‫משרד הבריאות‬

‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫סימוכין‪13111 :‬‬
‫‪.1‬‬

‫כללי‪:‬‬
‫ביקור בית זו התערבות טיפולית שיש לבצעה בכפוף להתוויות רפואיות ומקצועיות‪ .‬ביקור בית‬
‫מבצעים כחלק מתכנית טיפול‪ ,‬למטרות אבחון והערכה‪ ,‬לצורך משג )‪ (outreach‬או כהתערבות‬
‫דחופה לשם הערכה ו‪/‬או טיפול במשבר ע"פ שיקול דעת הצוות המטפל‪ .‬ביקור בית הוא נדבך חשוב‬
‫בשירות האמבולטורי בבריאות הנפש בהיותו חיוני לעיתים למתן שירות נגיש וזמין ולהבטחת רצף‬
‫הטיפול‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫מטרת הנוהל‪:‬‬
‫להגדיר כללים לייזום וביצוע ביקור בית ונהלים לביצועו‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫אחריות‪:‬‬
‫ליישום הנוהל חלה על ספקי שירותים‪.‬‬
‫‪3.1‬‬
‫ליישום ומעקב אחר ביצוע הנוהל חלה על הפסיכיאטר המחוזי במחוזו‪.‬‬
‫‪3.2‬‬

‫‪.4‬‬

‫אזכורים‪:‬‬
‫חוק לטיפול בחולי נפש‪ ,‬התשנ"א ‪.1991‬‬
‫‪4.1‬‬
‫חוק יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו ‪.1996‬‬
‫‪4.3‬‬
‫נוהל טיפול מרפאתי כפוי – מינהל רפואה‪.(49/2003 ,‬‬
‫‪4.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫הגדרות‪:‬‬
‫‪5.1‬‬

‫ראש השירות – ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות‪.‬‬

‫‪5.2‬‬

‫פסיכיאטר מחוזי – פסיכיאטר בשירות המדינה שהוסמך לשמש בתפקיד פסיכיאטר מחוזי‪.‬‬

‫‪5.3‬‬

‫מסגרת טיפול אמבולטורית )מט"א( – מרפאה‪ ,‬מחלקת טיפול יום בקהילה או יחידת מיון‬
‫קהילתי המיועדת למתן שירותי אבחון‪ ,‬מיון‪ ,‬טיפול‪ ,‬מעקב ומניעה אמבולטוריים בתחום‬
‫בריאות הנפש‪.‬‬

‫‪5.4‬‬

‫מנהל – איש מקצוע מורשה באחד ממקצועות בריאות הנפש שמונה כמנהל מט"א‪.‬‬

‫‪5.5‬‬

‫מטופל – חולה וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי לרבות פעולות אבחון רפואי‪ ,‬טיפול‬
‫רפואי מונע‪ ,‬טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי )חוק זכויות החולה(‪.‬‬

‫‪5.6‬‬

‫מטופל פעיל – כל מטופל במט"א שהיה לו מגע )סעיף ‪ 5.7‬להלן( אחד לפחות ב‪6-‬‬
‫החודשים האחרונים‪.‬‬

‫נערך ע"י‪ :‬ד"ר דוד אלישע‬
‫גב' אתי אביוב‪ ,‬ד"ר מיקי בלוך‪ ,‬מר ראזיק חוואלד‬
‫גב' מאירה עידן‪ ,‬ד"ר עוז שי‬

‫אושר ע"י‪ :‬ד"ר אלכסנדר גרינשפון‬
‫ראש שירותי בריאות הנפש‬
‫חתימה‪__________________ :‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫‪.6‬‬

‫‪5.7‬‬

‫מגע‪ -‬פגישה למטרת מיון‪ ,‬אבחון‪ ,‬יעוץ‪ ,‬טיפול או מעקב עם מטופל‪/‬ים באופן פרטני‪ ,‬זוגי‪,‬‬
‫משפחתי או קבוצתי‪.‬‬

‫‪5.8‬‬

‫מטפל – איש מקצוע או מתמחה באחד ממקצועות בריאות הנפש שבא במגע עם המטופל‪,‬‬
‫באישור המנהל‪ ,‬לצורך טיפול במט"א‪.‬‬

‫‪5.9‬‬

‫מטפל בכיר – איש מקצוע בעל רשיון באחד ממקצועות בריאות הנפש )פסיכיאטרייה‪,‬‬
‫פסיכולוגיה קלינית‪ ,‬עבודה סוציאלית‪ ,‬סיעוד או ריפוי בעיסוק(‪ ,‬שהוסמך ע"י מנהל המט"א‬
‫להחליט עצמאית בכל הנוגע לתכנית טיפול‪ ,‬התערבויות או סיום טיפול של מטופלים‬
‫במט"א שאינם בטיפולו הישיר‪.‬‬

‫‪5.10‬‬

‫טיפול מרפאתי כפוי – טיפול במט"א אף ללא הסכמת המטופל המתבצע ע"פ הוראה‬
‫כתובה של פסיכיאטר מחוזי או עפ"י צו בית המשפט‪.‬‬

‫‪5.11‬‬

‫תכנית טיפול – תכנית מגובשת בשיתוף המטופל ובהסכמתו‪ ,‬המותאמת לצרכיו אישיים‬
‫וכוללת קביעת מטרות לסדרי עדיפויות בבחירת שירותים והמציינת את השיטות‬
‫להתערבות‪ ,‬את הצפי למשך הטיפול‪ ,‬את תדירות הפגישות הטיפוליות‪ ,‬המטפלים והמטפל‬
‫האחראי אם יש צורך )במקרים בהם אין המטופל מסוגל להשתתף בקביעת תכנית הטיפול‬
‫נוהגים בהתאם לחוק זכויות החולה(‪.‬‬

‫‪5.12‬‬

‫בית ‪ -‬כל מקום בו מתגורר או שוהה אדם באופן קבוע או ארעי )כולל הוסטל‪ ,‬דיור מוגן‪,‬‬
‫רחוב וכדומה( למעט מוסד אשפוזי‪.‬‬

‫‪5.13‬‬

‫שירותי חירום – משטרה‪ ,‬מגן דוד אדום או כיבוי אש‪.‬‬

‫‪5.14‬‬

‫אחר משמעותי – אדם מקורב למטופל שאינו בן משפחה‪.‬‬

‫חלות )לעדכון הנוהל (‬
‫‪6.1‬‬

‫‪.7‬‬

‫חלה על ראש השירות בשיתוף האחראי על השירות האמבולטורי בברה"נ‪.‬‬

‫שיטה‪:‬‬
‫‪7.1‬‬

‫מסגרת השירות‬

‫‪7.1.1‬‬

‫ביקור בית מבוצע בהתאם להתוויות כחלק מתהליך הערכה או טיפול שגרתיים או‬
‫כהתערבות דחופה במשבר‪ .‬הביקור כולל התערבות טיפולית והערכת מצבו הנפשי )כולל‬
‫הערכת מסוכנות(והתפקודי והערכת סביבת מגוריו של המטופל‪ .‬בהתאם לצורך וע"פ‬
‫התוויות‪ ,‬הביקור גם יכלול פגישה עם בן‪/‬ני משפחה‪ ,‬אחר משמעותי או גורם טיפולי מוסמך‪.‬‬
‫נוהל זה אינו חל על "חונכות" המבוצעת כתכנית התערבות מובנת במרפאות ברה"נ‪.‬‬

‫‪7.1.2‬‬

‫החובה ליזום ביקור בית חלה על מנהל המט"א או מי שימונה על ידו )להלן הנהלת המט"א(‬
‫ובלבד שהבית נמצא במרחק ו‪/‬או זמן נסיעה סבירים מהמט"א‪ .‬בכל מקרה ההחלטה בדבר‬
‫ביצוע ביקור בית כמו גם מהלך הביקור יבוצעו תוך שמירה קפדנית על כבוד האדם‬
‫ופרטיותו‪ ,‬בכפוף להוראות חוק זכויות החולה‪ ,‬לרבות כללי הסכמה מדעת לטיפול רפואי‪,‬‬
‫וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו‪ ,‬ונקיטת אמצעי זהירות הדרושים לשמירה על ביטחון‬
‫המטפל‪/‬ים המבצע‪/‬ים את הביקור‪ .‬התערבויות בכפיה יבוצעו בהתאם להוראות החוק‬
‫לטיפול בחולי נפש‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 3‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫‪7.1.3‬‬

‫במקרים הבאים על הנהלת המט"א לנקוט בצעדים הדרושים בדחיפות‪ ,‬על פי הגדרת רמת‬
‫הדחיפות ממיידית ועד ‪ 48‬שעות עבודה‪ ,‬כדי לברר ולהחליט האם יש צורך לבצע ביקור בית‬
‫שלא כחלק ממהלך הטיפול השגרתי‪.‬‬

‫‪7.1.3.1‬‬

‫כאשר מטופל פעיל במט"א מפסיק להגיע לביקורים ביוזמתו‪ ,‬ושלא ע"פ תכנית הטיפול‬
‫)נושר(‪ ,‬על הנהלת המט”א לפעול ללא דיחוי להעריך את הפוטנציאל למסוכנות )לעצמו או‬
‫לאחרים(‪ .‬ההערכה תעשה על רקע גורמי סיכון ידועים ובהתאם לאבחנה ולפרטי מהלך‬
‫הטיפול כפי שמתועדים ברשומה הרפואית במט”א וע"פ כל מידע אחר שבידי הצוות‪.‬‬
‫בהתאם להערכה על הנהלת המט”א לעשות מאמצים סבירים‪ ,‬כולל הנחיה לביצוע ביקור‬
‫בית אם יש צורך‪ ,‬על מנת לברר את מצבו ולהביא לחידוש הטיפול‪.‬‬

‫‪7.1.3.2‬‬

‫כאשר מתקבל במט”א מידע בכתב או בע"פ אודות מטופל פעיל במט"א או שהיה אי פעם‬
‫פעיל במט"א והנו מוכר למט"א‪ ,‬המעיד על החמרה במצבו עם עדות לפוטנציאל למסוכנות‬
‫)לעצמו או לאחרים( הנהלת המט"א תוודא שהמטופל יזומן לבדיקה‪ .‬במקרים בהם‬
‫המטופל אינו משתף פעולה ומסרב להיבדק הנהלת המט"א תפנה בדחיפות לפסיכיאטר‬
‫המחוזי אשר ישקול אם לפעול בהתאם לחוק הטיפול בחולי נפש או‪ ,‬אם לא התקיימו‬
‫התנאים להפעלת חוק הטיפול בחולי נפש‪ ,‬יעביר דיווח בכתב להנהלת המט"א על פרטי‬
‫המקרה‪ .‬הנהלת המט"א תבדוק ותשקול‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪ ,‬את הצעדים הנחוצים כולל‬
‫האם יש צורך בביצוע ביקור בית‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לאחר שהתקבלה החלטה ע"י הנהלת‬
‫המט"א וננקטו הצעדים הדרושים‪ ,‬יועבר דיווח בכתב לפסיכיאטר המחוזי‪ ,‬ללא דיחוי‪.‬‬

‫‪7.1.3.3‬‬

‫כאשר מתקבל במט"א דיווח בכתב או בע"פ אודות מטופל פעיל במט"א או שהיה אי פעם‬
‫פעיל והנו מוכר‪ ,‬המעיד על החמרה במצבו אך ללא עדות למסוכנות )לעצמו או לאחרים(‬
‫הנהלת המט"א תוודא שהמטופל יזומן ואם לא נתקבל מענה מהמטופל תשקול ביצוע‬
‫ביקור בית לפי הצורך )לאחר הערכה כמפורט בסעיף ‪ 7.1.3.1‬לעיל(‪.‬‬

‫‪7.1.3.4‬‬

‫כאשר מתקבל במט"א דיווח כי אדם שאינו מוכר מזניח את עצמו באופן חמור ולדברי‬
‫המודיע התנהגותו היא על רקע מחלה או הפרעה נפשית )ללא עדות למסוכנות לאחרים(‬
‫הגורם שקיבל את ההודעה ינחה את המודיע לפנות לגורם מקצועי מתחום הרפואה‬
‫הראשונית או הרווחה )מרפאה קהילתית או לשכת רווחה( בבקשה שיבצעו ביקור בית‬
‫וידווחו הממצאים לפסיכיאטר המחוזי‪ .‬במקרים בהם הגורם המקצועי דיווח בכתב‬
‫לפסיכיאטר המחוזי שאכן מדובר בהזנחה חמורה על רקע של מחלה או הפרעה נפשית‬
‫ישקול הפסיכיאטר המחוזי לפעול בהתאם לחוק הטיפול בחולי נפש או‪ ,‬אם לא התקיימו‬
‫התנאים להפעלת חוק הטיפול בחולי נפש‪ ,‬יעביר דיווח בכתב להנהלת המט"א על פרטי‬
‫המקרה‪ .‬הנהלת המט"א תבדוק ותשקול‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪ ,‬את הצעדים הנחוצים כולל‬
‫האם יש צורך בביצוע ביקור בית‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לאחר שהתקבלה החלטה ע"י הנהלת‬
‫המט"א וננקטו הצעדים הדרושים‪ ,‬יועבר דיווח בכתב לפסיכיאטר המחוזי ללא דיחוי‪.‬‬

‫‪7.1.3.5‬‬

‫כאשר מתקבלת במט”א הודעה כי אדם שאינו מוכר מאיים בהתאבדות במצב הדורש‬
‫התערבות מיידית יש להודיע לשירותי החירום בהתאם לנסיבות‪ .‬במקרים בהם המצב‬
‫אינו דורש התערבות מיידית של שירותי חירום ולדברי המודיע התנהגות האדם היא על‬
‫רקע מחלה או הפרעה נפשית )בלי עדות למסוכנות לאחרים( יש לנסות להידבר איתו‬
‫ולנסות לשכנעו‪ ,‬אם יש צורך‪ ,‬להגיע בדחיפות למט”א‪ .‬במקרים בהם מסרב האדם‬
‫להגיע למרפאה לא יבוצע ביקור בית )או למקום האירוע(‪ .‬הנהלת המט"א תדווח את‬
‫פרטי ההודעה ללא דיחוי לפסיכיאטר המחוזי שיברר את פרטי האירוע‪ ,‬כולל בכל הנוגע‬
‫לגורם המדווח ותוכן ההודעה‪ ,‬וישקול הוצאת הוראה לבדיקה כפויה‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪.‬‬

‫‪7.1.3.6‬‬

‫כאשר מתקבלת במט"א הודעה כי אדם שאינו מטופל פעיל במט"א ואינו מוכר מתנהג‬
‫באלימות באופן שעלול לסכן אחרים ונטען‪ ,‬ע"י הגורם המודיע‪ ,‬שקיים רקע של מחלה או‬
‫הפרעה נפשית‪ ,‬לא יבוצע ביקור בית ע"י צוות המט"א; הגורם שקיבל את ההודעה ישקול‬
‫את המצב והנסיבות ואם יש צורך יפנה את הפונה לשירותי חירום או ימסור ההודעה‬
‫ישירות לשירותים אלה‪ .‬בכל מקרה הגורם שקיבל את ההודעה וטיפל בה יתעד בכתב‬
‫וידווח לפסיכיאטר המחוזי את פרטי האירוע והצעדים שננקטו‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 4‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫‪7.1.3.7‬‬

‫במקרים הנוגעים למטופלים הנמצאים בטיפול מרפאתי כפוי הנהלת המט"א תיזום ביקור‬
‫בית בהתאם למפורט בנוהל טיפול מרפאתי כפוי ) נוהל מנהל רפואה ‪.(49/2003‬‬

‫‪7.1.4‬‬
‫‪7.1.4.1‬‬

‫פעילות שוטפת‬
‫ביקור בית בנוהל רגיל‪ :‬מבוצע כאשר אין בעת תכנון הביקור חשש למסוכנות‪ ,‬מצד‬
‫המטופל )לעצמו או לאחרים( ואין מידע על גורמי סיכון אחרים למבצעי הביקור‪ .‬ביקור‬
‫בית בנוהל רגיל מבוצע בדרך כלל בהתאם לצורך כחלק מתכנית טיפול‪ ,‬לצורך הערכה של‬
‫המצב הנפשי והתפקודי של מטופל פעיל במט”א‪ ,‬לצורך משג )‪ (outreach‬של מטופל פעיל‬
‫במט"א או מטופל שהיה אי פעם פעיל במט"א‪ .‬ביקור בית בנוהל רגיל יבוצע בכפוף‬
‫להנחיות המפורטות בסעיף ‪) 7.1‬על תתי‪-‬סעיפיו( לעיל ובהתאם לכללים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬

‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬

‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬

‫בהתאם למטרת הביקור ונסיבותיו‪ ,‬יש לשקול תיאום ושיתוף עם גורמי טיפול‬
‫בקהילה כולל רופא משפחה ועובדי רווחה‪.‬‬
‫מועד ביקור הבית יקבע ביחד עם המטופל ויתועד ברשומה הרפואית‪ .‬בהתאם‬
‫לנסיבות יש לנסות ולתאם את הביקור עם בן משפחה בגיר או אחר משמעותי עמו‬
‫מתגורר המטופל )או עם גורם טיפולי מוסמך אם המטופל מתגורר במסגרת מוגנת‬
‫כל שהיא(‪.‬‬
‫יש לאשר את ביקור הבית עם המטופל )או עם בן משפחה בגיר‪ ,‬אחר משמעותי או‬
‫גורם טיפולי מוסמך( בקשר טלפוני ‪ 48-24‬שעות לפני מועד הביקור‪ .‬במהלך השיחה‬
‫לאישור הביקור יש לבחון את מצבו הנפשי של המטופל ולשלול הרעה משמעותית‬
‫במצבו ובעיקר אם לשינוי במצבו יש השלכות על הביקור‪ .‬בהתאם להתרשמות יש‬
‫לשקול נקיטת צעדי זהירות או צעדים מתבקשים אחרים כולל ביצוע הביקור בנוהל‬
‫מתוגבר )ראו להלן סעיף ‪ (7.1.4.2‬או ביטול הביקור‪.‬‬
‫אם לא ניתן להשיג את המטופל טלפונית תשלח הודעה בדואר ובהתאם להערכת‬
‫הנסיבות יבוצע ביקור בית גם ללא מענה )אם עולה חשש למסוכנות יש לפעול‬
‫בהתאם לנוהל מתוגבר(‪.‬‬
‫כל ביקור בית מחייב אישור בכתב )בטופס "אישור לביצוע ביקור בית" בנספח א'(‬
‫של מנהל המט”א או מטפל בכיר )כהגדרתו בסעיף ‪ 5.9‬לעיל( שמונה על ידי המנהל‬
‫כמי שמוסמך לאשר ביקורי בית‪ .‬האישור יתייחס למטרות הביקור ומהלכו‪ ,‬זהות‬
‫המטפל המבצע את הביקור‪ ,‬זהות הפסיכיאטר המגבה את הביקור )סעיף י' להלן(‬
‫ופירוט אמצעי זהירות מיוחדים במידת צורך‪.‬‬
‫ביקור בית בנוהל רגיל ניתן לבצע ע"י מטפל אחד או יותר בהתאם לשיקול הדעת‬
‫של המטפל האחראי שאישר את הביקור‪.‬‬
‫ביקור בית ע"י מטפל אחד יבוצע רק באמצעות מטפל מורשה באחד ממקצועות‬
‫בריאות הנפש‪.‬‬
‫בכל ביקור בית יש לוודא שאחד )לפחות( מהמטפלים המבקרים הוא‪/‬היא בן מינו‬
‫של המטופל‪/‬ת‪ .‬מטפל לעניין זה כולל גורם טיפולי מוסמך כמפורט בסעיף א' לעיל‬
‫שיהיה נוכח בזמן הביקור‪ .‬מנהל המט"א רשאי לאשר בכתב )בטופס אישור לביצוע‬
‫ביקור בית ‪ ,‬נספח ‪ (8.1‬חריגה מסעיף זה ע"פ שיקול דעתו תוך ציון הנסיבות‬
‫המאפשרות ביקור בית ע"י מי שאינו‪/‬ה בן מינו של המטופל‪.‬‬
‫על מנהל המט"א האחריות לוודא כי הכיסוי הביטוחי של המרפאה )חבות מעביד‬
‫וביטוח מקצועי( חל גם על ביקורי בית‪.‬‬
‫לכל ביקור בית יש להסדיר גיבוי ע"י פסיכיאטר מצוות המט”א )לאחר שעות‬
‫פעילות המט"א ע"י הכונן הרפואי של המט"א( שעליו להיות זמין למבצע הביקור‬
‫להתייעצות טלפונית ואף להגיע למקום הביקור במקרה הצורך )לא נחוץ אם בין‬
‫מבצעי הביקור פסיכיאטר(‪.‬‬
‫יש לוודא שהמטפל המבצע ביקור בית מצויד בטלפון נייד ושבידיו מספרי הטלפון‬
‫של הפסיכיאטר המגבה‪ ,‬של הפסיכיאטר המחוזי ושל שירותי חירום‪.‬‬
‫בטרם נשלח לביקור בית‪ ,‬יש לוודא שהמטפל עבר הכשרה בת ‪ 8‬שעות לפחות בנושא‬
‫מניעה והתמודדות עם אלימות לפחות פעם אחת ב ‪ 3‬השנים האחרונות‪ .‬המטפל‬
‫האחראי שאישר את הביקור גם יוודא שבטרם יצא לביקור‪ ,‬המטפל מכיר את‬
‫האזור בו יבוצע הביקור ותכנן כיצד יתנהל באזור באופן שימזער סיכונים‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 5‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫טז‪.‬‬

‫יז‪.‬‬

‫יח‪.‬‬

‫יט‪.‬‬

‫כ‪.‬‬
‫כא‪.‬‬

‫‪7.1.4.2‬‬

‫בטרם נשלח לביקור בית‪ ,‬יש לוודא שהמטפל יודע שאם יתרחש במהלך הביקור‬
‫אירוע חריג המעורר חרדה או דחק יקבל לאחר הביקור תמיכה טיפולית בהתאם‬
‫לצורך ע"י איש‪/‬ת מקצוע בכיר מתחום ברה"נ‪.‬‬
‫בטרם יצא לביקור‪ ,‬על המטפל להשאיר בידי המטפל האחראי ומזכירות המט”א‬
‫לוח זמנים ותיאור מסלול הביקור וכן מספר הטלפון הנייד שלו‪.‬‬
‫באחריות הנהלת המט"א להסדיר את אמצעי התחבורה לביקור הבית באופן נגיש‬
‫וזמין בהתאם למקובל במסגרת )במסגרות ממשלתיות בהתאם להוראות נציבות‬
‫שירות המדינה(‪.‬‬
‫בעת ביקור הבית על המטפל להקפיד על פרטיות המטופל )לרבות בני משפחה או‬
‫באי בית אחרים( ולקבל הסכמתו על כל פעולה שנעשית בבית ו‪/‬או בגופו כגון‬
‫פתיחת מקרר או ארון או בדיקה‪/‬טיפול גופניים ע"י רופא או אחות‪ .‬במקרה בו‬
‫קיימת הוראה של הפסיכיאטר המחוזי לבצע בדיקה כפויה והמטפל המבקר הוא‬
‫פסיכיאטר מומחה שמונה על ידי פסיכיאטר המחוז‪ ,‬רשאי הוא לבצע בדיקה‬
‫נפשית גם ללא הסכמת המטופל‪.‬‬
‫במקרים בהם במהלך ביקור הבית מתרשם המטפל שהמטופל מגלה סימנים של‬
‫החרפה והתדרדרות במצבו הנפשי ו‪/‬או גופני‪ ,‬יתייעץ המטפל עם הפסיכיאטר‬
‫המגבה באשר לצעדים שיש לנקוט‪ .‬במקרי חירום‪ ,‬על רקע נפשי ו‪/‬או גופני‪ ,‬בהם‬
‫נדרשת התערבות רפואית להצלת חיים ינקוט המטפל את הצעדים המתבקשים‬
‫ללא דיחוי כולל פניה לשירותי חירום או פסיכיאטר מחוזי‪ ,‬זאת בכפוף לנסיבות‬
‫ולשיקול דעת‪.‬‬
‫במקרים בהם במהלך הביקור נמצא בבית המטופל אדם חסר ישע )קטין או אדם‬
‫אחר שאינו מסוגל לדאוג לעניינו( ויש עדות להזנחה או לפגיעה בו )ע"י המטופל או‬
‫אדם אחר(‪ ,‬על המטפל לסייע לחסר הישע לרבות על דרך פניה לפקיד סעד‪,‬הזמנת‬
‫שירותי חירום וכל היוצא באלה‪.‬‬
‫במקרים בהם‪ ,‬בגין החרפה והתדרדרות במצבו הנפשי ו‪/‬או גופני של המטופל‪ ,‬יש‬
‫התוויה רפואית להעבירו למסגרת רפואית לצורך בדיקה ו‪/‬או טיפול רפואי או נפשי‬
‫)חדר מיון כללי או פסיכיאטרי( רשאי המטפל‪ ,‬באישור המטופל ובתיאום עם‬
‫הפסיכיאטר המגבה )אם אין פסיכיאטר בין מבצעי הביקור(‪ ,‬ללוות את המטופל‬
‫בדרכו למסגרת הרפואית בלבד שלא יסיע את המטופל ברכבו הפרטי‪ .‬אם אין צורך‬
‫להעביר את המטופל באמבולנס בחירת אמצעי התחבורה באחריות המטופל‪.‬‬
‫בסיום הביקור יש לדווח למטפל האחראי ולמזכירות המט”א שהביקור הסתיים‪.‬‬
‫תיעוד הביקור ברשומה הרפואית ייעשה בהתאם לנהלים מקובלים‪ .‬במקרים בהם‬
‫במהלך הביקור התרחש אירוע חריג יש לתעד את האירוע בהתאם לנהלים‬
‫מקובלים לדווח אירועים חריגים‪.‬‬

‫ביקור בית בנוהל מתוגבר‪ :‬מבוצע כאשר הוחלט על ביקור בית לצורך הערכה מיוחדת של‬
‫מצב נפשי ו‪/‬או תפקודי של המטופל או לצורך התערבות בתרחישים בהם יש חשש‬
‫לאלימות מצד המטופל )לעצמו או לאחרים( או חשש לביטחון הצוות בגין סיבות‬
‫שאינן קשורות למטופל עצמו‪.‬‬
‫חובה ליישם נוהל מתוגבר בתרחישים הבאים‪:‬‬
‫ביקור בית בעקבות דיווח על החמרה במצב של מטופל פעיל במט”א עם עדות‬
‫א‪.‬‬
‫למסוכנות )לעצמו או לאחרים(;‬
‫ביקור בית אצל מטופל פעיל במט"א שאינו משתף פעולה בתכנית הטיפול‪ ,‬או‬
‫ב‪.‬‬
‫שהתקבל מידע אודותיו המעיד על הזנחה חמורה‪ ,‬או מתוך שיקול דעת רפואי‬
‫ומקצועי יש חשש להתדרדרות במצבו‪.‬‬
‫ביקור בית ע"פ הוראת פסיכיאטר מחוזי במקרים של טיפול מרפאתי כפוי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 6‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫‪7.1.4.3‬‬

‫ביקור בית בנוהל מתוגבר יבוצע בהתאם לכללים החלים על נוהל רגיל למעט השינויים‬
‫המפורטים להלן‪:‬‬
‫סעיף ‪ 7.1.4.1‬ו'‪ :‬ביקור בית בנוהל מתוגבר מחייב לפחות שני מטפלים כאשר אחד‬
‫א‪.‬‬
‫מהם לפחות פסיכיאטר )כל הסעיפים ב ‪ 7.1.4.1‬חלים על שני המטפלים בהתאם‬
‫לעניין(‪.‬‬
‫סעיף ‪ 7.1.4.1‬י'‪ ,‬י"ז וי"ט ‪ :‬אין צורך בפסיכיאטר מגבה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫‪7.2‬‬

‫רישום ודיווח‬

‫‪7.2.1‬‬

‫סיום ביצוע ביקור בית יתועד ע"י המטפל‪/‬ים שביצעו את הביקור בטופס "דיווח ביצוע‬
‫ביקור בית" )נספח ‪ (8.2‬שיצורף לרשומה הרפואית של המטופל בנוסף לרישום השוטף‬
‫בתיק‪.‬‬

‫‪7.2.2‬‬

‫מנהל המט"א יוודא ביצוע רישום ותיעוד של כל המידע הנדרש בתיקי המטופלים‪ ,‬מילוי‬
‫הטפסים הנדרשים בכל עת ושליחתם בעת הצורך ללשכת הפסיכיאטר המחוזי ולמוסדות‬
‫אחרים‪ ,‬בהתאם לחובת שמירת סודיות‪.‬‬

‫‪7.3‬‬

‫בקרה ופיקוח‬

‫‪7.3.1‬‬

‫מנהל המט"א אחראי לבצע פעולות בקרה ופיקוח על החלטות בדבר ביצוע ביקור בית ועל‬
‫אופן הביצוע של הביקורים‪.‬‬

‫‪7.3.2‬‬

‫הפסיכיאטר המחוזי אחראי על הפיקוח על יישום הוראות נוהל זה במחוזו‪.‬‬

‫‪7.4‬‬

‫סודיות‬

‫‪7.4.1‬‬

‫‪.8‬‬

‫כל מידע אודות המטופל או בני משפחה ומקורבים אחרים שהגיעו לידיעת המטפלים תוך‬
‫כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם חלה עליהם חובת שמירת סודיות רפואית‪ .‬נותן‬
‫השירות רשאי למסור מידע רק לגורמים מוסמכים בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬

‫נספחים‪:‬‬
‫נספח ‪ : 8.1‬טופס אישור לביצוע ביקור בית‬
‫נספח ‪ : 8.2‬טופס דיווח ביקור בית‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 7‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫סודי רפואי‬

‫נספח ‪ - 8.1‬טופס אישור לביצוע ביקור בית*‬
‫שם המט"א** ________________כתובת‪________________________ :‬טל'___________‬
‫פרטי המטופל‬
‫מספר זהות‬

‫שם‬

‫טל'‬

‫כתובת הביקור‬

‫בן משפחה בגיר‪ ,‬אחר משמעותי או מטפל‪/‬חונך‪/‬מלווה המתאם את הביקור‪:‬‬
‫שם‪ _________________:‬טל'‪ _____________:‬קשר למטופל‪______________________:‬‬
‫אם מתלווה גורם טיפולי ציין השירות‬

‫מקום הביקור‪:‬‬

‫‪1‬בית מגורים‬

‫‪1‬מסגרת מוגנת‬

‫‪1‬אחר______________________‬

‫תאריך הביקור‪ __________ :‬שעה שנקבעה לתחילת ביקור‪_________ :‬‬
‫אמצעי תחבורה‪:‬‬

‫‪ 1‬רכב המט"א ‪ 1‬ציבורי‬

‫סטטוס המטופל‪1 :‬פעיל‬

‫‪ 1‬רכב המטפל‬

‫‪1‬פעיל כפוי‬

‫‪ 1‬אחר_______‬

‫‪1‬לא פעיל אך מוכר ‪1‬לא מוכר‬

‫למטופל פעיל או מוכר‪ :‬אבחנה ‪___________________________________:( ICD-10 )-‬‬
‫ביקור בית בנוהל‪1 :‬רגיל‬

‫‪1‬מתוגבר‬

‫מטרה עיקרית של הביקור‪:‬‬
‫הערכה ‪1‬‬
‫אבחון ‪1‬‬

‫טיפול ‪1‬‬

‫מסוכנות צפויה‪1 :‬לא ‪1‬אובדנות‬

‫משג‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬אלימות לזולת‬

‫התערבות ‪1‬‬
‫במשבר‬

‫אחר‪:‬‬
‫__________‬
‫_‬

‫‪1‬אחר______________________‬

‫‪1‬כן)פרט(__________________________‬
‫‪1‬לא ידועים‬
‫גורמי סיכון סביבתיים צפויים‪:‬‬
‫יוזמת הביקור‪1 :‬צוות המט"א ‪1‬הנחיית פסיכיאטר מחוזי ‪1‬הוראת פסיכיאטר מחוזי‬
‫המטפל‪/‬ים המבצע‪/‬ים את הביקור‪:‬‬

‫‪.1‬שם‪ _________________ :‬מקצוע‪_________:‬‬
‫‪.2‬שם‪ _________________:‬מקצוע‪__________:‬‬

‫הערות_______________________________________________________________‬
‫אישורים‬
‫מטפל בכיר‪ -‬אני מאשר‪/‬ת את הביקור‪ ,‬שם‪ __________ :‬חתימה‪ _______ :‬תאריך_______‬
‫שם‪ ____________________ :‬טלפון‪_____________________:‬‬

‫פסיכיאטר מגבה‪-‬‬
‫מבצע‪/‬י הביקור‪-‬‬
‫‪ .1‬קראתי בעיון את נוהל ביקור בית ואפעל על פיו‪ ,‬חתימה_________ תאריך________‬
‫‪ .2‬קראתי בעיון את נוהל ביקור בית ואפעל על פיו‪ ,‬חתימה_________ תאריך________‬
‫* יתויק בתיק המטופל‬
‫**מט"א = מסגרת טיפול אמבולטורית‬
‫‪71.002.01‬‬

‫נוהל מס'‪71.002 :‬‬
‫מהדורה מס'‪1 :‬‬
‫דף ‪ 8‬מתוך ‪ 8‬דפים‬
‫תאריך תוקף ‪ 01 :‬יולי ‪2005‬‬

‫משרד הבריאות‬
‫שירותי בריאות הנפש‬
‫הנושא‪ :‬נהלים וסטנדרטים בשרות אמבולטורי‬

‫הנדון ‪ :‬נוהל ביקור בית ‪ -‬מבוגרים‬

‫סודי רפואי‬

‫נספח ‪ - 8.2‬טופס דיווח על ביקור בית*‬
‫שם המט"א**‪ _______________:‬כתובת‪ ______________________:‬טל'‪___________:‬‬
‫פרטי המטופל‬
‫מספר זהות‬

‫שם‬

‫טל'‬

‫כתובת הביקור‬

‫תאריך הביקור______________ בין השעות___________________‬
‫מקום הביקור‪:‬‬

‫‪1‬בית מגורים‬

‫‪1‬מסגרת מוגנת‬

‫‪1‬אחר__________________‬

‫האם הביקור התקיים‪1 :‬כן ‪ 1‬לא)פרט(______________________________________‬
‫נוכחות בזמן הביקור‪1 :‬בן משפחה )פרט __________ ( ‪1‬מטפל )פרט‪(_________________:‬‬
‫‪1‬חונך‪/‬מלווה )פרט __________ ( ‪1‬אחר משמעותי )פרט __________ (‬
‫‪ 1‬אחר )פרט __________ (‬
‫‪1‬מתוגבר‬
‫‪1‬שגרתי‬
‫ביקור בית בנוהל‪:‬‬
‫‪1‬הוראת פסיכיאטר מחוזי ‪1‬הנחית פסיכיאטר מחוזי‬
‫‪1‬צוות המט"א‬
‫יוזמת הביקור‪:‬‬
‫‪1‬פעיל ‪1‬פעיל כפוי ‪1‬לא פעיל אך מוכר ‪1‬לא מוכר‬
‫סטטוס המטופל‪:‬‬
‫‪1‬לא משתף פעולה‬
‫‪1‬מלא ‪1‬חלקי‬
‫שיתוף פעולה‪:‬‬
‫פרט‪______________________________________________________:‬‬
‫‪1‬מוזנחת מאד‬
‫‪ 1‬מוזנחת‬
‫‪ 1‬תקינה‬
‫הערכת סביבת המגורים‪:‬‬
‫פרט‪______________________________________________________:‬‬
‫מסוכנות בעת הביקור‪ 1 :‬לא אובחנה‬

‫‪1‬אובדנות‬

‫‪1‬אלימות פיזית‬

‫‪1‬אלימות מילולית‬

‫קשר עם גורמים מקצועיים במהלך הביקור‪:‬‬
‫‪ 1‬עם פסיכיאטר מגבה ‪1‬עם פסיכיאטר מחוזי ‪1‬משטרה‬
‫התערבויות בפועל ‪:‬‬
‫‪1‬הערכה‬

‫‪1‬טיפול )כחלק מתכנית טיפול (‬

‫‪1‬משג‬

‫‪1‬אחר______________‬
‫‪1‬התערבות במשבר‬

‫‪ 1‬פסיכיאטר מגבה הוזמן והגיע לביקור בית ‪ 1‬אחר______________________‬
‫‪1‬בקשת הוראת בדיקה ‪ 1‬הוצאת הוראת בדיקה ‪1‬אשפוז פסיכיאטרי בהסכמה ‪ 1‬אשפוז בבי"ח כללי‬
‫הערות‪______________________________________________________________ :‬‬
‫מטפלים שביצעו את הביקור‪:‬‬
‫‪ .1‬שם‪ _______________ :‬חתימה‪ ________ :‬תאריך‪ _________ :‬מקצוע‪________ :‬‬
‫‪ .2‬שם‪ _______________ :‬חתימה‪ ________ :‬תאריך‪ _________ :‬מקצוע‪_________:‬‬
‫* יתויק בתיק המטופל‬
‫**מט"א = מסגרת טיפול אמבולטורית‬
‫‪71.002.02‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful