You are on page 1of 16

1

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 01 ASAS ALGEBRA Murid akan dapat


02/01 – 04/01 Murid akan dibimbing untuk + Meringkaskan ungkapan algebra Gunakan Modul BEAMS yang dihasilkan oleh
1. Memperkukuhkan pengetahuan sedia + Menyelesaikan persamaan algebra Bahagian Perkembangan Kurikulum
ada berkenaan kemahiran asas algebra + Menjadikan sesuatu pemalar sebagai sebutan
+ Mengembangkan dan meringkaskan hasil darab dua
ungkapan algebra
+ Menggunakan kaedah penggantian untuk menyelesaikan
dua persamaan linear

Minggu 02 PERSAMAAN KUADRATIK* Murid akan dapat 1. Bentuk Am Pers. Kuadratik;


07/01 – 11/01 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengenal pasti persamaan kuadratik dan ax 2  bx  c  0
1. Memahami konsep persamaan mengungkapkannya dalam bentuk am.
kuadratik dan punca-puncanya. 1.2 Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah punca 2. Soalan untuk 1.2(b) diberi
suatu persamaan kuadratik melalui kaedah: dalam bentuk x  a x  b  0 ,
a) penggantian,
b) pemerinyuan.
1.3 Menentukan punca-punca persamaan
kuadratik dengan kaedah cuba jaya.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Penyempurnaan kuasa dua.
2. Memahami konsep persamaan 2.1 Menentukan punca-punca satu Jika x = p dan x = q adalah
kuadratik. persamaan kuadratik secara: punca- puncanya, maka
a) pemfaktoran, persamaan kuadratik adalah
b) penyempurnaan kuasa dua, x px q0, iaitu
c) penggunaan rumus.
x 2   p  q x  pq  0
Libatkan penggunaan:
3

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


2.2 Membentuk persamaan kuadratik daripada punca- b c
punca yang diberi.    ,   di mana α dan
a a
adalah punca-punca persamaan kuadratik
ax 2  bx  c  0

Minggu 03 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat b 2  4ac >0
14/01 – 18/01 3. Memahami dan 3.1 Menentukan jenis punca sesuatu persamaan kuadratik
b 2  4ac =0
menggunakan syarat-syarat untuk daripada nilai b  4ac
2

persamaan kuadratik mempunyai b 2  4ac <0


a) dua punca berbeza; Terangkan bahawa “tiada
3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan b  4ac
2
b) dua punca sama; punca” bermaksud “tiada
c) tiada punca. dalam persamaan kuadratik untuk: punca nyata”.
a) mencari suatu nilai yang tidak
diketahui; dan
b) menerbitkan suatu hubungan.

Minggu 04 FUNGSI KUADRATIK* Murid akan dapat Bincangkan kes-kes a > 0


21/01 – 25/01 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik. dan a < 0 bagi
1 Memahami konsep 1.2 Memplotkan graf fungsi kuadratik dengan: f(x) = ax2 + bx + c.
fungsi kuadratik dan a) jadual yang diberi,
grafnya. b) membina jadual berdasarkan fungsi
yang diberi.
1.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi fungsi kuadratik.
1.4 Menghubungkaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik
dengan jenis punca persamaan f(x) = 0.

Minggu 05 2 Mencari nilai 2.1 Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi Tegaskan penandaan titik
28/01 – 01/02 Maksimum dan nilai kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua. maksimum atau titik minimum
minimum fungsi dan titik-titik lain pada graf
kuadratik atau dengan mencari paksi
simetri dan pintasan-y.
4

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


Tentukan titik-titik lain dengan
3 Melakar graf fungsi 3.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik dengan mencari titik mencari pintasan- x (jika
kuadratik. maksimum atau titik minimum dan titik-titik lain. wujud)

4 Memahami dan 4.1 Menentukan julat nilai x yang memenuhi sesuatu Tegaskan kaedah lakaran graf
menggunakan konsep ketaksamaan kuadratik. dan penggunaan garis nombor
ketaksamaan kuadratik (bila perlu).

Minggu 06 Cuti Tahun Baru Cina


04/02 – 08/02

Minggu 07 PERSAMAAN SERENTAK Murid akan dapat Terhad kepada persamaan tak linear darjah
11/02 – 15/02 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah kedua sahaja.
1 Menyelesaikan persamaanserentak penggantian.
dalam dua anu: 1.2 Menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan
satu persamaan linear dan satu situasi kehidupan seharian.
persamaan tak linear

Minggu 08 FUNGSI Murid akan dapat 1.1 Bincangkan idea set dan perkenalkan
18/02 – 22/02 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan tatatanda set.
1. Memahami konsep a) gambar rajah anak panah, 1.2 Berpandukan huruf “n” dalam soalan, contoh
hubungan. b) pasangan bertertib, domain, kodomain, range, jawapan mesti
c) graf. ada tanda set @ braces:{ }.
1.2 Mengenal pasti domain, kodomain, objek, Imej dan 1.3 Penggunaan Petua
julat bagi sesuatu hubungan. i-SFOR:-
1.3 Mengkelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan 11 = satu kpd satu
dalam rajah pemetaan sebagai hubungan: satu kepada 12 = satu kpd banyak
satu, banyak kepada satu, satu kepada banyak atau 21 = banyak kpd satu
banyak kepada banyak. 22 = banyak kpd banyak
Sebarang gabungan hubungan = jenis hubungan
banyak kpd banyak.
5

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 09 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Wakilkan fungsi menggunakan gambar rajahanak
25/02 – 01/03 2. Memahami konsep fungsi. 2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas. panah, pasanganbertertib atau graf.
2.2 Mengungkapkan sesuatu fungsi dengan menggunakan Contoh :
tatatanda fungsi. f : x 2x 
2.3 Menentukan domain, julat, objek dan imej sesuatu f (x) 2x
fungsi. “ f : x 2x ” dibaca
2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi sebagai “fungsi f memetakan x
dan sebaliknya. kepada 2x”.
” f (x) 2x ”dibaca sebagai
“2x ialah imej bagi x di bawah
fungsi f ”.
Libatkan juga fungsi yang tidak
berasaskan matematik.
Contoh fungsi meliputi
algebra (linear dan kuadratik),
trigonometri dan nilai mutlak.
Takrifkan dan lakarkan fungsi
nilai mutlak.

Minggu 10 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat 1. Guna Rajah Anak Panah @ Kaedah Algebra
04/03 – 08/03 3. Memahami konsep 3.1 Menentukan gubahan dua fungsi. untuk mencari Fungsi Gubahan.
fungsi gubahan 3.2 Menentukan imej sesuatu fungsi gubahan apabila objek 2. Guna petua i-SFOR:
diberi dan sebaliknya. a) f[g(x)]= ‘g dalam f’

3.3 Menentukan satu fungsi berkaitan apabila fungsi b) g[f(x)]= ‘f dalam g’


gubahan dan salah satu fungsinya diberi.

4.1 Mencari objek melalui pemetaan songsang apabila imej


dan fungsinya diberi.
4. Memahami konsep 4.2 Menentukan fungsi songsang secara algebra.
Fungsi songsang 4.3 Menentukan dan menyatakan syarat untuk kewujudan
fungsi songsang.
6

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 11 Ujian 1
11/03 – 15/03

Cuti Pertengahan Penggal 1 (17/03 – 24/03)

Minggu 12 INDEKS & LOGARITHMA Murid akan dapat Bincangkan indeks sifar dan
25/03 – 29/03 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor indeks negatif.
1. Memahami dan yang diungkapkan dalam bentuk
menggunakan konsep a) indeks integer,
indeks dan hukum indeks untuk b) indeks pecahan
menyelesaikan 1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi atau kuasa untuk
masalah. nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan
hukum indeks.
1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra
dengan menggunakan hukum indeks.

2 Memahami dan Murid akan dapat Terangkan definisi logaritma.


menggunakan konsep 2.1 Mengungkapkan persamaan dalam N = ax , log a N = x dengan
logaritma dan hukum bentukindeks kepada bentuk logaritma a > 0, a 1.
logaritma untuk menyelesaikan masalah. dan sebaliknya. Tegaskan bahawa
2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor. loga 1 = 0; loga a = 1
2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor Tegaskan bahawa :
dgn menggunakan hukum logaritma. (a) logaritma bagi nombor
2.4 Meringkaskan ungkapan logaritma negatif tidak tertakrif.
kepada bentuk termudah. (b) logaritma bagi sifar tidak
tertakrif.
Bincangkan kes apabila
nombor yang diberi adalah
dalam bentuk:
a) indeks,
b) berangka.
Bincangkan hukum logaritma
7

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 13 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Bincangkan:


01/04 – 05/04 3. Memahami dan 3.1 Mencari logaritma sesuatu nombor denganmenukar 1
menggunakan penukaran asas logaritma kepada asas yang sesuai. Loga b =
logb a
asas logaritma untuk 3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran
menyelesaikan masalah. asas dan hukum logaritma
Terhad kepada persamaan
4.1 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks. indeks dan logaritma yang
4. Menyelesaikan persamaanyang 4.2 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan logaritma. menghasilkan satu penyelesaian sahaja.
melibatkan indeks dan
logaritma. Selesaikan persamaan yang
melibatkan indeks melalui:
a) perbandingan indeks dan
asas,
b) penggunaan logaritma

Minggu 14 NOMBOR INDEKS Murid akan dapat Terangkan Nombor Indeks,


08/04 – 12/04 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Menghitung nombor indeks. Q 0 = Quantity at base time.
1. Memahami dan 1.2 Menghitung indeks harga. Q 1 = Quantity at specific
menggunakan konsep 1.3Mencari Q0 atau Q1 apabila maklumat yang berkaitan
time.
nombor indeks untuk diberi.
Nombor Indeks untuk tahun rujukan ialah 100. [Q0
menyelesaikan masalah.
= Q1]
2 Memahami dan 2.1 Menghitung indeks gubahan.
Guna Kotak Indeks untuk
menggunakan konsep 2.2 Mencari nombor indeks atau pemberat
Mengira:
indeks gubahan untuk apabila maklumat yang berkaitan diberi.
index number, quantity, price
menyelesaikan masalah 2.3 Menyelesaikan masalah yang
index and composite index.
melibatkannombor indeks dan indeks
gubahan.
Base Spesific
Year Year
Q0 Q1
100 I
𝑄1
𝐼= 𝑋100
𝑄0
8

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


2005 2006 2007
100 X 130
selari
100 125

Price Index 2006/05


= [100X130]/125
= 104
Explain weightage and composite index.

Minggu 15 STATISTIK Murid akan dapat


15/04 – 19/04 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengira min untuk data tak terkumpul. Bincang data terkumpul dan data tak terkumpul.
1 Memahami dan 1.2 Menentukan mod untuk data tak terkumpul.
menggunakan konsep 1.3 Menentukan median untuk data tak terkumpul. Libatkan hanya kes selang kelas yang seragam
sukatan kecenderungan 1.4 Menentukan kelas mod daripada jadual taburan sahaja.
memusat untuk kekerapan bagi data terkumpul.
menyelesaikan masalah. 1.5 Mencari nilai mod daripada histogram. Rumus median tidak perlu diterbitkan.
1.6 Mengira min bagi data terkumpul.
1.7 Mengira median daripada jadual taburan kekerapan Ogif dikenali juga sebagai lengkung kekerapan
longgokan bagi data terkumpul. longgokan.
1.8 Menganggar median bagi data terkumpul daripada ogif.
1.9 Menentukan kesan ke atas mod, median dan min untuk Libatkan data terkumpul dan tak terkumpul.
sesuatu set data apabila:
a) setiap data ditukar secara seragam.
b) wujud nilai ekstrim.
c) sesuatu data ditambahkan atau dikeluarkan.
1.10 Menentukan sukatan kecenderungan memusat yang
paling sesuai untuk data yang diberikan.

Minggu 16 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga
22/04 – 26/04 1 Memahami dan dengan menggunakan prinsip pertama.
9

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


menggunakan konsep 1.9 Menentukan kesan ke atas mod, median dan min untuk
sukatan kecenderungan sesuatu set data apabila:
memusat untuk a) setiap data ditukar secara seragam.
menyelesaikan masalah. b) wujud nilai ekstrim.
c) sesuatu data ditambahkan atau dikeluarkan.
1.10 Menentukan sukatan kecenderungan memusat yang
paling sesuai untuk data yang diberikan.

2.1 Mecari julat bagi data tak terkumpul.


2. Memahami dan 2.2 Mencari julat antara kuartil bagi data tak terkumpul.
menggunakan konsep 2.2 Mencari julat bagi data terkumpul.
sukatan serakan untuk 2.4 Mencari julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada
menyelesaikan masalah. jadual kekerapan longgokan.
2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi data terkumpul
daripada ogif.
2.6 Menentukan varians bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul
2.7 Menentukan sisihan piawai bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul

Minggu 17 2. Memahami dan 2.8 Menentukan kesan ke atas julat, julat antara kuartil, Tegaskan perbandingan
29/04 – 03/05 menggunakan konsep varians dan sisihan piawai untuk sesuatuset data antara dua set data
sukatan serakan untuk apabila: berdasarkan sukatan
menyelesaikan masalah a) setiap data ditukar secara seragam. kecenderungan memusat sahaja tidak
b) wujud nilai ekstrim. mencukupi.
c) sesuatu data dimasukkan atau dikeluarkan.
2.9 Membandingkan kecenderungan memusat dan serakan
antara dua set data.

Minggu 18 Peperiksaan Pertengahan Tahun


06/05 – 10/05

Minggu 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun


13/05 – 17/05
10

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 20 Peperiksaan Pertengahan Tahun


20/05 – 24/05

Cuti Pertengahan Tahun (25/05 – 09/06)


Hari Raya Aidilfitri (05/06 – 06/06)

Minggu 21 GEOMETRI KOORDINAT


10/06 – 14/06 Murid akan dibimbing untuk
1 Mencari jarak di antara dua titik. Murid akan dapat
1.1 Mencari jarak di antara dua titik dengan Gunakan Teorem Pythagoras
2 Memahami konsep menggunakan rumus. untuk mencari rumus jarak di
pembahagian tembereng garis. antara dua titik.
2.1 Mencari titik tengah di antara dua titik.
2.2 Mencari koordinat yang membahagikan
sesuatu tembereng garis dengan
3 Mencari luas poligon nisbah m : n. Terhad kepada nilai m dan n
positif sahaja.

3.1 Mencari luas suatu segitiga berasaskan Terhad kepada pengiraan


luas bentuk-bentuk geometri tertentu. masalah berangka.
3.2 Mencari luas segitiga dengan Tegaskan hubungan antara
menggunakan rumus. tertib bucu dan tanda luas.
3.3 Mencari luas sisi empat dengan Tegaskan jika luas ialah sifar,
menggunakan rumus. maka titik-titik berkenaan
adalah segaris.

Minggu 22 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Jawapan untuk hasil
17/06 – 21/06 4 Memahami dan 4.1 Menentukan pintasan-x dan pintasan-y suatu garis pembelajaran 4.4(a) dan
menggunakan konsep lurus. 4.4 (b) hendaklah dinyatakan
persamaan garis lurus. 4.2 Mencari kecerunan suatu garis lurus dalam bentuk termudah.
yang melalui dua titik. Libatkan penukaran
4.3 Mencari kecerunan suatu garis lurus persamaan garis lurus kepada
dengan menggunakan pintasan-x dan bentuk kecerunan dan bentuk
pintasan-y. pintasan.
11

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


4.4 Mencari persamaan garis lurus apabila
diberi:
a) kecerunan dan satu titik,
b) titik-titk,
c) pintasan-x dan pintasan-y.
4.5 Mencari kecerunan, pintasan-x dan
pintasan-y suatu garis lurus yang
persamaannya diberi.
4.6 Menukarkan persamaan garis lurus
kepada bentuk am.
4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua
garis lurus

Minggu 23 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat


24/06 – 28/06 5 Memahami dan 5.1 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari Tegaskan bahawa bagi garis
menggunakan konsep garis lurus selari apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan selari: M1 = M 2.
dan garis lurusserenjang. sebaliknya.

5.2 Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik


tertentu dan selari dengan garis lurus yang diberi.
5.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah serenjang
apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan Tegaskan bahawa bagi garis
sebaliknya. Serenjang: M 1 M 2 = –1.
5.4 Menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu
titik tertentu dan berserenjang dengan garis lurus yang Terbitan untuk M 1 M 2 = –1 tidak diperlukan.
diberi.
5.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan
garis lurus.

6.1 Mencari persamaan lokus yang memenuhi syarat:


6 Memahami dan a) jarak titik yang bergerak dari suatu titik tetap adalah
menggunakan konsep malar.
persamaan lokus yang b) nisbah jarak titik yang bergerak dari dua titik tetap
melibatkan jarak di antara dua titik. adalah malar.
6.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus.
12

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 24 PENYELESAIAN SEGITIGA* Murid akan dapat


01/07 – 05/07 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengesahkan petua sinus. Termasuk sudut cakah dan sudut tirus
1. Memahami dan 1.2 Menggunakan petua sinus untuk mencari sisi atau
menggunakan konsep bagi petua sinus sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga.
untuk menyelesaikan masalah. 1.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu
segitiga yang melibatkan kes berambiguiti.
1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus.

2. Memahami dan 2.1 Mengesahkan petua kosinus.


menggunakan konsep bagi petua kosinus 2.2 Menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi atau
untuk menyelesaikan masalah sudut yang tidak diketahui bagi sesuatu segitiga.
2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua kosinus.
2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus
dan petua kosinus.

Minggu 25 3. Memahami dan 3.1 Mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus ½
08/07 – 12/07 menggunakan rumus bagi luas segitiga ab sin C atau setara.
untuk menyelesaikan masalah 3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan objek tiga
dimensi.

Minggu 26 SUKATAN MEMBULAT* Murid akan dapat Bincangkan takrif bagi satu
15/07 – 19/07 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Menukarkan ukuran dalam radian kepada darjah dan radian.
1. Memahami konsep radian. sebaliknya. ”rad” ialah singkatan untuk
2.1 Menentukan: radian.
2. Memahami dan a) panjang lengkok, Libatkan sukatan dalam radian
menggunakan konsep b) jejari, yang diungkapkan dalam
panjang lengkok suatu c) sudut tercangkum di pusat bulatan sebutan π.
bulatan untuk berdasarkan maklumat yang diberi.
menyelesaikan masalah. 2.2 Mencari perimeter tembereng suatu bulatan.
2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang
lengkok.
13

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 27 3. Memahami dan 3.1 Menentukan: S = r


22/07 – 26/07 menggunakan konsep luas sektor suatu a) luas sektor, Perimeter bagi tembereng
bulatan untuk menyelesaikan masalah. b) jejari, 
c) sudut tercangkum di pusat bulatan = 2r sin + r
2
berdasarkan maklumat yang diberi.
3.2 Mencari luas tembereng suatu bulatan. 1 2
A= r 
3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor. 2

Nisbah trigonometri: sin  , cos  , tan 


bagi segitiga bersudut tegak.

Minggu 28 PEMBEZAAN Murid akan dapat Idea had sesuatu fungsi boleh
29/07 – 02/08 Murid akan dibimbing untuk 1.1 Menentukan nilai sesuatu fungsi apabila dillustrasikan melalui graf.
1. Memahami dan pembolehubahnya menghampiri suatu nilai tertentu.
menggunakan konsep 1.2 Mencari kecerunan perentas yang Konsep terbitan pertama
kecerunan bagi sesuatu menghubungkan dua titik pada sesuatu sesuatu fungsi diterangkan
lengkung dan pembezaan. lengkung. sebagai tangen kepada
1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi y f sesuatu lengkung dan boleh
xsebagai kecerunan tangen kepada graf tersebut. diilustrasikan melalui graf.
1.4 Mencari terbitan pertama bagi polinomial dengan
menggunakan prinsip pertama. Terhad kepada
1.5 Mendeduksikan rumus terbitan pertama bagiFungsiy y axn;
axn secara aruhan a, n ialah pemalar, n = 1, 2, 3...
Tatatanda f xadalah
setara dengan dy/dx
apabila y f x.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat


2. Memahami dan 2.1 Menentukan terbitan pertama bagi Hadkan kes-kes dalam Hasil
menggunakan konsep Fungsi y axn dengan menggunakan rumus. Pembelajaran 2.7 hingga 2.9
terbitan pertama bagi fungsi polinomial 2.2 Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsi y axn
untuk untuk nilai x yang diberi. kepada petua yang
menyelesaikan masalah. 2.3 Menentukan terbitan pertama bagi sesuatu fungsi diperkenalkan dalam 2.4
yang melibatkan: hingga 2.6.
14

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


a) penambahan, atau
b) penolakan sebutan-sebutan algebra.
2.4 Menentukan terbitan pertama hasil darab dua polinomial
2.5 Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua
polynomial

Minggu 29 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat


05/08 – 09/08 2. Memahami dan 2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan Tegaskan penggunaan terbitan pertama bagi
menggunakan konsep menggunakan petua rantai. menentukan titik pusingan.
terbitan pertama bagi fungsi polinomial 2.7 Menentukan kecerunan tangen kepada sesuatu
untuk menyelesaikan masalah. lengkung pada suatu titik. Tidak termasuk titik lengkok balas.
2.8 Menentukan persamaan tangen kepada sesuatu
lengkung pada suatu titik. Terhad kepada dua
2.9 Menentukan persamaan normal kepada sesuatu pembolehubah sahaja
lengkung pada suatu titik.
3. Memahami dan menggunakan konsep
nilai maksimum dan nilai minimum untuk 3.1 Menentukan titik pusingan pada suatu lengkung.
menyelesaikan masalah. 3.2 Menentukan sama ada sesuatu titik pusingan adalah
titik maksimum atau titik minimum.
3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai
maksimum atau nilai minimum.
4. Memahami dan menggunakan konsep
kadar perubahan untuk menyelesaikan 4.1 Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang
masalah. terhubung.

Cuti Pertengahan Penggal 2 (10/08 – 18/08)


Hari Raya Aidiladha (10/08)
15

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 30 5. Memahami dan 5.1 Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu kuantiti Terhad kepada tiga pembolehubah sahaja.
19/08 – 23/08 menggunakan konsep 5.2 Menentukan nilai hampir dengan menggunakan
perubahan kecil dan pembezaan.
penghampiran untuk
menyelesaikan masalah.
6.1 Menentukan terbitan kedua bagi fungsi Tidak termasuk kes yang
6. Memahami dan y f x. melibatkan perubahan
menggunakan konsep 6.2 Menentukan sama ada titik pusingan sesuatu lengkung peratusan.
terbitan kedua untuk adalah maksimum atau minimumdengan menggunakan
menyelesaikan masalah. terbitan kedua.

Minggu 31 ULANGKAJI: Murid akan dapat


26/08 – 30/08 Fungsi Menyelesaikan masalah yang melibatkan topik Fungsi Libatkan pelbagai aras soalan termasuk KBAT

Minggu 32 ULANGKAJI: Murid akan dapat


02/09 – 06/09 Persamaan Serentak Menyelesaikan masalah yang melibatkan topik Persamaan Libatkan pelbagai aras soalan termasuk KBAT
Serentak

Minggu 33 ULANGKAJI: Murid akan dapat


09/09 – 13/09 Fungsi Kuadratik Menyelesaikan masalah yang melibatkan topik Fungsi Libatkan pelbagai aras soalan termasuk KBAT
Persamaan Kuadratik Kuadratik dan Persamaan Kuadratik

Minggu 34 ULANGKAJI: Murid akan dapat


16/09 – 20/09 Sukatan Membulat Menyelesaikan masalah yang melibatkan topik Sukatan Libatkan pelbagai aras soalan termasuk KBAT
Membulat

Minggu 35 ULANGKAJI: Murid akan dapat


23/09 – 27/09 Statistik Menyelesaikan masalah yang melibatkan topik Statistik Libatkan pelbagai aras soalan termasuk KBAT
16

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 36 ULANGKAJI: Murid akan dapat


30/09 – 04/10 Penyelesaian Segitiga Menyelesaikan masalah yang melibatkan topik Nombor Libatkan pelbagai aras soalan termasuk KBAT
Nombor Indeks Indeks

Minggu 37 Peperiksaan Akhir Tahun


07/10 – 11/10

Minggu 38 Peperiksaan Akhir Tahun


14/10 – 18/10

Minggu 39 Peperiksaan Akhir Tahun


21/10 – 25/10

Minggu 40 PEMBELAJARAN BERASASKAN Murid akan dapat


28/10 – 01/11 PROJEK .1 Mentakrif masalah/situasi yang dikaji. Tegaskan penggunaan Kaedah Polya dalam
(Project Based Learning) proses penyelesaian masalah.
1.2 Menyatakan konjektur yang relevan.
Gunakan sekurang-kurangnya dua strategi bagi
Minggu 41 1.3 Menggunakan strategi penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah.
04/11 – 08/11 menyelesaikan masalah.

1.4 Mentafsir dan membincangkan keputusan.


Beri penekanan kepada penaakulan dan
Minggu 42
1.5 Membuat kesimpulan dan/atau pengitlakan keberkesanan komunikasi dalam matematik.
11/11 – 15/11
berdasarkan penilaian kritis terhadap keputusan dalam 1.4.

1.6 Menghasilkan laporan bertulis secara sistematik dan


Minggu 43 menyeluruh.
18/11 – 22/11

Cuti Akhir Tahun (23/11/19 – 01/01/2020)


* Penerapan PdP secara modular