You are on page 1of 70
4 Sint este urmériti conform legil. Reproducerea Interits, Nerespeotaces Standarde::, 16 Pag PRETUL Ler 475, fot REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DB STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10144/4-83 @ | CONSILIUL NATIONAL AMEN, ERS Inlocuieste : — TENTRU semmpa” |, AMENAJAREA INTERSECTIILOR SI_TEHNOLOGIE DE STRAZI | INSTITUTUL ROMAN ar intii de prok DE Clasificare si preseriptii de proiectare Clasiticarea alfspumerics STANDARDIZARE on STREET CnossiNGs DEVE. AMENAGENENT DES cyoiss- | YCTPONCTEO TEPECENENUA ccunnteaton LOPMENT a ancationg | Slaltictan ef prasdeect on we, | Rascergunan ee ipenmveuran and Gesigm specticatone de Tetablissemeat ov projet” ‘Bpoeirnponassia 1 GENERALITATI 1.1 Obieet: si domenin de aplieare : Prozentul standard stabileste clasificarea si prescriptitle de proiectare pentra a:splasarea, amenajarea si caleulul elementelor componente ale interseotiilor de strizi de diferite catagorii tebnice, din localitatile urbane si rurale. Prevederile prezentului standard ou se aplics la: = intersectiile drumurilor din afara localitutilor, din incinte industriale precum gi ale urilor de acces si do exploatare interzise cineulajiel publice; ._ — amenajarea pietelor agroalimentare, pietslor aferenté unordotiiri social-economice (ex. expozitii, stadioane) care indeplinese alte tunctii majore decit cele de circulatie general ; — caleulul capacitiitii de circulatie pentru intersectii de strizi. = a 12 - Alektuirea si amendjarea intersectiilor se ya efectua astfef inctt s& se!asigure : — fuenta circulatiei de vehicule, pietoni si biciclisti cu consum minim de eneigie 3i timp, in condipii de siguransa si confort; = Tezervarea spafillor necesare amplasiinii refelelor tehnico-edilitare gi a echipamentelor tehnice de semnalizare gi dirijare a cieulatiei; : ~ incadrarea ansamblului de lucriri aferente interseotiilor in specificul zonei ur- bane limitrofe; : , : ~ seducerea 1a strictul necesar a terenului ocupat si a volumelor de lucriti corespun-, zitor gradului de ocupare a terenului si condifillor topogratice, geotehnice gi hidrologice, 1.3 Proiectarea si amplasarea intersectiilor se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale schifei de sistematizare a localitapii, pe baza studiului de dezvoltare i ongani- zare a circulatiei intocmit pentru o perioadi de perspectiva de minimum 15 ani, 1.4 Cazurile admisibile dé relafii ale traficului pentru diferitele categorii tehnice de striizi care se pot intersecta sint conform STAS 10 144/3-81. 1.5 Dirijarea circulatiei si traversirile de pietoni in intersectii se Yor face in conformitate cureglementarile legale in vigoare 5i a prescriptiilor din STAS 1848/1. ..3-71, STAS 1848)4-78, STAS 1848/5-82 5i STAS 1848/6-77. : 1.6 In anexd la prezentul standard se dau orientatiy intensitifile traficului total oe intré {in intersectii pentru diferitele tipuri de amenajare a acestora. 1.1 Amenajarea intersectiilor impun lucrari de sistematizare vertical% care se vor fate oO respunzitor categoriei tehnice a strizilor ce se intersecteazd, stabilindu-se cotele de nivel ¢ Pantele cdilor de circulatie siale elementelor componente ale intersectiel, finindu-se seama gi de amplasamentele si cotele de nivel ale retelelor tehnico-edilitare, precum si de Iucririle de eva- cuare a apelor. 4 h, ‘Aprobat de. > INSTITUIUL ROMAN DE STANDARDIZARE Blaborat initial im 1982 Dats inter in vigoare: Str. Roma nr. 32-34 BUCURESTI 1983-02-01 ‘Telex 11312 CNST R 2 INTERSECTHLOR asiizi? Pinot de vedere functional si al roglementirilor destisurdris traficului, interseetile clasified contorm schemei: — Dirijare mam r — Cu circulatie lee dirijare neeanalizati | _ Cy diijare —> — Sem: Intersectii 7 : enn da Scelagi _ a cireulatio —Fird dirijare —Semafor cu nivel” wnalizata ix (regan de * | —0u dirijare—~ | _ program fis circulatie) programe multiple —Canalizat si Insts Es — Instalagii ow —Cu un pasaj eu dirijare —— program colectiv « denivelat ~Canalizat fara unda-verde Intersectii ciate denivelate ra ~ {atriai-iesiricama~ | _ rostatatié ou selt lizate cu control si comands —Cu mai dirijare —~ ® multe pasaje denivelate — Intriri-iegiri caualizate fri dinijare lL 2.2 Din punct de vedere geometric, al num&rului de accese {brate sau ramuri concurente), Precum si al dispunerii in plan, intersectiile la acelagi nivel se chute ae 5, sou bifuren pu irektamuri cu sau #808 insule; eare pot fi oblice fig. 1 a, normale (in) 2g 1, Sau bitarcatii (in Y), fig. 1.0, Tatersectia este nore gone unghiu! ‘dintre ramurile adiacente este cuprins intre 75°...105°; 5 intersectii cu patru ramuri (incrueisii) # (in cruce) fig. 2.4, sau oblice fig. 2b; 7 Intersectii cu cinei sau mai multe brate metral ions, Stratorii previzute cu insuld centralt, gi ou circulatie continus pe un sa epuimetzal ; de ex: giratie ou patru ramuri normale fs, 3's, oe fase ramuri fig. 35, siratie bu utbind fig. 3, si ew giratie normals cu trecere secantd penne directia principal’ echipats cu semafoare fig. 3d. ig. 2, cusau fir’ insule, care pot fi normale a *b Fe 1 (@,b.6) fl \ = La? . I Ss Fig. 2 (2.4) Mt - STAS 10 144/483 + Fig. 8 bed) - ‘ eer pisaje la niveluri diferite, intersectille denivelate se pot clasifica astfel: — cu trei rainuri, in forms de tritinghiuri cu 3 pasaje fig. 44, in forma de trompeti dublé cu pasaj la 2 nivele fig. 4 9, in forma de trompeti dubli cu 2 pasaje fig. 4, in forma de ‘trompetd simpli cu un singur pasaj fig. 4d; ~ - — ou 4 ramuri in forma de trifoi cu 4 foi fig. 4 , cu 2 bucle fig. 4 f, in forma de romb fig. 4 9, sav.cu accese bilaterale fig. 4h. 24, Din punct de vedere al organizirif trafieului, pieyele de circulatie se clasificd in — piete cu circulatie dispusd longitudinal, rezuitate din amenajarea mai multor inter- ° seofii apropiate ale unei strzi de categoria tehnick I sau II, fig. 53 — piete cu traversare ‘direct a fluxtfrilor prioritare gi inel giratoriu, tig, 5} gi fig. 5.05 — Piefe cu circulafia dispus& perimetral pe una sau mai multe laturi, fig. 5d. Fie € (abe dete a)