You are on page 1of 21

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

ให้ข้าราชการครู ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนการเงินอนุมัติ

การเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

2. เมื่อได้รับการยืนยัน สถานะการลงทะเบียน ทั้ง 5 สถานะ ให้ดาเนินการพิมพ์ใบลงทะเบียน


จะได้เอกสารใบลงทะเบียนจองที่นั่งหลักสูตร (การเงินได้ตรวจสอบปรับปรุงอนุมัติค่าใช้จ่ายแล้ว)
 ใช้ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ) ที่ได้รับอนุมัติแล้วเพื่อยืมเงิน
หลักฐานที่ใช้ในการยืมเงิน เบิกเงินและล้างหนี้เงินยืม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ข้าราชการครูที่ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรเดียวกันหรือต่างหลักสูตร ที่ไปอบรมวันเวลาใกล้เคียงกัน


ซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน ให้เขียนสัญญายืมเงิน 1 คน ยื่นขอยืมเงินที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
การยืมเงิน
1. หนังสือนาส่งการยืมเงิน
2. สัญญายืม (ต้นฉบับ) จานวน 2 ฉบับ
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต้นฉบับ) จานวน 2 ฉบับ
(แสดงยอดรวมของแต่ละรายการเบิกเงินแต่ละประเภท เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน)
4. ใบลงทะเบียนจองที่นั่งหลักสูตร (ที่การเงินอนุมัติในระบบแล้ว) /รายละเอียดหลักสูตร
5. บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (กรณีเป็นคณะ)
6. สาเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติแล้ว)

การล้างหนี้เงินยืม
1. หนังสือนาส่งล้างหนี้เงินยืม
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
3. สาเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติแล้ว)
4. กาหนดการ / หลักสูตรฝึกอบรม
5. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
6. ค่าที่พัก (ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม)
7. ค่าพาหนะ รถโดยสารประจาทาง ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม
8.1 การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก/สถานที่ปฏิบัติราชการ
ปกติ จนกลับถึงที่พัก/สถานที่ปฏิบัติงานปกติ และกรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้ ในวันที่จัดฝึกอบรมให้
คานวณจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับฝึกอบรมดังนี้
จัดอาหาร 1 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
จัดอาหาร 2 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
จัดอาหาร 3 มื้อ งดจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
8.2 กรณีค่าเช่าที่พักได้รวมค่าอาหารเช้าไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้จัดการฝึกอบรมได้จัดอาหารให้แล้ว
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ออกเดินทางจากบ้านพักจังหวัดชุมพร วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
เพื่อเดินทางเข้ารับการอบรมในกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561 และกลับถึงบ้านพัก
จังหวัดชุมพร วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. ระหว่างการอบรมผู้จัดการฝึกอบรมได้จัด
อาหารกลางวันให้กับผู้เข้าอบรม รวมทั้งโรงแรมคิดค่าห้องพักรวมอาหารเช้าแล้ว
ตัวอย่างการคานวณจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เวลา 06.00 น. เท่ากับ 5 วัน 22 ชั่วโมง ถือเป็น 6 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท เท่ากับ 1,440 บาท
หัก มื้ออาหารที่ผู้จัดฝึกอบรมจัดให้ รวม 10 มื้อๆ ละ 80 บาท (1 ใน 3 ของอัตรา
ค่าเบี้ยเลี้ยง) รวมหักค่าเบี้ยเลี้ยง 800 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับในครั้งนี้ 1,440 – 800 = 640 บาท
กรณีส่งเบิก (ไม่ได้ยืมเงิน)
1. หนังสือนาส่งขอเบิกเงิน
2. ใบลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
3. สาเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติแล้ว)
4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
5. กาหนดการ / หลักสูตรฝึกอบรม
6. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
7. ค่าที่พัก (ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม)
8. ค่าพาหนะ รถโดยสารประจาทางใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
9. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม
9.1 การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก/สถานที่ปฏิบัติราชการ
ปกติ จนกลับถึงที่พัก/สถานที่ปฏิบัติงานปกติ และกรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้ ในวันที่จัดฝึกอบรมให้
คานวณจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับฝึกอบรมดังนี้
จัดอาหาร 1 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
จัดอาหาร 2 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
จัดอาหาร 3 มื้อ งดจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
9.2 กรณีค่าเช่าที่พักได้รวมค่าอาหารเช้าไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้จัดการฝึกอบรมได้จัดอาหารให้แล้ว
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ออกเดินทางจากบ้านพักจังหวัดชุมพร วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
เพื่อเดินทางเข้ารับการอบรมในกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561 และกลับถึงบ้านพัก
จังหวัดชุมพร วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. ระหว่างการอบรมผู้จัดการฝึกอบรมได้จัดอาหาร
กลางวันให้กับผู้เข้าอบรม รวมทั้งโรงแรมคิดค่าห้องพักรวมอาหารเช้าแล้ว
ตัวอย่างการคานวณจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เวลา 06.00 น. เท่ากับ 5 วัน 22 ชั่วโมง ถือเป็น 6 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท เท่ากับ 1,440 บาท
หัก มื้ออาหารที่ผู้จัดฝึกอบรมจัดให้ รวม 10 มื้อๆ ละ 80 บาท (1 ใน 3 ของอัตรา
ค่าเบี้ยเลี้ยง) รวมหักค่าเบี้ยเลี้ยง 800 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับในครั้งนี้ 1,440 – 800 = 640 บาท
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนา ให้รับรองสาเนาถูกต้อง
ตัวอย่างหนังสือ
ตัวอย่างกรณียืมเงิน

ที่ ศธ .............../................... โรงเรียน...............................................


.............................................................
.............................................................
มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อานวยการสานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สัญญายืม (ต้นฉบับ) จานวน 2 ฉบับ
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต้นฉบับ) จานวน 2 ฉบับ
3. ใบลงทะเบียนจองที่นั่งหลักสูตร, รายละเอียดหลักสูตร จานวน 1 ชุด
4. บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนฯ (กรณีเป็นคณะ) จานวน 1 ชุด
5. สาเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ จานวน 1 ฉบับ
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ดังนี้
1.หลักสูตร................................................................................................................... ในวันที่
..........................................................................................ณ...............................................................................
2.หลักสูตร................................................................................................................... ในวันที่
..........................................................................................ณ...............................................................................
โรงเรียน.............................................................ขอส่งเอกสาร ยืมเงินตามโครงการดังกล่าว
จานวน.......................ราย รายละเอียด ดัง นี้
1. ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน......................................บาท
2. ค่าที่พัก เป็นเงิน......................................บาท
3. ค่าพาหนะ เป็นเงิน......................................บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน......................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่ม....................................................
โรงเรียน..............................................
โทร.....................................................
ตัวอย่างใบลงทะเบียนจองที่นั่งหลักสูตร
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มสาระ...........................................โรงเรียน........................................................................
ที…่ ……………......................-.....................................วันที่…………………………………………………………………….
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน................................................................
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจาปีการศึกษา 2561 และให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา นั้น
ข้าพเจ้า........................................................ตาแหน่ง.............................................พร้อมด้วย
..............................................................................................................................มีความประสงค์ขอเข้ารับการ
พัฒนา หลักสูตร............................................................................................. รุ่นที่.........................ระหว่าง
วันที่.......................................ณ............................................................................... ................................
ออกเดินทางวันที่ ..................................... กลับถึงที่พักในวันที่........................................โดยใช้ยาน พาหนะ
ประจาทาง/.................................................................รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพ ร้อมนี้ (ต้นเรื่อง/
ใบลงทะเบี ยน/หลั กสู ตร) ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่าการเดินทางไปราชการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าพเจ้าโดยตรงและจะรายงานการปฏิบัติราชการให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบเมื่อกลับจากราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(...........................................................)
ตาแหน่ง ครูโรงเรียน.................................................

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..................................................................................................

(...........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน.................................
บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาแนกรายคน ตามหลักสูตร และวันที่จัดอบรมตามหลักสูตร
โรงเรียน.....................................................................................
เพื่อประกอบสัญญายืมเงินของ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................

ระยะเวลาอบรม
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมค่าใช้จ่าย
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ตัวอย่างการกรอก
1. นางสาวเอ*** 6000004395 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 29 ก.ค.61 30 ก.ค.61 7,000 - 1,200 300 8,500
ทางวิชาชีพ

2 นางสาวบี 6000005995 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 29 ก.ค.61 30 ก.ค.61 3,000 - 600 - 3,600


การเรียนรู้สื่อออนไลน์

3 นางสาวซี 6000004555 การพัฒนากิจกรรมการ 30 ก.ค.61 30 ก.ค.61 5,000 - - - 5,000


เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงการ

รวม 15,000 - 1,800 300 17,100

หมายเหตุ 1. เรียงตามวันที่เข้ารับการอบรม
2. *** คือตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมในการยืมเงิน (หลักสูตรเดียวกัน หรือต่างหลักสูตร แต่วันที่ไปอบรมใกล้เคียงกัน)
3. จัดส่งสัญญายืมเงินถึงกลุ่มบริหารงานการเงินล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ ก่อนถึงวันอบรม
ตัวอย่างกรณีล้างหนี้ยืมเงิน

ที่ ศธ .............../................... โรงเรียน...............................................


.............................................................
.............................................................
มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อานวยการสานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบการล้างหนี้เงินยืมราชการ จานวน 1 ชุด
ตามที่ โรงเรียน………………………………………………………………ได้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นั้น
โรงเรียน....................................................................ขอส่งเอกสารเพื่อล้างหนี้เงินยืมราชการ
ดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน......................................บาท
2. ค่าที่พัก เป็นเงิน......................................บาท
3. ค่าพาหนะ เป็นเงิน......................................บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน......................................บาท
5. เงินสด (ถ้ามี) เป็นเงิน......................................บาท
รวมเป็นเงิน……………………………………….บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่ม....................................................
โรงเรียน..............................................
โทร.....................................................
ตัวอย่างกรณีส่งเบิก (ไม่ได้ยืมเงิน)

ที่ ศธ .............../................... โรงเรียน...............................................


.............................................................
.............................................................
มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อานวยการสานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย จานวน 1 ชุด
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมตามโครงการพัฒ นาครู
รูปแบบครบวงจร ดังนี้
1.หลักสูตร................................................................................................................... ในวันที่
..........................................................................................ณ...............................................................................
2.หลักสูตร................................................................................................................... ในวันที่
..........................................................................................ณ...............................................................................
โรงเรียน.............................................................ขอส่งเอกสาร ยืมเงินตามโครงการดังกล่าว
จานวน.......................ราย รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน......................................บาท
2. ค่าที่พัก เป็นเงิน......................................บาท
3. ค่าพาหนะ เป็นเงิน......................................บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน......................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่ม....................................................
โรงเรียน..............................................
โทร.....................................................
สัญญาเงินยืมเลขที่…………………......................…...………..… วันที่…………..……………………….… (ส่วนที่ 1)
ชื่อผู้ยืม……………………………….....(1)..........………............…. จานวนเงิน……………..………………บาท แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ……………………….(2)…………………...………
วันที่……(3)……เดือน…….……….……..….พ.ศ………..
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ………………(4)……….…………………………
ตามคาสั่ง/บันทึกที่………………............(5)........………………..ลงวันที่…………....……………....ได้อนุมัติให้
ข้าพเจ้า……………………(6)…………………….……..ตาแหน่ง………………………………………………………..…..…………....…..
สังกัด………………………………………….……..........พร้อมด้วย……….........…………(7)……………………….….…………..…….
……………………………………………………………....……………………………………………………………………………….……………
เดินทางไปปฏิบัติราชการ (ที่ไหน/เรื่องอะไร)……….…...……………………(8)…………………..….………………………….…..
…………………………………………………………………………………....…………………………………………………….…………………
โดยออกเดินทางจาก
[ ] บ้านพัก [ ] สานักงาน [ ] ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่……..เดือน……..(9)……...พ.ศ.......……เวลา………..น.
และกลับถึง [ ] บ้านพัก [ ] สานักงาน [ ] ประเทศไทย วันที่…..…เดือน………(9)..……..พ.ศ……….เวลา….…….น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้……………….วัน……………….ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับ [ ] ข้าพเจ้า [ ] คณะเดินทาง ดังนี้ (10)
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท………………………………………………..จานวน……………...วัน รวม………………….…...บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท…………………………………………………………....จานวน……………..วัน รวม………………………..บาท
ค่าพาหนะ…………………………..………………………………………………………………………….….รวม…………...………….บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น……………..……………………............……………………………………………………… .รวม………………..……บาท
รวมเงินทั้งสิ้น….………………………………บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน……........(11)…………..ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………. ผู้ขอรับเงิน
(…………………………………………...)
ตาแหน่ง……………………………………………..
-2-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว อนุมัติให้จ่ายได้
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ลงชื่อ…………………(12)…………………… ลงชื่อ…………………(13)…………………
(…………………....…………………) (…………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………… ตาแหน่ง………………........…………….
วันที่……………………………. วันที่…………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน………………………(14)…………………….บาท
(…………………………………………………………………………………..…………….) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ………………(15)…………........ผู้รับเงิน ลงชื่อ………………(16)………..….ผู้จ่ายเงิน
(………………...…………………………..) (………...............………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………… ตาแหน่ง………………………….………..………
วันที่…………………………………………….. วันที่………………………………..……………….
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่………………………………...……วันที่………………………………………..
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………….....……………………………(17)……………………………………..…………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

คาชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ


เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลา
ที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน
กรณีที่มีการยืม เงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
(ส่วนที่ 2)
แบบ 8708
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชื่อส่วนราชการ................................................................................จังหวัด ....................................
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ......................................................................................ลงวันที…่ …………เดือน .......................................พ.ศ.......................
ลาดับ ค่าใช้จ่าย (20) ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
ที่ ชื่อ (18) ตาแหน่ง (19) รวม (21) หมายเหตุ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ผู้รับเงิน (22) ที่รับเงิน (23)

รวมเงิน (24) ตามสัญญาเงินยืมเลขที่…………..วันที…่ ………………………

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………… (25)…………….......................................................................…ลงชื่อ.........…....(26)……………………………ผู้จ่ายเงิน


(…………………………………………………)
คาชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าทีพ่ ักให้ระบุอัตราวันละและจานวนวันทีข่ อเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ ตาแหน่ง………………………………………………
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม วันที่………………………………..………..
3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จา่ ยเงิน
แบบ บก.111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (27)
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่ายเงิน จานวนเงิน หมายเหตุ
......................... 1. ค่ารถ……………………………..………จากบ้านเลขที่…………………... .................…….
หมู่ที่………ถนน/ตาบล…….……………อาเภอ………………..…………… .................…….
จังหวัด……………………………ถึง………………………………………….…… .................…….
เที่ยวละ………………..…บาท ไป-กลับ จานวนเที่ยว................เที่ยว .................…….
เป็นเงิน ...................... ..... .................…….
......................... 2. ค่ารถ……………………………..………จาก................…………………... .................…….
หมู่ที่………ถนน/ตาบล…….……………อาเภอ………………..……………. .................…….
จังหวัด……………………………ถึง………………………………………….…… .................…….
เที่ยวละ………………..…บาท ไป-กลับ จานวนเที่ยว................เที่ยว .................…….
เป็นเงิน ...................... ..... .................…….
......................... 3. ค่ารถ……………………………..………จาก................…………………... .................…….
หมู่ที่………ถนน/ตาบล…….……………อาเภอ………………..……………. .................…….
จังหวัด……………………………ถึง………………………………………….…… .................…….
เที่ยวละ………………..…บาท ไป-กลับ จานวนเที่ยว................เที่ยว .................…….
เป็นเงิน ...................... ..... .................…….
......................... 4. ค่ารถ……………………………..………จาก................…………………... .................…….
หมู่ที่………ถนน/ตาบล…….……………อาเภอ………………..……………. .................…….
จังหวัด……………………………ถึง………………………………………….…… .................…….
เที่ยวละ………………..…บาท ไป-กลับ จานวนเที่ยว................เที่ยว
เป็นเงิน …………......….. …..
หมายเหตุ มีสัมภาระไม่สะดวกในการโดยสารรถประจาทาง
จาเป็นต้องนั่ง
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถยนต์รับจ้าง
(ลงชื่อ) ...................................................................
(.................................................................)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...................................................................................................................................
ข้าพเจ้า……………..........................................................................ตาแหน่ง........................…………….....…….
สังกัด/โรงเรียน......................................………………………….ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับจ้างได้และข้าพเจ้าได้จ่ายในนามของราชการโดยแท้
(ลงชื่อ)...........................................................……
(…………………………………..…………………)
วันที่....................................................
คาอธิบายวิธีการจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบบ 8708 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใช้สาหรับอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ทั้งกรณีเป็นรายบุคคล และหมู่คณะ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใช้สาหรับการเดินทาง
เป็นหมู่คณะและการเบิกค่าใช้จ่าย โดยจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รวมฉบับเดียวกัน
ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อ ตาแหน่ง ผู้ร่วมเดินทาง
ปฏิบัติราชการทุกคน และหากมีการยืมเงินจากทางราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทาง ให้ผู้ยืมเงิน
เป็นผู้จัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งใช้เงินยืม

การลงรายละเอียดในใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
แบบ 8708 ส่วนที่ 1
1. สัญญายืมเงินเลขที่.........วันที่....................... กรณียืมเงิน ระบุชื่อผู้ยืม และจานวนเงินที่ขอยืม
ชื่อผู้ยืม...............................จานวน........บาท เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ
2. ที่ทาการ..................................................... ลงที่ทาการหรือสานักงานผู้ขอรับเงิน
3. วันที่ .........เดือน...........................พ.ศ......... ลงวันที่จัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4. เรียน............................................................ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
5. ตามคาสั่ง/บันทึกที่ .......ลงวันที่.................. หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
6. ข้าพเจ้า..............ตาแหน่ง..........สังกัด......... ข้อมูลของผู้เดินทางไปราชการ
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้ลงชื่อ...ตาแหน่ง.....
สั ง กั ด ของหั ว หน้ า คณะเดิ น ทางหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นผู้ยื่นขออนุมัติเบิกค่าเดินทางฯ
7. พร้อมด้วย..................................................... ให้ระบุชื่อ สกุล ตาแหน่งของผู้ร่วมเดินทาง
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้คาว่า “คณะ”
8. เดินทางไปปฏิบัติราชการ............................. ระบุสถานที่ และเรื่องที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ
9. ออกเดินทาง..........และกลับถึง..................... ให้ ร ะบุ ส ถานที่ และระบุ วั น เวลาที่ เ ริ่ ม เดิ น ทาง
รวมเวลาไปราชการ..................................... และสิ้นสุดการเดินทาง จานวนวันและชั่วโมงที่
คานวณได้ เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง กรณี
เดินทางเป็นหมู่คณะ หากระยะเวลาในการเริ่มต้น
และสิ้ น สุ ด แต่ ล ะบุ ค คลต่ า งกั น เป็ น เหตุ ใ ห้ สิ ท ธิ
ในการเบิ ก เบี้ ย เลี้ ย ง แตกต่ า งกั น ให้ แ สด ง
รายละเอียด ของวันเวลาที่แตกต่างของบุคคลนั้น
ในหมายเหตุ (ช่องที่ 17)
10. ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ระบุว่าเป็นการเบิกจ่ายกรณีรายบุคคล หรือเบิก
ไปราชการ............................ รวมทั้งคณะในฉบับเดียวกัน และให้แสดงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ แต่ละประเภท ได้แก่ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเดินทางเป็น
หมู่คณะ ให้แสดงยอดรวมค่าใช้จ่ายของทุกคน
ในแต่ละประเภท
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้น ให้แสดงจานวนหลักฐานการจ่ายเงินทั้งสิ้นที่แนบ
เป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย มาพร้อมใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน.....ฉบับ และให้ผู้ยื่นใบเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 เป็นผู้ลง
ลงชื่อ..................................ผู้ขอรับเงิน ลายมือชื่อ
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................
12. ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ เจ้าหน้าที่การเงินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ประถมศึกษาชุมพร เขต1 เป็นผู้ตรวจสอบและ
ลงชื่อ......................…………………… ลงลายมือชื่อ
(…………………....…………………)
ตาแหน่ง…………………….....…………
วันที่…………………………..............….
13. อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงชื่อ......................…………………… ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(…………………....…………………) เป็นผู้อนุมัติ และลงลายมือชื่อ
ตาแหน่ง…………………….....…………
14. ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แสดงจ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการเดิ น ทาง
จานวน ....(.................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ไปราชการ ตัวเลขในช่องจานวน......................บาท
และตัวอักษรในช่องวงเล็บ
15. ลงชื่อ......................……………………ผู้รับเงิน ใช้ ส าหรั บ กรณี ยื่ น ขอเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยรายบุ ค คล
(…………………....…………………) โดยผู้ ข อรั บ เงิ น เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ กรณี เ บิ ก ค่ า
ตาแหน่ง…………………….....………… เดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อ
วันที่................................................... ในช่องที่ 15 แต่ให้ผู้มีสิ ทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อ
ผู้ รับเงินในหลั กฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทางฯ (ส่ ว นที่ 2 ใบขวาง) กรณี ยื ม เงิ น ให้
ลงวันที่ได้รับเงิน
16. ลงชื่อ......................……………………ผู้จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินสพป.ชพ.1 ผู้จ่ายเงินเป็น
(…………………....…………………) ผู้ลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน กรณียืมเงิน
ตาแหน่ง…………………….....………… ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามสัญญายืมเงินแล้ว เจ้าหน้าที่
วันที่................................................... ผู้จ่ายเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่อง 16
17. หมายเหตุ.......................................................... ให้ระบุคาชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ตามความจาเป็น

แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง)


กรอกรายละเอียดในหัวเรื่อง
แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) ให้ครบถ้วน
18. ชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้เดินทางไปราชการเป็นรายบุคคล
ตามลาดับ
19. ตาแหน่ง ตาแหน่งของผู้เดินทางไปราชการแต่ละราย
20. ค่าใช้จ่าย ให้ แ สดงรายละเอีย ดค่า ใช้จ่ า ยในแต่ ล ะประเภท
โดยแยกเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
21. รวมเงิน แสดงยอดรวมค่าใช้จ่ายของผู้เบิกค่าเดินทางไป
ราชการแต่ละราย
22. ลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้เดินทางแต่ละคนซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
23. วันเดือนปีที่รับเงิน ให้ผู้เดินทางแต่ละคนที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน
กรณียืมเงินให้ลงวันที่รับเงินด้วย
24. รวมเงิน ให้แสดงยอดรวมรายงารค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
และแสดงผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในตอนท้าย
25. จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ให้แสดงถึงจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการ
เป็นตัวอักษร
26. ลงชื่อ...........................................ผู้จ่ายเงิน ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และ
(......................................................) วันเดือนปีที่จ่ายเงินยืมให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน
ตาแหน่ง...................................................
วันที่......................................................
คาอธิบายวิธีการจัดทาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ใช้ในกรณีที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้างได้
ในที่นี้เป็นตัวอย่างการเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจาทาง และใช้รถยนต์ส่วนตัว
การลงรายละเอียดในใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จการเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจาทาง
1. “วันเดือนปี” แสดงรายละเอียดวันที่ที่เดินทางแต่ละรายการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเดินทาง
2. “รายละเอียดการจ่ายเงิน” ข้อมูลยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง จากสถานที่ใดถึงสถานที่ใด จานวน
กี่เที่ยว “หมายเหตุ” ในช่องรายละเอียดการจ่ายเงิน กรณีมีสัมภาระไม่สะดวกโดยสารรถประจาทางจาเป็นต้อง
นั่ง ระบุว่าใช้รถประเภทอะไร และลงลายมือชื่อกากับให้เรียบร้อย
3. “จานวนเงิน” ค่าโดยสารรถโดยสารประจาทาง
4. “หมายเหตุ” หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในช่อหมายเหตุ
5. “รวมเงินเป็นตัวอักษร” จานวนเงินเป็นตัวอักษร
6. “ข้าพเจ้า....” ข้อมูลชื่อ – สกุล............................. ตาแหน่ง.......................และสังกัด........................
ของผู้ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จได้ พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย
ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางแต่ละรายทาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
แสดงข้อมูล เป็นรายบุคคล

แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)


ดาวโหลดได้ที่ เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา > กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์