You are on page 1of 2

วางแผนภาษีอย่างไร ให ้ครอบคลุมเป้ าหมายชีวต


ถึงโค ้งสุดท ้ายของการวางแผนภาษีปี 2561 กันแล ้ว

วันนี ขอพู ดถึงประโยชน์ของการวางแผนภาษีทให ่ี ม้ ากกว่าการลดหย่อนภาษีในแบบทีหลายท่
่ านอาจคาดไม่ถึ
ง มาดูกน ่
ั ว่าค่าลดหย่อนหลักๆ ทีเราใช ่ คอื ประกันชีวต
้กันทุกปี ซึงก็ ิ 100,000 บาทแรก, LTF, RMF
และประกันบานาญ ใหป้ ระโยชน์เกียวกั ่ บชีวต ่
ิ เราด ้านอืนได ้อย่างไรบา้ ง

Ads by AdAsia

Play

ประก ันชีวติ 100,000 บาทแรก: ประกันชีวติ ส่วนนี ้ มีใหเ้ ลือกทังแบบสะสมทร
้ พ
ั ย ์ ตลอดชีพ

และแบบชัวระยะเวลา มีประโยชน์มากหากเลือกให้เหมาะกับเป้ าหมายและความรับผิดชอบในชีวต ิ

ตัวอย่าง: นาย ก อายุ 36 ปี มีรายได ้ปี ละ 1,200,000 บาท แต่งงานกับ นาง ข อายุ 32 ปี เป็ นแม่บา้ น
ไม่มรี ายได ้ มีบุตรชายชือ่ น้อง ค อายุ 2 ขวบ ทังนาย
้ ้
ก และ นาง ข ตังใจให ้ ญญาตรี
น้ อ้ ง ค เรียนจบถึงชันปริ
มหาวิทยาลัยร ัฐบาล ซึงค ่ านวณมาแล ้วว่าตลอดการศึกษาของน้อง ค มีคา่ ใช ้จ่ายทังสิ ้ น้ 5,000,000 บาท

ทังนาย ก และ นาง ข ยังไม่มท ี รพ ่
ั ย ์สินใดๆ ทีปลอดหนี ้ นาย ก เคยแต่ลดหย่อนภาษี
แต่ไม่เคยวางแผนภาษีอย่างจริงจัง ในปี 2561 นี ้ นาย ก ต ้องการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด นาย

ก ควรซือประกั นชีวต
ิ ฉบับแรกอย่างไร
ADVERTISEMENT


คาตอบ นาย ก ควรซือประกั นชีวต ่ ใช่ประกันสะสมทรพ
ิ ฉบับแรก แบบทีไม่ ่ ค้ วามคุมครองชี
ั ย ์ซึงให ้ วต
ิ น้อย นาย
ก ควรพิจารณาดูประกันชีวต ่
ิ แบบตลอดชีพหรือแบบชัวระยะเวลาที ่ ค้ วามคุมครองชี
ให ้ วต
ิ มากกว่า

เพือให ้ครอบคลุมเป้ าหมายในส่วนค่าเล่าเรียนบุตร ซึงจั่ ดเป็ นความรบั ผิดชอบของนาย ก หรืออย่างน้อยๆ
ก็ควรมีความคุมครองชี
้ วต ่ ้ในกรณี ทว่ี่ า หาก นาย ก
ิ ให้ครอบคลุมค่าใช ้จ่าย 3-5 ปี ของครอบคร ัว เผือไว

ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป .เกิดจากไป ภรรยาและบุตรจะได ้มีเงินในการชีวต ่ งตั ิ เพือตั ้ วได ้ภายใน 3-5 ปี มากไปกว่านั้น หากการใช ้ชีวต ิ ทุกอย่างปกติ บุตรเรียนจบแล ้ว ประกันชีวต ิ แบบตลอดชีพก็ยงั สามารถถูกเวนคืนมาเป็ นเงินค่าใช ้จ่ายของ นาย ก ได ้ ่ สาหร ับประกันแบบชัวระยะเวลานั ้นไม่สามารถเวนคืนได ้เนื่ องจากเป็ นการชาระเบียที้ น้ ่ อย แต่ได ้ความคุ ้มครองทีสู ่ งมาก หากได ้ความคุมครองที ้ ่ มากพอแล ้ ้ว ฉบับต่อไปจะซือประกั นสะสมทรพ ั ย ์ก็เป็ นได ้ LTF กองทุนรวมหุน ้ ระยะยาว: เป็ นการลดหย่อนภาษีทได ่ี ้โอกาสในการลงทุนอีกทังยั ้ งสามารถใช ้เป็ นเงิน สาหร ับเป้ าหมายชีวต ิ ในระยะกลางได ้อีกด ้วย แต่ต ้องไม่ใช่เป้ าหมายทีส ่ าคัญนัก เนื่ องจากเป็ นการลงทุนหุน้ ในตลาดหลักทรัพย ์อย่างน้อย 65% ตัวอย่าง: นาย ก คนเดิม วางแผนไว ้ว่า อีก 7 ปี ข ้างหน้า ต ้องการเปลียนรถ ่ โดยรถยนต ์ทีดู ่ ไว ้มูลค่าประมาณ 1..000 บาท นาย ก ก็สามารถนาเงินจากการลงทุนใน LTF ในปี 2561 มาเป็ นเงินดาวน์รถได ้ โดยในปี 2561 นาย ก มีสท ์ อ้ LTF ได ้ 1..000 บาท ิ ธิซื ผลตอบแทนจากการลงทุนใน LTF เฉลีย่ 6%-8% ต่อปี ในอีก 7 ปี ข ้างหน้า เงิน 180.000.000 บาท จะกลายเป็ นเงิน 270.653 บาท (คิดผลตอบแทน 6% ต่อปี ) RMF กองทุนรวมเพือการเลี ่ ้ ยงชี พและประกันบานาญ: จากชือก็ ่ พอจะรู ้กันอยูว่ า่ มีไว ้ใหใ้ ช ้ในยามเกษี ยณ จึงทาให้หลายคนบอกว่า ไม่เอา ไม่ซอื ้ อีกนานกว่าจะอายุ 55 ปี หรืออีกนานกว่าจะเกษียณ หรือเกษียณใหล้ ก ้ แต่จริงๆ แล ้ว การวางแผนเกษียณใช ้หลัก YOYO (You on Your Own) พูดง่ายๆ ู เลียง ่ งแห่ ก็คอื ตนเป็ นทีพึ ่ งตน ่ การทีเราสามารถใช ์ ้สิทธิลดหย่ อนภาษีได ้และยังได ้เงินกลับมาใช ้ตอนเกษียณได ้เป็ นเรืองที ่ วิ่ เศษมากๆ หากลองสังเกตดูดๆี ผลตอบแทน RMF ในกองหุน้ ส่วนใหญ่จะสูงกว่าผลตอบแทนของ LTF เสียอีก อีกทัง้ RMF ก็มใี หเ้ ลือกการลงทุนหลากหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในตลาดเงิน ตราสารหนี ้ พันธบัตรร ัฐบาล อสังหาริมทรัพย ์ สุขภาพ เทคโนโลยี หุน ้ ไทย หุน ้ ต่างประเทศ ่ ซึงเราสามารถจั ่ ดเป็ นพอร ์ตลงทุนระยะยาวได ้เลยทีเดียว และเมือการลงทุ ่ นมีความเสียง ์ เราจึงได ้สิทธิในการซื ้ อประกั ่ นบานาญ ซึงประกั นบานาญเป็ นสัญญาทีให ่ ผ้ ลตอบแทนทีแน่ ่ นอน หากคิดเทียบเป็ น IRR แล ้ว ประกันบานาญบางแบบ ก็ให้ผลตอบแทนสูงถึง 3%-4% ต่อปี โดยไม่มค ่ ี วามผันผวนเหมือนการลงทุน การนั ตีเงินใช ้หลังเกษียณแบบทีเราสบายใจได ้ว่าจะมีเงินใช ้แน่ นอน จะเห็นได ้ว่าการวางแผนภาษีโดยเลือกสินทรัพย ์ในการลดหย่อนภาษีให้เหมาะกับเป้ าหมายชีวต ิ และความรับผิ ่ ดชอบของเรา สามารถช่วยใหเ้ ราได ้ประโยชน์สงู มาก ขอชืนชมคณะท ่ ดเรืองการลดหย่ างานทีคิ ่ ึ้ อนภาษีขนมา ่ เพราะเมือเราวางแผนภาษี ดๆี 1 ที ชีวต ิ .000 x 15% = 180.200.