‫משרד הבריאות‬

‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001 :‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪01/09/2003‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪1‬‬

‫כללי‬
‫שירותי הוסטל בקהילה נועדו לאפשר לנפגעי נפש‪ ,‬שאינם מסוגלים לחיות באופן עצמאי‬
‫בקהילה‪ ,‬להתגורר בקהילה‪ .‬ההוסטל ישמש מקום מגורים לדיירים נפגעי נפש הזקוקים לליווי‬
‫וסיוע בתחומי חיים שונים‪ .‬המגורים בהוסטל נועדו לאפשר לדיירים לחיות באיכות חיים‬
‫אופטימלית‪ ,‬תוך הכשרה שיקומית וליווי שוטף‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫מטרה‬
‫להגדיר הליך מסודר ודרישות להפעלה השירות‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫אחריות‬
‫‪3.1‬‬

‫הפסיכיאטר המחוזי אחראי ליישום הנוהל במחוזו‪ ,‬תוך תאום עם הרופא המחוז‪.‬‬

‫‪3.2‬‬
‫‪3.3‬‬

‫האחריות לביצוע נוהל זה חלה על ספק השירות‪ ,‬בהתאם לרשום בפרק השיטה‪.‬‬
‫הנוהל חל על מתאמי טיפול או מטפלים אישיים במסגרות האמבולטוריות‪.‬‬

‫אזכורים‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.5‬‬

‫פקודת בריאות העם‪.1940 ,‬‬
‫חוק טיפול בחולי נפש‪ ,‬התשנ"א‪1991 ,‬‬
‫תקנות חוק טיפול בחולי נפש‪ ,‬התשנ"ב‪.1992 ,‬‬
‫חוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪.1994 ,‬‬
‫חוק הנער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' ‪ ,(11‬התשנ"ה‪.1995 ,‬‬

‫‪4.6‬‬

‫חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו‪.1996 ,‬‬

‫‪4.7‬‬
‫‪4.8‬‬

‫חוק שיקום נכי נפש בקהילה ‪ ,‬תש"ס ‪.2000 ,‬‬
‫חוזרים‪:‬‬
‫מינהל שירותי הרפואה‪.‬‬
‫‪4.7.1‬‬
‫נוהל בתי‪-‬חולים פסיכיאטריים‪ ,‬התשנ"ו‪.1996 ,‬‬
‫‪4.7.2‬‬
‫הנחיות ראש השירות‪:‬‬
‫‪4.7.3‬‬
‫נוהלי פיקוח‪ ,‬שירותי בריאות הנפש ‪17.002 ,17.001 -‬‬

‫אושר על‪-‬ידי‪:‬‬
‫נערך על‪-‬ידי‪:‬‬

‫ד"ר גרינשפון אלכסנדר‪ ,‬ראש השירות‬

‫גב' ליידנר בתיה‪ ,‬מר שרשבסקי יחיאל‪,‬‬
‫חתימה___________________‬

‫‪Hostel Updated‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪5‬‬

‫הגדרות‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.3‬‬

‫המשרד ‪ -‬משרד הבריאות‪.‬‬
‫ראש שירותי בריאות הנפש ‪ -‬ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות‪.‬‬
‫פסיכיאטר מחוזי ‪ -‬פסיכיאטר בשירות המדינה‪ ,‬שהוסמך על‪-‬ידי שר הבריאות לשמש‬
‫בתפקיד זה‪.‬‬

‫‪5.4‬‬

‫פיקוח‪ ,‬עורך פיקוח – ראה נוהל ‪.17.001‬‬

‫‪5.5‬‬

‫אחראי – הממונה על שירותי השיקום בקהילה בשירותי בריאות הנפש במשרד‬
‫הבריאות‪ ,‬או מי שהוסמך על ידו‪.‬‬

‫‪5.6‬‬

‫רכז שיקום מחוזי‪ /‬אזורי – אחראי על שירותי שיקום באזור‪.‬‬

‫‪5.7‬‬

‫ועדת שיקום – ועדה אזורית לקביעת זכאות לשיקום ותוכניות שיקום פרטניות לזכאים‪.‬‬

‫‪5.8‬‬

‫גורם מפנה ‪ -‬גורם בריאות הנפש המטפל באיש‪/‬מטפל אישי‪.‬‬

‫‪5.9‬‬

‫מטפל אישי – המטפל מהתחנה לבריאות הנפש או כל מטפל אחר‪ ,‬שהוגדר כמטפלו האישי‬

‫‪5.10‬‬

‫של הדייר‪.‬‬
‫ספק השירות‪ /‬יזם ‪ -‬גורם המפעיל שירות דיור בקהילה‪.‬‬

‫‪5.11‬‬

‫הוסטל – מקום מגורים‪ ,‬בו יקבלו הדיירים הדרכה ותמיכה לפיתוח מיומנויות חיי‬

‫‪5.12‬‬
‫‪5.13‬‬
‫‪5.14‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪5.16‬‬

‫‪5.17‬‬

‫יומיום ומיומנויות אחרות הרלבנטיות לחיים עצמאיים בקהילה‪.‬‬
‫ההוסטל מתחלק לשלוש רמות‪ :‬הוסטל כוללני הוסטל מתוגבר והוסטל רגיל‪.‬‬
‫ההבדלים בין הרמות באים לביטוי בכמות אנשי הצוות ובאינטנסיביות הטיפול‪.‬‬
‫מנהל ההוסטל ‪ -‬איש מקצוע האחראי על הפעלת ההוסטל וניהולו‪ ,‬הנמצא במגע עם‬
‫הצוות והדיירים ועם ספק השירות‪.‬‬
‫צוות ההוסטל ‪ -‬צוות מקצועי ולא מקצועי‪ ,‬הפועל ע"פ הגדרת תפקידו ‪ -‬ראה נספח ה'‪.‬‬
‫מתאם טיפול ‪ -‬אדם מהצוות המקצועי בהוסטל‪ ,‬שקבל הרשאה לפעול כמתאם טיפול‪.‬‬
‫דייר‪ -‬אדם בוגר )מגיל ‪ 18‬ומעלה( פגוע נפשית‪ ,‬עם מוגבלות שעל פי יכולותיו העכשוויות‬
‫זקוק לשירותי ההוסטל‪.‬‬
‫הסכם ‪ -‬מסמך הנחתם בין ספק השירות לבין הדייר המבהיר והמסדיר חובות וזכויות של‬
‫שני הצדדים‪ .‬ההסכם מיועד למטרות טיפוליות ולא משפטיות להקניית תחושת אחריות‪,‬‬
‫מחויבות ועצמאות אצל הדייר ‪ -‬ראה נספח י"א‪.‬‬
‫שיקום – תהליך עבודה משותף עם דייר למיצוי הפוטנציאל שלו לשיפור איכות חייו‬
‫ולהגעתו למסגרת דיור מתקדמת יותר בהתאם להתקדמותו האישית‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 3‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪ 5.18‬תכנית שיקומית ‪ -‬תוכנית אישית הכוללת קביעת מטרות לטווח ארוך ויעדים לטווח קצר‪,‬‬
‫הנבנית עבור הדייר ובשיתופו עם קבלתו להוסטל ומתעדכנת לאחר כל הערכה תקופתית‪.‬‬
‫‪ 5.19‬הערכה תקופתית – הערכה של מצבו ושל יכולותיו של הדייר‪ .‬תעשה ע"י הצוות והדייר‬
‫פעם אחת לתקופה מוגדרת‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫חלות‬
‫‪6.1‬‬

‫‪7‬‬

‫הנוהל חל על ראש השירות‪ ,‬או מי שהוסמך על‪-‬ידו‪.‬‬

‫שיטה‬
‫‪7.1‬‬

‫‪7.2‬‬
‫‪7.3‬‬

‫ההוסטל ישכון במבנה בהתאם לדרישות‪.‬‬
‫‪ 7.1.1‬דרישות המבנה הפיזי ותחזוקתו השוטפת ‪ -‬ראה נספח א'‪.‬‬
‫‪ 7.1.2‬דרישות לחלוקה פנימית של המבנה ‪ -‬ראה נספח ב'‪.‬‬
‫ציוד אישי ‪ -‬ראה נספח ג'‪.‬‬
‫כוח אדם‪:‬‬
‫‪ 7.3.1‬פריסת כוח אדם ‪ -‬ראה נספח ד'‪.‬‬
‫‪ 7.3.2‬הגדרה ותאור תפקידים ‪ -‬ראה נספח ה'‪.‬‬
‫‪ 7.3.3‬תנאי העסקה ‪-‬ראה נספח ו'‪.‬‬
‫‪ 7.3.4‬הדרכה והעשרת הצוות – ראה נספח ז'‪.‬‬

‫‪7.4‬‬

‫התקשרות עם המשרד‪:‬‬
‫‪ 7.4.1‬דווח לתשלום ‪ -‬ראה נספח ח'‪.‬‬
‫שינוי בעלות‪:‬‬
‫‪ 7.5.1‬החלפת ספק השירות‪/‬סגירת ההוסטל ‪ -‬ראה נספח י'‪.‬‬

‫‪7.6‬‬

‫הפניה משתקם ‪:‬‬
‫כל פניה תעשה לאחר אישור ועדת שיקום מחוזית‪/‬אזורית‪ .‬ובהתאם להחלטת‬
‫‪7.6.1‬‬
‫ועדת השיקום‪.‬‬
‫משרד הבריאות ישלם רק עבור השירותים הניתנים למשתקמים‪ ,‬שהתשלום‬
‫‪7.6.3‬‬
‫עבורם אושר על‪-‬ידי האחראי או על ידי רכז השיקום האזורי‪.‬‬
‫ספק השירות רשאי לקבל גם הפניות מגורמים אחרים‪ ,‬ובלבד שגורמים אלה‬
‫‪7.6.4‬‬
‫יהיו אחראים למימון המופנים‪ ,‬והאחראי או רכז השיקום האזורי אישר‬
‫בלתם‪.‬‬
‫כל הפנייה שלא התקבל למסגרת יקבל ממנהל המסגרת מכתב עם נימוקי‬
‫‪7.6.5‬‬
‫הדחייה‪ ,‬אין לתת דחיות בעל פה‪ .‬העתק מכתב הדחייה בתוספת ההערות‬
‫יישלח לרכז שיקום האזורי‪.‬‬
‫תנאי קבלה‪:‬‬
‫לא יתקבל דייר לשירות‪ ,‬אלא אם יועברו לספק השירות‪:‬‬
‫‪7.7.1‬‬
‫א‪ .‬טופס אישור רכז השיקום האזורי‪.‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 4‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪7.7.2‬‬
‫‪7.7.3‬‬
‫‪7.7.4‬‬
‫‪7.7.5‬‬
‫‪7.7.6‬‬
‫‪7.7.7‬‬

‫ב‪.‬‬

‫העתק חתום של טופס החלטת ועדת שיקום אזורית‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫העתק טופס פניה לועדת שיקום‪ ,‬הכולל מידע רפואי מעודכן שיועבר לגורמים‬
‫הרלוונטים‪.‬‬
‫להוסטל יתקבל דייר שעומד בקריטריונים ובדרישות המסגרת ‪ -‬ראה נספחים‬
‫י"ב‪ ,‬י"ג ‪.‬‬
‫לא יתקבל דייר אלא לאחר אישור בכתב של האחראי‪.‬‬
‫להוסטל יתקבל דייר רק אם הוא מבוטח ביטוח רפואי של קופ"ח או מקביל‬
‫לו‪.‬‬
‫להוסטל יתקבל דייר רק לאחר הסדרת זכויותיו במוסד לביטוח לאומי‪/‬במשרד‬
‫הביטחון ובמשרד השיכון‪.‬‬
‫להוסטל יתקבל רק דייר שהובטח מימון שהותו במקום באופן מלא‪ ,‬לכל‬
‫תקופת שהותו‪.‬‬
‫לא יתקבל דייר בלא שנערך ונחתם בינו לבין העובד המקצועי מטעם השירות‪,‬‬
‫הסכם בדבר תנאי קבלתו‪ .‬ההסכם מיועד למטרות שיקומיות ולא משפטיות –‬
‫ראה נספח י"א‪.‬‬
‫במידה ויש לדייר אפוטרופוס‪ ,‬יש ליידע את האפוטרופוס ביחס להסכם על כל‬
‫סעיפיו‪.‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.7.8‬‬

‫עותק חתום של ההסכם יועבר לידי הדייר‪ ,‬ועותק נוסף יועבר לתיקו האישי‪.‬‬

‫‪7.7.9‬‬

‫יש ליידע כל מועמד לדיירות כי ההוסטל הינו מקום מעבר וכי סביר שעם‬
‫השנוי במצבו הוא יעבור למקום אחר‪.‬‬

‫תקופת ניסיון‪:‬‬
‫‪7.8.1‬‬

‫דייר שלפני קליטתו בהוסטל ‪,‬לצרכי התנסות ‪ ,‬לן לפחות ‪ 8‬לילות תוך ‪ 30‬ימים‬
‫רצופים‪ ,‬ידווח לצרכי התשלום ‪ .‬התשלום‬

‫‪7.8.2‬‬

‫יחושב מהלילה הראשון ללינת הדייר‪ .‬תקופת האירוח לא תארך מ ‪ 30‬יום‪ .‬בכל‬
‫מקרה לא ישולם מעבר למכסת המקומות שאושרה להוסטל‪ .‬יש לדווח רק על‬
‫דייר שנקלט להוסטל‪.‬‬

‫‪7.8.2‬‬

‫התקבל דייר להוסטל‪ ,‬יהיו עד ‪ 3‬החודשים הראשונים לשהייתו בהוסטל‪ ,‬תקופת‬
‫ניסיון‪.‬‬
‫בתקופה זו תתבצע הערכה תפקודית לכל דייר‪ .‬בתקופה זו תבנה תוכנית‬
‫קליטה לכל דייר חדש‪ ,‬תוך קביעת איש צוות מקצועי כמתאם טיפול של‬
‫הדייר‪.‬‬

‫‪7.8.4‬‬

‫הודעה על החלטה בדבר קבלה או דחייה של דייר להוסטל בתום תקופת‬
‫הניסיון‪ ,‬תינתן שבועיים לפחות לפני תום התקופה‪.‬‬
‫במידה ולא יתקבל הדייר להוסטל לאחר תקופת הניסיון‪ ,‬יערך סיום‬
‫התקשרות‬

‫‪7.8.3‬‬

‫‪7.8.5‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 5‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪7.9‬‬

‫בהתאם לסעיף ‪.7.11‬‬
‫פעילות שוטפת‪:‬‬
‫באחריות מנהל ההוסטל‪ ,‬באמצעות הצוות‪ ,‬לדאוג לקיום פעילות שיקומית‬
‫‪7.9.1‬‬
‫שוטפת‪ ,‬כמפורט מטה‪.‬‬
‫לצד הפעילות השיקומית המפורטת להלן‪ ,‬מנהל ההוסטל אחראי לכך שכל‬
‫‪7.9.2‬‬
‫פעולה שאינה מתבצעת על‪-‬ידי הדיירים באופן מלא או חלקי‪ ,‬תושלם או‬
‫תתבצע במלואה‪ .‬במידת הצורך יש להפנות לקבלת מימון מהגורמים החייבים‬
‫בשר"ם או חוק סיעוד‪.‬‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪7.9.3‬‬
‫א‪ .‬בתחילת ההתקשרות‪ ,‬עוד במהלך תקופת הניסיון‪ ,‬תתבצע ע"י איש צוות‬
‫מקצועי והצוות הערכה ראשונית של רמת תפקוד הדייר בפעילויות‬
‫בסיסיות בחיי היומיום‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתום ההערכה יסכם העובד המקצועי את מסקנות ההערכה‪ ,‬ויכין דו"ח‬
‫פסיכוסוציאלי מקיף על הדייר‪ ,‬לקראת דיון בצוות‪.‬‬
‫תוכנית שיקומית‪:‬‬
‫‪7.9.4‬‬
‫א‪ .‬בדיון שיערך בצוות יוחלט על התאמת מתאם טיפול מהצוות המקצועי‬
‫בהוסטל לדייר‪.‬‬
‫ב‪ .‬תקבע תוכנית שיקומית עבור הדייר‪ .‬בקביעת התוכנית יהיו‬
‫שותפים מנהל ההוסטל‪ ,‬מתאם הטיפול והדייר‪.‬‬
‫ג‪ .‬התוכנית תעודכן אחת לששה חודשים‪.‬‬
‫ד‪ .‬לקראת עדכון התוכנית תיערך הערכה תקופתית ע"י מתאם הטיפול‪,‬‬
‫במטרה לבדוק את מצבו העדכני של הדייר‪ .‬בסיכום ההערכה יערך דיון בו‬
‫ישתתפו המוזכרים לעיל בפיסקה ב'‪ ,‬לשם עדכון התוכנית השיקומית‪:‬‬
‫קביעת יעדים ומטרות להמשך התהליך השיקומי‪.‬‬
‫פעילות יומיומית שוטפת‪:‬‬
‫‪7.9.5‬‬
‫א‪ .‬צוות ההוסטל ידאג לאימון הדיירים למיומנויות יומיומיות‪ ,‬תוך מימוש‬
‫הפוטנציאל השיקומי לקראת חיים עצמאיים יותר‪.‬‬
‫ב‪ - ADL Skills .‬מיומנויות חיי היומיום‪.‬‬
‫‪ .1‬הנחיה בטיפוח עצמאי כולל היגיינה אישית וסביבתית‪.‬‬
‫‪ .2‬הנחיה לתזונה נכונה כולל קניה והכנה‪.‬‬
‫‪ .3‬הנחיה לניהול כספים‪.‬‬
‫‪ .4‬הנחיה לעצמאות בנסיעות‪.‬‬
‫‪ .5‬הנחיה לשמירה על בריאות גופנית תקינה כולל פעילות פיזית לפחות‬
‫פעם בשבוע‪.‬‬
‫‪ .6‬שימוש בשירותי בנק‪.‬‬
‫‪ .7‬שימוש בשירותי רווחה‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 6‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫‪7.9.6‬‬

‫טיפול ומעקב רפואי‪-‬סיעודי‪:‬‬
‫א‪ .‬יש לדאוג כי יהיה מעקב וטיפול רפואי גופני ונפשי‪.‬‬

‫‪7.9.7‬‬
‫‪7.9.8‬‬

‫ב‪ .‬בהוסטל הכוללני‪ ,‬על הרופא לנהל תיק רפואי לכל דייר ‪.‬‬
‫ג‪ .‬לכל דייר יהיה מעקב אחר הימצאותן של תרופות ולקיחתן בזמן ובמינון‬
‫המתאימים ובאופן בטוח‪ ,‬תוך שאיפה לעצמאות הדיירים בנושא במידת‬
‫האפשר‪.‬‬
‫ד‪ .‬יש לדאוג להודיע למשפחת הדייר או לאפוטרופוסו על אשפוז‪ ,‬או על שינוי‬
‫חריג במצבו‪.‬‬
‫ה‪ .‬יש לדאוג לקיום מעקב אחר מצב הדייר בעת שהותו בבית חולים‪.‬‬
‫ו ‪ .‬יועבר לכל הדיירים הסבר על כללים של " מין בטוח " ושימוש באמצעי‬
‫מניעה‪.‬‬
‫תאום טיפול‪:‬‬
‫א‪ .‬לכל דייר יקבע מתאם טיפול מהצוות המקצועי בהוסטל‪.‬‬
‫תעסוקה‪:‬‬
‫א‪ .‬לכל דייר תהיה תעסוקה במסגרת ריפוי בעיסוק‪ ,‬תחזוקה ומשק בית‪ ,‬או‬
‫תעסוקה מחוץ להוסטל‪ ,‬במשך היום בהתאם ליכולתו התפקודית ‪ ,‬בהתאם‬
‫לרצונו וע"פ הערכה של צוות ההוסטל ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬יהיה ליווי לדיירים למקומות תעסוקה מחוץ להוסטל‪.‬‬
‫ג ‪ .‬יתקיים קשר שוטף עם המעסיקים לשם מעקב ועדכון‪ ,‬ולשם וידוא‬

‫התאמת‬

‫‪7.9.9‬‬

‫הדיירים למסגרת תעסוקה‪.‬‬
‫ד‪ .‬במידה והדייר הפסיק לעבוד‪ ,‬הוא יופנה לגורם רלבנטי להמשך תהליך‬
‫השיקום התעסוקתי‪.‬‬
‫פנאי‪/‬חברה‪:‬‬
‫א‪ .‬הנחייה וארגון הדיירים למילוי שעות הפנאי באופן יעיל במסגרת‬
‫ההוסטל‪,‬‬
‫כולל‪ :‬מסיבות‪ ,‬קבוצות‪ ,‬התעמלות‪ ,‬ועדות‪ ,‬חוגים ופעילויות פנאי אחרות‪.‬‬
‫הנחייה וליווי הדיירים למילוי שעות הפנאי באופן יעיל מחוץ להוסטל‪,‬‬
‫כולל ‪ :‬יציאה לחוגים‪ ,‬לסרטים‪ ,‬להצגות‪ ,‬למופעים‪ ,‬לסיורים‪ ,‬למוזיאונים‬
‫ועוד‪ .‬יש לדאוג שתתבצענה פעולות לשילוב הדיירים במסגרות חברתיות‬
‫מחוץ להוסטל כולל‪ :‬מועדון אנו"ש‪ ,‬חוגים ופעילויות במתנ"סים‪,‬‬
‫ומסגרות אחרות בקהילה‪ ,‬תוך עזרה וליווי ביצירת קשר עם מסגרות אלה‪.‬‬
‫במידה ויועסק עבור פעילויות הפנאי אדם לחוגים וכיו"ב ‪ ,‬יועסק כ"א‬
‫חיצוני ולא מתוך צוות ההוסטל‪.‬‬
‫מימון סעיף זה יעשה על ידי הפרשה חודשית של ‪ 1.3%‬מהתעריף לדייר‪.‬‬
‫הסכום יועבר מידי חודש למנהל ההוסטל‪ .‬ההפרשה תועבר במלואה ללא‬
‫נכוי מע"מ ‪ .‬המנהל ינהל כספים אלו החשבון מיוחד‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 7‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫ב‪ .‬על המנהל להנפיק דו"ח רבעוני של הכנסות והוצאות ביחס לכסף‬
‫שמיועד לחברה ופנאי‪ .‬ראה נספח ט'‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש לדאוג לקיום טיולים‪ ,‬יציאות משותפות ונסיעות מאורגנות ברחבי‬
‫הארץ‪ ,‬בהיקף של לפחות טיול אחד בחורף ו‪ -3‬בקיץ‪ .‬לפחות טיול אחד‬
‫יהיה ליומיים ושלושה טיולים ליום אחד שלם‪ .‬מימון סעיף זה כלול‬
‫במחיר היומי הקבוע בתעריף הקבוע עם משרד הבריאות‪ .‬מימון סעיף‬
‫זה הינו בנוסף ל‪ 1.3%-‬המיועדים למימון פנאי וחברה‪ .‬כיום כלולים‬
‫בתעריף ‪ ₪ 45‬לחודש לדייר ‪ .‬סכום זה יעודכן בכל שנוי תעריף‪.‬‬
‫ג‪ .‬מימון הוצאות אנשי הצוות יבוא מהכספים המיועדים לטיולים ‪ ,‬מימון‬
‫שעות העבודה המתחייבות מקיום הטיולים יהיה על חשבון היזם‪.‬‬
‫ד‪ .‬בכל נסיעה יהיו לפחות איש מקצוע אחד‪ .‬עם כל חמישה דיירים יהיה‬
‫לפחות איש צוות אחד‪.‬‬
‫ה‪ .‬בטיולים הכוללים לינה יש לקבל אישור האחראי בכתב ביחס לאנשי‬
‫הצוות הממומנים מהכספים המשולמים ע"י משרד הבריאות‪.‬‬

‫‪7.9.10‬‬

‫‪7.9.11‬‬

‫ו‪ .‬במידה ויש דיירים שאינם רוצים או לא מתאימים לצאת לטיול‪ ,‬יישאר‬
‫צוות מתאים גם בהוסטל‪.‬‬
‫ז‪ .‬על היזם ו‪/‬או המנהל להנפיק דו"ח חציוני בנושא הוצאות על טיולים‪ .‬ראה‬
‫נספח ט'‪.‬‬
‫שמירה על כללי הדת‪:‬‬
‫א‪ .‬במקום ישמרו כללי הדת‪ .‬יינתן מזון כשר‪ .‬המטבח יהיה כשר ותינתן‬
‫אפשרות לשמירת שבת ומועדי ישראל‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהוסטל‪ ,‬בו כל הדיירים או חלקם אינם יהודים‪ ,‬יתאפשר לכל דייר‪,‬‬
‫הרוצה בכך‪ ,‬לקיים את מנהגי הדת המקובלים עליו‪.‬‬
‫זכויות הדייר‪:‬‬
‫א‪ .‬ייחתם הסכם בין הדייר למקום‪ ,‬בו יפורטו זכויותיו וחובותיו של הדייר ‪-‬‬
‫ראה נספח י"א‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקום יהיה לוח עליו יפורסמו פרטי מוסדות וארגונים להם כל דייר זכאי‬
‫לפנות לצורך קבלת סיוע ביחס לזכויותיו )פסיכיאטר מחוזי‪ ,‬אגודה‬
‫לזכויות האזרח(‪.‬‬
‫ה‪ .‬בהוסטל יותקן טלפון ציבורי תקין ויתקיים סידור לרכישת כרטיס‬
‫טלכרט‪ .‬בהוסטל בו חברת בזק סירבה ) בכתב ( להתקין טלפון ציבורי‬
‫יותקן טלפון מטבעות‪ .‬חשבון טלפון המטבעות ישולם מתוך הכספים‬
‫שיוצאו מתוך הטלפון ויתרת הסכום תרשם ותועבר לחשבון תשלומי‬
‫הדיירים‪ .‬טלפון המטבעות ייפתח והכספים הקשורים אליו יפוקחו ע"י‬
‫מנהל ההוסטל ואחד הדיירים‪ .‬חשבונות טלפון המטבעות ישמרו אצל‬
‫המנהל לשם בקרה‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 8‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫וועד דיירים‪:‬‬
‫‪7.9.12‬‬
‫א‪ .‬הדיירים יבחרו וועד דיירים‪.‬‬
‫ב‪ .‬תפקידי הוועד וסמכויותיו יוגדרו עם הדיירים‪ ,‬תוך שאיפה להקנות להם‬
‫תחומי מעורבות רבים ככל האפשר‪ .‬התפקידים והסמכויות יהיו בכתובים‬
‫על לוח נגיש לדיירים‪.‬‬
‫‪ 7.10‬תשלומי הדיירים ‪ /‬ניהול כספי‪:‬‬
‫יש לידע את הדיירים כי עליהם לשאת בעלות חיי היומיום‪ ,‬כולל‪ :‬תשלום שכר‬
‫‪7.10.1‬‬
‫הדירה‪ ,‬תשלומים עבור מזון‪ ,‬מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬גז‪ ,‬כלי ניקוי וחומרי ניקוי‬
‫שהדיירים צורכים‪ ,‬ותשלום ארנונה עבור חלקי המבנה שמוקצים לדיירים‬
‫)להוציא משרדים‪ ,‬חדרי צוות וכו' המוטלים על היזם(‪.‬‬
‫תשלום הארנונה לא יעלה על התשלום המקובל לנכים‪.‬‬
‫‪7.10.2‬‬
‫‪7.10.3‬‬

‫‪7.10.4‬‬
‫‪7.10.5‬‬

‫בד"כ תשלום שכר הדירה לא יעלה על סכום שהזכאות ממשרד השיכון מהוה‬
‫‪ 95%‬ממנו‪ .‬בכל מקרה בו שכר הדירה עולה על סכום הזה כפול מס' הדיירים‬
‫שאושר לאכלס בהוסטל ‪ ,‬יש לפעול ע"פ כללי הסיוע בשכ"ד‪.‬‬
‫תשלומי הדיירים לא יעלו על ‪ 55%‬מקצבת נכות של הביטוח הלאומי של ‪40%‬‬
‫נכות ‪.‬‬
‫הדיירים יישאו אך ורק בהוצאות שפורטו לעיל במפורש‪ .‬כל הוצאה אחרת‬
‫מוטלת על ספק השירות‪ .‬ראה פירוט נספח ט'‪.‬‬

‫‪7.10.6‬‬

‫יש לדווח לדיירים מידי חודש בפירוט על התשלומים ומטרותיהם‪ .‬הכספים‬
‫יוחזקו בחשבון בנק נפרד וינוהל רישום מדויק‪ ,‬מלווה בקבלות על כל הוצאה‪.‬‬
‫החשבון ינוהל ע"י הצוות בשיתוף הדיירים‪.‬‬

‫‪7.10.7‬‬

‫במידה והכספים שנגבו מהדיירים עולים על ההוצאות עבור התחומים שהם‬
‫מיועדים עבורם‪ ,‬יוחזרו העודפים לדיירים‪ .‬סכום העודפים שניתן להשאירו‬
‫בחשבון הדיירים לא יעלה על ‪.₪ 10,000‬‬

‫‪7.10.8‬‬

‫על המנהל המקצועי לערוך דו"ח חציוני על הכנסות והוצאות – ראה נספח ט‪.‬‬

‫‪ 7.11‬סיום התקשרות‪:‬‬
‫‪ 7.11.1‬כל החלטה על סיום התקשרות תהיה בהתאם לקריטריונים המקצועיים‪ ,‬או לפי‬
‫בקשת הדייר‪.‬‬
‫‪ 7.11.2‬לא יוצא דייר מההוסטל ללא הסכמתו אלא אם אישר האחראי את הוצאתו‪,‬‬
‫ובלבד שלפני הוצאתו ימצא מנהל ההוסטל סידור מתאים אחר עבור הדייר‪ .‬על‬
‫ההעברה למקום החדש יש לקבל את הסכמת האחראי בכתב‪.‬‬
‫‪ 7.11.3‬כל החלטה על סיום ההתקשרות תתואם לפחות שבועיים מראש עם הדייר עצמו‪,‬‬
‫אפוטרופסו‪ ,‬וצוות ההוסטל‪.‬‬
‫‪ 7.11.4‬במידה ודייר מתקדם או נסוג‪ ,‬תישקל העברתו למקום מתאים יותר‪ ,‬תוך‬
‫תיאום עימו‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 9‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪ 7.11.5‬מנהל ההוסטל יכול לדרוש את עזיבתו הזמנית של דייר‪ ,‬זאת בתנאי שיוסדר‬
‫מקום לינה חלופי מתאים‪ ,‬ובתנאי שקיימת סיבה סבירה והתקבלה הסכמת‬
‫האחראי בכתב‪.‬‬
‫‪ 7.11.5.1‬עזיבה או הרחקה זמנית תהיה על פי קריטריונים מקצועיים במקרים‬
‫של אלימות‪ ,‬שימוש באלכוהול או סמים‪ ,‬גניבה‪ ,‬התנהגות‬
‫פסיכופתולוגית או הדרדרות פיסית או נפשית‪ .‬לכל עזיבה או הרחקה‬
‫זמנית יש צורך באישור האחראי בכתב‪.‬‬
‫‪ 7.11.6‬במקרה של עזיבה זמנית לאשפוז עקב הידרדרות במצב בריאותו של דייר‪,‬‬
‫הממומן ע"י משרד הבריאות‪ ,‬ישמר מקומו של הדייר בזמן אשפוזו בביה"ח‬
‫לתקופה של עד ‪ 3‬חודשים‪ ,‬או בהתאם לאישור בכתב של האחראי‪.‬‬
‫בתקופה זו ימשיך משרד הבריאות לשלם את התשלום החודשי הקבוע‪,‬‬
‫והדייר ימשיך לשלם רק תשלומי שכר הדירה והארנונה שהוא חייב בהם‪.‬‬
‫במקרים בהם משרד הבריאות אינו מממן את שהיית הדייר‪ ,‬על ספק השירות‬
‫לדרוש מכל גורם מממן אחר‪ ,‬עמידה בתנאי זה‪.‬‬
‫סעיף ‪ 7.11.6‬לא יוחל כאשר המסגרת בה מתאשפז הדייר זמנית והמסגרת‬
‫‪7.11.7‬‬
‫ממנה הדייר יוצא ‪ ,‬מופעלות ע"י אותו ספק שירות‪.‬‬
‫‪7.11.8‬‬

‫‪7.11.9‬‬
‫‪7.11.10‬‬
‫‪ 7.12‬רישום ודיווח‪:‬‬
‫‪7.12.1‬‬

‫הדייר רשאי לעזוב את ההוסטל מרצונו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬באחריות מנהל ההוסטל‬
‫ליידע את המרפאה לבריאות הנפש המטפלת בדייר וכן לתאם עם הדייר‬
‫והמרפאה הפנייה לטיפול נפשי במקום מגוריו החדש‪ .‬מנהל ההוסטל יוודא‬
‫שהדייר יוצא למקום מגורים מתאים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬מנהל ההוסטל ידווח‬
‫למחלקת הרווחה במקום המגורים החדש של הדייר‪.‬‬
‫בעת סיום התקשרות ייכתב דו"ח‪) ,‬ראה סעיף ‪ 7.12.2‬דווח ורישום(‪.‬‬
‫קיימת אפשרות סיום התקשרות כתוצאה מסגירת השירות‪ .‬במקרה זה על ספק‬
‫השירות לסייע לכל דייר למצוא דיור הולם אחר ‪ -‬ראה נספח י"א‪.‬‬
‫מנהל ההוסטל ידאג לקיומו וניהולו של תיק אישי מעודכן לכל דייר‪.‬‬
‫התיק יכלול ‪ -‬ראה נספח י"ד‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס הפנייה מקורי לועדת שיקום מחוזית ‪.‬‬
‫ב‪ .‬רישום ההחלטה על קבלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬העתק הסכם התקשרות ‪ ,‬בין ההוסטל והדייר‪.‬‬
‫ד‪ .‬דף מידע בסיסי שיכלול‪ :‬שם‪ ,‬ת‪ .‬לידה‪ ,‬מס‪ .‬ת‪.‬ז‪ ,.‬ת‪ .‬קבלה‪ ,‬מעקב‬
‫פסיכיאטרי )שם המטפל ‪,‬מס' טל'(‪ ,‬מקום עבודה‪/‬שיקום‪/‬תעסוקה )מס'‬
‫טל' של איש קשר במקום התעסוקה( תרופות‪ ,‬שם וטלפון של איש קשר‬
‫במשפחה‪.‬‬
‫ה‪ .‬טופס הערכה ותוכנית שיקומית ראשונית‪ ,‬שימולאו תוך ‪ 30‬יום מכניסת‬
‫הדייר להוסטל‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 10‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪7.12.2‬‬

‫‪7.12.3‬‬

‫‪7.12.4‬‬

‫‪7.12.5‬‬

‫ו‪ .‬דו"ח הערכה תקופתית ותוכנית שיקומית )אחת לשלושה חודשים בשנה‬
‫הראשונה ולאחר מכן פעמיים בשנה( שתכלול שלוש מטרות לטווח קצר‬
‫ומטרה אחת לטווח ארוך‪ ,‬וכן רישום אופן יישום התוכנית השיקומית‪.‬‬
‫ז‪ .‬דו"ח שוטף‪ ,‬לפחות פעם בחודש יכלול‪ :‬תיאור מצב כללי‪ ,‬השתתפות‬
‫בחוגים קבוצות או אירועים חברתיים‪ ,‬השתתפות בעבודה‪/‬שיקום‪,‬‬
‫התקדמות בהשלמת מטרות‪.‬‬
‫ח‪ .‬דיווח על אירועים חריגים‪.‬‬
‫במקרה של סיום התקשרות דו"ח סיום התקשרות‪ ,‬כולל‪ :‬סיכום התהליך‬
‫הטיפולי‪-‬שיקומי‪ ,‬פירוט סיבת סיום ההתקשרות‪ ,‬המלצה להמשך‪ ,‬הפניה‬
‫לגורמים רלוונטיים‪ ,‬והעתק דיווח לגורמים טיפוליים רלוונטים‪.‬‬
‫צוות ההוסטל ידווח מיידית טלפונית למנהל ההוסטל‪ ,‬על כל מקרה חריג‪:‬‬
‫תאונה‪ ,‬היעדרות‪ ,‬אלימות‪ ,‬ניסיון התאבדות‪ ,‬אשפוז או מוות‪ .‬מנהל ההוסטל‬
‫יכתוב דו"ח וישלח העתק כתוב לאחראי ולפסיכיאטר המחוזי‪ .‬העתק נוסף‬
‫יתוייק בתיק האישי של הדייר‪.‬‬
‫מנהל ההוסטל ינהל יומן אירועים חריגים‪ ,‬בו יירשם דווח על כל אירוע חריג‪.‬‬
‫הדיווח יכלול רקע לאירוע‪ ,‬המשתתפים באירוע‪ ,‬הצעדים שננקטו ע"י הצוות‬
‫ולקחים שהופקו‪ .‬הדיווח ייעשה לא יאוחר משבוע אחרי המקרה בטופס‬
‫המיועד לכך‪.‬‬
‫במקרה שהדייר נעדר מההוסטל ללא הסבר והצוות לא מאתרו‪ ,‬ידווח על כך‬
‫מיידית למנהל ההוסטל‪ .‬במידה והדייר לא נמצא תוך ‪ 6‬שעות‪ ,‬ידווח על כך‬
‫מנהל ההוסטל לפסיכיאטר המחוזי ולאחראי כאירוע חריג‪.‬‬

‫‪7.12.6‬‬

‫במידה והדייר לא נמצא תוך ‪ 6‬שעות יש להודיע למשפחה‪ ,‬ולמשטרה‪.‬‬

‫‪7.12.7‬‬

‫כל מידע רשום‪ ,‬הקשור לדיירים‪ ,‬יישמר כל זמן שהותם בהוסטל וחמש שנים‬
‫מיום עזיבתם‪.‬‬

‫‪7.12.8‬‬

‫בהוסטל ימצא דיווח שוטף יומי למטרת העברת מידע בין הצוות )פרוטוקול(‪.‬‬

‫‪7.12.9‬‬

‫בהוסטל יבנה קובץ נהלים‪ ,‬או קובץ כללים פנימיים‪ ,‬כולל‪ :‬כללי הקבלה‪ ,‬כללי‬
‫סיום התקשרות‪ ,‬נהלי דיווח‪ ,‬כללים לטיפול בהחמרה במצב ובאירועים‬
‫חריגים‪ ,‬נוהל מעקב תרופתי – פסיכיאטרי‪ ,‬נהלי שמירה על סודיות‪ ,‬נהלי‬
‫בטיחות ונהלי הכנסת עובד חדש לעבודה‪.‬‬

‫‪ 7.12.10‬עם סגירת הוסטל‪ ,‬חומר רפואי ייגנז על פי החוק‪.‬‬
‫‪ 7.13‬בקרה ומעקב‪:‬‬
‫ראה נוהל ‪17.001‬‬
‫‪7.13.1‬‬
‫‪7.13.2‬‬

‫רכז השיקום המחוזי ‪ /‬אזורי יערוך מעקב במטרה לוודא שכל דייר אכן נמצא‬
‫במקום המתאים לו מבחינת מצבו הקליני והשיקומי‪.‬‬

‫‪7.13.3‬‬

‫צוות הבקרה המחוזי ‪ /‬ארצי יבדוק התאמת המקום להגדרתו‪ ,‬על פי‬
‫הקריטריונים הרשומים בסעיף ‪ . 7.1,7.2,7.3‬בקרה כספית תעשה ע"י צוות‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 11‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫בקרה שיבדוק ניהולו הכספי של המקום‪ ,‬מכל היבטיו‪.‬‬
‫צוות ההוסטל והיזם ‪ /‬ספק השירות ימציאו לבקשת האחראי‪ ,‬צוות הבקרה‪,‬‬
‫או נציג מוסמך אחר ממשרד הבריאות או מטעמו‪ ,‬כל מסמך הנוגע למקום‪,‬‬
‫לדייריו ו‪/‬או לעובדיו‪ ,‬ולכל נושא כספי ‪,‬לרבות משכורות והפרשות לעובדים‪,‬‬
‫לא יאוחר מ‪ - 14‬יום מיום הבקשה‪.‬‬
‫הימנעות ממסירת מידע שיידרש ע"י משרד הבריאות או מטעמו ‪,‬תהיה עילה‬
‫‪7.13.4‬‬
‫למניעת התשלום לנותן השירות‪.‬‬
‫‪ 7.14‬שמירת סודיות‪:‬‬
‫המידע אודות נפגעי הנפש בכל מסגרת שירות שיקומי הינו חסוי‪ .‬ספק השירות‬
‫‪7.14.1‬‬
‫ימסור מידע וידווח באופן בלעדי לנציגי משרד הבריאות‪ .‬לא יעשה במידע כל‬
‫שימוש אחר שאינו מפורט בחוזה זה‪ ,‬או בניגוד לחוק זכויות החולה‪.‬‬
‫‪7.14.2‬‬
‫‪7.15‬‬

‫ספק השירות יחתום על הסכם שמירת סודיות עם קבלת ההצעה‪ ,‬וכן יחתים‬
‫על הסכם‪ ,‬כאמור‪ ,‬את כל אנשי הצוות‪.‬‬
‫מהדורה זו מבטלת מהדורה ‪ 1‬מ ‪. 1.9.00‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 12‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪8‬‬

‫נספחים‬

‫‪8.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪8.8‬‬

‫נספח א' ‪ -‬דרישות המבנה הפיזי ותחזוקתו השוטפת‬
‫נספח ב' ‪ -‬דרישות לחלוקה פנימית של המבנה‬
‫נספח ג' ‪ -‬ציוד אישי‬
‫נספח ד' ‪ -‬פריסת כוח אדם‬
‫נספח ה' ‪ -‬הגדרה ותאור תפקידים‬
‫נספח ו' ‪ -‬תנאי העסקה‬
‫נספח ז' ‪ -‬הדרכה והעשרת הצוות‬
‫נספח ח' ‪ -‬דיווח לתשלום‬

‫‪8.9‬‬

‫נספח ט' – טופס דווח הוצאות‬

‫‪ 8.10‬נספח י' ‪ -‬החלפת ספק השירות‪/‬סגירת השירות‬
‫‪ 8.11‬נספח י"א הסכם בין מנהל השירות והדייר‬
‫‪ 8.12‬נספח י"ב ‪ --‬זכויות וחובות הדייר‬
‫‪ 8.13‬נספח י"ג קריטריונים לקבלה‬
‫‪ 8.14‬נספח י"ד ‪ -‬רשום ודווח‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 13‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח א'‬

‫דרישות המבנה הפיזי ותחזוקתו השוטפת‬
‫‪.1‬‬

‫מבנה ההוסטל‬
‫מבנה ההוסטל יהיה עשוי חומרים יציבים ואטומים לחדירת רטיבות‪ ,‬חרקים או‬
‫‪1.1‬‬
‫מכרסמים‪ ,‬וכן אטומים מבחוץ במידה מספקת‪ ,‬מפני חדירת חום וקור‪.‬‬
‫רצפות ההוסטל תהיינה עשויות מרצפות הניתנות לניקוי בנקל‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫דלתות ההוסטל תהיינה ניתנות לנעילה מבפנים ומבחוץ‪ ,‬אולם תובטח אפשרות פתיחת‬
‫‪1.3‬‬
‫דלתות נעולות מבחוץ בשעת חירום‪.‬‬
‫החלונות בחדרי המגורים‪ ,‬בחדרי האוכל ובמטבח יפנו אל מחוץ למבנה ההוסטל‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫שטח החלונות בחדר המגורים לא יפחת משמינית שטח רצפת החדר‪ ,‬ובכל מקרה לא‬
‫‪1.5‬‬
‫יפחת ממטר רבוע אחד‪.‬‬
‫חלון חדר המגורים יהיה ניתן לסגירה ויהיה ממוקם כך שיאפשר צפייה ממצב של‬
‫‪1.6‬‬
‫ישיבה‪.‬‬
‫המבנה יתוחזק ויתופעל בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות הרשויות השלטוניות‬
‫‪1.7‬‬
‫הרלוונטיות לרבות הוראות בטיחות‪.‬‬
‫המבנה ימוקם רק בשכונת מגורים רגילה ‪.‬לא יוקם הוסטל בסמיכות מקום לבית‬
‫‪1.8‬‬
‫חולים פסיכיאטרי או בסמיכות מקום להוסטל של אנשים עם נכות אחרת‪.‬‬
‫במסגרת שבה מספר ביתנים‪ ,‬יהיו מעברים מקורים‪ ,‬שיחברו בין ביתני המגורים וביתני‬
‫‪1.9‬‬
‫השירות‪ :‬רוחב המעברים לא יפחת מ‪ 1.80 -‬מטרים‪.‬‬
‫תוסדר גישה נוחה להולכי רגל‪ ,‬ולרכב חירום וכמו כן יוסדר שטח חניה לכלי רכב‬
‫‪1.10‬‬
‫בכניסה להוסטל‪.‬‬
‫שטחי החוץ של הוסטל כוללני יכללו גינות‪ ,‬מדרכות ופינות ישיבה מספיקות לדיירי‬
‫‪1.11‬‬
‫ההוסטל‪.‬‬
‫במבנה תהיה כניסה המאפשרת כניסה לכיסא גלגלים‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫ניקוי ואחזקת המבנה היא אך ורק באחריות ובמימון ספק השירות‪ ,‬כמו גם ציודו‬
‫‪1.13‬‬
‫בהתאם לצורך‪.‬‬
‫אחזקת המבנה כוללת – גינון ; פיתוח ואחזקה‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫ הדברה; פעם בשנה‪.‬‬‫ צביעה – רק לפי הצורך‪.‬‬‫‪ 1.15‬במידה ודרוש שיפוץ או בניה חדשה לפני איכלוס יש להציג אישור המהנדס וטופס ‪.4‬‬
‫‪ 1.16‬הספק יעמיד לרשות המנהל "קופה קטנה" לפחות ‪ ₪ 500‬למימון צרכים שוטפים כגון‪:‬‬
‫תיקונים קטנים‪ ,‬נסיעות דחופות‪ ,‬ציוד למשרד וכיו"ב ‪ ..‬המנהל יקפיד על רישום מדויק‬
‫מלווה בקבלות‪.‬‬
‫‪1.16‬‬

‫סילוק שפכים יהיה בהתאם לחוק התכנון והבנייה‪:‬‬
‫‪ -‬הצנרת תהינה שלמה ותקינה ללא נזילה או דליפות‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 14‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫ תמנע אפשרות חדירת שפכים אל צינורות מי שתייה‪.‬‬‫ יהיה אוורור באמצעות צינורות אוורור ‪.‬‬‫תנאי מחיה‬
‫המים בהוסטל יהיו באיכות מי שתייה‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫בהוסטל תהיה אספקת מים חמים במשך ‪ 24‬שעות ביממה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫במבנה תהיה תאורה טבעית במשך היום וכן תאורה חשמלית מספקת בכל שעות‬
‫‪2.3‬‬
‫היממה‪.‬‬
‫במבנה תותקן הסקה מרכזית או יותקן מיתקן חימום אחר‪ ,‬שקיבל את אישורו של‬
‫‪2.4‬‬
‫מכון התקנים הישראלי לעניין הבטיחות‪.‬‬
‫במבנה תותקן מערכת מיזוג‪/‬קירור‪ ,‬עם אפשרות לאוורור הבניין באוויר צח ונקי ‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫הטמפרטורה בחדרים‪ ,‬בהם נמצאים דיירים‪ ,‬תשמר בין ‪ 18-24‬מעלות צלסיוס‪ ,‬במשך‬
‫‪2.6‬‬
‫כל ימי השנה‪.‬‬
‫במבנה יותקן מכשיר טלפון אחד לפחות לשימוש מלא של הדיירים )בתשלום גובה‬
‫‪2.7‬‬
‫העלות בלבד(‪.‬‬
‫מזון‬
‫המנהל ידאג לתזונה נכונה לכל דייר‪ ,‬ע"פ המלצות השירות התזונתי של משרד‬
‫‪3.1‬‬
‫הבריאות‪.‬‬
‫במידה וצריך‪ ,‬תותאם דיאטה מיוחדת לדייר על פי הוראות רופא המטפל‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫בהוסטל שיש בו קניה מרוכזת של אוכל במימון הדיירים ‪ ,‬יוגשו לפחות שלוש‬
‫‪3.3‬‬
‫ארוחות‪ ,‬מהן ארוחה חמה‪.‬‬
‫יש לאפשר לדיירים לקנות ולהכין מוצרי מזון אישיים‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫המנהל ידאג לתנאי אחסון המזון על פי דרישות אגף תברואה‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סדרי בטיחות‬
‫בכל קומה במבנה תותקן תאורת חירום ‪ +‬מנורה ניידת‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫במבנה יותקן מטף ביתי לכיבוי אש‪ ,‬צינורות וברז לכיבוי אש‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫במבנה יותקנו סידורי בטחון למניעת פריצות‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫במבנה יותקנו סידורי בטיחות מפני אש‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫במבנה ימצאו ציוד מקלט וחדר חירום בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית‬
‫‪4.5‬‬
‫התשי"א ‪ ,-1951‬ובהתאם לתקנות ולצווים על פיו‪.‬‬
‫‪4.6‬‬

‫על צוות ההוסטל לוודא שיש לכל דייר בהוסטל מסיכת אב"כ‪.‬‬

‫נספח ב'‬

‫דרישות לחלוקה פנימית של המבנה עד ‪ 30‬דיירים‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 15‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫מבנה שאינו מחולק לדירות‬
‫כמות‬

‫מ"ר‬

‫השטח‬

‫לפחות‬

‫לפחות‬

‫מטבח‬

‫‪3‬‬

‫‪ 8‬מ" ר‬

‫פינת‬

‫‪3‬‬

‫דרישות‬
‫‪.1‬‬

‫ציוד המטבחים יהיה תקין ונקי ובכמות‬

‫בכל מטבח מקרר ביתי עם תא מקפיא‬
‫‪ 500‬ליטר; תנור אפיה )חשמל( ובישול‬

‫כל‬

‫מספקת ביחס למספר הדיירים‬

‫מטבח‬

‫בהוסטל‪.‬‬

‫)גז(; קומקום חשמלי; טוסטר או‬

‫‪.2‬‬

‫במטבחים תהיה אספקת מים חמים‪.‬‬

‫מיקרוגל; כלי מטבח‪ ,‬כולל‪ :‬סירים‪,‬‬

‫‪.3‬‬

‫כמות הציוד בהתאם למספר הדיירים‬

‫ג‪.‬ת ‪2.60‬‬

‫והצוות‪ ,‬כאשר כל פריט בגודל ביתי‬
‫משרת עד ‪ 6‬דיירים‪.‬‬

‫אוכל‬

‫‪1.25‬‬
‫לאדם‪.‬‬

‫סלונים‬

‫‪.1‬‬

‫כפול שניים‪ ,‬כדי לאפשר שמירת כשרות‪.‬‬

‫מקומות(; כסאות כמספר הדיירים‬

‫מספר המקומות תואם את מספר‬

‫והצוות; כלי אוכל וכוסות לשתיה קרה‬

‫הדיירים והצוות‪.‬‬

‫וחמה )שתי מערכות – בשרי‪/‬חלבי(‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪ 1.5‬מ"ר‬

‫‪.1‬‬

‫לאדם‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫בחדר זה ניתן לארח אורחים‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫חדר זה לא ישמש למגורים או ללינה‪.‬‬
‫חדר זה ישמש גם לישיבות‪ ,‬מסיבות‪,‬‬
‫ערבי משחקים וארוחות חגיגיות‪.‬‬

‫פינת‬
‫כביסה‬

‫דיירים‬

‫מיחם חשמלי לשבת‪.‬‬

‫כלי האוכל יהיו כמספר הדיירים והצוות‬

‫חדר בו ניתן לצפות בטלוויזיה ולקרוא‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫בשתי מערכות ‪ -‬בשרי‪/‬חלבי‪,‬‬

‫שולחנות אוכל )כל שולחן מקסימום ‪6‬‬

‫‪.3‬‬

‫חדר או‬

‫הגשה‪ .‬כלי בישול טיגון והגשה יהיו‬

‫‪.4‬‬

‫חדר זה לא ישמש למגורים‪.‬‬

‫‪ 1‬לכל‬

‫מחבתות‪ ,‬פלטה לשבת‪ ,‬מגשים‪ ,‬וכלי‬

‫‪ 12‬מ"ר של ארונות אחסון בכל מטבח‬

‫מ" ר‬

‫‪3‬‬

‫ציוד‬

‫‪.1‬‬

‫טלוויזיה צבעונית עם ודיאו‪ ,‬שידת‬
‫טלוויזיה; מערכת ישיבה סלונית; שולחן‬
‫סלוני; שטיח; נברשת; ספריה או ארון‬
‫מדפים; פינת עיתונים‪ .‬מחשב עם‬
‫שולחן‪.‬‬

‫בחדר הכביסה יוקצה ארון לאחסון כלי‬

‫בכל חדר כביסה ‪ 2‬מכונות כביסה‬

‫ניקוי‬

‫ביתיות ; מייבש כביסה ביתי; מתקנים‬
‫לתליית כביסה; גיגיות להעברת כביסה;‬

‫ומקום‬

‫מגהץ קרש גיהוץ ביתי‪.‬‬

‫לכלי ניקוי‬

‫כלי ניקוי ‪ -‬דלי; מטאטא; מגב; פחים;‬
‫סחבות; חומרי ניקוי; שקיות אשפה;‬
‫כו'‪.‬‬

‫סלון ‪/‬‬

‫‪3‬‬

‫חדר אוכל‬

‫‪ 3.5‬מ"ר‬
‫לדייר‬

‫שירותים‬

‫‪.1‬‬

‫במבנה ימצאו לפחות ‪ 1‬לכל ‪ 4‬דיירים‪.‬‬

‫כיורים לשטיפת ידיים ‪ +‬מתקן למגבת‬

‫‪.2‬‬

‫לפחות ‪ 3‬לא יהיו צמודים למקלחות‪.‬‬

‫בצמוד; בכל חדר שירותים ‪ -‬מתקן לנייר‬

‫‪.3‬‬

‫ניתן לחלק לשירותי גברים ושירותי‬
‫נשים‪.‬‬

‫לפחות ‪ 5‬כיורים בנוסף לכיורים במטבח‪.‬‬

‫כיורי‬
‫רחצה‬

‫השטח‬

‫טואלט; מתקן לניקוי אסלה; מתקן‬
‫ישיבה נוח; פח‪.‬‬
‫ליד כל כיור מתקן לתליית מגבת או‬
‫מגבוני נייר‪.‬‬

‫כמות‬

‫מ"ר‬

‫לפחות‬

‫לפחות‬

‫דרישות‬

‫ציוד‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 16‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫מקלחות‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫במבנה ימצאו ‪ 1‬חדר רחצה לכל ‪ 4‬דיירים בכל חדר רחצה ‪ -‬מקלחון או וילון;‬
‫ארונית; מתקן לתליית מגבות ובגדים;‬
‫ניתן לחלקם לנשים וגברים‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫בחדר הרחצה יהיה מקום נוח להתלבש‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫המקלחת תיבנה כך שהמים ישארו‬

‫פח; כיור לשטיפת פנים; מראה‪.‬‬

‫בגבולותיה‪ ,‬במקלחון או תבנית‬
‫המבנה יהיה מחולק לחדרים כאשר בכל‬

‫לכל דייר ‪ -‬מיטה )גודל המיטות בהתאם‬
‫לגובה הדייר‪ ,‬בד"כ ‪ + (190X80‬מזרון‬

‫חדרי‬

‫לפחות ‪8‬‬

‫מגורים‬

‫מ" ר‬

‫חדר ימוקמו בין ‪ 1-2‬דיירים‪ ,‬עדיפות ל‪-‬‬

‫לדייר‬

‫‪ 1‬בחדר‪.‬‬

‫)כאשר אין להחזיק את המזרון מעבר‬

‫‪.2‬‬

‫בחדר תותקן תאורה נאותה‪.‬‬

‫לתקופת האחריות( ‪ +‬ריפוד בד עם‬

‫‪.3‬‬

‫לכל חדר תהיה כניסה נפרדת )לא דרך‬

‫רוכסן ‪ +‬ארגז מצעים; שידה ליד המיטה‬

‫חדר מגורים אחר(‪.‬‬

‫)לפחות מגירה אחת עם מנעול(; מדף‬

‫לפחות מחצית הדיירים יגורו בחדר‬

‫אישי מעל המיטה; מנורת לילה‪.‬‬

‫ליחיד‪.‬‬

‫בכל חדר ‪ -‬שולחן ו‪ 2 -‬כסאות; תנורי‬

‫‪.1‬‬

‫אחד‪.‬‬
‫לפחות‬
‫‪ 14‬מ"ר‬
‫לכל ‪2‬‬

‫‪.4‬‬

‫דיירים‪.‬‬
‫ג‪.‬ת ‪2.50‬‬

‫לדיירים יהיו מפתחות לחדריהם ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪ . 6‬המנעולים יהיו ניתנים לפתיחה מבחוץ‬

‫חימום או הסקה; וילונות‪.‬‬
‫ארון בגדים עם ‪ 2‬דלתות לכל דייר‪.‬‬

‫ע"י הצוות‪.‬‬
‫מגורי‬

‫‪.1‬‬

‫גודל הדירה‪ 1-2 :‬חדרים; שירותים ‪+‬‬

‫אב‪/‬אם‬

‫כל הציוד הנדרש בנפרד‪.‬‬

‫מקלחת; מטבחון ופינת אוכל‪.‬‬

‫בית‬

‫‪.2‬‬

‫בדירה ניתן לאכסן גם זוג או משפחה‬
‫מצומצמת‪.‬‬

‫חדר צוות‬

‫‪1‬‬

‫חדר‬

‫‪1‬‬

‫לפחות‬

‫שולחן; לפחות ‪ 2‬כסאות; ספריה או‬

‫‪ 9‬מ" ר‬

‫ארון מדפים קטן; מכשיר טלפון‪ .‬ארון‬
‫שניתן לנעול וכספת‪.‬‬

‫פעילות‬

‫‪1.25‬‬

‫החדר מיועד להפעלת דיירים שאינם‬

‫מ" ר‬

‫מסוגלים לצאת לתעסוקה במשך שעות‬

‫לכל‬

‫כסאות ‪ ,‬שולחנות‬

‫הבוקר‪.‬‬

‫דייר‬

‫מבנה הבנוי מדירות ‪ -‬בהתייחס לכל דירה עד ‪ 30‬דיירים‬
‫השטח‬

‫כמות לפחות‬

‫מטבח‬

‫‪1‬‬

‫מ"ר‬

‫דרישות‬

‫ציוד‬

‫לפחות‬
‫‪8‬‬
‫מ"ר‬

‫ראה דרישות לנ"ל לעיל‪.‬‬

‫ראה דרישות לנ"ל‬
‫לעיל‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 17‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫ג‪.‬ת ‪2.60‬‬
‫‪1.25‬‬

‫פינת אוכל‬

‫ראה דרישות לנ"ל לעיל‪.‬‬

‫מ" ר‬

‫ראה דרישות לנ"ל‬
‫לעיל‬

‫לאדם‬
‫מטבח ‪+‬‬

‫‪ 6‬מ" ר‬

‫פינת אוכל‬

‫לכל דייר‬

‫ראה דרישות לנ"ל לעיל‪.‬‬

‫ראה דרישות לנ"ל‬
‫לעיל‬

‫בדירה ללא‬
‫סלון‬
‫‪ 4‬מ" ר‬

‫סלון‬

‫ראה דרישות לנ"ל לעיל‪.‬‬

‫לכל דייר‬
‫חדר כביסה‬

‫ראה דרישות לנ"ל‬
‫לעיל‬

‫ראה דרישות לנ"ל לעיל'‪.‬‬

‫ומקום לכלי‬

‫מכונת כביסה ביתית;‬
‫מייבש כביסה ביתי‪.‬‬

‫ניקוי‬
‫שירותים‬

‫‪.1‬‬

‫בדירה ימצא לפחות חדר שירותים אחד‬
‫לכל ‪ 3‬דיירים‪) .‬בדירה בה יותר משני‬
‫דיירים לפחות חדר שירותים אחד לא‬
‫יהיה צמוד למקלחת(‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫בדירה ימצא לפחות כיור אחד לשטיפת‬
‫פנים לכל ‪ 3‬דיירים‪.‬‬

‫בדירה ימצא לפחות חדר רחצה אחד לכל‬

‫מקלחות‬

‫‪ 4‬דיירים‪.‬‬
‫חדרי‬

‫לדייר‬

‫לפחות ‪8‬‬

‫בכל חדר בדירה ימוקמו בין ‪ 1-2‬דיירים‪,‬‬

‫מגורים‬

‫לפחות ‪ 14‬לכל‬

‫מ" ר‬

‫עדיפות לאחד בחדר‪.‬‬

‫‪ 2‬דיירים‪.‬‬

‫ג"ת‬

‫לפחות למחצית הדיירים יהיה חדר נפרד‪.‬‬

‫‪2.50‬‬

‫לדיירים יהיו מפתחות לחדריהם‪.‬‬
‫המנעולים יהיו ניתנים לפתיחה מבחוץ ע"י‬
‫הצוות‬

‫‪1‬‬

‫מגורי‬
‫אב‪/‬אם בית‬
‫חדר צוות‬

‫לפחות ‪6‬‬

‫כל הציוד הנדרש בנפרד‪.‬‬

‫מ" ר‬
‫‪1‬‬

‫לפחות ‪9‬‬
‫מ" ר‬

‫הערות‬
‫½‬

‫יש העדפה לבנה הבניו מדירות‪.‬‬

‫½‬

‫חדרים הנמצאים בקומת מרתף חייבים להיות מעל הקרקע ‪ ,‬עם חלונות תקנים‪.‬‬

‫½‬

‫לכל דייר יחושב ‪ 5‬מ"ר שטח ציבורי ‪ ,‬לא כולל מעברים ‪ ,‬שירותים או כניסות ‪.‬‬

‫½‬

‫מחצית מהחדרים יהיו לבודדים‪.‬‬

‫½‬

‫בכל מבנה תהיה נגישות תקנית גם לנכים פיזיים כמו"כ יהיו לפחות ‪ 2‬חדרי שינה ושני‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 18‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫שירותים ומקלחות עם נגישות ומתאמים לנכים ע"פ התקן‪.‬‬
‫½‬

‫המטבחים וחדרי האוכל יחולו תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(‬
‫התשמ"ג ‪) 1983 -‬קובץ תקנות התשנ"ג עמ' ‪.(1949‬‬

‫½‬

‫בהוסטל כוללני שבו יש מטבח מרכזי ‪ ,‬גודלו לא יהיה פחות מ‪ 14‬מ"מ ‪ ,‬עם ‪ 25‬מטר של ארונות‬
‫לאחסון ‪.‬‬

‫½‬

‫בהוסטל כוללני השטח הבנוי לא יעלה על ‪ %40‬משטח המגרש‪ ,‬יתר השטח יוקדש לגינון‪,‬‬
‫מדרכות ופינות ישיבה‪.‬‬

‫½ בהוסטל רגיל ובהוסטל מתוגבר מספר הדיירים לא יעלה על ‪ .20‬לאכלוס יותר מ‪ 20‬דיירים יש‬
‫צורך באישור האחראי ‪ ,‬בכתב‪.‬‬
‫½‬

‫יש לדאוג למראה אסתטי וביתי ע"פ טעמם של הדיירים בחדרים ובמקומות הציבוריים‪.‬‬

‫½‬

‫לדיירים יהיה מפתח לבנין‪.‬‬

‫הערות‪ :‬במבנה הבנוי מדירות‬
‫½‬

‫בכל דירה לא יגורו יותר מ‪, 4 -‬אלא במקרים חריגים באישור בכתב של האחראי‪.‬‬

‫½‬

‫במידה ובדירה אין סלון‪ ,‬יש לדאוג לטלויזיה צבעונית וכוננית ספרים בכל חדר‪.‬‬

‫½‬

‫במבנה כולו יהיה חדר תרבות‪ 30 ,‬מ"ר לפחות‪ ,‬ישמש לישיבות‪ ,‬מסיבות וארוחות חגיגיות‪.‬‬

‫נספח ג'‬

‫ציוד אישי‬
‫‪.1‬‬

‫ציוד אישי מתייחס לאותם פריטים שעל ספק השירות‪ /‬יזם לדאוג שיהיו לדייר‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫שמיכת חורף ‪ +‬שמיכת צמר ‪ +‬שמיכת קיץ‪.‬‬
‫‬‫‪ 2‬כריות בגודל בינוני‪.‬‬
‫‬‫כלי מיטה‪ ,‬כולל‪ 3 :‬מערכות ‪ -‬סדין‪ 2 ,‬ציפות‪ ,‬ציפית לשמיכת חורף‪.‬‬
‫‬‫‬‫מגבות‪ 2 :‬גדולות לרחצה‪ 2 ,‬בינוניות לשטיפת פנים‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 19‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬

‫אספקת הציוד תתבצע על‪-‬ידי ספק השירות‪ ,‬כולל החלפה בעת הצורך‪.‬‬
‫לכל דייר חדש יסופק הציוד הנדרש‪.‬‬
‫ציוד זה אינו מוגדר כביגוד של הדייר‪.‬‬
‫בהוסטל יהיה מלאי מספיק של מצעים להחלפה בכל שעות היממה‪.‬‬
‫לכל דייר יהיה מלאי בגוד אישי מספיק להחלפה‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 20‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח ד'‬
‫פריסת כוח אדם ‪ -‬צוות לכל ‪ 30‬דיירים ‪ :‬הוסטל כוללני‪ -‬מגורים נתמכים רמה ג'‬
‫תפקיד‬

‫מקצוע‬

‫מנהל ההוסטל‬

‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬
‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬
‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬
‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת מוסמך‪/‬ת‬

‫פסיכיאטר‬

‫תקן ‪ /‬מס'‬
‫דיירים‬
‫‪ 1‬תקן‬

‫דרשות התפקיד‬

‫הערות‬

‫ניסיון של חמש שנים‪,‬‬
‫בתחום ברה"נ ‪,‬מהם‬
‫לפחות שנתיים‬
‫בעבודה עם חולי נפש‬
‫ממושכים‬

‫על המועמד‬
‫לניהול לקבל‬
‫אישור‬
‫להתאמתו‪ ,‬מרכז‬
‫שיקום האזורי‪.‬‬
‫הפסיכיאטר‬
‫יהיה ממומן ע"י‬
‫ההוסטל ‪ ,‬ופועל‬
‫במסגרת‬
‫המרפאה לברה"נ‬
‫הקרובה‬

‫‪ 6‬שעות‬
‫שבועיות‬

‫עובדים‬
‫מקצועיים‬
‫ממקצועות‬
‫בריאות הנפש‬

‫אחות‬
‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬
‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬
‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬
‫מרפאה באומנויות‬

‫‪ 2‬תקן ל‬
‫כל ‪30‬‬
‫איש‪.‬‬

‫בצוות יהיה‪ ,‬כולל‬
‫המנהל ‪,‬לפחות‬
‫¾ תקן של אחות‬
‫‪ 1/2‬תקן עובד‪/‬ת‬
‫סוציאלי‪/‬ת‪.‬‬
‫‪ 1/2‬מרפא‪/‬ה בעיסוק‪.‬‬
‫יתר הצוות יכול להיות‬
‫מכל אחד מארבע‬
‫המקצועות‪.‬‬

‫מדריכים‬
‫בתחומים ‪:‬‬
‫חברה‬
‫תעסוקה‬
‫ו ‪ADL‬‬

‫לא מחייב מקצוע מסוים ‪-‬‬
‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות השכלה תיכונית‪,‬‬
‫עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה‬

‫‪4.25‬‬
‫תקנים ל‬
‫‪ 30‬דיירים‬

‫לפחות מדריך אחד עם‬
‫יכולת להדרכה‬
‫בהתעמלות‬

‫עובדי ניקיון‬
‫עובדי מטבח‬
‫מדריך לילה ‪,‬‬
‫שבת וחג‬

‫‪ 1‬תקנים‬
‫‪ 1‬תקנים‬
‫‪ 2‬תקנים‬

‫עובד תחזוקה‬
‫סה"כ תקנים‬

‫‪ 0.25‬תקן‬
‫‪ 9.5‬תקני יום ‪ 6+‬שעות רופא ו‪ 2 -‬תקני לילה‬

‫מפועלים עם‬
‫הדיירים בשעות‬
‫היום ובערב‪,‬‬
‫ובשבתות וחגים‪.‬‬
‫ספק השירות‪/‬‬
‫יזם לא ייחשב‬
‫כאיש צוות ‪.‬‬
‫הצוות הנדרש‬
‫הינו בנוסף‬
‫ליזם‪/‬ספק‪.‬‬

‫‪ 2‬התקנים של‬
‫מדריך לילה‪,‬‬
‫שבת וחג‬
‫ישארו‬
‫קבועים בכל‬
‫מספר‬
‫דיירים‪.‬‬

‫פריסת כוח אדם – צוות ל‪ -20‬דיירים ‪ :‬הוסטל מתוגבר – מגורים נתמכים רמה ב'‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 21‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫תפקיד‬

‫מקצוע‬

‫מנהל‬

‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת‬

‫ההוסטל‬

‫או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬

‫תקן‪/‬מס'‬

‫דרשות התפקיד‬

‫הערות‬

‫דיירים‬
‫‪ 0.5‬תקן ל‪20 -‬‬

‫ניסיון של ‪ 5‬שנים בברה"נ‬

‫לגבי צוות מקצועי‪,‬‬

‫דיירים‬

‫ומהם לפחות שנתיים‬

‫כולל מנהל ההוסטל‪,‬‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬

‫בעבודה עם חולי נפש‬

‫הדרישה למינימום‬

‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬

‫ממושכים‪.‬‬

‫‪ – 1.5‬תקנים‬

‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת‬

‫ראה הגדרת תפקידים‬

‫מוסמך‪/‬ת‬
‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת‬

‫עובדים‬

‫‪ 1‬תקן ל‪20 -‬‬

‫ראה הגדרת תפקידים‬

‫מקצועיים‪.‬‬
‫על המועמד לניהול‬
‫לקבל אישור‬

‫מקצועיים‬

‫או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬

‫ממקצועות‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬

‫להתאמתו‪ ,‬מרכז‬

‫דיירים‬

‫בריאות‬

‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬

‫השיקום האזורי‬

‫הנפש‬

‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת‬
‫מוסמך‪/‬ת‬
‫מרפאים באומנויות‪.‬‬
‫לא מחייב מקצוע מסויים –‬

‫‪ 1.75‬תקנים‬

‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות עם‬

‫ל‪ -20‬דיירים‪.‬‬

‫ראה הגדרת תפקידים‬

‫ספק השירות‪ /‬יזם‬

‫מדריכים‬
‫בתחומים ‪:‬‬
‫חברה‬
‫תעסוקה‬
‫ו ‪ADL‬‬

‫תעודת בגרות‪ ,‬עדיפות לבעלי‬

‫צוות ‪ .‬הצוות הנדרש‬

‫ניסיון בהדרכה‪.‬‬

‫הינו בנוסף‬

‫מדרכי לילה‬

‫לא מחייב מקצוע מסויים ‪-‬‬

‫ושבת‬

‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות עם‬

‫לא ייחשב כאיש‬

‫ליזם‪/‬ספק‪.‬‬

‫‪ 2‬תקנים של‬
‫מדריך הלילה‬
‫ושבת ישארו‬
‫קבועים בכל‬
‫מספר דיירים‬

‫‪ 2‬תקנים‬

‫תעודת בגרות‪ ,‬עדיפות לבעלי‬
‫ניסיון בהדרכה‪.‬‬

‫עובד נקיון‬
‫סה"כ‬

‫‪ 0.25‬תקן‪.‬‬
‫‪ 3.5‬תקני יום ו‪ 2 -‬תקני לילה‬

‫תקנים‬

‫½‬

‫מדריכים רשאים לישון בלילה בשעות ‪ .22:30-6:30‬בליל שבת ‪ 22:00-8:00‬ובשבת ‪ .14:00-16:00‬ביתר השעות‬

‫עליהם להיות עם הדיירים‪.‬‬

‫פריסת כוח אדם ‪ -‬צוות ל‪ 20-‬דיירים הוסטל מתוגבר‪ -‬מגורים נתמכים רמה ב'‬
‫לצעירים מגיל ‪ 18‬עד ‪25‬‬
‫תפקיד‬

‫מקצוע‬

‫תקן‪/‬מס'‬

‫דרשות התפקיד‬

‫הערות‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 22‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫דיירים‬
‫מנהל‬

‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת‬

‫‪ 0.5‬תקן ל‪20 -‬‬

‫ניסיון של ‪ 5‬שנים לפחות‬

‫לגבי צוות מקצועי‪,‬‬

‫ההוסטל‬

‫או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬

‫דיירים‬

‫בעבודה עם חולי נפש‬

‫כולל מנהל ההוסטל‪,‬‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬

‫ממושכים‪.‬‬

‫הדרישה למינימום‬

‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬

‫ראה הגדרת תפקידים‬

‫‪ – 1.5‬תקנים‬

‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת‬

‫מקצועיים‪.‬‬

‫מוסמך‪/‬ת‬
‫ראה הגדרת תפקידים‬

‫על המועמד לניהול‬

‫עובדים‬

‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת‬

‫‪ 1‬תקן ל‪20 -‬‬

‫מקצועיים‬

‫או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬

‫דיירים‬

‫ממקצועות‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬

‫להתאמתו‪ ,‬מרכז‬

‫בריאות‬

‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬

‫שיקום האזורי‬

‫הנפש‬

‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת‬

‫לקבל אישור‬

‫מוסמך‪/‬ת‬
‫מרפאים באומנויות‪.‬‬
‫לא מחייב מקצוע מסויים ‪-‬‬

‫‪ 3.25‬תקנים‬

‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות עם‬

‫ל‪ -20‬דיירים‪.‬‬

‫ראה הגדרת תפקידים‬

‫ספק השירות‪ /‬יזם‬

‫מדריכים‬
‫בתחומים ‪:‬‬
‫חברה‬
‫תעסוקה‬
‫ו ‪ADL‬‬

‫תעודת בגרות‪ ,‬עדיפות לבעלי‬

‫צוות ‪ .‬הצוות הנדרש‬

‫ניסיון בהדרכה‪.‬‬

‫הינו בנוסף‬

‫מדריכי‬

‫לא מחייב מקצוע מסויים ‪-‬‬

‫לילה ושבת‬

‫לא ייחשב כאיש‬

‫ליזם‪/‬ספק‪.‬‬
‫‪ 2‬תקנים‬

‫‪ 2‬התקנים של‬

‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות עם‬

‫מדריך הלילה ושבת‬

‫תעודת בגרות‪ ,‬עדיפות לבעלי‬

‫יישארו קבועים בכל‬

‫ניסיון בהדרכה‪.‬‬

‫מספר דיירים‬

‫עובד נקיון‬

‫‪ 0.25‬תקן‪.‬‬

‫סה"כ‬

‫‪ 5‬תקני יום‬

‫תקנים‬

‫ו‪ 2-‬תקני‬
‫לילה‬

‫½‬

‫מדריכים רשאים לישון בלילה בשעות ‪ .22:30-6:30‬בליל שבת ‪ 22:00-8:00‬ובשבת ‪ .14:00-16:00‬ביתר השעות‬

‫עליהם להיות עם הדיירים‪.‬‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 23‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫פריסת כוח אדם ‪ -‬צוות ל‪ -20‬דיירים בהוסטל רגיל – מגורים נתמכים רמה א'‬
‫תקן‪/‬מס'‬

‫תפקיד‬

‫מקצוע‬

‫מנהל ההוסטל‬

‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת‬

‫‪ 0.5‬תקן ל‪20 -‬‬

‫או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬

‫דיירים‬

‫דרשות התפקיד‬

‫הערות‬

‫דיירים‬
‫ראה תאור תפקידים‬

‫לגבי צוות מקצועי‪,‬‬
‫כולל מנהל‬
‫ההוסטל‪ ,‬הדרישה‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬
‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬

‫למינימום ‪1.5‬‬

‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת‬

‫תקנים מקצועיים‪.‬‬

‫מוסמך‪/‬ת‬
‫עובדים‬

‫פסיכולוג‪/‬ית קליני‪/‬ת‬

‫‪ 1‬תקן ל‪20 -‬‬

‫מקצועיים‬

‫או שיקומי‪/‬ת‪,‬‬

‫דיירים‬

‫ממקצועות‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪,‬‬

‫בריאות הנפש‬

‫מרפא‪/‬ה בעיסוק‪,‬‬

‫ראה תאור תפקידים‬

‫אח‪/‬ות פסיכיאטרי‪/‬ת‬
‫מוסמך‪/‬ת‬
‫מרפאים באומנויות‪.‬‬
‫לא מחייב מקצוע מסויים ‪-‬‬

‫‪ 0.75‬תקן ל‪-20‬‬

‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות תעודת‬

‫דיירים‬

‫ראה תאור תפקידים‬

‫ספק השירות‪ /‬יזם‬

‫מדריכים‬
‫בתחומים ‪:‬‬
‫חברה‬
‫תעסוקה‬
‫ו ‪ADL‬‬

‫בגרות‪ ,‬עדיפות לבעלי‬

‫צוות ‪ .‬הצוות‬

‫ניסיון בהדרכה‪.‬‬

‫הנדרש הינו בנוסף‬

‫מדרכי לילה‬

‫לא מחייב מקצוע מסויים ‪-‬‬

‫ושבת‬

‫מעל גיל ‪ ,23‬לפחות עם‬

‫לא ייחשב כאיש‬

‫ליזם‪/‬ספק‪.‬‬
‫‪ 2‬תקנים‬

‫‪ 2‬תקנים של מדריך‬
‫הלילה ושבת ישארו‬

‫תעודת בגרות‪ ,‬עדיפות‬

‫קבועים בכל מספר‬

‫לבעלי ניסיון בהדרכה‪.‬‬

‫דיירים‬

‫עובד נקיון‬

‫‪ 0.25‬תקן‬

‫סה"כ תקנים‬

‫‪ 2.50‬תקני יום‬
‫ו‪ 2 -‬תקני‬
‫לילה‬

‫כוח אדם ‪ :‬הערות‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 24‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫ספק השירות‪ /‬יזם לא ייחשב כאיש צוות ‪ .‬הצוות הנדרש הינו בנוסף ליזם‪/‬ספק‪.‬‬
‫שינוי בתקנים ובכוח אדם אפשרי‪ ,‬כל עוד השינוי עומד בדרישות‪.‬‬
‫האחראי יהיה רשאי להפחית או להגביר או להוריד את רמת הליווי לדיירים‪ ,‬כאשר מצבם‬
‫יצדיק זאת‪ .‬שינוי ברמת הליווי‪ ,‬יחייב התאמת התעריף לרמת הליווי החדשה )לדוגמא‪,‬‬
‫הוסטל יכול להפוך להוסטל מתוגבר‪ ,‬או לדיור מוגן מתוגבר ולהפך(‪.‬‬
‫תמהיל הצוות תיהיה באופן פרופורציונלי למספר הדיירים ‪ .‬חוץ משני התקנים של מדריך‬
‫לילה שבת וחגים ‪ ,‬יישארו קבועים בכל מספר בכל דיירים‪.‬‬
‫במידה ועובד נעדר על נותן השירות לדאוג לעובד מחליף‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫שעות העסקתו של אדם במסגרות השיקום לא יעלו על משרה ורבע‪ .‬במקרים בהם העובד‬
‫מועסק גם בלילות שבתות וחגים העסקתו לא תעלה על ‪ 2‬משרות‪.‬‬
‫מדרכים רשאים לישון בלילה בשעות ‪ .22:30-6:30‬בליל שבת ‪ 22:00-8:00‬ובשבת ‪14:00-‬‬
‫‪ .16:00‬ביתר השעות עליהם להיות עם הדיירים‪.‬‬

‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫‪7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬

‫שעות העסקתו של אדם במסגרת השיקום לא יעלו על ‪ 1.25‬משרה‪ .‬במקרים בהם העובד מועסק‬
‫גם בלילות שבתות וחגים‪ ,‬העסקתו לא תעלה על ‪ 2‬משרות‪.‬‬
‫במידה ועובד נעדר על ספק השירות לדאוג לעובד מחליף‪.‬‬
‫מדריכים רשאים לישון בלילה בשעות ‪. 22:30-6:30‬‬
‫בליל שבת ‪ 22:00-8:00‬ובשבת ‪.14:00-16:00‬‬
‫ביתר השעות עליהם להיות עם הדיירים‪.‬‬

‫נספח ה'‬

‫הגדרה ותיאור תפקידים‬
‫מנהל ההוסטל‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 25‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫עובד‪/‬ת סוציאלי‪/‬ת‪ ,‬מרפא‪/‬ה בעיסוק‪ ,‬פסיכולוג‪/‬ית‪ ,‬אחות‪/‬את פסיכיאטרית או כל איש מקצוע אחר‬
‫עם התמחות בתחום השיקום‪ ,‬במערכת בריאות הנפש‪.‬‬
‫ניסיון בעבודה של ‪ 5‬שנים בתחום בריאות הנפש לפחות‪ ,‬מתוכן שנתיים עם חולי נפש ממושכים ‪ ,‬או עם‬
‫צעירים במקרה של ניהול הוסטל לצעירים‪.‬‬
‫הכרת המערכת השיקומית בארץ‪.‬‬
‫כושר ארגון וניהול‪.‬‬
‫יכולת קיום יחסי אנוש תקינים ורגישות לצורכי הפרט‪.‬‬
‫יכולת עבודה בצוות‪.‬‬
‫ידיעת השפה העברית על בוריה בכתב ובע"פ‪.‬‬
‫כפיפות מנהלית‪:‬‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫תאור התפקיד‪:‬‬
‫יהיה אחראי להפעלת שירותי דיור מוגנים‪ ,‬בהתאם למדיניות משרד הבריאות‪ ,‬באמצעות צוות‬
‫‪.1‬‬
‫העובדים‪ ,‬עבור אוכלוסיית הפונים‪.‬‬
‫יהיה אחראי לניהול יומיומי של ההוסטל מבחינה מקצועית‪ ,‬ארגונית‪ ,‬כספית ומנהלית‪ ,‬לפי‬
‫‪.2‬‬
‫הוראות שירותי בריאות הנפש ותוך תיאום עם בעלי התפקידים‪ ,‬ע"פ הכללים המקובלים בשירות‬
‫הציבורי ובמסגרת התקציב המאושר‪.‬‬
‫יהיה אחראי לתפקוד יעיל של צוות העובדים המועסק בהוסטל‪ ,‬הגדרת משימותיו‪ ,‬הדרכתו‬
‫‪.3‬‬
‫והפעלתו‪ ,‬תוך מתן משוב יומי ותקופתי‪.‬‬
‫יהיה אחראי שלכל דייר ימונה מתאם טיפול אישי מתוך הצוות המקצועי של ההוסטל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫יהיה אחראי לניהול ישיבות צוות בהרכבים שונים ע"פ שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫יהיה אחראי ליישום התוכנית הטיפולית‪-‬שיקומית של כל הדיירים והתקדמותם האישית‪ .‬זאת‬
‫‪.6‬‬
‫בשאיפה להכינם למגורים עצמאיים יותר בקהילה‪ ,‬במידה וניתן‪.‬‬
‫יהיה אחרי למעברו של כל דייר שהתקדם או נסוג‪ ,‬למסגרת המתאימה לו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫יהיה אחראי לטיפוח הקשר המקצועי והתפקודי של ההוסטל עם השירותים החברתיים באזור‪,‬‬
‫‪.8‬‬
‫כולל לשכות לשירותים חברתיים‪ ,‬המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬שירות התעסוקה‪ ,‬מערכת החינוך‪,‬‬
‫שירותי הבריאות‪ ,‬לשכות שיקום של משרד הביטחון‪ ,‬משרד הקליטה וכל גורם ממשלתי וציבורי‬
‫אחר‪ ,‬שהקשר עימם יכול לשפר את תפקוד ההוסטל ואת השירות לאוכלוסיית נפגעי הנפש בו‪.‬‬
‫יהיה אחראי למסירת דיווחים אמינים למשרד הבריאות‪ ,‬על תפקוד ההוסטל‪ ,‬או כל נושא אחר‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫בהתאם לדרישת משרד הבריאות ולפי המועדים שנקבעו לצורך מסירת הדו"ח‪.‬‬
‫‪ .10‬יצור קשר ומעורבות מקצועית ותפקודית עם העובדים בשירותים בקהילה לצורך איתור‬
‫מועמדים העשויים להפיק תועלת מהשירותים הניתנים בהוסטל‪.‬‬
‫‪ .11‬ייעץ לעובדים במסגרות השונות בקהילה ובבתי‪-‬חולים בכל הנושאים הנוגעים להפניית‬
‫מועמדים‪.‬‬
‫‪ .12‬יאסוף נתונים לצורך קליטתם של מועמדי ההוסטל‪.‬‬
‫‪ .13‬יהיה אחראי לראיון כל מועמדי ההוסטל‪.‬‬
‫‪ .14‬יהיה אחראי לארגון תשלומי הדיירים והשימוש בהם לשירות הדיירים ובשיתוף עימם‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 26‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬

‫ידאג לרישום שוטף של כל מידע המתבקש בנוהל‪ ,‬בפרק שיטה‪ ,‬סעיף ‪ -‬רישום ודיווח‪.‬‬
‫יהיה אחראי לביצוע כל תפקיד‪ ,‬משימה או מטלה דומים‪ ,‬לפי הצרכים ולפי הוראות משרד‬
‫הבריאות‪.‬‬

‫פסיכיאטר‬
‫כפיפות מנהלית‪:‬‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫דרישות ותיאור התפקיד‪:‬‬
‫ראה פקודת הרופאים )נוסח חדש( תשל"ז ‪. 1976‬‬

‫אחות מוסמכת‪ /‬לא מוסמכת‬
‫כפיפות מנהלית‪:‬‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫דרישות ותיאור התפקיד‪:‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫ראה הנחיות אגף הסיעוד‪.‬‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 27‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 28‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫עובד מקצועי‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫עובד סוציאלי‪/‬ת‪ ,‬מרפא‪/‬ה בעיסוק‪ ,‬פסיכולוג‪/‬ית‪ ,‬אח‪/‬ות פסיכיאטרי מוסמך‪ /‬מוסמכת או כל איש‬
‫מקצוע אחר שיאושר ע"י האחראי‪ ,‬עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה שיקומית‪ ,‬במערכת בריאות הנפש‪.‬‬
‫יכולת קיום יחסי אנוש תקינים ורגישות לצורכי הפרט‪.‬‬
‫יכולת הבנה של תהליכי שיקום‪.‬‬
‫יכולת עבודה בצוות‪.‬‬
‫ידיעת השפה העברית על בוריה בכתב ובע"פ‪.‬‬
‫כפיפות מנהלית‪:‬‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫כפיפות מקצועית‪:‬‬
‫למנהל ההוסטל או לעובד מקצועי אחר‪ ,‬לפי החלטת מנהל ההוסטל‪.‬‬
‫תאור התפקיד‪:‬‬
‫יראיין מועמדים לצורך קליטתם בהוסטל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫ידאג לבניה ויישום התוכנית הטיפולית‪-‬השיקומית פרטנית לכל דייר‪ ,‬שהוא מתאם הטיפול שלו‪,‬‬
‫בשיתוף בעלי תפקידים אחרים‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫ייתן הדרכה שוטפת פרטנית וקבוצתית לכל המדריכים בהוסטל‪ ,‬בנושאים של גישה פרטנית‬
‫לדייר‬
‫תצפית והסתכלות ומציאת פתרונות‬
‫ישתף גורמים מטפלים בקהילה במידע ובהחלטות המתייחסות לקידום הדיירים בתהליך‬
‫השתלבותם בקהילה‪.‬‬
‫יצור קשר‪,‬עם בני משפחתו של הדייר או קרובים רלבנטיים‪,‬‬
‫יערוך סיכומי ביניים תקופתיים‪ ,‬לצורך דיון עם הדייר או עם עובדים שונים בקהילה‪ ,‬או עם בעלי‬
‫תפקיד אחרים בהוסטל‪.‬‬
‫ידאג לרישום שוטף של כל מידע ענייני בתיק האישי של כל דייר‪.‬‬
‫ישתתף בדיונים ובישיבות צוות‪.‬‬
‫יבצע כל עבודה‪ ,‬משימה ומטלה דומה לפי הצרכים ולפי דרישות הממונה‪.‬‬
‫מתאם הטיפול אחראי על מסגרת הטיפול הכוללת של הדייר‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫ מימוש התוכנית הטיפולית‪-‬שיקומית של הדייר‪.‬‬‫ מתן עזרה לדייר בתקופת ההסתגלות ובעת משבר‪.‬‬‫ קיום קשרים שוטפים בין הדייר ובני משפחתו‪.‬‬‫ קיום קשרים בין הדייר לארגונים המצויים בקהילה‪.‬‬‫‪ -‬במידה ויש צורך‪ ,‬קיום קשר עם רשויות הרווחה‪.‬‬

‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 29‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫מדריך שיקום‪:‬‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫בוגר תיכון עם תעודת בגרות‪.‬‬
‫ניסיון בעבודה של ‪ 2‬שנים לפחות‪ ,‬עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה במערכת בריאות הנפש‪.‬‬
‫יכולת קיום יחסי אנוש תקינים ורגישות לצורכי הפרט‪.‬‬
‫יכולת הבנה של תהליכי שיקום‪.‬‬
‫יכולת עבודה בצוות‪.‬‬
‫ידיעת השפה העברית על בוריה בכתב ובע"פ‪.‬‬
‫כפיפות מנהלית‪:‬‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫כפיפות מקצועית‪:‬‬
‫למנהל ההוסטל‪ ,‬או לעובד מקצועי אחר‪ ,‬לפי החלטת המנהל ‪.‬‬
‫תאור התפקיד‪:‬‬
‫ידריך את דיירי ההוסטל בהתאם לתוכניות האינדיבידואליות של כל דייר‪ ,‬כפי שנקבעה ע"י‬
‫‪.1‬‬
‫הגורם המוסמך ההוסטל‪.‬‬
‫יפעל לחיזוק ופיתוח מיומנויות הרלבנטיות לדיור ולתפקוד בחיי היומיום )הקניית הרגלי חיים(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יפעל לחיזוק ופיתוח מיומנויות חברתיות והסתגלות למסגרות השירותים בסביבה ובקהילה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ידאג לרישום ממצאים שוטפים של תצפית והסתכלות על התנהגות הדיירים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫יתמודד עם מציאת פתרון לבעיות התנהגות‪ ,‬בעיות חברתיות בין שותפים לחדר או בין דיירים ‪,‬‬
‫‪.5‬‬
‫ברמה יומיומית‪.‬‬
‫ידאג לקיום פעילויות שוטפות ופיתוח מיומנויות בתחומים‪ :‬תזונה‪ ,‬הגיינה אישית‪ ,‬ביגוד ולבוש‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫הגיינה סביבתית‪ ,‬פעילות חברתית‪ ,‬יחסים חברתיים‪ ,‬תכנון תקציבי‪ ,‬ארגון סדר יום‪ ,‬קיום וועד‬
‫דיירים והפעלתו‪.‬‬
‫יהיה אחראי לעיצוב והפעלת תוכנית אימון לכל דייר‪ ,‬בשיתוף עימו‪ ,‬על‪-‬פי הנחיית העובד‬
‫‪.7‬‬
‫המקצועי‪.‬‬
‫מדריך הנוכח בשעות הלילה יהיה אחראי לנעילת דלתות הכניסה להוסטל‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬

‫ישתתף בדיונים ובישיבות צוות‪.‬‬
‫יבצע כל עבודה‪ ,‬משימה ומטלה דומה לפי הצרכים ולפי דרישות הממונה‪.‬‬

‫נספח ו'‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 30‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫תנאי ההעסקה‬

‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫לכל עובד יהיה תיק אישי‪ ,‬הכולל‪ :‬פרטים אישיים‪ ,‬תעודות המעידות על השכלה ו‪/‬או הכשרה‬
‫מתאימה; המלצות ממקומות עבודה קודמים; תעודות רפואיות; הערכות הממונים‪ ,‬חוזה העסקה‬
‫והערכות תקופתיות‪.‬‬
‫לא יתקבל עובד לעבודה אלא אם נבדק ע"י רופא והציג אישור שאינו חולה בכל מחלה מדבקת‪ ,‬או‬
‫אינו נושא כל טפילי מחלה מדבקת‪.‬‬
‫עובד‪ ,‬שחלה במחלה מדבקת‪ ,‬יפסיק את עבודתו במקום ויחזור רק לאחר שיציג אישור רופא‬
‫המודיע על החלמתו‪ ,‬ועל חוסר סיכון בחזרתו לעבודה‪.‬‬
‫לא יועסק עובד שעל גופו פצעים פתוחים‪ ,‬אלא אם הם חבושים בתחבושת בלתי חדירה‪.‬‬
‫על עובדי המקום להופיע בלבוש הולם‪ ,‬נקי ותקין‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪.6‬‬

‫ימים ושעות הנוכחות של העובדים בעבודה ירשמו‪ ,‬יתויקו וישמרו לצורך ביקורת‪ ,‬לפחות ‪ 3‬שנים‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫בכל מקרה של היעדרות עובד‪ ,‬על ספק השירות לדאוג למחליף מתאים‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫עובד לא יועסק בהיקף שמעל משרה ורבע במערך השיקומי ללא הסכמת האחראי‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫פסקה ‪ 8‬אינה חלה על מדריך העובד ‪ 6-7‬לילות בשבוע‪.‬‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫‪ .10‬העובדים יועסקו ע"פ הסכמי השכר הקיבוציים ‪,‬הכללים והענפיים‪ ,‬וע"פ חוקי המדינה‬
‫המתייחסים להעסקת עובדים‪.‬‬
‫‪ .11‬ייחתם חוזה העסקה עם כל עובד‪.‬‬
‫‪ .12‬ספק השירות ידאג לרישום מסודר של הצוות‪ ,‬כולל‪ :‬תעודות מקצועיות‪ ,‬חוזה‬
‫העסקה‪ ,‬הערכות תקופתיות‪.‬‬
‫‪ .13‬מנהל ההוסטל ידאג לרישום מדויק של תוכנית שעות העבודה של כל איש צוות ולרישום נוכחות‬
‫של כל איש צוות‪ .‬יש להתקין שעון נוכחות‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 31‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח ז'‬

‫הדרכה והעשרת הצוות‬
‫‪ .1‬צוות ההוסטל ‪ ,‬כולל המנהל‪ ,‬יקבל הדרכה שוטפת על עבודתו‪ .‬כל איש צוות יקבל הדרכה פרטנית‬
‫לפחות שעה בשבוע או שבועיים ע"פ התפקיד‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬מנהל ההוסטל יקבל הדרכה )סופרוויזן( מגורם חוץ‪ .‬בשנתיים הראשונות לעבודתו‪ ,‬באותו מסגרת‪,‬‬
‫שעה בשבוע ולאחר מכן שעה בשבועיים‪.‬‬
‫‪ .3‬הצוות המקצועי יקבל הדרכה )סופרוויזן( ממדריך שיקומי חיצוני ו‪/‬או מתוך הצוות המקצועי של‬
‫ההוסטל‪ .‬בשלש שנים הראשונות לעבודתו שעה בשבוע ולאחר מכן שעה בשבועיים‪.‬‬
‫‪ .4‬הצוות הלא מקצועי של ההוסטל יקבל הדרכה שוטפת‪ ,‬אחת לשבוע לפחות‪ ,‬מהצוות המקצועי‬
‫במקום‪.‬‬
‫‪ .5‬צוות ההוסטל יקיים ישיבות צוות סדירות לפחות אחת לשבועיים‪.‬‬
‫‪ .6‬כל איש צוות יהיה מעורב במסגרות להעשרה ופיתוח מקצועי‪ ,‬כולל‪ :‬כנסים‪ ,‬השתלמויות‪ ,‬ימי עיון‬
‫ועוד‪ ,‬לפחות יומיים בשנה במימון הספק‪ .‬ימי העיון ייחשבו ימי עבודה‪.‬‬
‫‪ .7‬אנשי הצוות יעברו הכשרה בנושאים הרלבנטיים לעבודה עם נפגעי נפש ממושכים ונושאים‬
‫ספציפיים הקשורים להפעלת ההוסטל‪ ,‬לדוגמא‪ :‬הקניית מיומנויות חברתיות‪ ,‬תרופות ועוד‪.‬‬
‫ההכשרה תינתן ע"י גורם שיאושר ע"י האחראי‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 32‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח ח'‬

‫דיווח היזם למשרד הבריאות לתשלום‬
‫‪ .1‬התשלום עבור הדיירים יחושב לפי תעריף יומי‪.‬‬
‫‪ .2‬יערך חישוב חודשי של סה"כ ימי השהייה בהוסטל של כל דייר מהדיירים ששהייתם במימון‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬ודיווח זה יצורף לחשבון בהתאם‪.‬‬
‫‪ .3‬היעדרות של דייר‪ ,‬המאושרת ע"י האחראי‪ ,‬לא תיגרע מהתשלום‪.‬‬
‫‪ .4‬על ספק השירות‪/‬היזם מוטלת החובה לדווח על היעדרות דייר מההוסטל מעבר לזמן המאושר ע"י‬
‫האחראי )אם בשל אשפוז‪ ,‬או כל סיבה אחרת(‪.‬‬
‫‪ .5‬במקרה של אשפוז דייר או עזיבתו את ההוסטל‪ ,‬יערך רישום המפרט את הסיבות לאשפוז ו‪/‬או‬
‫לעזיבה ואת מקום האשפוז ו‪/‬או המקום אליו עזב הדייר‪.‬‬
‫‪ .6‬לא יועבר תשלום עבור דייר המאושפז למעלה מ‪ -3‬חודשים‪ ,‬אלא אם האחראי אישר זאת בכתב‪.‬‬
‫‪ .7‬לא יועבר תשלום להוסטל עבור דייר שאושפז בבי"ח המופעל ע"י נותן השירות‪,‬גם בשלושת‬
‫החדשים הראשונים של האשפוז‪.‬‬
‫‪ .8‬ספק השירות יפיק דו"חות‪ ,‬שישמשו את שירותי בריאות‪-‬הנפש באמצעות מפקחיהם‪ :‬דו"ח חודשי‬
‫)ממוחשב‪ ,‬במידה וניתן( ובו‪ :‬פעילות השירות הטיפולי‪-‬שיקומי ע"פ מספר הדיירים השוהים בו‬
‫ומספר ימי השהות בחודש; דיווח על הגורמים המפנים והגורמים המטפלים בדיירים‪ ,‬וכן כל‬
‫הנתונים הנדרשים לבניית מעקב סטטיסטי ומנהלי‪.‬‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 33‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח ט'‬

‫דו"ח חציוני על תשלומי דיירים‬
‫שנת‬

‫חודשים‬

‫שם המנהל ) ממלאה הטופס (‬
‫שם ההוסטל‬
‫כתובת‬
‫טל‬

‫שם המנהל‬

‫מס חשבון בנק‬

‫מס' פלאפון‬

‫שם הבנק‬

‫בעלי זכות חתימה‬
‫יתרת חציון קודם‬
‫הכנסות שוטפות‬
‫חודש‬

‫שם הדייר‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫אמצעי סה"כ‬

‫_____ _____ _____ _____ _____ _____ תשלום‬

‫שם מנהל ההוסטל _________________ חתימה ______________________‬
‫‪80.001.01‬‬

‫‪9/2003‬‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 34‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫דו"ח חציוני על תשלומי דיירים‬
‫שנת __________________‬

‫חודשים ______________‬
‫שם המנהל ) ממלאה הטופס (‬
‫שם ההוסטל‬
‫כתובת‬
‫טל‬

‫שם המנהל‬

‫מס חשבון בנק‬

‫מס' פלאפון‬

‫שם הבנק‬

‫בעלי זכות חתימה‬
‫יתרת חציון קודם‬
‫הוצאות שוטפות‬
‫חודש‬

‫הוצאות‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫חודש‬

‫אמצעי סה"כ‬

‫_____ _____ _____ _____ _____ _____ תשלום‬
‫מזון‬
‫חשמל‬
‫מים‬
‫ארנונה‬
‫חומרי ניקוי‬
‫גז‬
‫עמלות בנקים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫יתרת סוף החציון‬
‫שם מנהל ההוסטל _________________ חתימה ______________________‬

‫‪80.001.02‬‬

‫‪9/2003‬‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 35‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫דו"ח חציוני על שימוש ‪1.3%‬מתשלומי משרד הבריאות למטרות פנאי‬
‫שנת‬

‫חודשיםֹ ֹ‬

‫שם המנהל ) ממלאה הטופס (‬
‫שם ההוסטל‬
‫מס חשבון בנק‬
‫יתרת חציון קודם‬
‫פירוט הכנסות‬
‫ההוסטל קיבל ממשרד ‪1.3%‬‬

‫חודש‬

‫סה"כ‬

‫הבריאות סה"כ‬

‫סה"כ‬

‫סה"כ הכנסות מסעיף פנאי ____________‬
‫שם מנהל ההוסטל _________________ חתימה ______________________‬

‫‪80.001.03‬‬

‫‪9/2003‬‬

‫דו"ח חציוני על שימוש ‪ 1.3%‬למטרות פנאי‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 36‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫שנת ________‬

‫חודשים _____________‬
‫שם ההוסטל‬
‫טל‬

‫שם המנהל‬

‫מס חשבון בנק‬

‫מס' פלאפון‬

‫שם הבנק‬

‫יתרת חציון קודם‬
‫הוצאות‬
‫סכום ב ש"ח‬

‫תאריך‬

‫מספר חשבונית‬

‫מטרת ההוצאה‬

‫סה"כ לחציון‬

‫שם מנהל ההוסטל _________________ חתימה ______________________‬
‫‪9/2003 80.001.04‬‬

‫דו"ח חציוני על כספי הכנסות טיולים ‪ :‬ריכוז שנתי‬
‫שם המנהל ) ממלא הטופס (‬
‫שם ההוסטל‬
‫כתובת‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 37‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫שם המנהל‬

‫טל‬
‫מס חשבון בנק‬

‫מס' פלאפון‬

‫שם הבנק‬

‫בעלי זכות חתימה‬
‫יתרה קודמת‬

‫חודש‬

‫מספר דיירים ‪₪ 45 X‬‬

‫מטרת ההוצאה‬

‫סה"כ לחציון‬

‫שם מנהל ההוסטל _________________ חתימה ______________________‬

‫‪80.01.05‬‬

‫‪9/2003‬‬

‫מצבת כוח אדם‬
‫שם ותפקיד‬

‫היקף משרה‬

‫שעות עבודה שבועיות בפועל‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 38‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫שם מנהל ההוסטל _________________ חתימה ______________________‬

‫‪80.001.06‬‬

‫‪9/2003‬‬

‫נספח י'‬

‫החלפת ספק השירות‪/‬סגירת השירות‬
‫‪ .1‬קרה והוחלף ספק השירות בזמן כלשהו מסיבה כלשהי‪ ,‬חייב ספק השירות החדש למלא את כל‬
‫החובות והמטלות של ספק השירות היוצא‪ ,‬כלפי עובדיו וכל הדיירים‪ .‬זאת עד תום תקופת החוזה‬
‫בין ספק השירות וכל עובד ובין ספק השירות ומשרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ .2‬אין ספק השירות רשאי לסגור את השירות‪ ,‬אם לא הודיע על כך בכתב לפחות ‪ 3‬חודשים מראש‬
‫לראש השירות‪ ,‬לאחראי‪ ,‬לצוות ולדיירים‪ ,‬ואלא אם אישר האחראי תקופה קצרה יותר‪.‬‬
‫‪ .3‬אין ספק השירות רשאי להעביר בעלות אלא אם הודיע על כך בכתב ‪ ,‬לפחות ‪ 3‬חודשים מראש‬
‫לאחראי וקיבל אישור האחראי בכתב ‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 39‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫‪.4‬‬

‫ספק המועמד לקבל בעלות של הוסטל קיים יהא חייב באישור בכתב מהאחראי ‪ 3‬חודשים לפני‬
‫קבלת הבעלות‪ .‬ללא אישור כנ"ל‪ ,‬משרד הבריאות יהא רשאי להימנע מהתקשרות עמו ומתשלום‬
‫עבור השרות‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 40‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח י"א‬

‫הסכם בין ספק השירות והדייר‬
‫טופס שיאושר ע"י האחראי לפני פתיחת ההוסטל‬
‫חתימת הסכם ‪ -‬עם כניסת הדייר להוסטל ייחתם עימו הסכם‪ .‬סעיפי ההסכם יקבעו על‪-‬ידי מנהל‬
‫וצוות ההוסטל בהתאם לדרישות המקום‪ .‬בהסכם יפורטו העניינים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬

‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬

‫הערה‪:‬‬

‫זכויות וחובות הדייר‪ ,‬ביניהם הסעיפים המפורטים מטה‪.‬‬
‫השירותים שינתנו לדייר‪.‬‬
‫התשלומים בהם חייב הדייר‪ ,‬גובה התשלומים‪ ,‬שיטת עדכונים ותאריך התשלום‪.‬‬
‫האפשרות להשתמש במכשירים חשמליים‪.‬‬
‫הרהיטים ודברי הערך אשר הדייר מקבל בהוסטל‪ ,‬ואלו שרשאי להביא עימו‪.‬‬
‫סדר היום הנדרש‪.‬‬
‫היקף אחריות ההוסטל במקרה של נזק לדייר או רכושו‪.‬‬
‫נסיבות עזיבה או הוצאה של הדייר מההוסטל‪ ,‬כתוצאה מרצון אחד הצדדים להסכם‪ ,‬או בניגוד‬
‫לו‪ ,‬או כתוצאה מסגירת ההוסטל‪ ,‬או עקב הידרדרות במצב בריאותו של הדייר‪ .‬במקרה של‬
‫עזיבה זמנית של הדייר ‪ -‬משך תקופת שמירת מקומו בהוסטל והתשלומים הכרוכים בכך‪.‬‬
‫הבהרה כי ההוסטל הוא מקום מעבר וכי עם השנוי במצבו הוא יעבור למקום אחר בהתאם‬
‫למצבו‪.‬‬
‫סוגי השירותים שינתנו בהוסטל‪ :‬שירותי תזונה‪ ,‬דיאטה מיוחדת‪ ,‬שירותי בריאות‪ ,‬טיפול נפשי‪-‬‬
‫שיקומי ועוד‪.‬‬

‫עדיף כי בזמן חתימה על ההסכם יהיה נוכח אדם קרוב נוסף‪ ,‬בן משפחה‪ ,‬אפוטרופוס‬
‫או מטפל אישי‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 41‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח י"ב‬

‫זכויות וחובות הדייר‬
‫להלן זכויות וחובות הדיירים‪ ,‬אשר יכללו בחוזה‪:‬‬
‫זכויות‬
‫יילקח בחשבון רצונו של הדייר בכל הנוגע לטיפול בו‪ ,‬ויוענק לו יחס של כבוד מצד הצוות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לא יועבר דייר מחדר לחדר בניגוד לרצונו‪ ,‬אלא אם שוכנע המנהל כי יש הכרח הדבר לטובת‬
‫‪.2‬‬
‫הדייר ו‪/‬או דיירים אחרים‪.‬‬
‫העברת דייר בניגוד לרצונו תעשה באישור האחראי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫במידה והדייר חולק על החלטת הנהלת ההוסטל‪ ,‬זכותו לערער לאחראי‪ .‬על המנהל ליידע הדייר‬
‫‪.4‬‬
‫על זכותו זו‪.‬‬
‫לכל דייר יש אפשרות להזמין ולהתקין מכשיר טלפון בחדרו‪ ,‬במידה וירצה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לכל דייר תהייה כניסה ויציאה חופשית מן ההוסטל‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫לכל דייר הזכות להכניס מבקרים‪ .‬במידה ונגרמת ‪ ,‬לדעת הצוות‪ ,‬הפרעה לניהול התקין של‬

‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬

‫ההוסטל כתוצאה מביקורים אלה‪ ,‬יוסדר העניין במקום עצמו או יועבר הטיפול בעניין למפקח‪,‬‬
‫אשר יחליט אם וכיצד יש להגביל את הביקורים כאמור‪.‬‬
‫כל דייר יקבל את דברי הדואר המגיעים אליו‪ ,‬סגורים ובזמן סביר‪.‬‬
‫פרטיותם של הדיירים תישמר ככל האפשר‪ ,‬לרבות בחדרי המגורים‪.‬‬
‫כל דייר זכאי לדעת את זכויותיו ואת הכתובות הרלבנטיות למימוש זכויותיו )העתק מסמך זה‬
‫יהיה זמין לכל הדיירים(‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫זכותו של כל דייר‪ ,‬הרוצה בכך‪ ,‬לפנות בבקשה או תלונה למפקח‪ ,‬לוועדת המיון‪ ,‬או לפסיכיאטר‬
‫המחוזי באזורו‪ ,‬בעל‪-‬פה או בכתב‪ .‬מנהל ההוסטל והצוות ידאגו למסור לדיירים עם קבלתם את‬
‫פרטיו של הפסיכיאטר המחוזי‪-‬אזורי‪ :‬שמו‪ ,‬מען משרדו וטלפונים רלבנטיים‪.‬‬

‫‪.12‬‬

‫זכותו של כל דייר לבקש העברה להוסטל אחר‪ .‬הבקשה תועבר מיידית אל רכז השיקום‬
‫המחוזי‪/‬אזורי‪.‬‬

‫חובות‬
‫אחריות הדייר להתנהגות סבירה כלפי הדיירים האחרים והצוות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אחריות הדייר לשתף פעולה בקביעת סדר‪-‬יום‪ ,‬הכולל פעילות עיסוקית משמעותית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אחריות הדייר לשלמות ההוסטל‪ ,‬ריהוטו וציודו‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫הערה‪ :‬יש אפשרות למנהל וצוות ההוסטל להוסיף לחוזה זכויות וחובות הרלוונטיים למקום‪.‬‬
‫התוספות יקבלו תוקף רק באישור האחראי‪.‬‬

‫נספח י"ג‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 42‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫קריטריונים לקבלה להוסטל – מגורים נתמכים‬
‫תחום נבדק‬

‫כללי‬

‫קריטריונים‬
‫הוסטל כוללני‬

‫הוסטל מתוגבר‬

‫הוסטל רגיל‬

‫מגורים נתמכים‬

‫מגורים נתמכים‬

‫מגורים נתמכים רמה ב'‬

‫רמה ג'‬

‫רמה ב'‬

‫ההוסטל ישמש מקום מגורים‬

‫הוסטל בקהילה נועד לאפשר‬

‫הוסטל בקהילה נועד‬

‫לדיירים הזקוקים לסיוע‬

‫לנפגעי נפש עם יכולת תפקודית‬

‫לאפשר לנפגעי נפש עם‬

‫ברוב תחומי החיים‪ ,‬במקום‬

‫חלקית‪ ,‬הזקוקים לליווי מלא‪,‬‬

‫יכולת תפקודית חלקית‬

‫יינתן טיפול רפואי‪ ,‬נפשי‬

‫לחיות באיכות חיים‬

‫הזקוקים לליווי מלא‪,‬‬

‫ושיקומי על ידי צוות רלבנטי‪,‬‬

‫אופטימלית‪ ,‬תוך סיוע חלקי‪,‬‬

‫לחיות באיכות חיים‬

‫ויסופקו צרכי היומיום‪24 ,‬‬

‫הכשרה שיקומית ולווי שוטף‪.‬‬

‫אופטימלית‪ ,‬תוך‬
‫הכשרה שיקומית ולווי‬

‫שעות ביממה‬

‫שוטף‪.‬‬
‫‪ADL SKILLS‬‬

‫מסוגל לבצע בהדרכה ולווי‬

‫יכול לבצע עם הדרכה ו‪/‬או‬

‫יכול לבצע עם הדרכה‬

‫מיומנויות יום‬

‫צמוד‪ .‬במידת הצורך יסופקו‬

‫הכוונה‬

‫ו‪/‬או הכוונה‪.‬‬

‫יום‪:‬‬

‫לדייר שירותי ניקיון ומכבסה‪.‬‬

‫היגיינה‬
‫כולל‬
‫אישית וסביבתית‬
‫רחצה וטיפול‬
‫עצמי‪ ,‬לבוש נקי‬
‫ומתאים‪ ,‬ניקיון‬
‫וסדר בחדר‬
‫ובדירה‬
‫מיומנויות בניהול‬

‫אינו נדרש לבצע מיומנויות‬

‫יכול לבצע קניות קטנות‬

‫יכול לבצע תכנון של‬

‫משק בית‪ :‬קניות‬

‫אלה ‪ ,‬מלבד היכולת לשמור‬

‫בסיסיות‪ .‬להשתתף בהכנת‬

‫קניות קטנות עם הדרכה‬

‫הכנת אוכל ‪,‬‬

‫על כללי בטיחות‪ ,‬עם הדרכה‪.‬‬

‫ארוחות עם הדרכה וליווי צמוד‬

‫ו‪/‬או הכוונה ודרבון‪ .‬יכול‬

‫או עם הדרכה לסירוגין‪.‬‬

‫לבצע קניות קטנות‬

‫שמירה על כללי‬
‫בטיחות ועל‬

‫באופן עצמאי‪ .‬מודע‬

‫רכושו‪.‬‬

‫לשמירה על בטיחות ועל‬
‫שמירת רכושו ובריאותו‪.‬‬
‫מודע לכסף ויכול להשתמש‬

‫מודעות לכסף ולתקצוב‬

‫ניהול תקציב‬

‫בכסף לקניות עם ליווי צמוד‬

‫אישי‪.‬‬

‫ושימוש בשירותי‬

‫ו‪/‬או עם הדרכה לסירוגין‪.‬‬

‫יש צורך בהדרכה ומעקב‬

‫בנק‬

‫משתמש בשירותי בנק‪.‬‬

‫מתמיד ו‪/‬או הדרכה‬

‫שימוש בכסף‪,‬‬

‫אין דרישה למיומנות זו‪.‬‬

‫ומעקב לסירוגין או‬
‫הכוונה‪ .‬משתמש‬
‫בשירותי בנק‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 43‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫הוסטל כוללני‬

‫הוסטל מתוגבר‬

‫הוסטל רגיל‬

‫מגורים נתמכים‬

‫מגורים נתמכים‬

‫מגורים נתמכים רמה ב'‬

‫רמה ג'‬

‫רמה ב'‬

‫שימוש‬

‫שימוש בשירותים‬

‫שימוש בשירותים קהילתיים עם‬

‫מסוגל להשתמש‬

‫בשירותים‬

‫קהילתיים עם סיוע הצוות‬

‫לווי בשלב ראשון‪ ,‬עד להדרכה‬

‫בשירותים קהילתיים‬

‫קהילתיים ‪ ,‬כולל‪:‬‬

‫עד לביצוע עם לווי צמוד‬

‫לסירוגין‪.‬‬

‫עם ליווי לסירוגין‬

‫ביטוח לאומי‪,‬‬

‫או לסירוגין‬

‫והדרכה‪.‬‬

‫משרד השיכון‪,‬‬
‫רווחה‪ .‬קביעת‬
‫תור וגישה‬
‫לטיפול ומעקב‬
‫בקופ"ח ומרפאות‬
‫ברה"נ‪.‬‬
‫יציבות גופנית‬

‫בלי בעיות פיזיות‬

‫כולל מודעות‬

‫המצריכות טיפול סיעודי‬

‫לבעיה‬

‫יום יום‪ ,‬וללא אשפוזים‬

‫רפואית‪/‬גופנית‪,‬‬

‫בתכיפות של יותר מ ‪4‬‬

‫שת"פ בטיפול‬

‫בשנה‪.‬‬

‫ומעקב‪ ,‬מספר‬
‫אשפוזים ‪.‬‬

‫בלי בעיות פיזיות רציניות‪ .‬אם יש‬
‫בעיה גופנית‪-‬פיזית‪ ,‬קיימת‬
‫מודעות לבעיה‪.‬‬
‫משתף פעולה במעקב וטיפול עם ליווי‬
‫ומעקב ו‪/‬או הדרכה‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬יתר לחץ דם‪ :‬יודע לשמור על‬
‫דיאטה נכונה עם עזרה‪ .‬סוכרת‪ :‬יודע‬
‫לשמור על דיאטה נכונה‪ ,‬יקבל הדרכה‬

‫הדרכה לסירוגין עד‬

‫על זריקת ‪ INSULIN‬ויוכל לבצע‬

‫הכוונה‪.‬‬

‫בלי בעיות רפואיות‬
‫בדרך כלל במידה ויש‬
‫בעיה גופנית‪/‬פיזית‬
‫כרונית‪ ,‬המטופל מודע‬
‫לכך ומשתף פעולה‬
‫בטיפול ומעקב עם‬

‫באופן עצמאי עם ליווי ומעקב‪.‬‬

‫בעל מוטיבציה לשתף פעולה‬

‫בעל מוטיבציה לשת"פ‬

‫‪INSIGHT‬‬

‫במעקב מרפאתי‪ .‬מבין הצורך‬

‫בטיפול מרפאתי‪ ,‬מבין‬

‫מודעות‪ ,‬שת"פ‬

‫להמשיך טיפול תרופתי‪ .‬יכול‬

‫משמעות הטיפול‬

‫בהמשך טיפול‪,‬‬

‫לקחת תרופות עם ליווי צמוד ו‪/‬או‬

‫התרופתי‪ .‬יכול לקחת‬

‫הדרכה‪.‬‬

‫תרופות בהדרכה ומעקב‬

‫יציבות נפשית‪:‬‬

‫אדם עם יציבות קלינית‪.‬‬

‫לסרוגין‪.‬‬
‫מספר אשפוזים‬

‫בשנתיים האחרונות לא‬

‫לא רלוונטי‬

‫לא רלוונטי‬

‫הועבר למחלקה סגורה‪,‬‬
‫יותר משלוש פעמים בשנה‬
‫‪ ,‬עד עשרה ימים בכל‬
‫העברה‪.‬‬
‫עיסוק ופעילות‬

‫אין הכרח שלדייר יהיה‬

‫יכולת לקיים פעילות‪/‬עיסוק יומי‬

‫יכול לקיים‬

‫רצון או ריכוז להשתתף‬

‫בשעות הבוקר במשך ‪ 4‬שעות‬

‫פעילות‪/‬עיסוק במשך‬

‫בעיסוק במקום‪ ,‬או ריכוז‬

‫לפחות‪ 3 ,‬פעמים ויותר‪ ,‬בשבוע‪.‬‬

‫שעות הבוקר עד ‪ 4‬שעות‬

‫לאורך זמן מוגדר‪.‬‬

‫‪ 5‬ימים בשבוע‪.‬‬

‫מיומנויות‬

‫מסוגל לחיות בחברת‬

‫מסוגל לגור לבד או‪/‬עם דייר נוסף בחדר‪/‬דירה עם הדרכה‪.‬‬

‫חברתיות‬

‫אנשים ללא הפרעה‬

‫מסוגל להשתתף במסגרת קבוצתית עם ליווי ו‪/‬או הדרכה‪.‬‬

‫לסביבה להם‪.‬‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 44‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬

‫נספח י"ד‬
‫רישום ודווח‬
‫לכל דייר במסגרת ההוסטל יפתח תיק אישי התיק יכלול‪:‬‬
‫½‬

‫דף מידע בסיסי‬

‫½‬

‫תוכנית שיקום פרטנית הכוללת‬
‫•‬

‫הערכת התקדמות בתוכנית לפי דעת הדייר ולפי דעת העובד‬

‫•‬

‫בעיות לפי דעת הדייר והאיש צוות‬

‫•‬

‫צרכי הדייר לפי דעת הדייר ואיש הצוות‬

‫•‬

‫יכולות ולקויים של הדייר לפי דעת הדייר ואיש צוות‬

‫•‬

‫יעדי התוכנית השיקומית ע"פ דעת הדייר ואיש הצוות‪ 3 ,‬מטרות לטווח קצר כולל הגדרת‬
‫המטרה ודרכי ביצוע ) ‪( MODALITY‬‬

‫½‬

‫•‬

‫מטרה שיקומי לטווח ארוך ‪ ,‬עד ‪ 6‬חודשים‪.‬‬

‫•‬

‫חתימת איש הצוות והדייר‬

‫•‬

‫תאריך להערכה הבאה‪.‬‬

‫הערכה תיפקודית תקופתית המתייחסת לנקודות הבאות‬
‫•‬

‫הייגינה אישית‪ :‬רחצה ‪,‬לבוש‪ ,‬הופעה‬

‫•‬

‫הייגינה סביבתית‪ /‬משק בית ‪ :‬ניקיון החדר‪ ,‬עזרה בסידור וניקיון‬

‫•‬

‫לקיחת תרופות‬

‫•‬

‫קניה והכנה מזון‬

‫•‬

‫שימוש בכסף‬

‫•‬

‫שימוש במשאבים קהילתיים‬

‫•‬

‫מיומנויות חברתיות‬

‫•‬

‫תעסוקה‬

‫•‬

‫פנאי‬

‫•‬

‫עצמאות בנסיעה‬

‫טופס אירועים חריגים‬
‫‪ .1‬פרטים כלליים‬

‫נוהל מס'‪80.001:‬‬
‫מהדורה מס'‪03 :‬‬
‫דף ‪ 45‬מתוך ‪ 45‬דפים‬
‫תאריך תוקף‪01/09/03 :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬שירותי שיקום בקהילה ‪ -‬דיור‬

‫הנדון‪ :‬הוסטל – מגורים נתמכים‬
‫סטנדרטים ונהלים להפעלת השירות‬
‫תאריך האירוע‬

‫שם המסגרת‬

‫שם הדייר‬

‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬

‫כתובת‬

‫‪ .2‬סוג אירוע )נא לציין(‬
‫א‪ .‬תאונה‬
‫ב‪ .‬היעדרות‬
‫ג‪ .‬אלימות פיזית‪ :‬כלפי דיירים‬
‫כלפי איש צוות‬
‫ד‪ .‬ניסיון התאבדות‬
‫ה‪ .‬אשפוז‪ :‬בעקבות התדרדרות פיזית‬
‫בעקבות התדרדרות נפשית‬
‫צפוי‬
‫ו‪ .‬מוות‪:‬‬
‫לא צפוי‬
‫‪ .3‬רקע לאירוע‪ ,‬משתתפים באירוע‪ ,‬צעדים שננקטו ולקחים שהופקו ‪.‬‬

‫‪ .4‬שם וחתימת מנהל המסגרת‬
‫שם ספק השירות‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫טופס זה ימולא לאחר כל אירוע חריג‪ ,‬כפי שצוין בנוהל בסעיף ‪. 7.7.3‬‬
‫הטפסים ישמרו בקלסר המי‪0‬ועד לכך במקום סגור ‪ -‬לשם בקרה פנימית וביקורת חיצונית‪.‬‬
‫‪9/2003 80.001.07‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful