You are on page 1of 43

TIKLAYIN:

facebook:
Kpss Kaynak Arşivi
Kpss Doküman Arşivi

BENİM HOCAM
V A Y I N C I L } K Başarılar dileriz...

1. Kökden’in denemeleri, bireysel bir noktadan Acı çekiyorsan canlı, başkalarının acısını hisse­
bağlar ama okuru kolayca toplumsal bir ortak diyorsan insan olduğun söylenir. Bilimsel olarak
bilince götürür. Önce, kendinizi okuduğunuzu bu sözün pek bir karşılığı olmasa da vermek
düşünürsünüz ama sonra bir de bakarsınız ki istediği mesaj açık: — . Duygusunu açık etme­
İçinde bulunduğunuz topluma ayna tutulmuş. yen insanlara karşı bir diğer kültürel yaklaşım
O toplumun değer yargıları, öfkeleri, sevdala­ da şöyledir: Robot gibi. Çünkü teknolojik ve
rı, hayalleri yazıya dökülmüş. Bu denemelerin evrimsel açıdan duyguların çok İnsani şeyler
başka bir yönü de yazarın düşünceleriyle birlikte olduğuna kendimizi inandırmış durumdayız. Aksi
kişiliğini de yansıtmasıdır. Özellikle bu kitapta bir ihtimal pek aklımıza gelmiyor, bilim kurgu
yer alan denemelerinde bunu çok görüyoruz. Bir romanlarını ve filmlerini saymazsak tabii. Orada
yazarın portresini çizerken kendi dünya görüşü­ bile gelenek, yıllar boyunca bizi robotların tek bir
nü de anlamamızı sağlıyor. amaç doğrultusunda insanlaşabileceğine inan­
dırdı: ayaklanmak.
Bu parçadaki altı çizili sözle Kökden’in dene­
meleriyle ilgili olarak anlatılmak istenen aşa- Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin
ğıdakilerden hangisidir? akışına göre, aşağıdakilerden hangisi geti-
A) Toplumda ele alınması gereken temaların rilmelidir?
işlendiği < A) insanların kötü anlarında yanlarında olmak
Sr
<
00 gerekir
B) Kişisel bir kaynaktan çıkmasına rağmen her
kesimi ilgilendiren bir bakış açısına ulaştığı B) duygularımızı paylaşmak, kendi değerimizi
C) Kişilerin sorunlarını anlatırken zamanla top­ yitirmemize neden olmaz
lumsal sorunlara kaydığı C) duygularını paylaşan ve belli eden tek canlı
D) Yazarın kimliğini yansıtmada rehber niteli­ insandır
ğinde olduğu D) duygularımız olduğu ve onları paylaşabildiği­
E) Her deneme İle hem toplumun yapısını hem miz sürece insanız
de yazarın dünya görüşünü bize sunduğu E) insanların duygularını paylaşmaları, empati
yapmaları bir acizlik değildir
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME * 1

3. “A f sözcüğünün bir özelliği de deyim oluşturmadaki ; 5. (I) Yetişen her yeni kuşakla birlikte, onları yetiş­
tiren anne ve babalardan da beklentiler artıyor.
gücüdür. Örneğin, bir işi gereksiz bir telaşla yapmak j
(II) Öncelikle ailede demokratik bir yapı kurarsa­
amacıyla arkasından atlı kovalamak deyimini ■ nız toplumun gelişmesini sağlarsınız, (ili) Bunun
I i yolu da anne ve babaların geçmişten gelen
kullanınz. İş işten geçtikten sonra önlem aldığımızda i korku kültürü kalıplarından kurtulmaları ve onur
at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak } eşitliğine inanan sağlıklı gelişmiş bireyler yetiş­
II i tirmelerinden geçiyor. (IV) Geliştiren anne-baba
deyimini hatırlarız. İyiyi kötüden ayı ramayacağımız ; olmak için kendinizi ve çocuğunuzu tanımalı,
kadar karışık bir durumu anlatmak için at izi it izine : beklentilerinizi, niyetinizi keşfetmeli; değerlerinizi
ve aile İlişkinizi sağlıklı tutmalısınız. (V) Bilen,
karışmak deyiminden yararlanırız. Bir alanın çok j anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kendi
III İ
elinizde. (VI) Güler yüziü, sakin, güvenen, haya­
geniş olduğunu anlatmak için at oynatmak ;
IV i ta, ailesine şükür duygusu içinde bakan bir anne,
deyiminden destek alırız. Karşılaştırılan iki ■ bir baba oimak; çocuklarınıza verebileceğiniz en
büyük armağandır.
varlığın ya da durumun eşit durumda olduğunu i
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­
belirtmek için de atbaşı gitmek deyiminden i
gisinde gereklilik söz konusudur?
V i
yararlanırız. i A) II B) HE C )IV D) V E) VI
W
«'
Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimler- |
den hangisinin açıklaması yanlıştır? |

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. |


S
s
zUJ
m

6. (I) Türk sinemasının ve edebiyatının büyük ismi


Vedat Türkalİ’yi 29 Ağustos’ta yıldızlara uğurla­
dık. (II) Son nefesine kadar yazması, yazma tut­
kusunun ve dile düşkünlüğünün ne kadar güçlü
olduğunu gösterir. (III) Tüm Cumhuriyet tarihini
yaşamış, kent yoksullarının, işçilerin yaşadığı
sıkıntıları ve mücadeleleri anlatmış, büyük bir
4. Pozitif ebeveynlik; aslında özü itibarıyla anne-ba­ yazardı Türkali. (IV) Onun eserleri okunduğunda
banın — odaklı bir çocuk yetiştirme tarzı yerine, yaşarken ölümsüzleşmesini sağlayan en önemli
empatîk yani çocuğun ihtiyaçlarını — bir çocuk yanının entelektüel duyarlığı, hem bireyi hem
yetiştirme tarzını etkin kılmak anlamına geliyor. de toplumu tüm karmaşıklığı ve bütünlüğü ile
anlatma çabası olduğu görülür. (V) İnsanların
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla ve toplumların dış görünüşlerinin, yaşadıklarının
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? altına gizlenmiş bir dünya olduğunu ve bu dün­
A), beklentilerine - önemsemeyen yanın tahlil edilmesi gerektiğini anlattı yıllarca.
B) isteklerine - anlamayan
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­
C) itaatkâr beklentilerine - örtmeye yarayan gilerinde çıkarım yapılmıştır?
D) öz güvenine - görmezden gelen
A) I. ile 11. B) il. ile ili. C) II. ile IV.
E) ihtiyaçlarına - dikkate alan
D) III. ile IV. E) IV. ile V.
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME * 1

7. (I) Dağlalesi bu adı taşımasına karşın laleyle | 9. (I) Estetik duygusu ile öz güven arasında bağ­
akraba değildir. (I!) Lale, zambakgüleMamilya- : lantı vardır. (II) Estetik duygusu azalan kişi,
sında, dağlalesi ise düğün çiçeğigiller familya- : kendini kötü hissettiğinde öz güven kaybı yaşar.
sında yer alır. (MI) Dünyada daha çok Kuzey ■ (İli) İnsanın psikolojik kaynakları, önem verdiği
Yarım Küre'nin orman ve çayırlarında yaygın j şeylere yönelir. (IV) Bu yüzdendir kİ kadınlar
olan bu çok yıllık otsu bitkilerin 120 kadar türü | estetik duygularını tatmin ettikleri zaman, güven­
vardır. (IV) Manisa lalesi ya da anemon adlarıyla i de olduklarını hissederler. (V) Estetik operasyon
da bilinen bu türlerin bazıları ilkbaharda bazıları i için cerrahlara başvuran kişilerin çoğunun aradı­
sonbaharda çiçek açar. (V) Bitkinin bilimsel cins î ğı da aslında öz güven duygusudur.
adı olan “anemon" sözcüğü Eski Yunancada j
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde çatı özel­
“rüzgâr" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. ■
liği aranmaz?
Dağlaleleri hakkında bilgi verilen bu parça- i
A) İve II B) I ve V C) II ve III
daki numaralanmış cümlelerle İlgili aşağıda- i
D) III ve V E) IV ve V
kilerden hangisi yanlıştır? i
A) I. cümlede, herkes tarafından bilinen bîr yan- i
lışiığa değinilmiştir. \
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüksek”
B) II. cümlede, bulunduğu grubun ne olduğu :
sözcüğü, diğerlerinden farklı bir türde kulla­
hakkında bilgi verilmiştir. i
i nılmıştır?
C) III. cümlede, daha çok nerelerde görüldü- |
S” A) Türkiye bu hafta sonu yüksek basıncın etki­
ğünden söz edilmiştir. S
s sinde kalacak.
D) IV. cümlede, çiçeklenme zamanlarının farklı- 1
a» B) Yüksek gerilim hattına kapılan işçilerin hak­
lık gösterebileceğine değinilmiştir. |
o larını arıyoruz.
E) V. cümlede, bilimsel tür adının kökeni hak- °
C) Cebindeki paraya güvenip yüksek oynuyor­
kında bilgi verilmiştir. 1
du ama hep kaybediyordu.
D) Bu dizi de yüksek sosyetenin hayatını mer­
cek altına almış.
E) Sokaklardaki yüksek kaldırımlar, engellilerin
hareketini kısıtlıyor.
8. Tahsin Yücel, temel eleştiri teorilerinin ana çizgi-
, lerini rahatlıkla izleyeceğimiz ve tarihsel bağlam­
ları içine oturtabileceğimiz bir el kitabı sunuyor. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
Bu cümledeki kimi sözcüklerin yapısıyla ilgili söz, eylemin ne zaman gerçekleştiğini bildir-
aşağıdaki terden hangisi söylenemez? memektedir?

A) “teorilerinin” sözcüğünde birden fazla çekim A) Güneş ışınları, en şiddetli etkisini öğlen saat­
eki kullanılmıştır. lerinde gösterir.

B) “çizgilerini” sözcüğünde fiilden isim yapım B) Güneş tepedeyken şemsiye ve şapka kullan­
eki kullanılmıştır. malı, açık renk giysiler giymelisiniz.

C) “izleyebileceğimiz” sözcüğünde yapım ekiyle C) Güneşten koruyucu ürünleri, dışarı çıkma­


çekim eki bir arada kullanılmıştır. dan cildinize uygulayın.

D) "kitabı” sözcüğü, belirtme durum eki alırken D) Çocuklarda deri tipine bakılmadan yüksek
yumuşamaya uğramıştır. faktörlü ürünler kullanılmalıdır.

E) “sunuyor” sözcüğünde sadece çekim eki E) Çocukların su kaybını önlemek için gün boyu
kullanılmıştır. yeterli miktarda su içmelerini sağlamalısınız.

Diğer sayfaya geçiniz.


5
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1

12. (!) İnsanlar, fiziksel olarak birbirlerinden fark­ : 14. Antalya’nın Kalkan Beldesi yakınlarında bulunan
lı oldukları kadar kişiler arası iletişim kurma İ 1
Patara Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları 28.
biçimlerini de farklı yollardan seçerler. (II) Kimi
i 11
bireyler toplum içinde hemen seçilirken kimileri i yılına girdi. Akdeniz Üniversitesinin desteği ite
yıllarca aynı toplulukta oldukları hâlde isteseler ; III
ı 1988'de başlatılan kazılardan günümüze oldukça
de fark edilmez. (III) Çekingen bu tip bireylerin
: IV
kişiler arası İletişimi de zayıftır; bu tip bireyler j iyi biçimde ulaşan tiyatro, meclis, tapınak,
kendilerinden, düşüncelerinden bahsetmekte
i stadyum, hamam ve kiliselerin yanı sıra depo
zorlanır. (IV) Bu nedenle toplum içinde de sağ­
; V
lıklı ilişkiler geliştiremezler. (V) Bunun sonucu | yapıları da mevcut.
olarak amaçlarına ulaşmada çektikleri güçlükler
yüzünden öfkeli olurlar ve kaygı düzeyleri yük­ Bu parçadaki numaralanmış sözlerden han­
sektir. ‘ gisinin yazımı yanlıştır?

j A) i B) I! C) İÜ D) IV E) V
Bu parçadaki numaralanmış cümleler için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir.
B) II. cümle, yüklemi basit yapılı olumsuz bir j 15. (I) Ege’de dağların içinde, ağaçların arasında bir
cümledir. ■ mucize... (II) Her köşede çalışma ve dinlenme
| alanları, açık hava derslikleri, taş ve kerpiç yapı-
C) III. cümle, bağımsız sıralı cümledir.
£ lar ve görkemli bir kütüphane... (İM) Dünyanın
D) IV. cümle, yüklemi birleşik yapılı fiil cümlesi­ İD
s her köşesinden gelip ders veren hocalar. (IV)
dir. s
m Hepsinin tek amacı var: Matematik öğretmek.
E) V. cümle, bağlı cümledir. < (V) İzmir-Selçuk’a bağlı Şirince’de kendi ken-
| dine yetebilen ve gönüllülük esasına dayanan
I “Matematik köyü”, görenleri kendine hayran
m-
. bırakıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­


sinde noktalama işaretinin kullanımı yanlıştır?

I A) I B) II C )ill D) IV E) V

i 16. (I) Yıllardır bu işi yaparım arrta asla yaptığım


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düş­ ; işten dolayı kendimi farklı bir yerde görmedim,
mesi olmuş bir sözcük yoktur? i (II) Bugüne kadar da hiçbir iş arkadaşımla ken-
A) Yazarın ölümü ile edebiyat dünyası büyük bir : dim arasında en küçük bir tatsızlık yaşamadım.
kayıp vermiş, geriye eserleri kalmıştı. ; (III) Herkesin kendi sınırını çizmesi ve işini
: yapması gerektiğini düşünürüm. (IV) Kimsenin
B) Türkiye’de kıvrımlı dağlar, kuzey ve güney
i hakkı yenmeden, dürüst bir şekilde çalışılması
kıyılarımızda görülür.
i gerektiğine inanırım. (V) Kimi zaman iletişimler-
C) Gölün çevresini bisikletle gezmek istedik
: de kopukluklar oluyor ama bunu o anın stresine
ama yolun yarısında yorulduk.
: bağlıyorum.
D) Bahçede kedilerle oynayan çocuğun keyfine
diyecek yoktu. i Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
: gisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
E) Yeni bir gezegen keşfeden bilim insanları,
bizi şaşırtmaya devam ediyor. j A) I B) II C) III D) IV E) V
2017 KPSS * Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1

17. Bir kitabı okumadan yorum yapmak, okumuş gibi : 19. I. Bellek, beynin sahibi değildir, farklı alanlara
davranmak kime fayda sağlar ki? Sosyal medr * dağılmış hâldedir.
yadan aşırılmış bir söz, kitapların arka kapakla- ■ II. Bu dağılma sayesinde beynimizin bir kıs­
rından kopyala yapıştır yapılan bir iki cümle, bizi * mına zarar gelse bile hatıra ve bilgilerimiz
kültürlü yapmaz. Bu İnsanlar hayatı da “mış gibi” İ tamamen yok olmuyor.
yaşarlar. Dostları varmış gibi, çok seviyormuş i
ili. Çünkü görüntüler, sesler parçalanıyor, ilgili
gibi, hayattan tat alıyormuş gibi, hatta hayatı j
departmanlarda farklı nöral ağlar üzerine
çözmüş gibi... Başkalarının hayatında kendi l
kaydediliyor.
yüzlerini görürler. “Ben olsaydım” cümleleriyle !
IV. Ancak kaza ya da deney nedeniyle beyninin
“keşkeler arasında sıkışan bir hayattır onlarınki. ;
bir kısmı alınan canlılarda bu ağlar zayıflıyor,
Yaşanmışlık olmadan, tecrübe kazanılmadan, ■
genel hafıza zayıflığı görülüyor.
acısı, sevinci hissedilmeden yaşanan/yaşanma- j
yan bir hayat... ! V. Kayıt esnasında bu ağlar her şeyi kendi
olması gerektiği yere yolluyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlam­
lı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden
A) Hayıflanma anlamı yoğundur. i
hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
B) Genellemelere başvurulmuştur. i
A) I. ile III. B) II. ile III. C) II. ile IV.
C) Eleştirel bir tutum sergilenmiştir. ^
D) III. ile V, E) IV. ile V
D) Tarafsız bir bakış açısı hâkimdir. <
■4
E) Onaylayım ifadelere yer verilmiştir. |
zıu
0Q
S 20. Sanatın, edebiyatın insan ayıklayan bir yanı var.
<
u Sanatla İlgisiz kişilerin dostluklarını sevmiyorum.
o
X
— Sıkılırım. Bir noktadan sonra ben de sıkıcı bir
adama dönüşürüm. Bir tiyatro oyununa, el yapı­
mı bir bibloya, oynak bir türküye, baş ucu olmuş
18. (I) İnsanlığın bir sonraki büyük hedefi, Mars’a bir romana, sokak ressamının boyadığı bir tab­
insanlı yolculuk. (II) Bunun ne zaman oiacağt ise loya tutunmadan nasıl geçer hayat, anlamam.
henüz bir soru işareti. (III) Kızıl gezegene dair Hayatı, maddiyat-mülkiyet olmuş insanlar varsa
bugüne dek elde edilen bilgiler ve Mars’a yolcu­ çevremde, anlattıklarını dinler gibi yapıyorum.
luğun hikâyesi, dünyanın en yetenekli sunucula­ Ama dinler gibi yapmak bile zaman kaybı. İnsan
rının ve çağımızın en etkileyici bilim insanlarının ayıklamaktan korkmamak gerekiyor.
sunumuyla bir belgeselle ekranlara geliyor. (IV)
Senaryolu ve senaryosuz bölümlerden oluşan Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
bu belgesel dizinin yapımcılığını NASA üstle­ den hangisinin getirilmesi gerekir?
niyor. (V) Gezegenler arası yaşam formuna A) Onların dostluklarını içten bulmadığımdan
gittikçe yaklaşan insanoğlunun fütüristik hikâyesi böyle beiki de,
“Mars” dizisiyle başlayacak. (VI) Gezegenle B) Kendini ifade edemeyen insanlarla vakit
ilgili bilinen bütün gerçekler de simülasyonlarda geçirmek istemem.
yaşananlar da astronotların neler yaşadıkları da
C) Bu sevgisizliğimin nedenini onlarla paylaş­
en ince ayrıntısına kadar anlatılacak.
mak İsterim.
Bu parça, iki paragrafa ayrılmak istense ikin­ D) Onlarla sohbetlerimde, dostluklarımda bir
ci paragraf numaralanmış cümlelerin hangi­ tıkanıklık olur her daim.
siyle başlar? E) Sanatın İnsan iletişiminde bağlayıcı olduğu­
A) II B) III C) IV D) V E) VI nu düşünürüm.

Diğer sayfaya geçiniz.


7
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME * 1

21. Edebiyat tartışmalarının bir sona bağlanama- ; 22 . Zambra, uzun betimlemeler yapmak yerine en
ması, tartışan sanatçıların birbirlerinin dilinden i vazgeçilmez olanı anlatıp geçmeyi, böylece
anlayamamalarından değil tartıştıkları kavramla­ : anlatıyı olabildiğince yoğunlaştırmayı seçtiği bir
rın sınırlarının belli olmamasından kaynaklanıyor j anlatım biçimi kuruyor. “Bonzaİ”de de böyle
galiba. İş tartışmaya döküldü mü açıklık, berrak­ * bu, "Eve Dönmenin Yollan”nda da. “Bonzai”de
lık gerekiyor Terimlerin, kavramların sınırları i romanın yazar kahramanı, okul yıllarında evde
belli olmadı mı ne açıklık kalıyor ne berraklık. İki I bulduğu birkaç romandan biri olan “Madam
- bilgin çoğu zaman anlaşabilir çünkü ele aldıkları ; Bovary”yi okurken betimlemelere katlanamadı-
terimler belli şeylerdir; tarif edilmiş, açıklanmış i ğını söyler kendi kendine. Bu dolaylı gönder-
şeylerdir. Halbuki edebiyatta böyle olmuyor, bir j meler Zambra’nın gerçek duygularıyla örtüşür.
kargaşadır sürüp gidiyor. i Ayrıntılar önemlidir ama onların çevresini örme-
j ye çalışırken dallandırıp budaklandırmak yersiz-
Bu parçaya göre, edebiyat dünyasındaki tar­
■ dir onda. Dç romanı da kısadır Zambra’nın, gene
tışmaların sürekliliğinin nedeni aşağıdakiler-
! ayrıntılardan çıkar üçü de ama betimlemeleri
den hangisidir?
; çoğaltmayan, asıl kişilerden çıkıp ikincil kişile-
A) Edebiyatın, bilimden farklı olarak daha kar­ I re yoğunlaşmayan, odak noktasındaki sorunu
maşık bir dal olması 1 neyse onun çevresinde sıkıca dolanmaya çalı-
B) Edebiyatta çok fazla terim olması j şan bir anlatım biçimiyle.
C) Edebiyatla uğraşanların, tartışırken ön yargı­ a Bu parçada sözü edilen sanatçı ve yapıtla-
lı olması £
& rıyla ilgifi olarak aşağıdakilerden hangisine
<
D) Edebiyatçıların farklı sanat görüşlerine sahip 3 değin ilmem iştir?
olması 2
S A) Kimi yapıtlarında benzer anlatım biçimlerini
E) Edebiyattaki kavramların anlamlarının kesin 1 tercih ettiğine
çizgilerle belirlenmemiş olması o
| B) Tasvir öğelerini fazlaca kullanmadığına
2
£ C) Uzun olmayan yapıtlar kaleme aldığına
■ D) Gereksiz ayrıntılara yer vermekten kaçındı-
■ ğma
; E) Roman kişilerini gerçek yaşamdan seçtiğine

8
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi
2017 KPSS « Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1

23. - 24. soruları aşağıdaki 25. - 27. soruları aşağıdaki


parçaya göre cevaplayınız. parçaya göre cevaplayınız.

25. (I) Dünya’nın çevresi, son 60 yılda uzaya gön­


(I) Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik derdiğimiz binlerce yapay uydu ve bunların
dengenin korunması ve devamlılığının sağlan­ ortalığa dağılmış milyonlarca parçasıyla kaplıdır.
ması yönünden büyük öneme sahip ekosis- (II) Gezegenimizden binlerce kilometre uzak­
îemlerdir. (II) Yer altı suyunu reşarj ve deşarj lığa kadar yayılan bu “çöplük”, dünyamız için
ederek, taşkınların yok edici etkisini azaltarak ve şu anda büyük tehlike arz etmiyor olsa da çöp
taban suyunu dengeleyerek bulundukları bölge­ miktarı arttıkça İnsan hayatı için önemli bir tehdit
nin su rejimini düzenlerler. (III) Yine bulundukları hâline geleceği de kesin. (III) Yapılan hesaplara
çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış göre, yörüngemizde büyüklüğü 10 cm civarında
ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları olan 21.000 civarında uzay çöpü dolanıyor. (IV)
üzerinde olumlu etkide bulunurlar. (IV) Tortuları, Bir santimetre büyüklüğündeki uzay çöplerinin
besin maddelerini ve zehirli maddeleri alıkoyarak sayısı da 500 binin üzerinde. (V) Daha küçük,
su kalitesini yükseltirler. (V) Sulak alanlar aynı birkaç milimetre çapındaki çöplerin miktarını
zamanda tropik ormanlardan sonra yeryüzünün ise saymamız mümkün değil fakat, 10 milyonun
en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. üzerinde olduğu tahmin ediliyor. (VI) Bu çöpler,
(VI) Bu nedenle, gerek ekolojik değeri gerekse süregelen uydu görevlerine zarar vermemesi
ticari değeri yüksek değişik türden binlerce can­ için uzay kuruluşları tarafından izleniyor ancak
lının yaşamasına olanak sağlarlar. tümünü izlemek maalesef mümkün değil. (VII)
Uzay araçlarına zarar verme olasılığı büyük olan
23. Bu parçada sulak alanlarla ilgili olarak aşağı- m bu hurda parçaların yarattığı tehlike, varlıkların-
Et
dakilerden hangisine değinilmemiştir? g dan değil de aslında hızlarından kaynaklanıyor,
o
| (VIII) Saatte 30 bin km hızla yol atan, önemsiz
A) Yerel iklim üzerinde olumlu etkilerinin oldu­
5 gibi görünen boyu 1 cm civarındaki bir "cıvata",
ğuna 0
: rahatlıkla uzay yürüyüşü yapan bir astronotu
B) Farklı canlı türlerine yaşam alanı sağladığına
■ öldürecek güce sahip; aynı parça bir uzay ara-
C) Su taşkınlarını yok ederek bölgenin su reji­ ■ cına çarptığında ise aracı delip geçmesi çok da
mini dengelediğine ■ zor olmayacaktır.
D) Bulundukları bölgedeki ekolojik çeşitliliğin
Bu parçada uzay çöpleri ile ilgili olarak aşağı-
devamında rol oynadıklarına
dakilerden hangisine değinilmemiştir?
E) Suyun niteliğinin artmasını sağladıklarına
j A) Birbirinden farklı boyutlarda olan çöplerin
■ yörüngemizde dolaştığına
• B) Uzay araçlarına zarar verme ihtimallerinin
: çok düşük olduğuna
j C) Dünya için çok büyük bir tehlike oluşturmadı-

24. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden | ğına


hangisinde benzer nitelikteki iki varlığın ; D) Yörüngedeki çöplerin tamamını izlemenin
ortak özelliği verilmiştir? 1 pek olanaklı olmadığına
i E) Çöplerin varlıklarından ziyade hızlarının teh-
A) II B) III C) IV D) V E) VI
; like yaratabileceğine

Diğer sayfaya geçiniz.


9
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME «1

26. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 28. - 30. soruları aşağıdaki


aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? bilgilere göre cevaplayınız.
A) 1. cümlede, geçmişteki bir durumla karşılaş- Ali, Barış, Cenk, Deniz ve Emre adlı beş kişi­
tırma yapılmıştır. nin aşağıda verilen spor merkezleri ve bu spor
B) II. cümlede, aşamaiılık söz konusudur. merkezlerinde hangi sporları yaptıkları ile ilgili
C) IV. cümlede, yaklaşıklık bildiren bir söz kulla­ bilgiler verilmektedir.
nılmıştır. • X spor merkezinde; yüzme, halter sporları
yapılmaktadır.
D) VI. cümlede, konuyla ilgili kişisel bir ifade
kullanılmıştır. • Y spor merkezinde; tenis, binicilik, basketbol
sporları yapılmaktadır.
E) VIII. cümlede, önemsenmeyen bir nesnenin
• Yüzme sporunu yapan yalnızca iki kişi vardır.
ne kadar tehlike yaratacağına değinilmiştir.
• Tenis sporunu yapan yalnızca bir kişi vardır.
• Deniz, yalnız binicilik sporu yapmaktadır.
• Basketbol sporunu yapan iki kişiden biri Ali’dir.
• Barış, Cenk ve Emre iki spor merkezinden
de birer spor yapmaktadır.
• Emre’nin yaptığı sporu başka kimse yapma­
maktadır.

27. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­


28. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin
gisinde neden - sonuç ilgisi vardır?
olarak yanlıştır?
A) IV B) V C) VI D) VII E) VİII
A) Binicilik sporunu yapan kişilerden biri Barış’tır.
B) Ali tenis sporu yapmaktadır.
C) Emre halter sporu yapmaktadır.
D) Cenk’in yaptığı sporlardan biri biniciliktir.
E) Halter sporunu yapan bir kişi vardır.

29. i. Ali
II. Barış
III. Deniz

Yukarıdakilerden hangilerinin X spor merke­


zine gitmedikleri kesindir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III


D) I ve II E) I ve III

30. Barış’ın basketbol sporu yaptığı biliniyorsa


aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış ölür?
A) Ali basketbol sporu yapmaktadırr^
B) Ali binicilıksporU'yapmaktadır.
C) Deniz-binicilİk sporu yapmaktadır.
p)^6enk basketbol sporu yapmaktadır.
S
' E) Cenk binicilik sporu yapmaktadır.

10
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME * 1

2~~ - (2n - 3)!


3 2 34. 7! =
31. 72
1- olduğuna göre, n kaçtır?
6 3
işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

0 ,6 + 1 ,4 35. xyz üç basamaklı ve yz iki basamaktı doğal sayı­


0,3 0,2 0,01
32.
1,5 + 2 lardır.
0,1

işleminin sonucu kaçtır? xyz yz

A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10
30
olduğuna göre, x’in alabileceği farklı değerler
toplamı kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

1 + 2 + 22 + 23
36.
1 + 2-1 + 2-2 + 2~3
33. (“ X-1)3• (-x3)-2 ■(-X-4)-2 - (x~3)4
işleminin sonucu kaçtır?
İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32
A) -X"14 B) -x " 13 C) -x~12
D) î t 13 E) >c14

Diğer sayfaya geçiniz.


11
2017 KPSS * Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME * 1

37. (2k - 1) sayısının sayı doğrusunda başlangıç 39. a = 2^3


noktasına olan uzaklığı 5 birimden küçük
b = V2Ö
olduğuna göre, k’nin alabileceği farklı tam
sayı değerler toplamı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 olduğuna göre, a, b ve c’nin sıralaması aşağı-


dakilerden hangisidir?

A)a>b>c B) a > c > b C)b>c>a


D)c>b>a E)c>a>b

40. a * b olmak üzere,


a4 + a2b - a 2b2- b 3
a3 + a b - a 2b ~ b 2
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) a B) b C) a • b
D) a - b E) a + b

38. x, y ve z gerçel sayıları için

x * z2 < 0

x2 * y > 0

x-y-z>0

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre, 41. 45 kg pirinç, 80 kg nohut ve A kg fasulye eşit


miktarlarda ve birbirine karıştırılmadan 30 adet
I. x-y.+ z
torbaya ayrılıyor.
II. x + y + z
Bu iş için en az sayıda torba kullanıldığına
III. x - y + z
göre, A değeri kaçtır?
ifadelerinden hangilerinin sonucu daima
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
negatiftir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız İli


D) I ve III E) I, II ve III
2017 KPSS . Gene] Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1

45. Bir okulun aynı sınıfmda bulunan Hakan ve Eda


42. için şu bilgiler veriliyor:

• Hakan’ın kız arkadaşlarının sayısı, erkek arka­


2 V2
işleminin sonucu kaçtır? daşlarının sayısının 2 katından 3 fazladır.
• Eda’nın kız arkadaşlarının sayısı, erkek arka­
A) 1 C) | D) i E> f daşlarının sayısının 3 katından 5 eksiktir.

Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

43. A, B ve C maddeleri kullanılarak 500 gramlık bir


karışım yapılıyor.

Karışımdaki maddelerin ağırlıkları oranı;

46. 1997 yılında Esma 15, 2004 yılında Ahmet 17


olduğuna göre, karışımdaki A maddesi kaç yaşındaydı.
gramdır?
Buna göre, hangi yılda ikisinin yaşları topla­
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 mı 63 olacaktır?

A) 2016 B) 2017 C) 2018


D )2019 E) 2020

44.

47. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş farklı a, b ve


Yukarıda yan yana duran 1’den 5’e kadar numa­ c reel sayıları ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir:
ralandırılmış beş tane kutu vardır. Bu kutulardan
• En küçük sayı a, en büyük sayı ise c’dir.
birinde beşer, diğerlerinde sekizer gramlık toplar
vardır. Her kutudan, kutufarm üzerindeki numara • c sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları
sayısı kadar top alınıyor. Alman topların tamamı toplamı 16’dır.
108 gram geliyor • b sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları
toplamı 13’tür.
Buna göre, içinde beşer gramlık toplar bulu­
nan kutunun numarası kaçtır? Buna göre* c - b farkı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Diğer sayfaya geçiniz.


13
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1

48. Aşağıdaki grafikte A ve B karışımlarının su - tuz 50. - 52. soruları aşağıda verilen
oranları verilmiştir. bilgilere göre cevaplayınız.

Bir beyaz eşya fabrikasında dört çeşit ürün


üretilip satılmaktadır. Aşağıda verilen I. grafikte
bu fabrikada belirli bir günde üretilen ürün çeşit­
lerinin sayılarının dağılımı verilmiştir. II. grafikte
ise bu ürünlerden aynı günde satılan ürünlerin
sayılarının dağılımı verilmiştir.

Buna göre, 4 gr A karışımı ile 6 gr B karışımı


alınarak oluşturulan karışımın tuz yüzdesi
kaçtır?

A) 45 B) 48 C) 52 D) 54 E) 56
Gün sonunda bu fabrikada üretilen buzdolabının
%20’sİ, üretilen bulaşık makinesinin İse 100
tanesi satılmıştır.

m
s<
o
X
o
İ 50. Bu fabrikada kaç adet çamaşır makinesi satıl-
m
mıştır?

A) 25 B) 45, C) 60 D) 75 E) 90

|l
ini:

51. Bu fabrikada kaç adet bulaşık makinesi üre­


tilmiştir?
49. Bir bakkal her birinde 24 tane yumurta bulunan
A) 75 B) 100 C) 125 D) 150 E) 175
kolilerden satın alıyor. Aldığı bu kolileri her birin­
de 6 yumurta olacak şekilde küçük paketlere
ayırarak satıyor. 3 paket yumurtanın satış fiyatı 1
koli yumurtanın alış fiyatına eşittir. Bakkal 8 koii
yumurta alıp tamamını sattığında bu satıştan 16
lira kâr elde etmiştir.
52. Üretilen fırın sayısının satılan fırın sayısına
Buna göre, 1 paket yumurtanın satış fiyatı oranı kaçtır?
kaç liradır?
A) B) J- C)1 D) 4
A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 4 E) 5

14
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2017 KPSS • Genel Yetenek https://www.facebook.com /KpssKaynakArsivi

53. - 54. soruları aşağıdaki 55. f: {1, 2, 3, 4} - * {1 ,2 , 3} fonksiyonu için


bilgilere göre cevaplayınız.
f(1) = 2
Kare biçimindeki bir karton, şekildeki gibi boya­
f(2) = 3
nıyor. Daha sonra bu karton, ok yönünde O
merkezi etrafında döndürülüyor. 1(3) = 2

f(4) = 1

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre, f(f(x)) = 2 denklemini sağlayan x


değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

53. Bu karton, okun tersi yönünde 315° döndürü­


lürse aşağıdaki görünümlerden hangisi elde
edilir?

E
E
< f
S/b
<
m
.1
2
m
E 56. Pozitif gerçel sayılar kümesinde ★ işlemi
<
O
O
z a ★ b = a2 - ab
s
z biçiminde tanımlanıyor.
tu
2★8= 3★ k

olduğuna göre, k kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

54.

57. Bir torbada 2 kırmızı, 2 beyaz ve 1 mavi top


bulunmaktadır.

Yukarıdaki görünümü elde etmek için bu Torbadan rastgele 4 top alındığında torba­
karton ok yönünde en az kaç derece döndü- da kalan topun beyaz renkte olma olasılığı
rülmelidir? kaçtır?

A) 85 B) 90 C) 135 D) 180 E) 235 A) B> 5 C>t D) 4- E>t


Diğer sayfaya geçiniz.
15
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1

58. 60. x + 2y - 2

mx + y = ■

doğruları y. s x doğrusu üzerinde kesiştikleri­


ne göre, m kaçtır?

A) 0 B) ± C) - | D) 1 E)

ABC bir üçgen


[AB] 1 [BC]
[DE] X. [AC]
IBDI = İDCE = 6 cm
IAB1 = 5 cm
IDE! = x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm’dîr?


8 E) 30
B) 13 C) ^ Di ~
A> l k 13 U} 13 13

59

Şşkilde çevre uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki


bir evin köşesine 8 m uzunluğundaki bir zincir­
le bağlanan köpek; bulunduğu noktadan saat
yönünde ilerliyor.;

Köpeğin boynuna bağlı ipin tarayacağı alan


en çok kaç m2 dir?

(D, C ve E doğrusaldır.)

A) 25ıt ;B) 30u: C) 36ji D) 48ji E) GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.


GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com /KpssKaynakArsivi

BENİM HOCAM Başarılar dileriz ...

1. I. Tapınaklar İnşâ edilmesi 3. I. 1040 Dandanakan Savaşı neticesinde


II. Tarımın gelişmesi Anadolu’ya ilk Selçuklu akınfarı başlamıştır.

fil. Veraset sisteminin belirsiz olması II. 1048 Pasinler Savaşı, Anadolu’nun keşfi
savaşıdır.
Yukarıdakilerden hangileri Uygurların Mani­
İli. 1071 Malazgirt Savaşı ile Türkiye Tarihi baş­
haizm dinini benimsemeleri sonucunda yaşa­
lamıştır.
nan gelişmelerdendir?
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğ­
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
rudur?
D) II ve III E) I, II ve III
. A) YalnızI B) I ve II C) I ve İti
D) II ve Mî E) I, II ve III

2. Bilge Kül Kadir Han tarafından Batı Tür­


kistan’da kurulan Karahanlılarda;
I. ülkenin hakan ve ailesinin ortak malı sayıl­
ması,
II. ikili yönetim anlayışının benimsenmesi, 4. Aşağıdaki isyanlardan hangisi Kanuni Sultan
III. Gulam sisteminin kullanılması Süleyman Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
A) Canberdi Gazali İsyanı
durumlarından hangileri geleneksel Türk
egemenlik anlayışının devam ettiğinin bir B) Kalender Çelebi İsyanı
göstergesidir? C) Baba Zünun İsyanı

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IEİ D) Buçuktepe İsyanı

D) II ve III E) i, II ve III E) Ahmet Paşa İsyanı

17
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

5. Şalyaneli eyaletler, tımar sistemi yerine iltizam 7. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı
sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Devleti hizmetine giren, İstanbul’da ilk mate­
matik okulunu açan ve NASA tarafından
OsmanlI Devletinde aşağıdaki lerden han­
Ay’ın bir bölümüne adı verilen bilim insanı
gisi şalyaneli (yıllıklı) eyaletler arasında yer
aşağıdakilerden hangisidir?
almaz?
A) Ali Kuşçu
A) Rumeli
B) Akşemsettin
B) Mısır
C) Kadızade-i Rumî
C) Yemen
D) Kâtip Çelebi
D) Trablusgarp
E) Takiyüddin Mehmet
E) Bağdat

6. İstanbul’un merkez kabul edildiği Osmanlı 8. Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda durakla­
Devieti’nde İstanbul’un dışındaki topraklar için mayı yaşamasına rağmen sınırlarının geniş­
’Taşra” ifadesi kullanılmıştır. lemesinde;
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devieti’nde I. Hotin,
merkez teşkilatı içerisinde yer alan idari yapı­ II. Bucaş,
lanmadan sorumlu otan bir görevi! değildir?
III. Karlofça
A) Sadrazam
antlaşmalarından hangilerinin etkili olduğu
B) Yeniçeri ağası
söylenebilir?
C) Kocabaş
A) Yalnız! B) Yalnız Iİ C) Yalnız İli
D) Müneccimbaşı
D) I ve I! E) If ve III
E) Has odabaşı

18
2017 KPSS . Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

9. I. Islahatlar, padişah ve devlet adamlarıyla 12. İlk kez basına sansür uygulayan Osmaniı
sınırlı kalmıştır. padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
II. Avrupa örnek alınmıştır. A) Sultan Abdülaziz
III. Askerî alanda ıslahatlar yapılmıştır. B) II. Mahmud

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri C) Sultan II. Abdülhamid


Duraklama ve Gerileme Dönemi ıslahatlarının D) Sultan Abdülmecİd
ortak özellikleri arasında yer alır ? E) Mehmet Reşad
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) t ve III E) II ve III

s
10. OsmanlI Devletİ’nin Dağılma Dönemi ile ilgili |
M*
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi £
yanlıştır? |

A) İlk kez iç borç alınmıştır. s
u
B) Demokratikleşme yolunda ilk adımatılmıştır g
E
C) Azınlıklara ilk kez siyasi haklar verilmiştir. ğ
iD
D) Denge politikası uygulanmıştır. :
E) Osmanlıcılık fikir akımı etkili olmuştur. ;

13. OsmanlI Devleti’nde dağılmayı önleme amacı


ile savunulan fikir akımları ve temsilci eşleş­
tirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?
Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük
A) Namık Kemal Mehmet Akif Yusuf
Akçura

11. Osmaniı Devletİ’nin Dağılma Dönemi’nde B) Şinasi Mithat Paşa Namık


Mısır sorununun ortaya çıkmasında aşağıda­ Kemal
ki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur? C) Ali Suavi M. Emin İsmail
A) Sırp İsyam’nın çıkması Yurdakul Gaspı rai ı

B) Mora İsyam’nın çıkması D) Mithat Şemsettin Tevfik Fikret


Paşa Sami
C) Londra Konferansının toplanması
D) Hünkar İskelesi Anttaşması’nın imzalanması E) Mithat Mehmet Prens
Paşa Akif Sabahaddin
E) Milliyetçilik akımının yayılması

Diğer sayfaya geçiniz.


19
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

14. Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlı­ < 17. Millî Mücadele’de “İlk Kurşun Savaşı” olarak
ğını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” bilinen savaş aşağıdaki bölgelerin hangisin­
hükmü ile aşağıdakilerderı hangisi vurgulan­ de verilmiştir?
mak istenmiştir? A) Dörtyol
A) Millî Mücadele’nln yöntemi B) Ayvalık
B) Millî Mücadele’nin gerekçesi C) Ödemiş
C) Mücadelenin süresinin uzaması D) Urfa
D) Millî Mücadele’nin tek merkezden yönetil­ E) Maraş
mesi
E) Temsil Heyeti’nin kurulması

15. Mustafa Kemal’in ilk sivil faaliyeti olarak bili- «j.


nen, toplanma şekli bölgesel olmasına rağ- |
men alınan kararlar neticesinde ulusal özellik 5
taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir? 1
o
A) Sivas Kongresi |
B) Erzurum Kongresi |
C) Afyon Kongresi :
D) Balıkesir Kongresi :
E) Pozantı Kongresi :

18. San Remo Konferansı'nd a AvrupalI Devletler


tarafından taslağı hazırlanan Sevr Barış
Antlaşmasında;
16. TBMM’nin yarı resmî organı olan ve 1935
yılından itibaren Ulus gazetesi adı ile basılan I. Rıza Tevfik
Millî Mücadele’nin basın yayın organı aşağı- II. Reşat Halis
dakilerden hangisidir? III. Bağdatlı Hadi Paşa
A) Anadolu Ajansı
gibi devlet adamlarından hangilerinin imzası
B) İrade-i Milliye bulunmaktadır?
G) Albayrak
A) Yalnız i B) I ve II C) I ve III
D) Minber
D) II ve III E) I, II ye lil
E) Hâkimiyet-i Milliye
2017 KPSS ■ Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

19. Miti? Mücadele sürecini konu alan tablolardan 21. I. Boşanma hakkı
hangisi Ressam İbrahim Çallı’ya aittir? II. Mirastan pay alma hakkı
A) Zeybekler Tablosu III. Seçme ve seçilme hakkı
B) Yaralı Asker
17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre’den örnek
Cj Siperde Mektup Okuyan Askerler alınarak uygulamaya konan Türk Medeni
D) İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. Kanunu ile Türk kadını hangi haklara sahip
E) Biraz Su olmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

22. 3 Mart 1924 tarihînde çıkarılan Tevhid-i


Tedrisat Kanunu ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
03
E A) Maarif Nazırı Vasıf Çınar tarafından Meclise
sunulmuştur.
B) Eğitim ve öğretim birliğini amaçlamıştır.
C) Eğitimde laikleşme ve modernleşme sağlan­
maya çalışılmıştır. *
D) İnkılap karşıtı düşüncelerin gücü kırılmıştır.
E) Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği yapılmıştır.

20. 1924 Anayasası ile ilgili verilen bilgilerden


hangisi yanlıştır?
A) Türkiye Cumhuriyeti devletinin dini, dili, reji­
mi ve başkenti ifade edilmiştir.
B) “Seçimler 4 yılda bir yapılır.” maddesi yer
23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi
almıştır.
gelişmeleri arasında yer almaz?
C) 1928 yılında “Devletin dini İslam’dır.” ibaresi
A) Aşar vergisinin kaldırılması
Anayasa’dan çıkarılmıştır.
B) Etibankın açılması
D) 1934 yılında seçme yaşı 18’den 22’ye çıka­
rılmıştır. C) Gölcük Tershanesinin kurulması

E) 1933 yılında kadınlara belediye seçimlerine D) Halkevlerinin açılması

katılma hakkı verilmiştir. E) Varlık vergisinin toplanması

Diğer sayfaya geçiniz.


21
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi

2017 KPSS • Genel Kültür https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi

24. I. Haliç Konferansı 26. II. Dünya Savaşı’na giden dönemde İngiltere
Başkanı Chamberlain ile Özdeşleşen yatıştır­
II. Brüksel Hattı
ma politikasını sona erdiren gelişme aşağı-
III. Sandler Raporu
dakilerden hangisidir?
Yukarıdakilerden hangileri Musul meselesi­ A) Almanya’nın Çekoslavakya'yt işgali
nin çözüm sürecinde gündeme gelen geliş­
B) Danzing sorununun çıkması
melerden değildir?
C) Almanya’nın Polonya’yı işgali
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Barbarossa Harekatı’nın gerçekleşmesi
D) I ve II E) II ve III
E) Münih Konferansı’nın toplanması

o
o
X
s
z
tu
10

25. “Dilde, fikirde, işte birlik” sözleri ile Türk halk­ 27. L Kartal Hücumu
larındaki birlikteliğin temel ilkelerini oluştu­
İİ. Marita Harekatı
ran, ‘Tercüman, Alem-i Nİsvan, Alem-i Sıbyan”
gazeteleri ile fikirlerini duyuran yayıncı ve lif. Mil Harekatı

politikacı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı


A) Yusuf Akçura sırasında Nazi Almanyası tarafından başlatı­
lan harekatlar arasındadır?
B) Zeki Velidi Togan
C) İsmail Gasptrah A) Yalnız I B) l ve II C) I ve III

D) Enver Paşa D) II ve III E) I, II ve III

E) Korbaşı Ergaş

22
2017 K P SS. Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

28. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan


Emel, coğrafya dersini çalıştığı uygulamalı ders
notlarında Türkiye bir orta kuşak ülkesidir.
“Ç ünkü;..............................................................'
şeklinde bir boşluk doldurma ile karşılaşmıştır.

Buna göre Emel aşağıda verilenlerden hangi­


sini boşluğa yazarsa doğru olur?
Volkan konilerini araştıran bir volkan bilimci
A) Güneş ışınları hiçbir zaman düzleme dik haritada gösterilen alanlardan hangisine
düşmez. giderse doğru bir tercih yapmış olur?
B) gölge yönleri hiçbir zaman güneyi göster­
A) I B) ti C) III D) IV E) V
mez.
C) kuzeye doğru gidildikçe Güneş’in doğuş
süresi uzar.
D) aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanır.
E) batı rüzgârlarının etkisi altındadır.

Ş
ıs
<
w
29. Türkiye’de akarsuların denge profiline ulaş­ <*
Û3

mamış olmasının göstergeleri arasında aşa­


ğıda verilenlerden hangisi yer alır?
A) Akarsu rejimlerinin genellikle düzensiz olması
B) Akarsuların büyük bir bölümünün açık hav-
32. Aşağıda ülkemizin bir iklim alanındaki yağış reji­
mi grafiği gösterilmiştir.
zalı olması
C) Akarsu vadilerinin büyük bölümünün “V” şek­ Yağış (mm)
linde bir profile sahip olması 100
90
D) Akarsuların kimyasal kirliliğinin değişken 80
70 1n 1S „
olması 60 İ l i
50 . 1 ■1 m
E) Akarsu akımlarının yağış rejimleri ile paralel­ 40 m m m m H
30
lik göstermesi
20 ■■■a ■ a art
10 rm m ■ m m m ■ ■ ■ a II
0ıı a m ■ H H H m h R MI I
§ 3 M E
.3? C m ¡5
n
Z' s ö E ^ <
X &

Grafikteki yağış rejimine sahip alan ile ilgili


30. Aşağıda verilen ova ve oluşum kökeni eşleş­ olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
tirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Uzun çayır örtüsü görülür.
A) Tefenni-Karstik
B) Sıcaklık ile yağış ters orantılıdır.
B) Niksar-Tektonİk
C) En az yağış kış mevsiminde düşer.
C) Sİlifke-Delta
D) Haziran ayı yağış miktarı, ocak ayı yağış
D) Merzifon-Kârstik miktarının dört katından fazladır.
E) İnegöl-Tektonik E) Kışlar uzun ve sert geçer.

Diğer sayfaya geçiniz.


23
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

33. Meltem rüzgârları ülkemizde de görülen günlük 35. Türkiye’nin 1935-2015 yılları arasındaki nüfus
devirli rüzgârlardır. artış hızı özellikleri ile ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Deniz, kara, dağ ve vadi meltemi olarak çeşit­
A) En düşük nüfus artış hızı oranına II. Dünya
lere ayrılan bu rüzgârların oluşmasında etkili
Savaşı nedeniyle 1945’te ulaşılmıştır.
olan ortak etken aşağıdakilerden hangisidir?
B) Nüfus artış hızı hiçbir zaman %0 0 olmamıştır.
A) Gece-gündüz süre farkları
C) Almanya ile 196Tde imzalanan işçi göçü
B) Anadolu’nun bir yarımada olması
anlaşmasına bağlı olarak artış hızında
C) Gece-gündüz sıcaklık farkları
düşme yaşanmıştır.
D) Yer şekilleri çeşitliliğinin fazla olması
D) Artış hızmın yüksek olduğu dönemlerde yurt
E) Anadolu’nun jeolojik olarak genç olması dışından yaşanan göçler etkili olmuştur.
E) Son yıllarda uygulanan nüfus artışı teşvikine
rağmen artış hızı yeterli yükselme hızına
ulaşmamıştır.

36. Türkiye’de özellikle İç Anadolu’daki kırsal alan


toprak meskenlerinde kuzey duvarlar daha kalın
ve küçük pencereli iken, güney duvarlar daha
İnce ve büyük pencereli olmaktadır.

Bu durum ülkemizdeki kırsal yerleşmelerde


hangi faktörün etkisini gösterir?
A) Savunma
Haritada gösterilen alanların ortak fiziki coğ­ B) Gelenek
rafya özelliği aşağıdakilerden hangisidir? C) Bakı
A) Orman örtüsünün yoğun olması
D) Yağış
B) Yükselti ortalamasının 0-200 m arasında
E) Yer şekli
olması
C) En fazla yağışın kış mevsiminde düşmesi
D) Yıllık yağış toplamlarının az olması
E) Geniş plato alanları olmaları

24
2017 K P SS. Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

37. Türkiye’de iller ve nüfus özellikleri ile ilgili 39. Aşağıdaki haritada ülkemizde gerçekleştirilen üç
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? farklı bitkisel üretiminin ön plana çıktığı alanlar
A) Nüfus miktarı en az olan il Bayburt’tur. gösterilmiştir.

B) Konya’nın nüfus yoğunluğu Türkiye ortala­


masının altındadır.
C) Tunceli nüfus yoğunluğunun en az olduğu
ildir.
D) Adana Türkiye’nin beşinci büyük ilidir.
E) Yalova’nın nüfus yoğunluğu Türkiye ortala­
masının üstündedir.
Numaralar ile gösterilen alanlarda üretimde
ön sırada yer alan bitkisel ürünler aşağıdaki-
lerden hangisidir?
1 II 111
A) Ayçiçeği Üzüm Pamuk
B) Fındık Pamuk Mısır
C) Kivi Haşhaş Muz
£ D) Pirinç Keten Gül
re
uy
<
ta
E) Buğday Kenevir Zeytin
E
E
Ui
£fi
E
<
ü
O
X

ıu
ffl

38. Türkiye’de deniz ürünleri avcılığı üretiminde 40. Türkiye tarımının en önemli sorunu aşağıda
Doğu Karadeniz ilk sırada yer alır. verilenlerden hangisidir?

Bu durum üzerinde; A) Gübreleme

I. Karadeniz’in eskiden bir göi olması, B) Sulama

II. balık miktarının fazla olması, C) Makineleşme

III. balık çeşidinin fazla olması, D) Nöbetleşe ekimin yaygınlığı

IV. yağış rejiminin düzenli olması, E) Tarım alanlarının yetersizliği

V. diğer ekonomik faaliyet kollarının pek fazla


gelişmemiş olması

bilgilerinden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) II ve III C) il ve V
D) III ve İV E) IV ve V

Diğer sayfaya geçiniz.


25
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

■41. Aşağıdaki haritada Türkiye’de çıkarılan bazı 43. 2017 yılı sonunda tamamlanması beklenen
madenlerin bulunduğu en önemli alanlar numa­ ve tamamlandığında Türkiye’nin en uzun
ralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. tüneli olacak olan Ovit Tüneli aşağıda verilen
illerden hangisini birbirine bağlayacaktır?
A) İstanbul-İzmir
B) Trabzon-Gümüşhane
C) Rize-Erzurum
D) Kars-Artvin
E) Ankara-Bolu
Bu alanlarda çıkarılan madenler aşağıdakile-
rin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Bor Bakır Demir
B) Volfram Cıva Taş kömürü
44. * Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)
C) Doğal gaz Barit Bakır
® Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
D) Linyit Krom Demir
Yukarıda verilen alanların ortak özelliği aşa-
E) Mermer Boksit Petrol s
E ğıdakilerden hangisidir?
vy
t A) Kış turizminde öne çıkan alanlar olması
E
B) Volkanik şekilleri ile turist çeken alanlar
olması
C) Mağaracılık turizminde önemli potansiyelleri
olması
D) Hem doğal hem de kültürel miras alanı olma­
ları
•ti
E) Türk kültürü ile ilgili önemli arkeolojik alanlar
olması

45. Ülkemizde kurulması planlanan Sinop ve


42. Aşağıda verilen il çiftlerinden hangisi hem Mersin’deki nükleer santrallerin yerlerinin
Doğu Karadeniz Projesi hem de Yeşilırmak belirlenmesinde, aşağıda verilenlerden han­
Havzası Gelişim Projesi’nde yer alır? gisi etkili olmuştur?
A) Samsun-Tokat A) Enerji kaynağı olan uranyum yataklarına
B) Gümüşhane-Bayburt yakınlık
C) Çorum-Yozgat B) Enerjiyi kullanacak sanayileşmiş alanlara
D). Zonguldak-Karabük yakınlık

E) Rize-Trabzon C) Kuvvetli rüzgârların etkili olmaması


D) Güneşlenme süresinin fazia olması
E) Düşük deprem riski ve suya yakınlık

26
2017 KPSS . Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

46. Aşağıdaki durumların hangisinde hâkim, 49. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında
hukuk yaratma yöntemine başvurabilir? düzenlenen kişinin hak ve ödevleri arasında
A) Kural dışı boşluk olduğu durumda yer almaz?

B) Zımni kanun boşluğu olduğu durumda A) Zorla çalıştırma yasağı

C) Hukuk boşluğu olduğu durumda B) Dernek kurma hürriyeti

D) Kural içi boşluk olduğu durumda C) Mülkiyet hakkı

E) Kasıtlı susma durumu olduğunda D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti


E) Haberleşme hürriyeti

47. Aşağıdaki haklardan hangisi kurucu yenilik


doğuran hak niteliğindedir?
A) Ayıplı malın ayıpsız malla değiştirilmesini
isteme hakkı
B) Sözleşmenin feshi hakkı
C) İstifa hakkı
D) Mirasın reddi hakkı
E) Ön alım hakkı

48. I. Sosyal ilişki düzenleme


II. Emir ve yasaklar içerme
İli. Devlet tarafından desteklenme
IV. Maddi yaptırımlar içerme
50. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ele aldığı
V. Yazılı olma
konunun araya başka bir işlem girmeden
Yukarıdakilerden hangileri hukuk kurallarını düzenlenmesi aşağıdaki özelliklerden hangi­
diğer sosyal düzen kurallarından ayıran özel­ sinin sonucudur?
liklerdir?
A) Yasama yetkisinin genelliği
A) I ve II
B) Yasama yetkisinin asliiiği
B) il ve lil
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
C) III ve IV
D) Yasama yetkisinin sinirsizliği
D) IV ve V
E) Yasama yetkisinin sürekliliği
E) III, IV ve V

Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi ^
https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME <* 1

51. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhu- 53. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da kamu
riyeti’nin bütünlüğünü ve birliğini temsil tüzel kişisi olduğu belirtilen idarelerden biri
eden kişiyi aşağıdakilerden hangisi seçer? değildir?
A) TBMM A) TRT
B) Bakanlar Kurulu B) İl özel idaresi

C) Halk C) Üniversite
D) Cumhuriyet Senatosu D) TÜBİTAK

E) Başbakan E) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

52. İdarenin kuruluş, teşkilatlanma, görev, yetki 54. Aşağıdakilerden hangisi memUr olma şartları
ve sorumluluklarının belirlenmesinin kanun­ arasında yer almaz?
la yapılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin A) Taksirli suçlardan 6 aydan fazla hapis cezası
sonucudur? almamış olmak
A) Merkezden yönetim ilkesi B) Devlet güvenliğine karşı, Anayasal düze­
B) Yetki genişliği ilkesi ne ve bu düzenin işleğine karşı suçlardan
C) İdarenin bütünlüğü ilkesi mahkûm olmama

D) İdarenin kanuniliği ilkesi C) En az ortaokul mezunu olmak

E) Kanunsuz emir D) Askerlikle ilişiği bulunmamak


E) Görevini yapmaya engel bir rahatsızlığı
bulunmamak

28
2017 KPSS * Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

55. 2016 ABD Başkanlık seçimini kazanan isim 57. 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk altın
aşağıdakiierden hangisidir? madalya kazandıran sporcu aşağıdakiierden
A) Gary Johnson hangisidir?

B) Jili Stein A) Kenan Sofuoğlu

C) Donald Trump B) Taha Akgül

D) Hillary Clinton C) Çağla Büyükakçay

E) Barack Obama D) Rıza Kayaalp


E) Hamza Yeriikaya

56. 2016 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 58. 15 Temmuz gecesi millî iradeye karşı yapılan
Büyük Ödüiü’nü sinema alanında alan isim hain saldırı girişimini engelleyerek, bu uğur­
aşağıdakiierden hangisidir? da şehit ve gazi olanların anısına özel olarak
A) Şener Şen darphane tarafından basılacak 1 TL’de sem­
B) Kemal Sunal bolize edilen aşağıdakiierden hangisidir?

C) Tarık Akan A) Bayrak tutan eller

D) Cüneyt Arkın B) TBMM

E) Kadir İnanır C) Külliye


D) Köşk
E) Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer sayfaya geçiniz.


29
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1

59. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Pamuk’un


eserleri arasında ver almaz?
A) Sessiz Ev
B) Beyaz Kale
C) Babamın Bavulu
D) Kırmızı Saçlı Kadın
E) Kurt Kanunu

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi

60. Aşağıdakilerden hangisi E7 ülkelerinden biri


değildir?
A) Endonezya
B) Türkiye
C) Çin
D) Meksika
E) İngiltere
TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Parçadaki “bireysel bir noktada başlar ama 3. Parçada verilen deyimlere ve öncesindeki
okuru kolayca toplumsal bir ortak bilince götür­ anlamlara baktığımızda i, II, III ve V numarayla
düğü" sözlerinde dikkat edilmesi gereken iki verilen deyimlerin doğru açıklandığını görürüz.

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
anahtar söz vardır: “bireysel" ve “toplumsal Ancak, IV numarayla verilen “at oynatmak” deyi­
ortak bilinç”. Yazar, denemelerinde bireysellikten mi “1. yarışmak, 2. bildiği ve istediği gibi davran­
toplumsal ortak bilince ulaşıyorsa “başlangıçta mak1 anlamlarına gelmektedir. “Bir alanın çok
kişilerin tek tek sorunlanrtı, derdini-, sevincini geniş olduğunu anlatan deyim İse ‘at koşturacak
anlatıp sonra toplumsal ortak bilince ulaşıyordun kadar” sözüdür.
Bu anlam, parçadaki “Önce, kendinizi oku­
duğunuzu düşünürsünüz ama sonra bir de
bakarsınız ki içinde bulunduğunuz topluma
ayna tutulmuş. O toplumun değer yargılan,
öfkeleri, sevdaları, hayalleri yazıya dökül­
müş.” sözleriyle de desteklenmiştir. Bu doğrul­
tuda parçada altı çizili sözle anlatılmak istenenin
B seçeneğinde verilen “kişisel bir kaynaktan çık­
masına rağmen her kesimi ilgilendiren bir bakış
açısına ulaştığfnın olduğu görülür.
CEVAP: B

Bu tarz sorularda önce, verilen metni olduğu


gibi okumalıyız. Metinde bazı boşluklar alsa da
metnin vermek istediği iletiyi diğer sözcüklerden
az da olsa çıkarabiliriz. Bu iletinin karşılaştırma,
olumlu - olumsuz yanı belirtme gibi durumlarını
2- Parçadaki "Acı çekiyorsan canlı, başkalarının ise seçeneklerde verilen sözcüklerin anlamı ve
acısını hissediyorsan İnsan olduğun söylenir." ekleri belirieyecektir.
sözlerini göz önünde bulundurursak parçada
Öncülde verilen cümlede “pozitif ebeveyntiğin
veriien boşluğa “başkalarının acılarını paylaş­ anne-babaların ihtiyaçlarıyla değil, çocukların
manın canlı varlığı insan kılacağfna dair bir
ihtiyaçlarını dikkate alma"yla itişkiiendirildiğini
cümle getirmemiz gerektiğini görürüz. Öyle ki görürüz.
böyle olmayanlar “Duygusunu açık etmeyen
Bü bağlamda tik boşluğa "ihtiyaçlarına" söz­
İnsanlara karşı bir diğer kültürel yaklaşım da
cüğünün getirilmesi gerektiğini görürüz. İkinci
şöyiedir. Robot gibi." sözleriyle parçada bir robo­
boşluğa A, B, C ve D seçeneğindeki İkinci sözler,
ta benzetilmiştir. Bu doğrultuda verilen boşluğa
olumsuz anlamlar çağnştırdığı İçin gelemez
D seçeneğinde veriien “duygulanınız olduğu ve
Cümledeki anlamı tamamlayan “dikkate alan"
onları paylaşabildiğimiz sürece insanız” sözleri­
sözcüğünün ikinci boşluğa gelmesi gerekir.
nin getirilmesi gerektiğini görürüz.
CEVAP: D
2017 KPSS . Genel Yetenek Türkiye Geneli - D E N E M E . 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - D EN EM E. 1 / ÇÖZÜM LER

5. Parçada IV numarayla verilen "Geliştiren anne 7. Parçada 1 numarayla verilen “Dağlalesi bu adı 8.. Seçeneklerde verilen sözcükleri inceleyelim: : 10, Soru kökünde “farklı türde kullanım" sorgulandı­
f i
baba olmak İçin kendinizi ve çocuğunuzu tanı­ taşımasına karşın laleyle akraba değildir." oüm- ğı için verilen sözcüğün isim, sıfat, zamir, zari,
A) “teorilerinin” sözcüğünde birden fazla çekim j
malı, beklentilerinizi, niyetinizi keşfetmeli; değer­ lesinde dağialesiyle ilgili “herkes tarafından bili­ edat, bağlaç, ünlem, eylem" olma durumlarına
eki kullanılmıştır: I
lerinizi ve aile ilişkinizi sağlıklı tutmalısınız.'’ cüm­ nen bir yanlışlığa” değinildiğini söyleyemeyiz. bakmak gerekir.
teorilerinin < teori -teri -nin •
lesinde “-meli, -malı" ekleri, söz edilen eylemlerin Bu cümlede bir tespit yapılmış; sadece çiçeğin, İsım fc. ç.e. ç.e. ■ “yüksek" sözcüğü A, B, D ve E seçeneklerinde
yapılması gerektiğini bildirdiği için bu cümlede adını aldığı türle akraba olmadığı söylenmiştir, kendinden sonra gelen isimleri nitelediği için tür
B) “çizgilerini” sözcüğünde fiilden isim yapım eki i
gereklilik anlamı söz konusudur. Başka deyişle li numarayla verilen cümledeki “dağlalesi ise olarak "sıfat" görevinde kullanılmıştır.,Ancak C
kullanılmıştır:, •
bu cümlede, “...kendinizi ve çocuğunuzu tanı­ düğün çiçeğigilier familyasında yer alır";şözüni£: seçeneğinde “yüksek” sözcüğü, “oynamak" fiilini
' Sİ?- *3i -ten (n) *1 i
manız; beklentilerinizi, niyetinizi keşfetmeniz; göz önünde bulundurursak dağialesiyle ilgili ola­ belirtmiş ve “zari" görevinde kullanılmıştır.
fiil. k. i.i.y.B. ç.e. ç.e. I
değerlerinizi ve aile ilişkilerinizi sağlıklı tutmanız rak “bulunduğu grubun ne olduğu hakkında" bilgi (“Nasıl?" sorusunu isme yönelttiğimizde aldı­
gerekir" anlamı vardır. C) “izleyebileceğimiz” sözcüğünde yapım ekiyle |
verildiğini söyleyebiliriz. ğımız yanıt sıfat, fiile yönelttiğimizde aldığımız
çekim eki bir arada kullanılmıştır: \
CEVAP: c İÜ numarayla verilen cümledeki “Dünyada daha yanıt zari olacaktır.)
iz -je (y) -ebil -ecek -imiz i
çok Kuzey Yarım Küre'nin orman ve çayırlarında isim k.i.f.y.e. yeterlik t. stf.f. e. ç.e. \ CEVAP: C
yaygın olan bu çok yıllık otsu bitkilerin” sözlerini
D) “kitabı” sözcüğü, belirtme durum eki alırken :
göz önünde bulundurursak dağialesiyle ilgili
değil, tamlanan eki aiırken yumuşamaya ■
olarak “daha çok nerelerde görüldüğünden" söz
: uğramıştır. i
edildiğini doğrulayabiliriz. ?
“el kitap(b) :l '
İV numarayla verilen cümledeki “bu türlerin bazı-,
6. Çıkarım cümlelerinde, bir düşünce veya kav­ isim k. tamlanan eki ;
ları ilkbaharda bazıları sonbaharda çiçek açar"
ramla ilgili veriler değerlendirilip yorumlanarak o | E) “sunuyor" sözcüğünde sadece çekim eki |
sözlerini göz önünde bulundurursak dağlalesinin .
verilerden doğru ya da yanlış bir sonuca ulaşılır. §■
ffl “çiçeklenme zamanlarının farklılık gösterebilece­
kullanılmıştır ?
sun- (u)yor \
BENİM HOCAM UYARIYOR ~ £ ği* hakkında bilgi verildiğini söyleyebiliriz.
(D fiil k. çekim e. S
V. cümledeki “...adı olan ‘anemon’ sözcüğü Eski CEVAP: D |
Çıkarım cümlelerinde “— olmuş kİ — olmuş." g u
Yunancada ‘rüzgâri anlamına gelen bir sözcük­ O
ya da “— olması — olduğunu gösterir." anla- * X

ten türemiştir.” sözlerini göz önünde bulundurur­ 9. Çatı özelliği, cümlede özne - yükiem ilişkisi i
mı yoğundur. £
1 :----— ------------ —-------- i C9 sak dağialesiyle ilgili olarak ‘bilimsel tür adının'** (etken, edilgen, işteş, dönüşlü) ve nesne - yük­
Bu bağlamda numaralanmış cümlelere baktığı- ; kökeni hakkında” bilgi verildiğini söyleyebiliriz. lem İlişkisi (geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan)
mızda li. ve IV. cümlelerde çıkanm yapıldığını i CEVAP: A . açısından incelenir.
görürüz; i Çatı özelliği, yüklemi fiil olan cümlelerde (yani fiil
II. cümlede yazarın “son nefesine kadar yazma- ■ cümlelerinde) aranır.
sı"na bakılarak yazarla ilgili “yazma tutkusunun ■ Çatı özelliği, yüklemi isim olan cümlelerde (yani
11. Eylemin ne zaman gerçekleştiğini bildiren söz­
ve dile düşkünlüğünün ne kadar güçlü olduğu" ■ İsim cümlelerinde) aranmaz.
cük ya da söz “Ne zaman?” sorusuna yanıt olur
çıkarımı yapılmıştır (Başka bir deyişle “Yazma ; O hâlde her cümlenin yüklemini belirleyip isim ve “zaman zarfı" olarak cümlede görev yapar. A
tutkusu ve dile düşkünlüğü çok güçlü id son 1 mi, fiil mi olduğuna bakalım: seçeneğindeki “öğleden sonra” sözü, B seçene­
nefesine kadar yazıyor." çıkarımı söz konusu- |
e I. cümlenin yüklemi: “vardır” ismidir. * ğindeki “güneş tepedeyken” sözü, C seçeneğin­
dur.). i
li. cümlenin yüklemi: “yaşar" fiilidir. deki “dışarı çıkmadan” sözü ve E seçeneğindeki
IV. cümlede “entelektüel duyarlığına, hem bireyi i
“gün boyu" sözü içindeki bulundukları cümlenin
hem de toplumu tüm karmaşıklığı ve bütün- i III. cümlenin yüklemi: “yönelir" fiilidir.
eylemlerinin ne zaman yapılacağını bildirir ve
lüğü İle anlatma çabasfna bakılarak yazarın i IV. cümlenin yüklemi: "hissederler" fiilidir. zaman zarfı olarak görev yapar. Ancak D seçe­
“yaşarken ölümsüzleşmesini sağlayan en önemli i
V. cümlenin yüklemi: “öz güven duygusudur” neğindeki “deri tiplerine bakılmadan" sözü, “kul­
yanının bu olduğu" çıkanını yapılmıştır (Başka !
isim öbeğidir. lanma" eyleminin “ne zaman” yapılması gerek­
bir deyişle “Entelektüel duyarlığı, hem bireyi i
tiğini değil “nasıl" yapılması gerektiğini bildiren
hem de toplumu tüm karmaşıklığı ve bütünlüğü i Demek ki parçada I. ve V. cümlenin yüklemleri
“durum zarfı’ dır. (Nasıl kullanılmalı? “deri
İle anlatma çabasındaki yaşarken öiümsüzrûğü ; İsim olduğu îçln bu cümlelerde çatı özelliği aran­
tipine bakılmadan” kullanılmalı.)
kazanıyor." çıkarımı söz konusudur.). i maz. Diğer cümlelerde ise yüklem, fiil olduğu için
■ çatı özelliği aranır. CEVAP: D
CEVAP: C CEVAP: B

Diğer sayfaya geçiniz.


5
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME . 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS . Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1 1 ÇÖZÜMLER

12. Öncülde verilen cümleleri tek tek İnceleyelim*. ; 13- Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan 14. Bu soruda işimize yarayacak yazım kurallannı ; 15. Bu soruda işimize yarayacak noktalama işaretle­
: sözcüklere ünlüyle başlayan yapım eki, çekim ' kısaca hatırlayalım; ; rini kısaca hatırlayalım:
!. cümlede "seçerler" sözcüğü, yüklemdir. Bu
eki geldiğinde ya da ünlüyle başlayan yardımcı - ® Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, ; • Anlamca tamamlanmamış, yüklemi söylen­
yüklem, cümlenin sonunda olduğu için cümle
■ eylemle birleşirken sözcükteki bu dar ünlülerin il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle ; memiş cümlenin sonuna üç nokta (...) konur,
kurallıdır, “seç-" fiilîne "-er" geniş 2aman ve “-ler"
i düşmesine ünlü (hece) düşmesi denir. başlar; Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl i
III. çoğul kişi eki gelmiştir, dolayısıyla yüklem « Anlamca tamamlanmış, yüklemi söylenmiş
çekimli fiil özelliğini korumaktadır ve cümie, fiil beldesi, Taflan köyü vb. : cümlenin sonuna nokta (,) konur.
: A seçeneğinde herhangi bir sözcükte ünlü düş-
cümlesidir. ı mesî gerçekleşmemiştir, "kayıp vermişti” sözcü- * Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb, i * Metin içinde art arda sıralanan eş görevli
■ günde ünlü düşmesi yoktur, sözcük “kaybolmuş- yapı adlarının, tarihî adların bütün kelimeleri ; sözcüklerin arasına virgül (,) konur.
II. cümlenin yüklemi “fark edilmez" sözüdür. Bu
■ tu" şeklinde olsaydı “t” ünlüsü düşmüştür, derdik. büyük harfle başlar: Doimabahçe Sarayı, :
söz, "yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem"- *> Yükleme uzak düşmüş özneyi vurgulamak
İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu -
dir. Dolayısıyla yüklem basit yapılı değil, birleşik i B seçeneğindeki "kıvrımlı" sözcüğünde ünlü için virgül (,) konur.
Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata ;
yapılıdır. Cümle, “-mez" olumsuzluk ekini aldığı : düşmesi gerçekleşmiştir, “kıvır-" sözcüğü “-im” « Kendinden sonra açıklama yapılacak cümle­

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, i

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


İçin olumsuzdur (Ancak iki yargının biri yanlış | yapım ekini aldığında sözcüğün son hecesindeki nin sonuna iki nokta {:) konur,
Efes Antik Kenti'ne, Zafer Abidesi, Bilge ;
olduğu için cevabımız B seçeneği olacaktır.). i T dar ünlüsü düşmüş, "kıvrımlı” olmuştur.
Kağan Anıtı vb. (Bu kural, II numaralı sözün i ® “Arasında, ile, ila, ve, -den... -e" anlamları
III. cümle, “Birden fazla cümlenin virgül (,) ya da i C seçeneğindeki "çevresini” sözcüğünde ünlü yazımım doğrular.). : katmak İçin sözcük ve sayıların arasına kısa
noktalı virgülle (;) birbirine bağlandığı cümlelere i düşmesi gerçekleşmiştir, "çevir-" sözcüğü “-e” çizgi (-) konur.
° Kurum, kuruluş, iş yeri, dernek, vakıf i
sıralı cümle denir.” kuralına uyduğu için sıralı i yapım ekini aldığında sözcüğün son hecesindeki vb. adları büyük harfle başlar ancak bu : o Cümie içinde özellikte vurgulanmak istenen
.. cümledir. Sıralı cümlelerde öge ortaklığı varsa i “i" dar ünlüsü düşmüş, "çevre" olmuştur. adlara gelen ekler, kesme işareti ite ayrıl- ; sözler, tırnak içine (“ ") alınabilir.
cümle, bağımlı sıralı cümle, öge ortaklığı yoksa maz: Danıştaym, Sabancı Holdingin, Ga2i |
| D seçeneğindeki “oynayan" sözcüğünde ünlü Bu bilgiler doğrultusunda parçada III numarayla
bağımsız sıralı cümle olur. Bu cümlede de hiç­ Üniversitesine, Yeşilay Derneğini, Mavi Köşe
it düşmesi gerçekleşmiştir, “oyun” sözcüğü "-a" (0 verilen “Dünyanın her köşesinden gelip ders
bir öge ortaklığı olmadığı için cümle, bağımsız Bakkaliyesinde... (Avrupa Biri iği’ne gelen %
| yapım ekini aldığında sözcüğün son hecesindeki veren hocalar." cümlesinde noktalama işaretinin
sıralı cümledir. Z
S "u" dar ünlüsü düşmüş, “oyna-" olmuştur. ekler ayrılır.) (Bu kural, III numaralı sözün £ yanlış kullanıldığını görürüz. Çünkü bu cümlenin
Çekingen bu tip bireylerin kişiler arası iletişimi / de / yazımını doğrular.). g sonuna, cümlede -yüklem varmış gibi- nokta
özne 0 E seçeneğindeki “keşfeden" sözcüğünde ünlü
• Sayılara getirilen ekler kesme işareti ile
O
| (.) konulmuştur ancak bu cümle, eksütili bir
zayıftır; / bu tip bireyler / kendilerinden, M düşmesi olmuştur, "keşif sözcüğü “etmek” yar-
ayrılır. Ek, sayının son rakamının okunuşu- S cümledir, yüklemi söylenmemiştir. Bu yüzden
Yüklem Ö zne m dımcı eylemi ite birleşirken “keşif sözcüğünün
na göre getirilmelidir (Bu kural, IV numaralı ; cümlenin sonuna nokta (.) değil, üç nokta (...)
düşüncelerinden bahsetmekte / zorlanır. ; İkinci hecesindeki “i” ünlüsü düşmüştür (Ses
sözün yazımını doğrular.). İ konulmalıdır.
D olaylı tüm leç Yüklem j olayı olduğu için de bu sözcük, bitişik yazılmış-
1 Ur.). *> İkilemeler ayrı yazılır (Bu kural, V numaralı ; “Dünyanın her köşesinden gelip ders veren
IV. cümlenin yüklemi olan “geliştiremezlef” söz­ sözün yazımını doğrular.). ;
CEVAP: A hocalar (vardı)."
cüğü, “geliştir-" ve yeterlik fiili olan"-ebif" fiilinin
Bu bilgiler doğrultusunda parçada I numaray- ■ Yüklem
olumsuzu He çekimîenmiştir. Dolayısıyla bu söz­
(a verilen “Kalkan Beldesi” sözünün yazımının CEVAPı C
cük, birleşik yapılıdır. Ayrıca yüklemin fiil özelliği
yanlış olduğunu, doğru yazımın “Kalkan beldesi" j
korunduğu için cümle tül cümlesidir.
şeklinde olması gerektiğini söyleyebiliriz. ■
, V. cümle “Aralarında anlam ilgisi bulunan cümle­ 16. Parçada II numarayla verilen “Bugüne kadar da
CEVAP: A
lerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan hiçbir iş arkadaşımla kendim arasında en küçük
cümlelere bağlı cümle denir.” kuralına uyduğu, bir tatsızlık yaşamadım." cümlesindeki “hiçbir iş
iki cümlenin “ve" bağlacıyla birbirine bağlanması arkadaşımla kendim arasında” sözleri Türkçenin
gerçekleştiği için cümle, bağlı cümledir. doğal söyleyişine uygun olmadığı için anlatım
bozukluğuna yol açmıştır. Cümle iki şekilde de
Bunun sonucu olarak amaçlarına ulaşmada
düzeltilebilir:
1. cümle

çektikleri güdükler yüzünden öfkeli olurlar /v e / » Bugüne kadar da hiçbir iş arkadaşımla aram­
(bağlaç)
da en küçük bir tatsızlık olmadı / geçmedi.
kaygı düzeyleri yüksektir. ° Bugüne kadar da hiçbir iş arkadaşımla en
2. cümle küçük bir tatsızlık yaşamadım.

CE VAP: B CEVAP: B

Diğer sayfaya geçiniz.


6 7
2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME * 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS • Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER

17. Parçanın genelinde “mtş gibi" yapan insan tipi- : 20. Parçada sanatta ilgilenmeyen kişilerle bîr arada Parçadaki “uzun betimlemeler yapmak yerine" 24. Benzer nitelikte iki varlığın ortak özelliğinin
nin faiklı şekillerde örnekler verilerek eleştirildiğini i bulunmak istemeyen ve bundan sakınan bir ve “ama betimlemeleri çoğaltmayan" sözlerinden verilmesi İçin o cümlede “karşılaştırma" anlamı­
görüyoruz. “Bir kitabı okumadan yorum yapmak, - I kişinin düşüncelerini okumaktayız. Parçada boş- yola çıkarak “tasvir öğelerini fazlaca kullanma­ nın olması gerekir. Dolayısıyla numaralanmış
okumuş gibi davranmak kime, tayda sağlar ki? ; .. iuktan önce verilen "Sanatın, edebiyatın insan dığına" değindiğini, parçadaki “Llç romanı da cümlelerde "karşılaştırma” anlamı aramalıyız.
Sosyal medyadan aşınlmış bir söz, kitapların | ayıklayan bir yanı var. Sanatla ilgisiz kişile­ kısadır" sözlerinden yola çıkarak “uzun olmayan Parçada V numarayla verilen cümlede "tropik
arka kapaklarından kopyala yapıştır yapılan bir iki ■ rin dostluklarım sevmiyorum," ve sonra verilen yapıtlar kaleme aldığına", değindiğini, parça­ ormanlar" ve "sulak alanlaı"tn “yeryüzünün en
cümle, bizi kültürlü yapmaz." ve "Dostlan varmış | "Sıkılırım. Bir noktadan sonra ben de sıkıcı bir daki “Ayrıntılar önemlidir ama onların çevresini fazla biyolojik üretim yapan ekosîstemler olma­
ğibi, çok seviyormuş gibi, hayattan tat alıyormuş i adama dönüşürüm." sözlerini dikkate aldığımız­ örmeye çalışırken dallandırıp budaklandırmak ları" yönünden ortak nitelik taşıdığından bahse­
gibi, hatta hayatı çözmüş gibi... Başkalarının haya- : da verilen boşluğa, kişinin iletişiminde bir tıkan­ yerşîzdir onda." ve “odak noktasındaki sorunu dilmiştir.
tında kendi yüzlerini, görürler." sözlerinden bu kişi- : maya gittiğini anlatan bir cümle getirmeyi düşü­ neyse onun çevresinde sıkıca dolanmaya çalı­ CEVAP: D
lerin hayatlarında bir şey yaşamadan yaşıyor gibi ■ i nürüz. Bu da D seçeneğinde verilen “Onlarla şan bir anlatım biçimiyle" sözlerinden yola çıka­
yapmalarının, kendi hayatlarını yaşamayıp başka \ sohbetlerimde, dostluklarımda bir tıkanıldık olur rak "gereksiz aynntılara yer vermekten kaçındı­
kimliklere bürünmelerinin eleştirildiğini görüyoruz. j her daim.” cümlesinde mevcuttur. ğına” değindiğini söyleyebiliriz. Ancak, parçada
CEVAP: C ! 25. Uzay çöplerinin ele alındığı bu parçadaki
CEVAP: D
sözü edilen sanatçının “roman kişilerini gerçek
“büyüklüğü 10 cm civarında olan 21.000 civarın­
yaşamdan seçtiğine” değinildiğini söyleyemeyiz.
da uzay çöpü", “Bir santimetre büyüklüğündeki
18. Parçanın ilk iki cümlesinde “insanlığın hedefi olan j CEVAP: E uzay çöplerinin sayısı da 500 binin üzerinde”,
Mars'a İnsanlı yolculuğun ne zaman olacağı" ile ■ Daha küçük, birkaç milimetre çapındaki çöplerin
ilgili bir bilinmeyenin anlatıldığını görüyoruz. Ancak ■ 23. Parçadaki “Yine bulundukları çevrenin nem miktarını ise saymamız mümkün değil fakat, 10
III numarayla verilen “Kızıl gezegene dair bugü- ş oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık | milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor” söz­
ne dek etde edilen bilgiler ve Mars'a yolculuğun S- olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde & lerinden yola çıkarak parçada, “birbirinden farklı
hikâyesi, dünyanın en yetenekli sunucularının ve | olumlu etkide bulunurlar.” sözlerini göz önünde 1 boyutlarda olan çöplerin yörüngemizde dolaştı­
21. Parçadaki "Edebiyat tartışmalarının bir sona
çağımızın en etkileyici bilim insanlarının sunu- | bulundurursak sulak alanlarla ilgili olarak “yere! g ğına değinildiğini söyleyebiliriz. Parçadaki “dün­
bağlanamaması, tartışan sanatçıların birbirleri­
muyla ekranlara geliyor." cümlesinden itibaren ise Ş ikfim üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna”, "Bu < yamız için şu anda büyük tehlike arz etmiyor”
O nin dilinden anlayamamalarından değii tartıştık­
“Mars’a yolculuğun anlatıldığı bir belgesel” ile ilgili g nedenle, gerek ekolojik değeri gerekse ticari ° sözlerinden yola çıkarak parçada “dünya için
ları kavramların sınırlarının belli olmamasından
bilgiler verilmiştir. Dolayısıyla bu parça, iki parag- i değeri yüksek değişik türden binlerce canlının =j çok büyük tehlike oluşturmadığına" değinildiğini,
kaynaklanıyor galiba.” ve “Terimlerin, kavramla­
rafa ayrılmak istense ikinci paragraf İli numaralı “ yaşamasına olanak sağlarlar." sözlerini dikkate “Bu çöpler, süregelen uydu görevlerine zarar
rın sınırları belli olmadı mi ne açıklık kalıyor ne
cümle ile başlar. i vermemesi için uzay kuruluşları tarafından izle­
berraklık.” sözlerini dikkate aldığımızda edebiyat alırsak “farklı canlı türlerine yaşam alanı sağ-
CEVAP: B İ niyor ancak tümünü izlemek maalesef mümkün
dünyasındaki tartışmaların sürekliliğinin nedeni . ladığına”, “Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin ve
ekolojik dengenin korunması ve devamlılığının değil," sözlerinden yola çıkarak parçada “yörün­
olarak “edebiyattaki kavramlann anlamlarının
19. Öncülde verilen I. ve II. cümle anlam akışı ve bir- i sağlanması yönünden büyük öneme sahip eko- gedeki çöplerin tamamını izlemenin pek olanaklı
kesin çizgilerle belirlenmemesi“ni söyleyebiliriz.
birine bağlayıcı sözlerden dolayı art arda gelme- i slstemlerdir." sözlerini dikkate alırsak “bulun­ olmadığına” değinildiğini, parçadaki “Ü2ay araç­
Bu anlam da E seçeneğinde verilmektedir.
lidir. (I)"...dağılmış hâldedir. (H) “Bu dağılma...” i dukları bölgedeki ekolojik çeşitliliğin devamında larına zarar verme olasılığı büyük olan bu hurda
II. ve III. cümle anlam akışı ve birbirine bağla- > CEVAP: E parçaların yarattığı tehlike, varlıklarından değil
rol oynadıklarına", “Tortuları, besin maddelerini
yıcı sözlerden dolayı art arda gelmelidir. (II) “... j ve zehirli maddeleri alıkoyarak su kalitesini de aslında hızlarından kaynaklanıyor." sözlerin­
hatıra ve bilgilerimiz tamamen yok olmuyor." (III) • yükseltirler." sözlerini göz önünde bulundurur­ den yola çıkarak “çöplerin varlıklarından ziyade
“Çünkü görüntüler, sesler parçalanıyor...” j sak "suyün niteliğinin artmasını sağladıklarına" hızlarının tehlike yaratabileceğine” değinildiğini
İli. ve IV. cümle arasında anlamsal bir bütünlük : değinildiğini söyleyebiliriz. Ancak sulak alanlarla söyleyebiliriz. Ancak parçada uzay çöpleri iie
olmadığını görürüz. Öyle İd V. cümledeki “kayıt i ilgili olarak parçada “su taşkınlarını yok ederek ilgili olarak “uzay araçlarına zarar verme İhtimal­
esnasında bu ağlar" sözünü söyleyebilmemiz l bölgenin su rejimini dengelediklerine" değinil­ lerinin çok düşük olduğuna” değinildiğini söyle­
için bu cümleden önceki cümlede "kayıt”, "ağ”/ ' i 22. Parçadaki “...böylece anlatıyı olabildiğince diğini ¿söyleyemeyiz. Parçada “Yer aftı suyunu yemeyiz. Çünkü parçada “uzay araçlarına zarar
sözcüklerinin geçmesi gerekir. V. cümle, III. ; yoğunlaştırmayı seçtiği bir anlatım biçimi kuru­ reşarj ve deşarj ederek, taşkınlann yok edici verme olasılığı büyük olan", “aynı parça bir uzay
cümledeki “farklı nöral ağlar üzerine kaydedi- : yor. ‘Bonzai'de de böyle bu, 'Eve Dönmenin etkisini azaltarak ve taban suyunu dengeleyerek aracına çarptığında ise aracı delip geçmesi çok
liyor" sözüne gönderme yaptığı için V. cümle ■ Yolları’nda da." sözlerinden yola çıkarak par- bulundukları bölgenin su rejimini düzenlerler.” da zor olmayacaktır." sözleri, bu çöplerin uzay
Kİ. cümleden sonra getirilmelidir, yani IV. ve V. ■ .çada sözü edilen sanatçı ve yapıtlarıyla ilgili cümlesinde “taşkınların yok edici etkisini azalttı­ araçlanna zarar verme ihtimali olduğuna vurgu
cümle yer değiştirmelidir. . • olarak “kimi yapıtlarında benzer anlatım biçim­ ğına” değinilmiştir, “taşkınlan yok ettiğine" değil. yapmaktadır.

. CEVAP: E İ lerini tercih ettiğine" değindiğini söyleyebiliriz. CEVAP: C


CEVAP: B

Diğer sayfaya geçiniz.


8 9
2017 KPSS . Genel Yetenek 2017 KPSS . Genel Yetenek Türkiye Geneli - D E N E M E . 1 / ÇÖZÜM LER
Türkiye Gendi - DENEME . 1 / ÇÖZÜM LER

26. Parçadaki “çöp mktan arttıkça insan hayatı i 3 1 . Payda eşitlenerek çözüm yapılacak olursa; 34. Verilen ifadede İçler dışlar çarpımı yapılacak dur-
28 - 30. soruların çözümleri
için önemli bir tehdit hâline geleceği” sözleri ; 2 1 1
Parantez İçlerine, kişinin kaç spor yaptığı ve J-J~2 1 2 -2 -3 7 ix ( 2 n - 3 )l
dikkate alındığında koyu dizilen sözcükte II. i (e) (a) (3) 6
sporu kaç kişinin yaptığı yazılmıştır. 1~ 72
cümleye “aşamalılık" anlamının verildiği görülür. j i J .J L = 6 -1 + 2
1 ~6 3 6 ( 2 n - 3)1 =71-72
IV. cümledeki "500 binin üzerinde” sözleri, bu j (6} (2)
(2n-3)! = 7!-9-8
cümlede “yaklaşıklık bildiren bir sözün kullanıldı- ! 7_
ğını gösterir. VI. cümledeki “maalesef sözcüğü, i AH_____
JL I- İL (2n-3)! = 9 -8 -7 !
7_ ~ 6 ‘ 7
bu cümlede yazarın konuyla ilgili kişisel bir ifade ! Banş(S) 6 (2n - 3)! = 9!
kutlandığını gösterir. VIII. cümledeki “önemsiz i Cenk (2) buradan,
Deniz (1)
= 1'dir.
gibi görünen boyu 1 cm civarındaki bir ‘cıvata1, \
Emreff) 2n - 3 = 9 =*2n = 12
rahatlıkla uzay yürüyüşü yapan bir astronotu
n = 6 bulunur.
öldürecek güce sahip; aynı parça bir uzay ara- | • Deniz binicilik sporunu yapıyor ve Ati bas­

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


cma çarptığında İse aracı delip geçmesi çok da î CEVAP: C

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


ketbol sporunu yapıyor ise Emre bu sporian
zor olmayacaktır.” sözleri, önemsenmeyen bir i
yapamaz, iki sporcu yüzme sporunu yapıyor
nesnenin ne kadar tehlike yaratacağına değinil- ;
ise bunlardan biri Emre olamaz, dolayısıyla
etiğini gösterir. Ancak I. cümlede “son 60 yılda i 35. Bölme işleminin sağlaması yapılacak olursa;
Emre halter ve tenis sporlarını yapmakta olup
uzaya gönderdiğimiz binlerce yapay uydu ve i bu iki sporu başka kimse yapmayacaktır. xyz l yz
bunların ortalığa dağılmış milyonlarca parçasıyla i 32. Ondalıklı sayılan rasyonel sayılara çevirecek
• Banş ve Cenk her. iki spor merkezinde spor olursak,
kaplıdır” sözlerinde geçmişe dair hiçbir durumun i
yapacaklan için yüzme sporunu yapan iki 30
karşılaştıntmadığını, sadece son 60 yılda yaşa- |
kişi Barış ve Cenktir. 6 14
nan bir olaydan bahsedildiğini görüyoruz. 60 yıl g xyz = 6■yz + 30

,
10 + 10
Önce nasıldı, bilgi verilmediği için karşılaştırma f • Bu durumda bilinmeyen Ali'nin ikinci sporu 1
JL JL
yapıldığını söyleyemeyiz. £ yapıp yapmadığı ve Barış ite Cenk'in yaptık­ 10 10 100 100x + yz = B?yz + 30
J5 2 1
< ları İkinci sporun hangisi olduğudur.
10 1 10
100x = 5-yz + 30
CEVAP: A o
X 20 L0Öx=jS' -(yz+6)
10
20 x = yz + 6
UL >3 , 2 1 10
28. Tabloya bakıldığında Ali’nin tenis sporunu yap­ 3e' >fis 10 100 1
14
madığı görülmektedir. 34
= 2 - T- = 10

CEVAP: B T 54
74
CEVAP: E
94

X = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
2 9 . Tabloya bakıldığında Ali ve Deniz'in X spor mer­ CEVAP: D
kezine gitmedikleri kesindir.
27. Parçada VII numarayla verilen “Uzay araçlarına CEVAP: E
zarar verme olasılığı büyük olan bu hurda par-
çalann yarattığı tehlike, varlıklarından değil de
36.
1+ 2+ 22+ 23 1+2+2g+23
aslında hızlanndan kaynaklanıyor.” cümlesin­ 1 23+22+2 + 1
de “neden-sonuç" ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. 30. Tabloya bakıldığında basketbol sporunu yapan 33. Bu tarz sorularda önce sonucun işaretini belirte T t 2 „22^ 23 23
sonra ifadelerin önündeki eksileri yok ât.
P3) (22} (2)
“Bu hurda parçalannın hızlan”, “uzay araçlarına ' iki kişiden birinin Ali olduğu bilinmektedir.
tek çift çüt çift
zarar verme tehlikesi yaratmaktadır, “hızlı olma­
Banş’tn basketbol sporu.. yaptığı bilgisi ekle­
Z3■
ları" neden, “zarar görmeleri” ise sonuç olacakbr. (_X -1 ) < 3 ? ( _ x 3 ) (-3 r 4) (X -3) ®
nirse başka kimse basketbol sporu yapamaz.
CEVAP: D Dolayısıyla D seçeneğindeki “Cenk basketbol
- + + +
sporu yapmaktadır." ifadesi kesinlikle yanlıştır. __ —6+8 —12 _ +8» y*13 = 23= 8
CEVAP: C
CEVAP: D

Diğer sayfaya geçiniz.


11
2017 KPSS • Genel Yetenek "Türkiye Geneli - DENEM E. 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS * Genel Yetenek Türkiye Geneli - D EN EM E. 1 / ÇÖZÜMLER

37 . Bu ifadenin sayısal karşılığı mutlak değerdir. 39. KökKfsayılarda sıralama yapılırken kök derece­ 45 . Sınıfta bulunan kız sayısı x, erkek sayısı y olsun.
3V£ —~ 31/2 fâ
I 2 k - 11 < 5 len eşitlenir. fİ ~ ----- 2
(2) Kız arkadaşı
42. Erkek arkadaşı
a = 2ı/3 S i/22 -3 = <f\2. = 2'V Î2 5 = V Î728
^ + -L -
—5 + 1 < 2 k < 5 + 1 b = 3 V2Ö2 = V4Ö0 2 ¿2 2 2 Hakan y -1 X
<V5>
c = -ğ- => 1<c < 2 6 ^ 2 -^ Sy'â Eda y x -1
2 2
cVc3<V2Ğ yğ+Vğ 2-fe
2 2 / r \ \
V T < V c 1 < VÖ4 Yani c en küçüktür, İlk bilgiden; x = 2 - ( y - 1) + 3
toplamı = 2’dir. buradan da; 2 _ 5 ijı- x = 2 y -2 + 3
U ? -? *
CEVAP: A a > b > c elde edilir. CEVAP: C |x = 2y + 1[ (I)

CEVAP: A
ikinci bilgiden; x - 1 = 3y - 5
* 4 3 . Verilen madde oranlanndan B, her iki oranda
|x = 3 y - 4 | (II)
ortak olduğu için eşitleme yapılarak çözüme
40 . İfadeler gruplandırarak çarpanlanna ayrılacak
gidilir.
olursa Buradan; I ve It.ortak çözülürse
A JL A = 4k
a;4 + a2 b - a 2 b3- b 3 B * 3 2y + 1*Î3y-^4
a3 + ab - a2 b —b2
(2) B = 6k
1 + 4 = 3 y -2 y
_B _ .2_ C = 15k*dir.
C “ 5 15 5=y
= a2 (a3 + b) - b2 (a^ + b) (3)
a (a2 + b) - b (a2 + b) X = 2y + 1 = 2 - 5 + 1 =11
I_______ I A + B + C = 500 gr
Sınıf mevcudu = x + y = 11 + 5
4k + 6k + 15k = 500
= 16'dır.
38. Somda öncelikle verilen İfadelerin İşaretleri bulu- £ fa2> tf)-(a 2 - b a) _ (a -Jb )-(a + b) 25k = 500 => k = 20
nur. (a2^HÎ) ■(a -b ) a^i
A = 4 k = 4-20 = 80 gı'dir.
işaret bulurken çift kuvvetli ifadeye bakılmaz. = a + b’dir.
CEVAP: D

x-K<0 = * t <0
+ 44 . Soruda verilen bilgilerden en önemlisi kutu üze­
K • y>0 => 'y '> O rinde yazan numara kadar top alınacağıdır.
46 . Soruda iki kişinin aynı tarihlerdeki yaşlan bulu­
41 . Ürünler eşit olarak paylaştınlacağı için çözüm Bu durumda toplam kutulardan alınan top sayısı
x -y -z > O =>x • y * z > O nacak olursa çözüm kolay olacaktır.
EBOBtan yapılır. =1+2+3+4+5=15
Esma Ahmet
Bunlardan x tanesi 5 gram İse 15 - x tanesi 8
45 80 (?V>EBOB = 5
gram’dır. 2004 yılı: 4 5 + 7, 17N
yargılar İncelenecek dursa torba ağırlığı A
5-x + 8 - {1 5 -x ) = 108
Ic
[ x yıl sonra
I. x • y + z = (-) + (-) = - 5x + 120 - 8x = 108 x yıl sonra
V l/ ' ' *
- + r torba sayısı
120 —3x="l08 22+ x 17+ x
II. x+ y + z = (-) + (+) + (-) = Kesin bir sonuç 9 + 16 + x = 30 =* 25 + x = 30
yaşlar toplamı; 22 + X + 17 + x = 63
- + - söylenemez. x = 3 0 -2 5 12 3x • x = 4 tür.
III. x - y + z = H - { + ) + ( - ) = - 3 3 2X = 6 3 -3 9
x= 5
^ v/ Bu dummda 5 gramlık toplann bulunduğu kutu 4
- + - 2x = 24 => x = 12 yıl
A = 5 x = 5- 5 = 25’tir.
numaralı kutudur.
İ ve III daima negatiftir. yıl olarak = 2004 + 1 2 = 2016 yılı
CEVAP: o

Diğer sayfaya geçiniz.


12 13
2017 KPSS * G o ld Yetenek Türkiye Geneli - DENEM E. 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS - Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER

47 . Verilen bilgiler kullanılacak olursa 48 . Bakkalın 1 koliden elde ettiği paket sayısı Yani buzdolabının tamamı 625 adettir. I. grafiğe 54.
I. ■ ^ p -4 pakettir. göre buzdolabının açısından bulaşık makinesi­
a nin adedi bulunur.
3 paket yumurta fiyatı = 1 koli İse
kâr = 1 pakettir. (Her kolide) Açı Adet
II. c - a + c - b = 1 6 = > 2 c - a - b = 16
III. b - a + c - b = 1 3 = > c -a = 13 8 koli yumurtadan kârı 8 pakettir. 150 \ S 625

iki denklem çözülecek olursa kâr = 8. paket = 16 — 1 paket = 2 liradır. 30 / \ k

2 c - a - b = 16=>2c - 0 - b = 16 CEVAP: B 30-625


150-k = 30-625 — k = Yukarıdaki i. şekilden İi. şekle geçilebilmesi için
3587
-1 / c - a = 13 + 0 = -1 3 k = 125'tir. ok yönünde 180° dönmesi gerekir.
c - b ==3'tür. CEVAP: C CEVAP: D

CEVAP: c

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


55- f(f(x) = 2 ise sonucu 2 olan

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


50. Verilen bilgilere göre,
fonksiyonlar f{1) = 2
II. grafik incelenecek olursa bulaşık makinesin­
den 100 adet satıldığı verilmiştir. 52 . I. grafikten üretilen fırın sayısı f(3) = 2’dir.

Açı Miktar Acı Miktar Bu durumda f«§x^)) = 2


30 125 1 ve 3 olmalıdır.

48. Grafikte verilenlere göre A ve B maddelerinin


karışımdaki yüzdeleri bulunacak olursa.
80
60
\
/ \
/ 100
60 X f(x) = 1 ise x = 4
f(x) = 3 ise x = 2 dir.
80-x 60-100 60-100 600 30-x = 60-125 «- x = 250 adet x değerler toplamı 4 + 2 = 6’dır.
kanşım miktar 80 ~ 80 80 s 8 CEVAP: C
50 30 = 75 adet
100 X CEVAP: D
II. grafikten satılan fınn sayısı
Açı Miktar 5 6 . a + b = a2 - ab
50x = 100 • 30 => X = 60 80 \ / 100 2 * 8 = 22- 2 ■ 8 = 4 - 1 6 = -12
120 y 3 * k = 32 - 3 - k = 9 - 3 k
120*100 2+8=3+k
51. II. grafikten satılan bulaşık makinesinin yüzdesi 80-y 120-100— y = = 150 adet
B: Karışım 80 — 3k = 9 + 12
ve adeti bulunursa buradan birinci grafikteki
40 „ „ 20 Üretilen fınn _ x__ 250 5^,tr
100 X bulaşık makinesinin sayısı bulunabilir.

Buzdolabının yüzdesi bilindiği için önce


Satılan fınn " y " 150 “ 3
3k = 21
k = 7dîr.
CEVAP: C
40-y = 100-20 =*■ y = 50 onun adedi bulunacak olursa;
Acı Miktar
80 100 57.
Burada; %60’lık 4 gram A iie %50’lik 6 gr B ıoo X \ x 53. Kartonun okun tersi yönünde 315° döndürülmesi
kanştırılırsa ile ok yönünde 45° döndürülmesi aynıdır.
8 0 -X 100-100
— x = 125 adet
80 80
%60 %50 %K buzdolabı vardır.
+ Torbada 1 beyaz kalması için, 1 beyaz dışında
4 6 10 Soruda buzdolabının %20’si satıldığı biliniyor. diğer topların alınması gerekir. O hâlde,
_ Yüzde Adet 2K, 1M, 1B alınmalıdır.
%20 \ / 125
6 0 - 4 + 5 0 - 6 = JffK
24 + 30 = K => K = 54tÜr.
%100 / \ y o= © m 1 - 1-2
5 -0 -0
-2 .

CEVAP: D
4-0-0-Y
20 -y = 125-100 =* y = 625 CEVAP: C

Diğer sayfaya geçiniz.


15
2017 KPSS * Genel Yetenek Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER

58. 6 0 . Doğruların kesim noktası, doğruların ortak çözü­


münden bulunur. KPSS
Genel Kültür
BENİM HOCAM ÇÖZÜMLER Boşunlar dileriz...

Uygurlar liderleri Bögü Kağan Döneml’nde 1040 Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuklu
ABC üçgeninde pisagor uygulanırsa
Manihaizm inancını benimsemiştir, Manihaizmin Devleti, Gaznelileri mağlup ederek Selçuklu üstün­
IACI2 = IABI2 + IBCI2
Uygurlarda resmî din olması neticesinde tapınak lüğünü sağlamış ve savaş sonrası toplanan kurul­
[ACI2 = S2 + 12® mimarisinde gelişme kaydedilmiştir (i). Et yemenin tayda alınan kararlar doğrultusunda Anadolu'ya ilk
IACI2 = 25 + 144 — IACI2 = 169 Sorudan y = x yazılırsa yasak olduğu Manihaizm inancının Uygurlarda Selçuklu akınları gerçekleştirilmiştir.
IACI = 13 cm x + 2y = 2 kullanılırsa; yayılması tarımın önemini artırmıştır (II).
1048 Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti
ADC üçgeninin alanı; y + 2y = 2 - . 3 y = 2 = * y = | ^ Ancak, veraset yani tahta geçiş sisteminin ile Bizans ve Gürcü ittifakı arasında Erzurum’da
I AB I - i PCI IA C I- IDE! x=y ~ x = | Manihaizm’e inanılması ile bir ilgisi yoktur. yapılmıştır. Bu savaşın en önemli özelliği
2 “ 2
nokta doğruyu sağlar. Bu durumda Anadolu’yu keşif savaşı olması ve İlk Selçuklu-
30
Bizans Savaşı olmasıdır.
mx + y =
CEVAP: E s 3 3 “ 3
2 1071 Malazgirt Savaşı, BizanslIların Anadolu’ya
rn-y =o^ m= 0 yapılan Türk akınlarım engellemek istemeleri
ve Büyük Selçuklu Devleti’nin de Anadolu'yu
yurt edinme isteği sonucunda meydana gel­
miş ve Selçukluların galibiyeti ile sonuçlan­
mıştır. Malazgirt Savaşı sonucunda Selçuklular
5 9 . Soruda verilenlere göre köpeğin tarayacağı alan
Anadolu’ya yerleşerek Türkiye Tarlhi'ntn başla­
A1 + Ag + Ag + A4’tür.
masını sağlamıştır.
CEVAP: E

Buçuktepe isyanı, Kanuni Sultan Süleyman


Dönemi’ne alt bir isyan olmayıp II. Murat’ın yerini
İL Mehmet’e bıraktığı sırada Çandariı Halil Paşa
2. Ülkenin hakan ve ailesinin ortak mal; sayılması,
tarafından II. Mehmet’e karşı çıkanlan ilk yeniçe­
ikrlı yönetim anlayışının benimsenmesi, han,
ri İsyanıdır,
hakan unvanlanmn kullanıiması geleneksel Türk
egemenlik anlayışının devam ettiğinin gösterge­
lerdir.

Güiam sistemi ise savaşlar neticesinde ele 5. Salyaneli yani yıllıklı eyaletler İltizam usulü
TC' rl *-6® 36* geçirilen ya da satın alınan küçük yaştaki çocuk­ ile vergi toplanan idarî birimlerdir. Bu eya­
A,= = 9ır ların Gulamhâne adı verilen eğitim merkezle­ letler merkeze uzak eyaletler olarak belirlen­
a TC'rs ır-42 16* . rinde yetiştirilerek ordu ve devlet teşkilatında miştir. OsmanlI Devleti’nde salyaneli eyalet­
3= 4T = 4 ~ değerlendirilmesidir. Gulam sistemi İslamiyet ler; Mısır, Habeşistan, Yemen, Tunus, Cezayir,
öncesi Türk devletlerinde görülmemiş, ilk kez Trablusgarp ve Bağdat’tır. Rumeli ise tımar
* rc*1* *-2® 4*
4= Karahanlılar tarafından kullanılmış bir sistemdir. sisteminin uygulandığı, salyanesiz eyaletler içe­
Alan = 16* + 9 * + 4 * + * - 30* Bu nedenle geleneksel yapı ile bir ilgisi yoktur. risindedir.
CEVAP: B

16 17
2017 KPSS . Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME * 1 1 ÇÖZÜMLER 2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME . 1 / ÇÖZÜMLER

6. Kocabaş, kazalarda gayrimüslim balkın işlerinden 9- XVII. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa etkisi görül­ 13. Osmanlıcılık fikrinin savunucuları; Namık Kemal, 17. Millî Mücadele'de KuvayimBliye’nin Batı Cephe­
sorumludur. Taşra teşkilatının bir gÖrevliskSr. mezken XVIII. yüzyıl ıslahatlarında Osmanlı Mithat Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, AEi Suavi si1nde ödemiş halkının veıdiği çetin destek “İlk
Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş, Kurşun Savaşı” ismi 3e anılmıştır
Ancak; yeniçeri ağası, has odabaşı, sadrazam, İslamcılık fikrinin savunucuları; M. Akif Ersoy,
Avrupa'yı örnek almaya başlamıştır. Bu iki CEVAP: C
münecdmbaşı merkez teşkilatının görevlileridir. II. Abdülhamid, Eşref Edip, Şemsettin Günaltay
dönem arası farktır.
CEVAP: C Türkçülük fikrinin savunucuları; Ziya GÖkaJp,
Islahatlar XVII. ve XV(!i. yüzyıllarda padişah­
Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Enver Paşa,
larla sınırlı kalmış (I) ve asker! ıslahatlar her iki
Şemsettin Sami, Zeki Velİdİ Togan
dönemde de yapılmıştır (Ut).
CEVAP: A
CEVAP: D

18. Sevr Barış Antlaşması son Osmanlı Padişahı


Vahdettin tarafından oluşturulan “Saltanat

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
Şûrası” ile imzalanmış, ancak Osmanlı Mebusan
14. Amasya Genelgesi’nde alınan “Ulusun bağım­
10. Osmanlı Devleti ilk iç borcunu III. Mustafa Meclisi tarafından onaylanmamış olması nede­
sızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracak­
Dönemi’nde yani XVIII. yüzyılda Galata ban­ niyle yürürlüğe girmemiştir. Saltanat Şurası İçe­
tır.” karan ile Mîllî Mücadele’nin yöntemi belirten­
kerlerinden almak için senetler düzenlemiş ve risinde; Rıza Tevfik, Reşat Halis, Bağdatlı Hadi
miş, ulusal irade vurgulanmıştır.
yine XVIII. yüzyılda I. Abdülhamid Dönemi’nde Paşa vardır.
7. AB Kuşçu, Akkoyurriu DevtetTnin hizmetinde iken ;
borçlanılmıştır. CEVAP: A
Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a davet : CEVAP: E
edilmiştir. Ali Kuşçu davet ecikSği İstanbul’a gelerek | CEVAP: A
Fatih Külliyesi’nde çatışmalar yapmış, eğitim muf- ç
redatlannı hazırlamıştır. Fethiye, Mııhammetfiye |
gibi önemli eserler kaleme almıştır. £
CEVAP: A S 15. Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliğinden istifa S
O 11. Mora İsyanı çıkınca (1821) dönemin padişahı
ettikten sonra sivil olarak katıldığı iik faaliyeti |
II. Mahmut isyanı bastırması için Mısır valisi
Erzurum Kongresi'dir. £ 19. Yaralı Asker - Mi Çelebi
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş,
Girit ve Mora’nın yöneticiliği karşılığında Kavalalı Siperde Mektup Okuyan Askerler - Hikmet Onat
Kongrede, bölgesel toplanmasına karşın ulusal
bu yardımı geri çevirmemiştir. Mora İsyanı bas- kararlar alınmıştır. İlk Hedefiniz Akdeniz’dir - Edip Hakkı
tınlmasına rağmen Avrupa’nın desteği ile Edime Biraz Su - Cemal Tollu
CEVAP: B
Antlaşması neticesinde Yunanlar bağımsızlık
"Zeybekler Tablosu" ve ’"Hatay'ın Anavatana
kazanmış ve Kavaialı'ya vadedilenier yerine
Hasreti" adlı tablolar ünlü ressam İbrahim
getirilememiştir. Mısır sorunu, Mora isyanı neti­
Çaltı'ya aittir.
cesinde ortaya çıkmıştır.
CEVAP: A
8. II. Osman’ın Lehistan üzerine yaptığı sefer sonu­ CEVAP: B 16. Anadolu Ajansı, 1920 yılında Milli Mücadele'yi
cunda Hotin Kalesi ele geçirilmiştir. Bu durum halka aktarabilmek, destek alabilmek amacı ile
az da atsa sınır genişlemesine kanıttır (I). Bucaş kurulmuş bir yayın organıdır.

Antlaşması Be İV. Mehmet OsmanlI sımrlanna İrade-i Milliye Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi’nde
Podolya’yı katarak Batı’da en geniş sınırlara alınan kararla kurdurduğu ve "Benim Gazetem'
12. Sultan Abdüiaziz, Osmanlı Devietı’nin ilk özel
ulaşmıştır (II). olarak tanımladığı gazetedir.
gazetesi otan Tercüman-ı Ahval gazetesinin,
Kariofça Antlaşması fse OsmanlI Devleti’nin devlet idaresini eleştirmesi neticesinde iki hafta Minber, Mustafa Kemal ile Fethi Okyar'ın
ilk büyük toprak kaybım yaşadığı ve devle­ süre ile yayın hayatına engel olmuştur. İstanbul’da çıkardıkları gazetedir. j 20. Kadınlara 1924 Anayasası’na bağlı olarak 1930
tin Gerileme Dönemi’ne girmesine sebep olan i yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık, 1934
Hadika gazetesi de bu dönem sansür uygulanan Hâkimiyet-i Milliye ise, TBMM'nin yarı resmî
antlaşmadır. Bu antlaşmanın sınırlara katkısı i yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkı veril-
diğer gazetelerden biridir. yayın organıdır. 1935 yılında ismi Ulus gazetesi
olmamıştır. i miştir. E seçeneği yanlış olarak verilmiştir
CEVAP: A olarak değişmiştir.
CEVAP: D CEVAP: E
CEVAP: E

Diğer sayfaya geçiniz.


18 19
2017 KPSS ■ Genel Kültür Türkiye Geneli - D EN EM E. 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS-Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME - 1 / ÇÖZÜMLER

21 . Seçme seçilme hakkı, kadınlara Medeni Kanun 25. Gaspıralı İsmail, “Dilde, fikirde, işte birlik“ poli­ 28. Soruda belirtilen boşluğa Türkiye’nin orta kuşak­ 31 . Ülkemizde başta Doğu Anadolu olmak üzere
ile değil, 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklik­ tikası île hareket etmiştir. Mirat-ı Cedid, İki ta bulunmasının sonuçlarından herhangi biri hemen her bölgede volkanik araziye rastlanır.
le verilmiştir. Bahadır, İslam Medeniyeti gibi eserleri kaleme gelmelidir. Ancak volkan konileri daha nadir oluşumlardır.
almıştır. Doğu ve iç Anadolu’da daha belirgin olarak
CEVAP; B
Bu sonuçlar;
CEVAP: C bulunmaktadır. Haritada gösterilen V numara­
• Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması lı alanda iç Anadolu'da kuzeydoğu güneybatı
• Batı rüzgârlannın etkili olması yönünde uzanan volkan konilerinden Haşan ve
• Cephesel (frontal) yağışların etkisi altında Metendiz yer alır.
22. Tevhfcf-i Tedrisat Kanunu ile, eğitim-öğretimde
kalması CEVAP: E
birlik sağlanmış, laik, çağdaş ve millî bir eğitim
amaçlamıştır. Önergeyi Meclise sunan Vasıf • Akdeniz ikliminin yaşanması şeklindedir.

Çınar olmuştur. İnkılap karşıtı düşüncelerin gücü \ • Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülme­
kırılmıştır. sinin nedeni kısa mesafelerde yer şekillerinin
değişmesidir. (Göreceli konumun sonucu)
Ancak bu kanunun çıkarılması millî irade yani
CEVAP: E
cumhuriyetçilik ilkesine yönelik bir çalışma i
değildir. ;
CEVAP: E

şs 26. Yatıştırma politikası, Ingiltere Başbakanı


<
03-
« Chamberlain ile özdeşleşen politika olup 32. Yağış (mm)
<D
a Almanya'nın Çekoslavakya’yı 1938 yılında işgali 29 . Türkiye günümüze yakın jeolojik zamanda oluş- e
z
m ile sona ermiştir. muş genç bir ülkedir. Bu duruma bağlı olarak, g
S
< ülkemizde en fazia etkili olan dış kuvvetler olan S
O CEVAP: A
23 . Varlık vergisinin toplanması İsmet İnönü dönemi * akarsuların birçoğu henüz aşındırma faaliyetleri- =
gelişmesidir. Varlık vergisinin toplanması en £ ni tamamlayamadıkları için denge profiline ula- ğ
o
çok azınlık vatandaşlarını etkilemiş ve vergiyi şamamışlardır ve büyük bir bölümü "V” şeklinde ”
ödemeyenler yoi yapım çalışmalarında görev- i vadi profiline sahiptir. i
lendirilmlştir. ]
CEVAP: C
CEVAP: E
Soruda verilen yağış rejimi grafiği incelendiğin­
de en fada yağışın ilkbahar sonu yaz başında
olduğu, en az yağışın ise kış mevsiminde oldu­
ğu görüiür. Bu yağış rejimine Doğu Anadolu
30. Ovalar oluşum kökenlerine göre; tektonik, kars- BÖlgesi’nin kuzeydoğusunda rastlanır. Bu alanda;
tik, delta, taban seviyesi gibi çeşitlere aynlırlar. • Uzun çayır örtüsü görülür.
24. Musul meselesinin çözümü için 1924 yılın­
Soruda verilen; • Kışlar uzun ve sert geçer.
da İngiltere ve Türkiye’nin katılımı ile Haliç 27. Kartal Hücumu; 1940'da Almanya tarafından
• Tefenni-Karstik (Akdeniz) Ayrıca grafikteki veriler incelendiğinde;
Konferansı toplanmış (1), ancak sonuca ulaşı­ Ingiltere’ye karşı yapılan hava harekatıdır.
lamamıştır. Meselenin çözülememesi üzerine • Niksar-Tektonik (Karadeniz) • En az yağış kış mevsiminde düşer.
Milletler Cemiyeti devreye girerek geçici bir sınır Martta Harekatı; Almanya’nın Yunanistan'a sal­ • Silİfke-Delta ( Akdeniz) • Haziran ayı yağış mîktannın, ocak ayı yağış
yani Brüksel Hattı'm çizmiştir (li). dırması harekatıdır.
• Inegöl-Tektonik (Marmara) miktannın dört katından fazla olduğu görülür.
Mil Harekatı ise amacı Midvay Adası’nı almak ve
Sandler Raporu ise Hatay meselesinin çözüm eşleştirmeleri doğrudur. Ancak Orta Karadeniz’de Ancak bu alanda yaza doğru yağış arttığı ve
Amerikan uçak gemilerini yok etmek olan Japon
sürecinde gündeme gelmiştir. Bu raporun Musul yer alan Merzifon (Amasya) karstik değil tektonik kışın yağış azaldığı için sıcaklık ile yağış ters
harekatıdır.
ile alakası yoktur. kökenli bir ovadır. değil doğru orantılıdır.
CEVAP: B
CEVAP: c CEVAP: D CEVAP: B

Diğer sayfaya geçiniz.


20 21
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1 i ÇÖZÜMLER 2017 KPSS * Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME . 1 / ÇÖZÜMLER

33 . Meltem rüzgârları ülkemizde de görülen günlük 35. Türkiye'nin 1935 - 2015 yılları arasındaki nüfus 37 . Türkiye'deki bazı illerin nüfus özellikleri ile İlgili; 39. Haritada gösterilen I numaralı alan Edime
devirli rüzgârlardır. artış hızı özellikleri ile ilgili olarak;
« Nüfus miktarı en az olan il Bayburt'tur. (Meriç) çevresi, II. Afyon çevresi, III. Burdur-
Gün içinde (gece - gündüz) esiş yönü değişen • En düşük nüfus artış hızı oranına II. Dünya Isparta çevresini göstermektedir.
* Konya'nın nüfus yoğunluğu Türkiye orta­
bu rüzgârların deniz, kara, dağ, vadi meltemi Savaşı nedeniyle 1945'te ulaşılmıştır.
lamasının altındadır. (Yüz ölçümü büyük Bu alanların üretimde İlk sırada oldukları
gibi çeşitlen bulunur. Bu rüzgârların ortak • Nüfus artış hızı hiçbir zaman %□ 0 olmamıştır. olduğu İçin) ürünler;
özelliği gece gündüz sıcaklık farkları sonucunda • Almanya ile 1961’de imzalanan işçi göçü * Tunceli nüfus yoğunluğunun en az olduğu I. Pirinç (Çeltik)
oluşmalarıdır. anlaşmasına bağlı olarak artış hızında ildir. II. Keten
CEVAP: C düşme yaşanmıştır.
* Yalova’nın nüfus yoğunluğu Türkiye orta­ ili. Gül (Yağlık)
« Son yıllarda uygulanan nüfus artışı teşvikine lamasının üstündendir. (Yüz ölçümü küçük
rağmen artış hızı yeterli yükselme hızına olduğu için) şeklindedir.
ulaşmamıştır, CEVAP: D
bilgileri doğrudur.
bilgileri doğrudur. Ancak “Artış hızının yüksek
olduğu dönemlerde yurt dışından yaşanan göç­ Ancak "Adana Türkiye'nin beşinci büyük ilidir."
ler etkili olmuştur.” bilgisi yanlıştır. Ülkemizde ifadesi yanlıştır. Ülkemizde yapılan son nüfus
nüfus artış hızının yüksek olduğu dönemlerde sayımlarında (2014 - 2015) nüfus açısından
II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi, ekonomik, beşinci büyük il Antalya’dır.
sağlık alanındaki gelişmeler ve deviet politikası CEVAP: D
etkili olmuştur.
CEVAP: D

iO

36. Ülkemizdeki kırsal alanlardaki konutlarda doğal


koşutların etkisi belirgin olarak görülmektedir,
gerek meskenlerde kullanılan yapı malzemesi
gerekse meskenin şekli ve çatı yapısı üzerinde
etkiler gözle görünür şekildedir.
38. Türkiye’de deniz ürünleri avcılığı üretimin­ 40 . Tanmın önemli bir üretim ve istihdam alanı
Özellikle iç Anadolu’daki kırsal alanın toprak
de Karadeniz Bölgesi ve özellikle de Doğu olduğu ülkemizde yer şekilleri ve iklim koşullan
meskenlerinde kuzey duvarlar daha kalın ve
Haritada gösterilen alanlar Konya çevresi, Karadeniz bölümü İlk sırada yer alır. tanmsal faaliyetleri ve gelişimini kısrtlayabilmek-
küçük pencereli iken, güney duvarlar daha ince
Şanlıurfa çevresi, Malatya çevresi ve İğdır çev­ tedir.
ve büyük pencereli olmaktadır. Bu durum üzerin­ Bu durumun ortaya çıkmasında;
residir. Bu alanlar çevresine göre alçak ve deni­
de ülkemizde güney tarafların bakı yönü olması­ • Balık miktarının fazla olması Özellikle genelinde kurak ve yarı kurak bir
zel etkiden uzak olan ülkemizdeki az yağış alan
yerter arasında yer alırlar, na bağlı olarak daha sıcak olması etkili olmuştur iklim özelliğine sahip olan ülkemizde tarımın en
• Diğer ekonomik faaliyet kollarının pek fazla
(Mutlak konumun sonucu). önemli sorunu sulama olarak ortaya çıkmaktadır.
CEVAP: D gelişmemiş olması etkili olmuştur.
CEVAP: C CEVAP: B
CEVAP: C

Diğer sayfaya geçiniz.


23
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER 2017 K PSS. Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1 1 ÇÖZÜMLER

4 1 . Haritada gösterilen alanlarda; 44 . Ülkemiz doğal ve kültürel zenginliklerin çeşitliliği 46. Bir hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesinde yazılı : 47. Yenilik doğuran haklar, hak sahibine tek taraflı
ite dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer ve yazısız kaynaklarda hüküm bulunmaması \ irade açıklaması ile yeni bir hukuksal ilişki kur­
almaktadır. Bu alanlardan bir kısmı UNESCO durumunda karşılaşılan boşluk türüne “hukuk ; mak, var olan bir hukuksal ilişkiyi değiştirmek
Dünya Miras Alahlanha dahil edilmiştir. boşluğu” adı verilir. Hâkim, yazılı kaynaklarda ; veya sona erdirmek yetkisini veren haklardır.
Ülkemizde 2016 itibariyle 16 adet varlığımız bu önünde bulunan anlaşmazlığı çözüme kavuş- • Buradan hareketle yenilik doğuran haklar üç
listede yer almaktadır. Bu alanlardan turacak bir hüküm bulamazsa, öncelikle bu i gruba ayrılabilir.
konuda kendisine yardımcı olacak bir öri âdet i
• Göreme Millî Parkı ve Kapadokya • Kurucu Yenilik Doğuran Haklar: Bir hakkın
hukuku kuralının mevcut olup olmadığını araş- i
(Nevşehir) (19851 kullanılması yeni bir hukuksal ilişkinin doğ­
Doğal gaz, barit, bakır madenlerinin önemli çıka­ tıracaktır. Şayet somut olaya uygun düşen bir :
• Pamukkale-Hİerapolis (Denizli) [1988] masına yol açmakta ise buna kurucu yenilik
rım alanları yer alır. örf âdet kuralı bulursa o kuralı uygulayarak i
doğuran hak denir. Alım, kabul beyanı, ön
CEVAP: c hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye sorunu çözüme kavuşturacaktır. Ancak uygula- \
alım, geri alım gibi.
alınmıştır. nabilir bir örf âdet kuratı bulamazsa ki günümüz ■
0 Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Var
CEVAP: D koşullannda böylesi bir kural yok denecek kadar j
olan bir hukuksal durumun tak taraflı irade
az olduğundan, aranan kural hâkim tarafından j
açıklaması ile değiştirilmesini sağlayan hak­

https://www.facebook.com /KpssKaynakArsivi
bulunamayacak ve ortaya bir hukuk boşluğu \

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


lara değiştirici yenilik doğuran haklar denir.
çıkacaktır. Hâkim, kendisi kanun koyucu olsaydı i
Ayıplı malın ayıpsızı ile değiştirilmesi gibi.
nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre hukuk :
yaratacaktır. i ■ Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Kişilere,
var olan bir hukuksal durumu sona erdirme
42. Ülkemizdeki bazı alanlarda ekonomik kalkın­ ' 5= Hukuk Yaratma Yetkisinin Özellikleri s yetkisi tanıyan haklara ise bozucu yenilik
te Ec
mışlık seviyesinin geliştirilebilmesi için bölge­ <
w>. • Hukuki ilişkiye uygulanabilir yazılı ve yazısız ş doğuran haklar denir. İstifa, fesih, azil, söz­
<
sel kalkınma projeleri uygulanmaktadır. KOP, tn hukuk kuralının bulunmaması gerekir. s leşmeden dönme gibi.
J!z 3?
GAP, DOKAP, YHGP, ZBK, DAP bu projeler m m • Hâkim hukuk yaratırken önce kıyas yoluna | CEVAP: E
arasında yer alır. En fazla bölgesel kalkınma S < başvurmalıdır. S
O
projesine sahip olan Karadeniz’de yer alan o
• Hâkim hukuk yaratırken genel ve soyut nite- i
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) ve
likte kural koymak zorundadır. £
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında
yer alan Samsun ve Tokat illeri iki proje alanında • Hâkim hukuk yaratırken kanun koyucu gibi j
da yer alan ortak İllerdir. (Son Güncelleme Eylül hareket ederek, tarafların karşılıklı menfaat- j
lerini tespit etmelidir. j 48. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar; din kurailan,
2016)
ahlak kuralları, görgü kurailan ve hukuk kuralla­
• Hâkim hukuk yaratırken mevcut hukuk düze- \
CEVAP: A rıdır.
ni ile bağdaşacak bir kural koymalıdır. j
45. Ülkemizde enerji ihtiyacının dışa bağımlılıktan • Hâkimin hukuk yaratarak koyduğu kural i Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kurailan ve
kurtulması ve enerji üretiminin verimli kaynaklar kanun hükmünde değildir. i hukuk kuraliannın ortak özellikleri:
ile çoğaltılması amacı ile rüzgâr, güneş, biokütle
• Hâkimin hukuk yaratma yetkisi kuvvetler i • Sosyal ilişki düzenleme
ve nükleer enerji üretimleri yatınmlan artış gös­
ayrılığı İlkesi ile çelişmez. • Emir ve yasaklar içerme
termektedir.
• Hâkimin hukuk yaratarak koyduğu kural üst j * Yazılı ya da yazısız olma
Bunlardan nükleer eneıji 1te çalışan santrallerin yargı denetimine tâbidir. (Yargıtay) i
* Yaptırımlar içerme
43. Ülkemizdeki önemli projelerden biri de Rize ile kurulumu, tamamlanmamış olsa da Sinop ve
• Hâkimin hukuk yaratarakkoydüğü kural bağ- i
Erzurum illeri arasındaki kara yolu ulaşımını Mersin’de çalışmalan yapılmaktadır. Hukuk kuralları, kişilerin toplum içindeki davra-
layıcı değildir. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme i
kısaltacak ve kolaylaştıracak olan ulaşım proje­ nışlannı düzenleyen uyulması devlet gücü ile
Dünyada ve ülkemizde bu santrallerin yeri belir­ Kararlan bu kuralın istisnasıdır.)
desteklenen kurallardır. Hukuk kurallarını diğer
sidir. Bu proje kapsamında yapılan ve 2017 yılı lenirken deprem riskinin düşük olduğu alanlar CEVAP; e sosyal düzen kurallarından ayıran temel özellik
sonunda açılması planlanan Ovit Tüneli ulaşıma ve su kaynağına yakın alanlar (reaktörün soğu­
açıldığında ülkemizin en uzun tüneli olacaktır. maddi yaptırımlar içermesi ve devlet tarafından
tulması ve su buharı elde etmek için) tercih
desteklenmesidir.
CEVAP: c edilmektedir.
CEVAP: E

Diğer sayfaya geçmiş.


24 25
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - D EN EM E. 1 i ÇÖZÜMLER

49. Çalışma ve sözleşme hürriyeti, sosyal ve ekono­ 50 . 1982 Anayasası’na göre yasama yetkisi Türkiye 52. İdarenin kuruluş, teşkilatlanma, görev, yetki ve : 54. Taksirli suçlardan 6 aydan fazla hapis cezası
mik hak ve ödevler arasında yer alır, Büyük Millet Meclisine aittir. Yasama yetkisi, sorumluluklarının belirlenmesinin kanunla yapıl­ ; almamış olmak ifadesi yanlıştır. Taksir, dikkat
TBMM'nrn kanun yapmak, değiştirmek, kaldır­ ması idarenin kanuniliği ilkesinin sonucudur. ve özen yükümlülüğüne aykınlık dolayısıyla,
1982 Anayasası’nda düzenlenen kişinin hak
mak ve parlamento kararı alma yetkisi olarak da bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen
ve ödevleri: İdare Hukukuna Özgü îlke ve Esaslar
tanımlanabilir. neticesini öngöremeyerek gerçekleştirmesidir.
Kişinin dokunulmazlığı, madcfi ve manevi vatlığı • Merkezden yönetim ilkesi
Yasama yetkisinin özellikleri: Memur Olma Koşulları
Zoria çalıştırma yasağı • Yetki genişliği ilkesi
• Yasama yetkisinin asliliği (ilkelliği): : ° Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 1 yıldan
Kişi hürriyeti ve güvenliği ■ Yerinden yönetim ilkesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ele aldığı İ fazla hapis cezası almamış olmak
Özel hayatın gizliliği konunun araya başka bir İşlem girmeden ° Kamu tüzei kişiliği kavramı
: * Devlet güvenliğine karşı, Anayasal düze-
Konut dokunulmazlığı düzenlenmesidir. o İdarenin bütünlüğü ilkesi
i ne ve bu düzenin işleğine karşı suçlardan
Haberleşme hürriyeti ■ Genelliği (smııstzlığı): TBMM’nin Anayasaya ® Kamu hizmeti görevlileri i mahkûm olmamak
Yerleşme ve seyahat hürriyeti aykın olmamak kaydıyla her konuda aynntılı • Kanunsuz emir \ • Görevini yapmaya engel bir rahatsızlığı
düzenleme ve kanun yapabiknesklir.
Din ve vicdan hürriyeti o İdarenin kanuniliği ilkesi i bulunmamak
• Devredilmezliği: Yasama yetkisinin TBMM'ye
Düşünce ve kanaat hürriyeti CEVAP: D ■ En az ortaokul mezunu olmak
ait olması ve devredilmemesidir.
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti : ® Askerlikle ilişiği bulunmamak
• Sürekliliği: TBMMTIn sahip olduğu yasama
Bilim ve sanat hürriyeti i • 18 yaşını doldurmuş olmak
yetkisinin kesintiye uğramamasıdır.
Basın hürriyeti • • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş
Süreli ve süresiz yayın hakkı | olmak
vy
Basın araçlannın korunması S * Türk vatandaşı olmak
E
Kamu tüzel kişilerin elindeki basın dışı kitle S CEVAP: A
haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
Düzeltme ve cevap hakkı
Demek kurma hürriyeti
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı
Mülkiyet hakkı
Hak arama hürriyeti
Kanuni cezalara ilişkin esaslar 53. TÜBİTAK kamu tüzel kişiliğini Anayasa’dan
Suç ve cezalara ilişkin esaslar almaz.

İspat hakkı Anayasa'da kamu tüzel kişisi olduğu belirti­


Temel hak ve hürriyetlerin korunması len idareler:
55 . 2016 ABD başkanlık seçimleri, 8 Kasım 2016
CEVAP: D • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarihinde yapılmıştır. Bu seçimler 58. ABD
51 . 1982 Anayasası’na göre Türkiye CumhuriyetTnin • Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Başkanlık seçimleri olmuştur. ABD’nin Başkanı
bütünlüğünü ve birliğini temsil eden kişi Cumhur­ 0 Üniversite Barack Obama göreve iki kez seçilmiş oldu­
başkanıdır. 1982 Anayasası’nda yapılan 2007 ğu için üçüncü bir kez aday olması müm­
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş­
değişikliği ile Cumhurbaşkanının görev süresi kün değildi. Parti İçinde yapılan ön seçimler
ları (Odalar, Birlikler ve Barolar gibi)
5 yıktır ve halk tarafından seçilir. Bir kimse ile Demokratik Parti’nİn adayı Hillary CÜnton,
» Köy idaresi Cumhuriyetçi Partl’nîn adayı Donald Trump,
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar • il özel idareleri Libeteryen Parti’nin adayı Gary Johnson ve Yeşil
kanunla düzenlenir. ® Belediye Parti’nin adayı Jiil Stein olarak belirlenmiştir.
CEVAP: c Seçimleri Donald Trump kazanmıştır.
CEVAP: D CEVAP: C

Diğer sayfaya geçiniz.


26
27
2017 KPSS • Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER 2017 KPSS. Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME • 1 / ÇÖZÜMLER

56 . Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ûdül- ; Haşim Kaıpat. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül­ : 58 . Darphane, 15 Temmuz gecesi miHî iradeye
leri, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkı- j • Şelpe tekniğini sistemleştirerek el ile leri töreninin, daha sonra ilan edilecek bir tarihte ; karşı yapılan hain saldırı girişimini engeHeye-
larda bulunan özgün eserler veya hizmetler j bağlama çalma geleneğini modem dönemde Cumhuıbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirile­ ; rek, bu uğurda şehit ve gazi olanların anısı-
veren kişi veya kurumlan, devlet adına onurlan- ; temsil eden; çalış teknikleriyle Anado­ ceği bildirilmiştir. ; na özel 2 madeni para hazırladı. Söz konu-
dırmak ve özendirmek üzere, T.C. Cumhurbaş- ■ lu'nun kültürel zenginliğini, ruhunu dünyaya \ su paralar, Bakanlar Kurulu toplantısı önce-

,, https://www.facebook.com /KpssKaynakArsivi
CEVAP: A
kanlığınsa verilen ödüllerdir. 2008’de 29 Ekim ! aktaran; özden ve gelenekten kopmadan, ; sinde Hazine Müsteşarı Osman Çelik tarafın-
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde i yeni açılımlarla müzik sanatının sınırlarını ! dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ite

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


yerini bulan ödüller Mimarlık, Müzik, Edebiyat i keşfetmeyi sürdüren; icrası yanında Türk i Başbakan Binali Yıldınm’a sunuldu. Paralardan
vb. küttür ve sanat alanlarından kişilere veril- ; müziği literatürüne akademik boyutta da i biri aynı zamanda piyasaya sürülecek olan 1 tira-
mektedir. Ödüllerin, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ; güçlü katkılar sunan ve “Garip Bülbül” Neşet : dan, diğeri de üzerinde 20 lira yazan gümüş hatı-
ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği' kapsa­ Ertaş hakkında en kapsamlı çalışmayı ortaya j ra paradan oluşuyor. Darphane’nin 15 Temmuz
mında, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve | koyan Prof. Dr. Erol Parlak. i Demeği ile yaptığı çalışmalar kapsamında hatıta
sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türki- j i paraların yapılmasına karar veıfimesinin ardın-
• Türk sinemasında tip oyunculuğunu aşıp
ye’nin kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan, 1 canlandırdığı farklı karakterierde kendine has l dan önce paralarda kullanılacak görsel belir-
özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet j yeteneği ve özgün performansı He beyaz­ i. lendi. Onlarca görsel arasında yapılan değer-
gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişi ; perdeye unutulmaz rol kişileri ve dillerden i lendiımede 2 görsel uygun görüldü. “Olur alan’
veya kurumlara, devlet adına onurlandırmak ve 1 düşmeyen replikler kazandıran; esinlendiği i görsellerden biri tedavüle verilecek para için
özendirmek amacıyla verildiği belirtilmiştir. : ülke insanlannı ve onlann sorunlannı başa- I diğeri de gümüşten yapılacak olan hatıra para
nlı bir biçimde yansıtarak toplumsal tavrını i için seçildi. 2 ay süren çalışmalar neticesinde
Değerlendirme Kurulunun önerisi üzerine ş S
sanatın ince (filiyle ifade eden; üstlendiği rolün e basıma başlayan Darphane, 2 çeşit paradan
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2016 ra­
konumuna önem vermeden, oyunculuk işinin <
n birini 1 lira olarak tedavüle sunacak. Bu 1 liralar
ydı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük “
gereğini yaparak “küçük rolün olmadığını" ■ğ herkesin cebine girecek şekilde yaklaşık 80 miF
Ödülleri’ne layık görülen isimlerle ilgili şu |
| yon basılacak. Diğer hatıra paranın üzerinde ise
değerlendirmelere yer verilmiştir: | büyük oyuncu olarak gösteren Şener Şen.
S nominal değer olarak 20 lira yazacak. Gümüşten
• “Anadolu insanının derinliğinin peşine | • Geleneksel ebru sanatını günümüzde ve
| üretilmesi dolayısıyla satış fiyatı 100 lira olarak
düşerek aynı derdin farklı yansımala- £ özellikle Batı dünyasında kendine özgü ebat
| belirlenen bu paradan da 5 bin adet üretilecek.
nnı ve farklı yaşantılar üzerindeki etkisini ve yorumlarla icra etmesinin yanı sıra, kuru­
| Madeni paralardan 1 liralık olanın bir yüzünde
güçlü bir modem çağ eleştirisiyle birlikte cusu olduğu Cambridge Musiki Cemiyetinde
i dolaşımdaki madeni parada olduğu gibi 1 lira
yansıtan; Anadolu’ya, o medeniyetler beşi­ Amerikalıları Osmaniı ve Türk musikisinin
i yazacak. Bu paranın diğer yüzünde fse ortada
ğine, durmadan, yorulmadan sürekli hareket nağmeleriyle buluşturan; ney, tambur ve
; Türk bayrağını tutan eller sembolize ediliyor.
hâlinde olma çağnsında bulunan; taşradan bendinden “ses" alarak, ustası olduğu musiki
! Resmin etrafında “Türkiye Cumhuriyeti” ile ‘ 15
gelmiş birinin gözüyle şehre bakarken, enstrümaniannı imal ettiği gibi usta-çırak iliş­
i Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına" ifadesi
yabancılaşmaya karşı tarihimizi ve öz değer­ kisi çerçevesinde yapımını öğreten; minya­
i yer alıyor. Diğer gümüş olarak basılan hatıra
lerimizi savunan; toplumla sağlam köprüler türlerdeki figürlerden yararlanarak ürettiği
unutulan “çeng" sazını tekrar Türk müziğine 57 . 2016 Rio Olimpiyatian’nda millî güreşçi Taha i paranın ise bir yüzünde yıldızlardan oluşan bir
kurarak Türkiye topraklarının hikâyesini
kavuşturan; başta ebru olmak üzere esiri ve Akgül, Türkiye’ye ilk altın madalyasını kazandır­ i tepenin üzerinde Türk bayrağı ite “15 Temmuz
kaleme alan Mustafa Kutlu. î Şehitleri ve Gazileri Anısına’ yazısı bulunuyor.
köklü sanatlarımızı erbabı olarak yaşatan mıştır.
" • Uluslararası bilim camiasında saygın bir İ Diğer yüzünde İse Türkiye Cumhuriyeti” ve
Feridun Özgören. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca i
sosyal bilimci ve tarihçi olarak, çeşitli dillerde “Repubiic of Turkey” yazılan arasında “20 Tüık
yayımlanmış eserleri, bilimsel araştırmaları • Türk kültürünün bu bereketli topraklardaki Arena’da yapılan erkekler serbest stil güreş i Lirası” ifadesi yer alıyor.
ile tarih yazımında ve sosyal analizde çığır bekasına sönmeyen bir inanç ve azimle 125 kilo finalinde, son iki yılın dünya şampiyonu
İ CEVAP: A
açarak birçok konuya ışık tutan; özellikle bağlanarak eserler veren; tasavvuf neşve- Taha Akgül ile son olimpiyat üçüncüsû Iranlı
modernleşme dönemi tarihine ‘devletten siyle “aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim” Korneti Nemat Ghasemi karşılaşmıştır. Finalde
ziyade halk ya da toplum perspektifinden damarlarını başanyla bir terkibe dönüştüren; Ghaseml'yi 3-1 yenen Taha Akgül; kariyerinin
bakarak geliştirdiği çalışmalar ve Osmaniı bu bütünleşmeyi hikmetli şiirlerinde, tezhip ilk olimpiyat altın madalyasını elde etmiştir. Rio
tarihinin dönemlere aynlmasında toprak ve sulu boya resimlerinde, bilim ve sanat 2016*03 ilk altın madalyasını kazanan Türkiye,
yönetimi faktörünü baz alarak metodolojik eserlerinde aksettirerek Türk milletine ve güreşte 5, toplamda da 8 madalyaya ulaşmıştır.
açıdan bîr ilke imza atan Prof. Dr. Kemal dünyaya armağan eden Süheyl Ünver.”
CEVAP: B

Diğer sayfaya geçiniz.


28 29
2017 KPSS . Genel Kültür Türkiye Geneli - DENEME . 1 / ÇÖZÜMLER

59 . Kuıt Kanunu, Kemal Tahir’in eseridir. Ferit Orhan 60. Ingiltere, E7 ülkeleri arasında yer almaz.
Pamuk, birçok başka edebiyat ödülünün yanı Emerging 7 (E7), gelişmekte olan 7 ülke anla­
stra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülû'nü kaza­ mına gelir.
narak bu ödülü alan en genç kişilerden biri
E7 ülkeleri; Çin, Brezilya, Türkiye, Hindistan,
olmuştur. Kitaplan altmış üç dile çevrildi, yüzü
Endonezya, Meksika ve Rusya’dır.
aşkın Ülkede yayımlandı ve 13 milyon baskı yap­
mıştır. 2006 yılında TIME dergisi tarafından dün­ CEVAP: E

yanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Pamuk,


Nobel ödülünü alan ilk Türk vatandaşıdır.

Eserleri:
• Cevdet Bey ve Oğullan

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


• Sessiz Ev

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


• Beyaz Kale
■ Kara Kitap
• Gizli Yüz
• Yeni Hayat
• Benim Adım Kırmızı
şj
• Öteki Renkter a

• Kar
e İstanbul: Hatıralar ve Şehir
• Babamın Bavuiu
o
• Masumiyet Müzesi
• Manzaradan Parçalar
• Saf ve Düşünceli Romancı
• Şeylerin Masumiyeti
• Ben Bir Ağacım
• Kafamda Bir Tuhaflık
• Kara Kitap 25 Yaşında l
• Resimli İstanbul - Hatıralar ve Şehir
• Kırmızı Saçlı Kadın
• Hatıraların Masumiyeti
CEVAP: E

30