You are on page 1of 1

IBILALDI OSASUNTSUA

Kedada / Quedada
2019ko otsailaren 1ean / 1 de febrero de 2019
Itxartu Taldeak aurten 9 ibilaldien antolaketa hartu Itxartu Taldea se ha responsabilizado de la orga-
du bere gain, hilabete bakoitzaren lehen ostiralean nización de 9 recorridos, que tendrán lugar el pri-
izango direlarik. Ibilaldi hauek Algortako Metro pla- mer viernes de mes. Estos recorridos saldrán to-
zatik abiatuko dira 10:00etan eta bere iraupena dos de la Plaza del Metro de Algorta a las 10:00, y
gehienez 2 ordukoa izango da. su duración será de un máximo de dos horas.

VIERNES 1 FEBRERO 10:00 PLAZA METRO ALGORTA


OSTIRALA OTSAILA ALGORTAKO METRO ENPARANTZA
Algortako Metro Enparantza; Juan Bautis- Plaza Metro Algorta; Juan Bautista Zabala,
Recorrido ta Zabala, Basagoiti Etorbidea, Aretxondo, Avda. Basagoiti, Portu Zaharra, Ereaga, Mar-
Portu Zaharra, Ereaga, Marqués de Arrilu- qué de Arriluze, Playa La Bola, Zugazarte, Cer-
ze, La Bola hondartza, Zugazarte, Cervan- vantes, Negubide, Errekagane, humedal de
7.500 metro
tes, Negubide, Errekagane, Bolueko Bolue, Fadura, VV, Billaondoeta, Salsidu; Plaza
hezegunea, Fadura, VV, Billaondoeta, Metro Algorta.
Ibilaldia Salsidu, Algortako Metro Enparantza.

You might also like