You are on page 1of 33

Sanatın sınırlarını genişletmek zorunda olduğuna 3.

(I) Batı’nın bencilliği, her şeyden önce kendi insa­


inanan kimi yeni sanatçılar, eserlerindeki yoğunlu­ nını önde tutmayı öngörür. (II) Oysa Goethe’nin
ğu kaybediyor ve tabii ki bu eserlerin içi de boşalı­ halk mantığıyla dile getirdiği “Herkes kendi ka­
yor. Böyle olunca da sanatçı okurlarına aktarmak pısının önünü süpürürse belediyeye iş kalmaz.”
istediklerini tam olarak iletemiyor. yolundaki sözü kimsenin aklına bile gelmez.
Bu parçadaki “ eserlerin içinin boşalması” sözüy­ (III) Toplumların, kendi insanlarına Goethe'nin öl­
le arılatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi­ çüsünü uygulaması, bireyi, dolayısıyla da insanlığı
dir? yüceltmesinin bir göstergesi olacaktır. (IV) Yoksa
bir toplum, başka bir toplumun insanını yüceltici
A) Yeni eserlerin kaynak ihtiyacını sağlayamaması eylemlerde bulunabilir ama onun yaratıcılığının
B) Sanatın sınırlarını genişletme çabalarının gerektirdiği düzeyde kalkındıramaz. (V) Kalkındır­
onun niteliğini düşürmesi dığı zaman da o insan, kendi toplumunun insanı
C) Sanatın sınırlarını genişletme çabalarının ye­ olamaz.
tersiz kalması Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
D) Yenilik peşindeki sanatçıların okura olumsuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
mesaj vermesi
A) I. cümlede, Batı ile ilgili öznel bir yargı dile ge­
E) Okuyucuların eski sanatçıların eserlerine öz­ tirilmiştir.
lem duyması
B) II. cümlede, ihmal edilen bir düşünceden bah­
sedilmiştir.
C) III. cümlede, toplumların insanlığı yüceltmesi-
§ nin koşulu ifade edilmiştir.
W
g D) IV. cümlede, her toplumun kendi yaratıcılığıyla
w kalkınacağı anlamı vardır.
TIKLAYIN: E) V. cümlede, günümüz insanlarının kendi top-
facebook: lumlarından uzaklaştığı belirtilmiştir.
Kpss Doküman Arşivi
Kpss Kaynak Arşivi

I. yansıtmak olsaydı fotoğraf makinesinin


II. edilmeyerek bir makine en büyük sanatçı kabul
edilirdi
III. resim sanatından hiç söz
IV. sanatın amacı gerçeği olduğu gibi
V. icat edildiği bir çağda
Yukarıdaki numaralanmış sözlerle anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi
bastan ücüncü sırada yer alır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


D E N E M E S IN A V I - 3 GENELYETENEK

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sanatçı 6. (I) Dünyaya geldiğimiz toprakların ses özellikleri
hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele hem dilimize hem de gönlümüze hükmeder, ana
alınmıştır? dilimiz gönlümüzün sesi olur. (II) Yalnızca ana di­
limizin sesiyle hissedebiliriz, örneğin bir şair uzun
A) Eserleri dünyanın pek çok diline çevrilen yazar, zaman yurt dışında yaşasa bile ancak kendi diliyle
şimdiden klasikler arasına girecek gibi görünü­
şiir yazabilir. (III) Kimse ana dili dışında bir dille
yor.
gönlünü, sıkıntılarını, sevinçlerini tam olarak an­
B) Bir yazar, toplumun sorunlarını da anlatsa sa­ latamaz. (IV) Ana dili eğitimi konusunda, yalnız­
natsal bir kaygı taşımalıdır mutlaka.
ca kuralları öğretmek yetmez. (V) Kuraldan daha
C) Yazar, taşra insanlarının hayatını, oldukça ger­ önemli olan şey dil sevgisidir. (VI) Çocuklarımızın
çekçi çevre betimlemeleriyle sunuyor eserinde.
gönüllerine her şeyden önce bu sevginin yerleşti­
D) Dilindeki akıcılık sayesinde övgüler alsa da ele rilmesi gerekir.
aldığı konular açısından oldukça sıradan bulu­
nuyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istendiğinde
ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin han­
E) Güncel konularla tarihî gerçekler arasında
gisiyle başlar?
bağlantı kurarak geçmişten geleceğe bir köprü
kuruyor.
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

3
I

7. I. İnsan, dünyanın hangi ülkesinde yaşarsa ya­


5. (I) Halk kültürlerinin düğümlendiği bir coğrafyada şasın sonuçta kendi bedeninden ibarettir.
yaşıyoruz. (II) Tarihin, kültürlerin geliştiği, birbiriyle
II. O noktaya ulaşabilmek de insanın somut ko­
harmanlandığı topraklardır Anadolu. (III) Yunanlı­
şullarının iyi incelenmesinden geçer.
ların ilyada Destanı’ndan yaşayan parçalar bula­
bildiğimiz gibi Hint masallarından unsurlarla kar­ III. Sanat bu trajik kadere ne kadar yaklaşabilirse
şılaşabiliriz Anadolu’da. (IV) Hem Manas Destanı o kadar yaklaşmış olur evrenselliğe.
Anadolu’da birçok bölümüyle varlığını sürdürür IV. Çünkü her bir insan bu trajik kaderi belli bir
hem Turan efsanesi. (V) Bir Anadolu düğününde, coğrafya ve tarihin bireysel biyolojisi ve psiko­
halaylarda Suriye’deki Zengilerin oyunlarını da gö­ lojisiyle kesişme noktasında yaşar.
rebiliriz Çin oyunlarını da. V. O bedenin trajik kaderiyle sınırlıdır ayrıca.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­ Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangilerinin
gisinden önce “ Anadolu’da dünyanın en zengin yerleri değiştirilirse parçanın anlam bütünlüğü
halk ürünleri iç içe yaşamaktadır.” cümlesi geti­ sağlanmış olur?
rilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış
A) I ve IV B) II ve III C) II ve V
olur?
D) III ve IV E) III ve V
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
G ENELYETENEK D E N E M E S IN A V I - 3

8. (I) Batı Edebiyatı’nın tarihinde düz yazı, romandan 10. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili eklerden
oyuna kapsamını durmadan genişleterek şiiri git­ hangisi işlevi bakımından diğerlerinden farklı­
tikçe daha dar bir alana sıkıştırmıştır. (II) Böylece dır?
daha XIX. yy’ın ortalarından itibaren örneğin Fran-
sızlarda birçok şiirsel tür ortadan kaybolmuştur. A) Bir taşın üstünde hayale daldım
(III) Bu yıllar da şiirin yerini roman almaya baş­ Ben nerede doğmuşsam o yerde kaldım
lamıştır. (IV) Bilimsel gelişme aklın hâkim olduğu
düzyazıdan başka bir biçimde aktarılamaz. (V)
B) Şimdi dalgalar döver, inilder mor kayalar
Bilim kendini coşkunun emrine verseydi bilim ol-
makdan uzaklaşırdı. Sanki günahı çöker üstüme yerin göğün

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­


sinde yazım yanlışı yoktur? C) Kara sevdanın içimde kalmadı bir korkusu
Bilirsin her acelem sana erişmek içindir
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

D) Gözlerinde okunur bütün hüznü eylülün


Karanlıktan, geceden, ölümden korkan gönlün

E) O kaybolmuş dünyanı bir an bulur gibi bak


Bütün hatıraların dizili sandık sandık

a

>

“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanları da mı top­


lum sorunlarından uzak ( )” diyeceksiniz ( ) Onun 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral­
büyük bir sanatçı olduğunu ( ) eserlerinin klasikler ması vardır?
arasında yer aldığını elbette biliyorum ()
A) Kadıncağız alışveriş merkezinde kaybolan ço­
Bu parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere
cuğunu arıyordu.
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
sırasıyla getirilmelidir? B) Yarın akşam ben de okuldaki arkadaşlarımla
Venedik’e gidiyorum,
A) (?) (.) (,) (■) C) Yeni çıkan roman ya da öyküleri alıp okumayı
çok seviyormuş.
B) (?)(?)(;)(■)
D) Okula gidebilmek için iki kilometrelik yolu tek
C) (.)(? )(,)(.)
başıma yürüyorum.
D) (■)(:)(,)(!)
E) Yakın zamana kadar aile bireyleri sofraya bir­
E) (...)(■)(;)(!) likte oturuyordu.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
D E N E M E S IN A V I - 3 https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi 14.(1) Yağmur büyük bir hırsla yağıyor, dışarıda buz
“ özne-nesne-yüklem” şeklindedir? gibi bir rüzgâr esiyordu. (II) Odanın içi sigara du­
manıyla dolu ama sıcaktı. (III) Oysa dışarısı soğuk
A) Tanpınar’da özgünlük gereğinden fazla belir­ ve nemliydi. (IV) Rüzgâr arada bir insanlara ken­
gin olduğundan sanatçı giderek roman diliyle
dini hatırlatmak ister gibi pencerelere vuruyordu.
çelişiyor.
(V) Sokaktaki bütün köpekler havlıyordu.
B) Romanın yapısındaki dağınıklık, bu eserin
tamamlanmamış bir roman olduğu izlenimini Bu cümledeki numaralanmış cümlelerden han­
güçlendiriyor. gileri yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
C) Yazar, çok ilginç olabilecek bir romanı, olayı A) İv e li B) İve III C) II ve III
yarınlara belgeleme tutkusu nedeniyle sıradan
D) III ve V E) IV ve V
bir esere dönüştürmüş.
D) Yazarda, sahip olduğu bazı bilgileri romanda
satır aralarına serpiştirme ustalığını görüyoruz.
E) Dilimizi çok iyi kullandığını iddia eden bir ya­
zarın böyle basit bir hata yapması gerçekten
şaşırtıyor beni.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım


bozukluğu vardır?
13.(1) Bugüne kadar Fransızcadan dilimize çevrilmiş
14 bin kadar yazılı eser bulunmaktadır. (II) Ya­ A) Bu film vizyona girdiğinde çok ses getirmiş,
zar, bu eserlerin tümünün kaydını tutmuş. (III) Bu haftalar boyunca kapalı gişe oynamıştı.
öğrenme aşkını da mesleğiyle sınırlı tutmamış. B) Tecrübeli mühendis, bu proje için bıkıp usan­
(IV)Çeşitli yayınevlerine yayın danışmanlığı yapa­ madan yıllarca emek vermişti.
rak felsefe ve tarih kitapları yayınlatmış. (V) Çevi­ C) Onun benim eserlerim üzerindeki etkisini hiçbir
rileriyle birlikte 82 kitaba imzasını atmış. zaman inkâr etmedim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­ D) Sınıfta durmadan konuşuyor, yerli yersiz sözler
sinde zincirleme isim tamlaması vardır? söylüyor, herkesi rahatsız ediyordu.
E) Gençlerin yaşadığı bu tür sorunlara dikkat çek­
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. mek, herkese de göstermek gerek.

H
<3ENEL Y E T E N E K D E N E M E S IN A V I - 3

16. Eserlerinin konularını İstanbul’dan ve yakın çev­ 18. Bir sanat yapıtı, yapısına karışmış olan “malze-
reden seçen sanatçı, sade bir dille yazdığı hikâye me”den farklı bir şeydir. Örneğin fırından çıkan
ve romanlarıyla tanınmıştır. Türk edebiyatında na- güzel bir vazo, yapılmış olduğu çamurdan farklı bir
türalizmin öncüsü kabul edilen yazar, “Sanat, halk varlıktır artık. Hiçbir sanatsal yapıt, kendisini oluş­
içindir.” anlayışını benimsemiştir. Romanlarında turan malzemeye geri dönüştürülemez. Sanatsal
olayın akışını durdurup bu olayları ortaya çıka­ yapıtın güzelliği, vücuduna giren malzemeden de­
ran etkenleri anlatır, felsefi görüşlere dalar, konu ğil, yapısından kaynaklanır.
bütünlüğünü bozan ayrıntılar verir okurlarına. Ya­ Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
şadığı dönemin toplumsal bozukluğu, en büyük lerden hangisidir?
sorunu kabul edilen yanlış Batılılaşma konusunu
eserlerinde etraflıca işlemiştir. A) Sanatsal güzellik, öze biçim vermekle elde edi­
lir.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B) Her eseri oluşturan bir malzeme bulunmakta­
dır.
A) Olaylara yol açan nedenleri araştırır. C) Herhangi bir malzemeden güzel yapıtlar yara­
B) Dönemindeki bazı sorunları detaylı anlatır. tılabilir.

C) Sosyal olaylar pek fazla ilgisini çekmez. D) Eseri oluşturduktan sonra malzeme, asıl yapı­
sından uzaklaşır.
D) Halkın zevk ve dilini dikkate alarak yazar.
E) Güzel bir sanat yapıtı oluşturmak malzemenin
E) Eserlerinde halkın özelliklerini özenle işler. kalitesine bağlıdır.

17. Günlük tutmak, geçmişin hesabını tam olarak ve­


rebilmek için gerekli. Çünkü o anda yaşanmış, çok
taze bir olayı sağlıklı değerlendiremiyor; duygula­
rına sırt çeviremiyor insan. — Zaman içinde insan
her şeyi daha net görebiliyor, değerlendirme ya­
parken duygularıyla olan bağlarını kopararak karar
verebiliyor. Günlüklerimiz bu açıdan hem olayları
olduğu gibi görebilmemizi hem de duygularımızın
etkisini fark etmemizi sağlayan birer kaynak.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akı­
şına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli­
dir?

A) Anı türüne benzeyen yanı da budur zaten.


B) Günlükler, anlık duyguları anlattığı için kişiyi
tam olarak yansıtmıyor.
C) Günlükleri geçmiş için bir kaynak gibi görmek
de yanlış geliyor bana.
D) Ama olayları tam olarak, olduğu gibi de göre­
miyoruz günlüklerde.
E) Ancak zaman her şeyi çözümlüyor, her şeyin
ilacı oluyor.
D E N E M E S IN A V I - 3 GENEL YETENEK

20. Bu parçadan Stephen Zweig ile ilgili olarak;


19-21. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla­
yınız. I. Yaşadığı toplumda etki yaratan sanatçıların bi­
yografisini yazmaktadır.
Stephen Zweig, biyografisini yazacağı kişilerin ha­ II. Çalışmalarını daha önce yaptığı plana göre
yatı üzerine çok geniş kapsamlı ve çok derin bir oluşturmaktadır.
inceleme yaparak işe başlar. O kişiyle ilgili her çe­ III. Yazdığı kişi hakkındaki kitap, makale, mektup
şit belgeyi toplar. Kitaplarını, makalelerini, mektup­ gibi belgelere eserinde yer vermektedir.
larını, anılarını, hakkında yazılmış her tür yazıyı
yargılarından hangileri çıkarılamaz?
hatta el yazılarını ve fotoğraflarını büyük bir sabır
ve dikkatle inceler. O insanın hayatını ve kişiliğini A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
etkileyen bütün biyolojik ve psikolojik etkenleri tek D) İve III E) II ve III
tek ele alır ve tahlil eder. Ayrıca o kişinin içinde
yaşadığı çağı, toplumu ve kültürel çevreyi de aynı
titizlikle inceler.

21. Bu parçada sözü edilen yazarın aşağıdakiler-


19. Bu parçada Stephen Zvveig’m hangi özelliği an­
den hangisini savunması beklenmez?
latılmıştır?
A) Biyografi, kapsamlı bir ön çalışma yapılmadan
A) Bütün edebî türlerde eserler vermiş bir sanatçı yazılırsa gerçekleri tam olarak yansıtamaz.
olması
B) Bir yazarın düşünce dünyası yalnızca verdiği
B) Biyografi alanında en başarılı eserleri yazması
eserler üzerinden anlaşılmalıdır.
C) Biyografisini yazacağı sanatçılar hakkında titiz
C) Sanatçı, doğduğu ve yaşadığı çevreden ayrı
ve kapsamlı araştırmalar yapması düşünülmemelidir.
D) Diğer biyografi yazarlarına göre farklı bir çalış­
D) El yazısı, fotoğraf gibi belgeler bir insanın iç
ma sisteminin olması dünyası hakkında bilgi verebilir.
E) Yalnızca beğendiği sanatçıların biyografilerini
E) insanın hayatında biyolojik ve psikolojik etken­
kaleme alması ler kadar çevre de belirleyici bir faktördür.
GENEL YETENEK D E N E M E S IN A V I - 3

22-23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla­ 24-26. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevapla­
yınız. yınız.

(I) Borun sağlık açısından faydalarının göz ardı (I) Gök bilimi, hareketli bir bilimdir; gezegenle­
edilemeyecek kadar çok olduğu bilinmektedir. rin keşifleri de gök biliminin en hareketli alanıdır.
(II) Canlı beslenmesinden kanser tedavisine, ke­ (II) Neredeyse her gün yeni bir gezegen keşfedi­
mik erimesinden HIV virüsüne çok geniş alanlarda liyor ve bu keşifler artık sıradan hâle geldi. (III) O
kullanılmaktadır. (III) Dünyanın çeşitli yerlerinde kadar ki yeni gezegenler ancak bizleri şaşırtacak
BNTC, HIV ve ilaç sektörü üzerindeki araştır­ bir özelliği varsa haber değeri kazanıyor çünkü
malar ve klinik denemeleri uzun süredir devam sıradan, bilindik özelliklere sahip gezegenlerden
etmektedir. (IV) Daha iyi sonuçlar alabilmek için çok var. (IV) Son zamanlarda, çok farklı özelliklere
bor bileşenlerinin özelliklerinin geliştirilmesi ça­ sahip olduğu için haber değeri taşıyan bir gezegen
lışmaları devam edecektir. (V) Bu nedenle dünya keşfedildi. (V) Bu gezegenin gökyüzünde, üç tane
bor rezervlerinde en büyük paya sahip ülkemiz, güneş parlıyor. (VI) Aslında bu tanımlama çok da
borun daha değerli ürünlerini üretme azim ve ka­ doğru değil; keşfedilen gezegen bir yıldızın çev­
rarlılığından asla vazgeçmemelidir. (VI) B10/B11 resinde dolanıyor, üçünün birden değil. (VII) Ama
ayırma yönteminin geliştirilmesi ve yüksek saf­ üçlü bir yıldız sisteminde yer aldığı için gökyüzün­
lıkta B10 üretilmesi projesi bu nedenle önemlidir. de üç yıldız birden görünüyor. (VIII) Bu da onu sıra
(VII) Bu ve benzer projelerin sayısını artırmak, dışı gezegenler sınıfına dâhil ediyor.
farklı uç ürünleri sentezleyecek deneyime ulaşa­
cak nitelikli elemanları yetiştirmek, üretim merkez­
leri kurmak ve çalıştırmak temel hedef olmalıdır.

3
I¡2 24. Bu parça iki ayrı paragrafa ayrılmak istendiğin-
de ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden
hangisiyle başlamalıdır?
22. Bu parçaya göre bor ile ilgili olarak aşağıdakl-
lerden hangisi söylenemez? A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII.

A) Bor ile ilgili kaliteli elemanlar yetiştirildiği


B) Bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı
C) Türkiye’nin bor rezervinde ilk sırada yer aldığı
D) Bor ile ilgili bazı projelerin devam ettiği
E) Bor bileşenlerinin özelliklerinin tam olarak ge- 25. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşıla­
liştirilmediği
maz?

A) Gezegenlerin bir yıldızın çevresinde dolanma­


sının sıra dışı bir özellik olduğuna
B) Gök biliminin çok hareketli, keşifler yapan bir
bilim dalı olduğuna
C) Sıradan özelliğe sahip gezegenlerin haber de­
23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­ ğeri taşımadığına
lerinde bor çalışmalarıyla ilgili bir gereklilikten D) Bazı gezegenlerin gökyüzünde birden fazla
bahsedilmektedir? güneş olabileceğine

A) III ve IV B) IV ve V C) IV ve VI E) Birbiriyle aynı özellikleri taşıyan pek çok geze­


gen keşfedildiğine
D) V ve VII E) VI ve VII
D E N E M E S IN A V I - 3 GENEL YETENEK

26. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 28. Aşağıdaki çağrılma sıralarından hangisinin gi­
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? deceği şehir İzmir olamaz?

A) I. cümlede, gök biliminin bir özelliğinden bah­ A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


sedilmiştir.
B) II. cümlede, keşiflerin bilimsel olarak olumsuz
bir yanından söz edilmektedir.
C) III. cümlede, gezegenlerin haber değeri kazan­
masının koşulu verilmiştir.
D) IV. cümlede, bir gerekçe ifade edilmiştir.
E) VI. cümlede, kendisinden önceki cümlenin
açıklaması yapılmıştır.

29. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğru­


dur?

A) 3 ve 8. sırada çağrılan öğrenciler Antalya’ya


gidecektir.
B) 1 ve 6. sırada çağrılan öğrenciler aynı şehre
gidecektir.
C) 7. sırada çağrılan öğrenci Mersin’e gidecektir.
D) 2 ve 4. sırada çağrılan öğrenciler farklı şehirle­
re gidecektir.
27-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirin­
den bağımsız olarak cevaplayınız. E) 2. sırada çağrılan öğrenci Antalya’ya gidecek­
tir.

Aynı sınıfta okuyan 9 öğrenci sırasıyla çağrılarak


İzmir, Antalya ve Mersin’de bulunan izci kampları­
na gönderilecektir.
• Her bir kampa üçer öğrenci gönderilecektir.
• İlk sırada çağrılan öğrenci Antalya’ya gönderi­
lecektir.
• 3 ve 8. sırada çağrılan öğrenciler aynı şehirde­
ki kampa gönderilecektir.
• Mersin’e gönderilecek öğrencilerin tümü tek 30. İzmir’e gidecek öğrencilerden birinin çağrılma
numaralı sıralarda çağrılacaktır. sırası tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi ke­
sinlikle yanlıştır?

A) 1 ve 4. sırada çağrılan öğrenciler aynı şehre


gidecektir.
B) 2 ve 6. sırada çağrılan öğrenciler Antalya’ya
gidecektir.
C) 4 ve 6. sırada çağrılan öğrenciler farklı şehirle­
re gidecektir.
27. Gideceği şehirler kesin olarak bilinen öğrenci­
D) 6. sırada çağrılan öğrenci İzmir’e gidecektir.
lerden kaçının çağrılma sırası bellidir?
E) 8. sırada çağrılan öğrenci Antalya’ya gidecek­
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 tir.

m
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi D E N E M E S IN A V I - 3

34. a = 3100
31. 4 . 2 1:4]
5 15 3 9j b = 575
işleminin sonucu kaçtır? c = 725
olduğuna göre a, b, c sayılarının küçükten bü­
A) B) yüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi­
25 25
dir?

A )c<a<b B)a<c<b C )b<a<c


D )c<b<a E)a<b<c

1
35. 9 x+1 = 225

32. Üç basamaklı 7AB sayısı, iki basamaklı AB sa­ olduğuna göre, x_1 in değeri kaçtır?
yısının 36 katı olduğuna göre, A + B toplamı □
kaçtır? p= A) - B) - C) 2 D) - E) 9

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

36. abcd8 4 5
_
ef

Yukarıdaki bölme işleminde abcd8 beş basamaklı


bir doğal sayının 45 ile bölümünden kalanı ef iki
33. \/l 6x - 8 + |2y - 8| = O basamaklı doğal sayısı olarak verilmiştir.
eşitliğini sağlayan x ve y gerçel sayıları için x.y Buna göre, ef iki basamaklı doğal sayısının kaç
çarpımı kaçtır? farklı değeri vardır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 A) 6 B) 7 C) 23 D) 34 E) 35
D E N E M E S IN A V I - 3 GENEL YETENEK

37.6 ile tam bölünebilen kaç farklı 3abc dört basa­ 40. ||x - 3| + 4| < 6
maklı doğal sayısı vardır? eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri
vardır?
A) 176 B) 171 C) 169 D) 168 E) 167
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

41. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde □ işlemi


a □ b = 3(a + b) + 2.a.b
biçiminde tanımlanıyor.
38. x + —= 9
x Buna göre,
1
olduğuna göre, — + —=■ ifadesinin değeri kaç-
, „ 9 x x □ —| = (3 □ —i
tır? xj ı xj

eşitliğini sağlayan x değeri için x(3x - 5) çarpı­


A) 7 B) Ş C) 8 D) Ş E) 9 |
O m mı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

42. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu


4x-3
f(x) =
x2 + 1
39. a = 6 ve b = - için
3
biçiminde tanımlanıyor.
3 —9b a - ab + b
Buna göre (fof)(2) ifadesinin değeri kaçtır?
a2 - 2ab - 3b2 a3 + b 3
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) -1 B) C) 1 D) 1 E) 2
2
26 23
A) 11 B) C) 9 D) 6 E)
GENEL YETENEK D E N E M E S IN A V I - 3

43. Üç kardeş toplam 105 bilyeyi iki tanesi 2 ve 3 ile 46. Meyve suyu dolu bir şişenin içindeki meyve suyu-
doğru orantılı, üçüncü ise 4 ile ters orantılı olarak 1
nun - ’ü içildiğinde, tamamı meyve suyu ile dolu
paylaşmışlardır.
şişenin toplam ağırlığı “ oranında azalıyor.
En az bilye alanın kaç bilyesi olmuştur?
Buna göre, boş şişenin ağırlığının, dolu şişe­
A) 1 B) 5 C) 10 D) 33 E) 40
nin ağırlığına oranı kaçtır?

B) D) E)
=>i

47. Ayşe bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çı­


karsa son adımına iki basamak kalıyor. Eğer ba­
samakları ikişer ikişer çıkarsa da son adımına bir
basamak kalıyor.
\1 -2 x
4X+ 4 X+ 4 * +4* Ayşe’nin merdiveni üçer üçer çıkarken attığı
44.
3X+ 3 X+ 3 X VUJ adım sayısı, ikişer ikişer çıkarken attığı adım
sayısından 33 eksik olduğuna göre, bu merdi­
olduğuna göre, x kaçtır?
venin basamak sayısı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 a

>■ A) 98 B) 196 C) 197 D) 198 E) 199

48.

45. Oğuzhan iftar yapmak için gittiği iftar çadırının


Şekildeki dairesel pistin çevresi 900 m’dir. A ve B
önündeki sırada baştan (2n - 3). kişi sondan ise
noktalarından sırasıyla dakikadaki hızları 20 m ve
(n + 5). kişidir.
30 m olan iki hareketli şekilde belirtilen yönlerde
Buna göre, iftar çadırının önündeki sırada bek­ aynı anda harekete başlıyorlar.
leyen kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi olabi­
Buna göre, iki hareketli kaç dakika sonra 3. kez
lir?
karşılaşırlar?
A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) 41
A) 40 B) 38 C) 36 D) 32 E) 30
D E N E M E S IN A V I - 3 GENEL YETENEK

1 51-52. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirin­


49. Ali aldığı bardakların - ını taşıma esnasında kır­
mıştır. den bağımsız olarak cevaplayınız.

Buna göre maliyet yüzde kaç oranında artmış


olur? 1 'den n’e kadar olan n tane doğal sayının toplamı­
na bir üçgensel sayı denir. Tn ile gösterilir.
A) 35 B) 30 C) 28 D) 25 E) 20
Örneğin; T1 = 1, T2 = 3, T3 = 6, T4 = 10, T5 = 15, ...

51. T10 + T12 toplamı kaçtır?

A) 133 B) 132 C) 123 D) 122 E) 121

£

III
>■
52. m bir doğal says olmak üzere,

Tm- T 12=132
olduğuna göre, iti kaçtır?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

50. A = {a, b, {a, b>, {c}, {d, e}} kümesiyle ilgili;


53. Ali 3 gün arayla, Mehmet ise 5 günde bir balık tut­
I. {a, b, {c}} e A maya gitmektedirler.
II. {a, b} e A Birlikte 12. kez salı günü balık tutmaya gittikle­
İli. {{a, b}, a, {c}} c A rine göre, birlikte 6. kez hangi gün balık tutma­
ya gitmişlerdir?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Çarşamba B) Perşembe
A) Yalnız IB) Yalnız II C) II ve III
C) Cuma D) Pazar
D) I ve III E) I ve II
E) Pazartesi
GENELYETENEK D E N E M E S IN A V I - 3

54-55. soruları aşağıdaki bilgilere göre, birbirin­ 56.


den bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir sıradaki
taş sayısı

30- Bir oyun konsolundaki oyundaki karakteri, joystick


25
x■ üzerindeki yön tuşları ile yukarı, aşağı, sağa ve
sola hareket ettirilmektedir. Yön tuşlarına bir kez
A B C basıldığında basıldığı yöne doğru 1 birim ilerle­
M otif sayılarının
dağılımı mektedir. A tuşuna basıldığında karakter 3 birim
yukarı ve 1 birim sağa ilerlemektedir. B tuşuna ba­
sıldığında karakter 4 birim sola ve 7 birim aşağıya
Bir taş sanatçısının yaptığı toplam motif sayısının, ilerlemektedir.
motif türlerine göre dağılımı dairesel grafikte gös­
Karakter sabit bir noktada dururken joystickin sağ
terilmiştir.
tuşuna 7 kez, yukarı tuşuna 5 kez ve sol tuşuna 2
2 . grafikte ise motifleri oluştururken her bir sırada kez basılıyor.
kullanılan taş sayılarının motiflere göre dağılımı
Buna göre, karakteri başlangıçtaki noktaya
verilmiştir.
tekrar dönebilmesi için A ve B tuşlarına kaçar
Bir tane A motifi oluşturabilmek için 3 sıra taş, bir kez basılabilir?
tane B motifi oluşturabilmek için 4 sıra taş, bir tane
C motifi oluşturabilmek için 5 sıra taş kullanılmalı­ A) 2 kere A, 2 kere B
dır. B) 3 kere A, 3 kere B
C) 2 kere A, 3 kere B

uı D) 3 kere A, 2 kere B
>■
E) 2 kere A, 4 kere B

54. Bu taş sanatçısı toplam 12 tane motif oluşturmuş­


tur.
Buna göre, A ve B motiflerini oluşturmak için
toplam kaç taş kullanmıştır?

A) 670 B) 630 C) 570 D) 540 E) 530

55. Bu taş sanatçısı A, B, C motiflerinden toplam


24 motif oluştururken 2340 taş kullandığına
57. Bir ailenin 4 çocuğundan, en fazla bir tanesinin
göre, C motifini oluştururken her sırasında kaç
kız çocuk olma olasılığı kaçtır?
tane taş kullanmaktadır?

A) 24 B) 23 C) 22 D) 20 E) 18 A) — B) - C) — D) — E) —
' 11 8 ' 16 16 4

II
D E N E M E S IN A V I - 3 GENEL YETENEK

58. 60.

ABCD paralelkenar Şekilde verilen birim kareler üzerine [AB], [BC],

m(BÂE) = 20° [CD] ve [DE] çaplı yarım çemberler çizilerek bir


eğri oluşturuluyor.
m(ÂEF) = 65°
Bu eğrinin uzunluğu kaç -tcbirimdir?
m(CFE) = x
13 15 17
Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? A) B) 7 C) D) 8 E)

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

a

>■

59.

ABCDE düzgün beşgen


|BF| = |CF| Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
|DG| = |GE| https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
m(EFG) = a
GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
Yukarıda verilenlere göre, a kaç derecedir?
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22
1. Kutluk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan 4. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde İstanbul’un
Kırgız, Karluk, Türgiş ve Basmillerin egemenlik fethinden sonra hazırlanan Kanunname-i Ali
altına alınmasını sağlayan Çin’i yenerek Çin ile Osman ile;
antlaşma imzalayan hükümdar aşağıdakiler-
I. yüksek öğretim mevzuatını oluşturmak,
den hangisidir?
II. yabancıların ödemeleri gereken vergilen kura­
A) Kutluk (ilteriş) Kağan la bağlamak,
B) Kapgan Kağan III. kardeş katlinin yasallaşmasını sağlamak
C) Bilge Kağan durumlarından hangilerinin amaçlandığı söyle­
D) Bumin Kağan nebilir?

E) Mukan Kağan A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız III


D) I ve III E) I, II ve III

2. Selçuklularda ülke hanedanın ortak malı sayıldı­


ğından melikler küçük yaşlarda atabeyleri ile san­
caklara yönetici olarak gönderilirdi.
Bu sistemin; 5. Osmaniı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi­
nin Erkan-ı Devlet olarak nitelendirildiği söyle­
I. atabeylerin bölgesel yönetim kurmalarını sağ- E nemez?
lamak, !£
Q A) Deftardar B) Nişancı
II. şehzadelere yönetim tecrübeleri kazandırmak, uı
C) Sadrazam D) Kaptan-ı derya
III. veraset sistemini uygulamak E) Kazasker
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söy­
lenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III


D) İ v e l i E) I, II ve III

6. OsmanlI Devleti’nde Celali İsyanları’mn yanı


sıra devletlerin otoritesini sarsan isyanlarda
da uygulanan suç işleyen nüfuz sahibi kişilerin
3. Kösedağ Savaşı’nm ardından Kastamonu’da
ceza verilmeyip idam yöntemi kullanılmayarak
kurulan ve bu dönemde Kastamonu’nun önem­
çeşitli adalara sürgün uygulama sisteminin adı
li ilim ve fikir kenti hâline gelmesini sağlayan
aşağıdakilerden hangisidir?
beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zımmı sistem
A) Tacettinoğulları
B) Arpalık sistem
B) Pervaneoğulları
C) Kalebent sistemi
C) Alaiye Beyliği
D) Millet sistemi
D) Çobanoğulları
E) Müsadere sistemi
E) Canik Beyliği
D E N E M E S IN A V I - 3 G E N E L KÜLTÜR.

7. OsmanlI’da hayır işlerinin yanı sıra eğitim, eko­ 11. Osmanlı Devlet’inde yöneticileri ve görevleriy­
nomi, din, bayındırlık gibi alanlardaki ihtiyaçla­ le ilgili;
rı da karşılayan vakıf sistemi ilk kez aşağıdaki
I. kadıasker - eğitim, adalet, kültür işleri,
padişahlardan hangisi döneminde kurulmuş­
tur? II. defterdar - kapıkulu ulufelerini dağıtma,
III. tevkii - tapu ve kadastro işleri,
A) Osman Bey
IV. Meşihat-ı İslamiye - dirlik defterlerini denetleme
B) Orhan Bey
eşleştirmelerinden hangileri vanlıs verilmiştir?
C) Yıldırım Bayezit
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II
D) Fatih Sultan Mehmet
D) II ve IV E) III ve IV
E) Kanuni Sultan Süleyman

8. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat sonrası ticaret­


le uğraşmak amacıyla kıyı şehirlerine yerleşen
Hristiyan gruba verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir? 12.111. Selim Dönemi’nde Avrupa’nın önemli şehir
merkezlerine ilk kez sürekli elçilikler açıldı.
A) Mabeynci B) Şütürban
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya gönderilen
C) Zağarcı D) Levendat
ilk sürekli elçidir?
E) Levanten
A) İsmail Ferruh Bey
S
9. • Mülteciler sorunu çıkmıştır. 3 B) Seyyid Ali Efendi
• Mısır’da Hidiv yönetimi oluşmuştur. 3 C) Ebubekir Ratif Efendi
• istikraz adıyla İngiltere’den İlk dış borç alınmış- D) İbrahim Afif Efendi
tır.
E) Yusuf Agah Efendi
XIX. yüzyılda yaşanan bu gelişmeler aşağıdaki
Osmanlı padişahlarından hangisinin dönemin­
de gerçekleşmiştir?

A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) II. Abdülhamit 13. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda güçlü devletlerin
D) Abdülaziz desteğini alarak kendini yaşatmaya çalışmıştır.
E) Abdülmecit Denge politikası ile devletin ömrünü uzatmak ve
AvrupalI devletlerin OsmanlI’nın iç işlerine karış­
masını engellemek istemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ile Osman­
10. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in lI Devleti ilk kez denge politikası uygulamıştır?
1828’de Türk-Rus savaşı yanı sıra 1853 Kırım
Savaşı’nı da anlattığı ilk temsilinin Gedikpaşa A) Akka Savaşı
Tiyatrosunda Güllü Agop Kumpanyası tarafın­ B) Beykoz Antlaşması
dan yapıldığı eserinin adıdır?
C) El-Ariş
A) Gülnihal B) İntibah D) Kalas Mütarekesi
C) Cezmi D) Zavallı çocuk
E) Kartal Bozgunu
E) Vatan yahut Silistre
G E N E L KÜLTÜR D E N E M E S IN A V I - 3

14. Kafkas Cephesi sırasında uygulanan Türkçülük 17. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan
akımı ilk önce dil ve kültür alanında başlamıştır. sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa İs­
Aşağıdakilerden hangisi Türk birliği fikrini be­ tanbul’daki İtilaf devletleri gemilerini görünce
nimseyen Türkçülüğü ve Turancılığı savunan “ Geldikleri gibi giderler.” sözünü aşağıdaki dev­
yazarlardan biri değildir? let adamlarından hangisine söylemiştir?

A) Mehmet Emin Yurdakul A) RaufOrbay

B) Yusuf Akçura B) Cevat Abbas

C) Zeki Velidi Togan C) Kâzım Karabekir

D) Gaspıralı İsmail Bey D) Fethi Okyar

E) Said Halim Paşa E) Ali Fuat Cebesoy

15. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı sırasında


Kurtuluş Savaşı lideri olmasında İstanbul’u
Kurtaran Adam ve Anafartalar Kahramanı sıfat- s
larını almasına etkili olan cephe aşağıdakiler- jğ!
den hangisidir? □
>
A) Galiçya B) Kafkas
C) Suriye D) Çanakkale
E) Kanal
18. Mustafa Kemal’in “ Memleketi perişan eden ve
muhalefet adı altında irtikap eden taarruz ve tah­
ripler daha çok gazeteler vasıtasıyla oluyor. Bun­
lara karşı milleti uyandırmak için en iyi vasıta aynı
yolla karşılık vermek, yani bir gazete çıkarmakta­
dır. Benim maaşımdan biriktirdiğim biraz param
var onu koymaya hazırım. Ben askerim imtiyaz
alamam ama sen alabilirsin. Hakikatları halka,
hatta düşmanlarımıza anlatabilmek için hadi gel
16.9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla beyaz şe­ beraberce gazete çıkaralım.” dediği arkadaşı ve
ritli istiklal madalyası ile şereflendirilen ilçemiz gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
Arkadaşı Gazete
A) Pozantı A) Rasim Ferit Ceride-i Resmiye
B) Nazilli B) Fethi Okyar Minber
C) Ali Fuat Cebesoy İrade-i Milliye
C) Menemen
D) Nizamettin Nazif Hakimiyet-i Milliye
D) inebolu
Tepedenlioğlu
LU

Havza
E) Halide Edip, Anadolu Ajans
Yunus Nadi
P E N E M E S IN A V I - 3 G E N E L KÜLTÜR

19.2 Ağustos 1926’da Fransız yolcu gemisi ile Boz- 22. İstanbul Hükümeti adına Londra Konferansı’na
kurt isimli Türk gemisi Midilli civarında çarpışmış; katılan, konuşma sırası kendisine geldiğin­
iki ülke arasında uluslararası bir soruna dönüşen de “ Söz bizim değil milletin asıl temsilcisi olan
Bozkurt Lotus Davası Milletlerarası Daimî Adalet TBMM’nindir.” diyerek sözü Bekir Sami Bey’e
Divanında görüşülmüştür. bırakan Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden
Buna göre, davanın Türkiye lehine çözülme­ hangisidir?
sinde büyük çaba harcayan adalet bakanı aşa-
A) Salih Paşa
ğıdakilerden hangisidir?
B) Tevfik Paşa
A) Mahmut Esad Bey C) Ali Rıza Paşa
B) Yusuf Kemal Bey D) Ahmet İzzet Paşa
C) Tevfik Rüştü Aras E) ismet Paşa
D) Bekir Sami Bey
E) Numan Menemencioğlu

2 0 .1. İstiklal Marşı'nı kabul etmesi 23.3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılmasında;
II. Yeni bir anayasa hazırlaması
I. Ağa Han ve Emir Ali’nin mektupları,
III. Düzenli orduyu kurması
II. saltanat yandaşlarının tutumu,
Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM’nin kurucu ^
III. Abdülmecit Efendi’nin devlet başkanı gibi ha­
bir meclis olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? □
> reket etmesi
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy­
D) I ve IIE) I, II ve III lenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III


D) I ve II E) I, II ve III

21. İsmet İnönü özellikle Mudanya Görüşmeleri’nde


başarısından ötürü Mustafa Kemal’in de isteğiyle
Lozan Konferansı’na gidecek heyete başkanlık et­
miştir.
Buna göre, İsmet İnönü’nün Lozan Konferan­
sına gidecek heyete başkanlık yapması için 24.12 Temmuz 1932 yılında kurulan Türk Dil Kuru-
Dışişleri Başkanlığı görevinden istifa eden munun ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semih Rıfat Horozcu
A) Yusuf Kemal Bey B) RatipAcuoğlu
B) Bekir Sami Bey C) Ahmet Vedat Tek
C) Yusuf Ziya Bey
D) Ahmet Ağaoğlu
D) Tevfik Rüştü Bey
E) Emin Onat
E) Ahmet Muhtur Bey

£
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
g e n e l k ü ltü r https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi p e n e m e s in a v i - 5
25.1. 6-7 Eylül Olayları 29. Türkiye’nin oluşumu üzerinde volkanik faaliyetler
II. Tunceli-Dersim Olayları ve farklı jeolojik zamanların etkili olması ile maden
çeşitliliği artmıştır.
III. Ağrı isyanı
Yukarıdaki olaylardan hangileri Adnan Mende­
res Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III


D) İ v el i E) 1,11 ve III

Buna göre, haritada numaralar ile gösterilen


yörelerden hangisinde maden çeşitliliği daha
26. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan fazladır?
sonra Almanya’nın yeniden uluslararası iş bir­
liğe girdiği antlaşmadır? A) B) II C) III D) IV E) V

A) Küçük Antantı
B) Kellog Paktı
C) Locarno Paktı
D) Litvlnov Paktı
E) Milletler Cemiyeti

ag 30. Türkiye’de belirli bir yıldaki sebze üretim oranları­


S nın bölgelere göre dağılımı grafikte gösterilmiştir.
tu
27. Nazi Almanya’sının Rusya’yı işgal planının adı > %
aşağıdakilerden hangisidir? 29

A) Barbarosso Harekatı 2° 19

B) Yatıştırma Politikası 10 11

C) Maginot Hattı
D) Pearl Hattı (D
U)
~0o) <D o "O o o
"U *o ■cO
LU
E) Normandiya Çıkartması rco (0 co
2 < <c <

d >Da>
(D o
û
Yalnızca grafikteki bilgilere göre aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?
28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Ya­
rım Küre’de yer aldığının göstergesidir? A) Üretilen sebzenin bir kısmı ihraç edilir.
A) Cephesel yağışların görülmesi B) Sebze üretiminin yaklaşık 4/5’i kıyı bölgelerin­
den elde edilir.
B) Batı rüzgârlarının etkili olması
C) İç bölgelerde üretilen sebze miktarı Akdeniz
C) Akdeniz iklim özelliklerinin yaşanması Bölgesi’nden daha fazladır.
D) Gündoğumu süresinin kuzeye doğru artması D) Yağış miktarı fazla olan bölgelerde sebze üre­
E) Mevsimler arasında sıcaklık değişiminin fazla tim oranları yüksektir.
olması E) İç Anadolu’da yetiştirilen sebze çeşidi, Güney­
doğu Anadolu Bölgesi’nden daha fazladır.
D E N E M E S IN A V I - 3 G E N E L KÜLTÜR

31. Aşağıdaki haritada üç yöre K, L ve M ile gösteril­ 33. Ülke sınırları içerisinde üretilen ürünlerin pazarlan-
miştir. ması eğitim, sağlık hizmetleri ve turizm gibi faali­
yetler iç ticareti geliştirir.
Buna göre, Türkiye’de iç ticaretin gelişmesin­
de aşağıdaki etkenlerden hangisinin payı en
azdır?

A) Ulaşım ağının gelişmesi


B) Tarım alanlarının genişlemesi
I. Yer altı kaynağı çıkarımı ve işlenmesinden do­ C) Millî gelirin yükselmesi
layı ekonomisinde madencilik öne çıkmıştır. D) Tüketici nüfusun fazla olması
II. Yetiştirilen tarım ürünlerinden dolayı tarıma da­ E) Bölgeler arası yetiştirilen tarım ürünlerinin fark­
yalı sanayi gelişmiştir. lılık göstermesi
III. Uzun çayırların varlığından dolayı hayvancılık
gelişmiştir.
Bu yöreler ile ekonomik faaliyetlerin eşleştiril­
mesi aşağıdakilerden hangisinde doğru veril­
34. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünden “Türkiye
miştir?
genelinde bu gece zirai don olayı beklenmektedir.”
K ___ L M uyarısı yapılmıştır.
A) I II III Bu uyarının gerçekleşmesi durumunda aşağı­
B) I III II daki yörelerden hangisi ekonomik yönden di­
C) II I III ğerlerinden daha fazla etkilenir?
D) III II I ş:
A) Erzurum-Kars B) Hakkâri
S
E) III I II uı C) Ergene D) Taşeli
>■
E) Sivas

35. Türkiye’nin 2015 yılı ihracatında ilk dört sırada


yer alan ülkeler;

1 . Almanya
2 . İngiltere
3. Irak
4. İtalya
5. ----
olarak sıralandığında 5 numaralı ülke aşağıda-
32. Türkiye’de bazı ürünlerin dış satım ve dış alımı kilerden hangisidir?
arasında fark daha azdır.
A) Çin Halk Cumhuriyeti
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek oluştu­
rur? B) ABD
C) Ispanya
A) Doğal gaz B) Otomotiv
C) İlaç D) Petrol D) Rusya
E) Fındık E) İsrail

Q
G E N E L KÜLTÜR D E N E M E S IN A V I - 3

36. Akdeniz Bölgesi’nde Güneş ışınlarının geliş 39. Akdeniz Bölgesi’nin yer şekilleri, arazi yapısı
açısının yıl boyu Karadeniz Bölgesi’nden bü­ ve iklim özellikleri göz önüne alındığında, akar­
yük olmasının nedeni ile aşağıdakilerden han­ suların özellikleri arasında aşağıdakilerden
gisinin oluşum nedeni aynıdır? hangisi ver almaz?

A) Ülkemizdeki dağların genellikle doğu ve batı A) Enerji potansiyellerinin fazla olması


yönünde uzanması
B) Karstik kaynaklarla beslenebilmeleri
B) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin Doğu
C) Yaz mevsiminde debilerinin azalması
Anadolu’da uzun olması
D) Derin vadilerde akmaları
C) iklim çeşitliliğinin en fazla Marmara Bölgesi’nde
görülmesi E) Birçoğunun termal kaynaklardan beslenmeleri
D) En uzun gece veya gündüz süresinin Sinop’ta
yaşanması
E) Güneşin en geç Gökçeada’da batması

37. Aşağıdakilerden hangisi kalker, jips, kaya tuzu


ve dolomit gibi suda kolayca çözünebilen ka-
yaçların olduğu yerlerde oluşan ovalardan biri
değildir?
40.21 Haziran tarihinde aşağıda verilen il merkez­
A) Kestel B) Ergene C) Tefenni
lerinin hangisinde yaşanılan gece ve gündüz
D) Acıpayam E) Korkuteli
S süreleri arasındaki fark diğerlerine göre daha
^ fazladır?
a
uj A) Çanakkale B) Van
38. Aşağıdaki haritada Türkiye’de yıllık güneşlenme C) Antakya D) Ordu
süresinin ortalama dağılışı gösterilmiştir.
E) İzmir

Haritadaki güneşlenme süreleri ile ilgili aşağı­


daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Güneşlenme süresi en fazla Güneydoğu Ana­ 41. Türkiye jeolojik oluşumu ve volkanik faaliyetler so­
dolu Bölgesi’ndedir.
nucu maden çeşidi yönünden zengin ülkeler ara­
B) Güneşlenme süresinde en fazla değişim Doğu sında yer alır.
Anadolu Bölgesi’nde görülür.
Maden çeşidi yönünden zengin olan Türkiye
C) Güneşlenme süresinin en az olduğu yer bulut­ aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakı­
luluğun da en fazla olduğu yerdir.
mından dışa bağımlı değildir?
D) Akdeniz ve Karadeniz kıyıları arasında güneş­
lenme süresi farkı 1250 saattir. A) Taş kömür B) Petrol
C) Doğal gaz D) Fosfat
E) Türkiye’de güneşlenme süresi genelde güney­
den kuzeye doğru azalmaktadır. E) Krom

Q
D E N E M E S IN A V I - 3 G E N E L KÜLTÜR

42. Bir turist kafilesi sırası ile Çatalhöyük, Belkıs Hara­ 45. Türkiye’de 1980’lerden sonra tarımda makineleş­
beleri ve Kültepe Höyüğü’nü ziyaret etmişlerdir. menin ve sulu tarım alanlarının artması gibi ne­
Buna göre, turist kafilesinin sırası ile gittiği il­ denler sonucu tarım ürünlerinin çeşidi ve üretim
ler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş­ miktarında artışlar gerçekleşmiştir.
tir? Türkiye’nin ekonomik özellikleri göz önüne
alındığında yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki
A) Şanlıurfa - Batman - Kars yargılardan hangisinin nedeni olmuştur?
B) Konya - Gaziantep - Kayseri
A) Dış satımda tarım ürünlerinin payı artmıştır.
C) Çorum - Şanlıurfa-Ankara
B) Tarımda,çalışan işçi oranı artmıştır.
D) Konya - Uşak - Afyon
C) Tarıma dayalı endüstri kuruluşları artmıştır.
E) Manisa - Tekirdağ - Karaman
D) Mera hayvancılığı gelişmiştir.
E) Gübre kullanımı azalmıştır.

43. Bağıl nem belli bir sıcaklıkta havada mevcut olan


su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıya­
bileceği maksimum su buharı miktarına oranını 46. Aşağıda verilen uygulama-nitelik eşleşmeler­
ifade eder. den hangisi yanlıştır?
Buna göre, aşağıdaki merkezlerin hangisinde
A) İşkence yasağı - insan haklarına saygılı devlet
yıl boyunca bağıl nem miktarının daha fazla ol­ □
III B) Din devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi
ması gerekir? >■
- Laik devlet
A) Artvin B) Çorum C) Sivas
C) Vergide adalet - Hukuk devleti
D) Ankara E) Antalya
D) Planlama ve kamulaştırma - Sosyal devlet
E) Çok partili rejim - Demokratik devlet

44. Türkiye’de bazı merkezler sahip oldukları ham


maddeden dolayı birtakım sanayi kollarıyla özdeş­
leşerek anılırlar. 47. Aşağıda verilen devlet birlikteliklerinden han­
gisinin bir anayasa çevresinde birleşen devlet­
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi bu duru­
ler yapısı olduğu söylenemez?
ma örnek gösterilmez?
A) ABD
A) Et ve süt üretimi - Kars
B) Almanya
B) Halı-Uşak
C) Kanada
C) Bor - Niğde
D) Rusya
D) Alüminyum fabrikası - Seydişehir
E) Fransa
E) Linyit kömürü - Soma

©
G E N E L KÜLTÜR D E N E M E S IN A V I - 3

48. Aşağıda verilenlerden hangisi sadece hukuk 51. Parlemento kararlarının özellikleri arasında
ve din kurallarına ait ortak özelliktir? aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Yazılı kaynaklara dayalı olmaları A) TBMM Genel Kurulu kararıdır.


B) Maddi yaptırımlara dayalı olmaları B) Cumhurbaşkanı imzasına sunulmaz.
C) Değişkenlik özelliği taşımaları C) Cumhurbaşkanının veto yetkisi bir defayı ge­
çemez.
D) Devlet gücüne dayalı olarak uygulanmaları
D) istisnalar dışında yargıya kapalıdır.
E) Kurallarının devlet tarafından belirlenmesi
E) TBMM Başkanlığı tarafından, ResmîGazete’de
yayımlanır.

49. Aşağıda verilen kaynaklardan hangisine mah­


52. Bakanlar Kurulunun kuruluşu aşağıdaki işlem­
kemelerde somut bir olay için uyulma zorunlu­
lerden hangisiyle gerçekleşir?
luğu voktur?
A) Yeni Bakanlar Kurulunun TBMM’den güvenoyu
A) Örf-âdet hukuku alması ile
B) Yargısal içtihatlar B) Başbakan tarafından bakanların seçilmesiyle
C) Tüzükler a
uı C) Cumhurbaşkanının bir milletvekiline hükümeti
>-
D) Yönetmelikler kurma görevini vermesiyle

E) Kanun hükmünde kararnameler D) Bakanlar Kurulu üyelerinin TBMM Genel Kuru­


lunda yemin etmesiyle
E) Cumhurbaşkanı tarafından Bakanlar Kurulu
listesinin onaylanmasıyla

50. Aşağıda verilen siyasi hak ve ödevlerden han­


gisi 1982 Anayasası’na 2010 Anayasa değişik­
53. Aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkeme
liği ile eklenmiştir?
değildir?
A) Mal bildirimi
A) Anayasa Mahkemesi
B) Kamu hizmetine girme hakkı
B) Danıştay
C) Bilgi edinme hakkı
C) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
D) Dilekçe hakkı
D) Sayıştay
E) Vergi ödevi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
P E N E M E S IN A V I - 3 G E N E L KÜLTÜR

54. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk ma­ 58.2016 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
kamı değildir? olarak seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakanlar Kurulu A) Boutros Boutros


B) İçişleri bakanı B) Kofi Annan
C) Adalet bakanı C) Ban ki-Moon
D) Valiler D) Javier Perez de Cuellar
E) Kaymakamlar E) Antonio Guterres

55. Yeni kıtaların ve yeni ticaret yollarının keşfini


sağlayan coğrafi keşifleri başlatan ilk ülke aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) ispanya B) Fransa C) İngiltere 59. Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan ilk köprü


D) Portekiz . E) Hollanda olan Boğaziçi Köprüsü’nün yeni adı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü


B) Osman Gazi Köprüsü
56. Fransız İhtilali’nin 100. yıl dönümünde düzen­
C) Fatih sultan Mehmet Köprüsü
lenen Paris Fuarı giriş kapısı olarak açılışı ya­
pılan Eyfel Kulesi’nin mimarı kimdir? D) Yavuz Sultan Selim Köprüsü

111 E) Orhan Gazi Köprüsü
A) Stephen Sauvestre >■
B) Auguste Perret
C) Jean Nouvel
D) Henri Prost
E) Paul Virilio

60.2016’da 10. su yapılan Kadınlar Dünya Şampi­


yonasını kazanarak ikinci kez şampiyonluğa
57. Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin ayrı güç­ ulaşan spor kulübü aşağıdakilerden hangisi­
ler olarak düzenlenmesini ifade eden kuvvetler dir?
ayrılığı fikrini ortaya atan ilk kişi aşağıdakiler-
A) Vakıfbank
den hangisidir?
B) ilbank
A) Diderot
C) Eczacıbaşı Vitra
B) Voltaire
D) Galatasaray Daikin
C) Montesquieu
E) Çanakkale Belediye
D) Descartes
E) Rausseau

TEST BİTTİ.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

m
genel .geteıtejt T ü r k ıy ^
Geneli 3

Parçada sanatın sınırlarını genişletme çabasın­ Parçanın I ve II numaralı cümlelerinde yaşadığı­


daki bazı sanatçıların eserlerin içini boşalttığı yani mız coğrafya olan Anadolu’nun tarihin ve kültürle­
sanatsal niteliğini düşürdüğü ifade edilmiştir. Bu rin harmanlandığı bir yer olduğu belirtilmiştir. Ön­
düşünceyi en iyi ifade eden yargı B seçeneğinde cülde verilen “Anadolu’da dünyanın en zengin halk
verilmiştir. ürünleri iç içe’yaşamaktadır.” cümlesinde ise halk
Cevap B ürünlerinden söz edilmektedir. Parçanın III, IV ve
V numaralı cümlelerinde halk ürünlerine örnekler
verildiğine göre öncüldeki cümle III numaralı cüm­
leden önce getirilmelidir.
Cevap C
Verilen sözlerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluş­
turacak sıralaması IV - I - V - III - II şeklindedir.
Buna göre V numaralı söz, baştan üçüncü sırada
yer almalıdır. 6. Parçanın I, II ve III numaralı cümlelerinde ana di­
limizin kendimizi ifade etmenin yolu olduğu anla­
Cevap E
tıldığı için bu cümleler bir paragraf bütünlüğü ta­
şımaktadır. Ancak IV numaralı cümleden itibaren
ana dili eğitiminden söz edilerek farklı bir konuya
geçilmiştir. Bu nedenle ikinci paragraf IV numaralı
I numaralı cümlede söyleyenin kişisel düşünceleri cümleyle başlamalıdır.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi ifade edildiği için A, II numaralı cümlede Goethe Cevap C
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi tarafından dile getirilmiş olsa da kimsenin aklına
gelmeyen yani ihmal edilen bir düşünceden söz
a
edildiği için B, III numaralı cümlede Goethe’nin LU
> 7. I numaralı cümle parçanın giriş cümlesi olmaya
ölçüsü uygulandığında bireyin ve insanlığın yüce­
uygundur. Ancak II numaralı cümle anlamca bu
leceği söylendiği için C, IV numaralı cümlede her
cümlenin devamı değildir. III numaralı cümledeki
toplumun kendi yaratıcılığı düzeyinde kalkınacağı
“bu trajik kadere" ifadesinden de anlaşılacağı gibi
ifade edildiği için D seçenekleri doğrudur. Ancak
ilk cümlenin devamı V numaralı cümlede verilmiş­
V numaralı cümlede günümüz insanının kendi
tir. Buna göre II ve V numaralı cümlelerin yerleri
toplumlarından uzaklaştığı değil, başka toplumlar
değiştirildiğinde parçanın anlam bütünlüğü sağ­
sayesinde kalkındığı zaman kendi toplumunun in­
lanmış olacaktır.
sanı olmayacağı ifade edilmiştir.
Cevap C
Cevap E

8. I numaralı cümlede “Edebiyatı’nın” sözcüğü “ede­


biyatının” ve “düz yazı” sözcüğü “düzyazı”, II nu­
A seçeneğinde olumlu bir ön yargı, B seçeneğin­
maralı cümlede “yy’ın” kısaltması “yy.ın”, III numa­
de gereklilik, C ve E seçeneklerinde olumlu eleştiri
ralı cümlede “yıllar da” sözü “yıllarda”, V numaralı
cümleleri vardır. Ancak D seçeneğinde bir sanat­
cümlede “olmakdan” sözcüğü “olmaktan” şeklinde
çının “dilindeki akıcılık” ifadesiyle olumlu, “ele al­
yazılmalıdır. Ancak IV numaralı cümlede herhangi
dığı konular açısından oldukça sıradan” ifadesiyle
bir yazım yanlışlığı yoktur.
olumsuz yönleri ifade edilmiştir.
Cevap D
Cevap D
D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ GENEL YETENEK GENEL YETENEK D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ

9. ilk cümle bir som cümlesi olduğu için ilk boşluğa D) Yazarda, sahip olduğu bazı bilgileri romanda 16. Parçada geçen “bu olayları ortaya çıkaran etken­ 20. Parçada Stephen Zvveig’ın toplumda etki yaratan
soru işareti (?), “diyeceksiniz” sözcüğüyle yargı DT B’li N leri anlatır” ifadesinden dolayı A, “...eserlerinde sanatçıları yazdığıyla değil, anlattığı sanatçının
tamamlandığı için ikinci boşluğa nokta (.), “ ...ol­ satır aralarına serpiştirme ustalığını görüyoruz. etraflıca işlemiştir” ifadesinden dolayı B, “sade bir yaşadığı toplumu da incelediği belirtildiği için I nu­
duğunu, ...aldığını” sözleri eş görevli olduğu için Y
dille yazdığı hikâye ve romanlarıyla” ve “’Sanat, maralı yargı çıkarılamaz. Yazarın, sanatçı hakkın-
üçüncü boşluğa virgül (,), “biliyorum” sözcüğüyle halk içindir.’ anlayışını benimsemiştir" ifadesinden daki belgeleri sabır ve dikkatle incelediği söylenip
E) Dilimizi cok ivi kullandığını iddia eden bir vaza- dolayı D ve E seçenekleri sözü edilen sanatçıyla
yargı tamamlandığı için dördüncü boşluğa nokta bu belgelere kitabında yer verdiğinden söz edilme­
ö ilgili olarak söylenebilir. Ancak sanatı halk için ya­
getirilmelidir. diği için III numaralı yargı da çıkarılamaz. Ancak
Cevap A rın hövle basit bir hata yanması gerçekten pan, dönemindeki sorunları ele alan, halk için ve parçada geçen “derin bir inceleme yaparak işe
ZT sade dille yazan bir sanatçıyla ilgili olarak C seçe­ başlar.” ifadesinden ve devamındaki aşamalardan
neğindeki yargı söylenemez. söz edildiği için II numaralı yargı parçadan çıkarı­
şaşırtıyor beni.
Y B’li N Cevap C labilir.
10. A, B, C ve D seçeneklerindeki altı çizili ekler tam­
Cevap D
layan (ilgi) eki olarak kullanılmıştır. Ancak E seçe­
neğindeki “hatıraların” sözcüğündeki “-ın” eki ikinci Buna göre B seçeneğindeki cümlenin öge dizilişi
tekil iyelik ekidir, (senin hatıraların) "özne-nesne-yüklem” şeklindedir.

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Cevap E Cevap B 21. Parçada kapsamlı bir ön çalışmadan sonra yaz­

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


17. A seçeneğindeki yargı parçanın genelinde söz maya başladığı anlatıldığından A, içinde yaşadığı
edilen konuyla ilgisiz olduğu için; B, C ve D se­ kültürel çevreyi de incelediğinden C ve E, el yazısı
çeneklerindeki yargılar da parçada söylenenlerle ve fotoğraflarını incelediği belirtildiğinden D seçe­
11. Verilen cümleler incelendiğinde ünlü daralması neklerindeki yargıların Stephen Zweig tarafından
çeliştiği için verilen boşluğa getirilemez. E seçe­
yalnızca A seçeneğindeki “arıyordu” sözcüğünde 13. Zincirleme isim tamlamalarında birden fazla isim savunulabileceği anlaşılmaktadır. Ancak yazar, bi­
neğindeki yargı ise hem kendisinden önceki ve
görülmektedir. tamlaması iç içedir. Buna göre I, III, IV ve V numa­ sonraki yargılarla hem de parçanın genelinde söy­ yografisini yazdığı sanatçıları yalnızca eserleriyle
Ara-yor-du > arıyordu ralı cümlelerde zincirleme isim tamlaması yoktur. lenenlerle yani düşüncenin akışıyla uyumludur. değil, pek çok farklı özelliğiyle incelediği için yaza­
Cevap A Ancak II numaralı cümlede geçen "eserlerin tümü­ rın B seçeneğindeki yargıyı savunması beklene­
Cevap E 3
nün kaydı” sözü, zincirleme isim tamlamasıdır. !SC mez.
a Cevap B
uı Cevap B
>-
12. Verilen cümlelerin öge dizilişleri şu şekildedir:
A) Tanpınar’da özgünlük gereğinden fazla belir-
22. Parçanın I, II ve III numaralı cümlelerine dayalı
ZT 18. Parçada sanat yapıtlarının, onu oluşturan mal­
14.1, IV ve V numaralı cümleler, yüklemleri çekimli olarak B, “dünya bor rezervlerinde en büyük paya
ain olduğundan sanatçı giderek roman diliyle zemeden farklı bir şeye dönüştüğü, malzemenin
bir fiilden oluştuğu için fiil cümlesidir. Ancak II nu­ sahip ülkemiz” ifadesine dayalı olarak C, VI ve VII
Ö ZT ET aldığı yapı ile ortaya çıktığı anlatılmaktadır. Buna
maralı cümlenin yüklemi olan “dolu ama sıcaktı” numaralı cümlelere dayalı olarak D, IV numaralı
göre parçada sanat yapıtlarındaki güzelliğin mal­
çelişiyor. ve III numaralı cümlenin yüklemi olan “soğuk ve cümleye dayalı olarak E seçeneklerindeki yargılar
zemeye sanat eseri hâlini vermekle sağlandığı an­
Y nemliydi” sözleri ek fiil alan isimier olduğu için bu bor ile ilgili olarak söylenebilir. Ancak A seçeneğin­
latılmaktadır. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı
cümleler isim cümlesidir. de belirtilen kaliteli elemanlar yetiştirmek VII nu­
B) Romanın yapısındaki dağınıklık, bu eserin ise A seçeneğinde verilmiştir.
Cevap C maralı cümleye göre yapılan değil, hedeflenmesi
ö
Cevap A gereken bir durumdur.
tamamlanmamış bir roman olduğu izlenimini
Cevap A
B’li N

güçlendiriyor.
Y 15. A, B, C ve D seçeneklerinde herhangi bir anlatım
bozukluğu yoktur. Ancak E seçeneğindeki cümle­ 23. Parçanın V ve VII numaralı cümlelerinde “vazgeç­
C) Yazar, çok ilgine olabilecek bir romanı, olavı
de nesne eksikliği vardır. Cümle “Gençlerin yaşa­ 19. Parçada Stephen Zweig’m biyografisini yazacağı memelidir” ve “temel hedef olmalıdır” ifadelerinden
Ö B’li N
dığı bu tür sorunlara dikkat çekmek, bu sorunları sanatçılar hakkında yaptığı titiz, dikkatli ve sabır­ de anlaşıldığı üzere bor çalışmalarıyla ilgili gerekli­
yarınlara belgeleme tutkusu nedeniyle sıradan lı incelemeler anlatılmaktadır. Buna göre yazarın liklerden bahsedilmektedir.
herkese de göstermek gerek.” şeklinde bir nesne
ZT üzerinde durulan özelliği C seçeneğinde ifade edil­ Cevap D
getirilerek düzeltilebilir.
miştir.
bir esere dönüştürmüş. Cevap E
DT Y Cevap C
P E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ GENELYETENEK GENEL YETENEK
P E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ
24. Parçanın I, II ve III numaralı cümlelerinde gök bi­ 27-30. soruların çözümü için 2 J . 4 ’ .4 Î 2_1_ 9 o2x-1
liminden ve bu bilim dalının ne kadar hareketli ol­ 31. 35. (32)x+1 —32x.3“ 1 ■ 225
5 3'9, 5 15 3 4
duğundan genel olarak söz edildiği için bu cümle­ q2x n 2x
4(2 3) d2x+2 ¿ O
ler bir paragraf bütünlüğü oluşturmaktadır. Ancak • İzmir, Antalya ve Mersin’e üçer öğrenci — = 225
3
IV numaralı cümleden itibaren keşfedilen yeni bir ilk öğrenci Antalya’ya 5 4
l(4) (5)J 2x
gezegenle ilgili bilgiler verilmeye başlanarak konu­ 32.32x 23 = 9.25
• 3 ve 8. öğrenciler aynı şehre 4 Í8 -1 5 3
nun farklı bir yanı ele alınmaya başlanmıştır. Bu
• Mersin’e gidecekler 1, 3, 5, 7, 9. sırada çağ­ 5 '( 20 9___2
nedenle ikinci paragraf IV numaralı cümleyle baş­ = 32.25
rılabilir. 1. öğrenci Antalya'ya gideceğinden 4 (-71 1 3
lamalıdır. (3)
Mersin’e gidemez. 3. ve 8. sırada çağrılan 5 i 20
Cevap B öğrenciler aynı şehre gideceklerinden ikisi de _ _ 7_ 32x~ = 3225
Mersin’e gidemez. Dolayısıyla Mersin’e gide­ 3
25
cek öğrenciler 5, 7, 9. sırada çağrılan öğrenci­ 32x = 3 3
Cevap D
lerdir. Bu durumda çağrılma sırası ve gidilecek 2x = 3
şehir şu şekilde oluşturulur.
x = - olup

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 32.7AB = 36.AB
Antalya M ersin M ersin Mersin =— bulunur.
1 A 700 + AB = 36 AB 3
f
Aynı şehir 700 = 36.AB - AB Cevap B
25. Parçadaki I ve II numaralı cümlelerden B seçene­ (Mersin olamaz.) 700 = 35.AB
ğine, III numaralı cümleden C seçeneğinde, VII
20 = AB
numaralı cümleden D seçeneğine, parçanın gene­ 27. Bu bilgilere göre gideceği şehirler kesinlikle bilinen
A = 2, B = 0 => A + B = 2’dir. abcd8 4 5
linde aynı özellikleri taşıyan pek çok gezegen olup öğrencilerin çağrılma sırası 1, 5, 7 ve 9’dur.
bunların haber değeri taşımadığı söylendiği için E § Cevap B y X

Cevap B ef
seçeneğine ulaşılabilir. Ancak parçada A seçene-
ğinde ulaşılabilecek herhangi bir ifade yoktur. @
> y = 45.x olduğundan y sayısının birler basamağı 0
Cevap A ı veya 5 olmalıdır.
33. Köklü ifadelerin kök derecesi çift ise kökün içi de
köklü ifadenin değeri de negatif olamaz. O hâlde abcd8 - y = ef olup bu sayının birler basamağı 3
28.5. sırada çağrılan öğrenci Mersin’e gidecektir, veya 8’dir.
soruda ^ 1 6 x -8 > ve |2 y - 8|>0 olup toplamla­
İzmir’e gidemez.
rı sıfır olduğundan Bölme işleminde kalan bölenden küçük olaca­
Cevap D ğından 10 < ef < 45 aralığında ef sayısının birler
\
|/16x-8=0=>16x-8 = 0 = ^ x = - basamağı 3 veya 8 olacağından ef’nin alabileceği
2
değerler 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 olup 7 farklı
|2y —8| = 0 => 2 y - 8 = 0 = =4 olup
değer alabilir.
1
x -y = ~-4 = 2 bulunur. Cevap B
29.7. sırada çağrılan öğrencinin Mersin’e gideceği ke­
26.1 numaralı cümlede gök biliminin hareketli bir bi­
sindir.
lim dalı olduğundan söz edildiği için A, III numaralı Cevap A
cümlede gezegenlerin bizi şaşırtacak bir özelliği Cevap C
varsa haber değeri kazandığı belirtildiği için C, IV 37.3000 dört basamaklı sayısı 6 ile tam bölünen iste­
numaralı cümlede gezegenin neden haber değeri nilen şarta uygun en küçük doğal sayı olup 3996
34. a, b, c sayılarının kuvvetlerini eşitleyelim. sayısı ise istenilen şarta uygun en büyük doğal
taşıdığı belirtildiği için D, VI numaralı cümlede V
numaralı cümleye ek olarak açıklama yapıldığı için obeb(100, 75, 25) = 25’tir. sayı olup bu sayıların arasında 6 ile tam bölünen
30. İzmir’e gideceklerden birinin çağrılma sırası tek doğal sayıların adetini terim sayısı formülünden
E seçenekleri doğrudur. Ancak II numaralı cümle­ a = 34-25 = (34)25 = 8125
sayı ise 3. sırada çağrılmıştır. 3 ve 8. sırada çağ­ bulalım.
de keşiflerin bilimsel olaıak olumsuzluk doğuran b = 53-25 = (53)25 = 12525
rılan öğrenciler aynı şehre gideceğinden 8. sırada 3996-3000 996
bir özelliğinden değil, bir kanıksamadan söz edildi­ + 1= + 1= 167 tanedir.
çağrılan öğrenci Antalya’ya gidemez. c = 725 olup c < a < b dir.
ği için B seçeneğinde verilen ifade yanlıştır.
Cevap E Cevap A
Cevap B Cevap E
GENEL YETENEK GENEL YETENEK D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ
P E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ

2) 2 ( 1 1 1 4.4*
2x—1 47. İkişer Üçer
38. x + - = 9 (Eşitliğin her iki tarafını 41. 3 x + - + 2 ’ x ■ ■=3 3 + — + 2 - 3 - 44.
l xJ X 3.3* Adımdaki basamak sayısı 2 3
X 3 ile bölelim.)
x . 1 9 4X+1 Adım sayısı x x-33
3x + —+ 4 = 9 + —+ — 4İ2*"1
X X X
3 *^ 3J
v 1 ı 3x ——+ 4 —9 = 0 x+1 2x—1 Merdivendeki Merdivendeki
_+- = 32 (Eşitliğin her iki tarafının x (4 Y 2 41 3 ~ basamak basamak
^ x karesini alalım.) 3x 3 5 13 J 13 J sayısı sayısı
- + 2 -— -9 1 x 1 x+1 2x - 1 3.(x - 33) - 1 = 2 x - 1
3 x (X) (X)
~Y~~~ 3 3x - 99 = 2x
2 3x —5x - 3
= 0 3(x + 1) = 2(2x-1) x = 99
1 3 x
(3) 3x + 3 = 4x —2
3x2 - 5 x = 3
25 x = 5 bulunur. Bulduğumuz x = 99 değerini yerine yazarsak;
*~L +
* ±o bulunur. x ( 3 x - 5 ) = 3 bulunur.
Cevap E 2.99 - 1 = 1 98 - 1 = 197 basamak bulunmaktadır.
Cevap D Cevap B

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Cevap C

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


45. Kuyruk sorularında sırada belirleyici bir kişi varsa,
-9b a3 + b 3 bu kuyruktaki kişi sayısı
39. 4 8 .1. karşılaşma için aralarındaki mesafe x m olsun.
a2 - 2 a b - 3 b 2 a2 ab + b2 42. (fof)(2 ) = f(f(2 )) olduğundan; baş + son - 1 ’dir.
360° 900 m
(a - 3b)(a + 3b) (a + b)(a2 -ab + b 4.2-3 8-3 O hâlde bu kuyrukta
f (2 ) = *=1 80° xm
(a -3 b )(a + b) a2 - a b + b* 22 +1 4+1 5
2 n - 3 + n + 5 - 1 =3n + 1 kişi vardır.
S 360.x = 80.900
= a + 3b Seçenekler incelendiğinde doğru seçeneğin B ol­
şe; f(f(2 )) = f(1) = ^ ~ = | bulunur.
a x = 200 m’dir.
olup a ve b değerlerini yerlerine yazarsak; a duğu görülür. ıu
uı >
> Cevap D Cevap B
a + 3 b = 6 + 3-—= 6 + 5 = 11 olur.
3 ilk karşılaşmadan sonra her karşılaşma için arala­
Cevap A rındaki mesafe pistin çevresi kadar yani 900 m’dir.
O hâlde 3. kez karşılaşmalarına kadar geçen süre
t dk olsun.
1 1 (20 + 30).t = 200 + 2.900
46. Meyve suyu için — ve - oranları verildiğinden;
4 3. 2 ile doğru orantılı => 2k bilye 50.t = 2000
40. |a + b| = |a| + |b| şeklinde açılabilmesi için a ve 3 ile doğru orantılı => 3k bilye okek(4,5) = 20 olup meyve suyunun tamamı 20y gr
t = 40 dakika bulunur.
b aynı işaretli olmalıdır. O hâlde |x - 3| ile 4 aynı olsun.
4 ile ters orantılı => — bilye almışlardır. Cevap A
işarete sahip olduklarından Boş şişenin ağırlığı x gr olsun.
||x - 3| + 4| < 6 1 1
2k + 3k + -7 = 105 Meyve suyunun _ 'ü 2 0 y ~ = 5ygr olur.
4
l|x - 3|| + |4| < 6
1
|x - 3| + 4 < 6 — + —= 105 Dolu şişenin ağırlığı (x + 20y) olup - ’inin ağırlığı
1 4 49. Maliyet artış oranı (%) = ----------. 100 olup
(4) 1 5
|x - 3| < 2 (x + 20y)-- = 5y sağlam
20k + k 5 Ali 5 bardak almış olsun.
-2 < x -3 < 2 = 105
4 x + 20y = 25y 1
1 < x < 5 olup 5 - = 1 tanesi kırılmıştır.
21k ==4.105 x = 5y'dir. 5
x = 2, x = 3, x = 4 5 - 1 = 4 tanesi sağlamdır.
k ==4.5 Boş şişe x _ 5y 5y 1
değerlerini alabileceğinden x’in alabileceği 3 farklı olur. -1
k ==2 0'dir. Dolu şişe x + 20y 5y + 20y 25y 5 Maliyet artış oranı (%) = - - 1 0 0 = %25 artmıştır.
tam sayı değeri vardı. 4
Cevap B En az bilye alan - = — = 5 bilye almıştır. Cevap D Cevap D
4 4
Cevap B
D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ GENEL YETENEK GENELYETENEK D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ

50.1. {a , b, {c}} ^ A 54.360° 12 motif 56. Joystickin sağ tuşuna 7 kez, yukarı tuşuna 5 kez 59.
90°_____ y motif ve sol tuşuna 2 kez basıldığında karakter ilk duru­
II. {a , b} e A
ma göre 5 birim yukarı 5 birim sağa gitmiştir.
III. { a , b} e A, a e A, {c} e A olduğundan y = 3 motif (A)
Buna göre karakter, başlangıçtaki noktaya döne­
{{a , b}, a, {c}} c A’dır.
bilmesi için 5 birim aşağıya ve 5 birim sola gitme­
Cevap C 360° 1 2 motif lidir. Bunun için de 3 kere A tuşuna ve 2 kere B
120 ° z motif tuşuna basılmalıdır.
z = 4 motif (B) Cevap D
n(n + 1) |BF| ve |FC| olduğundan
51. Tn —1 + 2 + 3 + .,, + n ;
A B [EF] ± [BC], m(ÂEF) = m(DEF) = 54°,
10.11 12.13 Sıra sayısı
T, 3 4
‘ 10
2 2 |BF| = |CF| ve |DG| = |CF| olduğundan
Sıradaki taş sayısı 30 25
55 + 78 [FG] // [CD] ve m(EĞF) = m(CDE) = 108° dir.
Motif sayısı 3 4
133 bulunur. EFG üçgeninde iç açılar toplamından;
Taş sayısı 3.30.3 = 270 4.25.4 = 400

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Cevap A a +108°+ 54° = 180°

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


a = 18° dir.
A ve B motifleri için toplam
Cevap C
270 + 400 = 670 taş kullanılmıştır.
52. T12 =132 57. Bir çocuğun cinsiyete bağlı 2 durumu vardır. O
Cevap A hâlde 4 çocuk 24 = 16 farklı cinsiyet durumu olabi­
m (m +-1) 12.13
= 132 lir.
2 2
m(m + 1 ) En fazla bir kız olması
= 78 + 132
2 OK 4E veya 1K3E
m(m_+ 1) EEEE veya KEEE
- 210
a a

uı Tekrarlı permütasyondan EEEE -> 1 durum;
m(m + 1) = 420 > >■
55.360° 24 motif 41
Tekrarlı permütasyondan KEEE —> 4 farklı
m(m + 1) = 20.21
90° y motif
m = 2 0 'dir. 4+ 1
y = 6 motif (A) durum olup ’dır.
Cevap C ~ İ6~ “ 16
Cevap C
360° 24 motif
120 ° z motif
53. A li 3 g ü n arayla balık tutmaya gidiyorsa, Ali 4 gün­
z = 8 motif (B) 60. İABİ = = 3tv
d e b ir balık tutmaya gidiyor demektir. O hâlde
o k e k (4 , 5) = 20 günde bir birlikte balık tutmaya gi-
A ve B motiflerinden toplam 14 motif oluşturuldu­ 2ıt'
d iy o rla rd ır. 2 _ 5tt
İBCİ
ğuna göre, 24 - 14 = 10 tane de C motifi oluştur­ ~ ~ ~ 2
1 2 — 6 = 6 defa balık tutmaya gitmeliler.
muştur.
6.20 = 120 İCDİ = = 2ît
A motifi için 6.3.30 = 540 taş t
B motifi için 8.4.25 = 800 taş İEDİ = — = iv
1 2 0 7 58. [AB] // [DC] olduğundan, 2
— 7 1 7 C motifi için 10.5.x = 50x taş
m(ÂEF) = m(BÂE) + m(CFE)
5 0 kullanmış olup
65° = 20° + x Eğrinin toplam uzunluğu
4 9 540 + 800 + 50x = 2340
1 45° = x bulunur. 3tt + ^ + 2tî + ir = — it birimdir.
50x= 1000 2 2
K a la n 1 olup salı gününden 1 gün öncesi olan pa­ Cevap A
x = 20 taş Cevap E
z a rte s i günü gitmişlerdir.
Cevap D
Cevap E

0 0
G E N E L KÜLTÜR D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ
\*
8. Türkiye levantenleri özellikle Tanzimat Ferma- 11. Osmanlı Devleti’nde kadıasker; adalet, eğitim,
'K p & V b tn r | « ı û , : : r ' ■■
nı’ndan sonra ticaretle uğraşmak amacıyla Os­ kültür işlerine bakar, müderris ve kadıların atama­
manlI Devleti’nin kıyı şehirlerine, başta Fransızlar larını yapardı. Defterdar; ekonomiden sorumlu di­
ve İtalyanlar olmak üzere yerleşen AvrupalIların van üyesidir. Devletin ve padişahın hâzinesinden
1. II. Göktürk (Kutluk) Devleti’nin en parlak döne­ 4. Leyzade Mehmet Çelebi ile Karamanlı Mehmet soyundan gelen günümüzde Türkiye’de yaşa­ sorumluydu. Kapıkulu ulufelerini dağıtır, akçenin
mi Bilge Kağan dönemidir. Bu dönemde Kırgız- Paşa tarafından hazırlanan Kanunname-i Ali Os­ yan levantenleri ifade eder. Levantenler Tanzi­ değerini korurdu. Tevkii (Nişancı-Müftiyi Kanun)
lar, Karluklular, Türgişler, Basmiller egemenlik man ile kardeş katli yasallaşmış ayrıca müsadere mat Fermanı ile kıyı kentlerine gelerek Osmanlı padişahın fermanlarına beratlarına padişahın tuğ­
altına alındı. Bilge Kağan Çin ile yaptığı Şantan sisteminden, sancak sisteminden ve culüs bah­ Devleti’nde yaşamış ancak Osmanlı vatandaşı rasını çekerdi. Meşihat-ı İslamiye (şeyhülislam)
Savaşı’nı kazanarak Çin’i yendi. Daha sonra Çin şişinden bahsedilmiştir. Kanunname-i Ali Osman sayılmamışlardır. Bu nedenle de ne askerlik hiz­ divan kararlarının dine uygunluğunu denetlerdi.
ile antlaşma imzalandı. ile medreselerin yönetiminden, maaşlarından söz metine ne de vergi sistemine dâhil olmuşlardır. Fetva yetkisi sadece bu üyeye aitti.
Cevap C edildiği için bu kanun ilk yüksek öğretim mevzuatı Cevap E Cevap B
sayılmaktadır. Bu kanunla ilk kez örfi ve şeri hukuk
kuralları ve Osmanlı saltanat sistemi yazılı hâle
getirilmiştir.
Cevap E

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
12. III. Selim Dönemi’nde Avrupa’ya gönderilen ilk sü­

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


rekli elçimiz Yusuf Agah Efendi’dir.

2. Selçuklularda meliklik sistemi hükümdar çocuk­ Cevap E


larının eyaletlerde vali olarak görev yaptıkları ve 9. I. Abdülmecit Dönemi 1839-1861 yıllarını kapsa­
5. Osmanlı Devleti’nde sadrazam, nişancı, defterdar,
devleti yönettikleri sistemdir. Bu sistemle şehza­ maktadır. Bu dönemde 1848 yılında Macar ve
kazasker gibi kişiler Erkan-ı Devlet olarak nite­
delere yönetim tecrübesi kazandırılır. Meliklere Lehlilerin Rusya ve Avusturya baskınına karşı
lendirilmiştir. Divan-ı Hümayun üyeleri arasında
Sultan unvanı kullanma hakkı tanınmış fakat para Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla yaşanan mülte­
doğal olmayan üyeler arasında yer alıp ara sıra 13. OsmanlI’nın güçlü devletlerin desteği olarak ken­
bastırmaları ve kendi adlarına hutbe okutmaları ciler sorunu çıkmıştır. Bu olaydaki tutumu Osmanlı
divan toplantılarına katılan kaptan-ı derya, Erkan-ı disini yaşatmaya çalışması şeklinde uyguladığı
yasaklanmıştır. Meliklik sisteminin amaçları ara­ Devleti’nin Avrupa’daki prestijini artırmıştır. 1840
Devlet olarak nitelendirilmemiştir. politika denge politikası olarak nitelendirilmiştir.
sında; Londra Konferansı Mısır Sorunu çözmek amacıy­ İ Nizam-ı Cedid Ordusu ile Fransa arasında meyda­
• Ülke sınırlarını genişletmek Cevap D la toplanmış Osmanlı Devleti’nin iç sorunu olan
na gelen Akka Savaşı’nı Cezzar Ahmet Paşa ko­
• Taht kavgalarını engellemek Mısır sorunu bir dış sorun hâline gelmiştir. Alınan
mutasındaki Osmanlı ordusu kazanmış; ilk kez bu
kararlar neticesinde Mısır, Osmanlı Devleti’ne
• İslamiyet’i ve Türklüğü yaymak savaş sırasında Rusya, Boğazlar üzerinden Ege
bağlı kalacak fakat yönetimi Mehmet Ali Paşa ve
yer almaktadır. Denizi’ne geçmiştir. Fransa’nın Akdeniz’deki etkin­
çocuklarına bırakılarak Hidiv yönetimi oluşturula­
6. Kalabent sistemi ile Osmanlı Devleti suç işleyen liğini kırmak isteyen Ingiltere ve Rusya, OsmanlI’yı
Cevap B caktır. Abdülmecit Dönemi’nde yaşanan diğer bir
nüfuz sahibi kişilere ceza vermeyip idam yöntemi­ desteklemiştir. Osmanlı ilk kez bu olay ile yıkılana
gelişme de Kırım Savaşı sırasında istikraz adıyla
ni uygulamamış bu kişiler çeşitli adalara sürgün kadar denge politikası izlemeye başlamıştır.
İngiltere’den ilk dış borç alınması olmuştur.
edilmiştir. Bu sistemle nüfuz sahibi kimseler Ro­ Cevap A
dos, Midilli, Limni Adalarına gönderilmiştir. Cevap E

Cevap C

3. Çobanoğulları Beyliği, Emir Hüsamettin Çoban 14. II. Balkan Savaşı sırasında devlet politikası hâline
tarafından Kastamonu’da kurulmuştur. Bu dönem­ gelen Türkçülüğü ve Turancılığı savunan yazarlar
de Kastamonu önemli ilim ve fikir kenti hâline gel­ arasında; Fethi Tevetoğlu, Mehmet Emin Yurda­
7. OsmanlI’da vakıf sistemi ile hayır işleri ve sosyal
miştir. Astronomi, fizik, coğrafya, felsefe alanında kul, Gaspıralı İsmail Bey, Yusuf Akçura, Reşit Saf­
işlerin işleyişi sağlanmış; sağlık, sosyal, eğitim,
önemli bir bilim adamı olan Kutbuddin-i Şirazi, fet Atabinen, Zeki Velidi Togan ve Ziya Gökalp yer
ekonomi gibi alanlardaki ihtiyaçlar bu sistem ile 10. Namık Kemal’in 1828 Türk-Rus Harbi yanı sıra
ihtiyarat-ı Muzafferi adlı astronomi kitabını bu bey­ almaktadır. Sait Halim Paşa ise özellikle İstibdat
karşılanmıştır. Vakıf sistemi de ilk kez Orhan Bey 1853 Kırım Savaşı’ndaki Silistre Muhasarası’nı
liğin en önemli hükümdarı Muzafferrüdin Yavlak Dönemi’nde hâkim olan İslamcılık akımının temsil-
Dönemi’nde kurulmuştur. da anlattığı ilk temsilinin Gedikpaşa Tiyatrosunda
Arslan’a sunmuştur. cilerindendir.
Cevap B Güllü Agop Kumpanyası tarafından yapıldığı ese­
Cevap D rinin adı Vatan yahut Silistre'd\r. Cevap E
Cevap E

||jj|
D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ G E N E L KÜLTÜR G E N E L KÜLTÜR D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ

15. Çanakkale Cephesi OsmanlI’nın I. Dünya Sava­ 19.1926 yılında Türk gemisi ile Fransız gemisinin 23.3 Mart 1S24’te halifeliğin kaldırılma nedenleri ara­ 27. Barbarosso Harekatı: Nazi Almanya’sının Rus­
şı sırasında kazandığı tek cephedir. İngiltere’de çarpışması sonucu iki ülke arasında uluslararası sında; ya’yı işgal planının adıdır. VVehrmacht’ın Sovyet
hükümet değişikliğinin yaşanmasına neden olan bir sorun hâline gelen Bozkurt Lotus Davası, Mil­ • Saltanat yandaşlarının halifelik kanununa sı­ topraklarına saldırdığı 22 Haziran 1941 tarihinde
bu cephedeki başarı ile Mustafa Kemal, Kurtuluş letlerarası Daimî Adalet Divanında görüşülmüştür. başlayan harekat, Kızıl Ordu’nun Berlin’i işgal et­
ğınmaları
Savaşı lideri olarak görülmüş, İstanbul’u Kurtaran Yaşanan bu olay Türkiye’nin uluslararası arenada tiği 2 Mayıs 1945 tarihine kadarki Doğu Cephesi
• Halifeliğin Cumhuriyet ilkelerine uygun olma­
Adam ve Anafartalar Kahramanı sıfatlarını almıştır. elde ettiği en büyük hukuk zaferlerinden biridir. savaşlarının açılışını oluşturmaktadır.
ması
Bu savaş sırasında Mustafa Kemal’in karargâhını Türkiye adına süreci başarıyla sonuçlandıran Ata­ Yatıştırma politikası: II. Dünya Savaşı’na giden
• Dış güçlerin son Halife Abdülmecit Efendi’yi
kurduğu yere de “Kemalyeri” denilmiştir. let Bakanı Mahmut Esad Bey’dir. dönemde İngiltere Başbakanı Chamberlain’la öz­
kışkırtmaları
Cevap D Cevap A deşleşen politikadır. Almanya az sayıda Alman’ın
• Hindistan İsmailiye tarikat-ı liderlerinden Ağa yaşadığı Çekoslovakya’yı işgale başlayınca yatış­
Han ve Emir Ali’nin ismet Paşa’ya halifeliğin tırma politikası sona erdi.
kaldırılmaması yönündeki mektubu
Maginot hattı: Fransızların 1930’larda Almanlara
20 .1. TBMM kurucu bir meclistir. Kurucu meclis oldu­ • Yapılacak inkılapların önünün açılmak isten­ karşı oluşturduğu hattır. Bu hattı birbirinden bir top
ğunun kanıtları şunlardır: mesi atımı uzaklıkta 50 savunma kulesi ve bunlara bağlı
• Türkiye Devleti’ni kurması yer almaktadır. yer altı sığınaklarından oluşuyordu.

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
• Yeni bir anayasa hazırlaması

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


16. TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile şereflen­ Cevap E Pearl Harbour Baskını: Japon Amirali Soroku
dirilen ilçemiz Kastamonu’nun İnebolu ilçesidir. 9 • Düzenli orduyu kurması Yamamotu Pearl Harlbor baskının düzenleyicisi ve
Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla inebolu kayık­ • Hükümet kurması ve İstiklal Marşı’nı kabul et­ planlayıcısıdır. 7 Aralık 1941’de Japon savaş uça­
24. Türk Dil Kurumu: Türkçeyi yabancı kelimelerden
çılarının gayretleri nedeniyle inebolu beyaz şeritli mesi ğı Hawaii Adaları’ndaki savaş gemilerine saldırdı.
arındırmak, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak,
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Üssün kendisine fazla zarar vermedi. Bu olay üze­
Cevap E Türkçe gramer ve sözlük hazırlamak, Türkçenin
Cevap D rine ABD Kongresi 8 Aralık 1941’de Japonya’ya üç
bilim dili konusunda gelişmesini sağlamak gibi
gün sonra da Almanya ve İtalya’ya savaş ilan etti.
amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur. Türk
Dili Tetkik Cemiyetinin adı Türk Dil Kurumu olarak S Normandiya Çıkartması: İkinci Dünya Savaşı’nda
3
gj 21. Lozan Konferansı’na katılacak Türk Delegasyo- değiştirilmiştir. Türk Dil Kurumunun ilk başkanı ise Müttefik devletlerin 5 Haziran 1944'te Avrupa’nın
§ nunun seçimi sırasında Mustafa Kemal; Mudanya Semih Rıfat Horozcu’dur. □ kuzey kesiminde, Normandiya kıyılarında
■II
> Ateşkes Görüşmeleri’nde büyük başarı sağlamış Fransa’yı işgalden kurtarmak için düzenledikleri
Cevap A
ve kendisinin her konuda güvenini kazanmış olan harekattır.
17. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ismet İnönü’yü tercih etmiştir. Mustafa Kemal’in Cevap A
ismet İnönü’yü Lozan Barış Görüşmeleri’ne baş 25.6-7 Eylül Olayları 1955’te Adnan Menderes Döne-
ardından İstanbul’a gelen Mustafa Kemal İstan­
temsilci olarak göndermek istemesi üzerine İsmet mi’nde gerçekleşmiştir. Atatürk’ün Selanik’teki
bul’daki İtilaf Devletleri gemilerini görünce yaveri
İnönü Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Bu sı­ evinin bombalandığı iddiasıyla yaşanan Ruslara
Cevat Abbas’a “Geldikleri gibi giderler.” diyerek
rada Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Yusuf karşı yapılan tahrip ve yağma olaylarıdır. Tunce- 28. Türkiye bulunduğu mutlak konuma göre Kuzey Ya­
tepkisini göstermiştir.
Kemal Bey istifa etmiştir. li-Dersim Olayları Mart-Haziran 1937’de gerçek­ rım Küre’de yer alan bir ülkedir. Bu duruma bağlı
Cevap B leşmiştir. Ağrı İsyanı ise 16 Mayıs 1926’da Ağrı ve
Cevap A olarak;
çevresinde bazı aşiretlerin çıkardıkları isyandır. • Kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalır.
Cevap A • Gündoğumu ve günbatımı süresi uzar.

22.23 Şubat-12 Mat 1921 tarihinde toplanan Londra • Yer çekimi artar.
26.5 Ekim 1925’te; Almanya, Fransa, İngiltere, İtal­ Meridyen aralıkları daralır.
Konferansı ile Sevr Antlaşması’nı yumuşatmak
ya, Belçika, Polonya ve Çekoslavakya arasında
suretiyle TBMM’ye kabul ettirmek isteyen İtilaf Cevap D
18. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar’ın İstanbul’da çıkar­ Locarno’da bir konferans toplanmış, görüşmeler
Devletleri’nin amacı gerçekleşememiş; konfe­
dıkları gazetenin adı Minber’dir. 1 Kasım 1918’de sonunda 16 Ekim 1925'te Locarno Antlaşması
ransa İstanbul Hükümetini temsilen Tevfik Paşa,
hazırlanarak 1 Aralık 1925’te Londra’da imzalan­
yayın hayatına başlayan Minber gazetesi günlük Ankara Hükümetini temsilen Bekir Sami Bey ka­
mıştır. Konferansa katılan devletleri savaştan ko­ 29. Türkiye’de maden çeşitliliği en fazla olan bölüm
olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar. Gazetenin ba­ tılmıştır. Konuşma sırası Tevfik Paşa’ya geldiğinde
rumak ve bu devletler arasında çıkacak her türlü Yukarı Fırat’tır. Yani haritada III numara ile gösteri­
şında Fethi Bey vardır. İmtiyaz sahibi ve sorumlu “Türk milletinin gerçek temsilcisi TBMM’dir.” diye­
anlaşmazlığı barış yoluyla çözümlemeyi amaçla­ len alandır.
müdürü ise Dr. Rasim Ferit’tir. rek sözü TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’e bırak­
yan Locarno Antlaşması’yla Almanya uluslararası
Cevap B mıştır. Cevap C
iş birliğine girmiş oldu.
Cevap B
Cevap C

© II
D E N E M E S IN A V ! - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ G E N E L KÜLTÜR G E N E L KÜLTÜR D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ

30. Grafiğe bakıldığında dört kıyı bölgesinde sebze 35. Türkiye ihracatında 2015 verilerine göre beş ülke 40 . Türkiye’nin mutlak konumundan dolayı gece gün­ 46. • İşkence yasağı, insan haklarına saygılı devlet
üretiminin %78 oranında yani ülke üretiminin 4/5’i sıralaması düz süreleri ve farkı güneyden kuzeye doğru artar. niteliğinin
oranında yapılmaktadır. 1. Almanya Buna göre fark en kuzeyde yer alan şehirde fazla • Din devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi,
Cevap 8 2. İngiltere olur. laik devlet niteliğinin
3. Irak Cevap D • Planlama ve kamulaştırma, sosyal devlet nite­
4. İtalya liğinin
5. ABD
41 . Seçenekler arasında verilen yer altı kaynakla­ • Çok partili rejim, demokratik devlet niteliğinin
şeklindedir. rından ülkemizde en fazla çıkarılanı kromdur ve
31. Birinci öncülde bahsedilen madencilik haritada • Vergide adalet ise sosyal devlet niteliğinin so­
Cevap B Türkiye’nin kromda dışa bağımlılığı yoktur. nucudur.'
L ile gösterilip Batman’daki petrol çıkarım alanı­
dır. K ile gösterilen alan ayçiçek ekim alanı olan Cevap E Cevap C
bitkisel yağ sanayi üretiminin olduğu alandır, II.
öncülde bahsedilir. Son olarak M ile gösterilen ve 36. Soru kökünde bahsedilen durumun nedeni enlem­
III. öncülde bahsedilen uzun çayırların geniş yer dir. D seçeneğinde bahsedilen durumun nedeni de 42. Çatalhöyük Konya, Belkıs Harabeleri Gaziantep,
kapladığı Doğu Anadolu Bölgesi yaylalarındaki bü­ yine enlemdir. Ve sonuçların nedeni aynıdır. Kültepe Höyüğü Kayseri’de bulunmaktadır. 47. Birden çok devletin bir anayasa etrafında bir araya
yükbaş hayvancılık alanlarıdır.

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Cevap D

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


Cevap B geldiği devlet yapısına federal devlet denir. ABD,
Cevap C
Almanya, Kanada ve Rusya federal devlet yapısı
ortaya koyarken Fransa tek devlet yani üniter ya­
37. Kolay çözünebilen karstik yapıların en yaygın ol­ pıya sahiptir.
43. Mutlak nem / maximum nem = bağıl nemdir.
32. Türkiye hem otomotiv mallarını (otomobil, yedek duğu bölge Akdeniz Bölgesi’dir. Ancak Ergene Cevap E
parça) ihraç ederken hem de otomotiv malları sa­ Yani mutlak nemin fazla maximum nemin az oldu­
Ovası Trakya’da bulunan tektonik bir ovadır.
nayide ithal ürün kullanmaktadır. Bu nedenle dış ğu nemli denizel alanlarda bağıl nem oranı fazla
Cevap B olur. Yağışın fazla olduğu yerlerde bağıl nem de
alım ile dış satım arasındaki fark azdır.
yüksektir. 1
Cevap B
Cevap A 48. • Hukuk kuralları maddi, din kuralları manevi
38. Haritada güneşlenme süresinin dağılışı gösteril­ yaptırımlara dayalıdır.
miştir. Haritaya bakılarak • Hukuk kuralları değişken ancak din kuralları
33. Türkiye’de iç ticaretin gelişmesinde;
A) Güneşlenme süresi en fazla Güneydoğu Ana­ 44. A) Et ve süt üretimi - Kars dogmatiktir.
A) Ulaşım ağının gelişmesi dolu Bölgesi’ndedir. • Hukuk kuralları devlet tarafından konulur ve
B) Halı - Uşak
C) Millî gelirin yükselmesi B) Güneşlenme süresinde en fazla değişim Doğu yaptırımları devlet tarafından uygulanır.
Anadolu Bölgesi’nde görülür. D) Alüminyum fabrikası - Seydişehir
D) Tüketici nüfusun fazla olması • Din kuralları ilahi temellere dayanır.
C) Güneşlenme süresinin en az olduğu yer bulut­ E) Linyit kömürü - Soma
E) Bölgeler arası yetiştirilen tarım ürünlerinin fark­ Bu ifadelere göre hukuk ve din kurallarının ortak
lılık göstermesi luluğun da en fazla olduğu yerdir. ile özdeşleşmiş alanlardır. Ancak Niğde'nin Bor özelliği ikisinin de yazılı kaynaklara dayalı olmasıdır.
etkili olmuştur. E) Türkiye’de güneşlenme süresi genelde güney­ ilçesi bulunmasına rağmen bor yataklarına sahip
Cevap A
den kuzeye doğru azalmaktadır. değildir. Bor madeni Eskişehir, Balıkesir, Bursa ve
Ancak tarım alanlarının genişlemesi iç ticarette
bilgilerine ulaşılabilir. Ancak haritadaki güneşlen­ Kütahya’da önemli yataklara sahiptir.
pek fazla etkili değildir.
me süreleri farkı 1250 saat değil 1250 saatten faz­ Cevap C
Cevap B ladır.
Cevap D 45. Türkiye’de 1980’lerden sonra tarımda makineleş­ 49. Mahkemelerde somut bir olaya karşı, hukukun ön­
menin ve sulu tarım alanlarının artması gibi ne­ celikle yazılı kaynaklarına, eğer yazılı kaynaklarda
denler sonucu tarım ürünlerinin çeşidi ve üretim karşılık yoksa yazısız kaynaklara uyma zorunlulu­
34. Akdeniz Bölgesi’nde kış mevsiminde de tarım ve miktarında artışlar gerçekleşmiştir. ğu vardır.
39. Akdeniz Bölgesi kırıklı bir yapı yaygın değildir ve
seracılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bu nedenle Tarım ürünü üretim miktarı ve çeşitliliği artarsa Bilimsel doktrinler ve yargısal içtihatların oluştur­
termal kaynak potansiyeli düşüktür. Bu nedenle
meydana gelecek bir zirai don olayından ekono­ tarıma dayalı endüstri de buna bağlı bir gelişme duğu yardımcı kaynaklara ise uyulma zorunluluğu
akarsuların birçoğunun termal kaynaklardan bes­
mik olarak en fazla Taşeli yöresi etkilenir. gösterir. yoktur.
lendiği söylenemez.
Cevap O Cevap C Cevap B
Cevap E
D E N E M E S IN A V I - 3 Ç Ö Z Ü M L E R İ G E N E L KÜLTÜR

50.1982 Anayasası’nda yapılan 2010 değişikliği ile 55. Hindistan’a ulaşan yeni ticaret yolları bulmak için
siyasi hak ve ödevler arasına; başlatılan Coğrafi Keşiflere öncülük eden ilk ülke
• bilgi edinme hakkı Portekiz olmuştur. Portekiz’den sonra ispanya ke­
şifleri devam ettiren ülke olmuştur.
• kamu denetçisinden yararlanma hakkı
Cevap D
eklenmiştir.
Cevap C

56. İsmini, inşa ettiren firma olan Gustave Eiffel’den


51.TBMM’nin kendisiyle ilgili düzenlemeleri içeren
alır. Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasın­
parlamento kararları;
da Gustave Eiffel’in firması tarafından, Fransız
• TBMM Genel Kurul kararlarıdır. Devrimi’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde dü­
• Cumhurbaşkanı imzasına sunulmaz ve cum­ zenlenen Expo 1889 Paris fuarının giriş kapısı ola­
hurbaşkanının veto hakkı yoktur. rak inşa edilmiştir. Aslında kulenin mimarı Gustave
• TBMM Başkanlığı tarafından Resmî Gazete'de Eiffel değil, İsviçreli Maurice Koechlin’in siparişi
yayımlanır. üzerine tasarlayan Stephen Sauvestre’dir.
Cevap A S ^
• İstisnalar dışında yargıya kapalıdır. "O T3
W V)
'■< V)
Cevap C
¡t *
< 0)
57. Kuvvetler ayrılığı, devlet organları olan yasama, ^ D
52. Cumhurbaşkanı tarafından bir milletvekiline baş­ -h Q)
Q) 7T
bakanlık görevi verilir. Görevi alan milletvekili en yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış
S >
çok 45 gün içerisinde bakanları belirler. Bakanlar oldukları bir devlet yönetim modelidir. Bu mo­
Kurulu listesinin cumhurbaşkanı tarafından onay- § delin fikrini ortaya ilk kez atan Düşünür Fransız o <.
Montesquieu’dur. ,
lanmasıyla hükümet kurulmuş olur. ¡¡İ
Bakanlar Kurulunun, TBMM’den güvenoyu alması S
Cevap C S *co
V)
hükümetin göreve devamı anlamı taşır. >
T3 D
Cevap E V) O
V) 7T
58. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), * E:
0) 3
daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek •< 0)
53.1982 Anayasası’na göre yüksek mahkemeler: =3 =3
Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Baş­ 0)
• Anayasa Mahkemesi >
bakanı Antonio Guterres’in, yeni BM Genel Sekre­ ¿T «n
• Yargıtay teri seçilmesi konusunda uzlaştı. » <'
< -■
Danıştay Cevap E

• Askerî Yargıtay
• Askerî Yüksek idare Mahkemesi
• Uyuşmazlık Mahkemesidir 59. Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan yapımı 1973’te
tamamlanan Boğaziçi Köprüsü’nün ismi 2016’da
Cevap D
15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir.
Cevap A
54. Genel idari kolluk makamları:
• Bakanlar Kurulu
• içişleri bakanı
60. Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, Dünya
• Valiler
Kulüpler Şampiyonasının finalinde karşılaştığı
• Kaymakamlar İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore’yi 3-2 ye­
Cevap C nerek üst üste 2 . şampiyonluğuna ulaştı.
Cevap C