You are on page 1of 3

Quiz 3 Sibika 3rd quarter

A. Tukuyin ang sangay ng pamahalaan na nilalarawan ng mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang E
kung ito ay tumutukoy sa Tagapagpaganap o Ehekutibo , L kung ito ay tumutukoy sa Tagapagbatas o
Lehislatura at H kung ito ay tumutukoy sa Tagapaghukom o Hudikatura.

_____1. Ang pangalan ng pinuno ng sangay na ito ay Punong Mahistrado.

_____2. Ang sangay na ito ang naglalabas ng mga kautusan bilang dagdag sa mga batas katulad ng
Executive Order, Executive Proclaimation at Admistrative Order.

_____3. Ito ang nag-aapruba ng taunang badyet ng pamahalaan.

_____4. Ang sangay na ito ang naatasan magpaliwanag ng mga batas.

_____5. Ang sangay na ito ay tinatawag na “Bicameral”.

_____6. Sa sangay na ito ang 15 miyembro ay hinirang ng Pangulo.

_____7. Ang sangay na ito ang gumagawa ng Pambansang batas, Ordinansa at KAutusang Pambarangay.

_____8. Nabibilang sa sangay na ito ang mga party list tulad ng Akbayan, Gabriela at Bayan Muna.

_____9. Ang sangay na ito ang nagpapatupad ng mga batas

_____10. Ang sangay na ito ang nakakapagkansela ng deklarasyon ng Pangulo ng Batas Militar.

_____11. Ang sangay na ito ay may kapangyarihan dinggin at lutasin ang mga sigalot at suliranin ng mga
mamamayan.

_____12. Ang sangay na ito ay binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Gabinete.

_____13. Ito ang sangay na lumilitis at magpapasiya sa mga kaso ng pagsasakdal laban sa Pangulo,
Hukom ng Kataas-taasang Hukuman at KAgawan ng Komisyong Konstitusyonal.

_____14. ANg sangay na ito ay binubuo ng Senado at Kamara.

_____15. Nakasulat sa Seksyon I, Artikulo VIII ng Saligang Batas 1987 ang pagtatag ng sangay na ito.

B. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap at tukuyin kung tama ang sinasaad nito. Kung ito ay mali,
isulat sa patlang ang wastong salita na makakapagwasto ng pangungusap.

_______________________1. Ang Senado ay binubuo ng 24 na Senador.

_______________________2. Ang pangulo ay maaaring matanggal sa posisyon sa pamamagitan ng

voting process kung siya ay lumabag sa Konstitusyon.

_______________________3. Ang mga kagawad ng Korte Suprema ay magreretiro sa edad na 70 na

gulang.

_______________________4. Ang Gabinete ang maaaring pumalit sa Pangulo kung ito ay namatay.
______________________5. Nahahalal ang 12 senador kada 13 taon upang hindi maantala ang pagpasa

ng batas.

______________________6. Ang bilang ng party list sa kamara ay 500.

______________________7. Ang pangulo ang maaaring magdeklara ng digmaan.

______________________8. Ang Kongreso ang magpapatunay at magpapatoo at magbibilang ng boto

para sa Pangulo.

______________________9. Hindi maaaring arestuhin ang isang kagawad ng Kongreso habang may

sesyon ang Kongreso.

______________________10. Ang Kagawarang Panghukuman ay binubuo ng 15 mahistrado na hinirang

ng Pangulo sa pagsang-ayon ng Komisyon ng Paghirang.

______________________11. 18 na bituin ang makikita sa Sagisag ng Kapulungan ng Kinatawan.

______________________12. Ang Pangulo lamang ang makakapagsuspinde ng Writ of Habeas Corpus

sa loob ng 60 araw.

______________________13. Ang Pangulo, PAngalawang Pangulo at Senador ay manunungkulan sa

loob ng 6 na taon.

______________________14. Ang Korte Suprema ang may kapangyarihan na aprubahan ang paghirang

ng tungkulin na ginagawa ng Pangulo sa pamamagitan ng Komisyon ng

PAghirang.

______________________15. Ang party list ay binubuo ng mga sector ng lipunan upang mabigyan ng

representasyon ang lahat sa paggawa ng batas.

______________________16. Ang sagisag ng Pangulo ay may makikitang timbangan at may 2 tableta na

naglalarawan ng sampung utos ng Diyos.

______________________17. Napapanatili ang checks and balances sa bawat sangay sa pamamagitan

ng pantay-pantay ang halaga at pagiging malaya ng bawat sangay sa

isa’t isa.

______________________18. Ang mababang kapulungan ay binubuo ng mga kagawaran na

pinamamahalaan ng isang kalihim at ng mga katulong na kalihim.

______________________19. Ang pangulo ang makakapagharap ng pambansang budget sa Kongreso.

______________________20. ANg pangalan ng kasalukuyang pangulo ng Pilipinas ay Roberto Duterte.