You are on page 1of 3
Quiz 2 – Sibika Quarter 3 A. Tukuyin ang tungkuling nilalarawan ng bawat salita. Isulat sa patlang ang mga titik ng bawat tungkulin gamit ang batayan sa ibaba. a. Pangalagaan at panatilihin ang katahimikan ng bansa b. Pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa c. Pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan _____1. Pagpapatupad ng repormang pansakahan _____2. Tama at masusing paglinang ng likas na yaman ng bansa _____3. Pagtakda ng batas sa makatarungang paggamit ng karapatang pantao _____4. Pagsigurado sa pagtupad ng mga batas _____5. Pagpapaunlad ng Sistema ng edukasyon ng mamamayan _____6. Pangangalaga sa kalayaan ng bansa _____7. Pagsasagawa ng tamang programa ng industralisasyon _____8. Pagpapaunlad ng transportasyon _____9. Pagpapatupad ng akmang parusa sa mga nalabag na batas _____10. PAgtaguyod ng pandaigdigang kalakalan _____11. Pagbibigay ng libreng bakuna, gamot at abot-kayang serbisyong pangkalusugan _____12. Pagbibigay ng maayos na modo ng komunikasyon _____13. Panatilihin na maayos na pakikipag-ugnayan panlabas sa ibang bansa _____14. Sinisiguradong di nahuhuli sa modernisasyon _____15. Pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa mamamayan _____16. Pagbibigay ng mga diskwento sa mga senior citizen at beterano _____17. PAgbibigay ng mga scholarship sa mga estudyante _____18. Pagbubukas ng mga oportunidad upang makapagtayo ng maliit na negosyo _____19. Libreng edukasyon sa lahat _____20. Maayos na kapulisan B. Magbigay ng 5 mga namumuno sa bansa. 1. 2. 3. 4. 5. C. Iguhit ang mga antas ng pamahalaan at tukuyin ang pangalan ng pinuno nito. D. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay naglalarawan sa pamahalaan ng Pilipinas. Lagyan ng tsek ang patlang kung ito ay tumutukoy sa pamahalaan ng Pilipinas at palitan ang nakasalungguhit upang itama ang pangungusap. _______________________1. Ang pagpili ng mga pinuno sa pamahalaan ay ginagawa sa pamamagitan ng Jack n Poy. ________________________2. Ang pamahalaang panlalawigan ay pinamumunuan ng gobernador, bise-gobernador at board members. ________________________3. Nasa kamay ng taong-bayan ang tunay na kapangyarihan at awtoridad. ________________________4. Ang pinakamaliit nay unit ng pamahalaan ay lungsod. ________________________5. Ang Sangay na Tagapagbatas ay nagpapatupad ng batas ng bansa. ________________________6. Pamahalaang Demokrasya ang uri ng pamahalaan ng Pilipinas. ________________________7. Ang mga pagbabago ay maaring makamit sa pamamagitan ng dahas. ________________________8. Ang hudikatura ay ang sangay na may kapangyarihang dinggin at lutasin ang mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. ________________________9. Ang ating pamahalaan ay perpekto at ideyal sa lahat ng uri ng pamahalaan. ________________________10. Ang pamahalaan ay institusyong nagpapatupad ng adhikain ng bansa para sa mamamayan. ________________________11. Ang pinuno ng pamahalaang panglungsod ay ang konsehal. ________________________12. Ang ehekutibo ay binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga gabinete. ________________________ 13. Ang Sangay Tagapagbatas ay tinatawag ding lehislatura. ________________________14. Ang lehislatura ay nasa kamay ng Korte Suprema at sa Mababang Hukuman. ________________________15. Binubuo ng Senado at Kapulungan ng Kinatawan ang Sangay na Tagapagbatas. _________________________16. Ang pagbibigay ng parusa sa mga taong nagkasala ay dapat naayon sa batas. _________________________17. Sa pamahalaang demokratiko, ang mamamayan ay walang karapatang makialam o makibahagi sa pagpapatakbo ng pamahalaan. _________________________18. Walang limitasyon ang kapangyarihang taglay ang mga pinuno. _________________________19. May limang sangay na bumubuo sa ating pamahalaan. ________________________20. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay sentralisado at may sistemang presidensyal.