You are on page 1of 26

TIKLAYIN:

facebook:
2 0 1 7 -K P S S / Lisans- TG1 GENEL YETENEK TES Tİ 10001
Kpss Kaynak Arşivi
Kpss Doküman Arşivi

PEGEM GY-GK TG 1
1, Şekli ve ahengi dışlayan veni siir. bazı konulara da Resimden müziğe, edebiyatları mimariye, sinemadan
yüz çevirdi. Dünyada yalnız büyük endişeler, rühu tiyatroya, dansa ve heykele kadar her — gereci ve
binbir şüpheyle kaynayan üstün insanlar yok ya! bu gereçle kendini ifade edişi farklı farklıdır. Yani
tramvay Biletçisi Rıza, işkembeci Rüstem Usta, her sanatın -rK bir dili var. Ancak sonuçta tüm sanat
Garson Nuri, Kumkapılt Mefahat, TopkapıÎi Hacer dallarının amaçı aynı: Yaşamı, insanı — W orıu yeni
de Var. Onlar da yaşıyor, onların da kendilerine göre bir açıdan görmemizi sağlamak. ^
dertleri, sorunları var; şiir yalnız falanca üstada mı,
Bu parçada boş bırakılan yerlere sıraşı
falanca büyük adama mı ithaf ölünür?
aşağıdakilerden hangileri getİrilmeJidii
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak İstenen
A) sanatın - farklı - ele almak ;
aşağıdakiiefden hangisidir?
B) güzel ürünün - yeni - 1
A) Okurların beklentilerini dikkate almama
C) '■ sanat d a lın ın -ke n d i^ö zg ü ^a n l^a k^
B) Geleneksel kalıpları terk etme
D) sanat eserinin
C) Ölçü ve uyağa bağlı kalmama
E) estetik yarafnın - sıı
D) Bireysel konulan ele almama
E) Özgün bir tarz oluşturamama

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim


kullanılm ıştır?
A) Günümüzde komedi türünde nitelikli eserler
çıkarıiamıyor.
B) Güzel bir günün sonunda onu yolcu ettik, %
C) Belki hiçbir zaman sana bunu söylemeyeceğim.
D) O sıralarda Ankara’da olmadığım iç j^ ia u lk ^ &
bilemiyorum. , W-
E) iki haftalık harçlığını bu kitşbı4 |r^% y |ra rik tir-
miş. - J îH İr ^

3.
I, çıktığı: bir ortak
•jjp ’srar y¡ iyileştirme 5. Şu muhakkak ki yaşama adım attığımızda ömür kısa
anlav?ına
değildir, onu kısaltan bizîz.
idealini taşıyan, rasyonel bir
% Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden
“ e dönüşmüştür
hangisidir?
n günümüzde salt ekonomi
almayan, ortaklara birimi,ortak A) Hayatı dolu dolu yaşayan insanlar ruhsal açıdan
daha sağlıklı bir yaşam süren ı

¡seleleri gibi uius-devlet şımriarım aşan B) Yaşam; herkese, her zaman, aynı şekilde
Uluslarının tek çatı gülmez.

V .vİpfrupa Birliği esas itibariyla Avrupa Ekonomik C) Uzun bir ömür için insanın kendine bakması
Topluluğu olarak ortaya
D) Hayatı güzel yaşamak için stresten ve.
i Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı
üzüntüden uzakdurmak. gerekir.
b ir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında
hangisi bastan İkinci olur? E) Hayâtın niceliğini değil ama niteliğini belirlemek
insanın elindedir. ' : :-
: A) I B) II C) İli D) iv: E) V

tace grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


Diğer sayfaya geçiniz.
2 017-K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

6. (I) Güneş enerjisiyle şarj edilen küçük LED lambalar,


teknoloji ve tasarım bir araya getirilerek kullanıcıya
I. itiraf etmemiz gereken bir gerçek vard ır:
sunuldu. (II) Kolayca katlanıp kıvrılabilen bir panel
II. Ayrıca bu şiir; hatası, kusuru, günahı ve üzerine gömülü hâldeki güneş gözesi, kendisine
sevabıyla insanın şiiridir. bağlı küçük lambaları kolayca şarj edebiliyor.
III. Peki ama niçin? (III) Bir iiaç kapsülü büyüklüğündeki bu lambalar,
ışığa gereksinim duyulan durumlarda, sö4 gel%i
IV. Çünkü orada anlatım olanaklarının çök
elektrik kesildiğinde ya da yatağın a ltın a 'Ş ^ g y ^ .
fazla olduğu, simsıcak bir Türkçenin ördüğü
kaçırdığınızda uzanıp kolayca a ra ^ b ilm d ^ p ^ ^
hayatımızı, özleyiş ve hâyallerimizi, yitirdiğimiz,
sîzlere yardımcı oluyor. (IV)
.sabun köpüğü gibi uçup giden .güzellikleri bulur
da ondan.
V. Her yaş ve seviyeden insan, şiir okumak istemediği içjn,de,bu lam ba'l^e^eki diğerj|ener ya
istediğinde, farkında olmadan Otuz Beş Yaş'ta da lambaları da b ir^ lîa itö G İf'g ib i görünüyor.
bulur kendirli.
Bu parçadaki n u |||ra la n n i^ c ü j^ M rd e n hangisi
Yukarıdaki numaralı cümlelerin anlamlı bir bütün düşünceı^akışm 1i^ z m a ît|d ır?
oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirm elidir?
A) h fe D) IV . E)V
A) II ye ili B )liv e V C) III ve IV n
W
|X- '«f.
D) İli ve V E) IV ve V
\k-T-
'Vv^î*. ti''¡-i1*.**
'*$?(
'!% k
^¿m'fiti*-
*, i*
S^iPİlariftp-tanıdığım insanlar var zamanın
f t
"w*. duraksamaz yürüyüşü ^ onları yerinden
II
••-'İ kıpırdatamıyor^ Birkaç yıl önce ne düşünse ^
III IV
Yi*-i,' - (J0b yine aynı X Hangi örnekleri vermişse on yıi önce,
&Jİ&. V
% .$»*&
bugün de hiç değiştirmeden sıralıyor!
% , * m
m Yukarıdaki numaralı noktalama işaretlerinden
i#*., filttli. hangisi yanlış kullanılmıştır?
(i) İnsanlık taritûfıfterı IM ^Ilim lerindap olan
*«$&... . ...¿İL, , .. ,
ı olarak ifade A) I B) il C) İti D) IV E) V
ı dalları gibi
p |g ^ içih ifb üyü k bir ilerleme gösterdi,
É
onu birkaç cüfPN^e anlatmak mümkün değil.
resim ve müzik gibi bir
§#&, s%nat‘,feiR İ^ffii^g^üyle de dildir. (IV) Galileo, tabiat
k ılm ış tır, der. (V) Matematik
3e satranç gibi entelektüel bir 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
P^ |p ld ® ||p pTmatematikçiier ona bir oyun gözüyle vardır?
A) Çok şey mi istedim de bana böyle ters bakıyor­
to # r
MStşlhatiğln anlatıldığı bu parçadaki sun.
numaralanmış cümlelerle ilg ili aşağıda
B) Sokakta yaşayan ve sahipsiz hayvanların duru­
verilenlerden hangisi yanlıştır?
mu yöneticileri hiç ilgilendirmiyor.
A) I. cümlede, tanımına yer verilmiştin v f•
C) Özerinde eh çok konuşulan ve yazılan öğ­
B) II. cümlede, değişip geliştiği belirtilmiştir. retmenlik dışında başka bir meslek tanıyor
CJ III. cümlede, müzik ve resimle etkileşimde musunuz?
bulunduğu ifade edilmiştir. D) Murat, kardeşine "Bu oyuncaktan Duygu'da aldı
D) IV. cümlede, konuyu pekiştirmek için alıntıya yer mı?" diye sordu.
verilmiştir. E). HollandalI bir bilim insanı olan Dubois, Cava
E) V. cümlede, nasıl algılandığına yönelik bilgilere Adasının Tririil yöresinde 1889'da bir insan fosili
yer verilmiştir. buldu.

face arubumuzi-OkuLöncesLalan öabt soru.paylaş-----------------

Diğer sayfaya geçiniz.


r
2017 -KPSS/ Lisans -TG1 000000001

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit yapıidır?
görülen bir sözcük vardır? A) Sevgi bağları güçlenmiş, birbirlerine saygıları da
A) Ellerimden tutmazsan düşeceğim ya da bir bir artmıştı.
yıldızlar düşecek. <•
B) 1940 kuşağının eleştirmenleri, edebiyat dünyası­
B) , Millî bir sanat anlayışı oluşturmak, kimilerine nı bilerek, büyük oranda terk ettiler. T
göre beyhude bir uğraştır. C) Bilgi; genel,, doğru ve mutlak ilkeler^da a-
Ç) Çin’de Şark tıbbıyiâ tedavi gören ilk domuz gribi lıdır.
Hastası taburcu edildi. '
D) < Yazarken tüm dünyanın yâ lrif
D) Geçenlerde, öğrencilik yıllarımda tuttuğum notla­ o. - y : îa ':
rı şöylebirkarıştırdım.
E) Onu tanıyan tüm edgjfPatçilar,' i
E) Babamın keyfinin bu akşam yerinde olduğu her bir yazar, olduğunu;]:
; hâlinden belliydi.

ş. r-;

12. Edebiyatta ölçülü ve kafiyeli mısra kümeleriyle a


■ V ■ ♦ f v . - l - • il:

kurulan soz ve yazıya nazım denir. Nazımla ortaya


Ul ■' ’
koyulmuş ktsa eserlere manzume, uzumolaniarma ı

manzum eser denir.


V

15. A f ağıdakiierin hangisinde cümlenin öğeleri doğru


olarak ayrılmıştır?
A) ,Gerçek bir romancı, / kahramanlarından birini
daha önce anlatmadığı bir yere götürdüğü za­
man / o yeri / kendi gözleriyle / tasvir etmez.
B) Gerçek bir romancı,/kahramanlarından birini
13. Ç â filş edebiyatımızda “aşk ve ayrılik”;içlrtIka!eme
alınmış binlerce şiir var ancak bunlardan hiçbiri Atilla
zaman / o yeri kendi gözleriyle / tasvir etmez.
Ilhan ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın yazdıkları kadar
etkileyici değil. C) GerçeK bir romancı, kahramanlarından birini
daha önce anlatmadığı bir yere götürdüğü za­
Bu cümlede aşağıdakilerdan hangisi yoktur?
man / o yeri kendi gözleriyle / tasvir etmez.
A) Geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş yüklem
D) Gerçek bir romancı, 7 kahramanlarındanbîrini
B) Bağlaç daha önce ariiatth'adiği bir yere götürdüğü za­
C) Adlaşmış sıfat man o yeri / kendi;gözleriyle tasvir etmez.

D) Belgisiz zamir E) Gerçek bir romancı, kahramanlarından birini


. daha önce anlatmadiğı .bir yere götürdüğü za­
E) Zarf-fiil man o yeri / kendi gözleriyle / tasvir etmez.

-faccg ru b um u zı-e ku l 'ö nceni otaw-öabt'aoru paylaş-

Diğer sayfaya geçiniz.


2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

16. insan; evrenin yapısını anlamak, açıklamak, 18. Selçuklu sanatındaki şekillerden bir kısmının
kısacası yasalarını bulmak, öğrenmek isteğini içinde Ege-Akdeniz çevrelerinden, hatta Bizans döşeme
duymuştur hep çünkü akıl sahibi bir variık olan mozaiklerinden, diğer kısmının ise Asya’nın daha eski
insan sormadan, merak etmeden yaşayamaz. Bu kültür çevrelerinden geldiği anlaşılmaktadır. Gamalı
merakını yenmek için de bilimleri ortaya koymuştur. haç (svastîka), altı köşeli yıldız vb. şekifleritı dinî ve
Zamanla genişleyen, dallanıp budaklanan bu bilimlere mistik köken anlamlarını düşünmek mümkündür.
dayanarak da teknolojiyi geliştiren insan, her geçen Ancak bu şekilleri artık sadece İslam düşüncesinin
gün yeni bir şey üretmektedir. göstergesi olarak anlamak daha doğru d lg ia iittn ^
Çünkü semboller, kendilerine yüklenen a n @ tj^ d e f|
Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi
kazanır. Bu sembollere de 1
söylenebilir?
Â), ,;. Teknolojinin hayatın her alanına girdiği ımtz
B) -Bilimin birikimli olarak ilerlediği şekillerden kaçınıldığı açık p fe d ile İ semboller r
yanında bitkisel forjnlân$gSei< |k lu sanat® a
,0) Bilimsel yasaların sürekli değiştiği
genişçe bir yer to ffu ş tu r^ k
D) Teknolojinin yaşamı kolaylaştırdığı
Bu parçaya dayanâMk aşağıdakilerden hangisi
E) Fen bilimlerinin sosyal bilimlere göre daha da SÖVİeneptiflife,, ^
genişlediği
A) plam d m y a ^ı|I^^M îî ve hayvanların resim
* ¡¡a da h^iileriniiff'yapılmasından çekinilmesi,
%>,. fe g t^ la r i^ e r sanat formlarına yöneltmiştir.
B) 4^m kın c®fefyadaki kültürlerin dinî İnanışlarının
1 % ■%*., di&enzer kuralları vardır.
%-
'** “‘Itb r toplum devraldığı sanatsal küitürü değiştirip
% k V " geliştirebilir.
v% h 1 ) Dinî inanışların sanatsal etkinlikler üzerinde
% * belirgin etkileri görülebilmektedir.
. m
% 1 E) Sanat ortamında benzer formlara farklı anlamlar
m®* yüklenebilir.

19. insan, fizyolojik ve psikolojik yönleriyle çok karmaşıktır


ve insanın anlaşılması kadar anlatılması da bir hayli
. zordur. İnsan, sorular veya bilinmezler yumağı bir
varlıktır. Çünkü insanın kimi zaman birbirinden çok
farklı, kimi zaman da birbirîyle iç içe girmiş duyguları,
düşünceleri, heyecanları, hayalleri, rüyaları, istekleri,
merakları ve bunların dışa yansımış bir yığın sonucu
vardır. İnsanın fizyolojik yapısıyla psikolojik yapısı
arasında oldukça karmaşık bir ilişkiler ağı söz
konusudur. Bu karmaşıklık ve zorluğa rağmen, insanın
! karbonhidratlar, yağlar, su
her türlü tavır, davranış ve hareketlerinin dört ana
ileri|fkarışımından oluşur. (II) Sağlığa
eğilim üzerine oturmuş olduğu görülmektedir. Bunlar;
^ a r ^ ı ^ ^ J i|^ ç e r ir ve bu maddeler-organizmanın
“menfaat”, “gerçek”, “iyilik” ve “güzelliktir.
s ş lp lı gereklidir, (lil) Söz konusu gıdalar;
B ® iâ |p a n s a l kaynaklar, mantar gibi djğer Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
kaieflrilerden veya alkol gibi fermantasyonla elde vurgulanmaktadır?
edilmiş yiyeceklerden sağlanabilir. (İV) Pek çok A) Fiziksel davranışların insan kişiliğinin göstergesi
toplum, önceleri yiyeceklerini avcılık ve toplama olduğu
yöntemi ite sağlasalar da günümüzde insanlar
B) Psikolojik özelliklerin sonradan
gıdalarını çiftçilik, balıkçılık ve avcılık yaparak
değiştirilemeyeceği
üretmektedir, (V) Bunlar da çeşit ve yapılışları
bakımından toplumdan topluma değişiklikler C) Tüm insanların temel özelliklerinin aslında aynı
göstermektedir. (VI) Öyle ki bunlar aynı toplum olduğu
içinde yerel olarak bile farklılık gösterebilmektedir. D) Kişilik özelliklerinin küçük yaşlarda
Bu parça iki paragrafa ayrılmak İstenirse ikinci kazanılabileceği
paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar? E) İnsanın davranışlarının kontrol altına
A) II, B) lil C)IV D) V E) VI alınmasının güç olduğu
nKS'groBurnuz: Okur öncesi 'alan'öaETfücii'Li payıaşi

4 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1 https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi 000000001 i

20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre 22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız. cevaplayınız.

Bugün dünyanın büyük kısmında, milyarlarca insanın (I) Timur'un Ankara Savaşı sırasında fillerdi
günlük yaşamının en önemli parçasını kitle iletişim Ankara’nın Çubuk ilçesindeki ormanlarda sak
araçları, yani medya oluşturuyor. Yirminci yüzyılın ğını hepimiz biliriz. (II) Ünlü gezgin .Evllyaupeli
son dönemi itibarıyla modern toplûmiann en önemli Anadolu'nun nasıl ormanlık bir alan ol du f|
toplumsal kuramlarından biri hâllnegelenmedyanın anlatırken bir sincabın Anadolu’yadır ı
“kapsama alanı”, olağanüstü bir hızla genişlemeye hiç yere inmeden katedebildiğini i
devam etmektedir, Günümüz toplumlarında dolu’daki bu değişim, büyükjja
medyanın sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik jeolojik ölçeğin çök kışa biıguresii^el
alanda çok önemli bir yerlolduğu tartışmasız kabul (IV) Günümüzde, birkaç ye^ k j j ^ ntila^)|ın<Ja
ediliyor. Toplumsal yaşamın, kültürel alanın ve siyasi artık hiç ormanın bt^W ^ğığ^pa;Arişgp|u, tarımın
arenanın önemli bir öğesi hâline gelen medya; tüm .yoğun olarak y a |» ğ ıb ir ^ & ^ % ^ ^ § m ü ş dürüm­
toplumsal İlişkileri, günlük yaşam pratiklerini ve ahlak da. (V) Orta Ânadofaa tarım^apılmad ıgmda; bozkır
sistemlerini de giderek daha çok etkilemektedir. ' türlerinin ö^^^kiriram asıA klenebHirt;ama:yakın
Medya, hayatımızın içinde, hatta merkezindedir. zamaıpda büladlItam anlamıVla bir orman .oluşması
Dolayısıyla artık medya kültürünü soluduğumuzu artıkfbk zor. j y ^ İ TOiycin. öncelikle.iklim koşul-
söyleyebiliriz. i|^nı8değişm &, gerekir (VII) İklim değişimleri de
uZteB|Kzaman&tmevdana gelecektir. (VIII) Aslında
O j t M a a d ^ w î a z i dağların ormanlaşabilecek bir
oldufeı’iı gösteren ipuçları yar. (IX) Karadeniz
/«!&s ,|flgds|naÖn yayılmaya başlayacak ormanlar, Orta
20. Bu parçada medya ile ilgili olarak aşağıdakllerden
hangisine deöinilmem istir? Anadolu'nun giderek daha da nemli bir yer olmasını
;e dolayısıyla yeniden ormanlaşmasını sağlayabilir.
A) Farklı toplumsal unsurlarla iç içe geçtiğine^
'M
B) Değer yargıları üzerinde değişim.giieden
m
•olduğuna A
%
C) Toplumların getişmişllğîngjpSİttel o lf jk
etkisinin arttığına §f Ah
D) Politik alanda c i^ b îr ye^^uğuna':^ ,
22. Bu parçada aşağıdakllerden hangisine
E) Kültürel etkileşfehızla||lırd^^|U.'rfr ■teatnilmomiştir?
1%
A) İklim koşullarının değişmesinin kısa sürede
hâf mümkün olmadığına
B) Orman oluşumunda temel belirleyicinin nem
olduğuna
C) Ormanların var olmasının çeşitli koşullara bağlı
olduğuna
D) Tarımsal etkinliklerin ormanlar üzerinde olumsuz
etkileri olduğuna
E) Orman özelliğini kaybetmiş bölgelerin uygun
koşullarda eski hâline dönebileceğine
21. Bu parçadaki "medya kültürünü soluma" sözüyle
anlatılmak istenen, dşağıdakilerden hangisi
olamaz?

A) Medyanın dayattıklarına göre yaşama

B) Kültürel anlamda kalkınma

C) Medyanın telkinlerine boyun eğme

D) İyi - kötü kavramlarını medya ölçütleriyle 23. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde
kabullenme abartılı bir söyleyişe yer verildiği ileri sürülebilir?

E) Tüketimi medya aracılığıyla belirleme A) II B) IV C)VI D) VIII E )IX

Diğer sayfaya geçiniz.

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


2017 -K P S S / Lisans -TG1 000000001

24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre 25. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtı
cevaplayınız. vardır?
A) Fareler grip virüsüne karşı insana oranla daha
mı dayanıklıdır?
1918’de gerçekleşen, dünyanın bugüne kadar
B) En tehlikeli grip virüsü hangisidir?
tanık olduğu en ölümcül grip salgınının üzerinden
yaklaşık 100 yıl sonra, salgının bu derecede öldürücü C) Grip virüsünün yapısına müdahale g g ıe f^,,
olma nedeninin belki de tek bir protein olabileceği mümkün müdür? ‘m 'ÎA
'm ,
ortaya çıktı. Ölümlerin bir kısmı, doğrudan grip D) Grip virüsüne yönelik deneyjar^adece|ate|er
virüsünün kendisinden ancak çoğunluğu akciğer üzerinde mi yapılmıştır?..^, "
hasarıyla gelişen zatürreden kaynaklanmıştı. Virüs E) Günümüzde, gripvicyışûhe dayant||ünWjş|j
neden bu derecede öldürücüydü? Bilim insanları geçmişteki kadar v a rd ığ ır^ 5' v
yanıtın, H5N1 kuş gribi virüsü de dâhil birçok grip
'âisfir-. >1 ' t> S f
virüsünde bulunan PB1-F2 adlı yeni keşfedilmiş XW<c-
bir proteinde gizli olduğundan kuşkulanıyorlar. "*9yşejjr
ı.
m 18
Proteinin 1918 salgınındaki olası rolünü aydınlatmak
isteyen bir araştırmacı grubu, önce bir fare üzerinde fJk
i 'Ü
S’.İ
'®SSr ,,

grip virüsünün genleriyle oynayarak, virüsü 1918


m
salgıriındaklyle aynı olan PB1-F2 proteinini üretecek
%
biçimde değiştirmişler. Bu proteinden yüksek dozda
Ä ffe «fe.
verdikleri farelerin hepsinin 8 günde öldüklerini, aynı. ffv. 'H'lfe '%%.
fy ^
proteinin değiştirilmemiş biçimini alan farelere göre
akciğerlerinde daha fazla iltihaplanma olduğunu ’Äi.sy
W '
gözleyen ekip, ikinci bir deney daha vapmıs. Bb»sefer% h %
değiştirilmiş virüsü öldürücü olmayan dozğj v l||i!i§ ri_ ^ %■
"Hır
farelere, bir de zatürre oluşturan bakterilin erijek% .' *%
etmişler. Farelerin 4 gün gibi çok daüâ'%ıziı Jjnfsüreİİ%;;
öldükleri gözlenmiş.

X. Af
.0® . "«88# '

Y â **? # *

26. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazılma


amaçlarından biri deöildir?
Bu parçada anlatılan deneydeki bazı farelerin
diğerlerinden daha hızlı ölmesinin asıl nedeni A) Tarihten örnek vererek çeşitli konularda önlem
aşağıdakilerden hangisidir? alınmasını sağlama

A) Grip virüsünün genetiğiyle oynanması B) Olayları neden - sonuç ilişkisi içinde yorumlama

B) Zatürre bakterisi ve PB1-F2 proteininin birleş­ C) Bilimsel bulgulara yer vererek bir sorunu
çözümleme
mesi
C) PB1 - F2 proteinin aşırı dozda verilmesi D) Olası bir durumun doğruluğunu kanıtlamaya
çalışma
D) Farelere H5N1 virüsü verilmesi
E) Bir deneyin aşamalarını anlatarak okuru
E) Farelere zatürre virüsü verilmesi bilgilendirme

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


6 Diğer sayfaya geçiniz
2017-K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

28. Bu bilgilere göre aşağıdaki baharatlardan


27. - 30. sorulan aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız. hangileri 6. sıradaki kavanoza konmuş olabilir?
A) Yalnız kekik
B) Yalnız kimyon
C) Tarçın ve kimyon
Bir rafa içlerinde tarçın, biber, nane, kekik, kimyon
zerdeçal bulunan, birden sekize kadar numaralı D) Kekik ve kimyon
yedi kavanoz; yan yana konmuştur. Kavanozların E) Tarçın, nane ve kekik
numarası ve içlerinde bulunan baharatlarla ilgili olarak
şunlar bilinmektedir:
• Rafta, içinde tarçın ve kekik bulunan iki adet ka­
vanoz, diğer baharatlardan birer kavanoz vardır.
Nane kavanozu, tarçın ve kekik kavanozlarının
bulunduğu kavanozların arasındadır.
Diğer tarçın ve kekik kavanozları ise yan yana
durmaktadır.
3. kavanozda biber, 8. kavanozda zerdeçal
vardır.

4 numaralı kavanozda kimyon varsa


aşağıdakllerden hangisi kesinlikte doğrudur?
A) 6. kavanozda nane vardır.
... J tik * B) 5. kavanozda nane vardır.
C) 2. kavanozda tarçın vardır.
,..i),. te
D) 5. kavanozda tarçın.vardır.
E) 7. kavanozda kekik vardır.
1'

w
w
m .
•%

,.^’ Jskn. ^ WS?


a ı ı ı ı ı if r

27. Bu bilgilere göre aşağıdakiierden hangisi


kesinlikle yanlıştır?
A) 5. kavanozda kimyon vardır.
B) 1.kavanozda tarçı n vard ır. 30. 7,sıradaki kavanoza tarçın konmuşsa
aşağıdakilerin hangisinde belirtilen kavanozlara
C) 5. kavanozda nane vardır.
kekik konmuş olabilir?
D) 2. kavanozda kekik vardır.
A) Yalnız 4 B) Yalnız 5 C) 1 ve 4
E) 7. kavanozda kekik vardır. D) 2 ve 4' E) 1,2 ve 5

Tace grubúmüz: Oku! öncesi alan oabt soru paylaş


Diğer sayfaya geçiniz.
2017 - KPSS / Lisans - TG1 000000001

31. a, b ve c birer rakam olmak üzere, (n + 2)!


35. n! + (n + l) ! =
a+ b c
a-bc
olduğuna göre, n kaçtır?
ifadesinin en büvük tam sayı değeri kaçtır?
A) 2 B) 3 C)4 D) 5 ’ v1 E) 6
A) 9 B) 13 C) 17 D) 19 E) 23

f P Ş k

'w*. '-W
m .,# * ^
M İ* * ® * ^ ■' -i-,
32. a+b = 1,48 ■k&w '% r

b+c= 1,84
a+c = 0,44
olduğuna göre, oranı kaçtır?
D) 28 E) 30
A) B) C) D) 1 E) 2
î |. lü k . %

il?- 1|§;
I % , %
m''Iku.
. 81
^
&
%$•
L :íf¡\
I®,i iS'i.»”
*•
•a,
!f İ 40h
■# -m #■% , "«çr
^ - «&
'm ,
* * , a 1 , j 4
3— ■ 2^ +} M A ^ \ ^ 7 1 1 1
37. -+
T îî + 1 7>î + 72" 2 + 73

işleminin sonucu kaçtır?


A) 7 2 -1 B )7 2 + 1 C) 72
E) D) 1 E) 2

34. ]x j= i x ~ 2 j ve | y J> y olduğunagöre,

aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?


38. = 273 olduğunagöre, (xx)2 kaçtır?
A) x •y > 0 B) x + y < 0 C) x + y > 0
A) 36 B)3 7 C)3 8 D )3 9 ,E )3 10
D) x - y < 1 E ) x 2 + y2 > 1

tace grubumuz: Okul öncesi alan oaût soru paylaş

8 Diğer sayfaya geçiniz.


20 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

39. X - y =5 42. Hızları sırası ile 75 km/saat Ve 45 km/saat olan


X2 + y2 = 19 iki araç A şehrinden B şehrine doğru aynı anda
1 1 yola çıkıyorlar. Hızlı olan araç B şehrine varıp hiç
olduğuna göre, — . farkı kaçtır?
durmadan geri dönüyor ve iki araç A ile B arasında
2
B) C) D) E) 2 bulunan C noktasında karşılaşıyorlar.. ^
- t '5
A ile B şehirleri arası 390 km oiduğunpgor
kaç km’dir?
A) 75 B) 82,5 C)90

40 a ~ 2b _ 3a + 2b = 12

143. 200 kg’lık bir karışımdaki un, tuz ve şeker yüzdeleriolduğuna göre, — oranı kaç sırası ile %20, %30 ve %50’dir.
yc
Karışıma her maddenin yansı kadar madde
eklenirse karışımdaki un oranı yüzde kaç olur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E)25

41. Elif, Zeynep ve Ceylan adlı üç arkadaşın paraları ile


İlgili şunlar bilinmektedir:
Elifin parası Zeynep'in parasından 30 TL 44. Boş havuzu A musluğu 9 saatte doldurmakta,
fazladır. havuzun dibinde bulunan B musluğu ise dolu havuzu
. tek başına 2 saatte boşaltmaktadır.
Ceylan'm parası Zeynep'in parasının 2 katıdır.
A musluğunun akış hızı iki kat attırılıp B
Üçünün paraları toplamı 1450 TL’dir. musluğunun akış hızı yarıya indirilir ve İki musluk
Buna göre, Ceylan'm parası Elifin parasından kaç birlikte açılıma boş havuz kaç saatte dolar?
TL fazladır?
A) 12 B )18 C)24 D )32 E) 36
A) 300 B) 315 C) 325 D) 340 E) 355
— “ — facc grubumuz: Okuhftnccai o laıl öabt soru paylaş 1 "

9 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 -K P S S / Lisans -TG1 000000001

45. Bir malın satış fiyatı, maliyet fiyatının % 40 fazlasıdır. 48. A = {a, b, c, d, e, f}
Satış fiyatı üzerinden % 30 indirim yapılan bu malın B = {1,2, 3, a, b, c, d}
kâr-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
C = {2, 4, 6, 8, a, b}
A) %1 kâr B) %1 zarar C) %2 kâr kümeleri veriliyor. ^
D) %2 zarar E) Ne kâr ne zarar Buna göre, (AnB)\C kümesinin eleman saksı
- — a •#&.
kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4

_ m « - # 1' ^

# v

dö%. ■% %W *
40
%4%* %rfSİM * V,v *•
5& --Jİ.-İÎ-' '» .fi
'M ¥t k
AiSKSh. ■
^ *
% ^
Ip ih % .<#% :*. W
'V
46. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine 240 m ’4
-û, 'ûtl
-41%, ’fft % k %
dikenli tel çekilmiştir.
4 \85İ'
Buna göre, bu bahçenin alanı en coktkac m 2 p 4 9 , Gerçel sayılarda tanımlı * işlemi
olabilir? ' , 2a+3b
a *b = — z------- a-b
A )1600 B )2160 0 O
A m ^ biçiminde tanımlanıyor.
D )2880 tf) 3 Ş $ 0 % ' V
.'••¿¿¿k fjr- *5 Buna göre, 2*7 işleminin sonucu kaçtır?
",yr,
î;J?r£v
vVf.‘VK.ı-v.ijf.ir1
.«aü- 'Vs^y'îîS;^-
.G A) -9 B) -1 C) 4 D) 9 E) 13
r4-^|L.
B»y-, -.-Îi-İ-*
0 %î>-
%W'
IP%, TfX-££’
jk4*
■ sı.’’ *4

»w *©> %*. A-
Xi4«' i;
■'“»ft. .-¡as«?»,.

47. Bir kutuda mavi, beyaz ve kırmızı renklerde toplar


vardır.
Mavi topların sayısı tüm topların sayısının
4 ’sidir.
6
Beyaz topların sayısı kırmızı toplardan fazladır. 50. 1 Mert'in Salı olduğu bir yılda, 1 Haziran hangi
• Kırmızı topların sayısı mavi topların sayısından gün olur?
13 fazladır. A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba
Buna göre, bu kutuda en az kaç top vardır? D) Perşembe E) Cuma
A) 48 B) 54 C) 60 D) 66 E) 72
face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş_________

10 Diğer sayfaya geçiniz.


f
I 2017-K P S S /L isa n s -TG1 000000001

51. - 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre 55. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. birbirinden bağımsız olarak c e v a p lın ız .

A . O ve Q işlemleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. A, B, C, D makinelerinin günlük toplam üretimlerinin


dairesel dağılımı aşağıda verilmiştin %
A = 1 + 2+ +x
[x ] = 1 2 + 2 2 + . . . + x 2

® = 1 -2 - x

s ı.

toplamı kaçtır?
A) 680 B) 790 C) 830 D) 880 E) 930

52.
m
işleminin sonucu kaçtır? ,, 1
A) 3288 B)4186 C)4376 D) 52Î8

56. B makinesinin gUnlük üretiminin D makinesinin


53. 48fe^>lduğüha ğ ö ^ ş jü ç tır? günlük üretimine oranı kaçtır?
/x Y \ 8
A) B) C) D) 11
11 11 * TT
% C )6 D) 5 E) 4
M

Si %
A

r;
'W & *
54. Aşatpîâki tabloda dört farklı malın alış ve satış
fiyatları hakkında bilgiler vardır.

Alış Satış
I , 18 25
II 12 19
57. A makinesinin günlük üretimi yarıya düşürülüp
III 24 33
B ve C makinelerinin günlük üretimi iki
IV 20
Bu dört malın toplam satışından 28 TL kâr elde değişmemesi için, D makinesinin günlük, üretimi
edildiğine göre, IV. malın alış fiyatı kaç ÎL ’dlr? kaç katma çıkarılmalıdır?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 A )^ B) ■— C )A D )^ - E) 2
11 11
fa«».grubumuz; Okul önceoi a f e t.ea b te o n j paylaş .........

11 Diğer sayfaya geçiniz.


i 2017 - K P S S I Lisans - TG1 000000001

58i ABCD kare


D
[A E ]±[D E ]
[EH]JL[BCİ /3 0 °
rri(EDC) - 30° E W'
| AE| = 6-/3cm
Yukarıda verilenlere m m*
göre, |EH) kaç cm’dlr? B h c m

A) 2 ( 6 - 1/3) B) 3 ( 2 - J 3 ) C) 3 ( 4 - V3)
D) 4(2 —1/ 3 ) . E )6 (2 -v / 3)
Pi»
%
%
%
t*
5% İ S
É!

, ’M W *
W«¡!
1% , İ l

59. Şekildeki çemberde


ki ' ' ' "
[AC]J.[DB]
% %
| AB | = | BC | = 8 cm
|DB j = 2cm A
'l’j’t-r-'

olduğuna göre,
çemberin yarıçapı kaç
cm'dir? %> 4 % % ^ '

A) 10 B) 13 C C ) 15« '% D ) 1SfP E) 17

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


y = —x, y = ~4x ve y = 2 doğruları arasında
https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi
kalan OAB üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
15
A, f B) 6 C) D) 9 E) 12

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
12
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
2017 - KPSS / Lisans - TG1
I GENEL KÜLTÜR TEST 000000001

1. Bu testte 60 soru vardır.


2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi İçin ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. I. Kök Türk Devleti Döneml'nde devletin Osmanlı Devietİ'nin uyguladığı;


batı kanadını yöneterek âdeta ikinci adam I. iskân,
rolü üstlenen devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir? II. istimâlet,

A) Mtıkan Kağan lil. iltizam

B) Işbara Kağan politikalarından hangileri, Balkanlarda k a l^


olmasında e tkili olmuştur?
C) istemi Yabgu
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) TâpoKağari
D) İve II
E) Vezir Tonyukuk

2. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde, Büyük


Selçuklulara ait mimari eserlere rastlanması söz
konusu değildir? Osmanlı Devleti'hde, ticar
A) Rey B) İsfahan C) Merv posta ve hg
teşkilâtlara
D) Bağdat E) Gazne
,C) Derbent
E)Lonca
Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulup
denizcilik alanında faaliyet gösteren beylik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Candaroğulları
B) Saruhanoğulları
C) Eşrefoğullan Osmanlı Devletİ’nde Kaime-i Nakdiye-i Mutebere
D) Sahip Ataoğulları adlı kâğıt para aşağıdaki dönemlerden hangisinde
basılmıştır?
E) Taceddinoğulları
A) istibdat
B) Tanzimat
4. Osmanlı Devleti'nde
hangisinin dönemi^ C) Meşrutiyet
diğerlerinden
dij daha so'hü D) Duraklama
A) Fatih 3 ^ á i Nflkm Sí E) Gerileme

,^SpSİŞİhiıft^ultâF®Süleytrıan

Osmanlı Devietİ'nin XIX. yüzyılda imzaladığı


aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer
alan "Karadeniz'in tarafsızlığı" maddesi, savaşı
5 ;î^ ,|(Y lİ|y i® p a y a z mış olduğu Cihannüma adlı
kazanmasına rağmen OsmanlI'nın yenik devlet
'B lrh il^ p ü n y a ’nın yuvarlak olduğunu ispatlayan
muamelesine maruz kaldığına kanıttır?
O Îffiahlî bllim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris (1856)
A) Kâtip Çelebi .
B) . Berlin (1878)
B) Ali Kuşçu
C) Bükreş (1812)
C) Takiyüddin Mehmet Efendi
D) Edime (1829)
D) Piri Reis
E) Londra (1841)
E) Hezarfen Ahmet Çelebi

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


13 Diğer sayfaya geçiniz.
2017 -K P S S / Lisans -T G 1 000000001

10. Balkan Savaşları sırasında OsmanlI Devleti ile 15. Millî Mücadele’nin Hazırlık Döneminde;
sınırı kalmadığı gerekçesiyle; I. Anadolu Ajansı,
I. Arnavutluk, II. irade-i Millîye Gazetesi,
II. Bulgaristan, III. Tekalif-i Millîye Komisyonu $
III. Bosna-Hersek kuruluşlarından hangileri Temsil Heyetiniı&
devletlerinden hangileri bağımsızlıklarını t— — halkı
faaliyetlerinden ■—|kı haberda- -* —*-*'■*»
haberdar etm iştigk ’%*•
§£?■
kazanmıştır? A) YalnızI B) Yalnız II
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II İN ırV %
D) I ve II E) I ve IIİ
* •’Öfe.
16. Mustafa Kemal Paşa, 1 Nis l ’de M’||ristepe'de
11. I. Dünya Savaşı sırasında Yüzbaşı Hakkı Bey bulunan Batı C e p f ıe Ş İ^ ş ıS '^ e GengJ Kurmay
komutasındaki aşağıdaki gemilerden hangisinin Başkanı İsmet F ^ j'y a g o f^ d lİM ğ i^ rfta ; "Tüm
boğaza döşediği mayınlar, 18 Mart ^Çanakkale dünya tarihinde yü%|ıdiğini^örewiçüsünde ağır
Deniz Zaferl'nin kazanılmasında etkili olmuştur? bir görev ü||enen kobS|itanlari|ek azdır. Siz orada
sadece < ıillejin makus talihini de
A)Hamidiye B)Nusret C) Yavuz
ye n t|z ." d e te
D) Midilli E) Ertuğrul
ı%ustjfa Kemalpaşa, bu telgrafı aşağıdaki
geiîılneibr^ep hangisinin sonucunda İsmet
12. Mustafa Kemal Paşa, Suriye Cephesinde .Inönuâre gönWrmlştir?
'& ’ Hft-
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığını Liman Van “■"nü Savaşı
Sanders'ten aldıktan sonra, Anadolu'nun işgalim
Lozan Antlaşması
engellemek için karargâhını aşağıdaki şehirlerden m
hangisine taşımıştır? G) Mudanya Ateşkesi
A) Adana B) Halep D) II, İnönü Savaşı
D) Nablus E) Balfİat E) Büyük Taarruz

A
13. "Bu geniş yetkinini beni l||anlj|iidan4 ÎH Î| g k v y '
uzaklaştırmak m a k s a d a AnaaŞjjjiyâ gön|%:enler 17. Aşağıdaki savaşlardan hangisinden önce, Türk
tarafından .bana nasfİ|^|rildi|^arllW 2^ |^ e b illr ordusu Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmiş
Hemen ifade yetiâyıbana bilerek ve ve Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisi
ictovârAk
isteyerek \/ârdİÎifrn
verdiler." v?£ı S '<«L ı.-M‘
verilmiştir?
Jih 0 ’’Şt-âF
Myştâfâ;Kemâli|’aşâ, bu koVİÎiŞmayı aşağıdaki
A) Eskişehir-Kütahya
orcvlcrdcn hangisine atanmadan önce

A ^ k ^ îlâ ı.ö iS ftıu la rı Grup Komutanlığı


B)
C)
D)
Aslıhanlar-Dumlupınar
Gediz Taarruzu
Büyük Taarruz
E) Sakarya Meydan Muharebesi

’İİ f e r|Te®f ii3Heyeti Başkanlığı


vi j y
Éftto$?Kol°rdu Komutanlığı
18. Lozan Barış Konferası'na giden Türk heyetinden;

14. Milli Mücadale Döneminde mandacılık düşüncesi; I. Türk Devletinin haklan ve bağımsızlığının
tanınması,
I. Erzurum Kongresi,
II. Ermeni Devleti meselesi,
II. Sivas Kongresi,
İli. kapitülasyonlar sorunu
III. Bilecik Görüşmeleri
konularından hangilerinden taviz verilmemesi
gelişmelerinden hangilerinde gündeme gelerek istenmiştir?
tartışma konusu olmuştur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) İve II
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) i, II ve III
D) İve II E) I, II ve III

14 Diğer sayfaya geçiniz.

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


i 2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

19. 1925 yılında çıkan Şeyh Sait Isyanı'nı bastırmak 23. Balkan Antantı (1934) aşağıdaki ülkelerden
için çıkarılan ve 1929 yılına kadar yürürlükte hangisinde imzalanmıştır?
kalan, Takrir-i Sükûn Yasası'nın yarattığı koruyucu
A) İsviçre B) Türkiye 6 ) Romanya
ortamdan yararlanılarak yapılan İnkılaplar
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? D) Yugoslavya E) Yunaniftan
A) Anayasadan "Devletin dini İslam'dır."
maddesinin çıkarılması 24. Atatürk'ün m illiyetçilik anlayışı, aşağıd|kj
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ifadelerden hangisini bünyesinde

C). Takvim ve saatin değiştirilmesi


barındımıamaktedır? ^ &
A) Kültür birliği
D) Halifeliğin kaldırılması
B) Millî birlik
E) Latin.harflerinin kabul edilmesi
C) Ülkü birliği ^jg g j
,<0r
D) Din birliği
’¡îGjİjk.
E) S lyas^rlik

20. Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Türk % .«Ktk. 'W'V


kadınına tanınan aşağıdaki haklardan hangisi tt %

diğerlerinden dâhâJSIlEâ gerçekleşmiştir? ll|P ünya Savaş|öncesinde olası b ir savaş
A) Meslek seçme te h İık A ite g e lle y e b ilm e k için aşağıdaki
| v;%,devlaflerden hangisi "Yatıştırma Politikası"
B) Belediye seçimlerine katılma
‘pis. %’ît- T M % .-
C) Muhtar olabilme vğ
■te. «y Inglıfi'ere B) Türkiye G)ABD
V
D) Mirastan eşit pay alma
’ D) Fransa E) Japonya
E) Milletvekili olabilme

....
*!İi2,\ Âk
r<rh.
26. SSCB önderliğindeki Varşova Paktı ordusu
' ^ 1 , J t k . 'W '
21. 30 Ocak 1923 tarihli •te
Türk
m-- ve Yün an nüfus?,
i&'&y aşağıdaki ülkelerden hangisini, ortaya çıkan
mübadelesine ıHşkımhazırianan?şozleşıhe ve "insancıl Komünizm" hareketini engellemek için
protokolün, aşa|;^|iKrMlğelerden hangisini işgal etm iştir?
mübadele kabsamiiiclışıridatuttuğu söylenemez?
.<■ m . m s t ¿s* A) Yugoslavya
A ).J 'm .. B) Romanya
^ B flIP İp a d a
C) Çekoslovakya
D) Ukrayna.
E) Gürcistan

ife
‘ÎS&öV
SS ’İP * *

27. I. Körfez Savaşları sonucunda BM, 19 Nisan 1991 ’de


aldığı 688 sayılı kararıyla, Irak Hükümetine 36.
22. İlk TBMM’nin açılmasına; paralelin kuzeyi ile 32.: paralelin güneyine uçak ve
ağır silah geçirmeme yükümlülüğünü kabul ettirdi.
I. Amasya Genelgesi kararları,
Mayıs 1991’de, 36. parafelin kuzeyini kontrol
II. Mebusan Meclisinin kapatılması, altında tutmak ve Irak’ın ateşkes koşullarına
Eli. saltanatın kaldırılması uyup uymadığını kontrol etmek için merkezi
Türkiye'deki İncirlik Üssü olmak üzere,
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı
aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
söylenebilir?
A) TÜRKSOY B) TİKA C)KEİ
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) Çekiç Güç E) İMRO
D) İve III D) I, II ve III
face grubumuz: O k u llin ^ T â l¥ n - öâTfsoru paylaş

15 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2017 -K P S S / Lisans -TG 1 https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi 000000001
..u

28, Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin mutlak


konumu ile açıklanamaz?
A) Kuzey Yarım Küre'de yer alması
B) Akdeniz İklim Kuşağı’nda yer alması
G) En uzun gündüzün 21 Haziran günü yaşanması
D} İklim çeşitliliği ve mikroklima alanların fazia İSİi.
'"'W
olması
E) Kuzey sektörlü rüzgârların etkili olduğu yerde
Yukarıdaki Türkiye h a r ita s ın ^ a l^ r ^ a l^ ı^ ıa l^ 1
sıcaklığı düşürmesi'
gösterilen alanların hanı ^
süresi yıl bovunca en fa ild ir? „

29, Türkiye'nin yer şekilleri oluşumu ile ilgili olarak


aşağıda verilen olaylardan hangisi, farklı bir dış
kuvvet ile gerçekleşmiştir?
A) Kapıdağ Yarımadası’nın oluşumu
. B) Terkos (burusu) Gölü’nün oluşumu f
C) Karadeniz'deki falezlerin oiuşumi|
P- _
D) Ege'deki kumsalların oluşumu
E) Çukurova Deltası’nın oluŞumü® %k,
s». . .a, ■*»#'

Kardelen, yumak, yıldız ve mine gibi dağ çayırı


bitki türlerinin, yukarıdaki haritada taranarak ve
numaralandırılarak verilen alanların hangisinde
görülmesi beklenmez?
A) i B) II C) ili D) IV E) V

% ® isy|l|ı^z sularının ısınmasında rol


t fâ iı^ ^ ıc aklıği ise tuzluluk oranı ve
|İ^ ffild a ç ıS |p i‘ederek balıkçılık faaliyetlerini

33. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yaşanan


doğal afetler ve çevre sorunlarında etkili oian
beşerî unsurlardan biri değildir?
A) Plansız kentleşme
Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarılırsa haritada B) Düzenli çöp toplama alanlarının oluşturulmaması
numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi,
C) Diıi fay hatlarının fazla olması
balıkçılığa daha elverişlidir?
D) Ekolojik dengenin bozulması
A) I B> II C) ili D) IV E)V
E) Vadi yataklarına yerleşme yapılması

'fase grubumuz: Okul önecsr a lan aabl'soru1paylaş

16 Diğer sayfaya geçiniz.


j 2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1

34. 36. Aşağıda bazı şehirlerle özdeşleşen sözcük grupları


verilmiştir. Bu isimlendirmelerde ekonomik,.sosyal ve
tarihî pek çok etken göz önüne alınmıştır. ,
Gündüz seyranlık, gece gerdanlık
Etrafı dağlık ortası bağlık
• Şehzadeler şehri
Hoşgörü şehri
Buna göre, verilen şehirlerle ö z f^
Kahverengi prman toprakları, Orta Kuşak’ta yaygın
sözlerde aşağıdaki i!lerderj,hân9N
olan, nemli, ılıman iklim bölgelerinin topraklarıdır.
bilgi voktur?
Özerlerinde daha çok kışın yapraklarını döken yayvan
yapraklı ağaçlar yetişir. Türkiye’de bu topraklar,, özel­ A) Mardin rzincan
likle orman alanlarının yüksek kesimlerinde görülür. D) Mani
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenerek
verilen alanların hangisinde kahverengi orman
toprakları daha az görülür?
A) l B) II C) III D) IV E)V

le illerin milletvekili çıkarma sayısı


1||nüfus!arına göre belirlenmektedir. Bazı iller göç
llerirken bazı İller ise göç almaktadır. Bu durum illeri
1 | . femsil edecek milletvekili sayılarının değişmesinde
etkili olmaktadır.
2015 verilerine göre, aşağıdaki illerden hangisinde
ilan edilen yeni milletvekili temsil sayılarında bir
35. değişim olmamıştır?
■yâjBtüfiü A) İsparta B) Bayburt C) Kırıkkale
D) Yozgat E) Antalya

..swiî
ıBKakJutl-

38. Türkiye, sanayileşme sürecini hızlı yaşayan bir


ülkedir. Aynı zamanda tarımsal üretim miktarı da
İleri boyuttadır. Farklı iklimlerin yaşanması, tarım
ürünlerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Bu özelliği ile
iİg iİd yer alan 2015 yılına ait Türkiye’nin nüfus hem Avrupa ülkeleri hem de Orta Doğu ve Kuzey
piramidine bakılarak, aşağıdakilerden hangisi Afrika ülkeleriyle sıkı bir ticari ilişki içerisindedir.”
hakkında yorum yapılamaz?
Yukarıda anlatılan durum, Türkiye'nin ekonomisini
A) Hangi yaş grubunda nüfus oranının daha fazla etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi İle daha
ya da az olduğu cok ilgilidir?
B} 0-14 yaş grubundaki nüfus oranı A) Coğrafi konum
C) Hangi yaş grubunda erkek nüfus oranının kadın B) Yer şekilleri
nüfus oranından fazla olduğu
C). iklim
D) On. yıl sonra yeni doğan nüfusun ne kadar
olacağı D) Nüfus

Doğum oranının azalıp azalmadığı E) Su potansiyeli


E)

T g e r g m j m u g ı oku i a ı m r a ısn aam's am payıaş" 1

17 Diğer sayfaya geçiniz.


2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

39. Türkiye’de nadas alanları, kuraklığın yaşandığı 42. Türkiye’de bazı sanayi kolları bölgesel olarak
alanlarda fazla iken yağış şartlarının fazla olduğu yoğunluk kazanırken, bazı sanayi kolları ülkenin her
alanlarda azdır. yerine dağılmış durumdadır,
Buna göre aşağıdaki sanayi kotlarından hangisi
üike genelinde diğerlerinden daha fazlaıdaaılıs
göstermektedir?
A) Tuğla ve kiremit
B) Otomotiv
C) Suni gübre
D) Demir-çelik
E) Cam
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak
gösterilen yörelerin hangisinde nadas alanları
daha azdır? W-
A )l B) ¡I C) III D) IV E)V

$) ¡|irçok ya |p a büyük ya da küçük rezerv alanları


' bardır. 1§
.. 8 ) ' Kıyı Ege’nin en önemli madenyatakları Edremit,
40. Türkiye’de gerçekleştirilen ahır ve besi
Eyinir ve TorbalI’dadır.
hayvancılığı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır? ’ly lİ ) Kırıkkale demir-çelik fabrikaları başka bir fabrika
h. % için hammadde üretmektedir.
A) Beşerî faktörlerin etkisi görülür. »
D) Üretim tüketimi karşıladığından dışa bağımlılık
B) Üretimde yıllara göre meydana g e ie p
azdır.
•dalgalanma, ithalatı gündeme getirmiştir-, . ' mi
E) Hekimhan ve Hasançelebi, Mafatya’nın önemli
C) Ülke genelinde daha çok, fazla nüf%lajımış olana
demir rezerv alanlarıdır.
alanların çevresinde yoğ^lâşfriıştır.^%^ ^

D) Kapalı alanlarda te ^ o lc ^ l^ e liş ıffe llid e n Ş ^


44. Türkiye’de iç ticaret ile ilgili olarak aşağıda verilen
yararlanarak y a g ıjff v% , ' 10%-
bilgilerden hangisi yanlıştır?
E) İklime ve dogşl ğ ş jj|rp e 0 e b a İlfn lıtil azdır.
A) Sanayinin gelişmesine bağlı olarak ürünler
çeşitlenmiştir.
B) İç ticaret sadece turizmin geliştiği alanlarda
.«İS İ gelişme göstermiştir.
C) Bazı yörelerde sanayinin gelişme göstermesi, o
alanları ticaret merkezi hâline getirmiştir.
Mim D) Nüfusun fazla olması ve dengesiz dağılması,
41 fâJM Jcatet^li^ûlasımı için kullanılan bazı doğal farklı ticari merkezleri ortaya çıkarmıştır.
^ l^ g e ç i|e tî||İ|t|# fe rek gösterilmiştir.
Şı «S«#' E) Satın aima gücünün son yıllarda artması, iç
-sik*?-'
ticareti canlandırmıştır.

45. Türkiye'de turizmi geliştirmek adına pek çok proje


hazırlanmıştır. Bunlardan biri de Turizm Gelişim
bölgeleridir. Bu kapsamda bazı tematik bölgeler
belirlenmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi GAP
Buna göre Belen Geçidi’nden geçmek zorunda Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesİ’ne dâhii olan
olan biri, numaralı alanlardan hangisinde yolculuk kentlerden biri değildir?
yapmaktadır? A) Adıyaman B) Batman C) Kilis
A) I B) II C) MI D) IV E)V D) Mardin E) Hakkari

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş

18 Diğer sayfaya geçiniz.


2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 1 000000001

46. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının 50. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’ha göre
özelliklerinden biri değildir? m illetvekili olma koşullarından biri değildir?
A) Yaptırımının maddi olması A) 25 yaşını doldurmuş olmak
B) Gene! olması B) En az ilkokul mezunu olmak
C) Değişmez olması C) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
D) Sürekli olması D) Taksirli suçlar hariç 5 yıl veya dahaki
E) Devlet gücüyle desteklenmesi ile ağır hapis cezasıyla hüküm giyrr^|filiO İr
E) Zimmet, ihtilas, irtikâp, r ü ş v ^ ^ ı?
dolandırıcılık, sahtecitîkJlıancfe^ip Kşyanrşt
dolanlı iflas gibi yüz kıürtıcı suç% daft||küm
giymemiş olmak
47. Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezaya ilişkin
anayasal ilkelere dair vanlıs bir İfadedir?
A) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan ■
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
cezalandıramaz. 51. A şa||dakllö^en{^ |p is ıp rö rt dışı gezisi, hastalık,
ölüm |/e istifa|gibi nedenlerle görevinin başında
B) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri '^JuİJnadığı dirum larda cumhurbaşkanına
ancak kanunla koyulur. tfe. -
•tfiıv-v
C) Devlet aleyhine işlenen suçlar hariç kanuna EŞlğ cumhurbaşkanı
aykırı olarak eide edilmiş bulgular, delil olarak
kabul edilemez. % J |f^ |$ § a k a n •
,¡j£ vii
Ceza sorumluluğu şahsidir. is. Vfe) Cumhurbaşkanı genel sekreteri
D) %
E) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden dıştan E>) Anayasa Mahkemesi başkanı
yükümlülüğü yerine getirememeşifSen dolaH^ I V E) TBMM başkanı
özgürlüğünden alıkonulamaz.

' ‘iff-.
»M"
m , ■jgş-
tt
.M
--m.
- 52. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun
m -.ûp
S? özelliklerinden b iri değildir?
¿A'-í1-*'
Olağan ergijpplma yaşı aşağıdakilerden A) Genç bir hükuk daiıdır.
■Şf*1 B) İşlemleri tek taraflıdır.
C) Kamu yararı düşüncesi egemendir.
D) İdare Kanunu'na dayanır.
E) Statüse! niteliktedir.

53. Merkezden yönetimin görev, yetki ve


sorumluluklarının bir kısmının taşraya aktarılmasına
"yetki genişliği" denir.

49. Bir anayasanın, o anayasada belirlenmiş kurallara Taşrada yetki genişliğini kullanabilecek kamu
göre değiştirilmesine ne ad verilir? görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurulmuş iktidar A) Vali

B) Asli kurucu iktidar B) Vali yardımcısı

C) Asli kurulmuş iktidar C) Kaymakam

D) Tali kurucu iktidar D) Büyükşehir belediye başkanı

E) Tali kurulmuş iktidar E) İl Emniyet müdürü

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş


19 Diğer sayfaya geçiniz.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2017 -K P S S / Lisans -TG1 000000001
https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi

54. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 58. Gün ışığından daha fazla yararlanmak
Memurları Kanunu’nda yer alan hizmet amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren
sınıflarından biri değildir? bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması
şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının
A) Genel idare hizmetleri sınıfı
her yıl, yıl boyu sürdürülmesi ile kış sesti
B) Teknik hizmetler sınıfı uygulamasının kaldırılması kararını veren jrıakam,
C) Avukatlık hizmetleri sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Emniyet hizmetleri sınıfı A) Başbakan


*'4fíL
Mahallî hizmetler sınıfı B) Bakanlar Kurulu J % %¡L
E)
C) Cumhurbaşkanı
D) TBMM
E) içişleri B akargpl% *

55. Temel görevi, kapsamına giren kurum ve


M
ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme,
değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine
‘ ilişkin şartları ye çalışma esaslarım belirlemek ve
I
f c
%
% sv
bu şartları taşıyanları listeler hâlinde ilan etmek Ik
J g « ^ % .
olan ülusaf kurum; aşağıdakilerden hangisidir? A ş^lİa kıM d S h hangisi, 2016 Rio Paralimpfk
A) Merkez Bankası lâfı/Masa Tenisi-Tek/Erkekler”de altın
yafezanan m illî sporcumuzdur?
B). Sermaye Piyasası Kurulu
-Vier
m Abdullah Öztürk
C) Hazine Müsteşarlığı
■, 'm*. Taha Akgül
D) Bankacılık Düzenleme ve S B S . I. V J
Mk ' C) Polat Kemboi Arıkan
E) Rekabet Kurumu 4 t‘ P'
¿fa'' Yasmani Copello Escobar
s .-.1
D)
¿1$. E) Tuna Altuna
¿¿¡Mil!;.
¿#
4$i !iÉi-

■m* _ .■.Jb,r ' •'.Ai*--/-'-


^0 /
56. Kisa ismi iL ^|p İlfrd |(u il|ia ra s ı Çalışma
' ö ı ig g ^ p a n ^ k s d ^ B r e ^ ^ '

60. Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri


kabul edilen 2016 Uluslararası Man Booker Ödülü’nü,
The Vegetariarı (Vejetaryen) adlı romanıyla Güney
Koreli yazar Han Kang kazandı.. Nobei Edebiyat
ödüllü yazar Orhan Pamuk ise edebiyat dünyasının
en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen
Uluslararası Man Booker Ödülü için finaİe kalarak ilk
altıya girdi.
Aşağıdakilerden hangisi, Orhan Pamuk’un
57. Türkiye’nin uzaya yolladığı ilk yer gözlem yukarıdaki ödül için finale kalarak ilk altıya girdiği
uydusunun ismi nedir? romanının adıdır?

A) Göktürk A) Kar
B) Kara Kitap ..A-
B) Anka
C) Kafamda Bir Tuhaflık Var
C) Kunduz
D) Kırmızı Saçlı Kadın
D) Rasat
E) Ural E) Hatıraların Masumiyeti

face grubumuz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş TEST BİTTİ.
20
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
2017-KPSS/Lisans-TG1 G E N E L Y E T E N E K .T E S T İ Ç Ö Z Ü M L E R İ 000000001 2017 - KPSS / Lisans - TG1 000000001

13, A seçeneğindeki cümlenin öğeleri şu şekilde, doğrıı ayrıl­ 20. Parçada geçen Toplumsal yaşamın, kültürel alanın ve siya­
mıştın si arenanın önemli bir öğesi hâline gelen medya; tüm toolu-
sal İlişkileri, günlük yaşam praSderinl ve ahlak sistemlerini
tasvir etmez (yüklem)
de giderek daha çok e tk ile m e k te d ir." cümlesinden 8 v s D
Gerçek bir romancı (özne) seçeneğine,
1. Şiirde 'ahenk* ve 'şekil' unsuru, ölçü ve uyak gibi biçimse! 8 . Parçanın bütününde LED'lerin avantajlarından söz edilirken
unsurları kasteder.. Buna göre "şekli ve ahengi dışlayan* IV, cümlede LED'ierin geleneksel ışık kaynaklarına göre kahramanlanndan birini daha önce anlatmadığı bir yere gö­ "... modem toplumlann en önemli toplumsal kuramlarından
iradesi de ölçü ve uyağa bağlı kalmamayı İfade etmektedir. daha pahalı olduğu ifade edilmiştir. türdüğü zaman (zarf tümleri} biri hâline gelen medyanın.ifadesinden C seçeneğine,
o yeri (belirtili nesne) "... milyarlarca insanın günlük yaşamının eriyjhemii Parça­
Cevap C Cevap C sını kitle iletişim araçları, yani medya oluşturuyöfİ^deİHnr
kendi gözleriyle (zarf/edat tünleri)
den A seçeneğine ulaşılabilir.
Diğer cümlelere ilişkin ayrımlar yanlıştır.
2. B seçeneğindeki ‘yolcu etmek* ifadesi deyimdir. 9. *-se, -sa* şart ekinden sonra virgül k o n m a z .y u Cevap E ,■ 0 '. ''^ ıjs .
numaradaki virgül yanlış kullanılmıştır. Cevap A
Cevap S ' '-a.

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


Cevap D
,#

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi3. Verilen sözlerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturması için ■4 . lig, %
?<' •
V • I - III - tv - II şeklinde sıralanması gerekir 21 . "medya kÜltOrftnÜ soluri|a" sözümle medyanın hayatımıza
Avrupa Birliği esas itibarıyla Avrupa Eftonomik Topluluğu 10. D seçeneğindeki “"Bu¿ [g^kl§ 5^% gu'da'^clı mı?1ifa- 16. Parçanın genelinde İnsanın yaşamı boyunca merakla ev­ etkisinin solu®ip^(|rm eîivİ^^8hem li bir hâle geldiği an-
olarak ortaya / çıktığında yalnızca ekonomik anlamda bir d esinde '-de, -da* ¡hiı%ma anjâmı veren "de* reni araştırdığından, onun yapısını merak ettiğinden ve bu İatflmak]isfenm^t7Y.^ğyaiÜQ& etkileri arasında kültürel
ortak pazar yaratma ideali, ekonomiyi iyileştirme anlayışına bağlacı ktdianıfmışiırçöplayjsı' ’yşâimalıdtr. merakı yenmek için bilimle uğraştığından bahsedilmekte­ anlamda kalkmrnağffiı ¿irfettd söz konusu değildir. _
/ dayanmaktayken gönümüzde salt ekonomi alanıyla sınırlı %„ || dir. Son cümlede geçenlnsan, her geçen gün yeni bir şey
A k I.* \ 'Sı,
kalmayan, ortak para terimi, ortak anayasa, kimlik, / kültür Cevap D üretmektedir." ifadesinden hareketle bilimin birikimli olarak C»Wıp.H.iS!>..,
meseleleri gibi uJus-devlet sınırlarını aşan ve Avrupa ulus­ ilerlediği sonucuna ulaşılabilir.
larının tek çatı J alımda birleşme idealini taşıyan, rasyonel
bir örgütlenme biçimine dönüşmüştür. Cevap B <$|j^v
'iî- '*\v
i “fafföke!imesink> arkasına ünlü ses geldiği
4%
Cevap A
^ ’‘ ‘“ ilıne dönüşen, ünsüz türemesi şeklinde %'2 2%
.Rârçada geçen “iklim değişimleri de uzun bir zamanda,
. e
% ‘o'L&ses otâyj vardır. ^•rnbydana gelecektir* İfadesinden A seçeneğine,
$
4 . Parçadaki "Resimden müziğe, edebiyattan mimariye, sinelş ' /ff >4 ’•>r':£? "Bunun için öncekide iklim koşullarının değişmesi gerekir."
madan tiyatroya, dansa ve heykele..." ifadeleri sanat dal-L i %. A %
17. Öncülde verilen parçanın İlk üç cürrri^jrıde y^çceMerin na^},
ifadesinden C seçeneğine,
lan olduğu için ilk boşluğa "sanat dalının'’ ifadesi uwundur.%
sil düştüğünden ve vücuda etkil^nnden bat^Öilirkeryy. "Günümüzde, birkaç yerdeki kabtean dışında artık hiç or­
Ayrıca "kendini ifade edişi farklı farklıdır" tfadesf^e^kinci
cümle itibanyla toplumlann yiyeMklerini r ^ ş e B â e ^ n in manın bulunmadığı Orta Anadolu; tarımın yoğun olarak ya­
boşluğa gelecek ifadenin "kendine özgü?olduğunu ğîfeter^-
eteklerinden sözedimeye bulanışta. BdKedeple i$nci pa­ pıldığı.,.* ifadesinden D seçeneğine,
mektedir, Son boşluğa da "anlamak“-sözümü getlriJpblİİı^, * 3§r12. Verilen parçadaki “ölç - ü*, “kur - ul - an*, 'ol - an*, "de - n
-■ sözcüklerinde yapım eki kullanıldığından türemiş sözcük­ ragraf IV . cümleyle başlamalıdır. .Jp' "... Orta Anadolu'nun giderek daha da nemli bir yer olmasını
Cevap O lerdir. II numaralı “kümeleriyle1’ sözcüğünde kutlanılan ekle­ ve dolayısıyla yeniden ormanlaşmasını sağlayabilir." ifade­
I .-il* rin tamamı çekim olduğundan, sÖ2cük basit yapılıdır. sinden E seçeneğine ulaşılabilir.
¿r%,
V-^j; • 'm* •tr
5. "Şu muhakkak kİ. hayafâ,'girdiğimlzde ömür? kısa de­ Cevap B Cevap S
ğildir, onu kısaltan b ö z .’1 cü^leslnda^ha^âtı kısaltan
bîzlz" sözüyle h a ^ n ^ îc e J J ^ Iy a ni sayijah kısminin de­ 1 8 .^ â t^ ç İ^ ^ ^ lv " ls la ^ O r ta Çağı'ıidâ tasvir, suret ya da
ğil; yaşamın kaiifesifti^|zaîr7iası, boşâ geçirilmesi kaste- 'îgÜr<^^^^^SŞfajlleıd'âı kaçmtkJığı açıktır. Sözü edilen
dilmededir. ^ M ■ 13. Parçadaki “varfdır), değil(dir)“ yüklemleri geniş zaman ki­ formlar da Selçuklu sanatmda
piyle çekimlenmiştfr, ifadesinden A ve D seçeneğine,
23. Parçanın II. cümlesinde, BvDya Çelebi’nin Anadolu'yu tasvir
dvSjiE ı dünyasında anlamlar yüklenmiş- edişinde abartılı bir söyleyişe yer verdiği iter sürülebilir.
"ancak1, sözcüğü bağlaç görevindedir,
pSF^fad^^^ni^seçeneğîne,
“yazdıkları* sözcüğü adlaşmış sıfattır (yazdıkları say),
cümte'üekbıfaâe^k cümlenin dı
devamı olmayacak nitelik- alfa köşeli yıldız vb. şekillerin dini ve Cevap A
“hiçbiri'’ sözcüğü belgisiz zamirdir. mist||kĞj(ln anlamlarını düşünmek mümkündür.” ifadesin­
Parçada zarf-tiil kullanılmamıştır. den geçeneğine ulaşıtabSir.

Cevap £ Cevap B

24. Parçada geçen "8u. sefer değiştirilmiş virüsü öldürücü olma­


yan dozda verdikleri farelere, birdezatüıre oluşturan bakte­
14. A seçeneğinde birden fazla yüklem kullanıldığı İçin sıralı, 19. Parçanın genelinde İnsanın karmaşık ve çözülmesi zor bir riden enjekte etmişten Farelerin 4 gün gibi çok daha hızlı bir
7 . İli. cümiede' matematiğin resim ve müziğe benzediği ifade B, D ve E seçeneklerinde fiflimsiler (bilerek, yazarken, tanı­ varlık olmasına rağmen, çoğu zaman banzer birçok özel­ sürede öldükleri gözlenmiş” İfadesinden farelerin daha hızd
•’ edilse de etkileşimde bulunduğuna değiriiİmemiştJr. . yan} kullanıldığı için girişik birleşik cümledir. lik gösteren bir varlık olduğundan, tüm insanların menfaat, ölmesinin nedeni olarak zatürre bakterisi ile PBI-F2 protei­
gerçek, iyilik ve güzellik adı altındaki eğilimlerde birleştiğin­ nin birleştirilmesiyle gerçekleştiği Sonucuna ulaşılabilir.
Cevap C C seçeneği, tek yargı bildiren basit yapıb bir cümledir.
den bahsedilmektedir. Bundan hareketle tüm insanların te­
CevâpC mel özelliklerinin aslında aynı olduğu sonucuna ulaşılabilir. Cevap 8

Cevap C

face grubum uz: Oku! öncesi alan öabt soru paylaş face grubum uz: Okul öncesi alan öabt soru paylaş
3 Diğer sayfaya geçiniz.
Diğersoyfayo geçiniz.
2017 - KPSS / Usa ns - TG1
2017 • KPSS / Lisans - TG1 OOOÛMOOl

25. Parçanın genelinde, yapılan deneylerin grip virüsürjönyapı- 31. a = 9 , b - 8 , c=Vseçilerse.


' sinin değiştirilmesine veya yapısıyla oynanmasına yönelik a + b -c . 9 4 8 - 1 v {n + 2}! 38. xM = 2T3 = (3 ’ )’ = 3S= 3ö!)
olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, a —b *c 3 -8 -1
==17 bdunur. 35. nl+(»+!)! =İ- t -L
x = 3 olur.
parçadan C seçeneğindeki sorunun yanıtına ulaşılabilir. 4[n! + (n + 1)!] = (n + 2}!
Cevap C (x *f = <3sf t=36 bulunur.
4[n! +n!{n + 1)J=nl{n + l ) '( n + 2)
Cevap C
4-n!(1 + n + l)= A f(ıt + 1 )-(n + 2 ) Cevap i l
%
4-8Î(o+-Z}=K?(n+î}-(itH-Z)
4 = n+ 1 4 h \
n=3 ■ m . %
32.
Cevap B -# % . % % ■%
26. öncülde verilen parçada grip virüsüyle ilgili tarihtan örnek a+bs=1,43
b+c= 1,84 t» ^
verilmiş ancak bu konuda önlemler alınmasını sağlamak
gibi bir görüşe yer verilmemiştir. a+c «s0,44
. 'v *
•%
Cevap A ¿ f im » . 'W i
3+6+0=1,88 '%v ■%. ¿’w .t ^ S«'- 1*^■'#'
+7' ■
*----- * Jtv '# £ 3 'İ?-,
0,44 '% Ä
</> & A. '%• ’|s
b+04|= 1,8£|. V)

27. Verilen bilgilere göre aşağıdaki gibi bir tablo çıkarılabilir * i r 1l88v ^ İ" 7s
'l# '’
^ 03
%
1 2 3 4 5 6 7 .8 36. A = 2x + 1 = 3y + 1 = Sz (Her tarafa 5 ekleyelim.)
c
biber

nane
tarçın/kekik

t*:
5 A + 5 = 2 ( x + 3) = 3 ( y + 2 ) = 5 ( z + 1) (her iki tarafın karesini alalım.)
S* y-
ro CD
24
1 ı^ö;36 EKOK(2,3,5) = 2 ■3 ■5 = 30’dur. ^
,§ f© t 'í muy '*&’ £ “
'% d ^ ^ y î =25
C ¿¿
'2.
N T c -a 0r3S 36 (D > A+S = 30k (ke z ")
. bulunur. % 1 9 - 2 x y = 25
m 6 1.44 " —
144 4 k = 4 için A+5 = 30-4 is e A = 1 1 5
-7.W % 8 ^ 2 x y -~ 6
Cevap B o < . k = 5 için A+5 = 30-5 ise A = 1 4 5 ' ,.ı>. *■
kimyon

^ xy = - 3
jî N ^ , ■ .. .# ■ % s
k - 3 3 için A+5 = 3 0 -3 3 ise A=^j§f> $ ^ Dlü,
O -JT x y xy -3 3
c4ä %
İstenen üç basamaklı doğal s a jjtlş ^ , 4 M f * *4f (y) (x)
§ 3
t d$ ÜN 3 V) (115,145........ 985} oEcftığuncfap“, * ' % îk
Bilgilere göre 5. kavanoZ|pîrnyon g^memekt^ilir. 985—115A. "%70 e— '''
1 bulunur.
T*3 zD Terim sayısı - ■- - ¿ş# 1 = % £ 1'= 30 C evap D
Cevap A ■ 1 +i +3+i +2 6+i +ık (/) O bulunur.
**54.
Û ’’

W 7T
Cevap C 7 \ £=: Cevap E ^ ^
03 q .»*4.. .V.l Âj I'!. iÎS

-03 S
->
ınoza kekik, tarçın ve nane gelebilir.
£ *
34.
i x |= |x - 2 » <■
< -■
/ \
x -x -2 x = -(x -2 ) ssr
0 --2 x = -x + 2
2 9 .4 numaralı kavanozda kimyon varsa (alttaki sabra göre) 6. 2x= 2
kavanozda kesinlikle nane vardır. x —1

Cevap A |y > y İse y < Q ’dır.

Buradan; 72 + 1 73 + 72 2 + 73 j„ a - 2 b + 3 a + 2 b 4a
x = 1 ise X2 - 1 (/2 -ı) (7 3 -7 ? ) (2 -7 3 ) 40- o T ic t e " 12
3 0 .7. sıradaki kavanoza tarçın konursa 5. sıradaki kavanoza y < 0 ise + y2 > 0 a 3
7 2 -1 7 3 -7 2 2 -7 3
Buradan — = 12 • ■
-r - 9 bulunur,
da kekik kalır. Kekik ayrıca 1 ve 2. sırada da olabileceğin- X2 1 bulunur. 2 -1 3 -2 4 -3 c 4
den, cevap 1 ,2 ve 5 olacaktır. = 7 ? -1 + 7 3 -7 2 + 2 -/3
Cevap £ * i bulunur. f = f . 9 = 2olar.
Cevap £
Cevap D CeVap B

face grubum uz: O kul öncesi alan öabt soru paylaş


Diğersayfaya geçiniz,
racegruDumuz.M
OKUioncssraıynoabt Soru'payıaş '
5
Diğer yayfeyo geçiniz
2017 -KPSS t Lisans -TG1 2017 - KPSS İ Lisans - TG1

41. ¿lirin parası =x+30 47. Kutudaki top sayısı x olsun. .


51. ^ 3 = 1 + 2 + - + 10 = ~ Î İ = S5
Zeynep'in parası İKi kat artırılırsa 3V. olur. Mavi= ~
A
Ceyfan'in parast = 2 x olsun. VA — 9 saattedolarsa
o ¡5]= 12+22+32+42+52=£^Jİ=55'
O
x + 30+x+2x=145Ö 3Va —> x saatte dolar. ( D = 1 -2 .3 -4 -5 -6 = T 2 0 i
4 x + 3 ö — 1450 (Ters orantı) Beyaz» x - ( § + § + 1 3 )
Buradan toplam. 55+55+720 - 830 bulunur.
4x =1420 3Vax = Va-9 +V1- • vi>,
m =f -1 3
x = 355 Cevap C m % .
x = 3 saat
Ceylan'ın parası = 2 • 355 - 710 TL B musluğunun akış hızı Vfi olsun. Beyaz toplar, kırmızı toplardan fazla ise
%
m %X +
Elifin parası = 355 + 30 = 385 TL olur,
7 1 0 -3 8 5 = 3 2 5 TL bulunur.
V.
Yarıya indirilirse —

otur. &
•y-13>|-+13 w % +
V, 2 saattedolarsa C
Cevap C V, f - ? > 26 '% ^ r %

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


i r —- y saatte 4>
(2)

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


■iff 0
(T ers o r a n f ı ) ^ % hâr ^ > 2 6 '%» % ^
r# V % S
f-y = 2V,%ifc. H , j? f> 2 6 \ v % .j f
x>52 0 %
yf
42. 45 km/saat
C -6-----
% 11 . 1 x sayrsı 6'ya tam bölünebildiğine göre, e n a z 54 olur.
390-x X
.... ^ ---------- |U> Cevap S V . ^
75 Km/saat
% l^s-u a%>
Yo) ile hız doğru orantılı olduğundan. ‘Î,', 'dİ
K ^ W l+ ...+ 6 2= ,^ = 9 1
1 -9 2 , ■4186
4 5 y
75 / N
390 - X
390 +K
« S fe . % ıV
ji l 3
= 12 saatte dolar.
İ 1 V - 1 + 2 + ... + 9 1 . olarak bulunur.
•SIh 48. A n B = {a.b.c.d}
^(390-X)-.4S-(39Û+x) . Cevap B
Cevap A { A f ıB ) - C = { c ,d }
%
1950 ~ 5 x = 1170 + 3x is s[(A n B) - C] = 2'dir.
780 = Sx %
Cevap A ' A
x = 97,5km bulunul
sjgy % if V jt V İp
CevapD ¿« s? 45. Maliyet fiyatı = 1Ö0 TL olsun,
41 î§ % , ’ . 45 .
m . ,<# Satış fiyatı = 100+100 — « 1 4 0 T L olur.
■ V V Satış fiyatından % 30 indirim yapılırsa
,-L ] ‘ %,
’ •••"H-Î -i'-o 30
^îd-. ‘15^İW. s

Bu durumda, 100 - 98 = 2 TL zarar edilir.


Bu da % 2 zarar demektir. (x + 1 )
53,
m /m m w Cevap D
% e% '2 0 0 3 ^ t » 6 0
J^IOO A
Afifti'
5Q (X+1)!
= 48
Şekeri 200— ^100 x (x + 1 ) ~
2
Yenikanşım= 2 0 0 + 4 0 - J -+ 6 0 - |- + 1 0 0 " ~ J * + l T - X '( x - t ) l
¿ ■ Ç K C j . ~ 48
= 200 + 20 + 30 + 50 ' 5 0 .1 Harran’a kadar 92 gön vardır.
4®' 2 x + 2 y = 2 4 0 2
= 300 9217
x + y = 120 2 - (x -1)1 = 48
Un oranı ise 3û0-“ ~ = 40+2Q
6D eo
J i • ^9lfÎ3~ .(X -1)1 = 24
3x = 6Ü Alan = x.y = 60 ■60 = 3600 m2
(x-1)i = 4l
x - %20 bulunur.- bulunur. 1 gun sonrası, yani Çarşamba olur. x = 5 bulunur.

Cevap E Cevap C
CevapD
Cevap D

+Qce-grubcıın u r Okul 6rıces.l atarrUiJm SPrU payiST


Diğer sayfaya geçiniz
7 Diğer sayfaya geçiniz, 6
2017- KRSS t Lisans - TG1 2017 - KPSS/Usans -TG1 G ENEL. K Ü L T Ü R T E S T İ Ç Ö Z Ü M L E R ! QQ0Q0Q6O1
54. L maHn kârı » 25 - 1 6 » 7 TL 58. ADE üçgeni 30-60-90 üçgeni olduğundan,
tt. malın kân = 19 - 1 2 = 7 TL |ED] = 6em ve 12
IÍI. maim kârı = 33 - 24 = 9 TL JAD{=12 cm bulunur. A' K ’D
^ ¡3 0 - d 60^
IV. malın kârı = 20 - x [A D ]l [EK] olacak 1. Bumin Kağan’ın kardeşi istemi Yabgu, Bumin ve Mufcan 8. Osmanlı Devteti'nde 1839 - 1 8 7 6 yıllan arasında kalan dö­
/sn®
' şeklide [EK] çizilirse S '|(P Kağan dönemlerinde devletin batı kanadını Eneterek ikinci nem, Tanzimat Dönem! olarak adlandırılmıştır, lift kâğıt para
7 + 7-1-9 + 20 - X = 28
adam rolü üstlenmiştir: bu dönemde Abdülmeefd zamanında basılmıştır.
43~x=28
12 E \:: â.
I EK, = 3 ^ 3 cm bulUhur. ■ffy
Cevap C Cevap B
x - 43 - 28
x = 15TL'dir.
2. Rey, İsfahan, Merv, Hamedan ve Nişabtrr Büyük Selçuk­
Cevap C luların önemli şehirleri arasında yer alır, Bu şehirlerde bir­
Buradan -EH | = 12 - 3 - / 3 =¿3/4 -v g ).(Jl% u tu in S i; çok mimari eser bulunmaktadır. Ayrıca Büyük Selçuklular 1853 - 1856 yıllan arasında yapılan Ktrrm
Abbasiîerin başkenti otan Bağdat'la da birçok mimari eser dan Paris Antlaşması imzalanmıştır. Bu antft
Cevap C .\& : ,.a. alan “Karadeniz'de OsmanlI D evletL^J^usya^t

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


bırakmışlardır, Bunlardan en önemlileri Nizamiye Medrese­
^ .â?

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


leri ve Im aiT H Azam Ebu Hanife TürtesPdir. Gazne şehri, bulunduramayacak* maddesi Oj(manll||ı’slj;||ti7f|p
Gaznelilerin başkentidir. Büyük Selçuklular bu bölgeye hiç­ Harbl’nden galip çıkmasına r^ğinen yeni^%şylat)h^mele-
bir zaman egemen olmamıştır. si gördüğünün kanıtıdır.

i % .3fe» Cevap E Cevap A


59. ilündeı
55. 45* \ * 2 2 5 0 a d e t is e
360" A x adettir.
t v
4 5 * - X = 3 6 0 '- 2 2 5 0

360*-2250
45'
tyV *'
% l^ ^ a -3 « c m olur,
Candaroğullan: Kastamonu, Sinop çevresi

Saruhanogullart: Manisa çevresi10. L Balkan S a v^i’rjinv^wtóftd^Yunanistan ve Sırbistan'ın
Safkan&rda to^darinı^âpişletmesi sonucu AmavuÖufc’İa
© a^ n kp evteffn İ^ n ın katmamıştır. Arnavutluk, 191Zdeba-
— 18.000 adet olur.
k IİP^: buğundan. Eşrefoğullarr: Beyşehir çevresi ğım sı^^u^unBo^tö-Hersek ve Bulgaristan II. Meşrutiyetin
—- 34
cSnbenn yarıçapı — = 17cm Sahip Ateoğulfarı: Afyon çevresi
Cevap C
^bulunur. Taceddinogullan: Bafra, Ordu, Niksar çevresi
#> m
Cevap E Cevap A % %
*3$. Çanakkale Savaşlarının kazanılmasında etkOî olan gemi, Nus-
^rö tM ayın GamtsPdfe Bu geminin 7-8 Mart 1915 gecesi döşedi­
4. !t. Bayezid DönemPnde, Cem Suttan (syanı'ndan dolây^dış^y..
ği mayınlar, itilaf devletlerine büyük kayıplar vett&nriştir.
politikada pasif bir siyaset izlenmiştir. Bu döKem "Yükselce
Dönemi İçinde Duraklama DdnemPataraîc adjandinlır. V*
'% ■ d.
Cevap B
60. Cevap B
5B- d m m ,olur-,a «
-«fe, ■% .¿r
¿P,çy> W‘ y 5. Cihannüma adlı eseriyle'bünya^nrn.yuvaria^ginı delille­
12. Mustafa Kemal Paşa, karargâhını Adanaya taşıyarak doğal
bir smır oluşturmuştur. Bu sınır sayesinde Anadolu'nun iş­

\b 2 A /
riyle bîriikte ifade eden Bitim ¡osshLKâtipÎJSefetH'cfir. Aynca
Fez/ete, Tuhfef^/'Kiijâ^:,7akwnü,’Î Teuarih, Tarih-i Frengi,
Dusf0r-uM77id.es ederi de KâtijyÇetebPye aittir.
galine engel olmaya .çalışmıştır..

Cev&pA
'A
i \ Ceirep^:!^.t
-*yi 13. Soruda verilen paragrafta Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a
•• ı
57. A lan y a düşürülürse
QQ*
= 45*
\ v ^ S A lstö ^leL1w ^öıii aftlamirta gelmektedir, iskân politikasın­
çıkmadan önceki durumdan bahsetmektedir. Mustafa.Ke­

yAt A 4 mal Paşa, Samsun'a 9. Ordu Müfettişi göreviyle çıkmıştır.


BÎfe^aijnftikarılırsa 60° • 2 120° = 2 "X
da göçebe Turfcmenlerfn fethedilen bölgelere yerleştirilme»
•i

Vi£•’ ^siyi^tre%balgeLTö]^eşîrHş ve Islâmlaşmış hem de Osman-


>,
II
1

Cevap C
C fki ^Stiña çıkarılırsa 45* - 2 = 90° olur. A A A \!? r bplgeâ&ıkaltt^yiİfe gelmiştir. İltizam ise Osmanfı’nın
46* + l20* + 90* + Û = 360' ^¡-'rpeşlri'^are!tirtiıedrhı karşılamak için uyguladığı sistemdir.
ro ^

14. Mandacılık düşüncesi Erzurum ve Sivas kongrelerinde far-


ro
II

cv
11
1

255’ + D — 360*
hşjtmışbr. Sivas Kcngresi’nde bir daha tartışılmamak üzere
D —105* olur.
kesin olarak reddedilmiştir. Bilecik Görüşmeleri ise LTBMM
165*- X * 105* * Donemi'nde 5 Aralık 192Q'de gerçekleşmiştir. Bu görüşme­
105* Osmanb Devleti’nde var olan menzil teşkilatı, ticaretin ak­
|AS;“ 4 + İ = | olur. lere TBMM adına Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti adına
X 165* samasını engeİlemefciçEn.. oluşturulup Maliyet yürûise de da Salih Paşa ve Ahmet izzet Paşa katılmıştır. Bu görüşme­
haberleşme vs İletişimin sağlanmasında da etkili olmuştur.
s -7
i - .kalı olur. lerde mândacıfık düşüncesi gündeme gelmemiştir.
11 .K . br bulunur.
Mekkeıi taşımacılık, derbent geçitlerin güvenliği ile ilgili teş­
kilatlardır.
Cevap D
Cevap B Cevap A
Cevap &

fsioc yı ubdmu/, Okul ülıuesl dlau üubl s>üıU pdyİUŞ fa c e g ru b u m u z : O k u l ö n c e s i a la n ö a b t s o ru p a y la ş


10 Diğer sayfaya geçiniz.
9 Dîğer sayfaya geçinir.
2 0 1 7 • K P S S /L is a n s - T G 1 0000000(31 2 0 1 7 -KPSS / Lisans-TG 1 -ÛOQOQQOQ1

15. M Mücadele'nin Hazırlık Dönemi'nde etkili olan basın- • 23u Balkan Antantı, 9 Şubat 1934 tarihinde Yunanistan'ın Ali- 31. Güneşlerime özerinde pek çok unsur etkilidir. Yaşanan 38. Somda vurgulanmak İstenen sanayi ve tarımın çeşitliliği da­
yayın organları arasında Sivas Kongresinde kuruluş, kararı na şehrinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya mevsim, bulutluluk, enlem gibLunstıriann etkisi ile güneş­ ğa, uluslararası ticarettir. Üst bilgide özetlenen, Türkiye'nin
alınan İrade-1 Mitliye Gazetesi ye 6 Nisan 1020 târihinde arasında İmzalanmıştır lenme süresinin yıl içinde en fada olduğu yer, verilen atan­ . dünya özerinde bulunduğu konum gereği Avrupa, Orta
' kurulan Anadolu Ajansı yer alır. Temsil Heyeti, TBMM açı­ lar İçerisinde Güneydoğu Anadolu Bötgesl’cfir,' Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri île olan ilişkisidir.
Cevap E
lıncaya kadar (23 Nisan 1920) görev yapmıştır.
ÇevapA Cevap A ‘tip’ '
C evap D 24. Atatürk milliyetçiliği din birliğini savunmaz, btitün.dinlsra
eşit mesafede yaklaşır. Diğer seçeneklerdeki gelm eler
16. Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafi' ismet İnönü'ye İi. İnönü Atatürk milliyetçiliğiyle ilgilidir,
32. Kardelen, yumak, yıldız ve nüne gibi bitki türleri, dağ çayır­
..Savaşı“ndan sonra göndermiştir. Bu telgrafla Mustafa Ke- 39, Nadas alanları en fezfe olan yöre ülkenin Içlte^îenaİfci.
Cevap D lan grubu İçerisinde yer almaktadır. Marmara denizi çevresi
ımal. zaferin önemini ortaya koymuştur. Haritada taranarak gösterilen III nqrrwra^we, nâdaîs^ran-^
(V) ortalama yükseltisi az olan/ yüksek yer şekillerinin fazla
tanırın en fazla olduğu yöredir. I ^ V n û ^ ^ İm y ^ le fc ^ J e '
Cevap D 25. İngiltere Başbakanı Neville C^mi>«riaincti..düp^ŞaV3Ş! olmadığı bir yöredir. Yükseltinin az olduğu alanlarda bu tür
yağış miklan fazladır. Ancak,tfğgış rejimtn^üzeriİ|iğinden
öncesinde savaşı engellemeigjçin ^tiş lırf^ P ö İİİkası'n ı bitki çeşitleri nadir görülür.
dolayı ülkemizde nadas a la n f i|m ^ h az öktağu yöreler,
17. Mustafa Kemal» Eskişehir - Kütahya Savaşlarından sonra, uygulamıştır. Fakat b u jw litiW :!lkDİİhya Savişşı'na engel Doğu Ve Batı Karade^izOrî^fancii^ ’ ^ *'

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi


Sakarya Savaşandan önce ordunun kayıplarını azaltmak damamıştrr. Cevap E

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


için orduyu Sakarya Nehrînin doğusuna çekmiş ve 5 Ağus­
tos 192Tde çıkarılan Başkomutanlık Kamınu’yla “Başko­ Cevap A * « * v . :*. v * \ mN jA . ' '
mutan" olarak ordunun başına geçmiştir. ..
33. Diri fay hatlarının dağılışının, az ya da fazla olması doğal
Cevap E
26. lnsancj|Komi :ander Dupcek önderllğin-
yapıyla İlgilidir ve Türkiye'nin jeolojik olarak genç duşundu ' "4
4 0 . Besf hatv
hl^an c ıl^çd ^ km ^ b ağ ım lıftğ m az olması, kapak
de — ıiştır. SSCB bunu engelle- olması ile açıklanır, İnsan müdahalesi (beşerî faktör) dışın­
n^ânterda tektra^k imkânbria üretimin yapılması gibi et-
15: .Verilen üç öncülde de Lozan Konferansıma katılan heyetten da var olmuş, doğgl unsurlardır.
k e r t|r i& g r ıd e sSpkJitiğr.etkilemiştir. Bu durum/hayvan­
•taviz verilmemesi konusu Mustâfa Kemal'in isteğidir. Ayrıca cılık fs|^etieBn3ekf üretimde dalgalanma gerçekleştirmez.
•Mustafa.Kemgi, Lozan'a giden Türk heyetinden kapitülas­ Cevap C
%etîmdeŞlalgalanma, mera hayvancılığında görülür.
yonlar ve Ermeni Devleti konularını bağ<msi2 jığa âykm gör­
düğü için kesin olarak çözümlenmesini istemiştir. Z & ^ ^ ’pSipgiafında özellikleri verilen "Çekiç Güçtür. Ulus- .Cevapm* ■
\
^Varası TÜ/k Küftür Teşkilatı (T0RKSOY) 12 Temmuz 3<L Kahverengi orman topraktan, Orta Kuşak'(ağ|raygın%
Cevap E . \
, ^ 2 ’de, Türk iş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı olan, nemli, ılıman İklim bölgelerinin t o p r a k l a n ı l ı r - •
, '^ ( f İK A ) 24 Ooak 1992'de, Karadeniz Ekonomik İş Birliği
terinde deha çok kışın yapraklarını d ö k ^ y a y v a n ^ p ^ | k 4 1 Tseten. Gepdi Hatay'daki Nur Dağlan üzerinde yer almak-
l9.(Takriw Sükûn Yasası, 1925 - 1929 yıUaru'prasmda yüŞ.r- ' c Teşkilatı (KEi) 25 Harrzan 1992'de kurulmuştur. iMRO İse
rakiı ağaçiar yetişir. Türkiye’de bu toprâftar, özellikte^-. ^ tâ ve Çukurova YöresTnden Guneydoğu'ya veya Suriye'ye
lükte kalmıştır. Halifelik, 3 Mart 1.924 tarihîr%? kaldırılmıştır. Makedonlar tarafından kurulmuş olan bir örgüttür.
Diğer seçeneklerdeki inkılaplar 1 9 ^ ^ l ^ 9 y 1 ^ arasında '-''
man alanlarının yüteekkeslmleı|^e-gq görâ&dİîjnugöre^ geçişte kaliahtimaklacbr.
Cevap D bu toprakterm yükseltinin ve yağısrfiiktam
yapılmıştır. Anayasadan “Devletin/dini lâlaıp'di^madgiesi
Göiü çevresinde (ll) güıülme^lasjliğt d (^gi% . Cevap D

28* İklim çeşitliliği ve -rrikroklimâ alanların fazla olmasındaki Cevap B ^


temel elken yer şekillerinin çeşitlilik göstermesidir. Yer şe­ 42. Tuğla ve kiremit sanayisi, mesken yapımında kullanılan
killeri ise mutlak konumun değil, göreceli (özel) konumun temel yapı malzemesi olması ve hammaddesinin toprak
URsurian içerisindedir. olmasından dolay» ülkenin heryerine yayılmış durumdadır.
da hertişpği bir yılına ait olan nü-
Cevap D Cevap A
îrindens^âece pyılinverllerine dayalı yorumlar
¡ebftme ve mirastan pay alma hak- feceğe ^ yo ru m lar da yapılabilir ama bü yo-
^1926 föte tanınmıştır. Ayrıca Türk kadını- 29. A) Kapıdağ Yartmadast'nın oluşumu - • (Tombolo) Dalga ne.-jofan veçterie ilgili olarak mümkündür. On
^seçimlerine katılma, 1933te muhtarltk biriktirmesi A^ kın nüfus hakkında veri olmadığından, 43. Türkiye’de hemen her bölgede az ya da çok, demir rezervi
934te de miHetveküt tabiim e haklan konusu değildir. bulunmaktadır, ama bunların tamamı işletmeye açılmamış­
B) Terkos (Durusu) Gölü’nün oluşumu -♦ (Kıyı set gölü)
tır. Pek çok yatak almasına rağmen, üretim tüketimi karşıla-
Dalga biriktirmesi
mamaktadır. Dış alımda önemli bir payı olan bir madendir.
C) Karadeniz'deki fatezlerin oluşumu —*■Dalga.
aşındırması Cevap D
mlık, gece geıdanftk" Manfin, “Etraft dağlık
21. Nüffi^DbadBİESİ Sözleşmesi'nde İstanbul, Batı Trakya ve D) Ege'deki kumsalların oluşumu - » Dalga biriktirmesi. gfıKT Erzincan, "Şehzadeler şehri* Manisa, “Hoşgö­
adaîar^Gökçeada, Bozcaada) kapsam dışında tutulmuştur. rü şehn” Konya’dır. 44. Ülkemizde iç ticaret özellikle nüfusun fazfa olduğu alanlar­
Seçeneklerde verilenler dalgaların aşındırma veya biriktir­
da yoğunlaşır. “Sadece turizmin geliştiği alanlarda gelişme
mesi Re oluşmuştur. Ancak defta ovaları, akarsu biriktirme Somda Kars ile Özdeşleşen bir öncül yer almamaktadır.
Cevap E göstermiştir." bilgisi yanlıştır.
Cevap £
Cevap B
22. Amasya Genelgesinde "Milletin bağımsızlığını yine mAle­ Cevap £
tin azim ve kararı kurtaracaktır' ifadesi ulusal egemenliği
vurgulamaktadır. Aynı zamanda Son Osmanb Metotsan 30. Türkiye denizleri içerisinde tuzluluk oranı en az olan deniz 45. GAP Küftür ve Turizm Gelişim Bolgesi’ne dâhil olan kentler;
Meclisinin 16 Mart 1920'da dağıtılması ve daha sonra da 37.2015 verileri ite, İsparta ve Yozgaftn temsil sayısı 4 kişiden Adıyaman. Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin,
Karadeniz'dir. Bu durumun oluşmasında temel etken enlem'
padişah tarafından feshedilmesi ilk TBMM'nfrt açılmasına 3 kişiye, Bayburt'un temsil sâyist z kişiden 1 kişiye düşmüş­ Süit Şrmak ve Şanlıurfa'dır. Hakkari bu gelişim bölgesinde
ctir. Aynı zamanda soğuk denizlerde oksijen mâdan fazla ol­
ortam hazırlamıştır. Saltanat 1 Kasım 1922’de ilk TBMM'nin tür. Antalya'nın temsil sayısı 14 kişiden 15 kişiye yükseknlf- bulunmaz.
duğu için, balık miktarı da fazladır. Su durumlar Karadeniz’de
açılışından sonra kaldırılmıştır. tir. Kırıkkale'nin temsil sayısında bir değişiklik oknamışbr.
balıkçılığın gelişmesinde etkili olan faktörlerdir.
Cevap £
Cevap C Cevap C
Cevap A
T3U!TTjnJDUmU2 ! u ı a ıı o h c e s ı aıa ıı u a u ı s u ru p a y la ş ra c e g ru b u m u z : ukui o n ı ie il ülUİIüyülSUiUTayiy?“1
11 Diğer sayfaya geçiniz. 12 Diğersayfayageçiniz.
2017 - KPSS / Liaans * TG1 201 7-K P S S /U s a fıs-TG 1 1)00000001

46. Hukuk,kuralları; 49. Anayasal İktidar İle ilgili kavramlar şöyle tanımlanabilin 52, idare hukukunun özellikler» şunlardır; 55. Temel görevi kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağım­
• * ' Maddi yaptırıma sahiptir. - Kurulmuş İktidar İktidarın, anayasanın belirlediği sız denetim, derecelendirme, değerleme.ve blîgi sistemleri
« Genç bir hukuk dalıdır,
denetim) faaliyetine ilişkin şarttan ve çatışma esaslannı be­
çerçevede devletin yasama, yürütme ve yargı
•* Geneldir., • • • Dağınık bir hukuk dalıdır. lirlemek ve bu şartlan taşıyanları listeler hâlinde ilan etmek
organlarınca kuHamlmasıdır. ”
olan ulusal kurum Sermaye Piyasası Kurulu olduğundan,
• Soyuttur. • içtihatlara dayalıdır,
* Kurucu İktidar: İktidarın kuruluş biçimini Ifltfe eder ve doğru yanıt B seçensğldlr. .
- Süreklidir. tendi içinde ikiye aynim • Kamu yaran düşüncesi egemendir.
Cevap S
- D evlet (kam u) gü cü yle desteklenir. - Asli Kurucu iktidar: Anayasanın, tümden% • Bağımsız bir hukuk dalıdır. •
Hukuk kuralları değişmez değildir. yapılmasıdır. Örneğini 1S82 Anayı • Statüse! niteliktedir.
• Tali Kurucu iktidar: Anayasanjn, .< ■ İşlemleri tek taraflıdır.
Cevap C
belirtenmiş kurallara göre değişik
2010Anayasadeğişîkliğ^l^ • Uyuşmazlıklar, idari yargıda çözümlenir. 4 o.
56. Uluslararası Çalışma ö rg ü tü iı^ (Ilp ) merkezi Cenevre
47. Suç ve cezaya ilişkin anayasal ilkeler şunlardır: Soruda anayasanın d eğtş^Jm eİ^ -• Temel işlevi, kanuni idareyi sağlamaktır.
(İsviçre) olduğundan, .dğgrÜi.yanıVi^eçeneğidin'
• nıt D seçeneğidir, .>ı$r v*
• Kimse, Işiencüğlzaman yürürlükte bulunan kanunun (dare kanunu diye bir kanun yoktur, İdare hukuku, büyük ■
•vU
V
.
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmaz. -
Cevap O
S 7s oranda içtihatlara {mahkeme kararlarına) dayalıdır. Dolayı­ Cevap A '•’Ay "V*w'"
"O T3 sıyla, doğru yamt D seçeneğidir.
• Kimseye suçu .işlediği zaman kanunda o suç için W V)
koyulmuş ofan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. '■< V) Cevap D U'% ı #

• Ceza.ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak İ" *


kanunla koyulur. < û) %
57. TüT
>... yolladığı ilk yer gözlem uydusunun ismi
• Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu Birkîşİojft rriufö^kfli adayı olabilmesi için aşağıdaki koşul- ^ D ^r^^Rasat' £^uğür^r>y doğru yanıt D seçeneğidir.
sayılamaz. ' teşimkgı gerekir -h û)
û) 7T
» Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınianniğ^ doldurmuş olmak
S > Ok*
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda deia ^ 53. Mertezden yönetimin görev, yetki ve som m lulıtem m b iı|.i
Türk vatandeşi olmak
göstermeye zorlanamaz. kısmının taşraya aktarılmasına "yetki genişliği' ,£enir, Blr% % ’"4-
Kısıtlı olmamak başka ifadeyle yetki genişliği, taşradaki valinİn^riıer^föd^a- ^
o <. nışmadan karar alabilme yetkisidir. Bu yetkiÇr sade^yaİfe^ ^ -t-
kabul edilemez. ^ - Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak 1 kullanabileceği için, doğru yanıt A seçenedir. ^
Ceza sorumluluğu şahsîdir, « En az ilkokul mezunu olmak 58. Resmî Gazefe'de yayımlanan ve 30 Ekim’de sona ermesi
# ‘ % At Cevap A gereken yaz saati uygulamasının devam etmesin) öngören
Hiçkimse, yalnızca sözl^meden d o ^ ^ r - Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak
V) M karara göre; gün ışığından daha fâzla yararlanmak ama-
yükümlülüğü yerine g^^mem|şindÖft d‘61|y ı ^ • Taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha fazla hapis île ağır V) r \ v cıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin
JiwıAriıınıın^An^lıl/Aftıİrl^ım ^ % M* bir saat ileri almması şeklinde başlayan yaz saati uygula­
hapis cezasıyla hüküm giymemiş olmak
T3 D masının heryıl, yıl boyu sürdürijhneSi karartaştrnldı. Güneş
• ölüm cezası ve. leneHfiÜşa^eracezl^f^erUBmez, • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak V) o
ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta sa-
V) 7T
İdare, kişi Kİmyotirifejiisıiî^n^s^bnucunu doğuran (zimmet, ihtHâş, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 54.657 sayıtı Devli 'tideki hizmet sınıflan aiferin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı
^^İS y yid e^^u ^ yim az.^Ş iiah lı Kuvvetlerin İç sahtecilik, İnancı kötüye kullanma, dolanlı İflas} * £ :
0) Bakanlar Kurulu Karan'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar
*< günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi
D û)
^ktmın'Ö&ı bu hükme kanunla istisnalar • Belli suçlardarvhüküm giymemiş olmak (kaçakçılık, l.^^|iÎB İicfisre hiânltlert sınıfı
û) D
resmî İhale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet de yürürlükten teid<n!dı.
sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu sıfılfc
i |jz a Divanına tarat olmanın gerektirdiği
jşmtfı
Cevap fi
'- * % p lr n a k vatandaş, suç gib? eylemleri tahrik ve teşvik suçlan) .
**/)
. __jir ülkeye verilemez. Taksirli suçlar hariç 5 yıl veya daha fazla hapis cezası al­
<■
^zmetteri
«
W
?.^ ^ p u jl^ lır i^ o la r a k elde edilmiş bulgular hiçbir
mamış olmak', siyasi parti üyesi olma koşuludur. Milletvekili
< -■
<® * r
olmak İçin taksitti suçlar hariç 1 yıldan fazla hapis cezası ¡etleri smA-
’ [¿¿pl olarak kabul edilemeyeceği İçin, doğru almamış olmak gerektiği için, doğru yanıt D. seçeneğidir. vi§JBın "etleri sınıfı
5 9.2016 Rio Paratimpik Oyunlan "Masa Tenist-Tek/ErkeWe^de
Cevap D Vil. Mramyeî hizmetleri sınıf»
millî sporcumuz Abdullah Ğztûric, altın madalya kazandı.
VHf. Yardımcr hizmetler sırvfı
Cevap A
IX Müikf idare’amiriîği hfemefieri sınıfı
48. Erginlikle ilgili yaşlar şöyle sınıflanabilin
X. Millî istihbarat hizmetleri sınıfı
* 18 yaşın doldurulması: Olağan erginlik yaşı
Xi, Jandarma hizmetleri sınıfı
* 17 yaşın doldurulması: Olağan evlenme erginliği yaşı
51; Yurt dışı gezi», hastalık, ölüm ve istifa gibi nedenlerle gö- XII. Sahif Güvenlik sınıfı
« t6 yaşm doldurulması: Olağanüstü evlenme erginliği 60. Nöbet Edebiyat Ödüllü yazarOrhan Pamuk, Kafamda Bir 7u-
• ravînin başında bulunmadığıdurumiardacumhurbaşkamna Kanunda mahallî hizmetler sınıfı olmadığından, doğru yanıt
yaşı- hafltH İsimli romanıyla edebiyat dünyasının en saygın ödül­
vekâlet etme görev ve yetkisi TBMM başkanma alt olduğun­ E seçeneğidir.
* 15 yaşın doldurulması; Ergiri kılınma, yani tazai rüşt dan, doğru yamt E seçeneğidir. lerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Man Sooker
Ödülü için finale kalarak iîk altıya girdi. •
Cevap E
Cevap A Cevap E
Cevap C

face grubum uz: O kul öncesi alan öabt soru paylaş face grubumuz: O kul öncesi alan öabt soru paylaş”
13 Diğer sayfaya geçin iz.
14 D/ğer sayfaya geçiniz.