You are on page 1of 1

26 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 361

Πραγματικοί και μη κίνδυνοι για την υγεία
Λίγα λόγια για την κατάχρηση
αντιβιοτικών και το άτμισμα
από εφήβους αλλά και για την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
Ελλήνων στα εμβόλια

ριν από ακριβώς οκτώ χρόνια

Π (21/1/2011) ο εκδότης Γιάννης Γα-
ρεδάκης ενέκρινε την πρόταση που
του έκανε ο φίλτατος Βαγγέλης Κακατσάκης
να γράφω στα Χανιώτικα Νέα σχετικά με την
Προστασία του Πολίτη και την Καθημερι-
νότητα. Ελπίζοντας ότι ανταποκρίθηκα στις
προσδοκίες τους, τους ευ-
χαριστώ αμφότερους και ακρωτηριασμό.
τους αφιερώνω το σημερινό Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά
άρθρο με αύξοντα αριθμό ότι η μικροβιακή αντοχή προ-
361! καλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αναφερθήκαμε τις προη- 25.000 θανάτους και απώλειες
γούμενες εβδομάδες στους ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια
κινδύνους από τις ψεύτι- βάση. Γι αυτό και δρομολόγησε
κες ειδήσεις στο διαδί- ΠαναγιΩτης από το 2017 ένα σχέδιο δράσης
κτυο και αλλά και τις κα- αλεβαντης* για την ενίσχυση των γνώσεων
ταστρεπτικές επιπτώσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων
της αλόγιστης χρήσης κι- πρακτικών σε αυτό τον τομέα. Σε
νητών και ηλεκτρονικών συσκευών με ατομικό επίπεδο πάντως η λύση είναι
οθόνες. Σήμερα θα αναλύσουμε κάποιες απλή: ποτέ αντιβίωση χωρίς καλλιέργεια
απειλές για την υγεία μας που προέρχο- και αντιβιόγραμμα!
νται από κακές συνήθειες και έλλειψη Ηλεκτρονικά τσιγάρα. Με βάση τις πιο
πληροφόρησης. πρόσφατες έρευνες, η χρήση ηλεκτρονι-
Αντιβιοτικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κών τσιγάρων με νικοτίνη έχει σημειώ-
η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην συ- σει θεαματική άνοδο τα τελευταία χρόνια
νολική κατανάλωση αντιβιοτικών και μεταξύ των μαθητών του Λυκείου στις
αντιμικροβιακών φαρμάκων. Με βάση τη ΗΠΑ. Από την ανάλυση 13.850 απαντή- Η έκθεση για την εμπιστοσύνη Από την ενημερωτική εκστρατεί α
στα εμβόλια στην ΕΕ το 2018. της FDA για το άτμισμα.
σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέ- σεων που έδωσαν μαθητές Λυκείου προ-
ντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για κύπτει σταθερή ετήσια αύξηση του ατμί- Από αυτό προκύπτει ότι απαιτούνται ποιημένοι (κάλυψη γύρω στο 35% για την
το 2016 (για το 2017 η Ελλάδα δεν έχει σματος. Σήμερα, στις ΗΠΑ το 20% περί- περισσότερες επιστημονικές έρευνες για εποχιακή γρίπη). Επιπλέον, δεν υπάρχει
στείλει στοιχεία …), η καθορισμένη ημε- που των μαθητών της 3ης Λυκείου χρη- τις βλαβερές επιπτώσεις του ατμίσματος. ηλεκτρονικό μητρώο εμβολιασμών, κάτι
ρήσια δόση αντιμικροβιακών ανά 1.000 σιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο με υγρό Πάντως, με δεδομένο το γεγονός ότι με- που καθιστά δυσκολότερη την παρακο-
κατοίκους είναι 36,3. Δηλαδή, τρεις φο- πλήρωσης που περιέχει νικοτίνη. γάλο ποσοστό εφήβων δοκιμάζει τουλά- λούθηση των εμβολιασμών που πρέπει να
ρές πάνω από την αντίστοιχη δόση των Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων χιστον μια φορά να καπνίσει ή να ατμί- κάνουν τα παιδιά.
Κάτω Χωρών (10,4) και 66% μεγαλύτερη των ΗΠΑ (FDA) έχει χαρακτηρίσει το φαι- σει, θα πρέπει να θεωρηθεί τουλάχιστον Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη ενημέ-
από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο (21,9). νόμενο αυτό ως πραγματική επιδημία εγκληματική η απόφαση των ελληνικών ρωση για τις ευεργετικές επιπτώσεις
Ευτυχώς, όσον αφορά την κατανάλωση αφού οδηγεί σε εθισμό στη νικοτίνη, την φορολογικών αρχών να απαγορεύσουν των εμβολίων αλλά και για τις ενδεχό-
σε νοσοκομειακό περιβάλλον η Ελλάδα τρίτη χειρότερη εξαρτησιογόνο ουσία την πώληση μη νικοτινούχων υγρών μενες ακόμα και θανατηφόρες επιπτώσεις
κατέχει την έβδομη θέση (μετά τη Μάλ- μετά την ηρωίνη και την κοκαΐνη. Τον πε- πλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων … του μη εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες.
τα, τη Λιθουανία, τη Βρετανία, την Φιν- ρασμένο Σεπτέμβριο, η FDA ξεκίνησε εκ- Κάτι που είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει Η ειδησεογραφία για τους θανάτους μη
λανδία, την Σλοβακία και την Ιταλία) αλλά στρατεία ενημέρωσης των εφήβων για τις περισσότερους νέους και νέες στην αγκα- εμβολιασμένων ηλικιωμένων από την επι-
πάντα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον βλαβερές συνέπειες του ατμίσματος. Τα λιά των εμπόρων νικοτίνης. δημία γρίπης ας ενεργήσει ως ηχηρή
όρο. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι τρίτη μετά έξοδα της εκστρατείας καλύπτονται από Εμβόλια. Παρά τις πληροφορίες που υπενθύμιση. Λεπτομερείς πληροφορίες
την Ιταλία και το Βέλγιο στην κατανάλωση τα τέλη που καταβάλει η καπνοβιομηχα- διαδίδει το αντιεμβολιαστικό κίνημα για για τα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών
αντιβιοτικών ευρέος φάσματος σε σχέση νία – ή μάλλον ορθότερα η βιομηχανία τους υποτιθέμενους κινδύνους των εμ- παιδιών, εφήβων και ενηλίκων υπάρχουν
με την κατανάλωση απλών (ή στενότερου του εμπορίου νικοτίνης. βολίων, οι Έλληνες εμπιστεύονται όλο και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας
φάσματος) αντιβιοτικών που χρησιμο- Η FDA εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περισσότερο τα εμβόλια. Αυτό προκύπτει (Υγεία - Μεταδοτικά και Μη Μεταδοτικά Νο-
ποιούνται με βάση καλλιέργεια και αντι- απαγόρευσης της προσθήκης γεύσεων από την τελευταία σχετική έρευνα που δη- σήματα).
βιόγραμμα. στα υγρά ατμίσματος για να τα κάνει λι- μοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην γότερο ελκυστικά στους εφήβους, αλλά και φθινόπωρο. Το 92,9% των ερωτηθέντων ://ΜΗΝ ΣΑΣ ΧΑΚΑΡΟΥΝ ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
πράξη; Σε περίπτωση εισαγωγής σε νο- στους ενήλικες ατμιστές. Κι αυτό γιατί το θεωρεί σημαντικό τον εμβολιασμό των «Η νικοτίνη μπορεί να αναπρογραμμα-
σοκομείο ο ασθενής που έχει χρησιμο- άτμισμα, σύμφωνα με ορισμένους ερευ- παιδιών, το 84,4% θεωρεί ότι τα εμβόλια τίσει τον εγκέφαλό σας – μέχρι που το
ποιήσει άκριτα τα αντιβιοτικά ευρέως φά- νητές, είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει είναι ασφαλή και το 89,4% ότι είναι μόνο που θα σκέφτεστε θα είναι το επό-
σματος, όταν προσβληθεί από κάποιο αν- τον νεαρό ατμιστή στο κανονικό τσιγάρο. αποτελεσματικά. μενο τσιγάρο σας».
θεκτικό βακτήριο κινδυνεύει να πεθάνει Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες ατμι- Ωστόσο, η εμβολιαστική κάλυψη για συ-
αφού δε θα το πιάνει κανένα αντιβιοτι- στών, η διακοπή του ατμίσματος φαίνε- γκεκριμένες απειλές, αν και βελτιωμένη
κό. Μακροπρόθεσμα, όταν δεν θα δου- ται πως είναι εξίσου δύσκολη με την δια- σε σχέση με το παρελθόν, εξακολουθεί να * Φυσικός, τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής
λεύει κανένα αντιβιοτικό υπάρχει περί- κοπή του καπνίσματος. παραμένει χαμηλή (περίπου στο 50% Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και
πτωση να μην γίνονται χειρουργεία. Να Ωστόσο, άλλες έρευνες ωστόσο κατα- για την εποχιακή γρίπη) ακόμη και για δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή
πεθαίνουν παιδιά από απλή αμυγδαλίτι- λήγουν στο συμπέρασμα ότι το άτμισμα τους επαγγελματίες της υγείας που θα Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com
δα. Μια απλή μόλυνση να οδηγεί σε βοηθά στην διακοπή του καπνίσματος … έπρεπε να είναι περισσότερο ευαισθητο-