You are on page 1of 29

KPSS

LIDÇR
yayınları
© €W €l
TÜRKİV€ 6 €N€Ü D€N€M€ SINfîVI
1. Yanılgı, insanlar içindir ancak - kaleminizden Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden 3 yıl
önce bitiyorsa fazlaca yapıyorsunuz
----- demek- sonra kurulan, OsmanlIdan bu yana donanma ve
tir. sivil deniz taşımacılığının en önemli üretim üssü
Bu cüm lede boş bırakılan yere sırasıyla aşa- olan Haliç Tersanesi; dünyada hâlâ üretim işlevi
ğıdakilerin hangisinde verilenler g etirilm eli­ gören en eski tersane olma özelliğini taşıyor.
dir? Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi ke­
A) mürekkebiniz - kusur sin olarak çıkarılabilir?
B) defteriniz - hata A) Osmanlı savaş gemilerinin çoğu, Haliç
C) paranız - israf Tersanesi’nde üretilmiştir.
D) kağıdınız - noksan B) OsmanlIlar hem donanmaya hem de sivil de­
niz taşımacılığına önem vermiştir.
E) silg in iz-ya n lış
C) Haliç Tersanesi, Fatih Sultan Mehmet tarafın­
dan yaptırılmıştır.
D) Haliç Tersanesi, 15. yüzyılın ilk yarısından
sonra yapılmıştır.
E) Haliç Tersanesi; OsmanlI’dan Cumhuriyet’e
kadar İstanbul’daki savaş gemilerinin üretildi­
TIKLAYIN: ği, tarihsel öneme sahip bir yerdir.
facebook:
Kpss Doküman Arşivi D
E
Kpss Kaynak Arşivi
R

Y
A
Y
I (I) İnsanların aşağı yukarı 10 binde birinde iç
İM
organlardan biri, ters tarafta bulunur. (II) Vücu­
L
dumuz, apandist gibi bazı organlar hariç, tam
A
R bir bütünlük içinde çalışır; tüm vücudumuzda 78
2. Oyunculuk sanatında önem belirleyici ölçütler­ ayrı organ bulunur. (III) Her gün her hücrede 20
den biri; bir insanın doğal olarak yaptığını, oyun­ bin civarında, zarar görmüş bölge yenilenmek-
cunun sadece taklit edebilmesidir. Türkiye’de tedir; yenilenme süreci, yaşlandıkça yavaşla­
oyunculuğun, büyük ölçüde taklit etme becerisi maktadır, yaşlılığın en önemli göstergesi budur
sanılması, yalnızca “temaşa etme” geleneğimi­ ve insanoğlu bu nedenle ölümsüz değildir. (IV)
zin seyir alışkanlıklarından değil, biraz da orta­ Güneş ışınlarından korunma amacıyla derimiz
lıkta dolaşan oyuncuların yeteneklerinin kısıtlı “melanin” denen siyah bir koruma kalkanı oluş­
oluşu nedeniyledir. Bunlar, aynı zamanda pek turur, bu kalkan aynı zamanda derimizin rengini
çabuk kendi kendilerinin de taklidi olur. İyi bir belirler. (V) Bir kemik; aynı ağırlıkta çelik bir çu­
oyuncu için asıl marifet hiç benzemediklerini buktan beş kat daha güçlüdür, kemik sayımızın
taklit edebilmektir. Bu, onları sürekli kendilerine yarısı el ve ayaklarımızda, en küçük kemiğimiz
benzemekten de kurtarır. orta kulaktadır, kemik uzaması 18 yaşında du­
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılm ak iste­ rur. (VI) Beynimiz 400 mili saniyede her türlü
nen aşağıdakilerden han g isid ir? uyarıya cevap verir, alkol bu reaksiyon sürelerini
uzattığı için alkollü araç kullanılmaz.
A) Üstlendiği rolü, doğal bir biçimde sergilemek
Bu parçadaki num aralanm ış cüm lelerle ilg ili
B) Taklidin, sıra dışı bir hüner olduğunu göster­
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış­
mek
lar?
C) Her oyunda farklı bir karakteri canlandırmaya
çalışmak A) I. cümlede, bir kanı dile getiriliyor.
D) Taklidin, salt yeteneğe bağlı olduğunu kanıt­ B) III. cümlede, çıkarım yapılıyor.
lamak C) IV. cümlede, saptamada bulunuluyor.
E) Oynadığı karakteri ete kemiğe büründürerek D) V. cümlede, karşılaştırmadan söz ediliyor.
canlandırmak E) VI. cümlede, gerekçe belirtiliyor.

www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

5. (I) Bedri Rahmi Eyüboğlu, güzel bir insan. (II) 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zincirleme
Kıvır kıvır saçlarının arasında tutkularının bin isim tamlaması vardır?
bir rengini taşıyan bir masal kahramanı... (III) A) Son yılların en sıcak yazını yaşadık.
Şiirlerinde renkleri anlatan, resimlerinde şiirler B) Anadolu’daki köy yollarının çoğu, asfalt değil.
çizen, sanatın ömür boyu gönüllü mahkûmu...
C) Bu bölgenin siyah üzümü, dünyaca ünlüdür.
(IV) Onlarca usta ressam yetiştirmiş efsanevî bir
D) Bebeğime her sabah günlük tavuk yumurtası
hoca, sanat üstüne sürekli kafa yoran bir dün­
yediriyorum.
ya entelektüeli, sanat yapıtlarına günümüze dek
görülmemiş yenilikler ekleyen bir mucit. (V) Biz- E) Genç yönetmenin son filmi, birçok ödül aldı.
ler için Anadolu’nun büyük ressamı; tutkuyu di­
zelerinden öğrendiğimiz “Karadufun, “Sitem”in
şairi; dostları içinse bir gönül adamı...
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­
gisi, parçada sözü edilen sanatçının üslubu­
na ilişkindir? 9. Bu yükle öleceksin, dedim hamala
Ölüm kolay, sen umuttan haber ver, dedi
A) i. B) II. C) III. D) IV. E).V. Umut varsa dünyayı vur sırtıma
Bu dizelerde
I. Ünsüz benzeşmesi
II. Ünlü daralması
III. Kaynaştırma
IV.Ünsüz yumuşaması
6. I. 10 bin parçalık bir koleksiyona ev sahipliği ya- L
parken \ yukarıdaki ses olaylarından hangileri vardır?
II. aralarında milyarlarca yıllık kaya, fosil ve mi- D A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve III.
nerallerin bulunduğu yaklaşık E D) II. ve III. E) III. ve IV.
III. Türkiye’nin ilk jeoloji müzesi olan İstanbul R
Üniversitesi Jeoloji Müzesi
IV.Türkiye ve dünyanın jeoloji tarihine de ışık tut- Y
tuğu için Kültür Bakanlığı A
V. tarafından tescillenerek özel müze statüsüne(
kavuşturulan, Türkiye’deki ilk tescilli N
VI.jeoloji müzesi olma özelliğini taşıyor l 10. Ninniler, bebeklerin uyku ilacıdır.
Yukarıda numaralanmış sözler kurallı ve an- A Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisin­
lamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralan- R de sırasıyla verilmiştir?
dığında hangisi baştan üçüncü olur? 1
A) Özne - belirtili nesne - yüklem
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. B) Özne - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem

7. I. Bu yaşıma kadar yalan dolanla hiç işim olma­


dı.
II. Buradaki gece kulüpleri sabaha kadar bangır 11.1. Söndürmek için mumu hafifçe üfledi.
bangır müzik çalıyor. II. Yorgun olduğum geceler uyurken horluyor-
III. Kışın bu bölgedeki köy yolları vıcık vıcık ça­ muşum.
mur olur. III. Yazın Aydın’daki incir bahçelerinde cırcır bö­
IV. Emekli olduktan sonra iyi kötü geçinip gidiyo­ cekleri öter,
ruz. IV.Gökyüzünün gürlemesinden yağmur yağaca­
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­ ğını anlamıştık.
rindeki ikilemeler, aynı yöntemle kurulmuş­ Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi
tur? lerinin yüklemi, yansımadan türemiştir?
Â) Yalnız I B) I. ve II. C) II. ve III. A) Yalnız I B) I. ve II. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve IV. D) II. ve IV, E) III. ve IV.

www.lideryayin.com
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

12. (I) İpek böceği, aslında, bir tür kelebektir. (II) 15. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde b ir anlatım
Öteki kelebekler gibi onun da yaşamında birbi­ bozukluğu vardır?
rinden değişik evreler vardır. (III) Bir susam ta­ A) Kimi yaşlı, kimi genç yüzlerce insan katıldı
nesini andıran yumurtadan, önce minicik bir kurt mitinge.
çıkar. (IV) Çıkan kurtçuk beslenerek hızla büyür,
B) Benim bütçem, böyle bir arabayı alacak du­
belli bir boya eriştiğinde kendine bir koza örerek
rumda değil.
uykuya yatar. (V) Uyku sırasında koza içinde
C) Okulumu, öğrencilerimi, öğretmen arkadaşla­
yapı değişikliğine uğrar ve bembeyaz bir kelebek
rımı çok özledim.
olarak dışarı çıkar.
D) Hangi öğrenciler başarılı, hangilen başarısız
Bu parçadaki numaralanmış cüm lelerle ilg ili biliyoruz.
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
E) Çocuklar, gençler, kadınlar yolda toplanmış­
tır?
lardı.
A) l’incisi, devriktir.
B) ll’ncisi, biçimce ve anlamca olumludur.
C) lll’üncüsü, girişiktir.
D) IV’üncüsü, sıralıdır.
E) V’incisi, bağlıdır.

13. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde b ir yazım


yanlışı vardır?
\ 16. Amerikalı zengin bir iş adamı, küçük bir kıyı kasa-
A) Bir ülkede hukukun üstünlüğü olmadan eşitlik
basında MeksikalI bir balıkçı görür; yaklaşıp se-
olmaz.
E lam verir ve yanına oturur. Balıkçının sepetinde
B) Her şey bir anda olup bitti. çok az balık vardır. Merakla sorar: “Neden daha
C) Hiç kimse beni bu kadar üzmedi. R fazla balık tutmadınız?” Balıkçı gülümseyerek
D) Güneşin anlında saatlerce bekledik. zenginin gözlerinin içine bakar: “Ailemin bu gün-
E) Gurup vakti, güneşin seyrine doyum olmuyor. ^ lük ihtiyacını karşılayacak kadar tuttum.” Zengin
Y adam, sözü bir noktaya getirmek istemektedir:
I “Peki, geri kalan zamanda ne yapıyorsunuz?”
I\l “Çocuklarımla ilgileniyorum. Karımla siesta ya-
L pıyorum, akşamları kasabanın merkezine gidip
14. Osmanlı tarihçiliğinin en usta kalemi olarak ka­ A arkadaşlarla birer kadeh şarap içiyoruz. Sizin
r anlayacağınız, doiu ve meşgul bir hayatım var.”
bul edilen Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde İsla- Balıkçının cevabı, aklı fikri para kazanmakta
I olan zengini pek tatmin etmemiştir. En azından,
miyet ve Devlet adlı son kitabında sınır boyların­
kafasındaki “başkalarına akıl verme merkezi”nin
arzularına cevap olmamıştır. “Bak, sana bir akıl
daki gazi ve dervişlerin Osmanlı Devleti’nin ku­
vereyim. Balık tutmaya daha fazla zaman ayır,
ruluşunda nasıi bir işleve sahip olduğunujslam ayır ki daha büyük tekne al, daha çok balık tut.
II Sonra daha büyük tekne, en sonunda filon olur.
dünyasında bağımsız sivil otoritenin nasıl ortaya Burada çok balık var.” “Eee... Sonra?” der ba­
lıkçı... “Balık konserve fabrikası kurar, tüm balık
çıktığım jslam devletlerinde hükümdarlara yazı­ üretimini kontrol edersin. Çok zengin olur, ailenle
nı birlikte büyük şehre taşınırsın.” “Öğüdünüzü dik­
lan nasihatnamelerin içeriğinin neler olduğunu^ katle dinliyorum... Bu zenginlik işi kaç yıl sürer?”
IV “15-20 yıl... Sonra emekliye ayrıl, bir kıyı kasa­
OsmanlIlarda Hristiyanlık - Müslümanlık konula­ basında balık tutar, karın ile siesta yaparsın, gi­
tarını çalar, keyif sürersin.” Balıkçı güler, “Beyim,
rının ne derece tartışıldığınıjıalifelik kavramının
şimdi ben zaten onu yapıyorum ya ...”
V
yüzyıllar içinde nasıl değiştiğini ele alıyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin han­
gisinden yararlanılm am ıştır?
Bu cüm ledeki num aralanmış virgüllerden
hangisi, yüklem e sorulan “ kim” sorusunun A) Öykülemeden
karşılığı olan öğeyi belirtm e göreviyle kulla­ B) Alıntılardan
nılm ıştır? C) Farklı yapıda cümle türlerinden
D) Nitel anlamlı sözcüklerden
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) Örneklemelerden

5
www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

17.1. Boğa-insan karışımı bir canavar olan ve Girit 19. Parşömen yapmak için kuzu ya da dana derisi
Adası’nda yaşayan zalim Mlnotor, AtinalIlar­ önce güzelce tuzlanır; tuzlanan deri en az iki gün
dan her yıl bir kurban istemektedir. saf suda bekletilir. (1) Kireç havuzunda 10-12
II. Minotor’un bu zalimliğinden bıkan Atina Kralı gün bekleyen deri, üzerindeki tüyler alınabilecek
Aigeus, oğlu Theseus’u Minotor’u öldürmesi kıvama geldiğinde havuzdan çıkarılıp elle yoğ­
için bir savaş gemisiyle Girit’e yollarken on­ rulur; yay şeklindeki kavelata bıçağı ile hem ön
dan şu istekte bulunur: yüzü hem arka yüzü iyice temizlenir. (2) Deri son
III. Minotor’u öldürüp sağ olarak Atina’ya döner­ aşamada tahta bir çerçevenin içine gerilir, geri­
sen geminin seren direğine beyaz bir bayrak len derinin üzerinde kalan son pürüz ve kırıntılar
çek ki gemini ufukta gördüğümde yaşadığını temizlenir. (3)
anlayayım. l. Bu aşamadan sonra deri, daha az kireç bulu­
IV.Bunun üzerine Aigeus, oğlunun acısıyla ken­ nan ikinci bir havuza konur ve orada da 10-12
dini bir uçurumdan denize atar ve bu sular o gün bekletilir,
günden beri adını Kral Aigeus’tan alan “Ege il. Suda yumuşayan deriler, etlerinden ve yağla­
Denizi” olarak anılır. rından temizlenir; ardından yoğun kıvamlı bir
V. Günlerdir gözü ufukta olan Atina Kralı Aigeus, kireç havuzuna konur.
bir sabah oğlunun Atina’ya yaklaşmakta .olan III. Bu temizlikten sonra iyice kuruyup parşöme­
gemisini görür ama geminin seren direğinde ne dönen derinin her iki yüzeyi de yazı yaz­
beyaz bayrak yoktur. mak ya da resim yapmak için kullanılır.
VI.Theseus, Girit kralının oğlunun da yardımıyla Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilme­
Minotor’u öldürmeyi başarır ne var ki dönüş si için parçadaki 1, 2 ve 3 numaralı yerlere I,
yolunda geminin seren direğine beyaz bayrak II ve III numaralı cümlelerin hangileri sırasıyla
çekmeyi unutur. L getirilmelidir?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlam- i
1 __ 2 3^
lı b ir bütün oluşturabilm esi için hangilerinin D
birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? E A) I III ¥
A) I. v e li. B) II. ve III. C) II. ve IV. R B) II I İ li

D) IV. ve VI. E) V. ve VI. y C) ili I ıı


A D) II İli ı
Y E) III II l
I
W '
L
A
R
I
Sanat eserlerinin herkes tarafından anlaşılma­
sı gerektiğini söylemek bir yandan her insanın,
öbür yandan da her yaratıcının aynı anlayış
düzeyinde olduğunu kabul etmek olmaz mı? İn­
sanların yalnız, düşünceleriyle değil zevkleriyle
de birbirinden ne kadar ayrıldığını, sanatçı kişi­
liğinin yalnız görgü ve bilgiyle değil yaradılıştan
18. (I) Kalsiyum, hayati fonksiyonlarımızın devamı­ gelen özelliklerle oluştuğunu bir an düşünürsek
nı sağlayan bir mineraldir. (II) Bu mineral, vü­ bir sanat eserinin herkes tarafından anlaşılama-
cudumuzda çözünmüş ve çözünmemiş olmak masının da son derece doğal olduğunu görürüz.
üzere iki formda bulunur. (III) Çözünlenmeyen Düşüncelerini bu sözlerle dile getiren birinin,
kalsiyum tuzları, iskelet sistemine bağlanarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygun
kemiklerin güçlenmesini sağlar. (IV) Vücuttaki düşer?
kalsiyum dengesi; paratirioid bezleri, böbrekler, A) Bir sanat eseri, evrensel nitelikler içeriyorsa
iskelet ve bağırsaklar tarafından sağlanır. (V) değerlidir.
Çözünlenmiş hâlde bulunan kalsiyum ise hücre­
B) Bir sanat eserinin göstergesi, seslendiği kitle­
lerin canlılığına katkıda bulunur.
nin genişliği ile doğru orantılıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden C) Herkesin anlayamayacağı bir üslupla yazılan
hangisi, parçanın anlam bütünlüğünü boz­ sanat yapıtları, kalıcı olamaz.
maktadır? D) Sanat; herkese değil, anlayana seslenir.
A) i. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) İyi bir sanat yapıtı, herkeste aynı etkiyi yaratır.

6
www.lideryayin.com
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

21. - 23. sorulan aşağıdaki parçaya göre 24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
________________ cevaplayınız.________________ ________________cevaplayınız. ____________

(I) Tekirdağ’da 1713’te doğan Osmanlı devlet adamı (I) Doğu Asya’da ve Çin’de doğal olarak yayılış gös­
ve komutanı Cezayirli Gazi Haşan Paşa, evcilleştirdi­ teren çalı biçimindeki kamkat, turunçgiller ailesinin
ği bir aslan ile birlikte dolaşmasıyla bilinir. (II) Ceza­ bir meyvesidir. (II) Biçimi tıpkı limona, rengi ise tıpkı
yir ocaklarında yetiştirildiği için bu lakabı alan Haşan portakala benzer ama limon ve portakalın kabuğunu
Paşa, pek çok savaşta gösterdiği kahramanlıkla hız­ soyarak yersiniz; kamkatın kabuğunu soymanıza ge­
la yükseldi; kalyon kaptanı olarak Osmanlı donanma­ rek yoktur; kamkat, kabuğu soyulmadan yenir. (III)
sına 48 yaşında giren Haşan Paşa, gösterdiği başa­ Kokusu bergamotu andırır ama elinizde tuttuğunuz­
rılar nedeniyle vezirlik rütbesiyle Kaptan-ı Derya ilan da kamkatın kokusu uzun süre elinizden gitmez. (IV)
edildi. (III) 3. Mustafa döneminde, 1 Eylül 1773’te, Kamkat, C vitamini yönünden zengin bir meyve; 100
Türkiye’nin ilk askeri denizcilik okulunu kurdu. (IV) gramında 43,9 miligram C vitamini var. (V) Kas ve
Hayatı sürekli savaşmakla ve Türk denizciliğine katkı doku oluşumu için gerekli olan bu vitamin, diğer mi­
sağlamakla geçen Haşan Paşa, 1790’da öldüğünde neral ve vitaminlerin iyi kullanılmasına yardım eder.
çok az servet bırakabildi. (V) İyi bir devlet adamı ve (VI) Ayrıca, 100 gram kamkat yendiğinde 1,88 gram
sözüne güvenilir bir kişi olan Cezayirli Haşan Paşa, protein verir.
mal varlığının büyük bölümünü kamu binalarının ya­
pımına ayırmıştı hatta Osmanlı-Rus savaşı sırasında
da devlete 12 bin kese altın bağışlayacak kadar al­
çak gönüllüydü. (VI) Haşan Paşa’nın mezarının yeri
24. Bu parçada kam kat ile ilg ili olarak
tam bilinmiyor ama tarihçilerin çoğu, Bulgaristan’ın
Şumnu ilinde olduğunu düşünüyor. I. İçeriğinde vitamin olduğuna
L II. Tadının mayhoş olduğuna
İ III. Sadece Asya’da yetiştiğine
D IV.Şekline
21. Bu parçada Haşan Paşa ile ilgili olarak aşağı- E V. Protein içerdiğine
dakilerin hangisinden söz edilmemiştir? R yukarıdakilerin hangilerine değinilmemiştir?
A) Takma adının nereden geldiğinden Y A) I. v e li. B) I. ve III. C) II. ve III.
B) Yenilikçi bir yönünün olduğundan
A D) III. ve IV. E) IV. ve V.
C) Hayırsever olduğundan
D) Osmanlı yönetiminde önemli konumlarda bu­ I
lunduğundan N
L
E) Yüklü bir miras bıraktığından
A
R
I

25. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci


paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiy­
le başlar?
22. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­
gisinde tahmin anlamı vardır? A) II. B) III. C )IV . D) V. E) VI.

A) II. B) İli. C )IV. D) V. E) VI.

23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­ 26. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­
gisinde cümlenin herhangi bir öğesinin açık­ gilerinde karşılaştırma yapılmıştır?
layıcısı olan ara söz vardır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV.
A) II. B) III. C)IV. D) V. E) VI. D) III. ve V. E) IV. ve VI.

www.iideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

27. - 30. sorulan aşağıdaki bilgilere göre 28. Bir erkek çocuk, annesi ve babası ile birlikte
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. aynı koltukta yolculuk yapıyorsa aşağıdakile-
rin hangisi kesinlikle yanlıştır?
Ön
A) 10 numaralı yerde bir erkek yolcu oturmak­
tadır.

□ 1 2 B) Erkek çocuk 3 numaralı yerde oturmaktadır.


C)11 numaralı yerde bir bayan yolcu oturmak­
tadır.
3 4 5 D) 12 numaralı yerde bir erkek yolcu oturmak­
tadır.
E) 5 numaralı yerde bir bayan yolcu oturmakta­
6 7 dır.

8 9
EH
11 12 13 14

Arka

Yukarıda 14 yolcu kapasiteli bir dolmuşun koltukla­ 29. Arka koltukta üç kişiden ikisi yan yana ise
rının ve iniş-biniş kapısının şeması görülmektedir. Ş erkek çocukla ilgili olarak aşağıdakilerin han­
ile gösterilen koltuk, şoföre aittir. K ile gösterilen yer, gisi kesin olarak yanlıştır?
yolcuların iniş-biniş kapısıdır. Numaralanmış yerlerin A) Babasının yanında oturmaktadır.
her biri, bir yolcunun oturabileceği yeri göstermekte­
B) Annesinin yanında oturmaktadır.
dir.
C) Annesi ile babasının ortasında oturmaktadır.
> Dolmuş şu anda hareket hâlinde olup içinde şoför D) 12 numaralı yerde oturmaktadır.
dışında sekiz yolcu vardır. Bu yolculardan altısı E) 14 numaralı yerde oturmaktadır.
yetişkin, ikisi çocuktur.
> Yetişkinlerden üçü bayan, üçü erkektir. Çocuklar­
dan biri kız, biri erkektir.
> Şoförün yanındaki koltukta yalnızca yetişkin bir
erkek yolcu vardır.
> İki kişilik koltukların birinde evli bir çift vardır.
> 6 numaralı yerde oturan yolcunun hemen arka­
sındaki koltukta yalnızca bir anne ile küçük kızı
yolculuk yapmakta olup koltukta oturulabilecek
boş yer yoktur.

30. Bütün kadın yolcular cam kenarında oturu­


yor ise aşağıdakilerin hangisi kesin olarak
yanlıştır?
A) Tek kişilik koltukta bir kadın yolcu vardır.
27. Şoförün hemen arkasındaki koltukta art arda
B) 9 numaralı yerde bir erkek yolcu vardır.
numaralamış iki yerde oturan iki yolcu varsa
aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde oturan C) 6 numaralı yerde bir kadın yolcu vardır.
bir yolcu kesinlikle vardır? D) 3 numaralı yerde bir erkek yolcu vardır.
E) 11 ya da 14 numaralı yerde bir kadın yolcu
A) 1 B) 2 C) 3 D )4 E )5 vardır.

www.lideryayin.com
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

1+JL 35.
3 12
31.

işleminin sonucu kaçtır?


c 8
A) 1 B) 2 C )3 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
A) b < a < c
B) a < c < b
C) c < b < a
D) b < c < a
E) a < b < c

23 + 22 + 2
32.
1 + 2_1 + 2 ~ z
işleminin sonucu kaçtır? 36. v/2x = x - 4
olduğuna göre, x kaçtır?
B) 2 C) 4 D) 8 E )9
L
i A) 2 B) 5 C) 6 D )8 E ) 10
D
E
R

Y
A
Y
I
N
L
A
R
33. 1 - i ) 5-43
a+ 3
işleminin sonucu kaçtır? 37 1+
a2 + 2a - 3
A) 1 B) V2 C) 272 D )2 E )4 ifadesinin sadeleştirilmiş hali aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 1 B) a C) a + 3

D> S İ E)

34. 3x - 6 = 4y
5y + 9 = 4x 38. x < 0 olduğuna göre,
eşitlikleri veriliyor. |2x - 11+ |3 - x|
Buna göre, x + y toplamı kaçtır? ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x - 4 B) x + 2 C) 3x + 2
A) 13 B ) 12 C) 11 D) 10 E) 9
D) 2 - x E) 4 - 3x

www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

39. x ve y birer tam sayı olmak üzere, 43. a sayısı b ile doğru ve c ile ters orantılıdır.
-3 < x < 7 a = 8 ve b = 2 iken c = 5 olduğuna göre, a = 10
3 < y < 10 ve b = 3 iken c kaçtır?
olduğuna göre, 3 x - y farkı en çok kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17

40. Bir bölme işleminde bölen, kalanın 3 katından 12


eksiktir.
Bu işlemde bölüm 8 olduğuna göre, bölünen
sayı en az kaçtır?
44. Elif ile Fırat arasında aşağıdaki konuşma geç­
A) 75 B) 79 C) 80 D) 82 E) 87 miştir.
L Elif - İki basamaklı bir doğal sayı seç
ğ Fırat - Seçtim
E Elif - Sayının sağına 7 yazarak üç basamaklı bir
R sayı elde et.
Fırat - Yazdım
Y Elif - Şimdi elde ettiğin sayıdan seçtiğin ilk sayıyı
A çıkarak sonucu söyle
Y Fırat - Sonuç 241
^ Bu konuşmaya göre, Fırat’ın seçtiği sayının
41. Soldan sağa okunuşu ile sağdan sola okunuşu L rakamları çarpımı kaçtır?
aynı olan sayılara palindromik sayı denir. Örne­
J A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16
ğin; 23132, 474, 1551 sayıları palindromik sayı­
lardır.
Buna göre, üç basamaklı kaç farklı palindro­
mik doğal sayı vardır?

A) 72 . B) 80 C) 81 D) 90 E) 100

45. Ayşe Teyze her birinde 20 parça börek bulunan


tepsileri Aydın’daki kafelere belli bir fiyattan sat­
maktadır.
Ayşe Teyze’den bir tepsi börek alarak işlettiği
42. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu kafede satan Güven Bey ise 8 parça börek sata­
rak maliyetini karşılamaktadır.
f (x) = 4x - 12
Güven Bey 5 tepsi börek satarak 180 TL kar elde
biçiminde tanımlanıyor.
etmiştir.
Buna göre, f(f(a)) = 4 eşitliğini sağlayan a de-
Buna göre, 1 parça böreğin satış fiyatı kaç
• ğeri kaçtır?
TL’dir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) 1,2 B) 1,8 C) 2 D) 2,4 E) 3

www.lideryayin.com
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

46. A okulunun öğrenci sayısı, B okulunun öğrenci 49. Bir tel tam ortasından ikiye bölünüyor ve parça­
sayısının 2 katıdır. A’nın öğrenci sayısı her yıl lardan biri 3 eşit parçaya diğeri ise 5 eşit parçaya
10 azalır ve B’nin öğrenci sayısı her yıl 15 ar­ ayrılıyor.
tarsa 6. yılın sonunda iki okulun öğrenci sayısı Elde edilen parçalardan uzun olanı kısa olan­
eşit oluyor. dan 12 cm daha uzun olduğuna göre, başlan­
Buna göre, başlangıçta A okulunda kaç öğ­ gıçtaki telin uzunluğu kaç cm ’dir?
renci vardır? A) 120 B) 150 C) 160
A) 300 B) 320 C) 350
D ) 175 E) 180
D )375 E) 400

50. Bir işi Yağmur, Defne ve Aylin tek başlarına sıra­


sıyla x, y ve z günde bitirebiliyor.
x < y < z olmak üzere, bu işi üçü birlikte çalışarak
15 günde bitiriyor.
Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabi-
L lir?
^ A) 42 B) 45 C) 48 D) 50 E) 56
E
R

47. A ürünü %25 kar ile, B ürünü ise %20 zarar ile Y
aynı fiyata satılıyor. A
Bu iki ürünün alış fiyatları toplam ı 205 TL Y
olduğuna göre, A ürününün satış fiyatı kaç ^ 51. Bir otomobil A şehrinden B şehrine sabit hızla 6
TL’dir? L saatte gidiyor. Bu otomobil hızını saatte 20 km
A) 75 B) 80 C)100 A artırırsa aynı yolu 5 saatte gidebiliyor.
R Buna göre, A ile B şehirleri arasındaki yol kaç
D ) 120 E) 125
1 km dir?
A) 450 B) 480 C) 500
D )540 E) 600

52. 20 kişilik bir sınıftaki kız öğrencilerin not ortala­


ması 3,5 ve erkek öğrencilerin not ortalaması 3
tür. Bu sınıftan 2 kız öğrenci ile 2 erkek öğrenci
ayrılırsa kalan kız öğrencilerin not ortalaması 3,2
48. Fırat 4 yıl sonra, Deniz ise 2 yıl önce doğmuş ve kalan erkek öğrencilerin not ortalaması 2,7
olsaydı Fırat ile Deniz’in yaşlan birbirine eşit ola­ oluyor.
caktı.
Buna göre, ayrılan öğrencilerin notları topla­
İkisinin bugünkü yaşları toplam ı 34 olduğuna mı kaçtır?
göre, Fırat bugün kaç yaşındadır?
A) 16,2 B) 17,8 C) 18,4
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 . D) 19,6 E) 20

11
www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

53. ve 54. sorulan aşağıdaki bilgiye göre 57. Arda, Bilge ve Can birer kez oynadığında kaç
________________cevaplayınız.________________ kutunun kapağı hiç açılmamış olur?

Aşağıdaki daire grafiğinde bir tarlaya ekilen dört ürü­ A )4 B )5 C) 6 D) 7 E )8


nün ekildikleri alanlara göre dağılımı verilmiştir.

ABC bir üçgen


B, C, E noktaları
doğrusal
[BD] ve [CD] açı­
Bu dört ürün toplam 1080 dönümlük alana ekilmiştir. ortay
53. Pancar ekilen alan, arpa ekilen alandan yüz­
m(BDC) = 30°
de kaç daha büyüktür?
m(DCE) = 55°
A) 12,5 B) 15 C) 17,5 D) 20 E) 25

Yukarıdaki verilere göre, m(DBC) kaçtır?


54. Mısır ekilen alan, buğday ekilen alandan kaç
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 50
dönüm daha büyüktür?
A) 220 B) 300 C) 330
D ) 350 E) 375

Y
55. - 57. soruları aşağıdaki bilgiye göre A
________________ cevaplayınız.________________ Y
I
Bir apartmanın girişinde 1’den 20’ye kadar numa­ l\l
ralandırılmış 20 tane posta kutusu bulunmaktadır. L 59. D _______________ C ABCD bir dikdört­
Bu apartmanda oturan Arda, Bilge ve Can isimli üç A gen
çocuk bu posta kutuları ile oyun oynamaktadır. Bu R 2[DE| = 3|EC|
oyunun kuralları aşağıda verilmiştir:

> Bu üç çocuk sırası iie posta kutularını açmakta ya


da kapatmaktadır. A B
> Açık olan posta kutuları kapatılır, kapalı olan pos­
ta kutuları ise açılır. EFC üçgeninin alanı 6 cm2 olduğuna göre,
> Arda numarası 2 nin tam katı, Bilge numarası ABCD dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?
3 ün tam katı, Can ise numarası 5 in tam katı olan
A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 E) 105
kutuları açmakta ya da kapatmaktadır.
> Başlangıçta tüm kutular kapalıdır.

55. Oyuna ilk olarak Arda başlarsa kaç kutunun


kapağını açar?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

60. 2x - 3y + 4 = 0
56. Oyuna ilk olarak Arda başlamış ve daha sonra
Bilge devam etmiştir. 3x - y - 1 = 0
Buna göre, sıra Çan’a geldiğinde kaç kutu­ doğrularının kesim noktasının orijine olan
nun kapağı açıktır? uzaklığı kaç birimdir?

A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 A) -J2. B) 73 C) 2 D) 75 E) 2V2

1 2 j - g sa —
www.iideryayin.com
KPSS
LIDÇR
yayınlan
m m ı k ü itü k
TÜRKİV€ G€N€Lİ D€N€M€ SINAVI
1. Âşağıdakiterden hangisi İlk Türk devlet ve 4. Osmanlı Beyliğinin gelişmesine katkı yapan pek
topluluklarının genel özelliklerinden biri de­ çok unsur vardır.
ğildir? Aşağıdakilerden hangisinin bu unsurlardan
A) Devletin, boylardan oluşması biri olduğu savunulamaz?
B) Hükümdarlığın, “Kuta” dayanması A) Ahiler
C) Hükümdarlığın, meclis tarafından ilan edilme­ B) Gaziyan
si C) İnanç önderleri
D) Budunların, boylar tarafından oluşturulması D) Karesi Gazileri
E) Toplumun “büyük aileler” halinde yaşaması E) Yeniçeriler

D
E
5. Osmanlı Devleti 15. yüzyılda tarihi ticaret yolları­
2. İlk Türk devlet anlayışı ile kurumlan İlk Türk-
nın denetimi için
İslam devletleri zamanında değişime uğramıştır.
Y I. Safeviler
Aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir
değişim yaşandığı savunulamaz? A II. Memluklular
| III. Portekizliler
A) Egemenlik anlayışı
N gibi devletlerden hangileriyle mücadele et-
B) Ordu örgütü
L mek zorunda kalmıştır?
C) Toprak idaresi
A A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Eğitim anlayışı
E) Sanat tarzı I D) İv e II E) I, II ve III

6. Osmanlı Devletinin çeşitli zamanlarda imza­


ladığı antlaşmalarla ilgili olarak aşağıda ve­
rilen eşleşmelerden hangisi doğru değildir?
A) Zitvatorok - Devletler arası protokolde eşitlik
3. Anadolu Selçuklularında devletin idari ve gözetilmiştir
mali işlerinin denetiminden sorumlu olan
B) Berlin - Osmanlıya toprak bütünlüğü güven­
devlet dairesi aşağıdakilerden hangisidir?
cesi verilmiştir.
A) Divan-ı İnşa C) Karlofça - Çok taraflı bir antlaşmadır.
B) Divan-ı Ariz D) Paris - Osmanlı iç sorunlarına yabancı göz­
C) Divan-ı Pervane lemciliği kabul etmiştir
D) Divan-ı İşraf E) Segedin - Hükümdarlar yeminle kendilerini
E) Sahib-i Divan bağlamışlardır.

13
www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

7. Osmanlı sarayında Taife-i Rumiyan, Taife-i Ace- 10. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devletinin
miyan, Taife-i Efrenciyan adı altında sanatkarlar, İlmiye Teşkilatı ile ilgili değildir?
tabîbler, teknisyenler gruplar halinde örgütlen­ A) Fıkıh
mişlerdir. B) Nakibü’l Eşraflık
Yukarıdaki durum içirt varılacak en genel yar­ C) Mülazemet
gı aşağıdakiierden hangisinde verilmiştir? D) Mevleviyet
A) Devlet imparatorluk özelliğine sahiptir E) Kassamlık
B) Saray sanatçı transferi yapmıştır
C) Sanatkarlar millet sistemine göre gruplandı-
rılmıştır
D) Her yetenekli insana önem verilmiştir
E) Devlet denetimi her alanda uygulanmıştır.

L
İ
11 , 1914’te ABD’de bu savaş ile ilgili hazırlanan bir
D
raporda şöyle denmektedir “ Bu savaş ordular­
E
dan çok ulusların savaşıydı. Tek muhacirlerde
R sadece Müslüman Türkler değildi. Bulgarlar ve
Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı iktisat zih­
niyetinin dayandığı ilkelerden biri değildir? Yunanlılarda ordu ve çetelerinden kaçıyordu.
Y
Her ülke ele geçirdiği topraklarda Büyük Yuna­
A) İktisadi ilişkilerde oluşan dengeleri koruma A
nistan, Büyük Bulgaristan, Büyük Sırbistan kur­
B) Üretim hedefi olarak ihracatı koyma Y
I mak istediğinden diğer topluluklara son derece
C) Piyasalarda yeterli mal bulunmasını sağlama acımasız davranıyordu.
N
D) İthalata sınırlama koymama L Yukarıdaki değerlendirmeler aşağıdaki sa­
E) Esnaf örgütlerinin işçi ve dükkan sayısını A vaşlardan hangisiyle ilgili olabilir?
dondurma R
A) I. Dünya B) 93 Harbi C) Dömeke
D) Balkan E) Plevne

12. Aşağıdakiierden hangisi M. Kemal Paşanın


9. Osmanlı merkeziyetçiliğinin çeşitli dayanakları
Mayıs 1919 ile Nisan 1920 arasında gerçek­
vardır.
leştirmeye öncelik verdiği konulardan biri
Aşağıdakiierden hangisi en önemli merkezi­ değildir?
yetçi dayanak olmuştur? A) Ordunun dağıtılmasına engel olmak
A) Menzil Teşkilatı B) Kuvayımilliye’yi tasfiye etmek
B) Derbentçilik C) Milli bir program oluşturmak
C) Merkez ordusu D) Milli birliği sağlamak
D) Tımarlı Sipahi E) İstanbul Hükümeti tarafından resmen kabul
E) Ehli Hiref edilmek

14ı
www. Iideryay in .com
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

13. Milli Mücadele’de Kongreler yoluyla örgütlenme 16. Yeni Türk devletinde kadınların temsil hak­
süreci 1918’de başlayıp 1920 ortalarına kadar larına ilişkin ilk düzenleme aşağıdakilerden
sürmüştür. hangisiyle yapılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bu süreç ile ilgili bir A) Belediyeler Kanunu
değerlendirme değildir? B) Tevhid-i Tedrisat Yasası
A) Yerel ve bölgesel kongre hareketleri görül­ C)Teşkilat-ı Esasiye
müştür D) Türk Kadınlar Birliğinin kurulması
B) Kongreler vilayet, sancak, liva adını almıştır E) Medeni Yasa
. C) Her açıdan tek ulusal kongre Sivas’ta toplan­
mıştır
D) Kongreler halkın öz savunma ihtiyacından
doğmuşlardır
E) Kongrelerde Saltanat Hilafete tam bir karşı
duruş sergilenmiştir

17. 26 Ağustos 1924’te Bakanlar Kurulu kararıyla


kurulmasına rağmen bir özel sektör bankası
olarak ortaya çıkan kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Türkiye İş Bankası
L B) Sanayi ve Maadin Bankası
14. Aşağıdakilerden hangisinde neden-sonuç İ
ilişkisi kurulamaz? C) Maden Teknik Arama
D
E D) Halk Bankası
Neden Sonuç E) Sümerbank
R
A) I. İnönü Savaşının Yeni devletin ana­
kazanılması yasasını yapması Y
B) Meclis-i Mebusa- TBMM’nin A
nın kapanması Ankara’da açıl­ Y
ması I
N
C) Eskişehir-Kütahya Başkomutanlık L
Savaşının yaşan­ yasasının kabul A
ması edilmesi R
D) II. İnönü zaferinin Londra Konferan­ I 18. Aşağıdakilerden hangisi Türk mali literatü­
ründe bir devrim olarak nitelendirilmiştir?
kazılması sının toplanması
_! İ i''. • • *
Âj İş Bankasının kurulması
E) Sakarya zaferinin Kars Antlaşması­
kazanılması nın imzalanması B) Zirai Tedrisatın Islah Kanunu
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması
E) Reji İdaresine son verilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sıra­


sında M. Kemal Paşanın basın-yayın ile ilgili 19. Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserinde aşağıdaki
çalışmalarından biri değildir? konulardan hangisine yer verildiği savunu­
lamaz?
A) İstanbul’da Minber gazetesine ortak olması
B) Sivas’ta İrade-i Milliye gazetesini kurması A) 1919 Genel durum
C) Hakimiyet-i Milli gazetesine hükümet yardımı B) İç isyanlar
yapması C) İkinci Büyük Millet Meclisi
D) Anadolu Ajansını kurması D) İzmir Suikastı
E) Takvim-i Vekayiyeyi Ankara’da yayınlatması E) Merkez Bankasının kurulması

15
www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

20. I. Sağlık ve sosyal yardım işlerinin bir bakanlık 24. Türkiye’nin Lozan Boğazlar Sözleşmesinde ege­
bünyesinde toplanması menliğini kısıtlayan bir takım hükümleri isteme­
II. Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması yerek de olsa kabul etmesinin bir nedeni de Mil­
III. Koruyucu sağlık hizmetlerine yeni düzenle­ letler Cemiyeti çerçevesinde oluşturulan kollektif
meler getirilmesi güvenlik sisteminin işleyeceğine ve uluslararası
düzeyde silahsızlanmanın gerçekleşeceğine
yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi
inanmış olmasıydı.
gelişmeleri arasındadır?
Türkiye’nin 1933’ten itibaren bu politikasın­
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
dan vazgeçmeye çalışmasının aşağıdakilerin
D) I ve II E) I, II ve III hangisinden kaynaklandığı savunulamaz?
A) Deniz ve kara silahlarında yarışın yeniden
başlaması
B) Yeni koşulların iyi niyetle hazırlanmış Boğaz­
lar sözleşmesini çalışamaz hale getirmiş ol­
ması
C) Milletler Cemiyetinin saldırganlıkları önleye­
memesi
21. Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda D) Boğazlar Komisyonun askeri bir güce sahip
kazandığı ilk hukuk zaferi aşağıdakilerden olmaması
hangisiyle ilişkilidir? E) Boğazlar Komisyonu başkanının bir Türk va­
tandaşı olması
A) Bozkurt-Lotus Davası
B) Mübadele sözleşmesi
L
C) Kapitülasyonların kaldırılması İ
D) Irak sınırının çizilmesi D
E) Montrö Boğazlar sözleşmesi E
R

Y
A
Y
I 25. 1929 Ekonomik bunalımının;
N I. demokrasinin iflas ettiğine inananların çoğal-
22. Aşağıdakilerden hangisi Musul sorunu süre­ \ masına
cinde yer alan bir gelişme değildir?
R II. totaliter unsurların güçlenmesine
A) Mondros Mütarekesi I III.yayılmacı siyasetlerin desteklenmesine
B) Lozan Konferansı durumların hangilerine ortam hazırladığı sa­
C) Sadabad Paktı vunulabilir?
D) Nasturi İsyanı A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
E) Haliç Konferansı
D) I ve II E) I, II ve III

23. “Devlet yaşamında, yönetiminde ve bu yöneti­


min işleyişinde egemen olan unsur Türk Mille­
tinin iradesidir.”
Yukarıdaki ifadeler; 26. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşma
doğru meydana gelen gelişmelerden biri de­
I. Cumhuriyetçilik
ğildir?
II. Halkçılık
A) Hitlerin Almanya’yı silahlandırması
III. Devletçilik
B) Marçurya Bunalımı
ilkelerden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
C) Avusturya’nın ilhakı
A)'Yalnız I B) I ve IIC) Yalnız III
D) SSCB-Finlandiya Savaşı
D) II ve III E) I, II ve III E) Etyopa’nm işgali

16
www.lideryayin.com
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

27. > 27 Ocak 1922’de kurulmuştur. 30. Türkiye’de yükseltinin batıdan doğuya doğru
> Kuruluş amacı başta Türk dilinin konuşulduğu artmasına bağlı olarak;
ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkele­ I. Güneşli gün sayısı
rin kalkınmasına yardımcı olmaktır. II. Karın yerde kalma süresi
Yukarıdaki özellikler aşağıda adı kısaltılarak
III. Deprem riski
verilmiş kuruluşlardan hangisine aittir?
IV.Akarsu vadi derinliği
A) TİKA
özelliklerinden hangilerinde artış olduğu
B) KEİ söylenebilir?
C) TÜRKSOY
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) AGİK
E) TDK D) II ve IV E) III ve IV

28. Â lperen: Türkiye’de yıl içinde dört mevsimin be­ 31. Türkiye’de dağların yükseltisi ve uzanış doğrul­
lirgin olarak yaşanmasının nedeni, Türkiye’nin tusuna bağlı olarak ulaşım üzerinde etkisi bü­
mutlak (matematik) konumunun bir sonucudur. yüktür.
Deniz: Alperen sanırım bir yanlışlık yaptı.
Türkiye’de dört mevsimin belirgin olarak yaşan­
masının nedeni yer şekillerinin çeşitlilik göster­
mesidir. Yani göreceli (özel) konumunun bir so­
nucudur.
A hm et: Ben de Deniz’e katılıyorum. Türkiye’de
yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşaması­
nın nedeni göreceli (özel) konumundan kaynak­
lanan bir özelliktir. I Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritası üze-
Yukarıdaki araştırmacılardan hangileri doğru N rinde bulunan geçitlerden hangisinde hem
bilgi vermektedir? L karayolu hem de demiryolu ile ulaşım sağ-
A) Yalnız Alperen A lanmaktadır?
B) Yalnız Deniz I A) Bolu Dağı Geçidi
C) Deniz ve Ahmet B) Zigana Geçidi
D) Alperen ve Ahmet C) Kop Geçidi
E) Alperen ve Deniz D) Çubuk Geçidi
E) Gülek Geçidi

32. > Türkiye’ye kuzeybatıdan sokulur.


> Kış aylarında kar ve karla karışık yağışlara
neden olur.
29. I. Toros Dağları kıvrım dağlarıdır.
> Sıcaklığı düşürücü bir etkisi vardır.
II. Ağrı Dağı volkanik oluşumludur.
Yukarıda özellikleri verilen rüzgar türü aşağı-
III. Erciyes Dağı kırılma sonucu oluşmuştur. dakilerden hangisidir?
IV.Aydın Dağları kırılma sonucu oluşmuştur.
A) Poyraz
Türkiye’de dağların oluşum özellikleri ile ilgili
B) Karayel
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
C) Lodos
A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Keşişleme
D) II ve III E) II ve IV E) Kıble

17
www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

33. Aşağıda bir yöremize ait aylık ortalam sıcaklık ve 35. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin son yıl­
yağış grafiği verilmiştir. lardaki nüfus özellikleri arasında gösterile­
mez?
A) Türkiye nüfusu sürekli artmaktadır.
B) Nüfus artış hızı 2000 yılından sonra sürekli
azalmaktadır.
C) Ortanca yaş yükselmektedir.
D) Aktif nüfus içinde üçüncül ekonomik faaliyet­
lerde çalışanların sayısı diğer sektörlerden
fazladır.
E) Kentten kente göç edenlerin oranı kırdan ken­
te göç edenlerden fazladır.

D Yağış (mm) — Sıcaklık (°C)

Buna göre, yukarıda aylık sıcaklık ve yağış


ortalaması verilen bir yöremizde aşağıdaki
36. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin yoğun nüfuslu
ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılma­
yöreleri gösterilmiştir.
sı daha zordur?
A) Kış turizmi
B) Kıyı turizmi
C) Pamuk tarımı
D) Seracılık
E) Zeytin tarımı

Buna göre taralı olarak gösterilen yörelerden


hangisinde yer şekilleri engebeli olmasına
rağmen tarım ürünü geçidinin fazla olmasın­
dan dolayı fazla nüfuslanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

34. Yağış ve yıkanmanın fazla olduğu Karadeniz kı­ 37. Türkiye’de kırsal kesimlerde meskenlerin yapı
yılarında toprakta tuz ve kireç birikimi azdır. malzemeleri doğal çevreden karşılanmaktadır.

Türkiye’nin iklim koşulları dikkate alındığın­ Buna göre, haritada taralı olarak gösterilen
da yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen yörelerden hangilerinde taş meskenlerin yay­
yörelerden hangisinde toprakta tuz ve kireç gın olduğunu söyleyebiliriz?
birikimi daha fazladır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III

A) I B) II C) MI D) IV E) V D) I ve IV E) II ve IV

www.Iideryayin.com
Kpss K a ynak A rşivi - Kpss D oküm an A rşivi
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 h ttp s://w w w .fa ce b o o k.co m /K p ssK a yn a kA rsivi

38. GAP’tan sonra en büyük ikinci sulama projesi 41. Türkiye’de son yıllarda nüfusun ve sanayileşme­
KOP’dur. Konya Karaman, Aksaray ve Niğde nin artmasına bağlı olarak enerji.tüketimi de art­
illerini kapsayan KOP Göksu ve Gembos hav­ maktadır. Enerji talebini karşılamak, cari açığı en
zasından gelen sular “Mavi Tünel” adı verilen bir aza indirmek için birçok enerji santrali hizmete
tünelle Konya Ovası’na aktarılmaktadır. girmiş, birçok santralinde inşası devam etmek­
KOP’un hizmete girmesiyle Konya Ovası’nda tedir.
aşağıdakilerden hangisinde azalma olması Buna göre aşağıdaki enerji santrallerinden
beklenemez? hangisi yenilenebilir enerji santrali olmasının
A) Nadas tarımında yanında cari açığın kapatılmasında bir katkısı
B) Tarım ürünü çeşidinde olacaktır?
C) Obruk oluşumlarında A) Bursa-Ovaakça doğalgaz çevrim santrali
D) Bölge dışına göçlerde B) Akkuyu-Nükleer enerji santrali
E) Tarım ürünlerinin iklime bağımlılığında C) Konya-Güney santrali
D) İskenderun-Termik santrali
E) Aliağa-Doğalgaz çevrim santrali

L
İ
D
E
R 42. Türkiye’de demiryollarına da son yıllarda büyük
39. Türkiye turuna çıkan bir gözlemci grubu Akdeniz paralar harcanmaktadır. Bir taraftan eski hatlar
kıyılarında gördüğü bir ürün için “tüm bölgelerde Y yenilenirken, bir taraftan da demiryolu bağlantısı
bu ürün yaygın olarak yetişiyor” demiştir. A olmayan illere yeni demiryolu hattı döşenmekte-
Bu ürün aşağıdakilerden hangisidir? Y dir.
A) Buğday l^j , Buna göre, Ankara’dan hangi kente demiryo­
B) Turunçgiller lu lu ile ulaşım sağlanamaz?
C) Muz A A) Antalya
D) Zeytin R B) Konya
E) Pamuk 1 C) Eskişehir
D) İstanbul
E) Sivas

43. Türkiye’de kurulu olan aşağıdaki endüstri


kuruluşlarından hangisinin kuruluş yeri be­
40. Türkiye’de aşağıdaki havyancıiık faaliyet­ lirlenirken öncelikle pazarlara yakınlık ve ula­
lerinden hangisinde doğal koşulların etkisi şım olanaklarının gelişmişliği dikkate alındığı
daha az hissedilmektedir? söylenebilir?
A) Mera hayvancılığı A) Otomotiv
B) Arıcılık B) Bitkisel yağ
C) Kümes hayvancılığı C) Çimento
D) Koyun yetiştiriciliği D) Demir-çelik
E) İpekböcekçiliği E) Sigara

""..„ jl .;..,. 19
www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

44. Kutsal yerlerin bu dinlere mensup kişilerce zi­ 47. Bir hakkın bir kişiden diğerine geçmesi ile
yaret edilmesi eğilimlerinin, turizm kapsamında kazanılmasına ne ad verilir?
değerlendirilmesi “inanç turizmi” olarak tanım­ A) Doğrudan kazanma
lanmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de çeşitli dinlere B) Dolaylı kazanma
ait önemli ziyaret merkezleri her yıl milyonlarca
C) Aslen kazanma
kişi tarafından ziyaret etmektedir.
D) Devren kazanma
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde
E) Tesisen kazanma
inanç turizmine ait turizm mekanı bulunma­
maktadır?
A) Mardin
B) Hatay
C) Muğla
D) Konya
E) Trabzon

45. Canlı ve cansız ortamlardan oluşan doğal çevre 48. I. Askeri Yargıtay
ile insanlar arasında sürekli bir ilişki vardır. Bazı E
II. Danıştay
durumlarda canlılar doğal unsurları etkilerken III. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
bazı durumlarda ise doğal unsurlar canlı yaşa- R İlk derece mahkemelerinde verilen kararların
mını daha fazla etkiler. hukuka aykırılık gerekçesi ile dosyanın yeniden
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, a incelenmesi ve kararın onarılması ya da bozul­
Türkiye’de insanların doğal ortamı değiştirdi- y ması amacıyla bir yüksek mahkemeye başvurul­
ğine örnek olarak gösterilebilir? I masına temyiz denir.
A) Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılığın önemli bir N Buna göre; yukarıdakilerden hangileri bir
ekonomik faaliyet olması ^ temyiz merci değildir?
B) Konya Ovası’nda tahıl tarımının yaygınolma- R A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
sı |
D) I ve II E) II ve III
C) Hakkari Yöresi’nde arıcılık faaliyetlerinin yay­
gın olması ________
D) Yalova ve çevresinde seralarda çiçek üretimi­
nin yaygın olması
E) Kastamonu’nun bazı dağ köylerinin geçimini
ormancılıktan sağlaması

46. Yasama organınca süresi, konusu, amacı bir


yetki kanunu ile belirlenmiş bir yetkiye daya­ 49. Aşağıda verilen yarı doğrudan demokrasinin
narak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan araçlarından hangisi Türkiye’de uygulan­
yazılı kaynaklara ne ad verilir? maktadır?
A) Kanun A) Halk teşebbüsü
B) Kanun hükmünde kararname B) Halk vetosu
C) Tüzük C) Halk girişimi
D) Yönetmelik D) Halk muhalefeti
E) Genelge E) Halk oylaması

20
www. Iideryay in .com
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

50. Türk Anayasa Tarihi’ndeki Hk anayasal belge 54. Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için
aşağıdakilerden hangisidir? gerekli tedbirleri almak, kur rejimlerini belir­
A) Senedi İttifak lemek ve mali piyasaları izlemek gibi görev­
leri olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kanuni Esasi
C) Tanzimat Fermanı A) Merkez Bankası
D) Islahat Fermanı B) Dünya Bankası
E) Teşkilatı Esasiye C) Hazine Müsteşarlığı
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

51. Bir konunun TBMM Genel Kurulu’na gelme­


den önce görüşülüp olgunlaştırıldığı kurula
ne ad verilir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Siyasi parti grubu
C) Danışma Kurulu
D) Komisyon
E) Başkanlık Divanı L
İ 55. 1 Ocak 2017’de görevine başlayacak olan
D Birleşmiş Milletler yeni genel sekreteri aşağı-
E dakilerden hangisidir?
R A) Kofi Annan
B) Ban Ki-Moon
^ C) Gladwyn Jebb
Y D) Javier Perez de Cuellar
I E) Antonio Guterres
N
52. 1982 Anayasası’na göre, ülkenin genel siya­ L
setin yürütülmesinden aşağıdakilerden han­ A
gisi sorumludur? R
I
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) TBMM
E) Milli Güvenlik Kurulu

56. 2016 yılında, TİKA (Türk İşbirliği ve Ko­


ordinasyon Ajansı Başkanlığının ve
TÜRKSOY(Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı)’un katkıları ile ilk kez Türk Filmle­
53. Aşağıdakilerden hangisi özel idari kolluk ma­ ri Haftası düzenleyen ülke aşağıdakilerden
kamıdır? hangisidir?
A) Vali A) Kazakistan
B) Belediye başkanı B) Rusya
C) Kaymakam C) Özbekistan
D) Bucak müdürü D) Azerbaycan
E) İçişleri Bakanı E) İsrail

.... ..... .............. ..........................................21


www.iideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1

57. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan bir ka­ 60. 2017 Akademi Ödülleri’nde Türkiye’yi tem­
rarname ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ)’nın yapı­ sil eden, uluslarası ve ulusal festivallerin­
sında değişikliklere gidilmiştir. de adından sıkça söz ettiren, son olarak
İsrail’de bu yıl 32.si düzenlenen Hayfa Film
Bu değişikliklere göre, aşağıdakilerden han­
Festivali’nde iki ödül alan film aşağıdakiler-
gisi YAŞ üyesi değildir?
den hangisidir?
A) Genelkurmay Başkanı
A) Sivas
B) Jandarma Genel Komutanı
B) Mustang
C) Kuvvet komutanları
C) Sarmaşık
D) İçişleri Bakanı
D) Kış Uykusu
E) Dışişleri Bakanı
E) Kalandar Soğuğu

L
İ
58. Bu lllke ve Işık Doğudan Gelir gibi eserleri ile D
tanınan, ölümünden yıllar sonra Cumhurbaş- e
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık R
görülmüş yazar ve düşünür aşağıdakilerden
hangisidir? Y
A) Necip Fazıl Kısakürek A
B) Namık Kemal Y
C) Hüseyin Nihal Atsız ^
D) Cemil Meriç L
E) Sezai Karakoç A
R

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


59. 2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan kişi
aşağıdakilerden hangisidir? https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
A) Leonard Cohen
B) Haruki Murakami
Ç) Bob Dylan
D) Philip Roth
E) İsmail Kadare

22«
www.lideryayin.com
KPSS
G€N€l V€T€N€K
LİDÇR
yayınları _ P6N€M€ çözüm ıcBi

1. Cümledeki .fazlaca — yapıyorsunuz.. söz­ Parçada III numarayla belirtilen “Şiirlerinde


leri göz önünde tutulursa cümlede boş bırakılan renkleri anlatan, resimlerinde şiirle r çizen,
ikinci yere, E seçeneğinde ikinci sırada verilen sanatın ömür boyu gönüllü mahkûmu...” cüm­
“yanlış” sözcüğünün getirilmesi gerektiği görü­ lesindeki koyu renkle yazılmış sözler, parçada
lür. E seçeneğinde ilk sırada verilen “silginiz” sözü edilen sanatçının üslubuna yani söyleyi­
sözcüğünün de cümlede boş bırakılan ilk yere şine ilişkindir.

~ https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
getirilmesi anlamca uygundur. Cevap: C
Cevap: E

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


2. Parçadaki “Bunlar, aynı zamanda pek çabuk
kendi kendilerinin de taklidi olur. ...Bu, onları VI numarayla belirtilen sözler, yüklem niteliği
sürekli kendilerine benzemekten de kurtarır.” göstermektedir. Yüklemi sona çekerek cümleyi
sözleri göz önünde tutulursa parçadaki “hiç oluşturalım:
benzemediklerini taklit edebilmektir” sözüyle III. Türkiye’nin ilk jeoloji müzesi olan İstanbul
“Her oyunda farklı bir karakteri canlandırmaya Üniversitesi Jeoloji Müzesi / II. aralarında mil­
çalışma”nın anlatılmak istendiği görülür. yarlarca yıllık kaya, fosil ve minerallerin bulun­
Cevap: C duğu yaklaşık / 1.10 bin parçalık bir koleksiyona
ev sahipliği yaparken / IV. Türkiye ve dünyanın
3. Öncüldeki “Fatih Sultan Mehmefin İstanbul’u
L jeoloji tarihine de ışık tuttuğu için Kültür Ba­
İ kanlığı / V. tarafından tescillenerek özei müze
fethinden 3 yıl sonra kurulan,... Haliç Tersa­
D statüsüne kavuşturulan, Türkiye’deki ilk tescilli /
nesi; ...” sözlerinden “Haliç Tersanesi, 15. yüz­
E VI. jeoloji müzesi olma özelliğini taşıyor.
yılın ilk yarısından sonra yapılmıştır.” yargısı
kesin olarak çıkarılabilir. R Soruda baştan üçüncü söz istenmektedir.
Cevap: D Cevap: A
Y
4. Parçanın III. cümlesindeki “Her gün her hücrede A
20 bin civarında, zarar görmüş bölge yemlen­ Y
mektedir; yenilenme süreci, yaşlandıkça yavaş­ I II. cümledeki “bangır bangıı” ve III. cümledeki
lamaktadır, yaşlılığın en önemli göstergesi bu- i\l “vıcık vıcık” ikilemeleri “anlamsız iki sözcük” ile
dur ve insanoğlu bu nedenle ölümsüz değildir.” L kurulduğu için aynı yöntemle oluşturulmuştur. I.
sözleri, B seçeneğinde verilen “çıkarım yapılı­ A cümledeki “yalan dolan” ikilemesi, “biri anlam­
yor" bilgisini, IV. cümlesindeki “Güneş ışınların­ R lı, biri anlamsız” sözcüklerle, IV. cümlesindeki
dan korunma amacıyla derimiz ‘melanin’ denen I “iyi kötü” ikilemesi de karşıt anlamlı sözcüklerle
siyah bir koruma kalkanı oluşturur, bu kalkan kurulmuştur.
aynı zamanda derimizin rengini belirler.” sözleri, Cevap: C
C seçeneğinde verilen “saptamada bulunuluyor”
bilgisini, V. cümlesindeki “Bir kemik; aynı ağır­
lıkta çelik bir çubuktan beş kat daha güçlüdür,
kemik sayımızın yarısı el ve ayaklarımızda, en B seçeneğinde verilen “Anadolu’daki köy
küçük kemiğimiz orta kulaktadır, kemik uzama­ yollarının çoğu, asfalt değil.” cümlesindeki
sı 18 yaşında durur.” sözleri, D seçeneğinde koyu renkle yazılmış sözler “zincirleme isim
verilen “karşılaştırmadan söz ediliyoP’ bilgisini, tamlamasıdır.
VI. cümlesindeki “Beynimiz 400 mili saniyede
Cevap: B
her türlü uyarıya cevap verir, alkol bu reaksiyon
sürelerini uzattığı için alkollü araç kullanılmaz.”
sözleri, E seçeneğinde verilen “gerekçe belirtili­
yor" bilgisini doğrulamaktadır. Parçanın I. cümle­
Verilen dizelerdeki “umuttan” sözcüğündeki
sindeki “İnsanların aşağı yukarı 10 binde birinde
koyu renkle yazılmış ses “ünsüz benzeşmesi”,
iç organlardan biri, ters tarafta bulunur.” sözleri,
“dünyayı” sözcüğündeki koyu renkle yazılmış
A seçeneğinde verilen “bir kanı dile getiriliyor”
ses de “kaynaştırma” örneğidir.
bilgisini doğrulamamaktadır.
Cevap: C
Cevap: A

'innnnnr firtaruovin m m
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK
10. Sorunun cevabım bulabilmek için, öncülde veri­ 15. “Durum” sözcüğünün “bir zaman kesiti içinde (I) Boğa-insan karışımı bir canavar olan ve Girit Parçadaki “Deri son aşamada tahta bir çerçe­
len cümlenin öğelerini araştıralım: bir şeyi belirleyen koşulların tümü, duruş biçimi, Adası’nda yaşayan zalim Minotor, AtinalIlardan venin içine gerilir, gerilen derinin üzerinde ka­
konum, bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belir­ her yıl bir kurban istemektedir. (II) Minotor’un lan son pürüz ve kırıntılar temizlenir.” sözleri
Ninniler, bebeklerin uyku ilacıdır.
lenen yer” anlamlarını içerdiği göz önünde tutu­ bu zalimliğinden bıkan Atina Kralı Aigeus, oğlu göz önünde tutulursa parçada 3 numarayla
Özne Yüklem Cevap: B
lursa B seçeneğinde verilen “Benim bütçem, Theseus’u Minotor’u öldürmesi için bir savaş belirtilen yere “Bu temizlikten sonra iyice ku­
böyle bir arabayı alacak durumda değil.” gemisiyle Girit’e yollarken ondan şu istekte ruyup parşömene dönen derinin her iki yüzeyi
cümlesindeki koyu renkle yazılmış sözlerde bulunur: (III) Minotor’u öldürüp sağ olarak de yazı yazmak ya da resim yapmak için kul­
-mantık yanlışından kaynaklanan- bir anlatım Atina’ya dönersen geminin seren direğine lanılır.” sözlerinin getirilmesi gerektiği görülür.
bozukluğu olduğu görülür. beyaz bir bayrak çek ki gemini ufukta gör­ Bağlayıcı sözler, koyu renkle yazılmıştır.
Cevap: B düğümde yaşadığını anlayayım. (VI) The­
Cevap: B
11. Sorunun cevabını bulmak için, I. ve II. cümlenin seus, Girit kralının oğlunun da yardımıyla
yüklemlerinin köken bilimi bakımından açılımını Minotor’u öldürmeyi başarır ne var ki dönüş
yapalım: yolunda geminin seren direğine beyaz bay­
rak çekmeyi unutur. (V) Günlerdir gözü ufukta

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Ûf_ -» ]e olan Atina Kralı Aigeus, bir sabah oğlunun

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


Kök Yapım Eki Atina’ya yaklaşmakta olan gemisini görür
Hor -» ]a ama geminin seren direğinde beyaz bayrak 20. Parçadaki “Sanat eserlerinin herkes tarafından
Kök Yapım Eki 16. Parçanın bütünü göz önünde tutulursa par­ yoktur. (IV) Bunun üzerine Aigeus, oğlunun anlaşılması gerektiğini söylemek bir yandan
çanın anlatımında “Öykülemeden”, “Merakla acısıyla kendini bir uçurumdan denize atar ve her insanın, öbür yandan da her yaratıcının
Sözcüklerin açılımında görüldüğü gibi, bu iki
sorar: ‘Neden daha fazla balık tutmadınız?’ bu sular o günden beri adını Kral Aigeus’tan aynı anlayış düzeyinde olduğunu kabul etmek
sözcüğün kökü de “yansıma”dır ve bu iki söz­
Balıkçı gülümseyerek zenginin gözlerinin içi­ alan “Ege Denizi” olarak anılır. olmaz mı?” sözleri göz önünde tutulursa dü­
cük “yansıma sözcüklerden türemiştir.
Cevap: B ne bakar: ‘Ailemin bu günlük ihtiyacını karşı- Köprü görevindeki sözler, koyu renkle yazılmış­ şüncelerini bu sözlerle dile getiren birinin “Sa­
j layacak kadar tuttum.’ Zengin adam, sözü bir tır. nat; herkese değil, anlayana seslenir.” görüşü­
noktaya getirmek istemektedir: ‘Peki, geri kalan Cevap: D nü söyleyebileceği görülür.
^ zamanda ne yapıyorsunuz?’ ‘Çocuklarımla ilgi-
^ leniyorum. Karımla siesta yapıyorum, akşamla- Cevap: D
R rı kasabanın merkezine gidip arkadaşlarla birer
kadeh şarap içiyoruz. Sizin anlayacağınız, dolu 18. Parçanın anlam örgüsüne ve düşüncenin akı­
12. Parçada I numarayla belirtilen “İpek böceği, şına dikkat edilirse parçada III numarayla belir­
aslında, bir tür kelebektir.” cümlesindeki koyu y ve meşgul bir hayatım var.’ ” sözleri göz önün-
A de tutulursa “Alıntılardan” ve “Farklı yapıda tilen “Çözünlenmeyen kalsiyum tuzlan, iskelet
renkle yazılmış sözler, bu cümlenin yüklemidir sistemine bağlanarak kemiklerin güçlenmesini
ve bu yüklem sonda olduğu için cümle “devrik” y cümle türlerinden”, “zengin, küçük, gülümse-
I yerek, günlük...” sözleri göz önünde tutulursa sağlar.” cümlesini, V numarayla belirtilen “Çö-
değil, “kurallı”dır. Diğer seçeneklerde verilen zünlenmiş hâlde bulunan kalsiyum ise hücre­
bilgiler doğrudur. N “Nitel anlamlı sözcüklerden” yararlanıldığı gö-
lerin canlılığına katkıda bulunur.” cümlesinin 21. Parçadaki “Cezayir ocaklarında yetiştirildiği
^ rûlür. Parçada “Örneklemelerden” yararlaml-
Cevap: A izlemesi gerektiği görülür. Bu durum, IV. cüm­ . için bu lakabı alan Haşan Paşa, pek çok sa­
A mamıştır.
lenin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunun vaşta gösterdiği kahramanlıkla hızla yükseldi;
R Cevap:E göstergesidir. kalyon kaptanı olarak Osmanlı donanmasına
I Cevap: D
48 yaşında giren Haşan Paşa, gösterdiği ba­
şarılar nedeniyle vezirlik rütbesiyle Kaptan-ı
Derya ilan edildi.” sözleriyle, Haşan Paşa ile
ilgili olarak, “Takma adının nereden geldiğin­
19. Parçadaki “Parşömen yapmak için kuzu ya da den”, “3. Mustafa döneminde, 1 Eylül 1773’te,
13. D seçeneğinde verilen “Güneşin anlında saat­
dana derisi önce güzelce tuzlanır; tuzlanan Türkiye’nin ilk askeri denizcilik okulunu kurdu.”
lerce bekledik.” cümlesindeki “anlında” sözcü­
deri en az iki gün saf suda bekletilir.” sözleri
ğü “alın” sözcüğünden geldiği için “anlında” sözleriyle “Yenilikçi bir yönünün olduğundan”,
göz önünde tutulursa parçada 1 numarayla be­
değil, “alnında” biçiminde yazılmalıydı. “İyi bir devlet adamı ve sözüne güvenilir bir
lirtilen yere “Suda yumuşayan deriler, etlerin­ kişi olan Cezayirli Haşan Paşa, mal varlığının
Cevap: D den ve yağlarından temizlenir; ardından yoğun
17. Olayların oluş zamanı ve sırası göz önünde tu­ büyük bölümünü kamu binalarının yapımına
kıvamlı bir kireç havuzuna konur.” sözlerinin ayırmıştı hatta Osmanlı-Rus savaşı sırasında
tulursa VI numarayla belirtilen Theseus, Girit
getirilmesi gerektiği görülür.
kralının oğlunun da yardımıyla Minotor’u öldür­ da devlete 12 bin kese altın bağışlayacak ka­
meyi başarır ne var ki dönüş yolunda geminin Parçadaki “Kireç havuzunda 10-12 gün bek­ dar alçak gönüllüydü.” sözleriyle “Hayırsever
seren direğine beyaz bayrak çekmeyi unutur.” leyen deri, üzerindeki tüyler alınabilecek kıva­ olduğundan”, “Tekirdağ’da 1713’te doğan Os­
cümlesinin, III numarayla belirtilen “Minotor’u ma geldiğinde havuzdan çıkarılıp elle yoğrulur; manlI devlet adamı ve komutanı Cezayirli Gazi
14. Cümledeki “OsmanlI tarihçiliğinin en usta kale­ öldürüp sağ olarak Atina’ya dönersen geminin yay şeklindeki kavelata bıçağı ile hem ön yüzü Haşan Paşa, evcilleştirdiği bir aslan ile birlikte
mi olarak kabul edilen Halil İnalcık” sözlerinin, seren direğine beyaz bir bayrak çek ki gemi­ hem arka yüzü iyice temizlenir.” sözleri göz dolaşmasıyla bilinir.” sözleriyle de “Osmanlı
cümlenin öznesi olduğu göz önünde tutulursa ni ufukta gördüğümde yaşadığını anlayayım.” önünde tutulursa parçada 2 numarayla belirti­ yönetiminde önemli konumlarda bulunduğun­
bu sözlerin cümlenin yüklemine sorulan “kim” cümlesinden sonra gelmesi gerektiği görülür. len yere “Bu aşamadan sonra deri, daha az dan” söz edilmiştir. Parçada, Haşan Paşa ile
sorusunun karşılığı olan öğeyi belirtme göreviy­ Bunun için de VI. cümle ile IV. cümle yer de­ kireç bulunan ikinci bir havuza konur ve ora­ ilgili olarak, “Yüklü bir miras bıraktığından” söz
le kullanıldığı görülür. ğiştirmelidir. Sözü edilen değişikliği yaparak da da 10-12 gün bekletilir.” sözlerinin getirilme­ edilmemiştir.
Cevap: A parçayı kuralım: si gerektiği görülür.
Cevap: E

4 5 www.lideryayin.com www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK
22. Parçada VI numarayla belirtilen “Haşan __________ 27. -30. ÇÖZÜMLERİ____________ 29. Arka koltukta “üç kişi” oturuyorsa sayı sekize
Paşa’nın mezarının yeri tam bilinmiyor ama tamamlanmış olur. Bu üç kişi; bir erkek, bir 33.
tarihçilerin çoğu, Bulgaristan’ın Şumnu ilinde Koltuklardaki yolcularla ilgili olarak verilenleri sırala­ kadın, bir erkek çocuktur. Bu üç kişinin bir aile
olduğunu düşünüyor.” cümlesinde “tahmin” yalım. olma olasılığı da var olduğuna göre A ve B için = V/2 ~ 5 . 2 6
anlamı vardır. Cümleye bu anlamı koyu renkle 1. Boş /1 erkek kesin yanlıştır denilemez. Ancak erkekle kadın
yazılmış sözler kazandırmıştır. eş olsun olmasın aralarına çocuk oturamaz. = V2
2; Boş / Bir erkek
Cevap:E Aralarında çocuk oturamaz çünkü soru kökün­
3: Cevap: B
de ikisi yan yana bilgisi verilmiş. Bu nedenle C
4: kesin yanlıştır. D ve E de olasılıktır.
5: Cevap: C
23. Parçada III numarayla belirtilen “3. Mustafa dö­
6: Kadın (eş) / erkek (eş) 34. 3 x - 6 = 4y =*■ 3 x - 4 y = 6
neminde, 1 Eylül 1773’te, Türkiye’nin ilk askeri
denizcilik okulunu kurdu.” cümlesindeki koyu 7: Erkek (eş) / Kadın (eş) 5y + 9 = 4x =>4x - 5y = 9 dur.

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
renkle yazılmış sözler, cümlenin zarf tümlecini

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


8: Kız çocuk/Anne (kadın) Bu denklemlerde y leri yok edip x i bulalım.
açıklayan “ara söz”dür.
9: Anne (kadın) / Kız çocuk
Cevap: B —5 / 3x —4y = 6
10: 4/ 4x - 5y = 9
11; 30. Bütün kadın yolcular cam kenarında oturuyor
ise üç kadın yolcu 3, 6, 8, 11,14 ya da 10 nu­ -15 x + 0 0 ^= -3 O
12;
24. Parçadaki “Kamkat, C vitamini yönünden zen­ maralı koltukların üçündedir. 6 ve 8 kesindir, di­ + 16x —2 p f = 36
13: ğerleri olasılık dahilindedir. Ancak 8 ve 9 numa­
gin bir meyve; 100 gramında 43,9 miligram C
vitamini var.” sözleriyle, kamkat ile ilgili olarak, 14; ralı yerlerin olduğu iki kişilik koltukta yalnızca x = 6 dır.
“İçeriğinde vitamin olduğuna”, “Biçimi tıpkı li­ Toplam: 2 erkek + 2 kadın +1 kız çocuk= 5 bir anne ile kızı oturduğuna göre bu koltukta bir Şimdi de x i yerine yazıp y yi bulalım.
mona, rengi ise tıpkı portakala benzer ama...” erkeğin oturması mümkün değildir. 3x - 4y = 6 => 3.6 - 4y = 6
Yeri bilinmeyen: 1 erkek+1 kadın+ 1 erkekçocuk=3
sözleriyle “Şekline”, “Ayrıca, 100 gram kamkat Cevap: B =* 18 - 4y = 6
yendiğinde 1,88 gram protein verir.” sözleriyle Demek ki 3, 4, 5,10, 11, 1 2 ,13 ,1 4 numaralı yerle­
=t> 4y = 12
de “Protein içerdiğine” değinilmiştir. Parçada, re bir yetişkin erkek, bir yetişkin kadın ve bir erkek
çocuk oturtmak zorundayız. Bu üç kişinin oturacağı =>y = 3 tür.
kamkat ile ilgili olarak, ‘Tadının mayhoş oldu­
ğuna” ve '“Sadece Asya’da yetiştiğine” değinil- yerler dışındaki yerler boş kalacaktır. Buna göre, x + y = 6 + 3 = 9 dur.
memiştir. Ayrıca “İkili koltukların birinde evli bir çift oturmakta" Cevap: E
Cevap: C ve “6 numaralı yerde oturan yolcunun hemen arka­
sındaki koltukta küçük bir kız çocuk ile annesi otur­ İ+ J L
makta ve başka oturacak yer yok” ise evli çift 6 -7 3 12 12
numaralı yerlerin bulunduğu koltukta, anne-kız ise 31. m___ 5 i l
1 4. ' 5 35. b negatif, a ve c pozitif olduğuna göre, en
8-9 numaralı yerin bulunduğu koltukta oturmaktadır. 1 "5 küçükleri b dir.
25. Parçanın ilk üç cümlesinde “kamkatın yetiştiği 5
coğrafya, biçimi, rengi ve kokusu” hakkında 1 2 3
Cevap: C a = - ^ - = -|- v e c = -ğ- ise a < cdir.
bilgi verilmiştir. Parçanın IV. cümlesinde ise
(2)
“Kamkat, C vitamini yönünden zengin bir mey­ 27. Şoförün hemen arkasındaki koltukta 3-4-5 nu­
ve; 100 gramında 43,9 miligram C vitamini var.” maralı yerler vardır. İki kişi, art arda numara­ Buna göre, b < a < c olur.
denerek konuya bakış açısı değiştirildiği için lanmış iki yerde oturuyorsa bunlar ya 3-4’te ya Cevap: A
parça IV. cümleden başlanarak ikiye bölünme- da 4-5’te oturan iki kişidir. Her iki olasılıkta da 4
lidir. numaralı yerde mutlaka biri oturmaktadır. 1 ve
Cevap: C 2’nin de kesinliği yoktur çünkü bunların bîrinde
32. 2+2+2 8+ 4+ 2
bir yolcu vardır ama hangisinde olduğunu da
1 + 2-1 + 2-2 1 ,1 ,1
bilmiyoruz. T +T + 4
(4) (2)
Cevap: D
26. Parçada II numarayla belirtilen “Biçim i tıpkı li­ 14 36. ■J2x = x - 4 => (V2x)2 = (x - 4)2
mona, rengi ise tıpkı portakala benzer ama 4+ 2+ 1
limon ve portakalın kabuğunu soyarak yersiniz; =i’ 2x = x2- 8 x + 1 6
kamkatın kabuğunu soymanıza gerek yoktur; =* 0 = x2 - 1 0 x + 16
28. Bu soruda sözü edilen çocuklu aile ya şoförün 14
kamkat, kabuğu soyulmadan yenir.” ve III nu­ ‘ 7. =* 0 = ( x - 8 ) . ( x - 2 )
marayla belirtilen “Kokusu bergamotu andırır arkasındaki üçlü koltukta ya da en arkadaki 4 =>x-8 = 0 y a d ax-2 = 0
ama elinizde tuttuğunuzda kamkatın kokusu koltukta üç kişi birlikte oturabilir. Böyle olunca
yerini bilmediğimiz üç kişi tamamlanmış olur ve =>x = 8 y a d a x = 2 dir.
uzun süre elinizden gitmez.” cümlesindeki koyu =14-
tekli koltuğa (10) kimse oturamaz. Diğerleri ola­ Ancak x = 2 için x - 4 negatif olup V2x ifadesi­
renkle yazılmış sözlerle “karşılaştırma” yapıl­
sılık, A kesin yanlıştır. nin değeri negatif olamaz. Buna göre, x = 8 dir.
mıştır.
Cevap: A Cevap:D
C evap:B Cevap: D

www_lid(şn>avîn.com www.lidervavin.com
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL YETENEK
46. Başlangıçta B okulunda x, A okulunda 2x öğ­ 50. x = y = z olduğu kabul edilirse üçünün birlikte
/a-1 \ Iaz + 2 a -3 + a + 3\ 42. f(f(a)) = 4 => f(4a - 1 2 ) = 4
37. 1 \ a I[ a2+2a —3 I renci olsun.
4 )0 a + 2 a -3 i =3* 4(4a —12) —12 = 4
15 günde bitirdiği bu işi her biri tek başına 45
2 x —1 0 . 6 = X + 1 5 .6 =£ 2x —6 0 = X + 90 günde bitirir.
t a—1 \ i a2+ 3a ) => 16a —48 —12 = 4
A a / \a 2+2a —3 / => x = 1 5 0 dir. x < y < z olduğuna göre, x < 45 tir.
=> 16a - 60 = 4
/ a -1 \ a(a + 3) Buna göre, A okulunda başlangıçta Buna göre, x = 42 olabilir.
"V a / ' (a + 3)(a —1) => 16a = 64 2x = 2.150 = 300 öğrenci vardır. Cevap: A
= 1 dir. =* a = 4 tür. Cevap: A
Cevap: B
Cevap: A

51. Otomobilin hızı V olsun.


43. Verilenlere göre, işleminin sonucu sabit 47. A nın alış fiyatı 100x, satış fiyatı 125x ve B nin
6.V = 5(V + 20) => 6V = 5V + 100

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
alış fiyatı 100y, satış fiyatı 80y olsun.

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


38. x < O ise 2 x - 1 < O ve 3 - x > O dır. olmalıdır. =s> V = 100 olur.
125x = 80y => 25x = 16y Buna göre, A ile B şehirleri arasındaki yol
Buna göre, Buna göre,
= > x = 1 6 k , y = 25k dır.
|2x - 1 1+ [3 - x| = —(2x -1 ) + 3 - X 8.5 10.C 6V = 6.100 = 600 km dir.
2 3 20 = - ^ p Alış fiyatları toplamı 205 TL ise Cevap: E
= -2 x + 1 + 3 - x
=* 10c = 60 100x + 100y = 205 => 100(x + y) = 205
= 4 - 3 x tir.
=> 100.41 k = 205
Cevap: E => c = 6 dır.
Cevap: D => k = dir.

Buna göre, A nın satış fiyatı

125x = 125.16k =125.16. _1_ =100 TL dir.


20
Cevap: C 52. Sınıftaki kız öğrenci sayısı x, erkek öğrenci sa­
44. Fırat’ın seçtiği sayı AB olsun. yısı 20 - x olsun. Bu durumda başlangıçtaki not
39. x = 6 ve y = 4 alınırsa toplamı
AB7 - AB = 241 => 10(AB) + 7 -A B = 241
3 x - y = 3 . 6 - 4 = 1 8 - 4 = 14 olur. =»9(AB) + 7 = 241 3,5.x + 3.(20 - x) = 3,5x + 60 - 3x
Cevap: C = 0,5x + 60 tır.
=> 9(AB) = 234
48. Fırat F yaşında, Deniz D yaşında olsun. 2 kız öğrenci ile 2 erkek öğrenci ayrıldığında
=> AB = 26
F —4 = D + 2=> F - D = 6dır. kalan öğrencilerin notları toplamı ise
=> A = 2 ve B = 6 dır.
Buna göre, 3,2(x- 2) + 2,7(18 - X ) = 3,2x - 6,4 + 48,6 - 2,7x
Buna göre, AB sayısının rakamları çarpımı
= 0,5x + 42,2 dir.
2.6 = 12 dir. F -jy ^ 6
+ F+p^34 Bu durumda ayrılan öğrencilerin notları toplamı
Cevap:C
40. Kalan x, bölen 3 x - 12 olsun. (0,5x + 60) - (0,5x + 42,2) = 0,5x + 60 - 0,5x - 42,2
2F = 40 => F = 20 dir. = 17,8 olur.
3x —12 > x =?• 2x > 12 => x > 6 dır. Cevap: D Cevap: B
x = 7 alınırsa kalan 7 ve bölen
3 .7 - 1 2 = 2 1 - 1 2 = 9 olur.
Buna göre, bölünen sayı en az
9.8 + 7 = 72 + 7 = 79 dur. 45. Bir tepside 20 parça börek bulunmakta ve 8
Cevap: B parça börek satılarak maliyet karşılanmaktadır.
1 parça böreğin maliyeti x TL ve satış fiyatı y
49. Başlangıçtaki telin uzunluğu 30x cm olsun. İki­ 53. Arpa ekilen alan
TL alınırsa;
ye bölünürse her bir parça 15x cm olur. Biri 3
20.x = 8.y => 5x = 2y diğeri 5 eşit parçaya ayrılırsa uzun olan parça 360° - (150° + 40° + 90°) = 360° - 280° = 80°
=> x = 2k ve y = 5k olur. lik dilimle, pancar ekilen alan 90° lik dilimle gös­
15x . 15
2 ~= 5x cm ve kısa olan parça -g- = 3x cm terilmiştir.
41. A ve B birer rakam olmak üzere üç basamaklı Bu durumda 1 parça böreğin satışından 3k TL
uzunluğunda olur. Buna göre, pancar ekilen alan arpa ekilen alan­
paiindromik sayılar ABA biçiminde yazılabilir. kar edilir. 5 tepsi böreğin satışından 180 TL kar
dan
Bu sayılarda A rakamı 1 den 9 a kadar 9 farklı ediliyorsa 5.20.3k = 180 =±> 300k = 180 5 x - 3 x = 12 => 2x = 12
değer, B rakamı ise O dan 9 a kadar 10 farklı => k = 0,6 dır. x=6 % ~°8~ö8 0 ' I 0 0 = % 1 Ü " 100
değer alır. Buna göre, 1 parça böreğin satış fiyatı olduğuna göre, başlangıçtaki telin uzunluğu
=%12,5
Buna göre, 9.10 = 90 farklı sayı yazılabilir. 5k = 5.0,6 = 3 TL dir. 30x = 30.6 = 180 cm dir. daha büyüktür.
Cevap: D Cevap: E Cevap:E Cevap: A

8 www.Iideryayin.com
www.Iideryayin.com
KPSS
KPSS LİSANS • GENEL YETENEK

54. Mısır ekilen alan 150° lik, buğday ekilen alan


40° lik dilimle gösterilmiştir.
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1
i
LIDÇR
G€N€l KÜLTÜR
Buna göre, mısır ekilen alan buğday ekilen yayınları _ P€N€M€ ÇÖZÜMl€Bİ
alandan
150-40 110 1. Orta Asya Bozkınnda devletler(il) olağanüstü 3. B. Selçuklu ve Anadolu Selçukluda devletin
1080- : 1080 koşullarda meydana gelirler. Çok çeşitli nedenler
360 360 bütün idari ve mali işlerinin denetimi Dıvan-ı İş-
boyları ve budunları ittifak ya da birleşmeye zor­ raf denilen bir daire tarafından yürütülürdü. Bu
= 330 lar. Savaşlar ve göçler nedeniyle dağılan ve güç- daire bir müfettişlik kurumuydu. Ordu ve yargı
dönüm daha büyüktür. 2[DE[ = 3|EC| => |EC[ = 2k, |DE| = 3k alınabilir. süzleşen boy parçalan yeterli büyüklükte bir bi­ dışındaki işleri özellikle mali bakımdan denet­
Cevap:C rim teşkili için birleşebiiirier. Göç etmek zorunda lerdi. Günümüzün Sayıştay’ ına benzer işleri
Böylece |AB| = |DC| = 5k olur. kalan bir boy parçası dil ve etnik bakımdan farklı görürdü. Nizamülmülk Slyasetname adlı ese­
yeni komşusuna katılıp onun içinde eriyebilir. Ba­ rinde müşrifler için şunları söyler “ Kendisine
A(EFC) = 6 cm2 ve | D g j = 3~ olduğuna göre, zen yenişemeyen boylar birleşir, böylece boylar tam itim ad besleyen bir kişiye işraf görevini

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
birleşerek büyüdükleri gibi sürek avı, saldırgan

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


A(DEF) = 9 cm2 dir. Böylece A(DFC) = 15 cm2 buyursunlar. Bu kimse kendi eliyle her na­
55. Arda numarası 2 nin katı olan kutuların kapağı­ komşuya karşı savunma, yağma akını gibi çeşitli hiye ve şehre vergilerin ve gelirlerin toplan­
olur. nedenlerle aralarında ittifak yapanlar içlerinden
nı açacaktır. Bu durumda 2, 4, 6 ..... 20 numa- masını denetlemek üzere namuslu bir naib
IECİ ? ipci 2 bir yetenekli boy beyini başlrân seçebilirler. Bu
ralıkutuların kapağını açacağından toplam 10 TÂBT = -5 olduğuna göre, - ^ = 5- tir. gönderm elidir.”
ittifak geçici olduğu gibi devamlıda olabilir. Eğer
kutuyu açmış olur. Cevap: D
Ayrıca, A(DFC) = 15 cm2 olduğundan ittifak daimi ise BUDUN kurulmuş olur.
Cevap: A
„„,2 dir. Boy beylerinin katıldığı bir kurultayda Budunun
A(DAF) = 75 cm başı hükümdar seçilebilir. Bu durumda il (devlet)
2
ortaya çıkar. Bu devlet doğal olarak boylar kon­
75 105 federasyonu biçiminde örgütlenir. 4. OsmanlI Beyliğinin diğer Uç Beyliklerinde çok
B u d u ru m d a A (D A C )= -y -+ 1 5 = -4 ^ - cm“' dir.
farklı bir gelişme gösterdiği açıktır. Bu durumun
56. Arda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 numa­ Hükümdar seçilen kişinin Kut sahibi olduğu­
çok nedeni bulunmaktadır. Siyasi ve Coğrafi et­
ralı kutuları açar. Bilge ise kapalı olan 3, 9 ve A (ABC D ) „ na inanılır. Buda hükümdara meşruiyet sağlar.
A(D AC) = — ğ— - olduğuna gore,
Hükümdarın gücünü Gök Tanrıdan aldığına kenleri bir tarafa bırakarak sadece bu beyliğe
15 numaralı kutuları açıp, 6 ,1 2 ve 18 numaralı
inanılmış olsa da önemli olan onun komutanlık katılan gruplar üzerinde duracağız.
kutuları kapatır. Bu durumda sıra Çan’a geldi­
ğinde numarası 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16 ve A(ABCD) = 2 - ^ = 1 0 5 cm2 dir. ve diplomatik başarısıdır. Bu iki alanda becerisi Ahiler ve Fakılar: Hukuki ve sosyal hayatı dü­
20 olan kutular açıktır. Cevap: E yoksa Kut’un ona bir yararı dokunmazdı. Esas zenlerlerdi.
olan pratikte hükümdann askeri ve- iktisadi gü­ Gaziyanlar: Gaziyan-ı Rum denilen bu grup­
Buna göre, 10 kutunun kapağı açık durumda­ cünü gösterebilmiş olmasıdır. Onun baş rahib
dır. lar; Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Dervişan-ı
olmasının fazlaca bir önemi bulunmazdı..
Rum yine Ahıyan-ı Rum adı verilen unsurlardır.
Cevap: B İç Asya toplumlarmda aileler “çekirdek aile” tipi­ Bunlar kendi inanç önderteri ile birlikte gazada
ne sahipti. Çünkü aile yut denilen çadırla sınır­ bulunurlardı.
lıydı. Evlenen kişi ayn bir çadıra geçer, böylece
Karesi Gazileri: Karesi komutanlarının katkısı
yeni bir aile doğardı.
57. Kapağı hiç açılmamış olan kutular, numarası 2, da önemlidir. Ünlü Hacı İl Beyi bunların başın­
Cevap: E
3 ve 5 in tam katı olmayan kutulardır. da gelir.
60. 2x - 3y + 4 = 0 2. İlk Müslüman Türk devletleri Karahanlılar hariç Cevap: E
Bu kutular 1, 7, 11, 13, 17 ve 19 nolu kutular
olup 6 kutunun kapağı hiç açılmamıştır. - 3/ 3x - y - 1 = 0 hemen tamamı Ön Asya’da kurulmuşlardır. Bu
coğrafya yerleşik topfumlann yurtlandır. Burala­
Cevap: C
2 x ^ "+ 4 =0 ra göçen Türk boylan bütünlüklerini koruyama- OsmanlI Devletinin tarihi ticaret yollarıyla doğ­
+ -9 x +3 = 0 mışlar ve devlet tarafından parçalara ayrılarak rudan ilgilenmeye başlaması Fatih döneminde
yerleşik yaşama geçirilmişlerdir. Bu yeni yaşam olmuştur. İstanbul alındıktan sonra Fatih Kara­
—7x + 7 = 0=5>7 = 7x biçimine dayanan devletlerde kaçınılmaz olarak deniz çevresinde ticari koloniler kuran Cene-
58. m(DCE) = m(DCA) = 55° ise yeni özellikler kazanmışlardır. Bu devletlerde or­
=* 1 = X vizlerin elindeki yerleri almıştır. Yine tarihi kürk
m(ÂCB) = 180° -1 1 0 ° = 70° dir. dular çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Gulam sistemi
yolunun önemli bir durağı olan Kırımı almıştır.
Şimdi 3x - y - 1 = 0 denkleminde x yerine 1 yaygınlık kazanmıştır. Topraktan azami ölçüde
[BD] iç açıortay ve [CD] dış açıortay olduğu için Ege Denizinde tüccar Venedik Cumhuriyeti ile
yazalım. yararlanma mecburiyeti orduya da yansımıştır.
mücadele etmiştir. Öte yandan Baharat yolu
Herkesin asker sayılması anlayışı gerilemiştir.
m(BDC) = 30° iken m(BAC) = 2.30° = 60 olur. 3.1-y-1=0=>3-1=y için artık Portekize karşı koyamayan Memluk-
Medreseler temel eğitim birimleri olarak ortaya
=> 2 = y çıkmıştır. Türk sanatında islami öğeler ön plana lulara birçok yardımda bulunmuştur. Memuluk-
ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olduğu
Verilen doğruların kesim noktası (1, 2) oldu­ çıkmıştır. lular Portekiz’le başa çıkamayınca Mısır’ı feth
için
ğuna göre, orijine yani (0, 0) noktasına olan etmiştir. Portekiz’le Baharat yolu mücadelesine
m(BAC) = 60° ve m(ACB) = 70° iken Egemenlik anlayışında önemli bir değişim gö­ Kanuni döneminde başlamış ancak başarılı
uzaklığı rülmez. Kut anlayışı devam etmiştir. Ülke uzun
m(ÂBC) = 50° dir. olamamıştır. Yine İpek yolunun Tebriz-Trabzon
zaman hanedana ait sayılmıştır. Kufun yanısıra
v/( 1 - 0 )2 + ( 2 - 0 )2 = V1 + 4 kısmı için Yavuz döneminde Safevilerle müca­
Buna göre, m(DBC) = 25° olur. adına Hutbe okutmak sikke kestirme meşrutiyet
dele edilmiş ve bu yol ele geçirilmiştir.
= v/5 birimdir. kaynağı haline gelmiştir.
Cevap: A Cevap: A Cevap: E
Cevap: D

10 11
vuww.lidervavin.com www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR

6. Segedîn Antlaşması: 1444’te yapılan antlaş­ Gelenekçilik; sosyal ve iktisadi ilişkilerde ya­ Nakibü’l Eşraflık; peygamber soyundan gel­ 12. Milli Mücadelenin hazırlık çalışmaları genellikle
maya sadık kalacaklarına İkinci Murat Kur’an vaş yavaş oluşan dengeleri, eğilimleri mümkün diklerini iler sürenlerin soy kütüklerini incelerdi. eksikte olsa 19 Mayıs 1919 ile 23 Nisan 1920
üzerine Macar kralı Ladislas’ta Incil üzerine el olduğu ölçüde muhafaza etme ve değişme Doğru çıktığı takdirde ellerine bir berat verilirdi. aralığına tarihlenmektedir. Bu dönem boyunca
basarak yemin ettiler. eğilimlerini engelleme ve herhangi bir değişim OsmanlIda bu makam Yıldırım Beyazıd zama­ M. Kemal Paşanın öncelikleri şunlardır.
olduğu takdirde tekrar eski dengeye dönmek nında kurulmuştur. Daha sonraları Şeyhülis­ > Milli birliği oluşturmak (büyük ölçüde Sivas
Zitvatarok: 1606’da OsmanlI ile Avusturya
olarak tanımlanabilir. Esnaf örgütlerinin işçi ve lamlığa bağlanmıştır. Kongresinde sağlanabilmişti)
arasında yapılan antlaşma her İki tarafın hu­
dükkan sayısının dondurulması (Gedik) zira- Mülazemet: Sahn-ı seman veya Sahn-ı Sü- > Bu milli birliğin hedef yapacağı bir program
kuken eşit olmaları esasına göre imzalamıştır.
atte işletme büyüklüğünün belli düzeyde tutul­ leymaniye medreselerinden icazet(diploma) oluşturmak(Misakımilli ile bu amaca ulaşıl­
(1533 İstanbul Antlaşmasında protokol eşitliği
söz konusu değildi) ması şehirlere göçün yasaklanması bu konuda alanların müderris adayı olarak müderrislik ve mıştır)
yapılmış düzenlemelerdir. Bunun formülü “ ka­ kadılık için sıra bekleme dönemine denilir. Bun­ > Ordunun dağıtılmasını önlemeye çalışmış­
Karlofça: 1699’da yapılan antlaşma OsmanlI
dimden ola gelene aykırı iş yapılmaması” lar Anadolu ve Rumeli Kadıaskerlik dairelerine tır. (Orta ve Doğu Anadolu’da kısmen ba­
ile Avusturya, Venedik, Lehistan arasında ya­
şeklindedir. isimlerini yazdırırlardı. Günümüz Kpss sürecine şarılmıştır)
pılmıştır. Rusya ile ayrı bir antlaşma imzalan­
Fiskalizm ilkesi; En kısa tanım ile hâzineye ait benzemektedir. > Ali Fuat Paşa Ankara’da, Refet Paşa
mıştır.
gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye IVlevleviyet: Önemli eyaletlerin kadılıklarına Sivas’ta ve Kazım Karabekir Erzurum’da

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Paris: OsmanlI Islahatı AvrupalIların gözetimi

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


çıkarmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına denir. Bunların görev süresi bir yıldı. 15. yüzyıl­ bu konuda önemli adımlar atmışlardır. Ka­
altına sokulmuştur. Osmanlı iç ilişkilerine karış­
inmesini engellemektir. da İstanbul, Edirne, Bursa gibi kadılıklara daha zım Paşa Erzurum’da kolordu bütünlüğünü
ma ortamı hazırlanmıştır(1856)
Cevap: B sonra başka yerlerde dahil edilmiştir. koruyabilmiştir.
Berlin: Berlin Antlaşması Osmanlı toprakları > İstanbul tarafından resmen tanınma soru­
üzerinde bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Fıkıh: Osmanlı medreselerinde okutulan ders­
lerin en önemlisi olup Hidayede denilirdi. nuna ağırlık verilmiştir.(Amasya Görüşmesi
Paris Antlaşmasıyla söz verilen Osmanlı toprak 9. Osmanlı devlet tipini “merkeziyetçi” saymamızı sorunu önemli ölçüde çözmüştür.)
bütünlüğü bu antlaşma ile göz ardı edilmiştir. Cevap: A
gerektiren birçok neden vardır. Osmanlı devlet > Kuvayimilliye'nin tasfiyesi daha sonra Ekim
Cevap: B sistemi İstanbul’un fethinden sonra klasik biçi­ 1920’de gündeme gelcektir.
L
mini almış ve merkezdeki örgütleniş şekli taş­ Cevap:B
rada eyalet merkezlerinde ve sancaklarda mo­ İ
7. Osmanlı bir imparatorluk olduğundan onun del alınmıştır. Sınırların genişlemesiyle birlikte 11. Sorudaki ifadeler 1914’te Balkan Savaşı ile ilgili D
gereğini doğal olarak yapmıştır. Çeşitli alan- E karmaşık bir devlet yapısı kurumsallaşmıştı. uluslararası bir komitenin yayınladığı ünlü Cav- E
larda transferler yapmıştır. I. Selim Tebriz ve R Bu yapının temel unsurlarını, devletin dört bü­ negie raporundan alınmıştır. r

Kahire’den yüzlerce sanatkarı İstanbul’a gön­ yük yöneticisi olan vezirazam, defterdar, kadı > 1912-13 Balkan savaşları giderek küçülen
dermiştir. İspanyadan Yahudi göçü ile tekstil, y asker, nişancı teşkil ediyordu. Buna karşılık imparatorluğa son darbeyi vurmuştur. Bu y 13. M illi Mücadelede Kongre Hareketleri:
silah yapımı gibi teknolojiler aktarılmıştır. Os- ^ Enderun ve Birunda oluşan kalabalık bir saray savaşta sadece on binlerce asker ölmedi, a
> Kongreler öz savunma ihtiyacından doğ­
manii sarayında çeşitli milletlerden sanatkarlar y bürokrasisi de hukuken yetkili olmamakla bera­ Balkanlarda 550 yıldır yaklaşık yüz binler- y
muşlardır.
gruplar halinde örgütlenmişlerdir. I ber 16. Yüzyıldan itibaren çok yönlü bir güç ka­ ce Müslüman büyük acılar çekerek, büyük |
> Mondros Mütarekesi ile TBMM’nin açılması
zanmıştır. Ancak son tahlilde esas gücü askeri kayıplar vererek Anadolu’ya göç etmek zo- fj
Resim ve nakış sanatında; Anadolu Türkleri N arasındaki zaman dilimine Kongreler Döne­
kuvvetler oluşturacaktır. Bu I. Murat’tan itibaren runda kaldı. İnsani, askeri, sosyal, ekono- ^
Taife-i Rumiyan, İranlIlar Taife-i Acemiyan ve L mi denir. Tanöre göre bu dönemde 30 civa­
devşirme esasına göre örgütlenen merkez or­ mik trajedilere neden oldu. ^
AvrupalIlar Taife-i Efrenciyan adı altında faali- A rında kongre toplanmıştır. Bunlara sıradan
dusuyla sağlanacaktır. Yeniçeriler ve süvari > 1913’te sınırı Edirne’ye çekilmiş bir devlete ^
yet sürdürmüşlerdir. Sarayda frenklerden mü- R idari kongreler dahil değildir.
bölükleri merkeziyetçiliğin temel dayanakları imparatorluk denemezdi. Kosovalar, Üs- |
hendis, ressam ve başka teknisyenler “Efrenci- | > Kongrelerden bir kısmı yerel niteliktedir.
olmuştur. Merkeziyetçiliğin diğer önemli daya­ küpler, Vamalar uzaklarda kalmıştı.
yan” adı altında bir dairede toplanmıştı. Bunlar Örneğin Pozantı Kongreleri il merkezi de­
nakları arasında ordunun diğer kısımları, millet > Savaş öncesi ve sırasında gerek ordu ge­
18.yüzyılda açılan meslek okullarında öğret­ ğişikliği ve vali seçimi için düzenlenmiştir.
sistemi, derbentçillk, menzil teşkilatı sayılabilir. rekse hükümet içindeki yetkililer yanlış ka­
men olarak çalışacaklardır. Bütün bu gruplar > Bazı kongreler TBMM’nin açılmasından
Ehl-i Hiref denilen komisyonun denetimi altında Cevap: C rar ve uygulamaların sorumlusuydu.
sonra toplanmıştır. Büyük Edirne, Afyon ve
bulunurdu. > Savaş sürerken İttihat ve Terakki’nin başını
Pozantı kongreleri gibi
Cevap: A çektiği odaklar, dedikodu ve dezenformas-
> Kongreler bulundukları veya toplandıkları
yondan ihanete kadar varan bir yolda birbi-
yerlerin ismini taşımışlardır.
10. OsmanlIda ilmiye sınıfı çok geniş bir teşkilata riyle yarıştılar, dönemin hesabı verilmeden
> Bölgesel kongrelerin başlıcaiarı; Büyük
sahipti. Teşkilatın başında önce Kadıaskerler ülke Dünya Savaşına sokuldu.
Kars, Alaşehir, Balıkesir, Büyük Edirne. Er­
8. Osmanlı İktisadi zihniyeti başlıca üç ana bulunurken 15.yüzyılda şeyhülislamlığa bağ­ > Balkan savaşlarında Rus Devriminin lider­
zurum Kongresi bölgesel olarak toplandığı
ilkeye dayanır. Bunlar İaşe(provizyonizm), lanmıştır. lerinden Trocki gazeteci olarak bulundu.
halde ulusal kararlar alınmıştır.
gelenekçilik (tradisyonalizm) ve fiskalizm - Onun Türk asker ve yaralılarla sivillere yö­
Kassam: Vefat etmiş bir kimsenin terekesi­ > Her bakımdan tek ulusal kongre Sivas
dir. nelik mezalimi aktarması Avrupa’da büyük
ni varisleri arasında tahsis eden şeri memura Kongresidir.
tepki topladı.
İaşe ilkesine göre, iktisadi faaliyetin amacı in­ denilirdi. Kazasker kassamları ve kadı mahke­ > M. Kemal Paşa Erzurum, Sivas ve Pozantı
> Savaş devam ederken Fransa’da yayın­
sanların ihtiyacını karşılamaktır. Üretilen mal melerinde bulunan kassamlar olmak üzere iki kongrelerine katılmıştır.
lanan bîr kitap “Haçlı Seferleri” dediği için
ve hizmetlerin mümkün olduğu kadar bol, ka- sınıftı. > Kongreler yerel ve bölgesel olsa da milli bir
toplatılıp imha edildi.
. liteli ve ucuz olması yani piyasada mal arzının Nakibü’l Eşfraflık: Nakib; halkın seçkini, vekili kavrayışa sahip olmuşlardır.
> Batı basınının büyük çoğunluğu savaşa
mümkün olan en yüksek düzeyde tutulması ve cemaatin başı demektir. > Hiçbir kongrede Saltanat-Hilafet makamına
“Haçlı zihniyeti” ile yaklaşmıştır.
esas hedeftir. Bu ilke Osmanlı iktisat politikası­ açık bir duruş sergilenmemiştir. Ancak İs­
Şerif; sözlükte yükselmek, üstün olmak asil NOT: Konu ileride yeniden sorgulanacaktır.
nın temelidir. İhracat hoş görülmez iken ithalat tanbul Hükümeti eleştirilmiştir.
manalarına gelir. Cevap: D
ise desteklenmiştir. Cevap:E

12
www.lideryayin.com www.lideryayin.com
KPSS LİSANS • GENEL KULTUR TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR

14. Londra Konferansı: I. İnönü Savaşının so­ 17. Türkiye İş Bankasının Kurulması: 20. Ankara’da TBMM Hükümetinde sağlıklı sosyal > Cemiyetin Irak sınırına bir inceleme heyeti
nuçları arasındadır. Bu konferansın sonucunu yardım işleri bir bakanlık bünyesinde toplan­ yollaması.
Türkiye’de yeterli sermaye birikiminin bulun­
beklemeden Yunanlılar yeni bir taarruza ha­ dı. Bu OsmanlI yönetim teşkilatında olmayan > Heyetin Brüksel adlı raporu hazırlaması
maması, sanayi yatırımlarının azlığının temel
zırlamak için İzmir’e yeni kuvvetler sevk ettiler. bir durumdur. Lozan Antlaşmasıyla karantina > Türkiye'nin MC’nin aldığı kararı reddetme­
nedeniydi. 26 Ağustos 1924’de yeni kurulacak
23 Mart’ta başlayan Yunan taarruzu 31 Mart’a ve bulaşıcı hastalıklar konusunda Avrupa’ya si, ordunun savaşa hazırlanması
sanayi işletmelerinin sermaye ve kredi ihti­ > Hakkari’de Nasturi isyanının çıkma-
kadar sürdü. 31 Martta Türk ordusunun taarru­ verilmiş imtiyazlar kaldırıldı. Savaş dolayısıyla
yaçlarına yardımcı olmak ve Türkiye’de milli sı(1924). Ardından Şeyh Sait isyanının
zu başladı. 1 Nisanda Yunan ordusu yenilgiyi ortaya çıkan öksüz ve yetim çocuklar için 1921
tasarrufun ve mevduatın gelişiminde öncülük
kabul edip geri çekildi. M. Kemal Paşa İsmet yılında Türkiye Çocuk Esirgeme(Himaye-i Et- çıkması
yapmak üzere İş Bankası kuruldu. İş Bankası
Paşaya “.....siz o arada yalnız düşmanı değil, fal) kurumu oluşturuldu. 1923 yılında hekimlere > 1926 Ankara Antlaşması ile sorunun Türki­
Bakanlar kurulu kararıyla kurulmasına rağmen
ulusun ters alın yazısını da yendiniz” sözlerini mecbur hizmet kanunu çıkarıldı. Sıtma, verem, ye aleyhine çözülmesi
bir özel sektör bankasıydı. Bankanın bir milyon Cevap: C
içeren bir telgraf yolladı. trahom, frengi gibi yaygın hastalıklarla müca­
lira olan sermayesinin 250 bin lirası Atatürk ta­
dele verildi. 1930 yılında Belediye ve Umumi
Bu savaşın bazı sonuçları: rafından Hindistan’dan gönderilen yardımdan
Hıfzıssıhha kanunlarında koruyucu Sağlık hiz­
ödenmişti. Çok sayıdaki devlet memuru ile An­

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
> Türk halkının orduya güveni iyice arttı. metleri yönünde önemli düzenlemeler getirildi.

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


> İstanbul’da mitingler yapıldı. kara tüccarı bankanın sermayesine katılmıştır.
Bulaşıcı hastalıkların bildirimi mecbur kılınırken
> Kızılay’a para yardımları yapıldı. 1927 yılında İtibari Milli Bankası ile birleşmiştir.
tedavinin de parasız olması sağlandı.
> Fransız basınında Türkler lehine yazılar Cevap: A
Cevap: E
çıkmaya başladı. 23. Cumhuriyet, halk yönetimi demektir. Bu yö­
> Yunanlılar yenilginin intikamını çekildikleri netim biçiminde halk yönetme hakkını seçtiği
yerlerin halkından çıkardılar. temsilciler aracılığıyla kullanmaktadır. Bu açı­
> İtalya Anadolu’dan çekilmeye başladı. dan seçim, Cumhuriyetin olmazsa olmaz de­
21. Türk Bozkurt ve Fransız Lotus gemileri Ege’de
Cevap: D
çarpıştı. Batan Bozkurt gemisinde 8 Türk va- nilebilecek bir özelliğidir. Bu özellik yönetimde
tandaşı ölürken, Lotus gemisi kurtardığı Türk- j veraset sisteminin uygulanmadığını ve seçilen­
18. Aşarın Kaldırılması: lerle birlikte İstanbul limanına yanaştı. İlk ba- p lerin görevlerinin de hayat boyu sürmeyeceğini
15. Mustafa Kemal Paşanın basınla ilişkisi oldukça Aşar (öşür) vergisi OsmanlI devletinin en kışta basit deniz kazası olarak görülen bu olay ^ vurgulamaktadır.
eskilere dayanır. Daha Sofya’da ateşemiliter önemli gelir kaynağıydı. Mültezimler tarafından sonraki günlerde önemli bir dava olarak ulus­ > Cumhuriyet vurgusu üstü kapalı olarak ilk
İken Bulgaristan’da Türk haklarını öne çıkaran tahsil edildiğinden çiftçiyi oldukça bunaltmıştı. lararası bir hukuk anlaşmazlığına sebep oldu. R defa Amasya Genelgesinde yer almıştır.
gazeteye destek olmuştur. Kasım 1918’de Fet­ Aşar aynı zamanda ayni olarak toplanıyordu. Türk mahkemesi. Fransız kaptana 80 gün, Türk Yine Erzurum Kongresinde milli iradeye
hi Bey’in sahip olduğu Minber gazetesine ortak Oysa bu yöntem çok gerilerde kalmıştı. Mali kaptana da 4 ay hapis cezası verdi. Fransa Y vurgu yapılmıştır. Sivas Kongresinde dele­
olmuştur. Sivas Kongresi sırasında Temsil He­ Literatürde “devrim” olarak nitelendirilen aşarın Türk mahkemelerinin bu davayı görmeye yet- A gelerin seçtiği Temsil Heyetinin bütün yur­
yetinin sesi olacak. İrade-i Milliye’yi kurmuştur. kaldırılması kamu gelirlerinde bir açığa neden kili olmadığını öne sürerek kararı kabul etme- y du temsil edeceği kararı alınmıştır.
Ankara’da ise hükümet yardımıyla çıkarttığı olduysa da toprak mahsullerinden toplanan bir di. Uyuşmazlık çözülemeyince iki ülke konuyu | > Cumhuriyet yönetimini hayata geçiren ilk
Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin yayın politikası­ dolaylı vergi ile bu açık kapatılmıştır. uluslararası Adalet Divanına götürmeye karar n meclis 23 Nisan 1920’de açılmıştır.
nı belirlemiştir. Bu gazete TBMM’nin yarı resmi Cevap: C verdiler. Adalet Divanı 7 Eylül 1927’de sonuç- l > 1921 Teşkilat-ı Esasiye 'de “egemenlik ka­
gazetesi olmuştur. Ardından Matbuat Genel lanan davada Türkiye’yi haklı buldu. Böylece A yıtsız şartsız millete ait olduğu” ifadesi yer
Müdürlüğü kurulmuştur. Anadolu Ajansını dev­ Kapitülasyon kalıntılarından biri daha sona R almıştır.
let kurumu olarak oluşturmuştur. erdirilmiş oldu. Türkiye’nin uluslararası alanda | > Cumhuriyet ilanı ile anayasada hükümet
kazandığı ilk hukuk zaferi olarak tarihe geçti. şekli olarak yer alırken 1924 Anayasasında
> Takvimi Vekayi OsmanlInın resmi gaztesi
Davada Türkiye’yi Adalet Bakanı M. Esat Boz­ devlet biçimi olarak yer alarak farklı bir an­
olup Saltanatın kaldırılmasıyla yayınma
kurt temsil etmiştir. lam kazanmıştır.
son vermiştir.
> TBMM’nin resmi gazetesi ise Ceride-i Cevap: A Cevap:B
Resmidir(şimdiki resmi gazete)
19. Nutukta yer alan başlıca konular (1919-
Cevap: E
1927): 22. Günümüzde sıkça konu edilen Musul soru­
> 1919’da genel durum nu süreci:
> Takrir-i Sükun Yasası > Mondros Mütarekesinden sonra İngiltere
16. Kadınların seçme ve seçilme hakkına ilişkin > Ulusal Kongreler tarafından işgal edilmesi 24. Türkiye bir an önce barışa kavuşmak ve yeni
ilk düzenleme 3 Nisan 1930 tarihli Belediye­ > Gençliğe armağan > Daha sonra Fransa’ya verilmesi ve ardın­ güvenlik sistemine duyduğu güven yüzünden
ler Kanunu ile yapılmış ve kadınlara yerel se­ > İstanbul Hükümetleri dan yeniden İngiltere’ye bırakılması Lozan’da Boğazlar sözleşmesine razı olmuş­
çimlere katılma imkanı sağlamıştır. Bu önemli > İç isyanlar > Lozan’da sert tartışmalara neden olması tur. Ancak Deniz silahlarındaki gelişmeler ile j
atılım o dönemde daha kapsamlı bir devrimin > Savaşlar ve Konferans kararıyla Türk-İngiliz görü­
Almanya, İtalya ve Japonya’nın saldırgan politi- j
“ilk aşaması” olarak değerlendirilmiştir. İşte bu > Mudanya Konferansı şülmesine bırakılması ve görüşmelerin 9
kaları nedeniyle 1933'ten itibaren sözleşmenin j
devrim Aralık 1934’te gerçekleşti. Teşkilat-ı ay sürmesi sorun çözülmezse ise Milletler
Esasiye’nin 10 ve 11. maddelerinde yapılan dü­
> Saltanatın kaldırılması değişmesi için çaba sarf etmeye başlar. İtalya j
> İkinci Meclis Cemiyetine havale edilmesi. dışında pek çok sözleşmeye taraf ülke Türk . j
zenlemeyle 22 yaşını bitiren her Türk kadınına > Halifeliğin kaldırılması > 1924’te Haliç Konferansının toplanması
önerilerini kabul etmişlerdir. Böylece 1936’da ı
seçme ve 30 yaşını bitiren her kadına milletve­ > İzmir suikastı (Türkiye’yi Fethi Okyar temsil etmiştir) an­
Montrö Boğazlar sözleşmesi imzalanmıştır.
kili seçilme hakları verildi. > Çok partili seçime geçiş laşma sağlanamaması nedeniyle Milletler
Cevap: E Cemiyetine sorunun sevk edilmesi Cevap: E I
Cevap: A

14
unnnnrlirtoruavin rnm www.Iidervayin.com
KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR

25. 1929 Ekonomik bunalımı ve düş kırıklığı: > Çekoslovakya ve 1938’de ki yatışma: 31. Haritada verilen geçitlerden Gülek Geçidi’nden 36. Doğu Karadeniz kıyılarında yer şekilleri dağ­
Südetleri Çekoslovakya’dan alan Hitler hem karayolu hem de demir yolu ile ulaşım lık ve engebeli olmasına' rağmen nüfuslanma
1929 yılındaki büyük bunalımın II. Dünya Sava­ sağlanmaktadır.
İngiltere’nin tüm yatıştırma politikalarıyla fazladır. Bunun nedeni iklimin ılıman ve buna
şma ortam hazırladığı muhakkaktır. Yaşanan
alay etti. Bütün bu gelişmeler genel bir sa­ Cevap: E bağlı olarak ekonomik değeri yüksek olan tarım
bunalım güçlü bir demokrasi ve Liberalizm ge­
vaşı kaçınılmaz kılmaktaydı. ürünlerinin yetiştiriiebilmesidir.
leneğinden yoksun bulunan ayrıca aşırı ulusçu­
Cevap: D Cevap: C
ların boy hedefi haline gelen meşruti hükümet­
lerin gözden düşmesine neden oldu. Bu ülkele­
rin halkları da artık demokrasinin iflas ettiğine 27. Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Bakan­ 32. Türkiye’de etkili olan rüzgarları çizecek olursak
inanıyor, kurtuluş yoiu olarak gördükleri savaşı lar Kurulunun kararıyla 27 Ocak 1992'de Dış
yücelten demokrasi karşıtı öğelere gün geç­ işleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu, sonra
tikçe artan bir hoşgörüyle bakıyorlardı. İtalya, başbakanlığa bağlandı.
37. Türkiye’de kırsal kesim meskenlerinin yapı
Almanya ve Japonya’yı yönetenler hem yeni Kuruluş amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu malzemesi olarak Ürgüp-Göreme’de volkanik
sömürgelere hem de zaferlere ihtiyaçlarının ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üze­ tüfler, Erzurum-Kars yöresinde bazaltik kayaç-
olduğunu savunarak ulusları peşlerine takmış­

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
re gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına lar, Akdeniz Bölgesi’nde ise Kireçtaşı kullanıl­

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


lardı. ABD kendi içine kapanırken İngiltere ise yardımcı olmak, bu ülkelerde ekonomik, ticari, maktadır.
totaliter rejimleri şımartacak politikalar izledi. teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iş­
Cevap: E birliğini projeler ve programlar aracılığıyla ge­ Cevap: E
liştirmekti.
Cevap: A Bu durumda cevap B olur.
Cevap: B
38. KOP’un hizmete girmesiyle;
28. Türkiye’de yıl içinde dört mevsimin belirgin ola­ L
26. II. Dünya Savaşına Doğru: j- > tarımsal üretimde,
rak yaşanmasının nedeni Türkiye’nin orta ku­ İ
l. Dünya Savaşının acı yıllarının ardından son- g > tarım ürünü çeşidinde,
şakta yer almasıdır. Bunun nedeni matematik 33. Grafiğe baktığımızda Akdeniz Bölgesi’nin kıyı ^ > sulu tarımda artış olurken,
ra 1920 yılları uzun bir uluslararası istikrar, E (mutlak) konumdur. kesiminde görüldüğünü söyleyebiliriz. Buralar­ > nadas tarımında,
denge, Liberal meşrutiyet yönetimleri, ekono­
Ancak Türkiye’de aynı anda dört mevsim özelli­ da yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı R > bölge dışına göçlerde,
mik bolluk dönemlerinin başlayacağı umudu ^
ğinin yaşanmasının nedeni yer şekillerinin kısa geçer. Buna bağlı olarak da; > obruk oluşumlarında,
uyandırmaktaysa da çözüme kavuşmamış bazı
ciddi diplomatik, siyasal ekonomik sorunların Y mesafelerde sık sık değişikliğe uğramasıdır. > zeytin tarımı Y > yeraltı suyu kullanımında
hala gündemdeydi. 1930 yıllarının iktisadi bü- A Bunun nedeni özel (göreceli) konumdur. > seracılık A > tarım ürünlerinin iklime bağımlılığında azal­
yük bunalımı bütün sorunları daha da sivriltti Y Cevap: A > pamuk tarımı Y ma olacaktır.
ve yeni bir ortam yarattı. Bu ortam savaş, işgal, I > turunçgil tarımı I C evap:B
yayılma provalarıyla kendini iyice dışa vurdu. N > kıyı turizmi kolaylıkla yapılabilir. N
> Mançurya Bunalımı: Japonya, VVashing- L 29. I. Toros Dağları orojenik hareketler sonucu Ancak karlı gün sayısı az olduğu için kış turizmi L
ton Konferansıyla (1921-22) Çinin toprak A kıvrılmayla oluşmuştur. ekonomik değildir. A
bütünlüğünü tanımış olduğu halde Mançur- r Cevap: A R 39. Buğday Türkiye iklimine uyumlu bir tarım
II. Ağrı Dağı volkanizma sonucu oluşmuştur.
yayı işgal etti. I
III. Erciyes Dağı’da volkanizma sonucu oluş­
I ürünüdür. Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu
> Hitlerin Versay Antlaşmasına rağmen geniş Anadolu’nun yüksek yaylaları hariç tüm bölge­
muştur.
çaplı silahlanmayı gerçekleştirdi. Zorunlu lerde yetiştirilebilir.
askerliği yeniden kabul ettirdi. 1936’da Ren IV. Aydın Dağları orojenik hareketler sonucun­ 34. İç bölgelerde yağışların az, buharlaşmanın
da kırılmayla oluşmuştur. fazla olmasından dolayı toprakta tuz ve kireç Cevap: A
bölgesine asker gönderdi.
> Etyopa İşgali: Mussolini İtalya halkına Cevap: C birikimi fazladır. Haritada taralı bölgeler içinde
coşku verecek kolay bir dış zafere ihtiyaç tuz ve kireç birikimi en fazla olan bölge IV’tür.
duyuyordu. Bunu Etyopayı işgal ederek gi­ Cevap: D
derdi. 40. Türkiye’de;
30. Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artar.
> İspanya iç Savaşı: Hitler ve Musolini İs­
Buna bağlı olarak da; > arıcılık, bitki çeşitliliğinin fazla olduğu Men­
panya iç savaşında Falanjistleri açık şekil­
> Kaçın yerde kalma süresi ve karlı gün sa­ 35. Türkiye’de son yıllarda; teşe, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da,
de desteklemişlerdir. Hitler silahlarını bura­
yısında, > kentsel nüfus, > İpekböcekçlliği dut ağacının bol olduğu
da denedi. Falanjistlerin zafer kazanması
> Sıcaklık ortalamasında, > okuma-yazma oranı Bursa, Antalya, Diyarbakır çevrelerinde,
Almanya ve İtalya’yı Akdeniz de daha ileri
> Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinde, > üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışanların > Koyun besiciliği bozkırların bol olduğu iç
adımlar atmaya cesaretlendirdi.
> Don olaylarında, oranı, bölgelerde,
> Japonya’nın Çine yeniden saldırması:
> Vadi derinliğinde, > nüfus miktarı, > Mera hayvancılığı çayırların bol olduğu
Japonya, Çinin doğu bölgesini 1937’de ele
> Çığ riskinde artış olmaktadır. > ortalama ömür sürekli artmaktadır. yüksek yaylalarda yaygın olarak yetişir.
geçirdi. ABD sadece protesto ile yetindi.
Ancak deprem riski jeolojik yapıya bağlıdır. Ancak nüfus artış hızı 2000 yılından sonra nü­ Ancak kümes hayvancılığı, pazar koşullarının
> Avusturya’nın İlhakı: Alman hal­
Güneşli gün sayısı enlem ve bulutluluk oranına fus politikalarına bağlı olarak değişkenlik gös­ elverişli olduğu tüm büyük kentlerin çevresinde
kının bölünmezliğini savunan Hitler
bağlıdır. termektedir. yaygındır.
Anschluss(birlik) ilan ederek Avusturya’yı
ilhak etti.(1938) Cevap:D Cevap: B Cevap: C

16 g - s g g g
www.iideryayin.com www.lideryayin.corn
KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 KPSS LİSANS • GENEL KÜLTÜR

41. Türkiye’de su, rüzgar, güneş, jeotermal, bi- 46. Yasama organı olan TBMM’nin amacı, kapsa­ 51. Bir konunun TBMM Genel Kurulu’na gelmeden 57. Mevcut kanun kapsamında Yüksek Askeri
yokütie gibi yenilenebilir enerji santrallarine mı, ilkesi ve süresi belli olarak vereceği bir yetki önce görüşülüp olgunlaştırıldığı kurullara ko­ Şura’nın üyeleri; Başbakan,.Genelkurmay Baş­
teşvikler uygulanmaktadır. Bunda amaç ithal ile Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan ve yine misyon adı verilir. Meclis komisyonları kendile­ kanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanla­
enerji yerine yerli ve yenilenebilir enerjiyi öne TBMM’nin vereceği onay ile maddi anlamda rine havale edilen konu ile ilgili raporları Baş­ rı, ordu komutanları, Jandarma Genel Komuta­
çıkarmaktır. kanun gücüne sahip olan kararnamelere, ka­ kanlık Divanı’na sunarlar. Bu raporlar bastırılıp, nı, Donanma Komutanı İle silahlı kuvvetlerdeki
Cevap: C nun hükmünde kararname denir. milletvekillerine dağıtılır. orgeneral ve oramiraller olarak belirlenmişti.
Cevap: B Cevap: D Olağanüstü hal kapsamında yapılan değişiklik­
le şura üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Baş­
kanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı,
Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savun­
ma Bakanı ile kuvvet komutanları olmuştur.
42. Torosların ulaşım maliyetini artırmasından do­ 52. Bakanlar Kurulu, yürütmenin siyasal bakımdan
layı Antalya demiryolu bağlantısı bulunmamak­ sorumlu olan, yürütme yetkisini fiilen kullanan - Cevap: B
/

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
tadır. Ancak Türkiye’de ekonominin gelişmesi 47. Daha önce başkasına ait olan hakkın çeşitli hu­ organıdır. Ülke siyasetini yürütmek, Bakanlar

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak önümüz­ kuki yollar ile (miras, satım vb.) bir başkasına Kurulu’nun görevleri arasındadır.
deki günlerde demiryolu bağlantısı kurulacaktır. geçmesine devren kazanma adı verilir. Bunun Cevap: C
Cevap: A yanı sıra; bir hakkın ilk sahibi olarak kazanıl­ 58. Hüseyin Cemil Meriç; Bu Ülke^lşık Doğudan
masına (denizden balık tutuma, sahipsiz malın Gelir, Kırk Ambar gibi pek çok önemli eserin
sahiplenilmesi vb.) aslen kazanma denir. sahibi ünlü yazar ve düşünündür. Başta dil, ta­
Cevap: D 53. Genel idari kolluk makamları; Bakanlar Kurulu, rih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere
İçişleri Bakanı, valiler, kaymakamlar ve bucak sosyal bilimlerin pek £ok alanında araştırma
43. Türkiye’de otomotiv fabrikaları büyük şehirler- L müdürleridir. Özel idari kolluk makamları ise yapmış olan yazar, ölümünden önce ve sonra
de kurulmuştur. Bunda pazar ve ulaşım koşul- i belediye meclisi, belediye encümeni, belediye pek çok ödüle layıkgörüimüştür.
larmın gelişmişliğinin etkisi olmuştur. d başkanı ve yardımcıları, köy ihtiyar heyeti ve ,\ Cevap: D
köy muhtarıdır.
Cevap: A E
R Cevap: B "J J
48. Askeri Yargıtay, askeri ceza yargısının; Da­
■J
nıştay ise idari yargının son derece mahkeme­
leridir ve ikisi de kendi yargı kollarının temyiz
44. Türkiye’de üç büyük semavi dine ait birçok kut- A merciieridir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
ise, askeri idari yargı kolunun tek mahkemesi­ 54. Hükümet ile birlikte Türk lirasının iç ve dış de­
sal turizm mekanı bulunmaktadır. Bunlar; Y 59. Harüki Murakami, Philip Roth gibi beklentilerin
dir ve bu tip yargı organları temyiz merci işlevi ğerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve
> Mardin =s> Darülzafaran Manastırı * yüksek olduğu isimleri geride bırakarak sürpriz
taşımaz. kur rejimini belirlemek, mali piyasaları izlemek,
> İzmir =s> Efes-Meryemana ^ bir kararla Bob Dylan, 2016 Nobel Edebiyat
finansal sistemde istikrarı sağlayıcı, para ve
> Trabzon => Sumela Manastırı *- Cevap: C Ödülü’nün sahibi olmuştur. Bob Dylan’ın Ame­
döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri a l-/' “
> Konya =* Mevlana Müzesi A rikan şarkı kültüründe yeni bir şiirsel akım ya­
mak Merkez Bankası’nın görbvleri arasındadır. ^
> Hatay => Saint Pierre Kilisesi R rattığı için ödüle layık görüldüğü belirtilmiştir.
* Cevap: A |
> Antalya => Saint Nicholas Kilisesi I Cevap: C
> İstanbul => Ayasofya Küsesi ve tarihi cami­
49. Zorunlu halk oylaması, halk vetosu ve halk te­
ler
şebbüsü gibi araçlar yarı doğrudan demokra­
> Şanlıurfa => Peygamberler şehri
sinin araçlarıdır. Türkiye’de ise yarı doğrudan 55. Daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
başlıca inanç turizminin geliştiği kentlerdir.
değil temsili demokrasi uygulanmaktadır. Buna görevinde bulunmuş olan Portekiz eski Başba­
Cevap: C rağmen anayasa değişikliği için bir yarı doğru­ kanı Antoni Guterres BM’piri yeni genel sekre­
dan demokrasi aracı olan halk oylaması uygu­ teri olmuştur. Guterres, 1 Ğcak2017’de mevcut
60. Yönetmenliğini Mustafa Kara’nın üstlendiği
lanmaktadır. genel sekreter Ban-Ki Moon’dan görevi devra­
“Kalandar Soğuğu” filmi, İsrail’de düzenlenen
Cevap: E lacaktır. , ^
32. Hayfa Film Festivali’nde iki ödül almıştır.
/ Cevap: E
45. Türkiye’de insanlar bir taraftan doğal çevreyi Uluslararası ve ulusal festivallerde çok sayıda
değiştirirken, bir taraftan da doğal çevreden et­ ödül kazanan film, festivalin Türkiye, Fransa,
kilenmektedirler. A, B, C ve E seçeneklerinde İspanya ve Yunanistan'dan filmlerin yarıştığı
doğal çevrenin insan yaşamındaki etkisinden 50. Türk tarihindeki anayasal belgeler kronolojik Akdeniz ülkeleri kategorisinde, “Golden Anchor
bahsetmektedir. Ancak “D” seçeneğinde belir­ sırası ile Sened-i İttifak (1808), Tanzimat Fer­ En İyi Film” ödülüne ve Avrupa ve Akdeniz Film
tildiği üzere Yalova’da seracılık faaliyetlerinin manı (1839) ve Islahat Fermanı (1856)’dır. 56. Kazakistan’ın Almatı kentinde 2016 yılında ilk Eleştirmenleri Birliğine ait, “FEDEORA En İyi
yapılması, insanın doğal çevreye etkisi söz Sened-i İttifak, anayasaoılık hareketini başlat­ kez Türk Filmferi Haftası düzenlenmiştir. Et­ Film" ödülüne layık görülmüştür.
konusudur. Burada kapalı ortamlarda sıcaklık ması açısından; Tanzimat Fermanı ise hukuk kinliğin son gününde yönetmenliğini Osman Film ayrıca, Amerika’da yapılacak olan 89.
kontrol altında tutularak yapay bir ortam yara­ devletine geçişin ilk adımı olması açısından Sınav’ın üstlendiği Uzun Hikaye filmi sanatse­ Akademi Ödülleri’nde (Oscar) En İyi Yabancı
tılmıştır. büyük önem taşımaktadır. verlerle buluşmuştur. Film Dalı’nda, Türkiye’nin adayı olmuştur.
Cevap: D Cevap: A Cevap: A Cevap: E

18 S-gS— ~ B E ^ ^ 19
vimrwJidervavin.com www.lidervavin.com