You are on page 1of 32

2017- K PSS/L is an s-T G 4 000000004

1. Bu testte 60 soru vardır.


2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrıian kısmına işaretleyiniz.

Kitapçılardan farklı çevirmenlerden Sherlock Holmes (I) Dev dokunmatik ekranlar, ışığa duyarlı farlar, bir
kitaplarını bir heves gidip alıyordum fakat eve gelip tuşla ayağınıza kadar gelen araçlar artık heyecan
okumaya başladığımda, kitabın hafif kaçan dilinden veren bir konsept olmaktan çıktı. (II) Otomobilin
dolayı okuma şevkim kırılıyordu. Bu kitapların çoğu icadının üzerinden bir asırdan daha uzun bir
Sir Arthur Conan Doyle yani gerçek Sherlock Holmes süre geçmiş olmasına rağmen aslında temel
yazarının adıyla basılmış, seri şeklindeki kitaplardı. mekanizmanın çok fazla değişmediğini görüyoruz.
Fakat ne yazık ki Sherlock Holmes hikâyelerinin o (III) Ünlü yatırımcı PeterThiel bu durumu, “Bize
gizemli, içine çeken aurasına hiçbiri sahip değildi. uçan arabaların sözü verilmişti ama biz 140
karakter bulduk.” cümlesiyle özetliyordu ancak işler
Bu parçadaki altı çizili sözlerin anlamı sırasıyla
değişecek gibi. (IV) Hibrit araçların yaygınlaşması,
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
akıllı telefonların otomobiller ile entegre şekilde
A) Ağdalı - etkileyici kullanılmaya başlanması gibi birçok teknolojik yenilik,
B) Anlam derinliği olmayan - sürükleyici otomobil firmalarını da harekete geçirdi.
(V) Bu teknolojik gelişmelerin bir kısmı da bilim kurgu
C) Özgünlüğü yakalayamayan - akıcı
eserlerden ilham almaktadır.
D) Süslü, gösterişli - özlü
Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde
E) Duru olmayan - özgün öngörü anlamı vardır?
A) I B) I C) III D) IV E) V

4. (I) Çin astronomisi, diğer uygarlıklardan bazı temel


farklılıklar gösterir; takvim hesaplamalarında, diğer
uygarlıkların Güneş veya Ay’ı esas almalarına
TIKLAYIN:
karşın, Çin uygarlığında yıldızlar esas alınmıştır ve
facebook: diğer sistemlerde yıllık hesaplamalar kullanılırken
Kpss Doküman Arşivi burada günlük hesaplamalar kullanılmıştır. (II) Ayrıca
Kpss Kaynak Arşivi Çinlilerin, temel koordinat düzlemi olarak ekliptik
düzlemi yerine Ekvator düzlemini benimsedikleri
görülmektedir. (III) Çin astronomisi dolayısıyla bir
yıldız astronomisidir ve gözle görülebilen yıldızların
yanında, kuyruklu yıldızlar ve Kutup Yıldızı hakkında
ayrıntılı bilgiler içermektedir. (IV) Teknik açıdan
da devrine oranla oldukça ileride bulunan Çin
astronomisinde, Galileo’dan önce Güneş lekeleri
2. OsmanlIların Avrupa’dan çekilme sürecinde birçok konusunda bilgi verildiği görülmektedir. (V) Ayrıca
Türk topluluğu; özellikle 19. - 20. yüzyıllar içerisinde astronomi metinlerinde, meteor ve meteoritler
değişik tarihlerde devletin sınırları dışında kalmıştır. ile nova ve süpernovalar hakkında kayıtlara da
Böylece Romanya, Yunanistan, Kıbrıs, eski rastlanmaktadır.
Yugoslavya, Bulgaristan, Suriye ve Irak’ta kalan
Çin astronomisinin anlatıldığı bu parçadaki
Türklerin Türkiye’yle bağları zaman zaman tamamıyla
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
kopma noktasına gelse de bu ülkelerdeki Türk
verilenlerden hangisi yanlıştır?
toplulukları, kültür hayatı itibarıyla — .
A) I. cümlede, özgün yönlerinden söz edilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilebilir? B) II. cümlede, ölçüt kabul ettikleri bir konuya yer
verilmiştir.
A) Türkiye'den pek uzaklaşmamıştır
C) III. cümlede, dönemine göre çok ileride olduğu
B) çatışmalar yaşamaktan kurtulamamıştır
belirtilmiştir.
C) Avrupa kültüründen çok etkilenmiştir
D) IV. cümlede, gelişmiş yönünden söz edilmiştir.
D) çeşitli değişimler geçirmiştir
E) V. cümlede, ele aldığı konulara değinilmiştir.
E) büyük gelişmelere kapalı kalmıştır

Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L is a n s -T G 4 000000004

5. ; 7. (I) Antarktika’daki buz altı göllerden en önemlisi


Vostok Gölü. (II) Bu gölün atmosferle bağlantısının
I. Okyanusların diplerindeki kentler düşüncesi de
milyonlarca yıl önce kesildiği tahmin ediliyor. (İli) Göl,
yalnızca bilim kurgu romanlarında kaldı.
adını Rusya’nın Vostok Araştırma Istasyonu'ndan
II. Gelecekle ilgili tahminler yapılırken yıllarca alıyor. (IV) 19601ı yılların sonlarına doğru buzun
insanların bir gün denizlerin diplerinde altını gösteren radarların gelişmeye başlamasıyla
yaşayabileceği söylendi. Göl keşfedildi. (V) 1996 yılında hem radar hem de
III. Diğer taraftan denizlerin yerleşime açılması uydu verileriyle Göl'ün tüm kısımları belirlendi ve
düşüncesinden vazgeçilmiş değil, yeni projeler Vostok, dünyanın yüzey alanı bakımından 15’inci,
denizlerin dibini değil de üstünü insanların hacim bakımından ise 7’inci büyük gölü olarak
yaşamasına açmaya yönelik. kayıtlara geçti. (VI) Göl'e ulaşmayı çok daha uzun
yıllardır bekleyen bilim insanları, bu amaca ulaştıktan
IV. Çünkü üretilen projeler uygulanabilir olmaktan
sonra Göl'de hayat olup olmadığı ile ilgili çalışmalara
çok uzak ya da çok pahalıydı.
başladılar.
V. Su altında kurulacak kentler, insanlığın kısıtlı yer
Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden
sorununu çözecekti, olmadı.
sonra "2012 yılında yaklaşık 20 yıllık bir sondaj
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir işleminden sonra Göl'e ulaşıldı." cümlesi
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi getirilebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
A) I B) II C) III D) IV E) V i
S

;
i

6. (I) Türk toplumunun eğlence geleneğinde müzik ve


oyun değişmez iki unsurdur. (II) ister davul-zurna
ile ister saz-keman-def ile isterse kaval ve ağız
nağmeleriyle olsun, Türk toplumunun eğlencelerinde 8. Türkiye’ye döndükten sonra Antarktika konusunda
barlar, halaylar, zeybekler ve horonlar ana motifler
| 1
olarak karşımıza çıkmaktadır. (III) Türkiye, çeşitlilik bilimsel bir çalışma yapmadım ancak Türkiye'de şu
ve kapsam bakımından dünya üzerindeki en zengin an inisiyatifi elinde bulunduran bir kuruluşta
oyun karakterine sahip ülke olarak tanımlanmaktadır.
"
(IV) Türk insanı, bu tür oyunlarla coşmakta, bu ver aldım ve Katar’a taşınana kadar çalışmalara katkı
oyunlarla eğlenmekte ve bu oyunlar sayesinde tatmin IH
olmaktadır. (V) Türk halk oyunlarının böylesine çeşitli, sağlamaya çalıştım. Kuruluş da çalışmalarında hayli
böylesine zengin ve coşkulu bir biçimde sergilenmesi, İV
Türk toplumunda oyun geleneğinin varlığını vol aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bünyesinde
ve kültürel bakımdan önemini ortaya koyması V
bakımından anlamlıdır. bir merkez kuruldu ve araştırma seferi tamamlandı.
;
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisinin
düşüncenin akışını bozmaktadır? yazımı yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V A) I B) II C) III D) IV E)V

4 Diğer sayfaya geçiniz.


2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 4 000000004

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış 11. Tehlikeyi önceden gören ünlü dahi Einstein, dünyanın
kullanılmıştır? I
zarar görmesini önlemek için, bu yeni teknolojinin her
A) Tıpkı güçlü bir bilgisayarın yazılımı dışında
II III
işleyememesi gibi bireyler, kurumlar ve
zaman, çok ciddi biçimde kontrol altında tutulması
toplumlar da kendi kültürel kuralları, standartları
IV
ve inançları dışında işleyemez.
konusunda önemli bir durusu ortava koymuştu.
B) Son yıllarda hızla artan nüfus ve sanayileşme V
hayvan, bitki ve mikrobiyolojik çeşitlerin olumsuz
Bu cümledeki numaralı sözcüklerle ilgili olarak
etkilenmelerine neden olmuştur.
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
C) Bilimsel çalışmalar, bundan yüz yıl önce
A) I. sözcükte sıfat-fiil eki kullanılmıştır.
fosil yakıtların kullanılmasıyla açığa çıkan
karbondioksitin dünyamızın ısınmasına yol B) II. sözcükte belirtme hâl eki kullanılmıştır.
açacağını göstermişti. C) III. sözcükte isim-fiil eki kullanılmıştır.
D) Yüz yıl öncesine göre enerji kullanımı o kadar D) IV. sözcükte edilgen çatı eki kullanılmıştır.
arttı ki bu durum son derece karmaşık olan ve
en küçük müdahaleden etkilenen, iklim sistemini E) V. sözcükte iyelik eki kullanılmıştır.
tehdit etmeye başladı.
E) Londra’nın kenar mahallelerinde dolaşırken
Charles Dickens’ı ya da Paris cafelerinde kahve
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç içerisinde
yudumlarken Jean Paul Sartre’ı anımsamamak,
verilen özelliği taşımamaktadır?
kentin bir yerinde karşımıza çıkacakları
duygusuna kapılmamak mümkün müdür? A) Düşünebilen, duyarlı, daha iyi bir geleceği hak
ettiğine inanan dinleyici ve izleyiciler, sorumluluk
hissiyle bazı programlara tepkilerini dile
getirmelidir, (sıralı cümle)
B) Türkiye’de halkın kitap gereksinimini karşılamak
açısından halk kütüphanelerinin bugünkü
durumu beni çok düşündürüyor, (fiil cümlesi)

C) Asıl felaket olsa olsa deneyde aksaklıların


çıkması olurdu ki aslında bir gece öncesinden
böyle küçük bir panik yaşandı da. (ki’li birleşik
cümle)
D) insan ruhunun derinliklerine okuyarak ulaşılabilir
oysa millet olarak tarihî genlerimizde okuma
zaafı vardır, (bağlı cümle)
E) Bir eserdeki duygu ve düşüncelerin kolay
anlaşılabilmesinin koşulu, okuyucunun algılama
yeteneğinin güçlü olmasıdır, (isim cümlesi)

13. Ortaokuldaydım. Babam bir kitap hediye etmişti,


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili
ben de hemen okumuştum ama nasıl okuma! Kitap,
sözcükte ayraç içinde belirtilen ses olayı yoktur?
akşam yemekten sonra verildi ve ben sabaha
A) Yapıtlarında günümüz insanının yaşadıklarını kadar uyuyamadım. Sabahleyin kitabı bitirdim ve
ele alarak kendini sınırlandırdı, (yardımcı ses) rahatladım.
B) Baudlaire, Verlaine ve Dostoyevski en sevdiâi Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
şair ve yazarlardır, (ünsüz yumuşaması)
A) Hikâye ek fiili
C) Kaldırımlarda yaşayan kimsesizler onlara
B) Edat
uzanacak yardım elini bekliyor, (ünlü daralması)
C) Niteleme sıfatı
D) Şiir dili ve düzyazı dili arasında kesin bir avrım
görülmez, (ünlü düşmesi) D) Soru zarfı

E) Bazı yazarlar hâlâ Yahya Kemal’le Ahmet E) Zamir


Haşim’in etkisindedir. (ünsüz benzeşmesi)

5 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L is an s-T G 4 000000004

14. John Fante, Bukowski sayesinde henüz hayattayken 16. Yurt dışında yayımlanan bazı akademik dergiler, her
I II sayıda son sayfalarını kitap eleştirilerine ayırmakta,
ikinci kez ‘‘çok okunan" unvanını alan bir yazar olmuş. düzenli olarak derginin konu alanıyla ilgili kitap
III IV V eleştirilerine yer vermektedir. Bu durum, tanıtımı
Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış ve eleştirisi yapılan kitap hakkında okuyucu ve
sözcüklerin hangisinden kaynaklanmıştır? araştırmacıları genel bilgi sahibi kılmak kadar söz
konusu kitabı okumaya teşvik etmek, kitabın güçlü
A) i B) II C) III D) IV E )V
ve zayıf yanlarını belirlemek gibi yönlerden yarar
sağlayabilir. Kitap okuma oranının oldukça düşük
olduğu ve egemen popüler kültürün etkisinin yoğun
bir biçimde yaşandığı, gerçeğin yerine imajın ön
plana çıktığı ülkemizdeki dergilerde bunlara pek
rastlayamıyoruz ne yazık ki.
Bu parçaya göre;
I. araştırmalara kaynak olma,
II. okuru yönlendirme,
III. dergi satışını arttırma,
IV. yeni akademik araştırmalar ortaya koyma
işlevlerinden hangisi sözü edilen eleştiri
yazılarının faydalarından değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) i ve III

D) II ve III E) III ve IV

15. En sık görülen uyku bozuklukları, uykunun miktarı


ve kalitesiyle ilgili sorunlardır. Uyku kalitesindeki
bozukluklar; yataktan yorgun kalkmak, yaygın sırt
ve boyun ağrıları, enerji azlığı gibi sorunlara yol
açar. "İnsomni" denen uykusuzluk hastalığı, esas
olarak uykuya dalma güçlüğüdür. Normal koşullarda 17. (i) İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler
yattıktan 15-20 dakika sonra uykuya dalması vardır. (II) insan, hayatı boyunca bu özellikler ile
gereken kişi saatlerce uyuyamaz. Sabaha karşı tanımlanmaktadır. (III) Düşünen bir canlı olan insan,
uykuya dalan bu kişiler, ertesi gün kendilerini halsiz aynı zamanda toplumsal ve sosyal bir varlıktır. (IV)
hissederler. Gece sabaha karşı sık sık uyanma ve bir Bu özelliklerinin bir sonucu olarak konuşan, anlaşan
daha uyuyamama ya da uyuduğu hâlde uykusunu ve anlatım aracı olarak da dili kullanabilen bir canlıdır.
alamamış ve dinlenmemiş hissetme şeklinde görülen (V) Bugün yeryüzünde, insan tarafından yapılan
rahatsızlıklar da uyku bozukluğu olarak nitelendirilir. bütün keşifler, bir ihtiyaçtan doğmuştur. (VI) Yazı,
Birçok kişi bu şikayetleri olmasına rağmen kendisinde bunların arasında en önemli buluştur, diyebiliriz.
uyku bozukluğu olduğunun farkında değildir. (VII) Tarihin en eski dönemlerinden beri, kültür ve
Bu parçaya dayanarak uyku bozukluklarıyla ilgili medeniyetlerin oluşmasında son derece etkili olan
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? yazı, dil dediğimiz olgunun doğasında mevcut olan
kurallar bütününü ortaya çıkarmakta gecikmemiştir.
A) İş verimini düşürdüğü
(VIII) Bu nedenle, dilin yapısına ilişkin çalışmalarda
B) Psikolojik kökenli olduğu yazının bulunduğu dönemlere rastlamaktadır.
C) Psikolojik ve fiziksel sonuçları olduğu Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci
paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar?
D) Şehir hayatından kaynaklandığı
E) Tedavisinin mümkün olduğu A) III B) IV C )V D) VI E) VII

6 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L is an s-T G 4 000000004

18. Selçuklular Dönemi'nden beri bir kültür şehri


19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre
olan Sivas’ın, bibliyografyası itibarıyla en zengin cevaplayınız.
şehirlerimiz arasında bulunduğuna şüphe yoktur. Her
şeyden önce ipek Yolu üzerinde oluşu, Sivas’ı önemli
yerleşim ve kültür merkezleri arasına sokmuştur, ipek Bireyin tarihsel olayları anlayabilmesinin yolu,
Yolu’nun seçeneksizliğini kaybetmesiyle Sivas’ın geçmişte farklı yer ve zamanlarda yaşayan insanların
da bu durumun sonuçlarını kader olarak paylaştığı olayları nasıl gördüğünü bir tarihçi gibi düşünmesidir.
gözden kaçmamaktadır. Fakat her şeye rağmen, Geçmişteki insanları anlamak için daha uygun
haritadaki yeri ve kültür birikimiyle Sivas, hiçbir zaman bir yöntemin olmamasından dolayı tarihî empati
ilgi odağı olmaktan çıkmamıştır. Millî Mücadele kavramı ortaya atılmıştır. Tarihî empati, dönemin
yıllarına gelindiğinde ise Sivas’ın önemi daha da şartlarına uygun olarak geçmişte yaşayan insanların
belirginleşmiştir. Cumhuriyet yıllarında demiryolları düşünce, amaç ve duygularını anlama becerisi olarak
projesi, diğer alanlar yanında ticarî hayat bakımından tanımlanabilir. Tarihî empati ile psikoloji biliminde
da bu şehrin ihmal edilemezliğini hatırlatmıştır. tanımlanan empati arasında birtakım farklılıklar
Bu parçada aşağıdakiierden hangisine vardır. Psikolojide tanımlanan empatide karşımızda
yaşayan biri varken tarihî empatide böyle bir
durum söz konusu değildir. Tarihî empati, psikoloji
A) Tarihsel bir öneme sahip olduğuna
alanında tanımlanan empatiye göre daha bilişseldir.
B) Çeşitli etnik kültürlerin bir arada yaşadığına Geçmişteki olayları geçmişte yaşayan kişiler kadar
anlamak tabii ki mümkün değildir. Ancak geçmişte
C) Hakkında birçok yayın ortaya konduğuna
olayın nasıl olmuş ya da kişinin nasıl davranmış
D) Ticari açıdan stratejik bir konumda yer aldığına olabileceğine yönelik kendi düşüncelerimizi ve
E) Bir dönem önemini kaybettiğine eldeki kanıtları kullanarak geçmişle ilgili sağlıklı bir
değerlendirme yapabiliriz.

19. Bu parçadaki 'T a rihî empati, psikoloji alanında


tanımlanan empatiye göre daha bilişseldir."
sözüyle tarihî empatinin hangi yönü vurgulanmak
istenmiştir?
A) Göreceli olduğu
B) Mantıksal unsurlar barındırdığı
C) Bilimsel bir disiplin olduğu
D) Doğruluğunun ispatlanmasının kolay olmadığı

E) Yanlış sonuçlar ortaya koyabileceği

20. Bu parçada tarihi empati kavramıyla ilgili olarak;


I. farklı yöntemleri olduğu,
II. tarihsel gerçekleri tüm yönleriyle aydınlatabildiği,
III. tarihi değerlendirebilmenin en iyi yolu olduğu,
IV. bilimsel açıdan geçerliliği olmadığı
özelliklerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

D) II ve IV E) III ve IV

7 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2 0 17-K P S S /L isan s-T G 4 https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi 000000004

21. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre 24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız. cevaplayınız.

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile küresel


(I) Galata, kuruluşundan itibaren hep çok canlı bir bir boyut kazanan günümüz medyası, bu doğrultuda
ticaret ve meyhaneleriyle de gece hayatı merkezidir. toplumsal denetimin olduğu kadar küreselleşmenin
(II) Kapitülasyonlara ilaveten 1839 Tanzimat de etkili araçlarından biri hâline gelmiş durumdadır.
Fermanı ile yeni ayrıcalıklar kazanan yabancılar ve Günümüzde medya, hem yerli ve yabancı
azınlıklar gittikçe güçlenmiş, dolayısıyla Galata da sermayenin hem de ideolojik üretimin önemli bir
hızla zenginleşmiş ve büyümüştür. (III) 1860'lara alanıdır. Modern kitle iletişim kurumlarının toplumsal
gelindiğinde artık Ceneviz surları Galata'ya dar ve ekonomik yaşamdaki yerinin ve öneminin
gelmiş, böylece surlar yıkılmış ve istiklal Caddesi genişlemesi, medyanın mercek altına alınmasına
görülmemiş bir ihtişama kavuşmuştur. (IV) Burada neden olmuştur. Ayrıca iletişim teknolojilerindeki
geçmişten kalma yabancı ülkelerin elçilik binaları ve baş döndürücü gelişmeler, medyaya ilişkin teorik
kiliseleri vardır. (V) Arkasında büyük malikâneler, tartışmalarda da yankı bulmaktadır. Internet, uydu,
lüks apartmanlar, alışveriş merkezleri, eğlence cep telefonu gibi pek çok yeni teknoloji; televizyon,
yerleri ve sanat merkezleri ile bu cadde daha gazete ve film gibi daha eski iletişim aygıtlarının
sonra dolmuştur. (VI) Levantenlerin "Pera" olarak işlevlerini farklılaştırırken düne kadar kesin olarak
isimlendirdikleri Galata'nın bu genişlemiş hâlini halk bakılan kimi görüşleri değiştirmekle kalmıyor, aynı
Beyoğlu olarak anacaktır. zamanda araştırmacılar için de yeni sorular ve
araştırma alanları oluşturuyor.

21. Bu parçada Galata ile ilgili olarak aşağıdakilerden


hangisine yönelik bir bilgi yoktur?
A) Zaman içinde gelişip değiştiğine 24. Bu parçadan medya ile ilgili olarak
B) Değişik kültürleri barındırdığına aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

C) Ne zaman kurulduğuna A) Bilimsel araştırmalara konu olduğuna

D) Farklı adlarla anıldığına B) Teknolojiyle sınırlarının genişlediğine

E) Çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığına C) Kültürel değişim için zorunlu bir unsur olduğuna
D) Farklı araçlardan faydalandığına
E) Düşüncelerin yayılmasına etkisi olduğuna

22. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde


gerekçe belirtilmiştir? 25. Bu parçadaki "mercek altına alınmasına" sözünün
A) I ve IV B) II ve III C) III ve IV yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse
cümlenin anlamında değişiklik olmaz?
D) IV ve V E) IV ve VI
A) tanımlanmasına

B) büyümesine

C) sorgulanmasına

D) değişimine

E) yenilenmesine
23. Bu parçaya dayanarak Galata ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Zenginlerin tercih ettiği bir semt olduğu
26. Bu parçaya dayanarak m edya ile ilgili olarak
B) Önemli bir liman kenti olduğu aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
C) Tarihsel bir belge niteliği taşıdığı A) Belirli bir zümrenin tekelinde olduğuna
D) Günümüzde çoğunlukla azınlıkların yaşadığı bir B) Toplumsal algıları etkileyebildiğine
yer olduğu
C) Etkisini daha çok ekonomik alanda gösterdiğine
E) Çeşitli eserlere konu olduğu
D) Teknolojinin ortaya çıkardığı bir olgu olduğuna
E) Küreselleşmenin hızını arttırdığına

Diğer sayfaya geçiniz.


20 17-KPSS/Lis ans-TG 4 000000004

30. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde


27. ve 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre
Fatih'in başvurmuş olabileceği bölümler birlikte
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
verilmiştir?
A) iktisat - Kamu yönetimi
Ata, Beyza, Ceren, Duygu, Efe, Fatih, Gül ve Halit B) İktisat - Uluslararası ilişkiler
bir üniversitenin iktisat, işletme, kamu yönetimi
C) iktisat - İşletme
ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin yüksek lisans
programlarına başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili D) işletme - Kamu yönetimi
aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
E) Kamu yönetimi - Uluslararası ilişkiler
Her bölüme ikişer kişi başvurmuştur.
Beyza, uluslararası ilişkiler bölümüne
başvurmuştur.
Ceren ve Efe aynı bölüme başvurmuştur.
Ata ve Halit farklı bölümlere başvurmuştur.
işletme bölümüne başvuranlar kadındır.

27. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi


kesinlikle doğrudur?
A) Ata, kamu yönetimi bölümüne başvurmuştur.
B) Ceren, iktisat bölümüne başvurmuştur.
C) Duygu, uluslararası ilişkiler bölümüne
başvurmuştur.
D) Halit ve Fatih, aynı bölüme başvurmuştur.
E) Ata ve Gül, farklı bölümlere başvurmuştur. 1 1
34 " 35
31.

işleminin sonucu kaçtır?

A) C)1 E)
B> 5 °> 5

28. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi


kesinlikle y anlışiır?
A) Halit, kamu yönetimi bölümüne başvurmuştur.
B) Ceren, uluslararası ilişkiler bölümüne
başvurmuştur.
C) Efe, iktisat bölümüne başvurmuştur.
D) Beyza ve Halit, aynı bölüme başvurmuştur.
E) Halit ve Duygu, farklı bölümlere başvurmuştur.

32. A|_8 B _C
- B - 9
7 13
29. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi iktisat
bölümüne başvurmuş olamaz? Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, A
sayısının 18 ile bölümünden elde edilen kalan
A) Ata B) Ceren C) Efe
kaçtır?
D) Gül E) Halit
A) 17 B) 14 C) 11 D) 6 E) 3

9 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-KPSS/Lis ans-TG 4 000000004

33. a, b ve c negatif gerçel sayılardır. 37. Üç basamaklı, rakamları farklı, 4 farklı doğal sayının
I. a -b + c toplamı en az A, en çok B'dir.
Buna göre, B - A sayısının rakamları toplamı
kaçtır?

III. - A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E ) 18
b c
IV. a + b - c2
V. (a + b) ■c
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin sonucu
kesinlikle negatiftir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

38. x, y pozitif tam sayılar ve y > 4 'tür.

EKOK (x + 3, y - 4) = 42
EBOB(x + 3 , y - 4 ) = 1
34. —10 + 13 —16 + 19—. . . —64
işleminin sonucu kaçtır? olduğuna göre, x + y toplamı en az kaçtır?

A) 27 B) 18 C )0 D )-3 7 E ) -4 0 A) 7 B) 10 C) 14 D) 18 E) 20

35- | x —3 | = 3 —x 39. ----------- Î7 + — - = 1 2


1+ x 1+x n
| x + 5 |= x + 5
olduğuna göre, y'nin pozitif değeri kaçtır?
eşitliklerini sağlayan xta m sayılarının toplamı A )/3 B )2 /3 C )3 /3 D) 3 / 2 E) 4 / 2
kaçtır?
A ) -9 B) - 4 C )-1 D) 3 E) 6

/ ■ /Î2 - 2 ^
40.
36. Karesi 6'dan küçük olan tam sayıların 2 katlarının V /3 + 1
3 fazlaların toplamı kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A ) 10 B ) 14 C ) 15 D) 16 E) 18
A )-5 B) - 1 C )0 D) 2 E) 4

10 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 - KPSS / Lisans - TG4 000000004

46. Aylık %6 basit faiz oranı ile 18 aylığına bankaya


41. x 2 + 4x + y 2 - 12y + 40 = 0 olduğuna göre, x + y
yatırılan 600 TL'nin alacağı faiz kaç TL'dir?
toplamı kaçtır?
A) 54 B) 118 C) 324 D) 418 E) 648
A) -8 B) - 6 C) 4 D) 6 E) 8

xy
42. = y eşitliği veriliyor.
2x
47. Bir mala etiket fiyat üzerinden %25 indirim yapılınca
3 6 %10 zarar ediliyor.
Buna göre, — + — toplamı kaçtır?
Buna göre, bu malın ilk satış fiyatı yüzde kaç kârla
belirlenmiştir?
A) 2 B )| C) 3 D) 7 E) 14
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

43. Islatıldığında ağırlığı %230 artan bir süngerin ağırlığı


ıslakken 1815 gramdır.
Buna göre, kuru süngerin ağırlığı kaç gramdır?
A) 410 B) 460 C) 490 D) 550 E) 600

2 1
48. Ahmet bir işin ğ-'ini 4 günde, Mehmet aynı işin -ğ'ünü
44. Yaşlan toplamı 74 olan bir çiftin yaşlan farkı 5 günde yapıyor.
evlendiklerinde 4 idi. 2
Buna göre, ikisi beraber aynı işin -ğ'ünü kaç
Buna göre, büyük olan eşin bugünkü yaşı kaçtır? günde yapabilir?

A) 35 B) 37 C) 39 D) 41 E) 42 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

A B A B
Erkek 4 5 49. .----------------------------------------- '

Kadın 6 5 ?ı %
Tabloda aynı yaşlarda erkekler ve aynı yaşlarda
Şekildeki A ve B şehirlerinden V 1 ve V2 hız ile, aynı
kadınlardan oluşan A ve B sınıflarındaki kadın ve
anda, birbirlerine doğru hareket eden iki aracın 3 saat
erkek sayıları verilmiştir.
sonunda aralarında 60 km mesafe kalıyor, 4 saat
• A sınıfının yaş ortalaması 11,8, sonunda ise birbirlerini 40 km geçiyorlar.

• B sınıfının yaş ortalaması 12’dir. Buna göre, A ile B şehirleri arası kaç
kilometredir?
Buna göre, erkeklerden birinin yaşı kaçtır?
A) 300 B) 360 C) 480 D) 560 E) 660
A ) 10 B) 11 C ) 12 D) 13 E ) 14

11 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L isan s-T G 4 000000004 |

53. Mahmut Bey sırası ile Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir,


50. - 52. soruları aşağıdaki bilgilere göre
Konya, Mersin ve Adana illerine düzenli olarak iş
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
seyahatleri yapmaktadır.
Ali, Barış, Can, Didem ve Esra'nın saatlerinin doğru Buna göre, 157. sırada gittiği şehir aşağıdakilerden
zamana göre durumları aşağıdaki gibidir. hangisidir?
Ali: 4 dakika geri A) Bursa B) İstanbul C) Ankara
Barış: 8 dakika ileri D) Konya E) İzmir
Can: 5 dakika ileri
Didem: 7 dakika geri
Esra: 10 dakika geri

54. A = { 1 ,2 ,3 ,4 }
A u B = {1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 }

Buna göre, B - A kümesinin öz alt küme sayısı


kaçtır?
50. Esra'nın saati 16.28'i gösterdiğinde Barış'ın saati A) 2 B) 3 C) 4 D) 7 E) 15
kaçı gösterir?
A) 16.46 B) 16.42 C) 16.38
D) 16.34 E) 16.32

55.- 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre


birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda bir bölgede yetişen arpa, buğday,


çavdar, pamuk ve tütün ürünlerinin ekim alanları
(dönüm) ve bunların tüm ekim alanı içindeki oranları
dairesel grafikte verilmiştir.

Ürünler Ekim Alanı Dairesel Oran

51. Didem'in saatine göre 18.25'te başlayan bir film, Arpa 480
Çan'ın saatine göre 20.50'de bitmiştir. Buğday
Bu film kaç dakika sürmüştür?
A) 125 B ) 127 C ) 133 D ) 142 E ) 145 ; Çavdar 600
( 3

Pamuk

Tütün

52. Bir sınava girecek olan bu kişiler sınav salonuna


kendi saatlerine göre tam zamanında gelmişlerdir. 55. Bu beş ürünün toplam ekim alanı kaç dönümdür?

Sınav salonuna ilk gelen kişi ile son gelen kişi A) 1600 B) 1800 C)2100
arasında kaç dakikalık süre farkı vardır? D) 2200 E ) 2400
A ) 18 B ) 16 C ) 14 D) 12 E ) 10

12 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L isan s-T G 4 000000004

56. Arpa ekili alanı gösteren dairesel orandaki merkez 59.


açı kaç derecedir?
A) 72 B) 60 C) 54 D) 48 E) 36

ABCD paralelkenar, E ve F açıortayların kesim


noktalarıdır.
5 |A D | = 8|C D |

Yukarıda verilenlere göre, ^(BCFE) oranı kaçtır?

56 48 44 32
A) B) 11 C) D) E)
11 17 11 11

57. Buğdayın ekim alanı tütünün ekim alanının 3 katı


olduğuna göre, tütün ekilen alan kaç dönümdür?
A) 140 B) 160 C) 190 D) 230 E) 280

58.

60.

ABC ikizkenar üçgeninde [AD] iç açıortay, [CE] dış


açıortaydır.

| AB | = | AC |= 1 3 cm Bir kenar uzunluğu 4 cm olan ABCDEF düzgün


altıgeninin içine tüm kenarlara teğet olan bir çember
|B C |= 10 cm
çizilmiştir.
|A E |= 16 cm
Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?
Yukarıda verilenlere göre, | DE | kaç cm'dir?
A) 1 2 /3 - 8 7 1 B) 24 / 3 - 871 C) 2 4 / 3 -671
A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 27
D) 1 2 /3 -1 2 7 1 E) 2 4 / 3 ..12tu

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.


GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
2017-KPSS/Lisans-TG4 000000004

1. Bu testte 60 soru vardır.


2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Mukan Kağan Dönemi'nde yıkılan Akhun


Devleti'nin topraklarını Göktürkler, aşağıdaki
I. Ankara
devletlerden hangisiyle paylaşmıştır?
II. II. Kosova
A) Bizans B) Sasani C) Türgiş
III. Sırpsındığı
D) Avar E) Uygur
Yukarıdaki savaşlardan hangileri, OsmanlI
Devleti'nin Balkanlar'daki ilerleyişinin
yavaşlamasında etkili olmuştur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız I
D) I ve II E) I ve III

5. XVII. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan


"Merkantilizm" düşüncesi, Osmanlı Devleti'ni
aşağıdaki alanlardan hangisinde etkilemiştir?
A) Sanat B) Yönetim C) Askerlik
D) Ekonomi E) Bilim
2. Karahanlılar Dönemi'nde kaleme alınan aşağıdaki
eserlerden hangisinde, Karahanlı hükümdarı
Tabgaç Buğra Han'a öğütler verilmektedir?
A) Divan-ı Lügati't Türk 6.

B) Kutadgu Bilig I. Zeamet

C) Divan-ı Hikmet II. Tımar

D) Atabetü'l Hakayık III. Paşmaklık

E) Kitab-ı Cevahiru'n Osmanlı Devleti'nde miri arazinin yukarıdaki


bölümleriden hangilerinde, cebelü denilen atlı
asker yetiştirilme zorunluluğu bulunmaktaydı?
A) YalnızI B) Yalnız II C) YalnızI
D) İve II E) II ve III

Osmanlı Devleti'nin XVI. yy. daki önemli denizcile­


ri arasında yer alan, Cezayir Beylerbeyliği yapan,
3. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Türk mimarisi önemli
İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı gemilerinin bir
gelişmeler göstererek birçok sanat eseri meydana
kısmını kurtararak İstanbul'a getirdiği için II. Se­
getirmiştir.
lim tarafından kendisine "kılıç" unvanı verilerek
Aşağıdaki eserlerden hangisi, Türkiye kaptan-ı deryalığa getirilen kişi aşağıdakilerden
Selçuklularına ait değildir? hangisidir?
A) Karatay Medresesi A) Barbaros Hayrettin Paşa
B) Kubadabad Sarayı B) Uluç Ali Paşa
C) Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi C) Müezzinzade Ali Paşa
D) Buruciye Medresesi Piyale Paşa
°)
E) Mama Hatun Türbesi E) Ramazan Paşa

14 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L isan s-T G 4 000000004

8. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya'nın Osmanlı 12. Millî Mücadele Hazırlık Dönemi'nde,


Devleti'nin topraklarını ele geçirmek için kapitülasyonların kaldırılması ile ilgili karar
uvguladıoı politikalardan değildir? aşağıdaki belgelerden hangisinde alınmıştır?

A) Grek Projesi A) Amasya Genelgesi

B) Şark Meselesi B) Erzurum Kongresi


C) Asimilasyon C) Sivas Kongresi
D) Hasta Adam D) Misakımillî
E) Panslavizm E) Bilecik Görüşmeleri

13. ABD'li General Harbord'un hazırladığı "Yakın Doğu


Hakikatleri" adlı rapor, aşağıdaki toplumlardan
9. OsmanlI Devleti'nde, Tanzimat Dönemi'nde ortaya
hangisinin Anadolu üzerindeki iddialarının asılsız
çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi
olduğunu ortaya koymuştur?
gösterilemez?
A) Ermeniler
A) Kanun üstünlüğünün benimsenmesi
B) Rumlar
B) Avrupa tarzı mahkemelerin açılması
C) Yahudiler
C) Gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesi
D) Araplar
D) Askerlik işlerinin düzene konması
E) Bulgarlar
E) İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın
yapılması

I. Gümrü
10. İtalya, 1896 yılında Habeşistan'da uğradığı II. Moskova
yenilginin izlerini ortadan kaldırmak için aşağıdaki
OsmanlI topraklarından hangisini işgal etmiştir? III. Kars
Millî Mücadele Dönemi'nde yapılan yukarıdaki
A) Tunus
antlaşmalardan hangileri, TBMM adına Kâzım
B) Trablusgarp Karabekir tarafından imzalanmıştır?
C) Mısır A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) İzmir D) I ve III E) I, II ve III
E) Cezayir

15. Millî Mücadele Dönemi birçok yazar ve sanatçının


ilham kaynağı olarak eserlerine yansımıştır.
11. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonraki
Aşağıdaki kişi-eser eşleştirmelerinden hangisi
süreçte aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin,
vanlıs verilmiştir?
işgallere ve azınlıklara karşı mücadele ettiği
söylenemez? A) Ali Çelebi - Yaralı Asker Tablosu

A) Kilikyalılar B) Ya kup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban

B) Millî Kongre C) İbrahim Çallı - Zeybekler Tablosu

C) Hürriyet ve itilaf D) Hikmet Onat - Siperde Mektup Okuyan Askerler


Tablosu
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk
E) Falih Rıfkı Atay - İstiklal Harbimizin Esasları
E) Gizli Karakol

15 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-KPSS/Lisans -TG4 000000004

16. Millî Mücadele Dönemi'nde Güney Cephesi 20. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 1938-1953
aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan yılları arasında aşağıdaki yerlerden hangisinde
mücadelelerin zaferle sonuçlanması sonrasında muhafaza edilmiştir?
kapanmıştır?
A) Dolmabahçe Sarayı
A) Fransa
B) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
B) İngiltere
C) TBMM
C) Yunanistan
D) Çankaya Köşkü
D) İtalya Etnografya Müzesi
E)
E) Ermenistan

I
i

21. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır.


Saltanatın kaldırılmasının ardından istifa eden,
Osm anlI'nın son sadrazamı aşağıdakilerden
hangisidir?
17. Lozan Antlaşması'nda TBMM, aşağıdaki
konulardan hangisinde herhangi bir taviz A) Salih Paşa
vermemiştir?
B) Damat Ferit Paşa
A) Patrikhane
C) Tevfik Paşa
B) Boğazlar
D) Ahmet İzzet Paşa
C) Borçlar
E) Ali Rıza Paşa
D) Suriye Sınırı
E) Adalar

22. Cumhuriyet Dönemi'nde aşağıdaki gelişmelerden


hangisinin ardından kapitülasyon benzeri
uygulamalara son verilmiştir?
18. Cumhuriyet Dönemi'nde inşaat sektörünü
desteklemek, yetim ve şehit çocuklarını korumak A) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
amacıyla kurulan banka aşağıdakilerden
B) Teşvik-i Sanayi Yasası'nın uygulamaya konması
hangisidir?
C) I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması
A) Sümerbank
D) OsmanlI borçlarının taksitlendirilmesi
B) Emlak ve Eytam Bankası
E) Merkez Bankasının kurulması
C) Etibank
D) Ziraat Bankası
E) İş Bankası

23. Türkiye'de 1934'te planlı ekonominin


uygulanmaya başlanmasında aşağıdaki ilkelerden
hangisinin benimsenmesinin önemli katkısı
19. Tek parti döneminde, yapılan inkılapları sistemli olduğu savunulabilir?
hâle getirip halka benimsetme amacıyla Yakup A) Laiklik
Kadri Karaosmanoğlu ve Şevket Süreyya Aydemir
B) Halkçılık
önderliğinde çıkarılan dergi aşağıdakilerden
hangisidir? C) Milliyetçilik

A) Kadro B) Ülkü C) Belleten D) Devletçilik

D) Varlık E) Halk E) Cumhuriyetçilik

16 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L isan s-T G 4 000000004

24. 1937‘de İran'ın Tahran kentinde imzalanan 28. Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçları göz
Sadabat Paktına aşağıdaki devletlerden hangisi önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi
katılmamıştır? diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
A) Türkiye B) İran C) Irak A) Kıyı kesimlerde yıllık sıcaklık farkı azdır.
D) Suriye E) Afganistan B) Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark
fazladır.
C) İklim çeşitliliği ve mikroklima alanları fazladır.
D) Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanır.
E) Akarsuların akış hızı fazladır.

25. 1930'lu yıllardan itibaren Almanya'nın Versay


Antlaşması'nı tanımaması üzerine Avrupa'da
dengeler bozulmuştur.
Fransa'nın, Alm an tehdidine karşı bu yıllarda
oluşturduğu savunma hattı aşağıdakilerden 29. Türkiye akarsuları, arazi yapısının uygun olmasından
hangisidir? dolayı büyük yapay göller oluşturabilecek
potansiyeldedir. Günümüzde pek çok akarsu
A) Koridor
üzerinde, geniş alanlar kaplayan birkaç ilin tarım
B) Majino alanlarını sulayan baraj gölleri bulunmaktadır.
C) Normandiya Buna göre aşağıdaki baraj göllerinden hangisi
D) Sudet kapladığı alan itibarıyla ülkemizde ilk sırada yer
alır?
E) Danzig
i A) Atatürk Baraj Gölü
\
B) Keban Baraj Gölü

C) Karakaya Baraj Gölü

D) Kılıçkaya Baraj Gölü


26. II. Dünya Savaşı öncesinde Polonya'nın toprakları
hangi iki ülke arasında paylaşılmıştır? E) Seyhan Baraj Gölü

A) ABD - Almanya

B) Almanya - Sovyet Rusya

C) Fransa - İtalya

D) Almanya - İngiltere
30. Aşağıdaki haritada, Türkiye’deki bazı plato sahaları
E) İtalya - Sovyet Rusya numaralandırılarak gösterilmiştir.

27. Türkiye, başta Sovyetler Birliği'nin parçalanması


sonrasında bağımsız olan Türki Cumhuriyetler olmak
üzere bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek için
TİKA'yı kurmuştur.
Türkiye'de platoların dağılışı göz önüne
Bu kuruluşun;
alındığında aşağıdakilerden hangisi vanlıs
I. Türkçe öğretmek, eşleştirmedir?
II. kalkınma hamlelerini desteklemek, A) I - Çatalca-Kocaeli
III. bölgesel savunmayı sağlamak B) II - Uzunyayla
faaliyetlerinden hangilerinde bulunduğu C) III - Bozok
söylenebilir?
D) IV - Şanlıurfa
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III
E) V - Erzurum-Kars
D) I ve II E) I ve III

17 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2017-k p s s /u s a n s - t g 4 https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi 000000004

31. Türkiye’de yıllık ortalam a sıcaklık dağılışı ile 34. Türkiye’de orman yangınları daha çok ihmal ve
ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi dikkatsizlik sebebi ile çıkmaktadır.
yanlıştır?
A) Kıyı kesimler iç kesimlere oranla daha sıcaktır.
B) En düşük yıllık sıcaklık ortalaması değerleri
Erzurum-Kars Yöresi'nde görülür.
C) Enlem etkisinden dolayı Akdeniz kıyılarından
Karadeniz kıyılarına doğru sıcaklık ortalamaları
düşmektedir.
D) Yıllık ortalama sıcaklığın en fazla olduğu yer
Batı Anadolu'dur. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak
verilen yörelerin hangisinde orman yangını riski
E) Doğu Karadeniz kıyılarının Orta ve Batı
daha azdır?
Karadeniz kıyılarından daha sıcak olmasında
Fön rüzgârı etkilidir. A) I B) II C) III D) IV E )V

32. Türkiye’de kış ılıklığı isteyen ve yaz kuraklığında


yetişebilen bitkiler, 35. Türkiye’nin 2007'den sonra uyguladığı nüfus
I. Kıyı Akdeniz sayım yöntemi düşünüldüğünde önümüzdeki
nüfus sayımının aşağıdaki tarihlerden hangisinde
II. Doğu Karadeniz
yapılması gerekir?
III. Kıyı Ege
A) 1 Ocak 2023
IV. Erzurum-Kars
B) 31 Aralık 2020
gibi yörelerin hangisinde daha rahat yetişebilir?
C) 31 Aralık 2016
A) I ve II B) II ve III C) I ve III
D) 1 Ocak 2017
D) II ve IV E) III ve IV
E) 25 Mayıs 2018

Çukurova
Bakırçay Ovası
Bafra Ovası
Erzincan Ovası
Niksar Ovası
Köye bağlı yerleşmelerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
Çoğunlukla yaz aylarında hayvancılık amacı ile
yörelerin ortak özelliklerinden biridir?
kullanılır.
A) Toprak özellikleri
En fazla Doğu Anadolu’da yaygındır.
B) Sanayi kuruluşları
Yukarıda özellikleri verilen köy altı yerleşmesi
C) Nüfus yapıları aşağıdakilerden hangisidir?

D) Yükseltileri A) Oba B) Kom C) Çiftlik

E) Ulaşım sistemleri D) Divan E) Dalyan

18 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 -K P S S / Lisans -TG4 000000004

37. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü oluşturan 40. Aşağıdaki göllerden hangisinde ekonomik bir
maddi unsurlardan biri değildir? faaliyet olarak tatlı su balıkçılığı yapılmaz?

A) Coğrafi konum A) Eğirdir Gölü

B) iklim özellikleri B) İznik Gölü

C) Komşu kültürler C) Burdur Gölü

D) Toprak özellikleri D) Sapanca Gölü

E) Su özellikleri E) Çıldır Gölü

41. Son dönemlerde Türkiye’de hava yolu taşımacılığı


alanında gelişmeler kaydedilmiştir. Bazı kentlerde
uluslararası, bazı kentlerde yerel ve bazı kentlerde
de askerî hava limanları vardır. Buna rağmen bazı
kentlerde hiçbir şekilde hava limanı bulunmamaktadır.

38. Türkiye’de tarımda sulama planlarının Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde hiçbir
uygulanması ile aşağıdakilerden hangisi türde hava limanı bulunmamaktadır?
gerçekleşmez? A) Erzurum B) Muğla C) Hakkari
A) Ürün çeşitliliği artar. D) Samsun E) Yozgat
B) Üretimde iklime olan bağımlılık azalır.
C) Daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirilir.
D) Nadas alanları ortadan kalkar.
E) Üretimde meydana gelen dalgalanmalar azalır.

42. Türkiye’de dağılış gösteren şeker fabrikaları, gerek


üretim açısından gerekse çiftçinin gelir elde etmesi
bakımından önemli bir ekonomik unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bazı kentlerde birden fazla
şeker fabrikası varken bazı kentlerde şeker fabrikası
bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da şeker pancarı
üretimi yapılmamaktadır.
Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde şeker
pancarı üretimi bulunmaz?
A) Uşak B) Yozgat C) Tokat
D) Artvin E) Erzurum

43. Asfaltit ile çalışan termik santral aşağıdaki


yerleşim birimlerinden hangisinde
ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? bulunmaktadır?

A) Yer fıstığı B) Keten C) Elma A) Sinop B) Şırnak C) Ankara

D) Çeltik E) Şeker pancarı D) Muğla E) Eskişehir

Diğer sayfaya geçiniz.


2 0 1 7 - K P S S / L i s a n s -TG 4 000000004

44. Aşağıdaki turizm değerlerinden hangisi hem 48. Aşağıdakilerden hangisi ölümüne kesin gözle
doğal hem de kültürel miras alanlarından biridir? bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolmuş
ve cesedi bulunamamış kişinin gerçekten ölmüş
A) Nemrut Dağı
sayılmasıdır?
B) Safranbolu Şehri
A) infisah
C) Bursa ve Cumalıkızık
B) Bildirim
D) Efes Antik Kenti
C) Ölüm karinesi
E) Göreme M illî Parkı ve Kapadokya
D) Birlikte ölüm karinesi
E) Gaiplik

45. Aşağıdakilerden hangisi hem maden hem de


sanayi bölgesi olarak sınıflandırılmaktadır?
A) Kocaeli - Sakarya çevresi
B) Malatya - Elazığ çevresi
C) Tekirdağ - Edirne çevresi
49. Aşağıdakilerden hangisi, temel hak ve
D) Adana - Mersin çevresi
özgürlüklerin sınırlanması ve durdurulmasıyla
E) Yozgat - Kırıkkale çevresi ilgili 1982 Anayasası'nda yer alan özelliklerden
değildir?
A) Hakkın özüne dokunmama
B) Laik cumhuriyete aykırı olmama
C) Ölçüsüz olmama

46. Aşağıdakilerden hangisi mevzu hukuk içerisinde D) Kanundan doğan yükümlülükleri ihlal etmeme
ver almaz? E) Anayasanın ruhuna aykırı olmama
A) Genelge
B) Yönerge
C) Örf ve âdet
D) Tüzük
E) İçtihadı birleştirme kararları

50.
I. istifa
II. Meclis toplantılarına 1 oy içinde 5 birleşim günü
47. Gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne katılmama
aykırılıktan dolayı bir davranışın, suçun kanuni III. Hüküm giyme
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek
IV. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işte ısrar etme
gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
V. Kısıtlanma
A) İfa
Yukarıdakilerden hangilerinde, 1982 Anayasası'na
B) Kast
göre milletvekilliğinin düşürülmesi için meclis
C) Taksir kararına ihtiyaç vardır?
D) Tecdit A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve IV
E) Edim D) i, II ve V E) i, II, ili, IV ve V

20 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /L isan s-T G 4 000000004

51. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 54. Aşağıdakilerden hangisi memurların haklarından
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? biri değildir?

A) Başbakanlık A) Güvenlik hakkı

B) TBMM Başkanlığı B) Dava hakkı

C) Millî Savunma Bakanlığı C) Sendika hakkı

D) Cumhurbaşkanlığı D) Toplu sözleşme hakkı

E) Genelkurmay Başkanlığı E) Grev hakkı

52. Aşağıdakilerden hangisi mahallî idare kuruluşu 55. İlk kadın bakan, aşağıdakilerden hangisidir?
değildir?
A) Türkân Akyol
A) Köy yönetimi
B) Tansu Çiller
B) Belediye idaresi
C) Jale inan
C) İ! genel idaresi
D) Safiye Ali
D) Büyükşehir belediye idaresi
E) Lale Aytaman
E) il özel idaresi

53. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini


56. İslam İşbirliği Örgütünün genel merkezi, aşağıdaki
aşağıdakilerden hangisi seçer?
şehirlerden hangisindedir?
A) Cumhurbaşkanı
A) Ankara
B) Başbakan
B) Riyad
C) Bakanlar Kurulu
C) Kahire
D) TBMM
D) Cidde
E) içişleri bakanı
E) Dubai

21 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 - KPSS I Lisans - TG4 000000004

57. 1883’te doğup 1924’te ölen, hayatta olduğu sure 60. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından,
içerisinde yedi kitap yazan ve eserleri arasında oy birliği ile yeni BM genel sekreteri seçilen
en ünlüleri Dava, Şato ve Dönüşüm olan yazar, ve 5 yıllık görevine 1 Ocak 2017'den itibaren
aşağıdakilerden hangisidir? başlayacak olan eski Portekiz başbakanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lev Tolstoy
A) Antonio Guterres
B) Fyodor Dostoyevski
B) Antonio Costa
C) Edgar Allan Poe
C) José Söcrates
D) Franz Kafka
D) Pedro Passos Coelho
E) José Saramago
E) Mario Soares

58. Aşağıdakilerden hangisi,1997 yılında Nobel


Edebiyat Ödülü kazanmış, Ödemiyoruz,
Ödeyemeyeceğiz! ve Kadın Oyunları eserlerinin
yaratıcısı, “radikal palyaço” olarak da nitelendirilen
İtalyan oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve oyuncu
olup Ekim 2Q16’da hayatını kaybetmiştir?

A) Pier Paolo Pasolini

B) Luigi Pirandello

C) Dino Buzzati Traverso

D) Dario Fo
E) Carlo Goldoni

59. Aşağıdakilerden hangisi, hayatını ve 40 yıllık


kariyerini kaleme aldığı üç serilik kitabının ilk
cildinde büyükannesinin Trabzonlu olduğunu
ve Kırgız soyadını taşıdığını belirten,"Amerikan
şarkı kültüründe yeni bir şiirsel anlatım yarattığı için"
2016 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen
sanatçıdır?

A) Alice Ann Munro


İ
B) José Saramago |

C) Bob Dylan

D) Imre Kertész Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi


E) Nadine Gordimer https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

TEST BİTTİ.
22
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
2017-K PS S /Lisan s-T G 4 GENEL YETENEK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Yazın alanında “dilin hafif olması” anlam derinliği olmama­ 7. Parçada sözü edilen gölün keşfedilmesinden sonraki süreç
sı anlamına gelir, “içine çekmek" ifadesi İse eserin, okurun sırasıyla anlatılmış, VI. cümlede ise göle ulaşıldıktan sonra­
ilgisini çektiğini ifade eder. Okurun ilgisini çekmek de “sü- ki durumdan söz edilmiştir. Soru kökünde verilen ifade de V
ve VI. cümleyi bağlayan bir içeriğe sahiptir. Soru kökündeki
rükleyicilik” ile ilgilidir.
cümlede göle ulaşıldığından, VI. cümlede ise göle ulaşıl­
dıktan sonra gölde hayat olup olmadığına yönelik yapılan
Cevap B
çalışmalardan söz edilmiştir.

Cevap E

2. Boşluktan önceki “tamamıyla kopma noktasına gelse de”


ifadesinde geçen “de" bağlacı, cümleye beklenen durumun 8. Kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılma­
gerçekleşmediği anlamı katmaktadır. Bu durumda boş bı­ yacağından V numaralı "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin”
rakılan yere A seçeneğindeki “Türkiye’den pek uzaklaşma- ifadesi “İstanbul Teknik Üniversitesinin” şeklinde olmalıdır.
mıştır” ifadesinin getirilmesi uygundur.
Cevap E
Cevap A

9. Virgül; A, B ve E seçeneğinde eş görevli öğeleri ayırmak


için, C seçeneğinde ise özneyi ayırmak için kullanılmıştır.
D seçeneğinde ise “son derece karmaşık olan ve en küçük
3. Parçanın III. cümlesindeki “ işler değişecek gibi” ifadesinde müdahaleden etkilenen, iklim sistemi” ifadesinde sıfat tam­
öngörü (tahmin) anlamı vardır. lamasını böldüğü için yanlış kullanılmıştır.

Cevap C Cevap D

10. Verilen seçeneklerde altı çizili sözcüklerde görülen ses


olayları şu şekildedir:
sev - dik - i > sevdiği (B seçeneği)
4. III. cümlede Çin astronomisinin çeşitli konular hakkında ay­ bekle - yor > bekliyor (C seçeneği)
rıntılı bilgiler verdiğinden söz edilse de dönemine göre çok ayır - ım > ayrım (D seçeneği)
ileride olduğuna yönelik bir ifadeye yer verilmemiştir. et - gi - sindedir > etkisindedir (E seçeneği)
A seçeneğinde herhangi bir yardımcı ses yoktur:
Cevap C
(sınır - tan - dır - dı)

Cevap A

5. Verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak sıralaması


II - V - IV - 1- III şeklindedir. 11. I. sözcükte “g ör - en” şeklinde sıfat-fiil eki,
Gelecekle ilgili tahminler yapılırken yıllarca insanların bir II. sözcükte “görmesin - i” şeklinde belirtme hâl eki,
gün denizlerin diplerinde yaşayabileceği söylendi. / Su al­ III. sözcükte “önle - mek” şeklinde isim-fiil eki,
tında kurulacak kentler, insanoğlunun kısıtlı yer sorununu
çözecekti, olmadı. / Çünkü üretilen projeler uygulanabilir IV. sözcükte “tut - ul - ması” şeklinde edilgen çatı eki kullanılmıştır.
olmaktan çok uzak ya da çok pahalıydı. / Okyanusların dip­ V. sözcükte "duruş - u” şeklinde belirtme hâl eki kullanılmış­
lerindeki kentler düşüncesi de yalnızca bilim kurgu roman­ tır. Sözcükte herhangi bir iyelik eki yoktur.
larında kaldı. / Diğer taraftan denizlerin yerleşime açılması
düşüncesinden vazgeçilmiş değil, yeni projeler denizlerin Cevap E
dibini değil de üstünü insanların yaşamasına açmaya yö­
nelik.
12. B seçeneğinde yüklem çekimli fiil olduğu için cümle fiil cüm­
Cevap E lesidir,
C seçeneğinde iki cümle “ki” bağlacıyla birleştirildiği için
“ki”!i birleşik cümledir,
D seçeneğinde iki cümle bağlaçla (oysa) birleştirildiği için
6. Parçanın bütününde Türk toplumunun geleneksel eğlence bağlı cümledir,
ve oyun kültürünün öğelerinden ve bu kültürün öneminden E seçeneğinde yüklem isim-fiil olduğu için cümle isim cümlesidir.
söz edilirken III. cümlede Türkiye, oyun ve eğlence kültürü Sıralı cümleler, birden fazla cümlenin virgül ya da noktalı vir­
açısından diğer ülkelerle karşılaştırm ıştır. gülle ayrıldığı cümlelerdir. A seçeneğinde tek cümle vardır.

Cevap C Cevap A

3 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 4 https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

13. Parçada “ortaokulda - idi - m, etmiş idi" ifadelerinde hikâye 19. “Tarihî empati, psikoloji alanında tanımlanan empatiye göre
ek fiili, daha bilişseldir.” ifadesindeki “biliş” sözcüğünden ve “Ancak
“-den sonra, -a kadar” edatları, geçmişte olayın nasıl olmuş ya da kişinin nasıl davranmış
olabileceğine yönelik kendi düşüncelerimizi ve eldeki ka­
“nasır soru zarfı,
nıtları kullanarak geçmişle ilgili sağlıklı bir değerlendirme
“ben” zamiri kullanılmıştır. yapabiliriz.” ifadesinden tarihî empatinin mantıksal unsurlar
barındırdığının vurgulanmak istendiği anlaşılmaktadır.
Parçada herhangi bir niteleme sıfatı kullanılmamıştır.

Cevap C Cevap B

14. Cümlede “hayattayken” sözcüğü yer aldığı için “henüz'' söz­ 20. Parçadaki “Tarihî empati ile psikoloji biliminde tanımlanan
cüğü gereksizdirve bu da anlatım bozukluğuna yol açmıştır. empati arasında birtakım farklılıklar vardır." ifadesinden I.
öncüle,
Cevap B “Geçmişteki insanları anlamak için daha uygun bir yöntemin
olmamasından dolayı tarihî empati kavramı ortaya atılmış­
tır." ifadesinden III. öncüle ulaşılabilir.
Diğer iki öncüle ulaşılamaz.
15. Parçadaki “Uyku kalitesindeki bozukluklar; yataktan yorgun
kalkmak, yaygın sırt ve boyun ağrıları, enerji azlığı gibi so­ Cevap D
runlara yol açar." ifadesinden uyku bozukluklarının fiziksel
ve psikolojik sonuçları olduğu yargısına kesin olarak ula­
şılabilir.

Cevap C
21. Parçada “dolayısıyla Galata da hızla zenginleşmiş ve büyü­
müştür” ifadesinde A seçeneğine,
16. Parçadaki “ Bu durum, tanıtımı ve eleştirisi yapılan kitap “Tanzimat Fermanı ile yeni ayrıcalıklar kazanan yabancılar
hakkında okuyucu ve araştırmacıları genel bilgi sahibi kıl­ ve azınlıklar gittikçe güçlenmiş” ifadesinde B seçeneğine,
mak kadar söz konusu kitabı okumaya teşvik etmek” ifade­
“Levantenlerin 'Pera' olarak isimlendirdikleri Galata’nın bu
sinde eleştiri yazılarının işlevlerinden söz edilmiştir. Dergi
genişlemiş hâlini halk Beyoğlu olarak anacaktır." ifadesinde
satışına ya da yeni akademik araştırmalar ortaya koymaya
D seçeneğine,
yönelik bir bilgiye yer verilmemiştir.
“hep çok canlı bir ticaret ve meyhaneleriyle de gece hayatı
Cevap E merkezidir" ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir.
Parçada Galata'nın ne zaman kurulduğuna yönelik bir bilgi­
ye yer verilmemiştir.

17. Parçada V. cümleye kadar insanı diğer canlılardan ayıran Cevap C


özelliklere yer verilirken V. cümleden itibaren keşiflerin ge­
rekçesinden söz edilmiş ve yeni bir konuya başlanmıştır.
Dolayısıyla ikinci paragraf V. cümleden başlamaktadır.
22. II. cümledeki “Kapitülasyonlara ilaveten 1839 Tanzimat Fer­
Cevap C manı İle yeni ayrıcalıklar kazanan yabancılar ve azınlıklar
gittikçe güçlenmiş, dolayısıyla Galata da hızla zenginleşmiş
ve büyümüştür.” ifadesinde Galata'nın gelişmesinin,
18. “Sivas’ı önemli yerleşim ve kültür merkezleri arasına sok­
muştur.” ifadesinde A seçeneğine, III. cümledeki “ 1860’lara gelindiğinde artık Ceneviz surla­
rı Galata’ya dar gelmiş, böylece surlar yıkılmış ve İstiklal
“...bibliyografyası itibarıyla en zengin şehirlerimiz arasında Caddesi görülmemiş bir ihtişama kavuşmuştur.” ifadesinde
bulunduğuna şüphe yoktur." ifadesinde C seçeneğine, İstiklal Caddesi'nin ihtişama kavuşmasının gerekçesi belir­
“ Fakat her şeye rağmen, haritadaki yeri ve kültür birikimiyle tilmiştir.
Sivas, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan çıkmamıştır. Millî
Mücadele yıllarına gelindiğinde ise Sivas’ın önemi daha da Cevap B
belirginleşmiştir." ifadesinde D seçeneğine,
“İpek Yolu’nun seçeneksizliğini kaybetmesiyle Sivas'ın da
bu durumun sonuçlarını kader olarak paylaştığı gözden 23. Parçadaki "Burada geçmişten kalma yabancı ülkelerin elçi­
kaçmamaktadır." ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir. lik binaları ve kiliseleri vardır.” ifadesinde Galata'da tarihsel
Çeşitli etnik kültürlerin bir arada yaşadığına yönelik bir ifa­ unsurlar bulunduğundan söz edilmiştir. Buradan Galata'nın
deye yer verilmemiştir. tarihsel bir belge niteliği taşıdığı yargısına ulaşılabilir.

Cevap B Cevap C

4 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 -K P S S / Lisans -TG 4

24. Parçadaki "aynı zamanda araştırmacılar için de yeni sorular 28. Tabloya göre Ceren iktisat veya kamu yönetimi bölümlerine
ve araştırma alaniarı oluşturuyor.” ifadesinden A seçeneğine, başvurmuştur.
Internet, uydu, cep telefonu gibi pek çok yeni teknoloji; te­
Cevap B
levizyon, gazete ve film gibi daha eski iletişim aygıtlarının
işlevlerini farklılaştırırken" ifadesinden B ve D seçeneğine,
“hem de deolojik üretimin önemli bir alanıdır" ifadesinden E
seçeneğine ulaşılabilir.
Parçada medyanın kültürel değişim için zorunlu bir unsur
olduğuna yönelik bir ifadeye parçada yer verilmemiştir.
29. Tablo incelenirse Duygu ve Gül'ün işletme bölümüne baş­
Cevap C vurdukları görülür. Dolayısıyla Gül, iktisat bölümüne baş­
vurmuş olamaz.

Cevap D

25. “Mercek altına almak" deyimi “çok titizlikle ve etraflıca ince­


lemek” anlamında bir deyimdir. Buna göre C seçeneğindeki
“sorgulanmak" fiili “mercek altına almak” deyiminin yerine
kullanılabilir.
30. Fatih’in başvurmuş olacağı bölümler iktisat ve kamu yöne­
timidir.
Cevap C

Cevap A

26. Parçadaki “düne kadar kesin olarak bakılan kimi görüşler


değişmekle kalmıyor" ifadesinden medyanın toplumsal al­
gıları etkileyebildiğine ulaşılabilir.

Cevap B
(3+?)-(34 )
i 1 1
(i) (5

27. Öncüllerden yola çıkarak her bölümde ikişer kişi olduğu 5 -4


ve işletme bölümüne başvuranların kadın olduğu düşünül­ 20
düğünde şöyle bir sonuç çıkar: Beyza uluslararası ilişkiler " 3~2
12
bölümünde, Ceren de Efe'nin olduğu bölümdedir. Geriye iki
kadın kalmaktadır: Bunlar Duygu ve Güi'dür. __L 12
~ 20 ' 1
Buna göre Duygu ve Gül'ün bölümleri kesinlikle işletmedir.
3 ,
= ■=■ olur,
Kamu Uluslararası o
İşletme İktisat Cevap A
Yönetimi İlişkiler
Duygu
Beyza
Gül
Ceren ve Efe aynı bölümde olduğuna göre bunlar ya iktisat
ya da kamu yönetimi bölümleridir. Buna göre iki farklı tablo
yapılır. Ceren ve Efe’nin yerleşimine göre de diğer kişiler
yerleştirilir.
32. Bölme işlemlerinin denklemleri yazılırsa
Kamu Uluslararası A = 8B + 7
İşletme İktisat
Yönetimi İlişkiler B = 9C +13
Ceren Fatih Beyza A = 8{9C + 1 3 ) + 7
Duygu Efe (Ata/Halit) (Halit/Ata)
A = 72C + 111 olur.
Gül Fatih Ceren Beyza
(Ata/Halit) Efe (Halit/Ata) 111 Li®
- 108 |~6~
Tablo incelenirse Ata ve Gül'ün farklı bölümlere başvurdu­ 3
ğunun kesinlikle doğru olduğu görülür.
Böylece kalan 3 bulunur.
Cevap E
Cevap E

5 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 ■ KP S S I Lisans ■TG4

33. i. için a = - 1 , b = - 2 , c = - 1 seçersek 36. x 2 < 6


( - 1 ) ■( - 2) + ( - 1 ) = 2 - 1 = 1 pozitif; |x [< /6

İL için a = —1, b = - 2 , c = - 3 seçersek ~ / 6 < x < / 6 ise x = { —2 ,—1 ,0 ,1,2 } olur.

/ —1 —2 \ / —3 \
x = - 2 için => 2 (-2 ) + 3 = -1
) - N - 1 nega,lf:
x = - 1 için = > 2 (-1 ) + 3 = 1
III. için a = - 4 , b = —1, c = - 2 seçersek
x = 0 için =>2 0 + 3 = 3

—T - - f~ 4 ) = 4 - 2 = 2 pozitif; x = 1 için = > 2 -1 + 3 = 5


x = 2 için =>2 2 + 3 = 7
IV. için a = - 1 , b = - 2 , c = - 1 seçersek
Buradan
—1 —2 —(—1)2 = —3 —1 = - 4 negatif; - 1 + 1 + 3 + 5 + 7 = 15 bulunur.

Cevap C
V. için a = - 1 , b = - 2 , c = -1 seçersek
(— 1 —2) • (— 1) = 3 pozitif bulunur.
Bu durumda 2 tanesi negatif sayı olur.
37. A = 1 0 2 + 1 03+ 104+ 105 = 414
Cevap B B = 987 + 986 + 985 + 984 = 3942
B - A = 3 9 4 2 -4 1 4
= 3528
Buradan 3 + 5 + 2 + 8 = 18 bulunur.
Cevap E

• 6 4 -1 0 „
34. Terim sayısı - 3 +1
38. OBEB(x + 3 , y - 4 ) = 1 olduğundan (x + 3) ve (y —4) arala­
=„54 +1 rında asaldır.

= 19'dur. Buradan,
(x + 3 ) - ( y - 4 ) = 42 veya (x + 3 ) • ( y - 4 ) = 42
19 [2 I I j ı
- 18 fğ tane çift vardır. 6 7 7 6
2
x+3=6 y -4 = 7 x+3=7 y -4 = 6
- 1 0 + 13 - 1 6 + 19... -5 8 + 61 - 6 4 olur ve sondaki -6 4 hiç
x=3 y = 11 x=4 y=10
3 3 3
bir terimle eşleşmez. Her iki durumda da x + y toplamı en az 14 olarak bulunur.

Her çiftin değeri de 3 olduğundan Cevap C


Toplam = 3 - 9 - 6 4
= 2 7 -6 4
= - 3 7 olur.

Cevap D 12 v2
39. T L T + - ^ l - = 12
+x 1+JL
xn

1+xn xn+ 1
xn
35. |x —3 1= 3 —x ise x - 3 < 0 12 + x n y 2
-----------„ = 12
x<3 (I) 1+X
|x + 5 | = x + 5 ise x + 5 > 0
> Î + x n y2 = 1 2 x n+ > Î
x > -5 (II)
u2 = 12
(I) ve (ll)'den
“ I
+
<
II

- 5 < x < 3 olur.


- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3 = - 9 bulunur.
Buradan y'nin pozitif değeri 2 f Z olur.

Cevap A
Cevap B

Diğer sayfaya geçiniz.


2017 - KP S S I Lisans - TG4

40. İfade düzenlenirse 44. x + y = 74


x - y = 4 (yaş farkı hiç değişmez.)

2x = 78
x = 39
- y s ş - / j 39 + y = 74 => y = 74 - 39
= /3 - 1 - /3 = -1 => y = 35 olur.

Büyük eşin yaşı ise 39 olur.


Cevap B
Cevap C

41. 40 sayısı parçalanıp ifadeler tam kereye dönüştürülürse

x 2 + 4x + 4 + y 2 - 12y + 36 = 0 45. Erkekler = x


Kadınlar = y yaşında olsun.
( x + 2)2 + (y-6)2 =0
4x + 6y
x + 2 = 0 =* x = - 2 = 11,8 ise 4x + 6y = 118
10
y - 6 = 0 =■ y = 6'dır. 2x + 3y = 59 ( ! )
Böytece x + y toplamı - 2 + 6 = 4 bulunur. 5x + 5y
Cevap C 10 = 12 ise 5 x + 5 y = 120

x + y = 24 (II)
( I ) ve (ll)'den
- / 2 x + 3y = 59
3/ x + y = 24
42. ifadeler ters çevrilip parçalanırsa
-2 x -^ = -5 9
xy 3
+3 x + 3 ^ = 7 2
2x + y " 7
x = 1 3 bulunur.
2x + y 7
xy “ 3 Cevap D
2x _ y _ _ I
xy + xy " 3
2 1 7 ,..
7 + x = 3 d lr 46. Aylık %6 ise yıllık 12-6 = 72 bulunur.
Buradan, Buradan,

l +i = 3( İ +A) c . 600 -7 2-18


x y \x y/ FalZ= 1200
= 648 TL olur.
Cevap E

Cevap D

47. Etiket Fiyatı - 100x


Maliyet Fiyatı = 100y olsun.
43. % 3 3 0 x ^ 1 8 1 5 gram ise, 1 0 0 x -2 5 x = 1 0 0 y- 10y
%100 >>>
x gramdır. 75x = 90y
5x = 6y

330 -x = 100•1815 „ 6y
100-1815
X_ 330
Etiket fiyatı = 100x= 100 120y bulunur.
x = 100-5,5
x = 550 gram olur. İlk fiyat %20 kârla belirlenmiştir.

Cevap D
Cevap C

7 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
48. Ahmet işin tamamını 4 = 10 günde 52. Sınava en erken Barış, en geç Esra gelir. İkisi arasında ise
3 8 —(—10) —18 dakikalık bir fark vardır.
Mehmet işin tamamını 5 - y = 15 günde yapar.
Cevap A

[1 1
10 + 15
|(3 ) (2)

/3 + 2 \ 2 53. 7 şehir olduğu için modumuz 7'dir.


( 30 / ' X "" 3
Buradan,
1 2
6X=3 157 [ 7
_14 [ 22
12
X~ 3 017
14
x = 4 günde yaparlar.
3 —*• 3. sıradaki şehir Bursa olarak bulunur.
Cevap C
Cevap A

49. A ile B arası x km olsun.


54. B - A = {5 ,6 ,7 } olur.
(V V 2)-3 = x -6
Öz alt küme sayısı ise 2 3 - 1 = 7 bulunur.
(V 1 + V 2)-4 = x + 40

Taraf tarafa oranlarsak Cevap D


3 x -6 0
4 ~~ x + 40
4x - 240 = 3x +120
x = 360 km bulunur.

Cevap B

600 dönüm \ ^ 9 0 ° ise


x dönüm 360° olur.

90 x = 600 360
50. Esra'nın saati 10 dakika geri olduğuna göre doğru zaman 4
16.28’den 10 dakika sonrası olan 16.38'dir. Barış'ın saati 600 .36(5
ise 8 dakika ileri olduğundan doğru zamandan 8 dakika X" JHf
1
sonrası olan 16.46'yı gösterir.
x = 240 dönüm bulunur.
Cevap A
Cevap E

51. Didem'in saati 7 dakika geri olduğundan filmin doğru baş­


lama saati 18.25'ten 7 dakika sonrası olan 18.32'dir. Çan'ın
saati 5 dakika ileri olduğunda filmin bitiş saati 20.50'den 5
dakika öncesi olan 20.45’tir. 600 dönüm \ ^ 9 0 °

Buradan başlangıcı 18.32, bitişi 20.45 olan filmin, 480 dönüm x° ı

20.45 6 0 0 •x = 480•90
18.32 4 18

2.13 saat sürdüğü anlaşılabilir.

Böylece 2 -6 0 +1 3 = 133 dakika bulunur.


x = 72° bulunur.
Cevap C
Cevap A

8 Diğer sayfaya geçiniz.


2017 -K P S S / Lisans -TG 4

57. Arpa = 480


Buğday = 3x A 16x D
Çavdar = 600
60 5x/ '
\ / / /5 x
Pamuk = 2400 • = 400 (58. soruda bulmuştuk.)
/ 5x X'E 6x FS 5x j
Tütün = x
5x/ /
Tamamını toplarsak İh \ /
480 + 3x + 600 + 400 + x = 2400
4 x + 1480 = 2400 B 16x C
4x = 920
[AD | = 16x, | CD | = 10x seçersek
x = 230 dönüm bulunur.
A(ABCD) = 16x -2h = 32xh

Cevap D A (B C F E )J 6 x ^ 6 x > h = 11xh

Alanları oranlarsak
32xh 32 u ,
7^ = Î T bulunur.

Cevap D

58. E noktası açıortayların kesim noktası olduğundan [AE ] de


dış açıortay olur.

2a + 2b = 180' => a + b = 90° olur.

I AD |2 + 5 2 = 132

I AD |2 + 2 5 = 169

| AD |2 = 144 [A C j’yi çizersek ABC üçgeni 120 - 30 - 30 olur. Buradan


| AD | = 12 cm | A C I = 4 / 3 olur.

Buradan, O merkezli çemberin yarı çapı 2 / 3 cm olur.

|DE |2 = 1 2 2 + 1 6 2 Taralı Alanlar = Altıgenin Alanı - Dairenin Alanı

= 144 -(• 256


= 400
| DE | = 20 cm olur. = ( 2 4 /3 - 12n) cm2 bulunur.

Cevap B Cevap E

9 Diğer sayfaya geçiniz.


2017-K P S S /Lisan s-T G 4 GENEL KÜLTÜR TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Mukan Kağan Dönemi'nde, [pek Yolu egemenliği için Gök- 8. Grek, Dakya, Şark Meselesi, Hasta Adam ve Panslavizm
türklerle Sasaniler ittifak yapmış, Akhun Devieti'nin toprak­ Rusya'nın Osmanlı Devleti’ni parçalama planlarıdır. Asimi­
ları Göktürklerle Sasaniler arasında paylaşılmıştır. lasyon politikası ise Sovyet Rusya'nın Orta Asya Türklerini
kimliksizleştirme politikasıdır.
Cevap B
Cevap C

2. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig


9. Tanzimat Dönemi; 1839 - 1876 yılları arasını kapsamak­
adlı eser siyasetname özeftiği taşımaktadır. Bu eser Kara-
tadır. Balta Limanı Ticaret Antlaşması ise 1838 yılında
hanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
II. Mahmut Dönemi’nde İngiltere ile imzalanmıştır.
Cevap B
Cevap E

3. Konya Karatay Medresesi II. İzzeddin Keykavus, Kuba- 10. İtalya, 1896 Habeşistan yenilgisini unutturmak için Trablus-
dabad Sarayı l. Alaeddin Keykubat, Buruciye Medresesi garp (Libya) topraklarını 1911'de işgale başlamıştır.
III. Gıyaseddin Keyhüsrev, Gevher Nesibe Sultan Şifahane-
si I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi'nde yapılmıştır. Mama Cevap B
Hatun Türbesi ise Saltuklular Dönemi'ne aittir.

Cevap E 11. Kilikyalılar Cemiyeti Çukurova'da Ermenllereve Fransızlara


karşı, Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti Pon-
tusçulara karşı mücadele vermiştir. Millî Kongre Cemiyeti
4. Osmanlı Devleti, 1364 Sırpsındığı ve 1448 II. Kosova sa­ İstanbul'da basm-yayın yoluyla itilaf Devletleri'ne ve azın­
vaşlarıyla Haçlı ordularını yenilgiye uğratmıştır. Bu başa­ lıklara karşı çıkmıştır. Gizli Karakol Cemiyeti İstanbul'dan
rılar Balkanlar’da ilerleyişi kolaylaştırmıştır. 1402'de Timur Anadolu'ya silah sevkederek Millî Mücadele'yi destekle­
Devleti ile yapılan ve kaybedilen Ankara Savaşı sonrası miştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise Millî Mücadele'ye des­
Osmanlı Devleti Baikaniar'la bir süre ilgilenememiştir. tek vermemiş aksine miilî mücadelecilere karşı faaliyette
bulunmuştur.
Cevap A
Cevap C

12. Millî Mücadele Hazırlık Dönemi'nde, kapitülasyonların


5. XVII. yy.da Avrupa'da ortaya çıkan merkantilizm politikası
kaldırılmasının gerekliliği "Siyasi, mali, adli engeller kabul
hâzinede var olan değerli maden oranını en tepede tutmayı
edilemez." kararı ile Misakımilirde alınmıştır. Misakımillî ise
hedefler. Bu politika ithalatı kısıtlar, ihracatı ön planda tutar.
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920'de kabul
Bu politika XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisini olumsuz et­
edilmiştir.
kilemiştir.

Cevap D
Cevap D

6. Miri arazinin has, zeamet ve tım ar bölümlerinde cebelü


yetiştirilirdi. Has ve zeamette her beş bin akçe karşılığı bir 13. ABD’li General Harbord hazırladığı raporda; Doğu Anadolu
asker, tımarda ise her üç bin akçe karşılığı bir asker yetiş­ Bölgesl'nde Türklerin Ermenilerden nüfus olarak fazla oldu­
tirilirdi. Paşmaklık topraklarının gelirleri padişahın eşine ve ğunu belirterek Ermeni iddialarının asılsız olduğunu ortaya
kızlarına verilirdi. Dolayısıyla paşmaklık topraklarının cebe­ koymuştur.
lü yetiştirmekle bir bağlantısı yoktur.
Cevap A
Cevap D

14. 2-3 Aralık 1920 tarihinde yapılan Gümrü Antlaşması İle 13


Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması TBMM adına
Kâzım Karabekir tarafından imzalanmıştır. 16 Mart 1921 ta­
7. Soruda özellikleri sıralanan Osmanlı denizcisi Kılıç (Uluç)
rihinde yapılan Moskova Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması'nı
Afi Paşa'dtr. Kılıç Ali Paşa 1571-1587 yılları arasında
ise TBMM adına Yusuf Kemal Tenglrşenk, Ali FuatCebesoy
kaptan-ı deryalık yapmıştır.
ve Dr. Rıza Nur İmzalamıştır.
Cevap B
Cevap D

10 Diğer sayfaya geçiniz.


y -- .¿ L 'I İ

2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 4

15. istiklal Harbimizin Esasları adlı eser Kâzım Karabekir’e ait­ 22.1 Temmuz 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Yasası ile
tir. Diğer eşleştirmeler doğrudur, Türk denizlerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, Türk denizcile­
rinin hakları genişletilmiştir. Bu yasa kapitülasyonların son
Cevap E kalıntılarının kaldırılması açısından önemlidir.

Cevap A

16. Yunanlılara karşı yapılan I. ve II. İnönü ile Sakarya savaş­


larının kazanılması sonucunda Fransızlarla 20 Ekim 1921
tarihinde yapılan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi ka­ 2 3 . 1934'te Türkiye’de ekonomi uygulamasının başlamasında
panmıştır. Yani Batı Cephesi'nde kazanılan zaferler Güney en etkili olan Atatürk ilkesi devletçiliktir.
Cephesi'ni de etkilemiştir.
Cevap D
Cevap C

24. Suriye, Türkiye ile arasında olan Hatay Sorunu nedeniyle


17. TBMM, Fener Rum Patrikhanesini ülke dışına çıkarmak Sadabat Paktına katılmamıştır.
istemiş fakat başarısız olmuştur. Boğazlar ise komisyona
devredilmiştir. Rodos, On İki Ada, Kıbrıs, Ege Adaları alına­ Cevap D
mamıştır. Suriye sınırı Hatay dışarıda kalacak şekilde çizil­
miştir. TBMM, OsmanlI Devieti'nden kalan borçların sadece
hissesine düşen kısmı ödemeyi kabul etmiştir. Geri kalan
borçlar ise yüz ölçümüne göre, OsmanlI'dan ayrılan diğer 25. Fransa, Alman tehlikesine karşı Majino Hattı'nı kurmuştur.
devletlere paylaştırılmıştır. Almanya aşılamaz denilen bu hattı yararak Fransa'ya gir­
miş ve Paris dâhil tüm Fransa'yı işgal etmiştir.
Cevap C
Cevap B

18. Emlak ve Eytam Bankası 1926 yılında açılmıştır. Bu banka


inşaat sektörünü desteklemenin yanında yetim çocukların 26. Polonya toprakları, İkinci Dünya Savaşı öncesinde kısa
da yanında olmuştur. Banka, 1936 yılında Emlak Kredi Ban­ süreli bir ittifak kuran Almanya ve Sovyet Rusya arasında
kası adını almıştır. paylaşılmıştır.

Cevap B Cevap B

27. 1992 yılında kurulan Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi


19. Devrimlerin savunucusu olan Kadro Dergisi, 1932-1935 yıl­
Başkanlığı (TİKA), Türki Cumhuriyetler ve bölge ülkeleri ile
ları arasında toplam 36 sayı yayımlayarak yayın hayatına
ilişkileri geliştirmek, Türkçe öğretmek, kalkınma hamlelerini
son vermiştir. Derginin amacı inkılapları oturtmak ve resmî
desteklemek, kültürel, sosyal, ekonomik iş birliğini sağla­
bir ideoloji meydana getirmekti.
mak amacı taşımaktadır.
Cevap A
Cevap D

20. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşt Anıtkabir yapılıncaya ka­


28. Kıyı kesimlerde yıllık sıcaklık farkının az olması nemliliğin
dar Etnografya Müzesi'nde muhafaza edilmiştir.
fazla olması ile ilgilidir. B, C, D ve E şıklarında yer alan ifa­
deler ise yükselti ve engebenin fazla olmasının sonuçların-
Cevap E
dandır.

Cevap A

21. OsmanlI Devleti'nin son sadrazamı Tevfik Paşa'dır. Tevfik


29. Atatürk Baraj Gölü; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Fırat
Paşa; 11 Kasım 1918-13 Ocak 1919, 14 Ocak 1919-3 Mart
Irmağı üzerinde yer alan (Şanlıurfa’da yer alan), sulama ve
1919 (Birinci Dönem) ve 21 Ekim 1920-4 Kasım 1922 (İkinci
enerji üretme amaçlı bir barajdır. Bu barajın oluşturduğu
Dönem) tarihleri arasında sadrazamlık yapmıştır.
göl, 817 km2 alanı ile en büyük baraj gölüdür.
Cevap C
Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.


2017 -K P S S / Lisans -T G 4

30. Uzunyayla Platosu İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer 38. "Tarımda sulama probleminin tamamen aşılması mümkün­
almaktadır. II numaralı alanda yer alan plato Yazılıkaya dür." demek doğru olmaz. Türkiye kurak ve yarı kurak ik­
Platosu’dur. limin etkisinde olan bir coğrafya üzerinde yer almaktadır.
Sulama planlarının tamamı gerçekleşse bile nadas alanları
Cevap B ortadan kalkacaktır, diyemeyiz; azalacaktır, diyebiliriz.

Cevap D
31. "Yıllık ortalama sıcaklığın en fazla olduğu yer Batı
Anadolu’dur." ifadesi yanlıştır. Ülkemizde yıllık ortalama sı­
caklığın en yüksek olduğu yerler enlem ve denizellik gibi
etkenlere bağlı olarak Akdeniz kıyılarıdır. 39. Ülkenin genel olarak güney kesimlerinde yetiştirilen yer
fıstığı Osmaniye ili ile özdeşleşmiş bir tarım ürünü olarak
Cevap D
karşımıza çıkmaktadır. Kıyı Ege ve Güney Marmara’da son
zamanlarda yetiştirilmeye başlanan bir üründür.

Cevap A
32. Kış liıklığı isteyen ve yaz kuraklığında yaşayabilen bitkiler
Akdeniz iklim bölgelerinde görülen makilerdir. Türkiye’de
Kıyı Akdeniz ile Kıyı Ege, makilerin yaygın görüldüğü alan­
lardır.

Cevap C 40. Burdur Gölü, suları acı olan bir göldür. Bunun dışındaki şık­
larda verilen Eğirdir, İznik, Sapanca ve Çıldır gibi tatlı suya
sahip göllerde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.

Cevap C
33. Çukurova, Bakırçay ve Bafra kıyı ovaları içerisindeyken; Er­
zincan ve Niksar ovalan iç ovalardandır. Benzer özellikleri
taşınmış topraklardan oluşmuş olmalarıdır.

Cevap A
41. Yozgat şehri civarında yer alan çok sayıda büyükşehrin var­
lığı gerekçe gösterilerek Yozgat’a hava limanı yapılmamış­
tır. Son dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
34. Türkiye'de orman yangını riski için oluşturulan haritada Kıyı
Ege ve Kıyı Akdeniz kıyılan ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı Cevap E
birinci dereceden orman yangını riski altındadır. Kuzeydoğu
• Anadolu (V) ise riskin düşük olduğu alanlardandır.

Cevap E 42. Ülkemizde yaygınlık gösteren şeker pancarı, Güney Doğu


Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz kıyılarında yetiş­
tirilemez.

35. Türkiye’de 2007 ve sonrasında uygulanan Adrese Dayalı Cevap D


Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre her yılın son günü {31 Aralık)
nüfus sayımı yapılmaktadır.

Cevap C

43. Petrol kökenli bir katı yakıt olan asfaltit 6000 civarmc’ a bir
36. Kom, hayvancılık amacıyla yapılan, otlak alanlarına bağlı kalori değeri olan yer altı kaynağıdır. En fazla bulunduğu
olarak yaz aylarında kullanılan ve en fazla Doğu Anadolu’da yer Şırnak-Sffopfdir. Buna bağlı olarak da termik santral bu­
görülen köy altı yerleşmesidir. rada yer almaktadır.

Cevap B Cevap B

37. Kültürü oluşturan maddi unsurlar ya da diğer bir ifade ile 44. Kültürel miraslar listesine göre hem doğal hem kültürel
somut unsurlar; coğrafi konum, simgeler, doğal ortam özel­ miraslar, Göreme Millî Parkı ve Kapadokya ile Pamukkale-
likleri, iklim özellikleri, su ve toprak özellikleridir. Komşu kül­ Hierapolis’tir. Şıklarda yer alan diğer alanlar ya doğal ya da
türler soyut ya da manevi unsurlardandır. kültürel miras olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cevap C Cevap E

12 Diğer sayfaya geçiniz.


_ _ _ _ Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
2 0 1 7 -K P S S /L is a n s -T G 4 https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
45. Türkiye bölge sınıflandırmasına göre oluşturulan karma 49. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ve durdurulması
bölgelerin alt başlığı olan maden-sanayi bölgesi içerisinde farklı koşullar gerektirir.
yer alan bölgeler; Zonguldak-Karabük çevresi, Artvin, Mur-
Sınırlanma:
gul çevresi, Sivas-Divriği çevresi, Malatya-Elazığ çevresi,
Konya-Seydişehir çevresi ve Batman çevresidir. • Ancak kanunla olabilir.

Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.


Cevap B
Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı
olamaz.

Laik cumhuriyete aykırı olamaz.

Genel sebeplerle sınırlama yapılamaz.


46. Mevzu hukuk yazılı hukuk kuralları olduğundan anayasa,
kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaş­ Hakkın özüne dokunamaz,
ma, tüzük, yönetmelik, içtihadı birleştirme kararları, emir,
ölçüsüz olamaz.
genelge, yönerge vb. hukukun yazılı kaynaklanndandır.
Ancak örf ve âdetler yazısız olduklarından, doğru yanıt C Durdurma Koşulları:
seçeneğidir.
Olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş
ilan edilmiş olmalıdır.
Cevap C
Milletlerarası antlaşmalardan doğan yükümlülükler
ihlal edilemez,

ölçüsüz olamaz.

47. Soruda verilen seçeneklerden ifa (borcun ödenmesi), tecdit Sert çekirdek haklara (yaşam hakkı, din ve vicdan
(borcun yenilenmesi) ve edim (borçlunun yerine getirmesi özgürlüğü, masumiyet karinesi suç ve cezaların geriye
gereken davranış); borçlar hukuku ile ilgili kavramlardır. yürümezliği) dokunulamaz.
Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurlarının bilerek ve İs­
teyerek gerçekleştirilmesidir. Taksir ise dikkat ve özen yü­ Cevap D
kümlülüğüne aykırı davranarak suçun kanuni tanımında
belirtilen sonucun öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
Soruda verilen tanım, taksiri ifade ettiğinden doğru yanıt,
C seçeneğidir.

Cevap C

50. Milletvekilliğini sona erdiren sebepler şunlardır:

Ölüm
48, Ölüm karinesi ile gaiplik, genelde birbirine karıştırılmakta­
dır. Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar Cumhurbaşkanı seçilme
içinde kaybolmuş ve cesedi bulunamamış kişinin gerçek­ Belediye başkanı seçilme
ten ölmüş sayılmasına ölüm karinesi denir. Gaip ise ölüm
tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandır • Yeniden seçilememe
haber alınamayan kişiyi ifade eder. Kısıtlanma
İnfisah (dağılma), tüzel kişiliğin sona erme; bildirim, tüzel
Hüküm giyme
kişiliğin kazanılma biçimlerindendir. Birlikte ölüm karinesi
ise bir olayda birden fazla kişinin ölümü hâlinde, hangisinin İstifa
önce öldüğünün tespit edilememesi durumunda hepsinin
birlikte öldüğünün kabul edilmesidir. Meclis toplantılarına mazeretsiz olarak 1 ay içinde
5 birleşim günü katılmama
Cevap C
Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işte ısrar etme
Yukarıdaki düşme sebeplerinin üç tanesinde TBMM kararı
gerekir:

İstifa

Meclis toplantılarına mazeretsiz olarak 1 ay içinde


5 birleşim günü katılmama

Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işte ısrar etme

Cevap C

13 Diğer sayfaya geçiniz.


Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
51. İki ayda birtoplanan Millî Güvenlik Kurulu, alanında devletin 56. İslam İşbirliği Örgütü, 1969’da Fas’ta yapılan konferansla
en üst koordinasyon kurulu olup cumhurbaşkanlığının baş­ kurulmuştur ve merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde-
kanlığında başbakan ve ilgili bakanlar ile Genelkurmay baş­ dir. Şu anki genel sekreteri, İyad bin Emin Medeni’dir.
kanı, kuvvet komutanları ve Jandarma genel komutanının
anayasal bir platformda bir araya gelmesini sağlamaktadır. Cevap D
Millî Güvenlik Kurulu; cumhurbaşkanının başkanlığında,
başbakan, Genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları,
Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları ve Kara,
Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma genel ko­ 5 7 .1 883'te Prag’da doğan Franz Kafka, ölümüne (1924) dek
mutanından kurulur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli­ çok sayıda eser bırakmıştır. Türkçe’ye de çevrilmiş en
ği de Millî Güvenlik Kurulu gibi uzun bir geçmişe sahip, 80 önemli eserleri Dönüşüm, Taşrada Düğün Hazırlıkları,
yıllık bir kuruluştur ve Başbakanlığa bağlıdır. Dava, Şato ve Milena'ya Mektuplarda.

Cevap A Cevap D

52. Mahallî idare kuruluşları şunlardır:

İl özel İdaresi 58. Dario Fo (d. 24 Mart 1926 -Sangiano, ö. 13 Ekim 2016 - Mi­
lano); İtalyan oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve oyuncudur.
Belediye idaresi
1997 yıfında Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştır. Oyunla­
Büyükşehir belediye idaresi rındaki temalar güncel sorunlara dayandığı için tiyatro ka­
rikatürcüsü, toplumsal ajitatör ve radikal palyaço olarak da
Köy idaresi
nitelendirilmiştir, Oyunları:
II genel idaresi ise taşra teşkilatı olduğundan mahallî idare Bir Anarşistin Kaza Sonucu ölüm ü (Morte Accidentale
birimlerinden değildir. di un Anarchico - 1970)
Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar (Oyun "Yüzsüz" is­
Cevap C
miyle de geçmektedir.)
Kadın Oyunları (Female Parts -1 9 81 )
53. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başbakanlıkla ilişkili bir ku­
Elizabeth, Neredeyse Kadın
ruluştur ama üyeleri TBMM tarafından seçildiği için doğru
yanıt D seçeneğidir. Ödenmeyecek, Ödemiyoruz! (Non si Paga! Non si
P ag a !- 1974)
Cevap D * Japon Kuklası
Açık Aile
54. Memurların hakları şunlardır:
Cevap D
Güvenlik hakkı

Hizmet hakkı

İlerleme/yükselme hakkı
59. Bob Dylan, 2016 Nobel Edebiyat ödülü'ne layık görülmüş­
İzin hakkı tür. Nobel Edebiyat ödülü'nün favorileri arasında gösteril­
meyen Bob Dylan’ın "Amerikan şarkı kültüründe yeni bir şiir­
Aylık hakkı
sel aniatım yarattığı için" Ödüle layık görülmüştür. Amerikalı
Dava hakkı protest şarkıcı Bob Dylan yazdığı kitabında atalarının Türk
olduğunu ifade etmiş, hayatını ve 40 yıllık kariyerini kaleme
Sendika ve demek hakkı
aldığı üç serilik kitabının iik cildinde büyükannesinin Trab­
Emeklilik hakkı zonlu olduğunu ve Kırgız soyadını taşıdığını belirtmiştir.

Sosyal yardım alma hakkı Cevap C


Toplu sözleşme hakkı
Devlet memurlarının grev yapması yasak olduğundan, doğ­
ru yanıt E seçeneğidir.
60. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından önerilen
Cevap E eski Portekiz başbakanı Antonio Guterres, BM Genel Kuru­
lunca oy birliği ile yeni BM genel sekreteri seçilmiştir.
Guterres, 5 yıllık görevine 1 Ocak 2017'den itibaren başla­
55. İlk kadın bakan Türkân AkyoJ'dur. 12 Mart 1971 askerî muh­ yacaktır. BM teamüllerine göre genel sekreterler beş yıllık
tırasının ardından Nihat Erim tarafından kurulan hükümette, iki dönem hâlinde görev yapabilirler.
Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır.
Cevap A
Cevap A

14 Diğer sayfaya geçiniz.