You are on page 1of 10

Vechiul Cod Penal Noul Cod Penal Noul Cod Penal după Ciolos

(din 2009) (OUG 18/ 18 mai 2016)
Art. 197 - Violul Art. 218 – Violul Art. 218 – Violul

Actul sexual, de orice natură, cu o (3) Raportul sexual, actul sexual oral (3) Raportul sexual, actul sexual oral
persoană de sex diferit sau de același sau anal cu o persoană, săvârşit prin sau anal cu o persoană, săvârșit prin
sex, prin constrângerea acesteia sau constrângere, punere în imposibilitate constrângere, punere în imposibilitate
profitând de imposibilitatea ei de a se de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa de a se apăra ori de a-și exprima voința
apăra ori de a-și exprima voința, se sau profitând de această stare, se sau profitând de această stare, se
pedepsește cu închisoare de la 5 la pedepseşte cu închisoarea de la 5 la pedepsește cu închisoarea de la 5 la
18 ani și interzicerea unor drepturi, 12 ani şi interzicerea exercitării unor 12 ani și interzicerea exercitării unor
dacă: drepturi atunci când: drepturi atunci când:
b) victima se află în îngrijirea, lit. c) victima nu a împlinit vârsta de lit. c) victima este un minor;
ocrotirea, educarea, paza sau în 16 ani;
tratamentul făptuitorului;
Pedeapsa este închisoarea de la 10 la
25 de ani și interzicerea unor
drepturi, dacă victima nu a împlinit
vârsta de 15 ani,
iar dacă fapta a avut ca urmare
moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este închisoarea de la 15 la
25 de ani și interzicerea unor drepturi.
Art. 201 - Perversiunea

Actele de perversiune sexuală
săvârșite în public sau dacă au produs
scandal public se pedepsesc cu
închisoare de la unu la 5 ani. Art. 219 - Agresiunea sexuală Art. 219 - Agresiunea sexuală

(2) Actul de natură sexuală, altul decât (2) Actul de natură sexuală, altul decât
Actele de perversiune sexuală cu o cele prevăzute în art. 218, cu o cele prevăzute în art. 218, cu o
persoană care nu a împlinit vârsta de persoană, săvârşit prin constrângere, persoană, săvârșit prin constrângere,
15 ani se pedepsesc cu închisoare de punere în imposibilitate de a se apăra punere în imposibilitate de a se apăra
la 3 la 10 ani și interzicerea unor sau de a-şi exprima voinţa ori sau de a-și exprima voința ori profitând
drepturi. profitând de această stare, se de această stare, se pedepsește cu
Cu aceeași pedeapsă se sancționează pedepseşte cu închisoarea de la 3 la închisoarea de la 3 la 10 ani și
și actele de perversiune sexuală cu o 10 ani şi interzicerea exercitării unor interzicerea exercitării unor drepturi
persoană între 15 - 18 ani, dacă fapta drepturi atunci când: atunci când:
este săvârșită de tutore sau curator ori c) victima nu a împlinit vârsta de 16 c) victima este un minor;
de către supraveghetor, îngrijitor, ani;
medic curant, profesor sau educator,
folosindu-se de calitatea sa, ori dacă
făptuitorul a abuzat de încrederea
victimei sau de autoritatea ori
influența sa asupra acesteia.
Dacă actele de perversiune sexuală cu
o persoană care nu a împlinit vârsta
de 18 ani au fost determinate de
oferirea sau darea de bani ori alte
foloase de către făptuitor, direct sau
indirect, victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 12 ani și
interzicerea unor drepturi. (Alin. 3.1)
Dacă faptele prevăzute în alin. 2, 3 și
3.1 au fost săvârșite în scopul
producerii de materiale pornografice,
pedeapsa este închisoarea de la 5 la
15 ani și interzicerea unor drepturi,
iar dacă pentru realizarea acestui scop
s-a folosit constrângerea, pedeapsa
este închisoarea de la 5 la 18 ani și
interzicerea unor drepturi. (Alin. 3.2)
Actele de perversiune sexuală cu o
persoană în imposibilitate de a se
apăra ori de a-și exprima voința sau
prin constrângere se pedepsesc cu
închisoare de la 3 la 10 ani și
interzicerea unor drepturi.
Dacă fapta prevăzută în alin. 1-4 are
ca urmare vătămarea gravă a
integrității corporale sau a sănătății,
pedeapsa este închisoarea de la 5 la
18 ani și interzicerea unor drepturi,
iar dacă are ca urmare moartea sau
sinuciderea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 15 la 25 ani și
interzicerea unor drepturi.

Art. 198 - Actul sexual cu un minor Art. 220 - Actul sexual cu un minor Art. 220 - Actul sexual cu un minor

Actul sexual, de orice natură, cu o (1) Raportul sexual, actul sexual oral (1) Raportul sexual, actul sexual oral
persoană de sex diferit sau de același sau anal, precum şi orice alte acte de sau anal, precum și orice alte acte de
sex, care nu a împlinit vârsta de 15 penetrare vaginală sau anală comise cu penetrare vaginală sau anală comise cu
ani, se pedepsește cu închisoare de un minor cu vârsta între 13 şi 15 ani se un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se
la 3 la 10 ani și interzicerea unor pedepsesc cu închisoarea de la unu la pedepsesc cu închisoarea de la unu la
drepturi. 5 ani. 5 ani.
Cu aceeași pedeapsă se sancționează (2) Fapta prevăzută în alin. (1), (2) Fapta prevăzută în alin. (1),
actul sexual, de orice natură, cu o săvârşită asupra unui minor care nu a săvârșită asupra unui minor care nu a
persoană de sex diferit sau de același împlinit vârsta de 13 ani, se pedepseşte împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește
sex între 15-18 ani, dacă fapta este cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi cu închisoarea de la 2 la 7 ani și
săvârșită de tutore sau curator ori de interzicerea exercitării unor drepturi. interzicerea exercitării unor drepturi.
către supraveghetor, îngrijitor, medic (3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă (3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă
curant, profesor sau educator, de un major cu un minor cu vârsta de un major cu un minor cu vârsta între
folosindu-se de calitatea sa, ori dacă între 13 şi 18 ani, când majorul a 15 și 18 ani, se pedepsește cu
făptuitorul a abuzat de încrederea abuzat de autoritatea ori influenţa sa închisoarea de la 2 la 7 ani și
victimei sau de autoritatea ori asupra victimei, se pedepseşte cu interzicerea exercitării unor drepturi
influența sa asupra acesteia. închisoarea de la 2 la 7 ani şi dacă:
Dacă actul sexual, de orice natură, cu interzicerea exercitării unor drepturi. a) minorul este membru de familie al
o persoană de sex diferit sau de majorului;
același sex, care nu a împlinit vârsta b) minorul se află în îngrijirea,
de 18 ani, a fost determinat de ocrotirea, educarea, paza sau
oferirea sau darea de bani ori alte tratamentul făptuitorului sau acesta a
foloase de către făptuitor, direct sau abuzat de poziția sa recunoscută de
indirect, victimei, pedeapsa este încredere sau de autoritate asupra
închisoarea de la 3 la 12 ani și minorului ori de situația deosebit de
interzicerea unor drepturi. vulnerabilă a acestuia, ca urmare a
unui handicap psihic sau fizic ori ca
urmare a unei situații de dependență;
Dacă faptele prevăzute în alin. 1-3 au c) fapta a pus în pericol viața
fost săvârșite în scopul producerii de minorului;
materiale pornografice, pedeapsa este d) a fost comisă în scopul producerii
închisoarea de la 5 la 15 ani și de materiale pornografice.
interzicerea unor drepturi, iar dacă
pentru realizarea acestui scop s-a
folosit constrângerea, pedeapsa este (4) Fapta prevăzută în alin. (1) - (3) se (4) Fapta prevăzută în alin. (1) și (2) se
sancţionează cu închisoarea de la 3 la pedepsește cu închisoarea de la 3 la
închisoarea de la 5 la 18 ani și 10 ani şi interzicerea exercitării unor 10 ani și interzicerea exercitării unor
interzicerea unor drepturi. drepturi, atunci când: drepturi, atunci când:
Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost a) minorul este rudă în linie directă, a) minorul este membru de familie;
săvârșită în împrejurările prevăzute în frate sau soră; b) minorul se află în îngrijirea,
art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau
prevăzute în alin. 1-4 au avut urmările ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a
prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), tratamentul făptuitorului; abuzat de poziția sa recunoscută de
pedeapsa este închisoarea de la 5 la c) a fost comisă în scopul producerii încredere sau de autoritate asupra
18 ani și interzicerea unor drepturi. de materiale pornografice. minorului;
Dacă fapta a avut ca urmare moartea (5) Faptele prevăzute în alin. (1) şi c) fapta a pus în pericol viața
sau sinuciderea victimei, pedeapsa alin. (2) nu se sancţionează dacă minorului;
este închisoarea de la 15 la 25 de ani diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani. d) a fost comisă în scopul producerii
și interzicerea unor drepturi. de materiale pornografice.
(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și
alin. (2) nu se sancționează dacă
diferența de vârstă nu depășește 3 ani.
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute
în alin. (1)-(4) se pedepsește.
Art. 202 - Corupția sexuală Art. 221 - Coruperea sexuală a Art. 221 - Coruperea sexuală a
minorilor minorilor

Actele cu caracter obscen săvârșite (1) Comiterea unui act de natură (1) Comiterea unui act de natură
asupra unui minor sau în prezența sexuală, altul decât cel prevăzut în art. sexuală, altul decât cel prevăzut în art.
unui minor se pedepsesc cu 220, împotriva unui minor care nu a 220, împotriva unui minor care nu a
închisoare de la 6 luni la 5 ani. împlinit vârsta de 13 ani, precum şi împlinit vârsta de 13 ani, precum și
determinarea minorului să suporte ori determinarea minorului să suporte ori
să efectueze un astfel de act se să efectueze un astfel de act se
pedepsesc cu închisoarea de la unu la pedepsesc cu închisoarea de la unu la
5 ani. 5 ani.
Când actele prevăzute în alin. 1 se (2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 (2) Pedeapsa este închisoarea de la 2
săvârșesc în cadrul familiei, la 7 ani şi interzicerea exercitării unor la 7 ani și interzicerea exercitării unor
pedeapsa este închisoarea de la unu drepturi, atunci când: drepturi, atunci când:
la 7 ani. a) minorul este rudă în linie directă, a) minorul este rudă în linie directă,
frate sau soră; frate sau soră;
b) minorul se află în îngrijirea, b) minorul se află în îngrijirea,
ocrotirea, educarea, paza sau ocrotirea, educarea, paza sau
tratamentul făptuitorului; tratamentul făptuitorului;
Dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 c) fapta a fost comisă în scopul c) fapta a fost comisă în scopul
au fost săvârșite în scopul producerii producerii de materiale pornografice. producerii de materiale pornografice.
de materiale pornografice, maximul d) fapta a pus în pericol viața
special al pedepsei se majorează cu minorului.
2 ani. (Alin. 2.1) (3) Actul sexual de orice natură (3) Actul sexual de orice natură
săvârşit de un major în prezenţa unui săvârșit de un major în prezența unui
minor care nu a împlinit vârsta de 13 minor care nu a împlinit vârsta de 13
ani se pedepseşte cu închisoare de la 6 ani se pedepsește cu închisoare de la 6
luni la 2 ani sau cu amendă. luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Determinarea de către un major a (4) Determinarea de către un major a
unui minor care nu a împlinit vârsta de unui minor care nu a împlinit vârsta de
13 ani să asiste la comiterea unor acte 13 ani să asiste la comiterea unor acte
cu caracter exhibiţionist ori la cu caracter exhibiționist ori la
spectacole sau reprezentaţii în cadrul spectacole sau reprezentații în cadrul
cărora se comit acte sexuale de orice cărora se comit acte sexuale de orice
natură, precum şi punerea la dispoziţia natură, precum și punerea la dispoziția
acestuia de materiale cu caracter acestuia de materiale cu caracter
pornografic se pedepsesc cu închisoare pornografic se pedepsesc cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă. de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se (5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se
sancţionează dacă diferenţa de vârstă sancționează dacă diferența de vârstă
nu depăşeşte 3 ani. nu depășește 3 ani.
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute
în alin. (1) și (2) se pedepsește.

Art. 202 - Corupția sexuală Art. 222 - Racolarea minorilor în Art. 222 - Racolarea minorilor în
scopuri sexuale scopuri sexuale

Ademenirea unei persoane în vederea Fapta persoanei majore de a-i propune Fapta persoanei majore de a-i propune
săvârșirii de acte sexuale cu un minor unui minor care nu a împlinit vârsta de unui minor care nu a împlinit vârsta de
de sex diferit sau de același sex se 13 ani să se întâlnească, în scopul 13 ani să se întâlnească, în scopul
pedepsește cu închisoare de la unu comiterii unui act dintre cele prevăzute comiterii unui act dintre cele prevăzute
la 5 ani. în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci
când propunerea a fost făcută prin când propunerea a fost făcută prin
mijloacele de transmitere la distanţă, mijloacele de transmitere la distanță, se
se pedepseşte cu închisoare de la o pedepsește cu închisoare de la o lună
lună la un an sau cu amendă. la un an sau cu amendă.
Art. 203 – Incestul Art. 377 – Incestul
Nemodificat
Raportul sexual între rude în linie Raportul sexual consimțit, săvârșit
directă sau între frați și surori se între rude în linie directă sau între frați
pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 și surori, se pedepsește cu închisoarea
ani. de la un an la 5 ani.
Art. 329 - Proxenetismul Art. 213 - Proxenetismul
Idem + Tentativa la infracţiunile
Îndemnul ori înlesnirea practicării (1) Determinarea sau înlesnirea prevăzute în art. 213 alin. (2) se
prostituției sau tragerea de foloase de practicării prostituţiei ori obţinerea de pedepseşte
pe urma practicării prostituției de foloase patrimoniale de pe urma + Pedepsirea “clienților”
către o persoană + Recrutarea unei practicării prostituţiei de către una sau
persoane pentru prostituție ori traficul mai multe persoane se pedepseşte cu Art.216.1 - Folosirea prostituției
de persoane în acest scop, precum și infantile
constrângerea la prostituție, săvârșite închisoarea de la 2 la 7 ani şi
față de un minor se pedepsesc cu interzicerea exercitării unor drepturi. Întreținerea oricărui act de natură
închisoarea de la 5 la 18 ani și (2) În cazul în care determinarea la sexuală cu un minor care practică
interzicerea unor drepturi. (...) începerea sau continuarea practicării prostituția se pedepsește cu închisoare
Tentativa se pedepsește. prostituţiei s-a realizat prin de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă,
constrângere, pedeapsa este dacă fapta nu constituie o infracțiune
închisoarea de la 3 la 10 ani şi mai gravă.
interzicerea exercitării unor drepturi. Tentativa se pedepsește.
(3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de
un minor, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.
(4) Prin practicarea prostituţiei se
înţelege întreţinerea de acte sexuale cu
diferite persoane în scopul obţinerii de
foloase patrimoniale pentru sine sau
pentru altul.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

VECHIUL COD PENAL NOUL COD PENAL
Art.81 - Condițiile de aplicare a suspendării condiționate Articolul 91 - Condițiile suspendării executării
pedepsei sub supraveghere

Instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării (1) Instanța poate dispune suspendarea executării
pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite
întrunite următoarele condiții: următoarele condiții:
a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă; a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de
infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la
închisorii mai mare de 6 luni, afară de cazul când condamnarea pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția
intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38; cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a
c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de
executarea acesteia. reabilitare;
Suspendarea condiționată a executării pedepsei poate fi acordată și c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o
în caz de concurs de infracțiuni, dacă pedeapsa aplicată este muncă neremunerată în folosul comunității;
închisoarea de cel mult 2 ani și sunt întrunite condițiile prevăzute înd) în raport de persoana infractorului, de conduita
alin. 1 lit. b) și c). avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea
Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu atrage consecințelor infracțiunii, precum și de
suspendarea executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază
prevăzute în hotărârea de condamnare. că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără
Suspendarea condiționată a executării pedepsei trebuie motivată. executarea acesteia, condamnatul nu va mai
comite alte infracțiuni, însă este necesară
supravegherea conduitei sale pentru o perioadă
determinată.
(2) Când pedeapsa închisorii este însoțită de
pedeapsa amenzii aplicate în condițiile art. 62,
amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei
închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere, dacă:
a) pedeapsa aplicată este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar
ulterior amânarea a fost revocată;
c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori
judecată sau a încercat zădărnicirea aflării
adevărului ori a identificării și tragerii la
răspundere penală a autorului sau a participanților.
(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care
s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au
determinat suspendarea executării pedepsei și
atenționarea condamnatului asupra conduitei sale
viitoare și a consecințelor la care se expune dacă
va mai comite infracțiuni sau nu va respecta
măsurile de supraveghere ori nu va executa
obligațiile ce îi revin pe durata termenului de
supraveghere.