You are on page 1of 31

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Věnujte
pozornost všem varováním a upozorněním.

1. Instalujte elektrické spotřebiče vždy v blízkosti zásuvky a zajistěte, aby zásuvka byla
snadno přístupná.
2. Umístěte napájecí kabely tak, aby nebyly nikomu v cestě. Nestavte na napájecí kabely
žádné předměty.
3. Instalujte zařízení na stabilní povrch. Zařízení by mohlo z nestabilního povrchu
spadnout a přivodit někomu zranění.
4. Neumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo, na topná tělesa, nebo v blízkosti jiných
elektrických spotřebičů, které mají velkou spotřebu proudu.
5. Počítače a jejich příslušenství jsou často opatřeny otvory pro chlazení. Nezakrývejte
tyto otvory, aby nedošlo k přehřívání zařízení.
6. Při připojování zařízení se ujistěte, že napájecí proud odpovídá specifikaci výrobce.
7. Jestliže Váš počítač několik dní nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky, aby se předešlo
jeho poškození v důsledku případných nárazových proudů v síti.
8. Chraňte Váš elektrický spotřebič před vlhkostí.
9. Před čištěním vždy odpojte zařízení ze zásuvky. Nepoužívejte k čištění tekuté nebo
sprejové čistící prostředky – použijte navlhčený hadřík.
10. Nikdy nelijte do otvorů v počítači žádné tekutiny; mohlo by dojít ke zkratu, požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
11. Udržujte prostor kolem počítače čistý od prachu, kouře a dalších nečistot.
12. Nikdy neotevírejte skříňku této diskové mechaniky. Mechanika by měla být z
bezpečnostních důvodů otevřena pouze kvalifikovaným technikem.
13. Mechanikou netřeste, nebo ji neupusťte na zem.
14. V případě, že se stane jedna z následujících věcí, nechte mechaniku prohlédnout
odborníkem:
(a) Dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
(b) Do zařízení se dostala tekutina.
(c) Zařízení bylo vystaveno vysoké vlhkosti.
(d) Zařízení dobře nepracuje nebo není možné přivést jednotku do provozu podle
pokynů v návodu k použití.
(e) Zařízení spadlo a došlo k jeho poškození.
(f) Zařízení jeví zřejmé známky poškození.
15. V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VIDITELNÉHO A
NEVIDITELNÉ LASEROVÉHO OZÁŘENÍ TŘÍDY 3B – ZABRAŇTE
OZÁŘENÍ LASEROVÝM PAPRSKEM
16. NESKLADUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VYŠŠÍ NEŽ 60°C
(140°F). Vysoká teplota může zařízení poškodit.
17. Hladina hluku v místě uživatele podle normy IEC704-1:1982 se rovná nebo je nižší než
70 dB (A).

1
ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VÝSTRAHA: Nesnažte se mechaniku


otevřít. Při odstranění krytu můžete
být vystaveni škodlivému záření a
vysokému napětí. Při poruše vraťte
nefungující jednotku prodejci, u
kterého byla zakoupena.
• Pro přepravu mechaniky nebo pro její zaslání do opravy, použijte původní balení.
Originální balení bylo navrženo a testováno, aby poskytovalo mechanice ochranu v
náročných podmínkách.
• Udržujte Vaše CD a DVD disky čisté. Očištění disku suchým bezprašným hadříkem před
vypalováním přispěje ke kvalitě záznamu.
• Zákony o autorských právech regulují v každé zemi podmínky kopírování chráněných děl.
Osoba používající toto zařízení, může být stíhána pro neoprávněné kopírování chráněných
děl.
• Kopírování dat bude úspěšnější, když data budou uložena na pevném disku místo
používání režimu přímého načítání z jedné diskové jednotky na druhou tzv. "copy on the
fly mode". Proto doporučujeme, aby si uživatel rezervoval na pevném disku dostatečný
prostor pro zrcadlový obraz disku (nejméně 650MB pro CD; 5GB pro DVD; a pokud
Vaše disková jednotka podporuje technologii Double Layer DVD+R nebo Dual Layer
DVD-R, budete potřebovat nejméně 9 GB).

2
ČESKY

OBSAH
ÚVOD
Co lze dělat s vypalovací mechanikou DVD …............................................. 5
Kompatibilita formátů ................................................................................…6
Podporované režimy nahrávání .................................................................. .6

Konfigurace systému
Systémové požadavky pro rozhraní USB 1.1......................................7
Dodatečné požadavky na rozhraní USB 2.0 ......................................... ........7

Vlastnosti a ovládání
Přední panel ............................................................................................. ...8
Zadní panel ................................................................................................. .9

INSTALACE
Uživatelé usb 2.0………………………............................................................10
Instalace vypalovací mechaniky DVD......................................................... 11
Instalace mechaniky ................................................................................... 12

OBSLUHA
Instalace ovladače a softwaru............................................................... 13
Užívání vypalovací mechaniky DVD ........................................................... 13
Instalace softwaru ........................................................................................ 13

Vkládání a vyjímání disku ...................................................................... .14

Záznam a přehrávání
Záznam na disky CD & DVD ....................................................................... 15
Přehrávání disků DVD ................................................................................. 15
Přehrávání regionálně kódovaných DVD .................................................... 15
Software a návod k použití .......................................................................... 15

Doporučená média pro nahrávání a přepisování ..................... 16

Průvodce uživatele zařízení SecurDisc


Co je to SecurDisc? ……………………………………...………………………17
Požadavky pro SecurDisc………………………………..………………………17
Podpora formátu médií a souborů………………………………………………18

3
ČESKY

Tvorba a vstup na disk SecurDisc................................................................22


Časté dotazy................................................................................................25

Průvodce uživatele pro SmartErase


Vlastnosti SmartErase.................................................................................27
Požadavky pro SmartErase.........................................................................27
Formáty médií podporované se SmartErase...............................................28
Jak používat aplikaci SmartErase................................................................29
Časté dotazy................................................................................................30

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problémy při čtení disku ............................................................................ 31
Problémy při záznamu ............................................................................... 33

4
ČESKY

ÚVOD
Tato DVD vypalovačka poskytuje profesionální kvalitu při přehrávání, nahrávání a přepisování
disků DVD a CD. Podporuje technologii Running OPC (ROPC) a režim Windows Plug & Play.
Kromě toho je jednotka vybavena technologií “buffer underrun protection”, která umožňuje,
aby nedocházelo k chybám při nahrávání a abyste mohli během vypalování disku pokračovat v
práci s jinými aplikacemi. Pomocí internetového připojení lze aktualizovat vnitřní operační
systém mechaniky, aniž byste myseli demontovat její kryt.

POZNÁMKA: Maximální rychlosti pro zápis a čtení dat mechaniky jsou vyznačeny na
originálním balení.

Co lze dělat s vypalovací mechanikou DVD


Zaznamenávat data nebo audio na nahrávací nebo přepisovací disky DVD nebo CD.
Ukládat fotografie na nahrávací nebo přepisovací disky DVD nebo CD.
Nahrávat video nebo prezentace diapozitivů na disky DVD+R, DVD+RW, DVD-R
nebo DVD-RW.
Archivovat obrázky nebo video na disky DVD nebo CD.
Přehrávat disky DVD+R, DVD+RW, DVD-R nebo DVD-RW.
Přehrávat hudební disky CD.
Přehrávat filmy ve formátu VCD & DVD.
Používat interaktivní referenční materiál uložený na discích DVD.
Připravit matrici softwarových programů na discích DVD nebo CD.

Funkce DVD:
Záznam na disky DVD+R a DVD-R (nahrávací DVD)
Záznam na disky DVD+RW a DVD-RW (přepisovací DVD)
Čtení disků DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R9 a
DVD-R9.
Záznam na dvouvrstvé disky double-layer DVD+R (nahrávací DVD+R9) a dual-
layer DVD-R (nahrávací DVD-R9)*
Čtení nebo zápis na disky DVD-RAM*

Funkce CD:
Záznam na disky CD-R (nahrávací CD)
Záznam na disky CD-RW (přepisovací CD) ultra vysokou rychlostí
Čtení disků CD-ROM, CD-R, CD-RW a CD-DA (audio)

5
ČESKY

Kompatibilita formátů
DVD záznam: DVD+R Verze 1.3, DVD+R9 Verze 1.0 (pouze pro mechaniky podporující
záznam na dvouvrstvých discích double-layer DVD+R), DVD-R9 Verze 3.0 (pouze pro
mechaniky podporující záznam na discích dual-layer DVD-R), DVD+RW Verze 1.3, DVD-R
Verze 2.1 a DVD-RW Verze 1.2, DVD-RAM verze 2.2 (pouze pro mechaniky podporující
přepisování na discích DVD-RAM)

DVD čtení: DVD-ROM single/dual layer (PTP, OPT), DVD-R, DVD+R, DVD+R9, DVD-R9,
DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (pouze pro mechaniky podporující čtení na discích DVD-
RAM)

CD záznam: Orange Book část 2 CD-R svazek 1, část 2 CD-R svazek 2 Multi Speed, část 3
CD-RW svazek 1 Low Speed, část 3 CD-RW svazek 2 High Speed, část 3 CD-RW svazek 3
Ultra Speed

CD čtení: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video


CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, a CD-RW

Podporované režimy nahrávání


Zápisová metoda Track at Once
Data mohou být zapsána na disk v jednotlivých stopách. Nové stopy mohou být přidány
později. Tento režim vyžaduje, aby byl disk před použitím v přehrávači nebo na PC finalizován
(pomocí softwaru).
Zápisová metoda Disc at Once
Data jsou zaznamenána na disk najedou. Na disky nahrané v tomto režimu nelze další data
přidávat.
Zápisová metoda Session at Once
Data jsou zaznamenávána na disk po částech ve více seancích. V tomto režimu mohou být
přidány další seance v budoucnu. Tento režim umožňuje lepší využití prostoru na disku než v
režimu multi-session, protože nevytváří mezi seancemi mezery.
Zápisová metoda Multi Session
Data jsou zaznamenávána na disk ve více seancích. V tomto režimu lze připojit další seance
později. Tento režim vyžaduje víc prostoru na disku než režim session-at-once, protože mezi
seancemi jsou vytvořeny mezery.
Zápisová metoda Packet Writing
Metoda nahrávání v malých blocích (packet) umožňuje při použití přepisovatelného disku data
libovolně nahrávat nebo mazat. (Vhodné pro zálohování.) Tato metoda vyžaduje software,
který umožňuje Packet Writing.

6
ČESKY

KONFIGURACE SYSTÉMU
Systémové požadavky pro rozhraní USB 1.1
Tato mechanika pracuje s vysokorychlostním rozhraním Universal Serial Bus (USB) 2.0.
Můžete ji rovněž použít s rozhraním USB verze 1.1. Pro zajištění plynulého výkonu při
čtení/zapisování/přepisování doporučujeme použít IBM kompatibilní počítač s následujícími
parametry.

Procesor Pentium 4 1.3GHz nebo vyšší s řadičem USB 1.1


(některé řadiče USB nebo základní desky nemusí podporovat všechna
USB zařízení.)
Operační systém Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Paměť Musí splňovat požadavky na velikost RAM pro Váš operační systém
(doporučuje se minimálně 250 MB RAM)
CD-ROM Pro instalaci softwaru
mechanika
Pevný disk Minimální volná kapacita 650MB na pevném disku pro vytvoření
dočasného obrazu CD; 5GB k dispozici na pevném disku pro
vytvoření dočasného obrazu jednovrstvového DVD (4.7GB); *a 9GB
nebo více na pevném disku pro vytvoření dočasného obrazu
dvouvrstvého disku DVD+R9 nebo DVD-R9 disc (8.5GB).
(Vypněte termální kalibraci pevného disku během činnosti)
Rozhraní Konektor USB
POZNÁMKA:
(1) Při připojení k rozhraní USB 1.1 pracuje mechanika rychlostí 4X pro CD-R, 4X pro CD-RW a 6X
pro čtení disků CD-ROM. Rychlost DVD je omezena na 0.7X. Proto se nedoporučuje používat
funkce DVD, když je mechanika připojena k rozhraní USB 1.1.
(2) Některé pevné disky jsou vybaveny funkcí "Auto Thermal Re-calibration" (automatická teplotní
kalibrace). Vypněte tuto funkci z provozu v nastavení BIOS, aby nedocházelo k chybám při
záznamu (Buffer Underrun).

Dodatečné požadavky na rozhraní USB 2.0


Rozhraní Pro dosažení maximálního výkonu se doporučuje připojení k
vysokorychlostnímu rozhraní USB 2.0
POZNÁMKA:
(1) Karta pro vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 se prodává zvlášť a nebude součástí tohoto balení.
(2) Pro dosažení maximálních rychlostí při záznamu může Váš systém vyžadovat, aby byla data
nejdříve okopírována na pevný disk, místo přímého kopírování z jednoho disku na druhý.

*Pouze specifické mechaniky podporují nahrávání pomocí technologie double-layer a dual-


layer. Požadovanou informaci naleznete na původním balení Vaší mechaniky.

7
ČESKY

Přední panel

Obrázek: Ilustrační pohled na DVD mechaniku (Váš model se může lišit.)

A Tlačítko vysunout / Stisknutím tlačítka otevřete nebo zavřete zásuvku disku.


zavřít
B Kontrolka Zapnuto / Ukazatel funkčního stavu mechaniky.
Pracuje Rozsvícená kontrolka znamená Pracuje; blikající kontrolka
znamená Zapisuje/Přepisuje.
C Otvor pohotovostního Jestliže tlačítko Vyndání řádně nefunguje, k otevření mechaniky
vyndání do otvoru vložte sponku na papír.
POZOR: Před tímto manuálním vyndáváním vypněte proud.

8
ČESKY

Zadní panel

Obrázek: Ilustrační pohled na DVD mechaniku (Váš model se může lišit.)

A Konektor napájení Pětikolíkový konektor pro stejnosměrné napájení.


B Konektor USB Běžný konektor USB typ B.
C Power Switch Turn on/off the power

9
ČESKY

UŽIVATELÉ USB 2.0


USB 2.0 je nová technologie. Proto většina počítačů nemá zabudovánu nativní podporu pro
USB 2.0. Aby Vaše externí mechanika pracovala při rychlostech v režimu USB 2.0, musíte si
nainstalovat kartu USB 2.0. Jestliže nemáte kartu USB 2.0 nainstalovanou, tato mechanika
bude pracovat i při napojení ke standardnímu rozhraní USB 1.1, ale její provozní rychlost
bude omezena na USB 1.1. Po nainstalování karty USB 2.0 si ověřte podle níže uvedených
pokynů, zda karta pracuje ve Vašem operačním systému správně.

Uživatelé Windows® 2000/XP/Vista:


Klepněte pravou myší na ikonu Tento počítač a zvolte nabídku Vlastnosti.
Zvolte záložku Hardware.
Klepněte na tlačítko Správce zařízení.
Jestliže je vedle položky Universal Serial Bus Controllers (ovladače USB) žlutý vykřičník,
požádejte o pomoc výrobce karty.

10
ČESKY

INSTALACE VYPALOVACÍ MECHANIKY DVD

1. Připojení kabelu napájecího zdroje.


2. Připojení kabelu vysokorychlostního rozhraní USB 2.0.

11
ČESKY

INSTALACE MECHANIKY
Než začnete, ujistěte, že jste již nainstalovali příslušný software pro
nahrávání disků CD a DVD a pro přehrávání disků DVD. Nahrávací
software a software pro přehrávání DVD jsou k dispozici na různých CD
soupravách dodaných s mechanikou.

1. Zapněte počítač. Vyčkejte, až se nastartuje operační systém a vložte CD-ROM.


Řiďte se pokyny na obrazovce a nainstalujte zvolený software pro nahrávání disků
CD, DVD nebo přehrávání DVD.

2. Připojte napájecí zdroj k mechanice.


(Vsuňte konektor do zásuvky opatrně, aby nedošlo k jeho ohnutí.)

3. Připojte konektor typu B dodaného vysokorychlostního kabelu USB do mechaniky.


(Ověřte si pečlivě, že konektor je ve správné pozici.)

4. Připojte konektor typu A vysokorychlostního kabelu do rozhraní USB 2.0 na


Vašem počítači. Mechanika je připravena k použití.
(POZNÁMKA: Jestliže nemůžete identifikovat rozhraní USB 2.0, vyhledejte příslušnou
informaci v návodu k použití, který jste dostali s USB 2.0 kartou. Jestliže nemáte
vysokorychlostní kartu USB 2.0 instalovanou, můžete mechaniku připojit do
standardního rozhraní USB 1.1.)

12
ČESKY

OBSLUHA
Instalace ovladačů a softwaru
Váš operační systém Windows již obsahuje ovladače, které Vám umožní používat mechaniku
pro čtení disků CD-ROM a DVD-ROM ihned po instalaci ovladačů. Pro využití všech
vlastností vypalovací mechaniky DVD, jako je zápis dat a přehrávání komerčních filmů, je
třeba nainstalovat potřebný software.

Užívání vypalovací mechaniky DVD:


Jako CD-ROM mechanika: Většina verzí operačního systému Windows (Windows
Vista, Windows XP, Windows 2000) poskytuje všeobecné ovladače pro CD-ROM
zařízení, které umožňují používat DVD mechaniku jako běžnou CD-ROM mechaniku
okamžitě po nainstalování. Jestliže používáte některou z těchto verzí Windows, můžete
číst a přehrávat disky CD bez dalšího softwaru.

Jako DVD-ROM mechanika: Většina operačních systémů rovněž umožňuje používat


DVD vypalovačku pro čtení a přehrávání disků DVD-ROM bez dodatečného softwaru.
Jestliže používáte některý z těchto operačních systémů, můžete číst a přehrávat disky
DVD bez dalšího softwaru.

Jako vypalovačka disků CD nebo DVD: Abyste mohli zapisovat data na disky CD a
DVD, je třeba instalovat příslušný software. Tento software najdete na CD, které je
dodáváno s DVD vypalovačkou. Software umožňuje vypalovat matrice, záznam v
blocích (packet writing), zálohování pevného disku nebo souborů, nahrávání zvuku a
další funkce.

Instalace softwaru:
Nainstalujte jakýkoliv software, který byl dodán s Vaší mechanikou. Vložte instalační
disk do mechaniky a řiďte se pokyny na obrazovce.

13
ČESKY

VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ DISKU


(1) Otevřte zásuvku DVD mechaniky stisknutím tlačítka Eject na přední straně.

(2) Umístěte disk do prohlubně v zásuvce. Při záznamu umístěte disk tak, aby
etiketa směřovala vzhůru. Disk by měl ležet v zásuvce naprosto rovně.

Obrázek: Vkládání disku

(3) Dalším stisknutím tlačítka Eject se zásuvka zavře.

14
ČESKY

ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
Záznam na disky CD & DVD
Ověřte si, že jste nainstalovali příslušný software (viz předchozí strana).

Přehrávání disků DVD


Pro přehrávání filmů vydaných komerčně na DVD, musíte naistalovat příslušný software.
Jestliže takový software na počítači nemáte, nebo jestli jej chcete nahradit jiným programem,
nainstalujte software dodaný s Vaší DVD mechanikou.

Přehrávání regionálně kódovaných DVD


Některé disky DVD jsou zakódovány pro konkrétní region, například pro Severní Ameriku
nebo Evropu. Abyste mohli tyto disky přehrávat, Vaše mechanika musí být nastavena pro
daný region.

Při výrobě mechaniky není žádný region nastaven. Region se automaticky nastaví podle toho,
jaké DVD je vloženo do mechaniky jako první.

Jestliže později vložíte do mechaniky DVD pro jiný region, software Vás požádá o
akceptování změny regionu. Pokud změnu neakceptujete, DVD nebude možné přehrát. Jestli
změnu regionu akceptujete, nastavení regionu DVD mechaniky se změní.

UPOZORNĚNÍ: Změnu nastavení regionu mechaniky je možné provést pouze pětkrát.


Poté již nebude možné region změnit. (DVD mechanika Vás upozorní, že jste se přiblížili k
limitu pěti změn.)

Software a návod k použití


Podrobný návod k použití softwaru pro přehrávání a nahrávání je automaticky nainstalován na
Váš počítač spolu s vlastním softwarem.

15
ČESKY

DOPORUČENÁ MÉDIA PRO NAHRÁVÁNÍ A PŘEPISOVÁNÍ


Pro dosažení kvalitních výsledků při nahrávání CD a DVD doporučujeme používat produkty
následujících výrobců (doporučené značky mohou být změněny bez upozornění):
Média CD-R: CMC, Daxon, DST, Fornet, Fujifilm, GAT,
Gigastorage, Infodisc, KingPro LeadData, Maxell,
MBI, MCC, MPO, NanYa, Postech, Princo,
Prodisc, Ramedia, Ricoh, Ritek, SAST, SKC,
Sony, TDK, Taiyo-Yuden
Média pro přepisování CMC, Daxon, Gigastorage, Infordisc, LeadData,
nízkou rychlostí MCC, Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
CD-RW:
Média pro přepisování CMC, Daxon, Fornet, Gigastorage, Infodisc,
vysokou rychlostí LeadData, MCC, NanYa, Princo, Prodisc, Ricoh,
CD-RW: Ritek
Média pro přepisování CMC, Daxon, Infodisc, Mitsubishi, Ritek
ultra vysokou
rychlostí
CD-RW:
Média BEALL, CMC, FUJIFILM, Daxon, FTI, KDT,
DVD-R: Maxell, MBI, MJC, MUST, NANYA, OPTODISC,
Prodisc, Ritek, SONY, Taiyo-Yuden, TDK
Média CMC, MKM, Ritek
DVD-R9:

Média CMC, JVC, MKM, Ritek, TDK


DVD-RW:
Média Maxell, OPTODISC, Panasonic, Ritek
DVD-RAM

Média DVD+R: CMC, Daxon, Informedia, Maxell, MBI, MCC,


NEW START, OPTODISC, Philips, Prodisc,
Ricoh, Ritek, SONY, Taiyo-Yuden, TDK
Média CMC, FUJIFILM, MBI, Mitsubishi, Philips,
DVD+R9: Prodisc, Ricoh, Ritek
Média DVD+RW: Infodisc, MBI, MCC, MKM, Philips, Prodisc,
Ricoh, Ritek, Sony

16
ČESKY

PRŮVODCE UŽIVATELE ZAŘÍZENÍ SECURDISC


Následující kapitoly aplikace SecurDisc jsou pokyny pro mechaniky s aplikací SecurDisc. Na
původním obalu vaší mechaniky překontrolujte, zda vaše mechanika podporuje funkci
SecurDisc.

Obrázek: Logo SecurDisc

Co je to SecurDisc?
SecurDisc je nová technologie, která poskytuje ochranu dat a kontrolu přístupu na média proti
neoprávněnému přístupu s pomocí kombinovaných řešení software optických disků.

SecurDisc má následující vlastnosti:

z Chrání důvěrné údaje od zvědavých očí


z Digitálně podepíše disky, aby se zajistilo potvrzení původu
z Zabraňuje nechtěnému kopírování a sdílení souborů PDF na discích DVD
z Pomáhá s ochranou údajů při zhoršení kvality disku
z Budete mít lepší šanci získat zpět cenné údaje z poškozených disků

Požadavky pro SecurDisc


Abyste aplikace SecurDisc mohli plně využít, budete muset mít následující komponenty:

z Mechanika schopná fungovat s SecurDisc


z Nero Express k tvorbě disku SecurDisc
z Nero InCD/ InCD Reader 5.5 nebo vyšší k načítání disků SecurDisc chráněných
heslem
z SecurDisc Viewer a mechaniku pracující se SecurDisc ke vstupu do souborů PDF
s ochranou proti kopírování

20
ČESKY

Podpora formátu médií a souborů


Většina vlastností SecurDisc platí pro všechna média CD/DVD a formáty souborů.
Povšimněte si prosím, že ochrana proti kopírování může být v současné době použita pouze k
ochraně PDF souborů na discích DVD.

Vlastnosti Nahrávání CD- DVD±R/ DVD±R DVD- Formát


SecurDisc snímků* R/RW RW DL RAM souboru
Ochrana Bez podpory ANO ANO ANO ANO Vše
heslem
Digitální Bez podpory ANO ANO ANO ANO Vše
podpis
Spolehlivo Bez podpory ANO ANO ANO ANO Vše
st dat
Kontrola Bez podpory ANO ANO ANO ANO Vše
integrity
dat
Ochrana Bez podpory NE ANO ANO ANO PDF
kopírování

*Funkce nahrávání není pro SecurDisc dostupná

21
ČESKY

TVORBA A VSTUP NA DISK SECURDISC


K tvorbě a vstupu na disk SecurDisc budete potřebovat následující komponenty:

z Mechanika pracující s SecurDisc


z Nero Express/ Nero Express Essentials/ Nero Express Essentials SE k vytvoření disku
SecurDisc
z Nero InCD/ InCD Reader 5 či vyšší k načítání heslem chráněných disků SecurDisc
z SecurDisc Viewer ke čtení souborů PDF s ochranou proti kopírování

Vytvoření heslem chráněného disku


1. Spusťte aplikaci Nero Express/ Nero Express Essentials.
2. Klepněte na ikoně Data na stránce spuštění a vyberte si SecurDisc Data CD or
SecurDisc Data DVD k vytvoření CD disku dat SecurDisc nebo disku DVD dat
SecurDisc.
3. Do vašeho výběru přidejte požadované složky a soubory a označte“Password
protection” (Ochrana heslem) v panelu “SecurDisc Settings” (Nastavení SecurDisc)
v rozšířené oblasti okénka kompilace.
4. Zadejte požadované heslo a vypalte disk.

Přístup na disk chráněný heslem*


1. Instalujte InCD Reader.
Nero InCD můžete instalovat, zatímco instalujete Nero Essentials z přiloženého CD
disku nebo staženého programu InCD Reader z www.securdisc.net.
2. Spusťte aplikaci InCD Reader,jestliže není spuštěna s Windows.
3. Do mechaniky vložte heslem chráněný disk SecurDisc.
4. Prohlédněte disk a zadejte správné heslo k přístupu na obsah.

* K disku chráněnému heslem je možný přístup z mechaniky bez SecurDisc, pokud je


nainstalováno software Nero InCD/ InCD reader.

Tvorba digitálně podepsaného disku


1. Spusťte software Nero Express/ Express Essentials a vyberte si tvorbu SecurDisc Data
CD nebo DVD.
2. Ke kompilaci přidejte požadovanou složku a soubory a zatrhněte“Digitally sign disc”
(Digitálně podepsat disk).
3. Postupujte podle instrukcí k vytvoření digitálního klíče a vypálení disku.

22
ČESKY

Ověření a digitálně podepsané disky a detekce


pozměněných údajů
1. Do mechaniky vložte digitálně podepsaný disk SecurDisc.
2. Dvakrát klepněte na ikoně SecurDisc v nabídce systému.
3. V oknu dialogu “Drive and disc features” (Vlastnosti mechaniky a disku) vyberte
mechaniku, do které vložíte disk SecurDisc disc a klepněte na tlačítku “Confirm
digital signature” (Potvrdit digitální podpis).
4. Klepněte na tlačítku “Select Public Key” (Vybrat tlačítko pro veřejnost) v okénku
dialogu “SecurDisc – Verify Digital Signature” (SecurDisc – Ověřit digitální
podpis) a vyberte příslušnou klávesu pro veřejnost.
5. Ke spuštění ověření stiskněte “Start”.
6. Klepněte na tlačítku “Altered data detection” (Detekce pozměněných údajů)
v okénku dialogu “Drive and disc features” (Vlastnosti mechaniky a disku) ke
kontrole toho, zda došlo ke změně údajů.

Vytvoření disku s ochranou proti kopírování*


1. Spusťte software Nero Express/ Express Essentials a vyberte si tvorbu disku CD nebo
DVD údajů SecurDisc.
2. K vaší kompilaci přidejte požadované soubory PDF. Zatrhněte “Copy protection”
(Ochrana kopírování) v SecurDisc Settings (Nastavení SecurDisc) v rozšířené oblasti
okénka instalace. Jestliže chcete povolit duplikaci souborů PDF chráněných před
kopírováním po zadání správného hesla, zatrhněte “Disable copy protection by
password” (Deaktivovat ochranu před kopírováním heslem).
3. Zadejte požadované heslo a vypalte disk.

Přístup k souborům PDF chráněným před kopírováním**


1. Stáhněte software SecurDisc Viewer ze stránek www.securdisc.net a nainstalujte ho.
2. Vložte disk obsahující chráněné soubory PDF do mechaniky, která funguje s aplikací
SecurDisc.
3. Spusťte aplikaci SecurDisc Viewer a klepněte na “Open File” (Otevřít soubor).
Vyberte a otevřete soubor PDF, který chcete číst. Jestliže nemá další ochranu od
přístupu, soubor PDF pak bude zobrazen v software SecurDisc Viewer.
4. Jestliže je vybraný soubor PDF chráněn heslem, k zobrazení souboru zadejte správné
heslo do okénka “Password Protection” (Ochrana heslem).

23
ČESKY

Duplikace souborů PDF chráněných před kopírováním***


1. Do mechaniky disku fungujícího s SecurDisc vložte disk obsahující chráněné soubory
PDF.
2. Dvakrát klepněta na ikoně SecurDisc.
3. V okénku dialogu “Drive and disc features” (Vlastnosti mechaniky a disku) zvolte
mechaniku, do které vložíte disk SecurDisc, a klepněte na tlačítku “Allow
duplication” (Povolit duplikaci).
4. V okénku dialogu “SecurDisc – Allow Duplication” (SecurDisc – Povolit duplikaci)
zadejte správné heslo, bude odstraněna ochrana proti kopírování.
5. Otevřete Průzkumníka a kopírujte soubory PDF.

*ochrana proti kopírování platí pouze pro formát PDF na discích DVD.

** Software SecurDisc Viewer a mechanika fungující s SecurDisc jsou potřebné najednou


k čtení a duplikaci chráněných souborů PDF.

***Software SecurDisc Viewer a mechanika fungující s SecurDisc jsou nutné k čtení a


duplikaci chráněných souborů PDF.

24
ČESKY

ČASTÉ DOTAZY
DOT: Co je to SecurDisc?
ODP: SecurDisc je nová bezpečnostní technologie založená hardware a software, která
umožňuje silnou a velice bezpečnou ochranu dat a kontrolu přístupu k informacím
zaznamenaným na normálních discích CD a DVD.

DOT: Je přístup k disku chráněnému heslem možný z mechaniky bez SecurDisc?


ODP: Ano. Disky chráněné heslem můžete používat na normálních mechanikách, pokud
máte na systému nainstalovaný program Nero InCD/ InCD Reader. Když vložíte do
mechaniky disk SecurDisc, aplikace SecurDisc zjistí, zda je nainstalovaný program
Nero InCD/ InCD Reader. Objeví se okénko, které vás vyzve ke stáhnutí software a
uvede odkaz ke stáhnutí pro Nero InCD nebo InCD Reader, jestliže ještě nejsou na
vašem systému.

DOT: Je přístup k souboru PDF chráněnému proti kopírování možný z mechaniky


bez SecurDisc?
ODP: Me. K přístupu chráněných souborů PDF potřebujete mít mechaniku fungující
s SecurDisc a program SecurDisc Viewer. Program SecurDisc Viewer můžete
stáhnout ze stránek www.securdisc.net.

DOT: Proč vypálení disku SecurDisc trvá déle?


ODP: Doba nahrávání disku SecurDisc může být delší, protože SecurDisc vždy zcela
zaplní disk. SecurDisc na disku ukládá další informace, jako například kontrolní
sumy údajů, čímž SecurDisc zvyšuje šanci obnovy poškozeného disku. SecurDisc
také potřebuje dobu k přípravě nezbytných souborů SecurDisc na mechaniku hard
drive. To je důvod, proč vypalování disku SecurDisc trvá déle.

DOT: Zvyšuje SecurDisc šanci získání údajů z poškozeného disku?


ODP: Ano. SecurDisc zvyšuje šanci načítání částečně poškozeného disku vytvořeného se
SecurDisc. SecurDisc využívá kontrolní údaje a sumy uložené na disku SecurDisc
ke zvýšení pravděpodobnosti získání údajů z poškozeného disku. Toto je však
možné pouze do určitého stupně poškození.

DOT: Mohu ochranu proti kopírování používat na dokumentech formátu DOC nebo
na jiných formátech?
ODP: Ne. V současné době je funkce ochrany proti kopírování dostupná pouze pro
soubory PDF na discích DVD. Tato funkce nefunguje s jinými formáty souborů a
na discích CD.

25
ČESKY

DOT: Jaké software se vyžaduje pro SecurDisc?


ODP: Abyste aplikace SecurDisc mohli plně využít, budete muset mít následující software:
Nero Express/ Express Essentials pro tvorbu disku SecurDisc, Nero InCD/ InCD
Reader k přístupu na obsah disku SecurDisc a SecurDisc Viewer k načítání a
duplikaci souborů PDF chráněných před kopírováním. Programy InCD Reader a
SecurDisc Viewer můžete stáhnout ze stránek www.securdisc.net.

DOT: Mohu program InCD Reader 5 instalovat na počítači, jestliže mám Nero 6 či
starší?
ODP: Ne. Jestliže používáte program Nero 6 či starší, budete ho muset odinstalovat a
nainstalovat InCD Reader 5.

26
ČESKY

PRŮVODCE UŽIVATELE PRO SMARTERASE


Následující kapitoly aplikace SmartErase jsou pokyny pro mechaniky s technologií
SmartErase. Na původním obalu vaší mechaniky překontrolujte, zda vaše mechanika
podporuje funkci SmartErase.

Obrázek: Logo SmartErase

Vlastnosti SmartErase
SmartErase je nová technologie, která může permanentně zničit nahrávatelné disky a údaje na
těchto discích. SmartErase přepíše údaje uložené na nahrávatelných discích náhodnými
znaky a způsobí, že již nebude možné číst či obnovovat data na disku.

Požadavky pro SmartErase


K vymazání údajů na vašich discích CD a DVD a zničení disku se SmarErase budete
potřebovat následující komponenty:

z Mechaniku schopnou fungovat se SmartErase


z Software SmartErase
z Nahrávatelné disky CD nebo DVD

SmartErase zničí disk a údaje na něm. Údaje není možno po zničení obnovit. Při používání
této funkce prosím dávejte pozor.

27
ČESKY

Formáty médií podporované se SmartErase


SmartErase podporuje všechna nahrávatelná média, ale nevymazává a neničí média, která
mohou být znovu přepsána (rewritable). Zkontrolujte si prosím podrobnosti v následující
tabulce.

Funkce CD-R CD- DVD±R DVD±RW DVD±R DVD- Formát


RW DL RAM souboru
Plné ANO NE ANO NE ANO NE Vše
vymazání
Rychlé ANO NE ANO NE ANO NE Vše
vymazání

Dva režimy použití SmartErase na disku


SmartErase poskytuje dvě různé metody zničení disku a údajů: Rychlé vymazání a Plné
vymazání.

Quick Erase (Rychlé vymazání) zničí pouze informace uložené na úvodní části disku a údaje
na první dráze disku. Toto je rychlejší, ale ne disku nejsou zničeny všechny údaje.

Full Erase (Plné vymazání) zničí všechny informace a údaje uložené na disku. Trvá déle, ale
všechny údaje na disku jsou zničené.

Režim Zničená oblast Požadovaná doba*


Quick Erase Úvod a údaje v první dráze CD-R: 20 sekund při 48X
(Rychlé vymazání) DVD-R: 22 sekund při 16X
Full Erase Úvod, oblast programu, CD-R: 2,5 minut při 48X
(Plné vymazání) konec DVD-R: 6 minut při 16X

* Požadovaná doba se může lišit podle vašeho operačního prostředí.

28
ČESKY

Jak používat aplikaci SmartErase


1. Z nabídky vypalování software pro vaši mechaniku spusťte program SmartErase.
2. Zvolte si mechaniku, která bude fungovat se SmartErase.
3. Do mechaniky vložte disk, který chcete vymazat.
4. Klepněte na Rychle vymazat či Plně vymazat k vymazání disku.

Obrázek: Obrazovka SmartErase

29
ČESKY

ČASTÉ DOTAZY
DOT: Jak program SmartErase funguje?
ODP: Kdyz přepíšete narávatelný disk (pro jedno psaní), původní údaje budou přepsané
a mechanika už disk nebude moci číst. Jinými slovy, disk i údaje na něm budou
zničené. To je, jak program SmartErase funguje. SmartErase přepíše nahrávatelné
disky CD/ DVD s náhodnými znaky, takže původní údaje budou přepsané a disk
zničený. Jakmile disk jednou projde vymazání “SmartErased”, nebudete si muset
dělat starosti o tom, že někdo obnoví důvěrné informace z disku, který jste odložili.

DOT: Jaký je rozdíl mezi Rychlým vymazáním a Plným vymazáním?


ODP: Plné vymazání zcela zničí informace a údaje na disku, ale trvá déle. Rychlé
vymazání zničí pouze informace na úvodu a v první dráze, ale je rychlejší.

DOT: Je možné údaje na disku zničeném se SmartErase obnovit?


ODP: Jestliže použijete režim Plného vymazání disku, všechny informace aúdaje na
disku jsou zničené a disk nemůže být obnoven. Jestliže při vymazání použijete
volbu Rychlého vymazání, ne všechny informace a údaje budou zničené.
Informace a údaje, které nejsou zničené, mohou být obnovené určitými aplikacemi
a software. Jestliže jsou informace velice důvěrné, doporučuje se použití Plného
vymazání.

DOT: Mohu vymazat disk SmartErase s obecným programem DVD writer?


ODP: Ne. Abyste na disku mohli použít SmartErase, musíte mít mechaniku schopnou
fungovat se SmartErase a software SmartErase, které je integrované do
vypalovacího software pro vaši mechaniku se SmartDrive.

DOT: Je k této funkci SmartErase nutný speciální disk?


ODP: Ne. SmartErase podporuje normální nahrávatelné disky a ničí údaje na běžně
dostupných discích. Pamatujte si prosím, že aplikace nepodporuje disky
přepisovatelné (rewritable).

DOT: Mohu znovu nahrávat na disk vymazaný se SmartErase?


ODP: Ne. Jestliže je nahrávatelný disk vymazaný se SmartErase, je zničený a nemůže už
být použit k načítání nebo nahrávání.

DOT: Proč se objeví hláška “your drive does not support this feature” (vaše
mechanika nepodporuje tuto funkci), když se snažím vymazat disk DVD-RW
v mechanice schopné fungovat se SmartErase?
ODP: SmartErase nepodporuje přepisovatelná média jako například CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW a DVD-RAM. Když se budete snažit vymazat takováto média, objeví
se hláška o chybě.

30
ČESKY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Jestliže máte při instalaci nebo užívání Vaší DVD mechaniky potíže, řiďte se následujícími
pokyny.

Problémy při čtení disku


Příznak Možný důvod Řešení
Nefunguje Není připojeno napájení y Ujistěte se, že napájecí kabel je správně
připojen (všechna připojení).
Kabel IDE není správně y Ujistěte se, že kabel a konektory IDE
připojen nejsou poškozeny (zkontrolujte pečlivě
všechny kolíky), a že oba konce kabelu
jsou správně připojeny.
DVD vypalovačka není Napájecí kabel není správně y Ujistěte se, že napájecí kabel je správně
rozpoznaná operačním připojen připojen (všechna připojení).
systémem Kabel IDE není správně y Ujistěte se, že kabel a konektory IDE
připojen nejsou poškozeny (zkontrolujte pečlivě
všechny kolíky) a že oba konce kabelu
jsou správně připojeny.
Nadměrný hluk při čtení Vložen špatně vyvážený y Nahraďte disk jiným.
disku disk
Na disku je nálepka y Odstraňte opatrně nálepku, abyste
nepoškrábali disk.
Nelze otevřít zásuvku Mechanika uzamčena y Počkejte, až software ukončí svou
(Eject) softwarem činnost; nebo
y Ukončete činnost softwaru a pak
stiskněte tlačítko Eject
Disk neleží správně v y Vypněte napájení mechaniky a otevřte
zásuvce zásuvku pomocí svorky na papíry
zatlačené do otvoru nouzového otevírání.
Nelze číst předchozí Během nahrávání nebyla y Ujistěte se, že při novém nahrávání
seance z disku CD-RW, zvolena funkce "Load správně zvolíte funkci “import previous
který byl již nejméně Contents" nebo "Import sessions”.
dvakrát nahráván Session"
Vadný nebo poškozený disk y Vždy používejte jen kvalitní média.
y Vždy zacházejte s disky opatrně a
udržujte je čisté. Hluboké škrábance,
otisky prstů nebo jiné znečištění může
způsobit, že disk přestane být čitelný.
Disk byl vložen opačně y Vyjměte disk a otočte ho popisem
nahoru.
Není možné instalovat Na vašem systému je verze y Zcela odinstalujte verzi Nero 6 či starší a
program InCD Reader 5 Nero 6 či starší nainstalujte Nero 7 nebo 8.
Přístup na heslem Není nainstalován program Nainstalujte program Nero InCD z disku
Nero InCD nebo InCD
chráněný disk SecurDisc Reader 5 CD software.
nebyl možný y Stáhněte a nainstalujte program InCD
Není možné načíst Reader ze stránek www.securdisc.net.

31
ČESKY

Příznak Možný důvod Řešení


soubory PDF chráněné Nainstalovaná verze Nero y Stáhněte a nainstalujte program InCD
proti kopírování na InCD nebo InCD Reader je Reader 5.5 nebo novější ze stránek
disku SecurDisc příliš stará www.securdisc.net.
Chybné heslo y K přístupu na disk chráněný heslem
zadejte správné heslo.
Není možné instalovat Nemáte nainstalovanou y Nainstalujte mechaniku schopnou funkce
mechaniku schopnou s SecurDisc
program InCD Reader 5 fungovat se SecurDisc
Přístup na heslem
chráněný disk SecurDisc Program SecurDisc Viewer y Stáhněte a nainstalujte program
nebyl možný není nainstalovaný SecurDisc Viewer ze stránek
www.securdisc.net
Není možné načíst Soubory PDF jsou chráněné y Jestliže při tvorbě chráněného disku není
proti kopírování zatržená funkce “Disable copy
soubory PDF chráněné protection by password” (Deaktivovat
proti kopírování na ochranu heslem), nemůžete duplikovat
disku SecurDisc soubory PDF chráněné před
kopírováním.
Chybné heslo y Ke kopírování souborů PDF zadejte
správné heslo.

32
ČESKY

Problémy při záznamu


Příznak Možný důvod Řešení
Na disk nelze zapisovat Vypalovací software není y Použijte software dodaný s DVD
kompatibilní s Vaší mechanikou.
vypalovačkou y Jestliže používáte jiný software, obraťte se
na jeho dodavatele (nebo vyhledejte
příslušné stránky na internetu) a ověřte si, že
podporuje Vaši mechaniku.
Disk byl vložen opačně y Vyjměte disk a otočte ho popisem nahoru.
Nedostačující kapacita disku y Ujistěte se, že kapacita disku je 1.2 až 2krát
větší než soubory, které vypalujete.
(Požadovaná kapacita se liší podle
záznamové metody.)
Není napájení y Ujistěte se, že napájecí kabel je správně
připojen (všechna připojení).
Kabel IDE není správně y Ujistěte se, že kabel a konektory IDE nejsou
připojen poškozeny (zkontrolujte pečlivě všechny
kolíky) a že oba konce kabelu jsou správně
připojeny.
Dochází k chybám při Vadný nebo poškozený disk y Vždy používejte jen kvalitní média.
zapisování y Vždy zacházejte s disky opatrně a udržujte je
čisté. Hluboké škrábance, otisky prstů nebo
jiné znečištění může způsobit, že disk
přestane být čitelný.
Nedostatečná kapacita y Ujistěte se, že kapacita pevného disku je 1.2
pevného disku až 2krát větší než soubory, které vypalujete.
(Požadovaná kapacita se liší podle
záznamové metody.)
Mechanika není Kabel IDE není správně y Ujistěte se, že kabel a konektory IDE nejsou
rozpoznaná operačním připojen poškozeny (zkontrolujte pečlivě všechny
systémem kolíky), a že oba konce kabelu jsou správně
připojeny.
Vypalovací software není y Použijte software dodaný s DVD
kompatibilní s Vaší mechanikou.
vypalovačkou y Jestli používáte jiný software, obraťte se na
jeho dodavatele (nebo vyhledejte příslušné
stránky na internetu) a ověřte si, že
podporuje Vaši DVD mechaniku.
Nelze zapisovat při DVD/CD média nejsou y Použijte média vhodná pro nejvyšší rychlosti
nejvyšších rychlostech kompatibilní s nejvyšší Vaší mechaniky.
rychlostí
Vadný nebo poškozený disk y Vždy používejte jen kvalitní média.
y Vždy zacházejte s disky opatrně a udržujte je
čisté. Hluboké škrábance, otisky prstů nebo
jiné znečištění může způsobit, že disk
přestane být čitelný.
Vypalovací software není y Použijte software dodaný s DVD
kompatibilní s Vaší mechanikou.
vypalovačkou y Jestliže používáte jiný software, obraťte se
na jeho dodavatele (nebo vyhledejte
příslušné stránky na internetu) a ověřte si, že
podporuje Vaši DVD mechaniku.

33
ČESKY

Příznak Možný důvod Řešení


Nebylo možno vytvořit Není nainstalována y K vytvoření disku SecurDisk musíte mít
mechanika schopná nainstalovanou mechaniku schopnou
disk SecurDisc fungovat se SecurDisc fungovat se SecurDisc.
Není nainstalované y Nainstalujte program Nero Express/
vypalovací software Express Essentials přiložený s vaší
schopné fungovat se mechanikou SecurDisc
SecurDisc
Když se budete pokoušet Vaše mechanika y K vymazání disku použijte mechaniku
nepodporuje SmartErase schopnou funkce se SmartErase
použít SmartErase na
Pokoušíte se vymazat y SmartErase je možno použít pouze na
disku, objeví se hláška přepisovatelný disk, který nahrávatelných médiích.
“Your drive does not program SmartErase
support this nepodporuje.
feature“ (Vaše
mechanika nepodporuje
tuto funkci).

34