You are on page 1of 19
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1061/14.XII.2018 29 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE MINISTERUL MEDIULUI ORDIN pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului ind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in refeaua nafionala Luand in considerare Referatul de aprobare al Administrafiei Fondului pentru Mediu nr. 1.623 CB din 27.11.2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, In vederea acopeririinecesarului de consum $i ivraril surplusului In refeaua nafionala, in temeiul prevederiior art. 12 alin, (4) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 115/201 priving stabilirea cadrulul institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanjelor Publice, de a scoate Ia licitajie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Logea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13, alin. (4) din Hotérarea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului i pentru modificarea unor acte normative, cu modificdrile gi completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin, Art. 1. — Se aprobai Ghidul de finantare a Programului privind instataroa sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric’, in vederea acoperiri necesarului de consum si lvrari surplusului in releaua nationals, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin ‘Art, 2. — Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | . Viceprim-ministru, ministrul mediulut Eugen Constantin Uricec, secretar de stat Bucuresti, 5 decembrie 2018. Nr. 4.287. ANEXA GHID DE FINANTARE Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric’, ‘In vederea acoperiril necesarului de consum $i livréril surplusulul in reteaua nationala CAPITOLUL | ‘consum 6 livtdri Surplusului tn reteaua nationalé, denumit in ccontinuare program. (2) Ghidul contine aispoziti priving a) obiectul, scopul, obiectivul gi indicatorul de performanta al programulu b) conaiiile de validare a instalatorulul ©) metodologia de analiza, selectare, instalatorului d) eligibiltatea persoanei fizice, aprobarea gi Inscrierea ARTICOLUL 1 Rolul ghidului de finanare (1) Ghidul de finantare a programului, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza, aprobare a Informati esentiale referitoare la derularea Programulul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electricd, In vederea acoperirii necesarulul de acesteia la instalator, precum si eligibilitatea proiectului propus sla cheltulelilor acestuia; ) implementarea si monitorizarea proiectulul aprobat. 30 ARTICOLUL2 Obiectut, scopul, obiectivul programulut sl indicatorul de performanta (1) Obiectul programului il reprezinta finantarea achizionarit i instalarii sistemelor care folosesc sursele de energie Fegenerabila, nepoluante. (2) Scopul programului 1l reprezinté cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitali aerului si reducerea emisilor de gaze cu efect de sera, prin utlizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu $i livrarea surplusului tn sistemul energetic, national (3) Obiectivul programului consta in cresterea capacitafilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile. (4) Indicatorul de performanfa al programului (I) reprezinta cantitatea totald de gaze cu efect de sera (kg CO2) redusa, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculata pe toata Perioada de monitorizare a proiectului, astfe!: 13h Ext, unde: F = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/KWh conform raportulu' ANRE/2017) ‘n= numarul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate; E = energia electrica produs de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh). ARTICOLUL 3 Caractorul programulul gi aria geograficd de aplicare Programul are caracter multianual si se aplicé la nivel national, pe regiuni, dupa cum urmeaza 1. Regiunea Bucuresti—tfov; 2. Regiunea NE — judetele Bacau, Botosani, lasi, Neamt, ‘Suoeava si Vaslui; 3. Regiunea SE —judetele Bréila, Buzau, Constanta, Galati, \Vrancea 5i Tulcea; 4, Regiunea SM — judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, lalomita, Prahova si Teleorman: 5. Regiunea SV — judetele Dolj, Gor}, Mehedinti, Olt si valcea; 6. Regiunea V —judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara siTimis; 7. Regiunea NV — judetele Bihor, Bistrite-Nasdud, Cluj Salaj, Satu Mare si Maramures; ab Reunea C—judetee Abe, Brafov, Covaena, Harghita lures si Sibiu ARTICOLUL4 Sursa de finantare pentru derularea programului Finanjarea programului se realizeaza din veniturile Fondulul pentru mediu, precum gi din sumale virate prin POR, ARTICOLULS. ‘Cuantumul finantarit (1) Finanjarea se acorda in procent de pana la 90% din valoarea totalé a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20,000 lei (2) Suma finantata de Autoritate se scade de catre instalatorul validat din valoarea totala a facturi, iar dferenta se suporta de catre beneficiarul final, din surse financiare propri MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1061/14.XIl,2018 ARTICOLUL 6 Cheltuieli eligible in cadrul programului (1) Sunt considerate chettuiet eligible urmatoarele: a) cheltuielile cu achiztja sistemului de panourifotovoltaice ‘cu putere minima instalata de 3kWp, avand ca principale parti componente: panour fotovoltaice; invertorinvertoare; materiale conexiuni; structura de montaj @ sistemului; modul de comunicatie; contor inteligent care masoara cantitatea de energie produsa de sistemul de panouri fotovoltaice si care permite colectarea $i transmiterea datelor relevante de la distanta, in format electronic; tablow electric curent continuu/curent alternativ; b) cheltuielile cu montajul si punerea in funcfiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentind maximum 15% din costutile echipamentelor si instalatilor electrice: ¢) TVA aferenta cheltuielilor eligible (2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila incheiat intre beneficiarul final si Autoritate, ARTICOLUL 7 Definit si acronime (1) In sensu prezentului ghid, termenit si exoresile de mai Jos se definesc astfel: 2) analiza conformitajii documentelor — procedura prin care se venifica existenta tuturor documentelor obligatori care trebule depuse, precum 5) forma (original, copie, copie legalizalé sau copie ,cerificata conform cu criginalul) si valabiltatea acestora, ) Autoritate — Administratia Fondulul pentru Mediu ¢) eplicatie informatica — software administrat si pus la dispozitie gratuit de catre Autoritate, avand dublu rol, de gestionare a bugelului alocat programului si de stocare $i verificare a informatilor privind beneficiai final inscrisi; 4) ATR — avizul scris, valabil numai pentru un enumit amplasament, care se emite de catre operatorul de rejea, la ccererea unui utlizator, asupra posibiltatlor si conditilor tennico- ‘economice de racordare la refeaua electric a locului de consum siisau de producere, respectiv pentru satistacerea cerintelor utlizatorului precizate tn cerere €) beneficiar final — solictantul eligibil care a Inchelat contract de finantare nerambursabilé cu Autoritatea 1) cerere de decontare — solictare a instalatorulul adresata {in scris Autoriti, In baza careia se face decontarea chettuellor eligible; formlarul cerenii de decontare este prevazut in anexa la contractul de participare in vederea decontari 9) cerere de finantare nerambursabilé — formular completat 1 depus in cadrul sesiunii de depunere de catre solcitant, la instalatorul valida, in vederea transmitenil acestuia la Autoritate si oblinetifnanfari, prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ghid; h) cerere de validare — formular completat si depus la ‘Autoritate, in cadrul sesiunil de validare, de catre instalator, in vederea acceptarii in program, prevézut in anexa nr. 1 la prezentul ghid: i) cortifcat de racordare — document emis de catre ‘operatorul de rotea in vedere punerii sub tensiune a instalafilor electrice de la locul de consum si/sau de producere si a utlizari retelel, care certifica indeplinirea condi prevazute in avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinului presedintelui Autortati Nationale de Reglementare in Domeniul Energiel nr. §9/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utlizatorilor la reteleleelectrice de interes public, cu modificrile si completaie ulterioare: |) cheltuieli eligible — cheltuieli efectuate de catre benefciarul final cu achizitia de produse si/sau lucrari necesare implementari proiectului si care pot ffnantate de Autoritat; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1061/14.XII.2018 34 k) contract de finantare nerambursabilé — contractul incheiat ‘ntre beneficiarul final gi Autoritate, denumit in continuare contract de finantare, al cdrui model este prevazut in anexa nr. 4 la prezentul ghid ') contract de participare In vederea decontanii — contractul ‘incheiat intre instalatorul validat si Autoritate, denumit in continuare contract de participare m) curent (electric) aternativ — curent electric la care directia de curgere (deplasare) a electronilor este inversata la intervale egale (ciclice): 1) curent (electric) continuur — curent electric ia care directia de curgere (deplasare) a electronilor este intr-un singur sens; ©) dosar de decontare — dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde cererea de decontare definité lait), insogita in mod obligatoriu de documentele justfcative a caror lista este prevazuta in cuprinsul acesteia: ) dosar de finantare — documentele depuse de catre solictant la instalatorul validat, potrvit prevederlor ghidului de finantare; 4) dosar de validare — dosarul care cuprinde cererea de validare definta la Ith), Insofta de documentele obligatorii care se depun la Autoritate de catre instalator, in vederea valid&ri in program; 1) eficionta unui sistem de panour fotovoltaice — reprezinta raportl cintre energia electric produsa de sistemul de panour {otovoltaive fatd de energia solara primita de sistemul de panour fotovoltaice; 8) instalator — operatorul economic specializat care comercializeaza si instaleaza sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice; $) instalator validat — operatorul definit conform it. s), a cérul cerere de validare a fost aprobatd de c&tre Autoritate in cadrul programului; 1) invertor — aparat care converteste curentul continuy produs de sistemul de panouri fotovottaice In curent alternativ are apo’ est livrat in rejeaua electrica, 1) Panou (madul) soler fotovoltaic — blocul constructiv de baza a unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un rnumat de colule solare fotovoltaice interconectate; u) PCC — punet comun de cuplare — punet al unel retele electrice, cel mal apropiat din punct de vedere electric de un Utilizator, la care sunt sau pot fi conectati gi alti utiizatori, Teprezentat, de reguld, de punctul de delimitare ori de punctul de masurare, astfel cum este stabiit in ATR; ) putore de varf — peak power — reprezinta puterea de lesire a une! celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperatun de operare de 250° C in pling lumina (iradiere) solara de 1.000 wati pe metru paitrat[intr-o zi senina, cu soarele sus 51 celulele fotovoltaice (Totoelactrice) indreptate cu fata direct spre soare, incidenta razelor perpendicular] — unitatea de méisuré — Wp (watt peak); W) putere electricé (P) — puterea electricd (P = m&surata in watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U — :masuratd in voit) siintensitatea curentului eleciric (| = masurata in amper); X) sistem de panouri fotovoltaice — complex de instalati echipamente si elemente noi, care impreuna sunt destinate produceri de energie electrica utlizand energia solara, care nu mai fost utliza, iar partile componente nu au mai fost foloste; ) solicitant aligibil — persoana fizica care indeplineste cumulatv eritrile de eligibiltate si depune la instalatorul vaidat documentele obligatorii prevazute in ghid. (2) in cuprinsul prezentului ghid sunt utlizate urmatoarele reguli de interpretare: a) termenul de .zi" sau ,zile” reprezinta zi calendaristica or zile calendarstice, daca nu se specifica altfel. Termenul se calculeaza fara a se lua In calcul prima si ultima zi, iar cand ultima 2i a unui termen cade Intr-o 2i nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucrdtoare care urmeaza. Documentele si actele solictate prin ghid pot fi utilizate si in data eliberari lor, ) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context (3) In cuprinsul prezentului ghid sunt utiizate urmatoarele a) AFM — Administratia Fondului pentru Mediu b) AMPOR — Autoritatea de Management Programul operational regional 20142020; c) ANRE — Autoritatea Nafionalé de Reglementare in Domeniul Energiei; d) ATR — aviz tehnic de racordare; ) CNP — cod numeric personal; 1) POR — Programul operational regional 2014—2020; 9) SPV — spatiul privat virtual; hh) TVA —taxa pe valoarea adaugata. ARTICOLULS Etapele programului Etapele programului sunt urmatoarele: 2) publicarea pe pagina de internet a Autoritji a informatilor necesare demarani programului; ) validarea, Tncheierea contractelor cu instalatort si publicarea listei acestora; ©) inscrierea solictantior, rezervarea sumelor aferente finantari si aprobarea solictanpior, ¢) objinerea ATR $i inchelerea contractelor de finantare nerambursabilé €) implementarea proiectulu 1) decontarea si plata sumelor solicitate de catre instalatori validati; 9) monitorizarea beneficiarilor finali ARTICOLUL 8 Reguli generale privind gestionarea informatillor (1) Pentru derularea programului, prin dispozitia presedintelui Autoritati, se aproba: €@) sesiunile de desfasurare a programului si sumele alocate finantaril pe regiuni, care se publicd pe pagina de internet a Autoritati ) modelul grilelor de verificare si evaluare a conformitati dosarelor de finantare i crterilor de eligibiltate, conform prevederior prezentului ghid; ¢) comisia de validare, comisia de analiza si comisile de solutionare a contestatilor (2) informatie necesare desfésurarii programului, sumele alocate finantarii pe regiuni si documentele relevante se ‘gestioneazé prin intermediul aplicatie!informatic. ‘CAPITOLUL I! Proceduri de analiza, aprobare, contractare, Implementare $i monitorizare in cadrul programulul ARTICOLUL 10 Publicarea pe pagina de internet a Autoritatil a informatillor necesare demararil programulul Perioada de organizare a sesiunil de inscriere in vederea validariiinstalatorilor se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatil, care se publica pe pagina de internet a Autoritatii cu minimum § zile inainte de data programata pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derularii programului se pot ‘organiza mai multe sesiuni de tnscriere.