You are on page 1of 1

T

U S

AN
AN

M
B 1 L A MO NG

850 850 Gambar


200 325 325 200 325 325
Bangunan : Koperasi "SAKINAH"
K1 K1 K1 MAN LAMONGAN
Kp 20x20cm 20x20cm 20x20cm
Pemilik : MAN LAMONGAN
Balok konsol B2 30x15cm B2 30x15cm
B3 15x15cm

Alamat : Jl. Veteran No. 43, Jetis


250

250

250

250
Kec. Lamongan
B2

B2

B2
K1 K1 K1 Lokasi
Balok konsol B2 30x15cm B2 30x15cm Kp 20x20cm 20x20cm 20x20cm Bangunan : Jl. Veteran No. 43, Jetis
MAN LAMONGAN
B3 15x15cm
250

250

250

250
Pemilik dan Penanggung
B2

B2

B2
Jawab Bangunan
K1 K1
Balok konsol B1 40x20cm B1 40x20cm Kp 20x20cm 20x20cm

MAN LAMONGAN
1200

1200

1200

1200
B3 15x15cm
250

250

250

250
B2

B2

B2

K1 K1
20x20cm 20x20cm
Mengetahui :
Balok konsol B1 40x20cm B1 40x20cm Kp
B3 15x15cm

KEPALA SEKOLAH
250

250

250

250
MAN LAMONGAN
B2

B2

B2

K1 K1 K1
Balok konsol B2 30x15cm B2 30x15cm Kp 20x20cm 20x20cm 20x20cm
Balok konsol

Balok konsol

Balok konsol
B3 15x15cm
200

200

200

200
B3 15x15cm B3 15x15cm B3 15x15cm Kp Kp Kp Kp

Drs. AKHMAD NAJIKH, M.Ag


NIP. ...............................

200 325 325 200 325 325


850 850 Data Survey dan Gambar :
Petugas

01 BALOK EKSISTING Lt.1 RENCANA KOLOM Lt.2


ARS 01 NIP. ..........................
SKALA 1 : 50 ARS
SKALA 1 : 50 Tanggal : 2018

Lembar ke- :

Jumlah Lembar :