20
8,1
10 3,2 3,8

0
Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
Està resolent Sap però necessita temps. No sap com NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 26

Quina de les següents frases s’apropa més al que vostè opina sobre el
Pregunta 12 Govern de la Generalitat de Catalunya?
(n=1600; resposta simple; %)

Valoració per record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Està resolent
els problemes del país 3,8 0,0 5,9 3,1 1,4 3,1 2,5 2,4
Sap com
resoldre els problemes del
país però necessita temps 38,4 8,0 57,3 22,3 17,1 51,8 69,0 26,0
No sap com
resoldre els problemes del
país 53,1 92,0 34,8 69,4 81,3 43,9 26,4 71,3
No ho sap 3,2 0,0 1,1 3,7 0,2 0,0 0,6 0,0
No contesta 1,5 0,0 0,9 1,6 0,0 1,2 1,6 0,4
Base real 1600 34 301 137 141 66 155 106
Base ponderada 1600 31 308 118 125 67 195 87
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 27

4.3 Resolució dels problemes que afecten més a les persones entrevistades

Pregunta 13 I concretament, pel que fa a < problema esmentat a p11 >, creu que l’actual Govern de la
Generalitat està actuant per resoldre’l?

(resposta simple; % i Base de resposta a la P11)

Dada filtrada pel Immigració 17,5 72,5 10,0


problema que més Atur i precarietat laboral 25,8 67,5 6,7
afecta personalment: Accés a l'habitatge 11,4 81,9

Inseguretat ciutadana 20,3 67,8 11,9


Sanitat 21,1 73,1 5,7
Relacions Catalunya-Espanya 40,6 55,3

Sistema de finançament de Catalunya 73,1 15,4 11,5


Insatisfacció amb la política 18,8 77,3 4,0
Educació-cultura-investigació 21,6 74,3

Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 21,4 76,2

Incivisme i violència 40,0 60,0 0,0


Funcionament de l'economia 24,5 69,8 5,7
Crisi i identitat catalana 12,5 87,5 0,0
Excessiva pressió fiscal 16,7 79,2 4,2
Baix nivell salarial 16,0 76,0 8,0
Serveis deficients i males instal·lacions públiques 17,9 64,3 17,9
Millorar polítiques socials 20,6 76,2 3,2
Altres 51,8 44,6 3,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí No NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 28

Pregunta 14 Segons la seva opinió, el Govern de la Generalitat prioritàriament…

(n=1600; resposta simple; %)

Ha de mirar de resoldre el
problema polític entre 49,9
Catalunya i Espanya

Ha de gestionar els serveis


públics que són competència 44,3
seva

No ho sap 3,6

No contesta 2,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 29

Pregunta 14 Segons la seva opinió, el Govern de la Generalitat prioritàriament…

(n=1600; resposta simple; %)

Valoració per record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Ha de mirar de resoldre el
problema polític entre Catalunya
i Espanya 49,9 50,3 59,5 48,1 51,3 52,8 64,7 36,8
Ha de gestionar els serveis
públics que són competència
seva 44,3 43,7 37,1 49,7 44,3 36,4 31,2 59,2
No ho sap 3,6 6,0 1,1 2,2 4,4 6,7 0,0 0,0
No contesta 2,2 0,0 2,3 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1
Base real 1600 34 301 137 141 66 155 106
Base ponderada 1600 31 308 118 125 67 195 87
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració del Govern 30

Pregunta 15 Digui’m, si us plau, si ha utilitzat alguns dels serveis següents públics en alguna ocasió,
durant els últims 12 mesos.

(n=1600; resposta simple; %)

Assistència sanitària en centres de salut públics 86,7 13,2 0,0

Assistència sanitària en hospitals públics 73,0 27,0 0,0

Transport públic: Renfe rodalies 69,8 30,0

L'ensenyament públic 41,8 58,2

Oficines de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 34,1 65,2 0,6

Serveis socials 27,6 72,2

Gestió de subsidis i prestacions 23,8 76,1 0,1

Mossos d'Esquadra 22,2 77,8

Administració de Justícia 16,1 83,7

Gestió de pensions 14,5 85,3

Oficines de promoció de l'habitatge (venta, lloguer, rehabilitació) 13,9 85,8 0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí No NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
31

5 Valoració de la gestió de les


polítiques públiques
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 32

5.1 Valoracions de les polítiques públiques: resum

En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota posaria a l’actuació del
Pregunta 5 Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
(N=1600; resposta simple; mitjana;%)
Des. 16

5,8 6,29 Infraestructures: ports i aeroports 5,2 6,7 30,2 31,5 10 16,2
6,0 6,23 Transport públic interurbà, urbà i metro 6,4 10,6 29,9 35,2 13 5,4
5,7 6,16 Cultura 7,3 10,5 31,5 35,9 11 3,7
5,4 6,10 Política lingüistica 8,8 8,5 29,7 32,2 13
4,9 5,78 Ensenyament públic 10,8 14,0 29,7 31,1 10 4,7
5,6 5,61 Infraestructures: xarxa de tren (ferrocarril) 11,6 13,0 31,8 26,6 9 8,5
5,2 5,58 Seguretat ciutadana 11,0 17,5 32,9 28,5 8 1,9
5,5 5,52 Medi ambient 11,0 12,6 38,8 24,6 7 5,7
5,7 5,48 Infraestructures: xarxa de carreteres (viària) 8,9 17,2 36,5 24,8 6 6,4
5,4 5,44 Universitat i recerca 8,5 14,9 30,2 22,4 6 18,3
4,7 5,41 Serveis socials 11,4 15,2 34,5 24,5 7 7,1
- 5,41 Lluita pels drets civils i les llibertats democràtiques 15,8 11,2 26,1 24,8 11 10,9
4,6 5,28 Acollida/integració de la immigració 15,7 13,5 32,6 24,0 8 5,8
4,1 5,26 Sanitat pública 17,2 18,0 28,4 25,6 10 0,7
5,4 5,06 El trànsit 14,2 18,4 35,5 21,9 5 5,1
4,7 4,76 Equilibrar les inversions públiques arreu de Catalunya 13,0 16,4 29,6 14,5 2
4,1 4,54 Actuacions en matèria econòmica 15,2 18,2 32,7 12,6 2 19,1
4,5 4,52 Les desigualtats socials 18,5 22,0 35,9 14,2 3 6,3
3,9 4,42 Ajuts a empreses 14,4 13,1 24,7 9,5 2 35,8
4,8 4,40 Estat de l'autogovern 21,6 15,3 27,8 16,3 4 15,4
4,6 4,26 Justícia 23,3 19,5 32,3 13,6 3 8,0
3,4 4,16 Lluita contra l'atur 22,4 21,4 32,2 11,3 2 10,7
4,0 4,09 Habitatge 26,1 23,0 30,2 11,6 3 6,3
3,5 3,53 Lluita contra la temporalitat dels contractes 30,5 24,4 24,2 8,8 1 11,2
10 5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Molt dolenta [0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] Molt bona NS/NC
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 33

Pregunta 5a En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....

50 Estat de l’autogovern Mitjana = 4,4


45 (n=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 18,1
15 12,6 13,3
9,3 9,7 10,6
10 6,6 6 5,7
5 2,4 1,7 1,8 2,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

36,9% (25,6% any 2016) 47,6% (60,3% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 21,6 15,3 27,8 16,3 3,5 15,4 8
5,13
6 4,81
4,4
Nov. 16 14,2 11,4 34,8 20,1 5,4 14,1
4

Oct. 11 12,7 16,8 39,6 14,4 2,3 14,3 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 34

Pregunta 5b En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Actuacions en matèria econòmica Mitjana = 4,54
45 (N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
19,5
20 17,6
15 11,6 13,2
8,6 8,5
10
5,1 6,6
4,1
5 1,5 0,9 1,1 1,5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

33,4% (25,5% any 2016) 47,3% (56,9% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 15,2 18,2 32,7 12,6 19,1 8

6 5,02
4,54
Nov. 16 9,9 15,6 40,1 14,6 17,4 4,08
4

Oct. 11 22,0 26,2 29,2 11,8 9,7 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Des. 16 Des. 16
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 35

Pregunta 5c En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Lluita contra l’atur Mitjana = 4,16
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 17,6
14,6
15 11,5 11,7 10,0
9,7
10 7,0 7,4
3,9 3,9
5 0,7 1,3 0,7
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

43,8% (44,9% any 2016) 45,5% (48,7% any 20116

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 22,4 21,4 32,2 11,3 10,7 8

6 4,31
Nov. 16 4,16
20,7 24,2 33,1 13,6 6,5 3,40
4

Oct. 11 33,8 29,7 24,6 5,6 3,8 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 36

Pregunta 5d En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Lluita contra la temporalitat dels contractes Mitjana = 3,53
45 (N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 16,7 15,6
14,8
15
9,0 9,6 8,6 10,0
10 5,7
4,8 3,1
5
0,4 0,5 1,2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

54,9% (49,3% any 2016) 33,9% (40,2% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 30,5 24,4 24,2 8,8 11,2 8

6
Nov. 16 26,1 23,2 29,5 9,5 10,6 3,52 3,84 3,53
4

Oct. 11 2
31,7 26,5 25,2 7,2 7,6
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 37

Pregunta 5e En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Sanitat pública Mitjana = 5,26
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 15,9
15 12,5 13,6 12
10,3
10 7,8 6,6 7,7
5,1 5
5 2,8
0,3 0,4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

35,2% (33,6% any 2016) 64,1% (64,7% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 17,2 18,0 28,4 25,6 8
5,32 5,26
6
4,09
Nov. 16 13,9 19,7 31,0 25,7 8,0
4

Oct. 11 30,5 22,8 23,3 18,0 1,3 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 38

Pregunta 5f En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....

50 Ensenyament públic Mitjana = 5,78


45 (N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 16,2 15 16,1
15
13,5
10 8,1
5,3 4,2 5,9 5,3 4,5 3,7
5 1,3 1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

24,8% (21,1% any 2016) 70,6% (72,4% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 10,8 14,0 29,7 31,1 9,8 4,7 8
5,74 5,78
6 4,85
Nov. 16 9,1 12,0 35,3 30,5 6,6 6,5
4

Oct. 11 16,5 21,1 31,4 22,0 4,3 4,5 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 39

Pregunta 5g En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Acollida / integració de la immigració Mitjana = 5,28
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20
18,6
14 12,8
15 11,2
10 7,9 6,3 7,2
5,6 4,7 4,6
2,2 3,7
5 1,2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

29,2% (25,2% any 2016) 65,0% (66,2% any 2016)

Evolució sèries anteriors(*) Evolució sèries anteriors(*)


10
Des. 18 15,7 13,5 32,6 24,0 8,4 5,8 8
5,53 5,28
6 4,56
Nov. 16 11,2 14,0 34,0 24,1 8,1 8,5
4

Oct. 11 21,5 17,2 33,5 18,7 3,7 5,5 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 40

Pregunta 5h En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Cultura Mitjana = 6,16
45 (N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
17,1 18,8 17,1
20
14,4
15
10 6,9 5,9 5,3
3,3 2,5 3,6 2,8
5 1,5 0,9
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

17,8% (15,6% any 2016) 78,6% (78,9% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 7,3 10,5 31,5 35,9 11,2 3,7 8
6,03 6,16
5,72
6
Nov. 16 5,6 10,0 38,8 32,9 7,2 5,6
4

Oct. 11 7,1 12,1 42,4 27,9 5,8 4,7 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 41

Pregunta 5i En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Serveis socials Mitjana = 5,41
45 (N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
19,1
20
15,4 15,2
15
9,2 9,3
10 5,8 6 5,7
3,3 3,1 4,2
5 2,3 1,4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

26,6% (26,3% any 2016) 66,3% (66,6% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors(*)


10
Des. 18 11,4 15,2 34,5 24,5 7,3 7,1 8
5,39 5,41
6 4,72
Nov. 16 9,9 16,4 36,2 24,7 5,7 7,3
4

Oct. 11 18,3 18,8 34,5 19,0 3,9 5,4 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 42

Pregunta 5j En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Habitatge Mitjana = 4,74
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 16,7
15 12,1 13,1 13,5
9,3 9,9
10 6,7 4,9 5
4,7
5 1,2 1,6 1,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

49,1% (33,9% any 2016) 44,6% (57,1% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 26,1 23,0 30,2 11,6 6,3 8

6 4,74
3,98 4,09
Nov. 16 13,7 20,2 39,9 15,7 9,0
4

Oct. 11 25,2 26,9 30,8 9,8 5,1 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 43

Pregunta 5k En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Seguretat ciutadana Mitjana = 5,58
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 16,1 16,8
14,3 14,2
15 11,4
10 6,1
5,1 4,4 4,1 4,2
5 1,5 1,4 0,5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

28,5% (16,5% any 2016) 69,7% (82,0% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 11,0 17,5 32,9 28,5 8,3 8
6,1
5,23 5,58
6
Nov. 16 6,8 9,7 35,2 38,8 8,0
4

Oct. 11 11,5 19,9 36,3 25,8 5,01,5 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 44

Pregunta 5l En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Justícia Mitjana = 4,26
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20,1
20
15
13,5 12,2
10,8
8,7 7,4
10 6,3 6,2 6,2
3,5 2 1,8
5 1,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

42,8% (34,5% any 2016) 49,2% (54,0% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 23,3 19,5 32,3 13,6 8,0 8

6 4,55 4,61 4,26


Nov. 16 17,6 16,9 36,5 14,5 11,6
4

Oct. 11 16,5 22,8 35,3 15,2 7,8 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 45

Pregunta 5m En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Medi ambient Mitjana = 5,52
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
19,1 19,7
20
15,4
15
7,6 9,2
10
4,8 5,1 5 4,2 5
5 3,2
1,1 0,7
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

23,6% (20,7% any 2016) 70,8% (71,6% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 11,0 12,6 38,8 24,6 5,7 8
5,46 5,65 5,52
6
Nov. 16 7,2 13,5 39,1 27,4 7,7
4

Oct. 11 8,9 14,3 41,5 26,1 5,0 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 46

Pregunta 5n En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Ports i aeroports Mitjana = 6,29
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20
15,5 16,7
14,7 14,8 13,3
15
10
4,5 5,4 4,7
3,3 2,2 2,9
5 0,6 1,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

11,9% (11,2% any 2016) 71,8% (70,0% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 5,2 6,7 30,2 31,5 10,1 16,2 8 6,35 6,29
5,76
6
Nov. 16 4,0 7,2 30,4 29,1 10,5 18,9
4

Oct. 11 5,1 12,1 37,2 24,8 6,5 14,3 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 47

Pregunta 5o En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Xarxa de carreteres (viària) Mitjana = 5,48
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 17,9 18,6
13,5
15
9,6 11,3
10 7,6
4,4 3,8 5
5 1,4 3,1 2,4 1,4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

26,1% (23,2% any 2016) 67,5% (71,0% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 8,9 17,2 36,5 24,8 6,4 8
5,66 5,49 5,48
6
Nov. 16 8,8 14,4 41,2 25,9 5,8
4

Oct. 11 6,7 14,8 40,5 27,6 4,7 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 48

Pregunta 5p En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Xarxa de tren (ferrocarril) Mitjana = 5,61
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 16,4 15,4
15
13,4 13,2
10 7,9 7,2
4,9 4,7 5,1 4,5 4,2
5 2 1,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

24,6% (26,9% any 2016) 67,1% (65,6% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 11,6 13,0 31,8 26,6 8,5 8
5,61 5,51 5,61
6
Nov. 16 12,0 14,9 30,7 28,1 6,8 7,6
4

Oct. 11 7,2 13,8 38,4 27,5 4,7 8,5 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 49

Pregunta 5q En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Transport públic interurbà, urbà i metro Mitjana = 6,23
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20
18,3 16,9
15,1 14,8
15
10
4,7 5,9 6,5 6 4,7
5 3,1 1,4 1,9 0,7
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

17,0% (16,3% any 2016) 77,6% (77,3% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 6,4 10,6 29,9 35,2 12,5 5,4 8
5,99 6,16 6,23

6
Nov. 16 5,8 10,5 33,0 34,9 9,4 6,4
4

Oct. 11 5,5 12,2 36,7 34,0 7,0 4,6 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 50

Pregunta 5r En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Mitjana = 5,06
45 Trànsit
40 (N=1600; resposta simple; %; mitjana)

35
30
25 20,9
20
14,6 13,4
15 12,1
7,1 8,5
10
4,8 6,3
2,5 2,6 4,2
5 2,3 0,9
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

32,6% (24,5% any 2016) 62,5% (68,6% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 14,2 18,4 35,5 21,9 5,1 8
5,43 5,39
6 5,06
Nov. 16 7,2 17,3 42,8 22,9 2,9 6,8
4

Oct. 11 6,6 16,6 44,9 25,1 3,8 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 51

Pregunta 5s En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Equilibri territorial: en les inversions públiques arreu de Catalunya Mitjana = 4,76
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20,2
20 17,9
15
10 11,7
8,7
10 6 6,1 6,4 5,8 4
5 0,9 1,4 1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

29,4% (22,0% any 2016) 46,5% (52,6% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors(*)


10
Des. 18 13,0 16,4 29,6 14,5 24,2 8
5,14
6 4,68 4,76
Nov. 16 6,5 15,5 36,0 14,7 25,3
4

Oct. 11 10,7 20,5 36,4 11,7 18,8 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 52

Pregunta 5t En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Ajuts a empreses Mitjana = 4,42
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35 32,3
30
25
20 15,7
15
7,9 8 9
10
4,4 5,1 6,2
2,1 3,3 3,5
5 0,9 1,4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

27,5% (24,9% any 2016) 36,5% (45,4% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 14,4 13,1 24,7 9,5 35,8 8

6 4,86
4,42
Nov. 16 10,2 14,7 30,3 12,8 29,8 3,90
4

Oct. 11 22,6 20,5 26,1 8,4 20,7 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 53

Pregunta 5u En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Política lingüística Mitjana = 6,1
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 17,3
15,4 14,3 14,9
15
10 7,1 5,4 6,4
5,2 4,3 4,2
5 0,9 2,7 2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

17,3% (18,1% any 2016) 74,4% (70,7% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 8,8 8,5 29,7 32,2 12,5 8,4 8
5,97 6,1
5,44
6
Nov. 16 7,5 10,6 31,2 31,0 8,5 11,3
4

Oct. 11 10,6 14,0 36,8 25,2 7,1 6,4 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 54

Pregunta 5v En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Universitats i recerca Mitjana = 5,44
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 17,7
15,4
15 12,5 11,9 10,5
10 6,8 8,1
4,1 3,2 3,1 2,5 2,9
5 1,2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

23,4% (23,6% any 2016) 58,2% (55,5% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10
Des. 18 8,5 14,9 30,2 22,4 18,3 8
5,37 5,38 5,44
6
Nov. 16 9,0 14,6 29,5 20,8 5,2 20,9
4

Oct. 11 8,8 13,9 33,1 21,4 18,7 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oct. 11 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 55

Pregunta 5x En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Les desigualtat socials Mitjana = 4,52
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
19,3
20 16,6
15 12
9,8 10 8,5
10 5,9 5,7 5
5 2,8 1,7 1,5 1,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

40,5% (39,3% any 2016) 53,3% (53,3% any 2016)

Evolució sèries anteriors Evolució sèries anteriors


10

8
Des. 18 18,5 22,0 35,9 14,2 3,2 6,3
6 4,66 4,52

4
Nov. 16 15,6 23,7 36,0 15,0 7,3 2

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov. 16 Des. 18
[0-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] NS/NC Mitjana
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 56

Pregunta 5y En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota


posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a ....
50
Lluita en defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques* Mitjana = 5,41
45
(N=1600; resposta simple; %; mitjana)
40
35
30
25
20 16,1
14,2
15 10,6
8,7 10 8,5
10
5,2 5,1 6,1 6,6
4,7
5 1,9 2,4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta

27,0% 62,2%

* No es presenten gràfics amb sèrie temporal perquè és la primera vegada que es pregunta aquest ítem.
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Valoració de la gestió de les polítiques públiques 57

En una escala de 0 a 10 on 0 és molt dolenta i 10 molt bona, quina nota posaria a l’actuació del Govern de la Generalitat de
Catalunya pel que fa a ....

Valoració segons record de vot al Parlament de Catalunya 2017

Estat de l'autogovern 4,40 2,83 5,13 4,11 3,00 4,49 5,44 3,98
Actuacions en matèria econòmica 4,54 4,01 5,10 3,85 3,76 4,50 5,31 3,89
Lluita contra l'atur 4,16 2,99 4,79 3,57 3,47 4,01 5,21 3,44
Lluita contra la temporalitat dels contractes 3,53 2,78 3,84 3,23 3,20 2,84 4,18 2,63
Sanitat pública 5,26 4,06 5,49 5,36 4,55 4,56 5,97 4,36
Ensenyament públic 5,78 4,78 6,42 5,36 5,02 5,14 6,60 4,96
Acollida/integració de la immigració 5,28 4,07 5,71 4,72 4,48 5,33 5,92 4,54
Cultura 6,16 4,79 6,63 5,46 5,74 5,91 6,75 5,93
Serveis socials 5,41 4,30 5,49 5,36 5,01 4,65 6,18 5,18
Habitatge 4,09 3,22 4,46 3,91 3,95 3,60 4,80 2,96
Seguretat ciutadana 5,58 3,87 5,79 5,39 4,86 5,11 5,70 5,37
Justícia 4,26 3,53 4,10 4,42 4,21 3,46 4,40 3,69
Medi ambient 5,52 4,71 5,84 5,07 5,07 5,01 5,85 4,76
Infraestructures: ports i aeroports 6,29 6,44 6,13 6,21 6,26 5,95 5,98 5,91
Infraestructures: xarxa de carreteres (viària) 5,48 5,33 5,50 5,15 5,36 5,00 5,22 5,14
Infraestructures: xarxa de tren (ferrocarril) 5,61 6,03 5,43 5,49 5,77 4,20 4,83 5,48
Transport públic interurbà, urbà i metro 6,23 6,03 5,87 6,05 6,49 5,20 6,28 6,04
El trànsit 5,06 4,12 5,14 4,39 4,76 5,24 5,31 4,69
Equilibrar les inversions públiques arreu de Catalunya 4,76 3,77 5,09 4,36 3,71 4,93 5,34 4,18
Ajuts a empreses 4,42 2,88 4,84 3,82 3,92 4,73 5,14 4,17
Política lingüistica 6,10 5,24 7,05 5,60 4,77 6,87 7,16 6,43
Universitat i recerca 5,44 4,36 5,81 4,77 5,16 4,55 6,07 4,70
Les desigualtats socials 4,52 3,09 5,07 4,00 4,12 3,87 5,37 3,84
Lluita pels drets civils i les llibertats democràtiques 5,41 3,11 6,28 4,89 4,23 5,61 6,56 5,12
Base real 1600 34 301 137 141 66 155 106
Base ponderada 1600 31 308 118 125 67 195 87
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
58

6 Actituds i valors polítics


Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Actituds i valors polítics 59

7.1 Interès per la política

Pregunta 18 Indiqui, si us plau, quin és el seu grau d’interès per la política en una escala de 0 a 10,
en la qual 0 és mínim interès i 10 màxim interès.
(n=1600; resposta simple; %, mitjana)

50
Mitjana = 5,52
45

40

35

30

25

20
14,9 13,9 14,2
15
11,3 12,1
10
10
6 7
5 2,5 3,9 3,9
0,1 0,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Actituds i valors polítics 60

7.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta

Pregunta 19 Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. Em
pot dir on s’ubicaria vostè en una escala de 0 a 10 on 0 significa extrema esquerra i
10 extrema dreta?
(n=1600; resposta simple; %, mitjana)

50
Mitjana = 3,81
45

40

35

30
28,6

25

20
15,4
15 12,6
10,7
10 7,7
4,5 3,7 5 4,1
5 3,2 2,3 1 1,3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Actituds i valors polítics 61

7.3 Sentiment de pertinença

Pregunta 20 Amb quina de les frases següents se sent més identificat/ada? Se sent...

(n=1600; resposta simple; %, mitjana)

50
Mitjana = 3,56
45
41,2
40

35

30

25
21,2 22,5
20

15

10
5,0 3,7 4,8
5 1,6
0
Només espanyol/a Més espanyol/a que Tan espanyol/a com Més català/ana que Només català/ana No ho sap No contesta
català/ana català/ana espanyol/a
Dossier de premsa de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2018
Actituds i valors polítics 62

7.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: Record de vot

Pregunta 21a i b Digui’m, si us plau, quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya de desembre de 2017 (**)
(n=1466; Base: ciutadans amb dret a vot a les eleccions al Parlament de Catalunya; resposta simple; %)

a 2,1
3,34

b 18,8
16,85

c 8,6
10,92

d 8,8
19,98

e 4,1
3,52

f 9,7
17,07

g 6,6
5,88

Altres Blanc 2,3


1,24

Nul 0,1
0,29

No va votar 27,3
20,91

0 10 20 30 40 50
Vot real 2017 (% sobre el cens)

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques.
(**) Les dades de record de vot estan calculades sobre els enquestats amb dret a vot (excloent els residents sense dret a votar).