You are on page 1of 9
CRATYLOS: [sau Despre dreapia potrivire a numelor) HERMOGENES CRATYLOS SOCRATE HERMOGENES' Atunci vrei, de vreme ce si Socrate 983 ¢ de fafa, si-i imprtisim convorbirea noastri ?* CRATYLOS Daci tu crezi aga... HERMOGENES Iati Socrate, dup& Cratylos', ar exista in chip firesc, pentr fiecare dintre realitafi, o dreapta potrivire 2 numelui, iar numele nu ar fi aceea ce unii denumesc asa prin conventie, invocind o parte din vorbirea lor, ci s-ar fi produs in chip firese © Greapta potrivire 2 ‘numelor, atit la eleni cit si lab parbari: acecasi la tofi. Atunci, iat’, i-am pus acestuia intrebarea, daci numele lui este cu adevirat , Craty- los”, sau nu. Iar el spune ci da. ,,Dar al lui Socrate? am adaugat eu. ,,Socrate”, a rispuns el. ,,Vas si pentru tofi ceilalfi oameni, numele pe care-l dim fiecdruia, acela si fie numele lui?” Tar el: ,,fn cazul téu numele nu fie ¢Hermogenes, chiar dac& toata lumea te-ar chema asa”. Jar in clipa cind stau si-1 intreb si mA strliduicse si aflu cam ce vrea si spuni, cl nu mi limureste nicidecum, ba chiar ma ia in de- ridere, preficindu-se a cugeta ceva in sinea lui, de 3840 parci ar cunoaste in privinfa asta un Incru ce, in cazul ‘A ar vrea si mi-l imureasc3, m-ar face si pe mine Si fin de aceeasi parere cu el gi si subscria la tot ce spune. Daci, agadar, esti in misuri si talmicesti oracolul Ini Cratylos, ag asculta bucuros. Dar mai degraba si ined mai bucuros as afla ce crezi tu despre dreapta potrivire a numelor, daca fi-e pe plac. SOCRATE O veche zicali spune, 0, Hermogenes, fiu al lui Hipponicos®, ci ,sint tare grele cele fru- moase”®, atunci cind e vorba si le afli seama; si, ume nu se intimpli fie o invifatura prea usoara®. Daci, in fapt, as fi dat ascultare cursului de 50 de drahme, al lui Prodi- cos’, care in suri — dup& cum spune chiar el — si 281 PLATON, instruiasc& pin’ la capit pe ascultitor asupra acestui lucru, nimic nu s-ar impotrivi ca tu sa afli pe loc adevarul despre dreapta potrivire a numelor; numai cA eu nu am audiat decit pe cel de o drahma. Asadar nu stiu care poate fi adevarul cu privire la asemenea Jucruri. Sint insi gata si fac cercetarea imprennd cu tine si cu Cratylos fn ce priveste afirmafia ci ,Hermogenes”*nu ar fi numele tiu adevarat, binui cA intrucitva isi bate joc de tine: el crede, poate, ca tu dai gres ori de cite ori te striduiesti si obfii_mij- loacele de care ai nevoie. Dar, cum o spuneam adinea- ori, este greu si cunoastem astfel de lucruri, asa incit © necesar ca, intovaragindu-ne, si vedem’ daci de stau, fie cum spui tu, fie cum spune el. HERMOGENES La drept vorbind eu insumi gi inca adesea, Socrate, am stat de vorbi cu el si cu mulfi alfii, dar nu mA pot lisa convins ci dreapta potrivire a numelui ar fi altceva decit convenfie si acord. fmtr-adevar, eu cred ci numele pe care] da cineva unui lucru, acela i este cel potrivit®. Tar daca il schim- ‘ba apoi cu un altul si nu-l mai foloseste pe cel vechi, urmitorul nu este mai putin potrivit decit primul. in felul in care schimbim numele sclavilor nostri fra ca numele schimbat si pari mai pufin potrivit decit cel dat inainte. Caci nici un nume nou s-a ivit pentru nici un lucru in chip firesc, ci doar prin legea si deprinderea celor ce obisnuiesc si dea nume. Daca ins& Iuerurile stau cumva altfel, eu sint gata isi invat si si dan ascultare, nu numai Iui Cratylos dar oricui altcuiva. SOCRATE SA zicem ca este ceva in ce spui tu, Hermogenes; dar si cercetam totusi. Numele fie- c&rui lucru sa fie cel pe care i da cineva? HERMOGENES Aga-mi pare. SOCRATE Fie ci-ie dat aga de citre un ins oarecare, sau de obste? HERMOGENES Da. SOCRATE Cum asa? Daca unei fiinte oarecari, sa zicem celei pe care 0 numim acum om, cu fi spun cal, 22 cRATYLOS iar celei acum numite cal, ii spun om, atunci oare acceasi fiinfi va purta pentru toati lumea numele de om si pentru un singur ins cel de cal? Si invers, numele de om pentru un singur ins si de cal pentru toati Iumea? Asta vrei si spui? HERMOGENES Eu aga cred. SOCRATE Dar, ia mai spunemi tu un Iucru: are seus pentru tine ,,a vorbi drept si a vorbi fals?”’ HERMOGENES Da, are. SOCRATE Asadar, si existe oare o rostire adevarati si una fals&? HERMOGENES De buna seam. SOCRATE $i nu-i asa cé aceea care ar exprima realit&tile cum sint, e adevirati"', cea cum nu sint, falsa? HERMOGENES Da. SOCRATE Si fie atunci cu putinf acest Iucra, s& exprimi ce e real, prin rostire, si s nu exprimi? HERMOGENES Pe deplin. SOCRATE Dar rostirea adevarata, si fie ea pe de-a-ntregul adevarat’, fir ca pirfile d si fie ade- virate? HERMOGENES Nu, si pirfile ei sint adevirate. SOCRATE Oare numai pirfile mai mari sint adevi- rate, pe cind cele mici nu? Sau toate? HERMOGENES Toate, cred eu, intr-adevar. SOCRATE Pofi atunci si-mi indici vreo alti parte mai mici a rostirii decit numele ?* HERMOGENES Nu, aceasta e cea mai micd. SOCRATE Prin urmare numele — ca parte a unei rostiri adevirate — este gi dl rostit? HERMOGENES Da. SOCRATE El este adevarat, vasiizic’, pe cite spui. HERMOGENES Da. SOCRATE La rindul ei, partea unei rostiri false, nu e falsi? HERMOGENES Asa susfin. SOCRATE Putem spune, asadar, ci un nume e fals sat adevirat, de vreme ce o spunem despre rostire ?2