You are on page 1of 8

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys

Convocatòria 2016

Comentari de text
Sèrie 3

Fase general

Qualificació

1.1
1.2
1.3
Bloc 1
1.4
Part 1 1.5
1.6
2.1
Bloc 2 2.2
2.3
Part 2
Descompte per faltes
(bloc 2 i part 2)

Suma de notes parcials

Qualificació final

Qualificació Etiqueta identificadora de l’alumne/a


Aquesta prova consta de dues parts. La primera part, dividida en dos blocs, consisteix a llegir,
entendre i interpretar un únic text, que trobareu en català (p. 2) i en castellà (p. 4), i a respondre
a les qüestions corresponents del bloc 1 i del bloc 2. La segona part consisteix a desenvolupar per
escrit un tema determinat.
Aquesta prova es pot respondre en català o en castellà. El descompte per faltes d’ortografia,
de lèxic, de morfologia i de sintaxi s’aplicarà sense límits en el conjunt de l’examen.

Esta prueba consta de dos partes. La primera parte, dividida en dos bloques, consiste en
leer, comprender e interpretar un único texto, que encontrará en catalán (p. 2) y en castella-
no (p. 4), y en responder a las cuestiones correspondientes del bloque 1 y del bloque 2. La
segunda parte consiste en desarrollar por escrito un determinado tema.
Esta prueba puede responderse en catalán o en castellano. El descuento por faltas de orto-
grafía, de léxico, de morfología y de sintaxis se aplicará sin límites en el conjunto del examen.

Part 1 (versió en català)


[6 punts en total]

Llegiu el text següent, un fragment d’un article d’un suplement cultural.


Vist en perspectiva històrica i comparada, és fàcil demostrar que les democràcies occidentals
representen el millor període de la història universal. Nosaltres, els contemporanis, som els millors i
ens fem creditors a aquest títol tant en l’aspecte moral com en el material.
Res inventat per la humanitat en el passat no resisteix la comparació amb aquestes democràcies
contemporànies que combinen, en feliç equilibri, sobirania popular a través d’eleccions periòdiques,
drets individuals garantits en la norma suprema, mercat lliure, resolució pacífica de conflictes en el
marc de l’estat de dret, redistribució de rendes, prestacions directes per l’estat social i protecció de
minories tradicionalment marginades. Si el grau d’iŀlustració d’una societat es mesura pel tracte que
hi rep la dona, cap època no supera aquesta; si es fa per l’atenció que dispensa als més desfavorits i
vulnerables, tampoc. Quina altra època diferent de la present elegiria qualsevol persona per viure-hi
si fos pobra, malalta, discapacitada, estrangera, obrera, presa, dissident política? Cap.
[…] Sigui quina sigui la magnitud temporal que s’utilitzi (un miŀlenni, mig, tres segles, un, els
últims cinquanta anys), la situació del ciutadà mitjà ha millorat incomparablement i no ha deixat mai
de fer-ho, cert que no sense zigzaguejos, retrocessos parcials, revolts desconcertants i convulsions; i,
també, que els grans beneficiats d’aquests progressos han estat, sens dubte, la majoria social (classes
baixa i mitjana) a costa dels privilegis de les minories aristocràtiques tancades. La superioritat d’aquest
progrés moral d’Occident és tan manifesta que, sense necessitat de coacció, per la pura persuasió de
l’exceŀlència, la resta del món s’esforça per imitar-la, de manera que no és exagerat dir que l’anome-
nada globalització equival en una proporció altíssima a una imparable occidentalització del món. […]
L’anterior no és una interpretació optimista. Optimista serà qui anticipa un bé futur que no
posseeix, cosa que l’anàlisi anterior eludeix amb cura. No es tracta, doncs, d’una visió optimista de
les coses sinó, ras i curt, d’una visió culta.
[…] A molta gent li resulta més reconfortant pensar que el món el governen uns quants, enca-
ra que siguin malvats, que acceptar la nua realitat: ningú no governa. La teoria de la conspiració
universal ignora que les societats democràtiques són tan obertes i plurals que, per la seva pròpia
complexitat, no es deixen sotmetre a un sol amo. No hi ha un Poder, sinó molts, dividits, atomitzats
i fragmentats, que persegueixen finalitats en conflicte i que rivalitzen entre si amb més freqüència
que no pas cooperen. El més sorprenent del fet cert que som els millors és que aquest èxit no respon
a cap pla previ, sinó que s’ha produït per atzar sota l’impuls de la lluita d’interessos, la por de repetir
catàstrofes i la improvisació més matussera.
Adaptació feta a partir del text de
Javier Gomá Lanzón. «Visió culta i cor educat. Lliçons de la crisi».
La Vanguardia. Cultura/s (22 octubre 2014), p. 3-4
2
Bloc 1. Encercleu la resposta correcta en cada cas.
[3 punts: 0,5 punts per cada resposta correcta. Es descomptaran 0,16 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions
no contestades no hi haurà cap descompte.]

1.1. Segons l’autor, la situació de la dona i de minories marginades


a) és pitjor en la nostra època que en èpoques anteriors.
b) és semblant en la nostra època a la d’èpoques anteriors.
c) ha millorat molt, però encara no suficientment.
d) és, en la nostra època, la millor que hi ha hagut mai.

1.2. Segons l’autor, qui ha experimentat més els beneficis del progrés social?
a) La classe aristocràtica, que sempre ha gaudit de tots els privilegis.
b) Sobretot les classes modestes i humils.
c) Tota la societat de la mateixa manera.
d) Ningú, el progrés social no ha generat beneficis.

1.3. Per què l’autor diu que la seva interpretació no és optimista?


a) Perquè en el fons és una interpretació pessimista.
b) Perquè ser optimista és propi de persones incultes.
c) Perquè la interpretació que fa no és una projecció de futur, sinó la constatació d’una
realitat actual positiva.
d) Perquè és una projecció de futur realista, no optimista.

1.4. Segons l’autor,


a) el fet que el poder estigui en mans de persones malvades espanta la gent.
b) un grup de poder controla el món de sotamà.
c) hi ha una conspiració universal que no permet l’obertura i la pluralitat de les socie-
tats democràtiques.
d) la teoria d’una conspiració universal ordida per un grup de poder és radicalment
falsa.

1.5. Per què resulta sorprenent l’èxit de la vida actual a Occident, per comparació a altres
períodes de la història?
a) Perquè la nostra història és plena de catàstrofes.
b) Perquè l’èxit s’ha produït d’una manera natural i no planificada.
c) Perquè la nostra història es pot definir com una lluita d’interessos constant.
d) Perquè, malgrat tot, no s’ha deixat res a la improvisació.

1.6. Si haguéssiu de definir l’argument principal expressat en aquest article, diríeu que l’autor
a) defensa les virtuts de les societats obertes i plurals.
b) és partidari d’un poder fort que asseguri el benestar social.
c) assegura que aquest és el millor període de la història.
d) considera que aquest és el pitjor període de la història.

3
Parte 1 (versión en castellano)
[6 puntos en total]

Lea el siguiente texto, un fragmento de un artículo de un suplemento cultural.


Visto en perspectiva histórica y comparada, es fácil demostrar que las democracias occidentales
representan el mejor periodo de la historia universal. Nosotros, los contemporáneos, somos los mejo-
res y nos hacemos acreedores a este título tanto en el aspecto moral como en el material.
Nada inventado por la humanidad en el pasado resiste la comparación con estas democracias con-
temporáneas que combinan, en feliz equilibrio, soberanía popular a través de elecciones periódicas, dere-
chos individuales garantizados en la norma suprema, libre mercado, resolución pacífica de conflictos en
el marco del Estado de derecho, redistribución de rentas, prestaciones directas por el Estado social y pro-
tección de minorías tradicionalmente marginadas. Si el grado de ilustración de una sociedad se mide por
el trato que en ella recibe la mujer, ninguna época supera a esta; si se hace por la atención que dispensa a
los más desfavorecidos y vulnerables, tampoco. ¿Qué otra época distinta de la presente elegiría cualquiera
para vivir si fuera pobre, enfermo, discapacitado, extranjero, obrero, preso, disidente político? Ninguna.
[…] Cualquiera que sea la magnitud temporal que se use (un milenio, medio, tres siglos, uno, los
últimos cincuenta años), la situación del ciudadano medio ha mejorado incomparablemente y no ha
dejado nunca de hacerlo, cierto que no sin zigzagueos, retrocesos parciales, desconcertantes rodeos
y convulsiones; y, también, que los grandes beneficiados de estos progresos han sido, sin duda, la
mayoría social (clases baja y media) a costa de los privilegios de las cerradas minorías aristocráticas.
La superioridad de este progreso moral de Occidente es tan manifiesta que, sin necesidad de coacción,
por la pura persuasión de lo excelente, el resto del mundo se esfuerza por imitarla, de manera que no
es exagerado decir que la llamada globalización equivale en una altísima proporción a una imparable
occidentalización del mundo. […]
La anterior no es una interpretación optimista. Optimista será quien anticipa un bien futuro que no
posee, algo que el anterior análisis elude con cuidado. No se trata, pues, de una visión optimista de las
cosas sino, lisa y llanamente, de una visión culta.
[…] A mucha gente le resulta más reconfortante pensar que el mundo lo gobiernan unos pocos,
aunque sean villanos, que aceptar la desnuda realidad: nadie gobierna. La teoría de la conspiración
universal ignora que las sociedades democráticas son tan abiertas y plurales que, por su propia com-
plejidad, no se dejan someter a un solo dueño. No hay un Poder, sino muchos, divididos, atomizados
y fragmentados, que persiguen fines en conflicto y que rivalizan entre sí con más frecuencia de lo que
cooperan. Lo más sorprendente del hecho cierto de que somos los mejores es que este éxito no respon-
de a ningún plan previo, sino que se ha producido azarosamente a impulsos de la lucha de intereses, el
miedo a repetir catástrofes y la más chapucera improvisación.
Adaptación realizada a partir del texto de
Javier Gomá Lanzón. «Visión culta y corazón educado. Lecciones de la crisis».
La Vanguardia. Cultura/s (22 octubre 2014), pp. 3-4

Bloque 1. Señale con un círculo la respuesta correcta en cada caso.


[3 puntos: 0,5 puntos por cada respuesta correcta. Se descontarán 0,16 puntos por cada respuesta incorrecta; por las
cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]

1.1. Según el autor, la situación de la mujer y de minorías marginadas


a) es peor en nuestra época que en épocas anteriores.
b) es semejante en nuestra época a la de épocas anteriores.
c) ha mejorado mucho, pero todavía no suficientemente.
d) es, en nuestra época, la mejor de todos los tiempos.

1.2. Según el autor, ¿quién ha experimentado más los beneficios del progreso social?
a) La clase aristocrática, que siempre ha gozado de todos los privilegios.
b) Sobre todo las clases modestas y humildes.
c) Toda la sociedad por igual.
d) Nadie, el progreso social no ha generado beneficios.
4
1.3. ¿Por qué el autor dice que su interpretación no es optimista?
a) Porque en el fondo es una interpretación pesimista.
b) Porque ser optimista es propio de personas incultas.
c) Porque la interpretación que realiza no es una proyección de futuro, sino la constata-
ción de una realidad actual positiva.
d) Porque es una interpretación realista, no optimista.
1.4. Según el autor,
a) el hecho de que el poder esté en manos de personas malvadas asusta a la gente.
b) un grupo de poder controla el mundo bajo mano.
c) existe una conspiración universal que no permite la apertura y la pluralidad de las
sociedades democráticas.
d) la teoría de una conspiración universal urdida por un grupo de poder es radicalmente
falsa.
1.5. ¿Por qué resulta sorprendente el éxito de la vida actual en Occidente, en comparación
con otros periodos de la historia?
a) Porque nuestra historia está llena de catástrofes.
b) Porque el éxito se ha producido de una manera natural y no planificada.
c) Porque nuestra historia puede definirse como una constante lucha de intereses.
d) Porque, a pesar de todo, no se ha dejado nada a la improvisación.
1.6. Si tuviera que definir el principal argumento expresado en este artículo, diría que el autor
a) defiende las virtudes de las sociedades abiertas y plurales.
b) es partidario de un poder fuerte que asegure el bienestar social.
c) asegura que este es el mejor periodo de la historia.
d) considera que este es el peor periodo de la historia.

Bloc 2. Responeu a aquestes tres qüestions. La resposta ha d’ocupar entre una i cinc línies.
[3 punts: 1 punt per cada qüestió. Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.]

Bloque 2. Responda a estas tres cuestiones. La respuesta debe ocupar entre una y cinco líneas.
[3 puntos: 1 punto por cada cuestión. Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o
de sintaxis.]

2.1. Poseu un títol que s’adeqüi al significat del text que acabeu de llegir i expliqueu per què
l’heu triat.
2.1. Ponga un título que se adecúe al significado del texto que acaba de leer y explique por
qué lo ha escogido.

5
2.2. Reescriviu amb altres paraules, més planeres, la frase següent: «Sigui quina sigui la
magnitud temporal que s’utilitzi (un miŀlenni, mig, tres segles, un, els últims cinquanta
anys), la situació del ciutadà mitjà ha millorat incomparablement i no ha deixat mai de
fer-ho, cert que no sense zigzaguejos, retrocessos parcials, revolts desconcertants i con-
vulsions».
2.2. Reescriba con otras palabras, más sencillas, la siguiente frase: «Cualquiera que sea la
magnitud temporal que se use (un milenio, medio, tres siglos, uno, los últimos cincuenta
años), la situación del ciudadano medio ha mejorado incomparablemente y no ha dejado
nunca de hacerlo, cierto que no sin zigzagueos, retrocesos parciales, desconcertantes
rodeos y convulsiones».

2.3. Resumiu el sentit d’aquesta frase en el context de l’article: «La superioritat d’aquest
progrés moral d’Occident és tan manifesta que, sense necessitat de coacció, per la pura
persuasió de l’exceŀlència, la resta del món s’esforça per imitar-la, de manera que no és
exagerat dir que l’anomenada globalització equival en una proporció altíssima a una
imparable occidentalització del món».
2.3. Resuma el sentido de esta frase en el contexto del artículo: «La superioridad de este pro-
greso moral de Occidente es tan manifiesta que, sin necesidad de coacción, por la pura
persuasión de lo excelente, el resto del mundo se esfuerza por imitarla, de manera que
no es exagerado decir que la llamada globalización equivale en una altísima proporción
a una imparable occidentalización del mundo».

6
Part 2  [4 punts. Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.]

Trieu UNA d’aquestes dues opcions.


Opció A. Escriviu un text, d’entre cent cinquanta i dues-centes paraules, en què argumenteu
a favor o en contra de la idea central exposada en l’article de Javier Gomá Lanzón.
Opció B. Escriviu un text, d’entre cent cinquanta i dues-centes paraules, en què exposeu els
beneficis d’una societat democràtica enfront de les formes autoritàries de poder.

Parte 2  [4 puntos. Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis.]

Elija UNA de estas dos opciones.

Opción A. Escriba un texto, de entre ciento cincuenta y doscientas palabras, en el que argu-
mente a favor o en contra de la idea central expuesta en el artículo de Javier Gomá Lanzón.

Opción B. Escriba un texto, de entre ciento cincuenta y doscientas palabras, en el que expon-
ga los beneficios de una sociedad democrática frente a las formas autoritarias de poder.

7
Etiqueta identificadora de l’alumne/a Etiqueta del corrector/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés