You are on page 1of 30

MASALAH INVENTIF MESTI ADA PERCANGGAHAN.

• Penentuan kaedah penyelesaian masalah inven


inventif
tif secara
pemisahan digunakan untuk menentukan pilihan
sama ada kaedah pemisahan ruang atau kaedah
pemisahan masa.
1.3 PERCANGGAHAN FIZIKAL
• Mengen
Meng enal
al pa
past
stii pe
perrca
cang
ngga
gaha
han
n fi
fizi
zik
kal ia
iala
lah
h kea
eada
daan
an yan
angg
berlaw
berlawana
anann an
anta
tarara sat
satu
u den
denga
gann ya
yang
ng lai
lain
n ya
yang
ng dip
diperl
erluk
ukan
an dal
dalam
am
suatu
suatu obj
objek.
ek.
• Perc
Percan
angg
ggah
ahan
an Fi
Fizi
zik
kal ad
ada
a 2 ia
iait
itu:
u:
1. Pemisa
Pemisahan
han Rua
Ruang
ng
2. Pemi
Pemisah
sahan
an Mas
Masa
a
• Adaka
Adakah
h pe
perc
rcangg
anggaha
ahan
n ber
berlak
laku
u pad
pada
a mas
masa
a ya
yang
ng sam
sama?
a?
Jika Y
 YA
A : Pe
Pemisah
misahanan
anan Ruan
Ruang
g
Jika TIDAK : Pemi
Pemisah
sahan
an Mas
Masa
a
Penen
enentua
tuan
n Kaed
Kaedahah Pen
eny
yele
elesai
saian
an Mas
Masala
alah
h
Inv
Invent
entif
if Seca
Secara
ra Pemi
emisah
sahan
an
Obje
Objek
k Perrca
Pe cang
ngggah
ahan
an Contoh situa
uassi Soalan Pene
Soa nen
ntuan Jenis
Fizikal Kaedah Pemisahan kaedah
Ruang / Masa pemisahan
ruang/
masa
Kerusi Tinggi lawan Ker
erus
usii pe
perl
rlu
u ti
ting
nggi
gi Adakah
Adak ah ker
erus
usii pe
perl
rlu
u ti
ting
nggi
gi Ruang
rendah untuk
untu k mur
muridid yang dan
da n ren
enda
dahh pa
pada
da ma
masa
sa
ting
tinggi
gi da
dann pe
perl
rlu
u yang sama? Jaw apan ; YA
Jawapan
renda
re ndahh un
untuk
tuk ker
erana
ana te
terd
rdapa
apatt mur
muridid
murid rendah yang berlainan
berlainan ketin
etinggian
ggian
di dalam
dalam kela
elass

Khemah Besar lawan Khemah pe


Khemah perlu
rlu Adakah
Adak ah kh
khem
emah
ah pe
perl
rlu
u Masa
Kecil besar
bes ar sem
semasa
asa besa
be sarr da
dan
n kec
ecil
il pa
pada
da
diguna
dig unaka
kan
n dan masa yang sama?
perl
pe rlu
u kec
ecil
il se
sema
masa
sa Jawapan; TIDAK kerana
disimpan khema
khemah h dig
diguna
unakakan
n dan
disimp
disimpanan pad
padaa mas
masaa yan
yang
g
berlainan
1.3
.3.1
.1 Men
Menge gen
nal pas
asti
ti da
dan
n
menga
menganal
nalisi
isiss Per
ercan
cangg
ggaha
ahann Fiz
Fizik
ikal
al
• Mengenalpasti percanggahan fizikal ialah keadaan yang
berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam
suatu objek.
• Contoh : Percanggahan Fizikal Meja

Parameter Percanggahan FIZIKAL


Saiz Besar - kecil
Beban Berat - Ringan
Ketinggian Tinggi  – rendah
CONTOH PEMISAHAN
PEMISAHAN RUANG
• Situ
Situas
asii : Mi
Minu
numa
man
n yan
ang
g pa
pana
nass da
dala
lam
m ca
cawa
wan
n ker
erta
tass
• Minu
Minuma
man
n pe
perl
rlu
u pa
pana
nass di da
dala
lam
m ca
caw
wan
• Badan
Badan ca
caw
wan pe
perl
rlu
u se
seju
juk
k di lu
luar
ar un
untu
tuk
k me
memu
muda
dahk
hkan
an
pengguna
pengguna meme
memegan
gang.
g.
• Cadang
Cadangan
an Pri
Prinsi
nsip
p In
Inven
ventif
tif::
1. Segmentation (Pembahagian)
2. Taking Out (Pengekstrakan)
3. Local
Local Quality
Quality (Kualiti setempa
setempat)
t)
4. Nested Doll (Penyarangan)
5. Flex
Flexibl
ible
e Shell
Shell / Thin
Thin Fi
Film
lm (File
(Filem
m ni
nipis
pis dan ca
cangk
ngker
erang
ang bo
boleh
leh
lentur)
6. Intermediary *( Pengantara)
7. As
Asyme
ymetry
try (Ti
(Tidak
dak Sim
Simetr
etri)
i)
PENYELESAIAN??

Adakah percanggahan berlaku pada masa yang

sama ?
CONTOH PEMISAHAN MASA
• Situasii : Khe
Situas Khemah
mah ya
yang
ng di
digun
gunak
akan
an sem
semasa
asa
perkhemahan
• Semasa
Semasa di
digu
guna
nakkan
an,, khe
khema
mahh pe
perl
rlu
u be
besa
sarr un
untu
tuk
k
menamp
menampunung
g ra
ramai
mai pepengg
ngguna
una..
• Selesaii per
Selesa perkhe
khemah
mahan,
an, kh
khema
emah
h bol
boleh
eh dil
dilip
ipat
at
sehi
sehing
nggga kec
ecil
il da
dan
n bo
bole
leh
h di
dimu
muat
atk
kan da
dala
lamm be
beg.
g.
• Cadang
Cadangan
an Pri
Prinsi
nsip
p In
Inven
ventif
tif::
1. Kedinamikan
2. Tindak
Tindakan
an aw
awal
al
3. Tind
Tindaka
akan
n berk
berkala
ala
4. Tindakan
Tindakan kete
eterlalu
rlaluan
an
5. Peng
Pengemban
embangan
gan term
terma
a
6. Pemb
Pembuan
uanga
gan
n dan pe
pemul
mulih
ihan
an
7. Tind
Tindaka
akan
n bert
berterus
erusan
an yan
yang
g berf
berfaedah
aedah
PENYELESAIAN??

Adakah percanggahan berlaku pada masa yang

sama ?
1.3.2 Menca
Mencadang
dangkan
kan Pemil
emilihan
ihan
Prins
Prinsip
ip In
Inv
vent
entif 
if 

KERETA OKU
PRINSIP INVENTIF YANG DIPILIH
DIPILIH
ADALAH
ADALAH …..
…..
1.3.2 Menca
Mencadang
dangkan
kan Pemil
emilihan
ihan
Prins
Prinsip
ip In
Inv
vent
entif 
if 

BEKAS MAKANAN MURID


PRINSIP INVENTIF YANG DIPILIH
DIPILIH
ADALAH
ADALAH …..
…..
1.3.2 Menca
Mencadang
dangkan
kan Pemil
emilihan
ihan
Prins
Prinsip
ip In
Inv
vent
entif 
if 

ANTENA RADIO / KERETA


PRINSIP INVENTIF YANG DIPILIH
DIPILIH
ADALAH
ADALAH …..
…..
1.3.2 Menca
Mencadang
dangkan
kan Pemil
emilihan
ihan
Prins
Prinsip
ip In
Inv
vent
entif 
if 

KAPSUL UBAT
PRINSIP INVENTIF YANG DIPILIH
DIPILIH
ADALAH
ADALAH …..
…..
1.3.2 Menca
Mencadang
dangkan
kan Pemil
emilihan
ihan
Prins
Prinsip
ip In
Inv
vent
entif 
if 
• Asaln
Asal nya han
anyya ad
adaa ja
jamm saku
saku sasaha
hajja, wak
wakttu peran ang
g dunia 1,
pilo
pilott su
susa
sah
h na
nak
k te
teng
ngokok ma
masa
sa kl
klu
u gu
guna
na ja
jam
m sak
saku,
u, ma
makka
dita
ditamb
mbahahkkan ran
anta
taii at
atau
au ku
kuli
lit,
t, ma
makka ja
jadi
di la
lah
h ja
jam
m ta
tang
ngan
an
seperti yg ada hari ni ...
• Tam
amba
baha
han
n ran
anta
taii at
atau
au kul
ulit
it kep
epad
adaa ja
jam
m sa
saku
ku me
meru
rupa
paka
kan
n
perm
permis
isah
ahan
an ru
ruan
angg at
atau
au pe
pemi
misa
saha
han
n ma
masa
sa?
?
PRINSIP INVENTIF YANG DIPILIH
DIPILIH
ADALAH
ADALAH …..
…..
1.3.2 Menca
Mencadang
dangkan
kan Pemil
emilihan
ihan
Prins
Prinsip
ip In
Inv
vent
entif 
if 
• Mesin
Mesin air cow
coway
ay
• Air pan
Air panas
as da
dann ai
airr sej
sejuk
uk pe
perl
rlu
u di
diis
isii
dlm ma
masa
sa yg sa
sama
ma
• Ten
entu
tukkan sa
sama
ma adadaa ia me
meru
rupa
pakkan
pemi
pe misah
sahan
an ru
ruan
angg at
atau
au pe
pemi
misa
saha
hann
masa?
masa ? Apaka
Apakah h pri
prinsi
nsip
p In
Inve
vent
ntif 
if 
yang
yang digun
digunapa
apaka
kaii / sesuai
sesuai de
deng
nganan
masala
mas alah
h di atas
atas?
?
PRINSIP INVENTIF YANG DIPILIH
DIPILIH
ADALAH
ADALAH …..
…..
LATIHAN
LATIHAN DALAM KUMPULAN
• Berikan cadangan 2 contoh masalah
inventif melibatkan pemisahan ruang
dan pemisahan masa.
• Gunakan kaedah pembelajaran
SHARE-N-TURN dalam aktiviti ini.
• Sediakan jawapan bagi setiap contoh
yang anda beri.
Sena
Senarrai
aika
kan
n pr
prin
insi
sipp in
invven
enti
tiff ba
bagi
gi pe
perrca
cang
ngga
gaha
han n fi
fizi
zika
kall
pemi
pe misa
saha
han
n ma
masasa denga
dengan n pr
prin
insi
sip
p in
invven
enti
tiff ba
bagi
gi
perrca
pe cang
ngga
gaha
hann fiz
fizik
ikal
al pe
pemi
misasaha
han n ru
ruan
angg se
sert
rtaa be
beri
rika
kan
n
cont
contoh
oh ob
obje
jekk ba
bagi
gi se
seti
tiap
ap pr
prin
insi
sip.
p.
Prinsip Inventif  Contoh Prinsip Inventif  Contoh
bagi bagi
percanggahan percanggahan
fizikal fizikal
pemisahan pemisahan
masa ruang
UJIAN PERCANGGAHAN MASA
Masa Adakah
Adak ah te
terd
rdap
apat
at pe
peru
ruba
baha
hann pa
pada
da Percanggahan
Cirii Par
Cir arame
ameteterr paramet
parameter
er fiz
fizik
ikal?
al? Fizikal
Fizikal
Sebelum Semasa Selepas
dilanggar dilanggar dilanggar
Warn
arnaa ka
kaki
ki Tidak Tidak Tidak Pemisahan
meja
meja (g
(gel
elap
ap)) ruang
Ketinggi
Ketinggian
an ka
kaki
ki Tidak Tidak Tidak Pemisahan
meja
me ja (p
(pen
endek
dek)) ruang
Kedudukan Tidak Tidak Tidak Pemisahan
kaki meja ruang
(terbuka)
1.3.3 Menjus
Menjustifik
tifikasi
asi cadan
cadangan
gan
peruba
perubahan
han re
reka
kaben
bentuk
tuk ber
berdas
dasark
arkan
an
pemi
pemili
liha
han
n pr
prin
insi
sip
p in
inv
ven
enti
tif 

Obje
Objek
k Per
erca
cang
ngggah
ahan
an Contoh si
sittuasi Soalan Penentuan Jenis
Fizikal Kaedah Pemisahan kaedah
Ruang / Masa pemisahan
ruang/
masa
Meja Berat la
lawan Meja pe
Meja perl
rlu
u be
berrat Adakah
Adak ah me
meja
ja pe
perl
rlu
u be
berrat MASA
ringan untuk dan
dan ri
ring
ngan
an pa
pada
da ma
masasa
menampung yang sama? Jawa
Jawapan
pan ;
beba
be ban
n ya
yang
ng TIDAK kererana
ana me
meja
ja
ban
ba nya
yak
k da
dann pe
perl
rlu
u digunaka
digun akan
n untu
untukk
ringa
ringan
n un
untuk
tuk mena
me namp
mpun
ung
g be
beba
bann da
dann
mudah
muda h diali
dialihka
hkann dialih
dialihka
kann pad
padaa mas
masa a yang
yang
berlainan
Cada
Cadang
ngan
an peru
ruba
bah
han reka be
bent
ntu
uk 

Prinsip Inve
Inventif 
ntif  Cadangan Perubahan Reka
yang Dipilih Bentuk
Kedinamikan A – Ka
Kaki
ki me
meja
ja bo
bole
leh
h di
dita
tangg
nggal
alka
kann
dari
da ripa
pada
da can
antu
tuma
man n de
deng
ngan
an mu
mukka me
meja
ja
yang
yang men
menggu
ggunanaka
kann kon
onse
sep
p ik
ikat
atan
an sk
skru
ru
bole
bo leh
h pa
pasa
sang
ng bu
buk
ka

B – Mem
emas
asan
ang
g rod
oda
a pa
pada
da hu
huju
jung
ng kak
akii
meja
me ja ag
agar
ar mudah
mudah di
dige
gera
rakk
kkan
an..
1.3.4 Men
1.3.4 Mengh
ghasi
asilk
lkan
an Lak
Lakar
aran
an Pr
Produ
oduk 

berfo
berfok
kusk
uskan
an Bah
Bahagi
agian
an yang Mempun
Mempuny yai
masala
mas alahh In
Inv
vent
entif 
if 
Aktiivi
Akt viti
ti Kum
umpul
pulan
an
STANDARD PRESTASI BAB 1