You are on page 1of 1
Khutbah ini disampaikan pada 9hb Zuthijjah Tahun 10 Hijrah di Lembah Uranah, Gunung Arafah Were! manusie, dengarteh balk-baik opo yang hendek kukotakan, aku tidak mengetahul apakab ‘ok dapat bertemu fagidengan kamu semua selepas tahun in. Oleh itu dengarkanlah dengan tet! hate-kataku ini dan sampaikantah ia kepada exang-orang yang tidak dopat hadiedisinl pada hari int. VWenat manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini den Kota in! sebogal suc, make anggaplah jiwe dan "yang berhak. Jenganioh kamu sokitiseslopapun ager orang lain tidok menyakiti kamu lagi. ngatiah behewe ‘esungguhnya, Kamu akan menemal Tuhen Kamu dan Dia past! membuat perhitungan datas segala ‘malan kamu. Allah telah mengharamkan riba, efeh iu, mufel saat ioisegalaurusen yang ‘melibatkan ribahendakloh dibatelkcen, Se ‘dalam perkara-perkara besar, maka berjage-jogalch supeya kamu tidak mengikutlnya dalam perhara-perkare keel | Wanatmanusiasebagaimana kamumempunyal hak atas ster kamu, mereka juga mempunyai hak ke ates kama. Sekiranye mereka menyempurnakan hak mereka keatas Kemu, maka mereke juga berhok untuk dfber| maken ddan pokoion delam svasana kasih zayang. Layanifoh wanite-wanita kemu dengan balk don berfemoh-lembutiol, terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adelah teman-éan pembantukamu yang setia. Dan hak kana ates mereka ialah mereka sama sekafi tidak boleh mengizin masuk orang yang kamu tidak suk Kedalam rumah ‘Kamu den mereka dilorang melakukan zina. Warci manusia, dengoriah boik-bolk kata-kataku In, sembahiak Alloh, dirikaniah solat lima Kall shar, ‘erpaasaloh di bulan Romadhon. dan tunailenioh zakat dari harte kamu. Kerjakanlah Mhadah hail _seklronya kamu manrpu. Ketehullah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepade Muslin yang Fain. ‘Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mutia dar yang Teinnya kecuali ates desar taqwo danamal soleh. | Tgatieh, varawa, kamucken menghadop Aish peda suatu har untuk dipertenggung jewabkan di ates ‘apa. yang telah kamu kerjokan. Oleh itu awasileh agar jangan sekali-koti kamu terkeiuar dari landasan_ Kebenaran selepes ketiadaanku. ‘Rulah AL-QURAN dan SUNNARKU. _ Hendekion oreng-oreng yong mendanger ucepankt in, menyampeikon pula kepade oreng oi. " Semoge yang teroxhir lebih memaham kata:kataksdar mereka yang mendengar cerikwsecara fongsung ‘Solsikanlah Ya Allah, Bohowasanya telah oku sampaikon risalohMu kepada hambe-hemballU. ( Riwayat Al Bukharl, Muslim, Term, Abu Daud, Ion Maajah dan tan iain) JLULLAH. S.A.W.